На основу члана 63. став 3. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС”, број 40/21),

Mинистар рударства и енергетикe доноси

ПРАВИЛНИК

о означавању енергетске ефикасности електричних извора светлoсти

"Службени гласник РС", број 30 од 4. марта 2022.

Предмет и подручје примене

Члан 1.

Овим правилником прописују се захтеви у погледу енергетског означавања електричних извора светлости са или без предспојног уређаја (у даљем тексту: извори светлости), и то: обавезе испоручилаца и продаваца извора светлости, поступак провере усаглашености извора светлости са захтевима енергетског означавања у сврху тржишног надзора, поступак одређивања класе енергетске ефикасности, изглед, дизајн и формат енергетске ознаке, листa са подацима, садржај техничке документације, информације које је потребно обезбедити приликом визуелног оглашавања у техничким и промотивним материјалима приликом продаје на даљину и у телемаркетингу, информације које је потребно обезбедити у случају продаје на даљину преко интернета, као и други захтеви у вези енергетског означавања извора светлости.

Овај правилник се примењује и на изворе светлости у производима који се стављају на тржиште а који садрже изворе светлости.

Изузеци од примене

Члан 2

Овај правилник се не примењује на изворе светлости који се посебно испитују и одобравају за употребу:

1) у постројењима за радиолошку и нуклеарну медицину;

2) у ванредним ситуацијама;

3) у или на објектима, опреми, копненим возилима, поморској опреми или ваздухопловима за потребе војске или цивилне заштите;

4) у или на моторним возилима, њиховим прикључним возилима и системима, измењивим вучним машинама, саставним деловима и засебним техничким јединицама, усаглашеним са једнообразним техничким условима, у складу са прописима о хомологацији у области безбедности саобраћаја на путевима;

5) у или на вандрумској покретној механизацији, односно возилима која су намењена за извођење радова ван пута, као и у или на њиховим прикључним возилима у складу са законом о безбедности саобраћаја на путевима;

6) у или на измењивим уређајима, који су намењени за вучу, гурање, ношење или за уградњу и потпуно су издигнути од тла или нису покретни око вертикалне осе када се возило коме су прикључени налази у саобраћају на путу, како је утврђено прописом о условима које морају да испуњавају возила у саобраћају на путу у погледу димензија, техничких услова и уређаја, склопова и опреме и техничких норматива у области безбедности саобраћаја на путевима;

7) у или на ваздухоплову у цивилном ваздушном саобраћају, како је утврђено подзаконским актом којим се уређују сертификација ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова и уређаја и издавање дозвола за обављање ваздухопловно-техничке делатности;

8) у системима расвете железничких возила и

9) у медицинским производима у складу са законом којим се уређују медицинска средства.

У смислу става 1. овог члана „посебно испитан и одобрен” је извор светлости који је:

1) посебно испитан за наведено радно стање или примену, у складу са важећим прописима или српским стандардима којима се преузимају одговарајући хармонизовани стандарди,

2) снабдевен доказима који су део техничке документације да је производ посебно одобрен за наведено радно стање или примену, у облику потврде, хомологацијске ознаке или извештаја о испитивању,

3) стављен на тржиште изричито за наведено радно стање или примену, што мора бити видљиво из техничке документације, као и из обавештења на амбалажи и на промотивним материјалима осим ако је извор светлости намењен за употребу из става 1. тачка 4) овог члана.

Овај правилник не примењује се ни на:

1) електронске екране (нпр. телевизоре, мониторе рачунара, преносне рачунаре, таблет рачунаре, мобилне телефоне, читаче е-књига, конзоле за видео-игре);

2) изворе светлости у напама на које се примењује подзаконски акт којим се уређује означавање енергетске ефикасности пећница и напа за домаћинство;

3) изворе светлости у производима на батеријско напајање, као што су: батеријске светиљке, мобилни телефони са уграђеном светиљком, играчке са извором светлости, стоне лампе које раде само на батерије, ручне светиљке за бициклисте, баштенске лампе које се напајају соларном енергијом;

4) изворе светлости на бициклима и другим возилима без мотора;

5) изворе светлости за спектроскопију и фотометријске примене, као што су нпр. UV-VIS спектроскопија, молекуларна спектроскопија, атомска апсорпцијска спектроскопија, недисперзивна инфрацрвена спектрофотометрија, инфрацрвена спектроскопија са Фуријеовом трансформацијом, медицинска анализа, елипсометрија, мерење дебљине слоја, праћење поступка или праћење стања околине.

