На основу члана 66. став 3. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС”, број 40/21) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар рударства и енергетике доноси

ПРАВИЛНИК

о захтевима еко-дизајна за електронске екране

"Службени гласник РС", број 111 од 7. октобра 2022.

Предмет и подручје примене

Члан 1.

Овим правилником прописују се захтеви еко-дизајнa за стављање на тржиште и/или пуштање у рад електронских екрана, укључујући телевизоре, мониторе као и натписне екране, начин оцењивање усаглашености и поступак провере усаглашености производа са захтевима еко-дизајнa у сврху тржишног надзора.

Изузеци од примене

Члан 2.

Овај правилник не примењује се на:

1) електронске екране који имају површину екрана до највише 100 квадратних центиметара;

2) пројекторе;

3) интегрисане видеоконференцијске системе;

4) екране медицинских уређаја;

5) наочаре за виртуелну стварност;

6) екране који су интегрисани или пројектовани да се интегришу у производе намењене за одбрану, укључујући оружје, муницију и остале материјале за војне сврхе, опрему дизајнирану за слање у свемир, велике стационарне индустријске алате, транспортна средства за превоз људи и робе, грађевинске машине за професионалну употребу, опрему која је посебно и искључиво дизајнирана за примену у истраживању и развоју и која је расположива само на основу пословне сарадње, медицинске производе и ин-витро дијагностичке медицинске производе ако се очекује да пре краја животног века могу бити инфективни, као и активне медицинске производе за уградњу;

7) електронске екране који су саставни делови или склопови;

8) индустријске екране.

Захтеви наведени у одељцима А. и Б. Прилога 1 – Захтеви еко-дизајна за електронске екране, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: Прилог 1) не примењују се на:

1) емисионе екране;

2) професионалне екране;

3) сигурносне екране;

4) дигиталне интерактивне екранске плоче;

5) дигиталне рамове за фотографије;

6) дигиталне натписне екране.

Захтеви наведени у одељцима А, Б. и В. Прилога 1 не примењују се на:

1) екране за приказ стања;

2) управљачке панеле.

Значење израза

Члан 3.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење:

1) „електронски екран” је екран и с њим повезана електроника, чија је примарна функција приказивање визуелних информација из жичано или бежично повезаних извора;

2) „телевизор” је електронски екран намењен првенствено за приказивање и пријем аудиовизуалних сигнала, који се састоји од електронског екрана и једног или више тјунера/пријемника;

3) „тјунер/пријемник” је електронско коло које детектује телевизијски радиодифузиони сигнал, као што је земаљски дигитални или сателитски сигнал, изузимајући интернетски једноодредишни сигнал, и омогућава избор једног телевизијског канала из групе емитованих канала;

4) „монитор” или „рачунарски монитор” или „рачунарски екран” је електронски екран намењен једној особи за гледање изблиза, као што је десктоп рачунар;

5) „дигитални натписни екран” је електронски екран намењен првенствено за приказивање садржаја већем броју људи у окружењу које није предвиђено за индивидуално гледање садржаја и није кућно окружење, који има следеће карактеристике:

(1) јединствену идентификациону ознаку на основу које је могуће комуницирати с екраном;

(2) функцију за онемогућивање неовлашћеног приступа поставкама екрана и приказаној слици;

(3) мрежну везу (која обухвата жичани или бежични интерфејс) за контролу, праћење или примање информација за приказивање које се емитују из даљинских једноодредишних или вишеодредишних извора, изузимајући неусмерене изворе;

(4) пројектован је да виси на зиду или да се причврсти за физичку структуру како би се садржај приказао већем броју људи и не ставља се на тржиште опремљен сталком;

(5) не укључује бирач канала за приказивање емитованих сигнала;

6) „површина екрана” је видљива површина електронског екрана израчуната множењем максималне ширине с максималном висином видљиве слике дуж површине панела (равног или закривљеног);

7) „дигитални рам за фотографије” је електронски екран који приказује искључиво непомичне визуалне информације;

8) „пројектор” је оптички уређај за обраду аналогних или дигиталних видеозаписа било ког формата ради модулације извора светлости и пројектовања добијене слике на спољну површину;

9) „екран за приказ стања” је екран који приказује једноставне, али променљиве информације као што су одабрани канал, време или потрошња енергије. Једноставан светлосни индикатор не сматра се екраном за приказ стања;

