Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

На основу члана 49. Закона о хемикалијама („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 92/11 и 93/12),

Министар енергетике, развоја и заштите животне средине доноси

 

ПРАВИЛНИК

о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и коришћења хемикалија

"Службени гласник РС", бр. 90 од 14. октобра 2013, 25 од 13. марта 2015, 2 од 8. јануара 2016, 44 од 9. маја 2017, 36 од 10. маја 2018, 9 од 4. фебруара 2020, 57 од 12. маја 2022.

1. Уводнa одредбa

Члан 1.

Овим правилником прописују се ограничења и забране производње, стављања у промет и коришћења хемикалија (у даљем тексту: ограничења и забране), забрањени односно дозвољени начини коришћења, као и други услови за производњу, стављање у промет и коришћење супстанци, смеша или производа који представљају неприхватљив ризик по здравље људи и животну средину.

Ограничења и забране из става 1. овог члана односе се на: одређене опасне супстанце, смеше или производе; дуготрајне органске загађујуће супстанце; укупан садржај испарљивих органских једињења у одређеним премазима (боје и лакови) који се наносе на зграде, њихову опрему и уградне делове као и у одређеним средствима и премазима за репарацију друмских возила или њихових делова при поправљању, конзервацији или декорацији ван производних погона.

2. Значење појмова

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење:

1) интермедијер јесте супстанца која се производи да би се у хемијском процесу синтезе (у даљем тексту: синтеза) употребила за добијање друге супстанце, а интермедијер може бити:

(1) неизоловани интермедијер је интермедијер који се током синтезе не уклања из опреме у којој се одвија синтеза (осим у случају узорковања). Ова опрема укључује реакциону посуду и припадајућу опрему као и сву опрему кроз коју супстанца пролази током континуалног или шаржног поступка, укључујући цевовод који се користи за пребацивање из једне посуде у другу ради спровођења наредне фазе синтезе, осим посуда за складиштење и других посуда у којима се супстанца чува након производње;

(2) интерно изоловани интермедијер је интермедијер који не испуњава критеријуме неизолованог интермедијера, а чија се производња као и синтеза друге супстанце из тог интермедијера одвија на истој локацији коју користи једно или више правних лица;

(3) изоловани интермедијер који се транспортује је интермедијер који не испуњава критеријуме неизолованог интермедијера и који се превози између локација или испоручује на друге локације;

2) испарљиво органско једињење (Volatile organic compound, у даљем тесту: VOC) јесте било које органско једињење које има почетну тачку кључања једнаку или мању од 250°C на стандардном притиску од 101,3 kPa;

3) VOC садржај јесте маса испарљивих органских једињења приказана у грам/литру (g/l), која улази у састав смеше која је припремљена за коришћење, осим масе испарљивих органских једињења у смеши која хемијски реагују у току сушења тако да учествују у формирању филма премаза;

4) органско једињење јесте било које једињење које се састоји од угљеника и једног или више других елемената као што су: водоник, кисеоник, сумпор, фосфор, силицијум, азот или халогени елементи, осим оксида угљеника, неорганских карбоната и бикарбоната;

5) органски растварач јесте било које испарљиво органско једињење, које се користи самостално или у комбинацији са другим средствима за растварање или разређивање сировина, смеша, или отпадног материјала, а користи се и као средство за чишћење при растварању загађујућих супстанци, као дисперзионо средство, као средство за регулацију вискозности, као сурфактант, као омекшивач или као конзерванс;

6) премаз јесте било која смеша која укључује све органске раствараче или смеше које садрже органске раствараче, потребне за његову примену при формирању филма за декоративне, заштитне или друге функционалне површинске ефекте;

7) премаз на бази воде (Water-borne coatings, у даљем тексту: WB) јесте премаз чији се вискозитет регулише употребом воде;

8) премаз на бази растварача (Solvent-borne coatings, у даљем тексту: SB) јесте премаз чији се вискозитет регулише употребом органских растварача;

9) филм јесте непрекидан слој премаза настао као резултат једног или више слојева премаза на подлози;

