Редакцијски пречишћен текст

На основу члана 12. Закона о помиловању („Службени гласник РС”, бр. 49/95 и 50/95),

Министар правде доноси

 

 

УПУТСТВО

о поступању судова и завода за извршење казни затвора у поступку помиловања

„Службени гласник РС”, бр. 6 од 9. марта 1998, 7 од 20. марта 1998 - исправка

 

 

Члан 1.

Овим упутством уређује се поступање судова и завода за извршење казни затвора (у даљем тексту: заводи) у радњама које су им Законом о помиловању стављене у надлежност.

 

Члан 2.

Пошто прими молбу за помиловање, суд најпре проверава да ли је пресуда на коју се молба односи постала правноснажна* и затим испитује да ли је молбу поднело овлашћено лице, а ако је молба поново поднета – и да ли је истекао рок у коме се молба не може поднети.

Ако не одбаци молбу за помиловање суд наставља даље поступање.

 

*Службени гласник РС, број 7/1998

 

Члан 3.

Суд од завода у коме осуђени издржава казну прибавља извештај и податке значајне за одлучивање о молби. Кад осуђени није ступио на издржавање казне, суд прибавља од суда надлежног да осуђеног упути на издржавање казне податке о разлозима због којих осуђени није ступио на издржавање казне, а кад је осуђени* на условном отпусту од органа управе надлежног за унутрашње послове суд прибавља податке о понашању осуђеног.

Кад се у молби тражи брисање осуде, одређивање укидања или краћег трајања правне последице осуде односно мере безбедности, суд прибавља извештај завода о понашању осуђеног за време издржавања казне, извештај органа управе надлежног за унутрашње послове о понашању осуђеног на слободи и, по потреби, мишљење другог државног органа, органа територијалне јединице или другог органа или организације.

Кад се у молби наведу чињенице или околности које могу бити од утицаја на одлучивање о молби, суд молби прилаже извештај о исходу провере тих чињеница или околности.

 

*Службени гласник РС, број 7/1998

 

Члан 4.

Молбу поднету* преко завода у коме осуђени издржава казну, завод заједно са својим извештајем доставља суду у року од седам дана од дана пријема молбе.

Кад је молба поднета суду непосредно, завод на захтев суда свој извештај доставља у року од седам дана од дана пријема захтева.

 

*Службени гласник РС, број 7/1998

 

Члан 5.

Завод саставља извештај који садржи:

1. податке о типу завода у коме осуђени издржава казну;

2. личне податке о осуђеном;

3. податке о правноснажној* пресуди – број и датум пресуде, назив суда који је пресуду изрекао и податке о изреченој казни и мери безбедности;

4. податке о извршењу казне – датум почетка издржавања казне и датум истека казне, податке о прекиду извршења казне, разлозима за прекид, трајању прекида и разлозима за опозив прекида ако је прекид опозван;

5. податке о снижењу казне и одлуци којом је казна снижена;

6. податке о типу одељења завода у коме осуђени борави, о владању осуђеног, залагању на раду, успеху у учењу и погодностима додељеним осуђеном;

7. податке о премештају осуђеног из једног завода у други и податке о томе да ли је осуђени премештен на своју молбу, на предлог управника завода или одлуком донетом по службеној дужности;

8. податке о здравственом стању осуђеног;

9. податке о ставу осуђеног према извршном кривичном делу;

10. запажања завода о личним особинама осуђеног и мишљење о утицају издржане казне на постизање сврхе кажњавања.

Извештај и молбу за помиловање завод доставља суду.

 

*Службени гласник РС, број 7/1998

 

Члан 6.

На основу молбе за помиловање, списа кривичног предмета и прибављених извештаја, података и мишљења, суд саставља реферат који садржи:

1. податке о осуђеном – лично име осуђеног и његових родитеља, занимање, датум рођења, место пребивалишта и породично стање осуђеног, податке о томе да ли је раније осуђиван и ако јесте којом пресудом, за која кривична дела, на коју казну и да ли је казну издржао;

2. податке о изреченој казни и мери безбедности и снижењу казне на основу помиловања или решења о ванредном ублажавању казне;

3. податке о извршењу казне, а ако осуђени није на издржавању казне – податке о томе који је суд надлежан да осуђеног упути на издржавање казне и да ли је издат налог да се осуђени јави на издржавање казне, податке о одлагању извршења казне, разлозима за одлагање, трајању одлагања и податке о условном отпусту;

4. податке о томе који пут се молба подноси и да ли је помилован неки од саучесника који је са осуђеним учествовао у извршењу кривичног дела.

Суд је дужан да у реферату размотри молбу и да изложи и образложи своје мишљење о оправданости молбе.

 

Члан 7.

Кад молбе за помиловање поднесу лица која су осуђена истом пресудом, суд саставља један реферат са подацима за сваког осуђеног посебно и на крају реферата излаже своје мишљење о оправданости сваке молбе.

 

Члан 8.

Уз реферат суд прилаже:

1. молбу и све што је уз молбу приложено;

2. извештај завода и извештаје, мишљења и податке прибављене од државних органа, органа територијалних јединица и других органа и организација;

3. оверене преписе: првостепене, другостепене и трећестепене пресуде, пресуде којом је одлучено о захтеву за ванредно преиспитивање правноснажне* пресуде, решења којим је одлучено о захтеву за ванредно ублажавање казне, свих пресуда спојених у пресуди којом је изречена јединствена казна као и пресуде којом је изречена јединствена казна према члану 401. Закона о кривичном поступку и пресуде којом је правноснажна* пресуда преиначена поводом захтева за заштиту законитости.

 

*Службени гласник РС, број 7/1998

 

Члан 9.

Реферат, све што је приложено уз реферат и записник о већању и гласању судског већа, суд у затвореном омоту доставља Министарству правде, у најкраћем року.

Кад је изречена смртна казна, суд Министарству правде доставља и кривични спис. У осталим случајевима кривични спис доставља се само на захтев Министарства правде.

 

Члан 10.

Ако је изречена смртна казна, а није поднета молба за помиловање, председник првостепеног суда о томе без одлагања обавештава министра правде и доставља му комплетан предмет заједно са рефератом и свим прилозима уз реферат.

Непосредно пре доношења решења којим утврђује непостојање разлога који спречавају извршење смртне казне, председник првостепеног суда дужан је да још једном прибави и министру правде достави извештај завода о понашању и здравственом* стању осуђеног и о ставу осуђеног према извршеном кривичном делу.

 

*Службени гласник РС, број 7/1998

 

Члан 11.

Одлуку донету по молби за помиловање Министарство правде доставља заводу ради предаје осуђеном и о садржини одлуке обавештава подносиоца молбе, суд и завод.

Ако осуђени није на издржавању казне, одлука се доставља суду, који о садржини одлуке обавештава осуђеног, подносиоца молбе и суд који је надлежан да осуђеног упути* на издржавање казне.

 

*Службени гласник РС, број 7/1998

 

Члан 12.

Одредбе овог упутства сходно се примењују и ако је поступак помиловања покренут без молбе за помиловање.

 

Члан 13.

Ступањем овог упутства на снагу престаје да важи Упутство о раду судова и установа за издржавање казни у вези са поступком помиловања („Службени гласник СРС”, број 25/79).

 

Члан 14.

Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

  

Број 110-00-26/1998-05

У Београду, 25. фебруара 1998. године

Министар,

мр Аранђел Маркићевић, с.р.