10) „управљачки панел” је електронски екран чија је главна функција приказивање слика повезаних са оперативним статусом неког производа, који омогућава управљање радом тог производа кроз интеракцију путем додира или на други начин. Може да буде интегрисан у производ, или се посебно производи и ставља на тржиште за коришћење искључиво уз производ;

11) „интегрисани видеоконференцијски систем” је наменски систем за видео конференције, интегрисан у једном кућишту, који има следеће карактеристике:

(1) подршку за посебни видеоконференцијски протокол ITU-Т Х.323 или IETF SIP како га је испоручио произвођач;

(2) једну или више камера, могућност приказа и обраде података за двосмерни видеоприказ у реалном времену, укључујући отпорност на губитак пакета;

(3) могућности за звучнике и обраду звучног сигнала за двосмерну безручну аудио комуникацију у реалном времену, укључујући смањење одјека;

(4) функцију шифрирања;

(5) функцију HiNA;

12) „HiNA” је висока мрежна расположивост (на енгл. High Network Availability);

13) „емисиони екран” је електронски екран за професионалну употребу у радиотелевизијским и видеопродукцијским кућама за потребе израде видео садржаја, који има следеће карактеристике:

(1) функцију калибрације боја;

(2) функцију анализе улазног сигнала за праћење улазног сигнала и откривање грешака, као што су монитор таласног облика/вектроскоп, ограничавање на RGB, функција провере статуса видео сигнала на тренутној резолуцији пиксела, приказ слике у испреплетеном начину рада и маркер екрана;

(3) серијско дигитални интерфејс (SDI) или протокол за видеозапис путем интернета (VoIP) интегрисан с производом;

(4) није намењен за коришћење у јавним просторима;

14) „дигитална интерактивна табла” је електронски екран који омогућава непосредну интеракцију корисника с приказаном сликом. Дигитална интерактивна табла је намењена првенствено за презентације, одржавање наставе или састанака на даљину, укључујући пренос звучних и видео сигнала. Има следеће карактеристике:

(1) пројектована је да виси на зиду, монтира се на сталак, постави на полицу или сто, или причврсти за физичку структуру како би се садржај приказао већем броју људи;

(2) за управљање садржајем и интеракцијом користи се софтвер с посебним функцијама;

(3) интегрисана је или се посебно користи са рачунаром за управљање софтвером из подтачке (2);

(4) има површину екрана већу од 40 dm2;

(5) интеракција с корисником одвија се додиром прста или оловке или на други начин, као што је покрет руке или глас;

15) „професионални екран” је електронски екран намењен за професионалнo уређивање видеозаписа и графичких слика, који се продаје за ту намену и има следеће карактеристике:

(1) однос контраста од најмање 1000:1 измерен под правим углом на вертикалну површину екрана и од најмање 60:1 измерен при хоризонталном углу гледања од најмање 85° у односу на нормалу, те најмање 83° од нормале на закривљени екран, са стакленим покривачем екрана или без њега;

(2) физичку резолуцију од најмање 2,3 мегапиксела;

(3) подршку за расположиви простор боја (Gamut) од најмање 38,4% простора боје CIE LUV;

(4) уједначеност боје и луминације како је одређено за мониторе 1, 2. или 3. степена у EBU Tech. 3320, ако је примењиво за професионалну примену екрана.16) „сигурносни екран” је електронски екран који има следеће карактеристике:

(1) функцију само-праћења која може слати барем једну од следећих информација удаљеном серверу: стање у погледу потребне снаге, унутрашњу температуру коју мери топлотни сензор за спречавање преоптерећења, видеоизвор, аудиоизвор и податке о звуку (јачина/искључен звук), модел и верзију интегрисаног софтвера;

(2) посебни формат који специфицира корисник ради лакше уградње екрана у кућишта или конзоле за професионално коришћење;

17) „интегрисан” се односи на електронски екран који је део другог производа као функционална компонента, не може да ради независно од тог производа и од њега зависи у погледу обављања својих функција, укључујући напајање;

18) „медицински екран” је екран који је обухваћен подручјем примене закона којим се уређују медицинска средства;

19) „монитор 1. степена” је монитор за оцену техничког квалитета слике на високом нивоу на кључним тачкама у поступку продукције или емисије, као што су снимање слике, постпродукција, пренос и чување;