Извори светлости на који се односи овај правилник изузимају се од захтева овог правилника ако су посебно пројектовани и стављен на тржиште за употребу у најмање једној од следећих примена:

1) сигнализација, у коју спада сигнализација у путном, железничком, речном и ваздушном саобраћају, као и сијалице за контролу саобраћаја или сијалице на узлетиштима аеродрома;

2) снимање и пројекција сликовног приказа, у које спада фотокопирање, штампа (директна или припрема за штампу), литографија, филмска и видео пројекција, пројекција холографског приказа;

3) као извори светлости са посебном ефективном снагом у ултраљубичастом делу спектра > 2 mW/klm и намењени за употребу када је потребна велика количина ултраљубичастог зрачења;

4) као извори светлости са максималним зрачењем таласне дужине приближно 253,7 nm и намењени за уништавање микроба (уништавање DNA);

5) као извори светлости који емитују 5% или више укупне снаге зрачења у распону 250–800 nm унутар распона 250–315 nm и/или 20% или више од укупне снаге зрачења у распону 250–800 nm унутар распона 315–400 nm и намењени за дезинфекцију или за хватање инсеката;

6) као извори светлости првенствено предвиђени за емитовање зрачења таласне дужине приближно 185,1 nm и намењени за стварање озона;

7) као флуоресцентни извори светлости који емитују 80% или више укупне снаге зрачења у распону од 250–800 nm унутар распона од 250–400 nm и који су намењени за тамњење коже;

8) као извори светлости високог интензитета који емитују 40% или више укупне снаге зрачења у распону од 250–800 nm, унутар распона од 250–400 nm, и који су намењени за тамњење коже;

9) као извори светлости са фотосинтетичком ефикасношћу > 1,2 μмол/Ј и/или који емитују 25% или више укупне снаге зрачења у распону 250–800 nm, унутар распона 700–800 nm, и који су намењени за употребу у хортикултури;

10) као извори светлости са ужареним влакном са електричним интерфејсом у облику ножастог контакта, кабловских намотаја, кабла, бакарне лакиране жице, метричког навоја, основе подножја или са нестандардним прилагођеним електричним интерфејсом, са кућиштем од цеви од кварцног стакла који су посебно пројектовани и продају се искључиво за индустријску и професионалну опрему за загревање електричном енергијом (нпр. растезно обликовање надувавањем у индустриjи PET амбалаже, 3D штампање, поступци производње фотонапонских и електронских елемената, за сушење или стврдњавање лепкова, мастила, боје или премаза);

11) извори светлости који су посебно пројектовани и стављени на тржиште искључиво за производе обухваћене подручјем примене правилника о означавању енергетске ефикасности расхладних уређаја, машина за сушења веша, машине за прање судова, машине за прање веша.

Значење израза

Члан 3.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење:

1) извор светлости је производ који се напаја електричном енергијом, намењен за емитовање светлости, или, у случају извора светлости са ужареним влакном, који може да буде подешен за емитовање светлости, или обоје, који поседује следеће оптичке карактеристике:

(1) координате хроматског дијаграма x и y, у распону:

0,270 < x < 0,530; и

– 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,2199 < y < – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,1595;

(2) светлосни флукс < 500 lm по mm2 пројектоване површине извора светлости како је дефинисано у тачки 75) овог члана;

(3) светлосни флукс од 60 до 82 000 lm;

(4) индекс репродукције боје (CRI) > 0;

и који као технологију за расвету користи инкадесценцију, флуоресценцију, пражњење високог интензитета, анорганске светлеће диоде (LED), или органске светлеће диоде (OLED), или њихову комбинацију и може да се потврди као извор светлости у складу са поступком из Прилога 7 – Поступак провере у сврху тржишног надзора, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: Прилог 7).

Натријумов извор светлости високог притиска (HPS), и поред тога што не испуњава услов из подтачке (1), сматра се извором светлости у смислу овог правилника.

У изворе светлости не спадају:

– LED чипови;

– LED пакети;

– производи који садрже изворе светлости из којих ти извори светлости могу да се уклоне у сврху провере;

– делови који емитују светлост а које садржи извор светлости из којег не могу да се уклоне ради провере у својству извора светлости;

2) предспојни уређај је један или више уређаја који могу и не морају бити физички интегрисани у извор светлости, намењен за прилагођавање напајања из електричне мреже у облик који је потребан за један или више конкретних извора светлости, у складу са граничним условима за сигурност електричних уређаја и електромагнетску компатибилност. Може да обухвата и промену/трансформацију почетног напона напајања, ограничавање радне струје и струје предзагревања, спречавање хладног покретања, поправку фактора снаге и/или смањење радиофреквентних сметњи.

Предспојни уређај како је дефинисан овим правилником не укључује екстерне изворе напајања, као ни делове за управљање расветом и нерасветне делове, како су дефинисани у тач. 32) односно 33) овог члана, иако такви делови могу бити физички интегрисани у предспојни уређај или стављени на тржиште заједно с њим као јединствен производ.

Прекидач за напајање путем етернета (Power over Ethernet – PoE) није предспојни уређај у смислу овог правилника. Прекидач за напајање путем Etherneta или прекидач за PoE је опрема за напајање електричном енергијом и обраду података која се уграђује између електричне мреже и електронске канцеларијске опреме и/или извора светлости у сврху преноса података и напајања електричном енергијом;

3) производ који садржи извор светлости је производ који садржи један или више извора светлости или посебних предспојних уређаја, или обоје. Примери производа који садржи извор светлости су: светиљке којe се могу раставити ради провере извора светлости који је садржан у њима, уређаји за домаћинство који садрже извор светлости и намештај за домаћинство (полице, огледала, витрине) који садржи изворе светлости;

4) светлост је електромагнетско зрачење таласне дужине од 380 nm до 780 nm;