10) екстендер уља јесу процесна уља или уља за омекшавање која се додају при производњи аутомобилских гума или других гумених производа;

11) Bay protons јесу одређени водоникови атоми (Bay Region Hydrogens) ароматских једињења, који су показатељи ароматичности екстендер уља;

12) репарација означава поправку филма премаза са заштитном и декоративном функцијом која се обавља ван индустријских постројења;

13) мастербач (masterbatch) јесте концентрат смеше пигмената и адитива који се загревањем инкапсулира у полимерни материјал, чијим се хлађењем и сечењем добија гранулат који се користи у производњи пластике;

14) реактивни растварач јесте органско једињење које током процеса сушења односно очвршћавања реагује са другим компонентама смеша и улази у састав филма односно масе средстава за репарацију возила;

15) лемљење јесте процес спајања коришћењем легура и загревањем на температури изнад 450°C;

16) прво стављање у промет јесте прво достављање хемикалије за дистрибуцију и коришћење на тржишту Републике Србије, са или без накнаде.

3. Ограничења и забране производње, стављања у промет и коришћења одређених опасних супстанци, смеша или производа

Члан 3.

Ограничења и забране за одређене опасне супстанце, смеше или производе дати су у Листи ограничења и забрана производње, стављања у промет и коришћења одређених опасних супстанци, смеша и производа (у даљем тексту: Листа ограничења и забрана).

Листа ограничења и забрана из става 1. овог члана садржи: редни број ограничења и забране; назив супстанце, групе супстанци или смеша, CAS број и EC број супстанце; ограничења или забране (и то: опис ограничења или забране, изузетке од прописаних одредби, услове за производњу, стављање у промет и коришћење хемикалија и производа, као и рокове од када ограничења и забране које се из техничких, социјалних и економских разлога не могу одмах применити постају обавезне за примену).

Члан 4.

Ако се ограничења и забране из члана 3. овог правилника односе на групу супстанци које су класификоване у одређену класу опасности или припадају истој групи једињења, уместо назива супстанце, у Листи ограничења и забрана наведена је класа опасности или назив групе једињења којој супстанце припадају.

Поједине супстанце из става 1. овог члана дате су у Списку супстанци које су класификоване у одређене класе опасности или припадају истој групи једињења (у даљем тексту: Списак супстанци).

Члан 5.

Списак супстанци састоји се из табела које се односе на одређену класу и категорију опасности и одређени редни број ограничења и забрана (Табеле 1–7) или на одређену групу једињења и одређени редни број ограничења и забрана (Табеле 8 и 9), Листу метода за тестирање азобоја (Табела 10), Листу супстанци, максималне граничне вредности концентрације масеног удела у хомогеним материјалима и одређени редни број ограничења и забране (Табела 11) и Листу супстанци са специфичним граничним концентрацијама и одређени редни број ограничења и забране (Табела 12).

Табеле из става 1. овог члана које се односе на одређену класу и категорију опасности садрже:

1) Табеле 1–6: хемијски назив супстанце (а где је потребно ради идентификације супстанце и њен ближи опис); индекс број; ЕC број; CAS број и словну ознаку напомене која ближе одређује супстанцу на коју се односи ограничење односно забрана, а чије значење је дато у пропису којим се уређује списак класификованих супстанци;

2) Табела 7: хемијски назив супстанце, ЕC број и CAS број.

Табеле које се односе на одређену групу једињења (Табеле 8. и 9) садрже: редни број; хемијски назив супстанце или смеше; индекс број; ЕC број и CAS број.

Табела 10. садржи: редни број; наслов стандарда и ознаку стандарда.

Табела 11. садржи: назив супстанце; индекс број; ЕC број; CAS број и граничну вредност концентрације масеног удела.

Табела 12. садржи назив супстанце; ЕC број; CAS број и граничну вредност концентрације (према маси).

*Службени гласник РС, број 57/2022

Члан 6.

Ограничења и забране из члана 3. овог правилника не примењују се на супстанце, смеше и производе ако се они користе у научно-истраживачке сврхе или као референтни стандарди у лабораторијским испитивањима.