20) „наочаре за виртуелну стварност” су уређаји који се носе на глави и кориснику омогућују имерзивну виртуелну стварност приказивањем стереоскопских слика за свако око с функцијом праћења покрета главе;

21) „индустријски екран” је електронски екран који је пројектован, испитан и испоручен на тржиште искључиво за употребу у индустријском окружењу за мерење, испитивање, праћење или контролу, који има најмање следеће особине:

(1) радну температуру од 0 °C до +50 °C;

(2) радне услове влажности од 20% до 90% без кондензације;

(3) минимални ниво заштите (IP 65) потребан за спречавање продора прашине и за потпуну заштиту при додиру (непропусно за прашину) и заштиту од ефеката при прскању кућишта водом из млазнице (6,3 mm);

(4) имуност на електромагнетске сметње (EMC) прикладну за индустријска окружења;

22) „укључено стање” или „активно стање” је стање у којем је електронски екран прикључен на извор напајања, активиран је и обавља барем једну од својих функција приказа;

23) „искључено стање” је стање у којем је електронски екран прикључен на извор напајања из електричне мреже, али не обавља никакву функцију; искљученим стањем сматрају се и:

(1) услови који обезбеђују само индикацију искљученог стања;

(2) стања у којима су расположиве само функционалности намењене обезбеђењу електромагнетске компатибилности;

24) „стање приправности” је стање у којем је електронски екран прикључен на извор напајања из електричне мреже или извор једносмерне струје, за правилан рад зависи од улазне енергије из тог извора и пружа само следеће функције, које могу трајати неодређено време:

(1) функцију поновног укључења или функцију поновног укључења и само индикацију омогућене функције поновног укључења, и/или

(2) приказ одређене информације или статуса;

25) „органска светлећа диода (ОLED)” је технологија у којој се светлост производи из полупроводничког уређаја са PN спојем од органског материјала. Спој емитује оптичко зрачење када је побуђен електричном струјом;

26) „микроЛЕД екран” је електронски екран на којем се појединачни пиксели осветљавају микроскопском LED технологијом;

27) „уобичајена конфигурација” је поставка екрана из почетног менија коју испоручилац препоручује крајњем кориснику, или фабричко подешавање електронског екрана за предвиђену употребу. Пружa оптимални квалитет крајњем кориснику у предвиђеном окружењу и за предвиђену употребу. Уобичајена конфигурација је стање у којем се мере вредности за искључено стање, стање приправности, умрежено стање приправности и укључено стање;

28) „спољашње напајање” је уређај који има следеће карактеристике:

– намењен је за претварање улазног наизменичног напона из електричне мреже у најмање један излаз једносмерног или наизменичног нижег напона;

– употребљава се са једним или више посебних уређаја који чине главно оптерећење;

– налази се у кућишту које је физички одвојено од уређаја који чине главно оптерећење;

– прикључен је на уређаје који чине главно оптерећење преко одвојивог или уграђеног мушко/женског електричног прикључка, кабла, жице или друге врсте ожичења;

– има натписну плочицу са декларисаном снагом која не прелази 250 W; и

– употребљава се са електричним и електронским кућним и канцеларијским aпаратима;

29) „USB” је универзална серијска магистрала;

30) „аутоматска регулација осветљеност (ABC)” је аутоматски механизам који, кад је укључен, регулише осветљеност електронског екрана у зависности од светлости околине која осветљава предњи део екрана;

31) „задато” представља фабрички подешену вредност неке величине која је доступна када купац први пут употребљава производ, као и после активирања функције „враћања на фабричка подешавања”, ако то производ омогућава;

32) „луминација” је фотометријска величина за јачину светлости по јединици површине у одређеном смеру, изражена у канделама по метру квадратном [cd/m2]. Израз сјајност често се употребљава за субјективан опис луминације електронског екрана;

33) „гледање изблиза” је удаљеност гледања која се може поредити са удаљеношћу при гледању електронског екрана који се држи у руци или седећи за столом;

34) „обавезни мени” је посебан мени који се појављује при првом укључивању електронског екрана или након враћања на фабричка подешавања, који нуди низ поставки екрана претходно дефинисаних од испоручиоца;

35) „мрежа” је комуникациона инфраструктура коју чине топологија линкова, архитектура, укључујући и физичке саставне делове, принципи организације, комуникационе процедуре и формати (протоколи);