5) електрична мрежа или мрежни напон (MV) је напајање електричном енергијом из мреже наизменичног напона од 230 (± 10%) волти на 50 Hz;

6) LED чип је мали блок полупроводничког материјала који емитује светлост, на ком се формира функционално коло светлеће диоде;

7) LED пакет је појединачни електрични део који се углавном састоји од најмање једног LED чипа. Не укључује предспојни уређај ни његове делове, подножје ни активне електронске компоненте и није директно прикључен на мрежни напон. Може да садржи један или више следећих делова: оптичке елементе, светлосне претвараче (фосфорне), затим топлотне, механичке и електричне прикључке или делове за заштиту од електростатичког пражњења. Сви слични уређаји за емитовање светлости који су намењени за директно коришћење у LED светиљки сматрају се изворима светлости;

8) хроматичност је карактеристика интензитета боје дефинисана њеним координатама хроматског дијаграма (x и y);

9) светлосни флукс или флукс (Ф), изражен у луменима [lm], је величина изведена из флукса зрачења (снаге зрачења) која квантификује електромагнетско зрачење у односу на спектралну осетљивост људског ока. Односи се на укупни флукс који емитује извор светлости у просторном углу од 4π стерадијана [sr] у условима који су утврђени одговарјућим стандардима (нпр. јачина струје, напон, температура). Односи се на почетни флукс за непригушени извор светлости након кратког периода рада, осим ако је јасно наведено да се односи на флукс пригушеног извора или флукс након одређеног периода рада. Код извора светлости који могу да се подесе за емитовање светлости различитог спектра и/или различитог највећег интензитета, односи се на флукс при референтним управљачким подешавањима како је дефинисано у тачки 46) овог члана;

10) индекс репродукције боје (CRI) је величина којом се описује вредност учинка извора светлости на изглед боје предмета свесним или подсвесним поређењем са изгледом боје предмета под референтним светлосним извором и његова вредност представља просек Rа репродукција боје за првих осам стандардних испитних боја (R1–R8);

11) инкадесценција је појава при којој светлост у изворима светлости настаје загревањем проводника у облику влакна (ужарено влакно) проласком електричне струје;

12) халогени извор светлости је извор светлости са ужареним влакном направљеним од волфрама које је окруженo гасом који садржи халоген или једињења са халогеном;

13) флуоресцентност или флуоресцентни извор светлости (FL) је појава или извор светлости у коjeм светлост настаје електричним пражњењем у гасу, у живином извору светлости ниског притиска, при чему се већина светлости емитује из једног или више слојева фосфора побуђених ултраљубичастим зрачењем из пражњења. Флуоресцентни извори светлости могу да имају један (са једним подножјем) или два (са два подножја) споја (подножја) за напајање електричном енергијом. У смислу овог правилника извори светлости са магнетском индукцијом сматрају се такође флуоресцентним изворима светлости;

14) пражњење високог интензитета (HID) је електрично пражњење у гасу у ком се лук који производи светлост стабилизује помоћу температуре цеви, а комора лука напреже цев сијалице снагом већом од 3 вата по квадратном центиметру; у HID изворе светлости спадају само металхалогени извор светлости, натријумски извор светлости високог притиска и живин извор светлости високог притиска, како је дефинисано респективно у тач. 18), 47) и 48), овог члана;

15) пражњење у гасу је појава када се светлост директно или индиректно производи електричним пражњењем у гасу, плазми, металној прашини или смеси гасова и пара;

16) неорганска светлећа диода (LED) је технологија у којој се светлост производи из чврстог уређаја са p-n спојем од неорганског материјала. Спој емитује оптичко зрачење када је побуђен електричном струјом;

17) органска светлећа диода (ОLED) је технологија у којој се светлост производи из чврстог уређаја са p-n спојем од органског материјала. Спој емитује оптичко зрачење када је побуђен електричном струјом;

18) натријумски извор светлости високог притиска (HPS) је извор светлости са пражњењем високог притиска у ком се светлост углавном добија зрачењем из пара натријума и који ради при делимичном притиску од 10 kPa; HPS извор светлости може да има један (једноструки) или два (двоструки) конектора за напајање електричном енергијом;

(19) продајно мeсто је продајни објекат или друго место ван продајног објекта на којем је предвиђено и одобрено обављање трговине, у складу са законом и другим прописима;

20) извор светлости напајан из мреже (MLS) је извор светлости који може да ради са директним напајањем из електричне мреже. Извори светлости који раде са директним напајањем из електричне мреже, а могу да раде и индиректно напајани помоћу посебног предспојног уређаја, сматрају се изворима светлости напајаним из мреже;

21) извор светлости ненапајан из мреже (NMLS) је извор светлости коме је потребан посебни предспојни уређај како би радио са напајањем из електричне мреже;

22) посебан предспојни уређај је предспојни уређај која није физички интегрисан са извором светлости и стављен је на тржиште као посебан производ или као део производа који садржи извор светлости;

23) усмерени извор светлости (DLS) је извор светлости са најмање 80% укупног светлосног флукса у просторном углу од π sr (што одговара купи са углом од 120°);

24) неусмерени извор светлости је извор светлости који није усмерени извор светлости;