Члан 7.

Листа ограничења и забрана из члана 3. овог правилника дата је у Прилогу 1. Део 1, а Списак супстанци из члана 4. овог правилника дат је у Прилогу 1. Део 2. овог правилника.

Брисан је ранији став 2. (види члан 1. Правилника - 2/2016-15)

Прилог 1. одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

4. Ограничења и забране производње, стављања у промет и коришћења дуготрајних органских загађујућих супстанци

Члан 8.

Ограничења и забране за дуготрајне органске загађујуће супстанце (у даљем тексту: POPs супстанце) дати су у Листи ограничења и забрана POPs супстанци.

Листа из става 1. овог члана дата је у Прилогу 2. који овог правилника и садржи: назив супстанце; CAS број; EC број и изузетке и напомене.

Прилог 2. одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 9.

Изузетно од члана 8. овог правилника ограничења и забране се не примењују на POPs супстанце које се користе у научно-истраживачке сврхе или као референтни стандарди у лабораторијским испитивањима или су присутне као ненамерно произведене загађујуће супстанце у супстанцама, смешама или производима.

5. Ограничења укупног садржаја испарљивих органских једињења

Члан 10.

Ограничења укупног садржаја испарљивих органских једињења (у даљем тексту: VOC) у одређеним премазима (боје и лакови) који се наносе на зграде, њихову опрему и уградне делове, као и у одређеним средствима и премазима за репарацију друмских возила или њихових делова при поправљању, конзервацији или декорацији ван производних погона дата су у Листи А: максимално дозвољене вредности садржаја VOC у премазима (боје и лакови) који се наносе на зграде, њихову опрему и уградне делове (у даљем тексту: Листа А) и у Листи Б: максимално дозвољене вредности садржаја VOC у средствима и премазима за репарацију возила (у даљем тексту: Листа Б).

Листа А садржи: ознаку подкатегорије; подкатегорију премаза; базу премаза (премази на бази воде – WB и премази на бази органских растварача – SB); максимално дозвољене вредности садржаја VOC у премазима припремљеним за коришћење изражене у g/l са датумима почетка примене ограничења од 1. јуна 2012. године (Фаза I) и од 1. децембра 2013. године (Фаза II).

Листа Б садржи: ознаку подкатегорије; подкатегорију средства и премаза; врсту средства и премаза; максимално дозвољене вредности садржаја VOC у средствима и премазима припремљеним за коришћење изражене у g/l са датумом почетка примене ограничења од 1. јуна 2012. године.

Листе из става 1. овог члана дате су у Прилогу 3. Део 1.

У Прилогу 3. Део 2. дате су дефиниције подкатегорија премаза (боје и лакови) који се наносе на зграде, њихову опрему и уградне делове и дефиниције подкатегорија смеша (средстава и премаза) који се користе за репарацију друмских возила.

Прилог 3. одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 11.

За сваки премаз и средство из члана 10. став 1. овог правилника припремљено за коришћење одређује се садржај VOC у оквиру максимално дозвољених вредности садржаја VOC датих у листама из члана 10. став 1. овог правилника.

У премазима који садрже мање од 15% VOC и који не садрже реактивне раствараче, садржај VOC одређује се методом SRPS ISO 11890-2.

У премазима који садрже једнако или више од 15% VOC и који не садрже реактивне раствараче, садржај VOC одређује се методом SRPS ISO 11890-2 и SRPS ISO 11890-1.

Садржај VOC када је у премазу присутан реактивни разређивач одређује се методом SRPS H.C8.065.

Члан 12.

Изузетно од члана 10. овог правилника ограничења се не примењују на аеросол и премаз који се користи само у индустријским постројењима.

Изузетно од члана 10. овог правилника за намене рестаурације и одржавања зграда и возила означених од стране надлежних органа као историјске и културне вредности, министарство надлежно за заштиту животне средине може дати сагласност за продају и куповину у ограниченим количинама за премазе који не испуњавају захтеве дате у Листама А и Б овог правилника.

Члан 13.