36) „мрежни интерфејс” је жичани или бежични физички мрежни прикључак који обезбеђује везу са мрежом и путем којег је могуће даљинско активирање електронског екрана и примање или слање података. Интерфејси за улазне податке као што су видео и аудио сигнали, али који не потичу из мрежног извора и не примењују мрежну адресу, не сматрају се мрежним интерфејсом;

37) „мрежна расположивост” је способност електронског екрана да активира функције након што се на мрежном интерфејсу детектује даљински побуђен активатор;

38) „умрежени екран” је електронски екран који може да се повеже са мрежом путем једног од својих мрежних инерфејса, ако је то омогућено;

39) „умрежено стање приправности” је стање у којем електронски екран може да настави да обавља неку функцију активирану даљинским активатором из мрежног интерфејса;

40) „функција поновног укључења” је функција која путем даљинског прекидача, даљинског управљача, унутрашњег сензора, мерача времена или, за умрежене екране у умреженом стању приправности, путем мреже, обезбеђује пребацивање из стања приправности или умреженог стања приправности у начин рада који омогућава додатне функције, а који није искључено стање;

41) „сензор присуства у просторији” или „сензор за откривање покрета” или „сензор присуства” је сензор који прати кретање у простору око производа и чији сигнал може реаговати и пребацити електронски екран у укључено стање. У одсуству детектованог кретања у предефинисаном временски периоду, електронски екран се може пребацити у стање приправности или умрежено стање;

42) „пиксел (елемент слике)” је површина најмањег елемента слике који се разликује од суседних елемената;

43) „функција осетљивости на додир” је могућност уноса наредби тако да се као уређај за унос употребљава уређај осетљив на додир који је у облику провидног филма нанет на горњу површину панела електронског екрана;

44) „конфигурација најсветлијег приказа у укљученом стању” је конфигурација електронског екрана коју је претходно дефинисао произвођач, која омогућава прихватљиву слику при највећој измереној луминацији;

45) „конфигурација за продавнице” је конфигурација посебно намењена за демонстрацију електронског екрана, на пример у условима јаког осветљења (у малопродаји), када се екран, у одсуству активности или присутности корисника, не искључује аутоматски;

46) „растављање” је потенцијално иреверзибилно растављање састављеног производа на његове саставне материјале и/или саставне дијелове;

47) „демонтирање” је реверзибилно растављање састављеног производа на његове саставне материјале и/или саставне делове без функционалних оштећења која би спречила поновно састављање, поновну употребу или обнову производа;

48) „фаза” приликом растављања или демонтирања је радња која се завршава променом алата или уклањањем неког (саставног) дела;

49) „штампана плоча” је направа који механички подржава и електрично повезује електронске или електричне саставне делове применом проводних трака, плочица и других елемената који су нагрижени („ецовани”) од једног или више слојева проводних метала ламинираних на слојеве листова непроводне подлоге или између њих;

50) „PMMA” је полиметилметакрилат;

51) „успоривач горења” или „заштитно средство против горења” је материја која знатно успорава ширење пламена;

52) „халогенизовани успоривач горења” је успоривач горења који садржи било који халоген;

53) „хомогени материјал” је материјал који у свим деловима има уједначен састав или материјал састављен од комбинације материјала који се не могу раставити или одвојити у различите материјале механичким деловањем као што су одвајање, резање, дробљење, млевење и абразивни поступци;

54) „EPREL” је Европска база података o производима који су означени ознаком енергетске ефикасности, у којој испоручиоци региструју производе (уносе податке о производима за које је прописано означавање енергетске ефикасности) пре него што их ставе на тржиште Европске уније;

55) „еквивалентни модел” је модел са истим техничким карактеристикама релевантним за техничке информације које треба пружити, али који је исти испоручилац испоручио на тржиште или пустио у рад као други модел с различитом идентификационом ознаком модела;

56) „идентификациона ознака модела” је код, обично алфанумерички, по којем се одређени модел производа разликује од осталих модела са истим заштитним знаком имена истог испоручиоца;

57) „резервни део” је посебан део који може да замени део са истом функцијом у производу;

58) „стручни сервисер” је привредно друштво или предузетник које пружа услуге поправке и стручног одржавања електронских екрана;

59) „декларисане вредности” су вредности за наведене, израчунате или измерене техничке параметре које је доставио испоручилац у техничкој документацији за потребу провере усклађености електронских екрана са захтевима овог правилника у сврху тржишног надзора из члана 6. овог правилника.