25) повезани извор светлости (CLS) је извор светлости који укључује делове за размену података који су физички или функционално неодвојиви од делова за емитовање светлости ради одржавања референтних управљачких подешавања. Делови за размену података могу да буду физички интегрисани са извором светлости у једном неодвојивом кућишту, или извор светлости може да се комбинује са физички одвојеним деловима за размену података тако што се заједно са извором светлости стављају на тржиште као јединствен производ;

26) делови за размену података су делови који обављају једну од следећих функција:

(1) пријем или пренос жичаних или бежичних информационих сигнала и њихову обраду (употребљава се за управљање функцијом емитовања светлости, а могуће су и друге намене);

(2) детекцију и обраду детектованих сигнала (који се употребљавају за управљање функцијом емитовања светлости, а могуће су и друге намене);

(3) комбинацију наведених функција;

27) извор светлости са подесивом бојом (CTLS) је извор светлости који може да се подеси за емитовање светлости са широким спектром боја ван опсега дефинисаног у тачки 1) овог члана, али може да се подеси и за емитовање беле светлости унутар опсега утврђеног у тачки 1) овог члана, у ком случају спада у област примене овог правилника.

Изворима светлости са подесивом бојом (CTLS) не сматрају се извори беле светлости са подесивом бојом који могу само да емитују светлост са различитим корелисаним температурама боје унутар опсега дефинисаног у тачки 1) овог члана, као ни извори светлости са могућношћу пригушивања код којих се емитовање беле светлости може смањити на нижу корелисану температуру боје и тако пригушити, чиме се симулира рад извора светлости са ужареним влакном;

28) чистоћа побуђивања је проценат који се код CTLS подешеног за емитовање светлости одређене боје рачуна применом поступка описаног у стандардима, исцртавањем равне линије на просторном графу боја (са координатама x и y) која полази од тачке са координатама боје x = 0,333 и y = 0,333 (ахроматски подражај; тачка 1), пролази кроз тачку која представља (x и y) координате боје извора светлости (тачка 2) и завршава на спољашњој граници графа боја (крива; тачка 3). Чистоћа побуђивања рачуна се као удаљеност од тачке 1 до тачке 2 подељена са удаљеношћу од тачке 1 до тачке 3. Укупна дужина линије означава чистоћу боје од 100% (тачка на кривoj). Тaчка ахроматског подражаја означава чистоћу боје од 0% (бело светло);

29) извор светлости високе луминације (HLLS) је LED извор светлости чија је просечна луминација већа од 30 cd/mm2 у смеру максималног интензитета;

30) луминација или сјајност (у одређеном смеру, у одређеној тачки стварне или замишљене површине) је светлосни флукс који се преноси елементарним снопом који пролази кроз задату тачку и шири се у просторни угао који садржи задати смер подељен са површином пресека тог снопа који садржи задату тачку (cd/m2);

31) просечна луминација (луминација-HLLS) код LED извора светлости је просечна луминација у површини емитовања светлости чија је луминација већа од 50% максималне луминације (cd/mm2);

32) делови за управљање расветом су делови који су интегрисани у извор светлости или су физички одвојени али стављени на тржиште заједно са извором светлости као јединствен производ, који нису потребни за емитовање светла при пуном оптерећењу, него омогућавају ручно или аутоматско као и директно или даљинско управљање јачином светлости, хроматичношћу, корелисаном температуром боје, светлосним спектром и/или углом светлосног снопа. Уређаји за регулацију јачине светлости такође се сматрају деловима за управљање расветом;

33) нерасветни делови су делови који су уграђени у извор светлости или су физички одвојени али стављени на тржиште заједно са извором свјетлости као јединствен производ, који нису потребни за емитовање светлости при пуном оптерећењу и који нису делови за управљање расветом. У нерасветне делове спадају: звучници (аудио), камере, појачала комуникационих сигнала за повећавање опсега (нпр. за WiFi), делови за одржавање равнотеже мреже (за пребацивање на унутрашње батеријско напајање по потреби), за пуњење батерија, за визуелно обавештавање о догађајима (пристигла пошта, звоно на улазним вратима, аларм), за употребу технологије Light Fidelity (Li-Fi – двосмерна и потпуно умрежена бежична комуникациона технологија велике брзине). Израз такође укључује делове за размену података који се употребљавају за друге функције а не за управљање функцијом емитовања светлости;

34) корисни светлосни флукс (Φuse) је део светлосног флукса извора светлости који се узима у обзир при одређивању његове енергетске ефикасности:

– код неусмерених извора светлости то је укупни флукс који се емитује у просторни угао од 4 π sr (што одговара сфери од 360°),

– код усмерених извора светлости са углом снопа ≥ 90° то је флукс који се емитује у просторни угао од π sr (што одговара купи са углом од 120°),

– код усмерених извора светлости са углом снопа светлости < 90° то је флукс који се емитује у просторни угао од 0,586 π sr (што одговара купи са углом од 90°);