Етикета односно амбалажа за премазе (боје и лакови) и средства и премазе за репарацију друмских возила из члана 10. став 1. овог правилника, поред података утврђених прописом о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалија садржи и податке о:

1) словној ознаци Листе из члана 10. став 1. овог правилника;

2) подкатегорији премаза (боја и лакова) или словној ознаци те подкатегорије написаној ћириличким или латиничким писмом по азбучном или абецедном редоследу;

3) подкатегорији средстава и премаза за репарацију возила или словној ознаци те подкатегорије написаној ћириличким или латиничким писмом по азбучном или абецедном редоследу;

4) максимално дозвољеним вредностима садржаја VOC датим у листама из члана 10. став 1. овог правилника;

5) укупном садржају VOC у смеши припремљеној за коришћење одређеном у складу са чланом 11. овог правилника.

6. Прелазнa одредбa

Члан 14.

Премази (боје и лакови) који се наносе на зграде, њихову опрему и уградне делове који су произведени пре датума почетка примене ограничења из члана 10. став 2. овог правилника могу се стављати у промет годину дана од почетка примене ових ограничења за Фазу II.

Супстанце, смеше и производи за које су прописана ограничења и забране могу остати у промету најдуже годину дана од датума наведеног у колони Ограничења и забране у Прилогу 1, Део 1. – Листа ограничења и забрана.

*Службени гласник РС, број 25/2015

7. Завршне одредбе

Члан 15.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и коришћења хемикалија које представљају неприхватљив ризик по здравље људи и животну средину („Службени гласник РС”, бр. 89/10, 71/11, 90/11 и 56/12).

Члан 16.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-59/1/2012-07

У Београду, 7. октобра 2013. године

Министар,

проф. др Зорана Михајловић, с.р.

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

Правилником о изменама и допунама Правилника о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и коришћења хемикалија ("Службени гласник РС", број 25/2015), измењен је Прилог 1. Део 1, а Прилог 2 замењен је новим прилогом (види члан 3. Правилника - 25/2015-83).

Правилником о изменама и допунама Правилника о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и коришћења хемикалија ("Службени гласник РС", број 2/2016), измењени су Прилог 1. Део 1 и Прилог 2 , а Прилог 1. Део 3. брисан је (види чл. 2. и 3. Правилника - 2/2016-15).

Правилником о изменама и допунама Правилника о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и коришћења хемикалија ("Службени гласник РС", број 44/2017), измењени су Прилог 1. Део 1, Прилог 1. Део 2 и Прилог 2 - Листа забрањених POPs супстанци (види чл. 1-3. Правилника - 44/2017-50).

Правилником о измени и допунама Правилника о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и коришћења хемикалија ("Службени гласник РС", број 9/2020), допуњен је Прилог 1. Део 1. и измењен Прилог 2 - Листа забрањених POPs супстанци (види чл. 1. и 2. Правилника - 9/2020-164).

Правилником о изменама и допунама Правилника о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и коришћења хемикалија ("Службени гласник РС", број 57/2022), измењен је Прилог 1. Део 1. и Део 2, односно Прилог 2 замењен је новим прилогом (види чл. 1. и 2. Правилника - 57/2022-9).

 

Прилози

Прилог 1.

Део 1. Листа ограничења и забрана производње, стављања у промет и коришћења одређених опасних супстанци, смеша или производа

 

Део 2. Списак супстанци које су класификоване у одређене класе опасности или припадају истој групи једињења

 

Брисан је Део 3. Посебна правила за обележавање производа који садрже азбест (види члан 3. Правилника - 2/2016-15)

   

Прилог 2.

Листа забрањених РОРѕ супстанци

   

Прилог 3.

Део 1. Листа А: максимално дозвољене вредности садржаја VOC у премазима (боје и лакови) који се наносе на зграде, њихову опрему и уградне делове и Листа Б: максимaлно дозвољене вредности садржаја VOC у средствима и премазима за репарацију друмских возила

 

Део 2. Дефиниције подкатегорија премаза (боје и лакови) који се наносе на зграде, њихову опрему и уградне делове