Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 20. став 3, члана 21. став 6, члана 22. став 2. и члана 23. став 2. Закона о климатским променама („Службени гласник РС”, број 26/21) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар заштите животне средине доноси

ПРАВИЛНИК

о подацима о економичности потрошње горива и емисијама CО2 из нових путничких возила

"Службени гласник РС", бр. 107 од 16. септембра 2022, 71 од 25. августа 2023.

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописује садржина обрасца ознаке о економичности потрошње горива, емисијама CО2 и загађујућих материја у ваздух из новог путничког возила; образац листе модела свих нових возила која се продају на територији Републике Србије са прописаним подацима и садржај водича о економичности потрошње горива, емисијама CО2 и загађујућих материја у ваздух; изглед, димензије и садржај плаката или дисплеја; форма и садржај промотивног материјала о званичној потрошњи горива, званичној специфичној емисији CО2 и загађујућих материја у ваздух модела нових путничких возила.

Члан 2.

Ознака о економичности потрошње горива, емисијама CО2 и загађујућих материја у ваздух из новог путничког возила садржи податке дате у Прилогу 1 – Садржина обрасца ознаке о економичности потрошње горива, емисијама CО2 и загађујућих материја у ваздух, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Ознака из става 1. овог члана треба да буде постављена на предње лево бочно стакло сваког новог путничког возила који се налази на продајном месту или се поставља највише 50 cm од путничког возила.

Члан 3.

Листу модела свих нових возила која се продају на територији Републике Србије добављач доставља на Обрасцу – Листа модела нових возила која се продају у Републици Србији са подацима о економичности потрошње горива, емисијама CО2 и загађујућих материја у ваздух, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 4.

Водич о економичности потрошње горива, емисијама CО2 и загађујућих материја у ваздух садржи податке који су дати у Прилогу 2 – Садржај водича о економичности потрошње горива, емисијама CО2 и загађујућих материја у ваздух, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 5.

Опис плаката или дисплеја за сваку марку новог путничког возила излoженог или понуђеног на продају или лизинг који испуњава захтеве у погледу изгледа, димензије и садржаја дат је у Прилогу 3 – Изглед, димензије и садржај плаката или дисплеја, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Плакат или дисплеј могуће је у потпуности и трајно заменити електронским екраном, при чему се електронски екран поставља на такав начин да привлачи пажњу потрошача барем у истој мери коју би постигли плакат или дисплеј.

Члан 6.

Сав промотивни материjал добављач или продавац новог путничког возила обезбеђује у складу са законом којим се уређују климатске промене, са елементима прописане форме и садржаја, који су дати у Прилогу 4 – Форма и садржај података о потрошњи горива и емисијама CО2 у промотивном материјалу, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се по истеку три месеца од дана ступања на снагу овог правилника.

Број 110-00-00036/2022-05

У Београду, 29. августа 2022. године

Министар,

Ирена Вујовић, с.р.

Прилози

НАПОМЕНА ИЗДВАЧА: Правилником о изменама Правилника о подацима о економичности потрошње горива и емисијама CО2 из нових путничких возила ("Службени гласник РС", број 71/2023) извршене су измене у Прилогу 4 (види члан 1. Правилника - 71/2023-47).

Прилог 1 – Садржина обрасца ознаке о економичности потрошње горива, емисијама CО2и загађујућих материја у ваздух

Прилог 2 – Садржај водича о економичности потрошње горива, емисијама CO2 и загађујућих материја у ваздух

Прилог 3 – Изглед, димензије и садржај плаката или дисплеја

Прилог 4 – Форма и садржај података о потрошњи горива и емисијама CО2 у промотивном материјалу