35) угао снопа светлости усмереног извора светлости је угао између две замишљене линије у једној равни кроз оптичку осу снопа, које пролазе кроз средиште предње стране извора светлости и кроз тачке у којима је јачина светлости 50% вредности јачине светлости у средишту снопа, при чему је јачина светлости у средишту снопа вредност јачине светлости измерена на оптичкој оси снопа. Код извора светлости са различитим угловима снопа светлости у различитим равнима, у обзир се узима највећи угао снопа светлости. Код извора светлости са углом снопа светлости којим корисник може да управља, у обзир се узима угао снопа светлости који одговара референтном управљачком подешавању;

36) пуно оптерећење је стање извора светлости у оквиру дефинисаних радних услова у ком емитује највећи (непригушени) светлосни флукс;

37) стање приправности је стање извора светлости у којем је извор светлости прикључен на напајање али не емитује светлост и спреман је да се врати у стање у којем емитује светлост ако за то стигне управљачки сигнал. Делови за управљање расветом који омогућују функцију приправности морају бити у управљачком начину рада. Нерасветни делови морају бити раздвојени или искључени, или се њихова потрошња електричне енергије смањује на најмању могућу меру у складу са упутством произвођача;

38) умрежено стање приправности је стање повезаног извора светлости (CLS) у којем је повезани извор светлости прикључен на напајање али не емитује светлост и спреман је да се врати у стање у којем емитује светлост ако за то стигне сигнал даљинског активатора. Делови за управљање расветом морају бити у управљачком начину рада. Нерасветни делови морају бити раздвојени или искључени, или се њихова потрошња електричне енергије смањује на најмању могућу меру у складу са упутством произвођача;

39) управљачки начин рада је стање у којем су делови за управљање расветом повезани са извором светлости и обављају своје функције тако што могу произвести управљачки сигнал или примити сигнал даљинског активатора, жицом или бежично, те га затим обрадити тако да сигнал доведе до промене у емитовању светла из извора светлости;

40) даљински активатор је сигнал спољашњег извора који долази до извора светлости путем мреже;

41) управљачки сигнал је аналогни или дигитални сигнал који се жицом или бежично преноси до извора светлости помоћу модулације напона у засебним управљачким проводницима, или помоћу модулисаног сигнала у напону напајања. Сигнал се не преноси мрежом, него на пример из унутрашњег извора или из даљинског управљача који је испоручен са производом;

42) мрежа је комуникациона инфраструктура коју чине топологија линкова, архитектура, укључујући и физичке саставне делове, принципи организације, комуникационе процедуре и формати (протоколи);

43) снага у укљученом стању (Pon), изражена у ватима, је снага електричне енергије извора светлости при пуном оптерећењу при чему су раздвојени делови за управљање расветом и нерасветни делови. Ако се ти делови не могу раздвојити, морају се искључити или се њихова потрошња смањује на најмању могућу меру у складу са упутством произвођача. Код NMLS-а за који је потребан посебан предспојни уређај, Pon се може директно измерити на улазу у извор светлости, или се одређује помоћу предспојног уређаја са познатом ефикасношћу, чија се вредност снаге затим одузима од измерене улазне вредности напајања из електричне мреже;

44) снага у стању приправности (Psb), изражена у ватима, је електрична снага извора светлости у стању приправности;

45) снага у умреженом стању приправности (Pnet), изражена у ватима, је електрична снага CLS-а у умреженом стању приправности;

46) референтна управљачка подешавања су управљачка подешавања или њихова комбинација, који се употребљавају за проверу усаглашености извора светлости са овим правилником. Та подешавања важе за изворе светлости који омогућавају крајњем кориснику ручно или аутоматски, као и директно или даљински управљање јачином светла, бојом, корелисаном температуром боје, спектром и/или углом снопа светлости емитованог светла.

Референтна управљачка подешавања су подешавања којa одређује произвођач као задате фабричке вредности са којима се корисник среће при првој инсталацији. Ако је у поступку инсталације предвиђено аутоматско ажурирање софтвера током прве инсталације или ако корисник има могућност за такво ажурирање, потребно је у обзир узети могуће промене подешавања.

Ако је вредност у готовом производу намерно подешена различито од референтног управљачког подешавања (на пример на ниску снагу ради сигурности), произвођач у техничкој документацији наводи начин опозива референтних управљачких подешавања за потребе провере усаглашености, као и техничко образложење зашто се подешене вредности у готовом производу разликују од референтних управљачких подешавања.

Произвођач извора светлости одређује референтна управљачка подешавања при чему морају бити испуњени следећи услови:

– извор светлости је обухваћен подручјем примене из члана 1. овог правилника и нема основа за изузеће од примене из члана 2. овог правилника,

– делови за управљање расветом и нерасветни делови су раздвојени или искључени, или ако то није могуће, потрошња енергије тих делова је најмања могућа,

– активирано је стање пуног оптерећења,

– подешавања се враћају на референтна управљачка подешавања извора светлости ако се крајњи корисник одлучи за враћање на фабричко стање.

