На основу члана 149. став 3. Закона о заштити потрошача („Службени гласник РСˮ, број 88/21) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о влади („Службени гласник РСˮ, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар трговине, туризма и телекомуникација доноси

ПРАВИЛНИК

о раду тела за вансудско решавање потрошачких спорова

"Службени гласник РС", број 67 од 17. јуна 2022.

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређују услови за оснивање и рад тела за вансудско решавање потрошачких спорова (у даљем тексту: Тело), извештавање о раду, накнада за рад тела, образац захтева за упис на Листу Тела и образац предлога за покретање поступка вансудског решавања спора.

Члан 2.

Услови за оснивање Тела и упис на Листу Тела, поред услова прописаних законом, су:

1) да је лице обезбедило простор у сврху обављања поступка вансудског решавања спорова;

2) да је простор из тачке 1) овог члана технички опремљен (нпр. рачунар, интернет веза и сл.);

3) да лице није на било који начин ангажовано код удружења односно савеза удружења за заштиту потрошача или код трговца.

Члан 3.

Услови за рад Тела су да Тело:

1) спроводи поступак електронским путем, уколико је у предлогу за покретање поступка тако назначено;

2) омогућава потрошачу и трговцу да изразе свој став, доставе доказе, изјаве и мишљења стручњака и омогућава им да дају коментаре на њих, а све у року који одреди Тело;

3) обавештава министарство надлежно за послове заштите потрошача (у даљем тексту: Министарство) и потрошача о разлогу за одбацивање предлога за покретање поступка за вансудско решавање спора;

4) обавештава потрошача и трговца да у вансудском решавању потрошачког спора не морају да ангажују адвоката или правног саветника, при чему се потрошач и трговац не лишавају права на заступање;

5) обавештава потрошача и трговца да свака странка у поступку вансудског решавања потрошачког спора плаћа своје трошкове;

6) обавештава потрошача и трговца да учешће у вансудском решавању потрошачког спора не искључује могућност остваривања права на судску заштиту;

7) обавештава потрошача и трговца да споразум закључен у вансудском решавању потрошачког спора може бити различит од исхода који одредио суд у истој правној ствари;

8) обавештава потрошача и трговца о правном дејству закљученог споразума, донете препоруке или одлуке о обустави поступка;

9) потрошачу и трговцу доставља одлуку којом се поступак обуставља у писаном облику са образложењем;

10) објављује на својој интернет страници следеће информације:

(1) контакт податке, укључујући адресу седишта и адресу електронске поште;

(2) име и презиме лица која решавају потрошачке спорове и њиховом професионалном искуству;

(3) податке из акта о упису у Листу Тела;

(4) о врстама спорова за које су стручни;

(5) о правилима по којима се вансудски решавају потрошачки спорови;

(6) о условима које потрошач мора да испуни пре отпочињања вансудског решавања спора;

(7) о просечном трајању вансудског решавања потрошачког спора;

(8) о могућности потрошача да одустане од вансудског решавања потрошачког спора;

(9) о правним последицама исхода вансудског решавања потрошачког спора;

(10) о извршности одлуке у вансудском решавању потрошачког спора;

11) користи техничку подршку која се састоји од информационог система којем приступа преко интернет странице Министарства;

12) у информациони систем из тачке 11) овог члана уноси податке који су од значаја за поступак вансудског решавања потрошачког спора.

Члан 4.

Извештај о раду Тела сачињава се на основу података који се налазе у информационом систему из члана 3. тач. 11) и 12) овог правилника.

Извештај о раду Тела доставља се Министарству непосредно, преко поште или електронским путем на интернет адресу која је објављена на интернет страници Министарства.

Члан 5.

Накнада за рад тела у нето висини износи:

1) 8.000 динара за закључен споразум,

2) 6.000 динара за препоруку или

3) 3.500 динара за одлуку о обустави поступка.

Члан 6.

Образац захтева за упис на Листу тела за вансудско решавање потрошачких спорова одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 7.

Образац предлога за покретање поступка вансудског решавања потрошачког спора одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 8.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о раду тела за вансудско решавање потрошачких спорова („Службени гласник РСˮ, број 74/15).

Члан 9.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Број 110-00-48/2022-11

У Београду, 6. јуна 2022. године

Министар,

Татјана Матић, с.р.