60) „HD резолуција” је 1920 × 1080, односно 2 073 600 пиксела;

61) „UHD резолуција” је 3840 × 2160, односно 8 294 400 пиксела.

Други изрази употребљени у овом правилнику, који нису дефинисани у ставу 1. овог члана, имају значење одређено законом којим се уређују енергетска ефикасност и рационална употреба енергије и уредбом којом се уређује еко-дизајн производа који утичу на потрошњу енергије.

Захтеви еко-дизајна

Члан 4.

Захтеви еко-дизајна за електронске екране наведени су у Прилогу 1.

Начин оцењивање усаглашености

Члан 5.

Оцењивање усаглашености електронских екрана са захтевима еко-дизајна који су прописани овим правилником врши се у поступку интерне контроле пројектовања или система менаџмента за оцењивање усаглашености, у складу са подзаконским актом којим се уређује еко-дизајн производа који утичу на потрошњу енергије.

За потребе оцењивања усаглашености из става 1. овог члана, техничка документација о производу садржи разлоге због којих неки пластични делови нису означени, ако има таквих пластичних делова, у складу са одељком Г. тачка 2. Прилога 1, као и појединости и резултате прорачуна из Прилога 1 и Прилога 2 – Методе мерења и прорачуни, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: Прилог 2).

Ако су информације из техничке документације за одређени модел електронског екрана добијене:

(а) од модела који има исте техничке карактеристике релевантне за техничке информације које треба навести, али га је произвео други произвођач; или

(б) прорачуном на основу дизајна и/или екстраполацијом података од другог модела истог или другог произвођача, техничка документација укључује појединости таквог прорачуна, процену коју је произвођач спровео како би проверио тачност прорачуна и, према потреби, изјаву о идентичности модела различитих произвођача.

У техничкој документацију наводи се списак свих еквивалентних модела, укључујући идентификационе ознаке модела.

У техничкој документацији наводе се истоветне информације и истим редоследом како је то предвиђено подзаконским актом којим се прописује означавање енергетске ефикасности електронских екрана.

Прелазне методе испитивања

Члан 6.

У недостатку релевантних стандарда, односно док се не објави упућивања на одговарајуће хармонизоване стандарде, употребљавају се прелазне методе испитивања из Прилогa 3 – Прелазне методе испитивања, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: Прилог 3), или друге тачне и поновљиве методе мерења којима се узимају у обзир општепризнате најсавременије методе.

Поступак провере у сврху тржишног надзора

Члан 7.

Приликом провере у сврху тржишног надзора примењује се поступак провере из Прилога 4 – Поступак провере у сврху тржишног надзора, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Усклађивање са прописима Европске уније

Члан 8.

Овај правилник је у потпуности усклађен са свим начелима и битним захтевима Уредбе комисије (ЕУ) 2019/2021 од 1. октобра 2019. године о утврђивању захтева еко-дизајна за електронске екране у складу са Директивом 2009/125/ЕЗ Европског парламента и Већа, о изменама Уредбе Комисије (ЕЗ) бр. 1275/2008 и о стављању ван снаге Уредбе Комисије (ЕЗ) бр. 642/2009, као и са Делегираном уредбом Комисије (ЕУ) 2021/341 од 23. фебруара 2021. године о изменама и допунама уредаба (ЕУ) 2019/424, (ЕУ) 2019/1781, (ЕУ) 2019/2019, (ЕУ) 2019/2020, (ЕУ) 2019/2021, (ЕУ) 2019/2022, (ЕУ) 2019/2023 и (ЕУ) 2019/2024 у погледу захтева за еко-дизајн сервера и уређаја за складиштење података, електромотора и погона с промењивом брзином, расхладних уређаја, извора светлости и засебних предспојних уређаја, електронских екрана, машина за прање судова у домаћинствима, машина за прање веша у домаћинству и машина за прање и сушење веша у домаћинству и расхладних уређаја с функцијом директне продаје.

Ступање на снагу и примена

Члан 9.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. марта 2024. године.

Број 110-00-49/2022-06

У Београду, 28. септембра 2022. године

Министар,

проф. др Зорана З. Михајловић, с.р.

Прилози

Прилог 1 – Захтеви еко-дизајна за електронске екране

Прилог 2 – Методе мерења и прорачуни

Прилог 3 – Прелазне методе испитивања

Прилог 4 – Поступак провере у сврху тржишног надзора