Код производа који садрже изворе светлости чију примену произвођач може изабрати тако да утиче на карактеристике извора светлости (нпр. одређивање радне јачине струје, термички дизајн), на шта крајњи корисник не може утицати, референтна управљачка подешавања нису потребна. У том случају примењују се номинални испитни услови које је одредио произвођач извора светлости;

47) живин извор светлости високог притиска је извор светлости високог притиска пражњења у ком се већи део светлости директно или недиректно углавном добија зрачењем из пара живе са делимичним притиском већим од 100 kPa;

48) металхалогени извор светлости (MH) је извор светлости високог притиска пражњења у којем светлост настаје зрачењем из мешавине металних пара, металних халида и продуката разлагања металних халида. MH извори светлости могу да имају један (једноструки) конектор или два („двоструки”) конектора за напајање електричном енергијом. Материјал од којих се израђује цев за пражњење MH извора светлости може бити кварц (QMH) или керамика (CMH);

49) компактни флуоресцентни извор светлости (CFL) је флуоресцентни извор светлости са једним подножјем чија је конструкција са савијеном цеви пројектована за смештај у мале просторе. CFL може бити обликован углавном у облику спирале или као спојене паралелне цеви са другом овојницом у облику сијалице, или без такве овојнице. CFL може бити са физички интегрисаним предспојним уређајима (CFLi) или без њих (CFLni);

50) Т2, Т5, Т8, Т9 и Т12 су цевни извори светлости пречника приближно и респективно 7, 16, 26, 29, односно 38 mm, како је одређено стандардима. Цев може бити равна (линеарна) или савијена (нпр. у облику слова U, кружна);

51) LFL Т5-HЕ је високоефикасни линеарни флуоресцентни извор светлости Т5 са радном јачином струје нижом од 0,2 А;

52) LFL Т5-HО је линеарни флуоресцентни извор светлости Т5 високе излазне вредности са радном јачином струје која износи најмање 0,2 А;

53) HLR7s је линеарни халогени извор светлости на напајање из електричне мреже са двоструким подножјем, при чему је подножје пречника 7 mm;

54) производ на батеријско напајање је производ који ради само на једносмерну струју из извора који се налази у самом производу и није ни директно ни посредно прикључен на напајање из електричне мреже;

55) друга овојница је друга спољашња овојница на HID извору светлости која не служи за производњу светла, као што је спољашњи омотач који спречава испуштања живе и стакла у околину у случају лома светиљке. Ако постоји друга овојница, цеви за пражњење HID не сматрају се овојницом;

56) непровидна овојница за HID извор светлости је непровидна спољашња овојница или спољашња цев у којој цев за пражњење која производи светлост није видљива;

57) заштита од бљештања је механичкa или оптичкa, рефлектујућa или нерефлектујућa светлосно непробојнa направа пројектованa да блокира директно видљиво зрачењe из одашиљача светлости у усмереном извору светлости, чиме се спречава привремена делимична заслепљеност при директном посматрању. Не укључује површински премаз одашиљача светлости у усмереном извору светлости;

58) треперење је перцепција визуелне неправилности коју има статични посматрач у статичном окружењу, изазвана светлосним стимулусом чија се луминација или спектрална дистрибуција мења у времену. Промене могу бити у правилним и неправилним размацима, може их изазвати сам извор светлости, извор напајања или други фактори.

Мерна вредност за треперење је параметар Pst LM, где st значи краткорочно, а LM значи методу мерача треперења светлости (фликерметар), како је дефинисана стандардима. Вредност Pst LM = 1 значи да ће просечни посматрач са 50% вероватноће детектовати треперење;

59) стробоскопски ефекат је промена перцепције кретања коју има статични посматрач у окружењу које није статично, изазвана светлосним стимулусом чија се луминација или спектрална дистрибуција мења у времену. Промене могу бити у правилним и неправилним размацима, може их изазвати сам извор светлости, извор напајања или други фактори.

Мерна вредност стробоскопског ефекта је SVM (мера стробоскопске видљивости), како је дефинисано стандардом. SVM = 1 представља праг видљивости за просечног посматрача;

60) R9 је индекс репродукције боје за предмет црвене боје, како је одређено стандардима;

61) декларисана вредност за параметар је вредност коју је испоручилац навео у техничкој документацији, која може да се провери у складу са поступком дефинисаним у Прилогу 6;

62) јачина светлости (или светлосни интензитет) изражена у канделама [cd] је количник светлосног флукса који излази из извора и преноси се у елемент просторног угла који обухвата задати правац, помоћу елемента просторног угла;

63) корелисана температура боје (CCT [К]) је температура Планковог радијатора (црног тела) чија опажена боја највише личи боји датог стимулуса при истој осветљености при одређеним условима гледања;

64) постојаност боје је максимално одступање од почетних (након кратког периода) просторно упросечених координата хроматског дијаграма (x и y) једног извора светлости од средишње тачке хроматичности (cx и cy) које је навео произвођач или увозник, изражено као величина (у корацима) MacAdam елипсе која се обликује око средишње тачке хроматичности (cx и cy);

65) фактор снаге (cos φ1) је косинус фазног угла φ1 између основног хармоника напона електричне мреже и основног хармоника јачине струје електричне мреже. Употребљава се за изворе светлости напајане из мреже који употребљавају технологију LED или ОLED. Фактор снаге мери се при пуном оптерећењу, ако је примењиво мери се при референтним управљачким подешавањима, тако што су сви делови за управљање расветом у управљачком начину рада а нерасветни делови раздвојени, искључени или постављени на најмању могућу потрошњу енергије у складу са упутством произвођача;

66) фактор одржавања светлосног флукса (XLMF) је однос светлосног флукса који извор светлости емитује у одређеном тренутку свог радног века и почетног светлосног флукса;

67) фактор преживљавања (LSF) је утврђени део укупног броја извора светлости који и даље раде у одређеном тренутку при одређеним условима и при одређеној учесталости њиховог паљења;

68) радни век за LED и ОLED изворе светлости је време у сатима од почетка њихове употребе до тренутка када се код 50% од укупног броја производа који спадају у идентичне изворе светлости излазна вредност светлости поступно смањи испод 70% у односу на почетни светлосни флукс. Други назив је радни век L70B50;

69) EPREL је Европска база података o производима који су означени ознаком енергетске ефикасности у којој испоручиоци региструју производ (уносе податке о уређају за који је потребно означавање енергетске ефикасности) пре него што их ставе на тржиште Европске уније;

70) QR код је матрични бар код на ознаци енергетске ефикасности модела производа који повезује информације о том моделу у јавно доступном делу EPREL базе података;

71) приказни уређај је сваки екран, укључујући екран на додир, или друга визуелна технологија која се користи за приказивање садржаја са интернета корисницима;

72) екран на додир је екран који реагује на додир, попут екрана таблет рачунара, или паметног телефона;

73) уметнути дисплеј је визуелни интерфејс, код кога се скупу слика или података приступа кликом миша, кретањем миша или ширењем екрана на додир на други скуп слика или података;

74) алтернативни текст је текст дат као алтернатива графичком приказу, који омогућава приказивање података у неграфичком облику у случају када приказни уређаји не омогућавају графички приказ, или омогућава приступачност као што је унос у апликације за синтезу гласа;

75) пројектована површина извора светлости (А) је површина изражена у mm2 (квадратни милиметри) приказа ортографске пројекције површине емитовања светлости из правца са највећим интензитетом светлости, при чему је површина емитовања светлости она површина извора светлости која емитује светлост у складу са декларисаним оптичким карактеристикама, као што је приближна закривљена површина лука (а), цилиндрична површина ужареног влакна (b) или сијалице са пражњењем у гасу (c, d), равне или полусферне овојнице LED сијалице (е).

Код извора светлости са непровидном овојницом или заштитом од бљештања, површина извора светлости је цела површина кроз коју светло излази из извора светлости.

Код извора светлости који садрже више од једног одашиљача светлости, површином извора светлости сматра се пројекција најмање бруто запремине који обухвата све изворе светлости.

Код HID извора светлости примењује се дефиниција (а), осим ако се димензије дефинисане у тачки (d) примењују са L > D, при чему је L размак између врхова електрода, а D унутрашњи пречник цеви за пражњење.

Захтеви које обезбеђује испоручилац

Члан 4.

Испоручилац који ставља на тржиште и/или пушта у рад извор светлости у погледу ознаке енергетске ефикасности (у даљем тексту: ознака), листе са подацима и техничке документације, обезбеђује:

1) да сваки извор светлости који је у амбалажи стављен на тржиште као самосталан производ (тј. није део производа који садржи извор светлости) и који је у складу са класама енергетске ефикасности из Прилога 1 – Класе енергетске ефикасности и поступак њиховог одређивања, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: Прилог 1), има на амбалажи одштампану ознаку чији су изглед, садржај и дизајн у складу са Прилогом 2 – Ознака извора светлости, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: Прилог 2);

2) доступност листе са подацима у складу са Прилогом 3 – Листа са подацима, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: Прилог 3);

3) да техничка документација о извору светлости у складу са Прилогом 4 – Техничка документација, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: Прилог 4) буде доступна на захтев надлежним органима Републике Србије;

4) да све визуелне огласне поруке за одређени модел извора светлости садрже и класу енергетске ефикасности и распон могућих класа енергетске ефикасности у складу са Прилогом 5 – Подаци који се наводе у визуелним огласима, техничким промотивним материјалима, приликом продаје на даљину, осим приликом продаје путем интернета, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: Прилог 5) и Прилогом 6 – Подаци који се наводе приликом продаје на даљину путем интернета, који је одшампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: Прилог 6);

5) да сви технички промотивни материјали за одређени модел извора светлости укључујући техничке промотивне материјале објављене на интернету, у којима се наводе специфични технички параметри, садрже и класу енергетске ефикасности и распон могућих класа енергетске ефикасности, у складу са Прилогом 5;

6) да ознака у електронском облику, чији су изглед, садржај и дизајн у складу са Прилогом 2, буде доступна продавцима за сваки модел извора светлости;

7) да листа са подацима у електронском облику која је у складу са Прилогом 3, буде доступна продавцима за сваки модел извора светлости.

Испоручилац производа који садржи извор светлости:

1) обезбеђује податке о извору светлости који се налази у производу који садржи извор светлости у складу са тачком 2. Прилога 3;

2) на захтев органа тржишног надзора пружа обавештење како извор светлости може да се извади из производа који садржи извор светлости ради провере, без трајног оштећења.

Класа енергетске ефикасности извора светлости одређује се у складу са Прилогом 1.

Захтеви које обезбеђује продавац

Члан 5.

Продавац обезбеђује:

1) да сваки извор светлости који није део производа који садржи извор светлости, на продајном месту има јасно видљиву ознаку у складу са Прилогом 2, коју обезбеђује испоручилац у складу сa чланом 4. став 1. тачка 1) овог правилника;

2) да се у случају продаје на даљину ознака и листа са подацима приказују у складу сa Прилогом 5, осим у случају продаје преко интернета, када се ознака и листа са подацима приказују у складу сa Прилогом 6;

3) да све визуелне огласне поруке за одређени модел извора светлости, укључујући огласне поруке преко интернета, садрже и класу енергетске ефикасности и распон могућих класа енергетске ефикасности у складу са Прилогом 5;

4) да сви технички промотивни материјал за одређени извор светлости, укључујући техничке промотивне материјале објављене на интернету, у којима се наводе специфични технички параметри, садрже и класу енергетске ефикасности и распон могућих класа енергетске ефикасности у складу са Прилогом 5.

Ознака

Члан 6.

Изглед, садржај и дизајн ознаке извора светлости дати су у Прилогу 2.

Листа са подацима

Члан 7.

Листа са подацима о извору светлости садржи податке наведене у Прилогу 3.

Техничка документација

Члан 8.

Техничка документација за извор светлости садржи податке наведене у Прилогу 4.

Подаци који се наводе приликом продаје на даљину

Члан 9.

Приликом оглашавања путем визуелних огласних порука, у техничким промотивним материјалима, као и приликом продаје на даљину, осим приликом продаје путем интернета, продавци извора светлости обезбеђују податке у складу са Прилогом 5.

Подаци који се наводе приликом продаје преко интернета

Члан 10.

Приликом продаје извора светлости на даљину путем интернета, продавци обезбеђују податке, начин приступа подацима и редослед њиховог приказа у складу са Прилогом 6.

Поступак одређивања класa енергетске ефикасности

Члан 11.

Класа енергетске ефикасности извора светлости одређује се на основу прорачуна како је наведено у Прилогу 1.

Поступак провере у сврху тржишног надзора

Члан 12.

Приликом провере за потребе тржишног надзора примењује се поступак провере из Прилога 7.

Усклађивање са прописима Европске уније

Члан 13.

Овај правилник је усклађен са Делегираном уредбом Комисије (ЕУ) 2019/2015 од 11. марта 2019. године о допуни Уредбе (ЕУ) 2017/1369 Европског парламента и Савета у погледу енергетског означавања извора светлости и о стављању ван снаге Делегиране уредбе Комисије (ЕУ) 874/2012 као и са Делегираном уредбом Комисије (ЕУ) 2021/340 од 17. децембра 2020. године о изменама делегираних уредби (ЕУ) 2019/2013, (ЕУ) 2019/2014, (ЕУ) 2019/2015, (ЕУ) 2019/2016, ЕУ 2019/2017 и (ЕУ) 2019/2018.

Прелазне одредбе

Члан 14.

Испоручиоци ће обезбедити захтеве из члана 4. овог правилника у року од осам месеци од дана почетка примене овог правилника.

Продавци ће обезбедити захтеве из члана 5. овог правилника у року од девет месеца од дана почетка примене овог правилника.

Члан 15.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о означавању енергетске ефикасности електричних сијалица и светиљки („Службени гласник РС”, бр. 24/14 и 59/20), oсим чл. 4. и 5. који се примењују на означавање електричних сијалица:

– које су испоручене на тржиште након ступања на снагу овог правилника у периоду док испоручиоци и продавци не обезбеде захтеве овог правилника, а најдуже у року од осам месеци за испоручиоца и девет месеци за продавце од дана ступања на снагу овог правилника;

– које су испоручене на тржиште до дана ступања на снагу овог правилника, док постоје залихе на продајном месту;

– у случају када испоручилац није обезбедио нове ознаке, а престао је да постоји пре истека три месеца од дана ступања на снагу овог правилника, док постоје залихе на продајном месту;

– када је за одређивање класе енергетске ефикасности потребно спровести друкчија мерења од мерења предвиђених овим правилником, док постоје залихе на продајном месту.

Продавац код производа који су након ступања на снагу овог правилника означени у складу са Правилником о означавању енергетске ефикасности електричних сијалица и светиљки, поред ознаке, истиче уочљиво обавештење: „по претходној класификацији”, у величини слова која је иста као величина слова на ознаци.

Ступање на снагу и примена

Члан 16.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00140/2021-06

У Београду, 14. фебруара 2022. године

Министар,

проф. др Зорана Михајловић, с.р.

Прилози

Прилог 1 - Класе енергетске ефикасности и поступак њиховог одређивања

Прилог 2 - Ознака извора светлости

Прилог 3 - Листа са подацима

Прилог 4 - Техничка документација

Прилог 5 - Подаци који се наводе у визуелним огласним порукама, техничким промотивним материјалима, приликом продаје на даљину осим приликом продаје путем интернета

Прилог 6 - Подаци који се наводе приликом продаје на даљину путем интернета

Прилог 7 - Поступак провере у сврху тржишног надзора