Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 2. став 1. тачка 11а) и члана 53. став 1. тачка 5) Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, бр. 15/16, 68/20 и 136/20), члана 15. став 4. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18) и члана 4д став 2. Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21, 29/21, 34/21, 48/21, 54/21, 59/21, 60/21, 64/21 и 69/21), на предлог Института за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”,

Министар здравља доноси

УПУТСТВО

о начину примене ограничења уласка у Републику Србију лицима која долазе из држава са посебним ризиком од заразне болести COVID-19

"Службени гласник РС", бр. 69 од 9. јула 2021, 116 од 2. децембра 2021.

1. Овим упутством се уређује начин примене Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 (у даљем тексту: Уредба) у делу ограничења уласка у Републику Србију лица која долазе из држава са посебним ризиком од ширења заразне болести COVID-19.

2. Листу земаља са посебним ризиком од ширења заразне болести COVID-19 (у даљем тексту: државе са посебним ризиком) утврђује Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” који исту јавно објављује на својој званичној интернет страници.

3. Домаћим и страним држављанима који у Републику Србију долазе из држава са посебним ризиком дозвољен је улазак у Републику Србију уколико поседују један од следећих докумената:

1) негативан RT-PCR тест на присуство вируса SARS-CoV-2, издат од стране референтне лабораторије државе из које долазе, односно улазе у Републику не старији од 48 часова од датума издавања резултата, а ако постоји кашњење приликом уласка у Републику Србију, које се не може приписати кривици путника већ је последица спољног догађаја који се није могао предвидети, избећи или отклонити (кашњење/одлагање лета, поласка аутобуса, воза и сл.), онда тест не може бити старији од 72 сата приликом уласка у Републику Србију;

2) сертификат о потпуној вакцинацији издат од државе уколико са Републиком Србијом има закључен споразум о признавању вакцинације или са којом постоји фактички реципроцитет у признавању сертификата о вакцинацији;

3) потврду о прележаној болести COVID-19 – сертификат или други јавни документ у коме се констатује да је носилац документа прележао болест изазвану вирусом SARS-CoV-2, односно да је код тог лица утврђено присуство вируса SARS-CoV-2, с тим да од првог тестирања не може проћи мање од 14 дана, нити више од шест месеци који је издао надлежни орган државе уколико са Републиком Србијом има закључен споразум или фактички реципроцитет о признавању таквих докумената.

4. Сви страни држављани који долазе из земаља са посебним ризиком или су у њима боравили током претходних 14 дана од дана планираног уласка у Републику Србију у обавези су да 48 часова пре доласка у Републику Србију изврше пријаву доласка коришћењем сајта www.e-zdravlje.gov.rs одељак „Foreigners Surveillance Registration”.

Страни држављани приликом уласка у Републику Србију, поред поседовања једног од наведених докумената у тачки 3, приликом пасошке контроле, морају поседовати и следеће:

1) имејл добијен након пријаве коришћењем сајта www.e-zdravlje.gov.rs одељак „Foreigners Surveillance Registration”, као доказ успешног пријављивања пре доласка у Републику Србију;

2) попуњену и својеручно потписану Изјаву о сагласности о прихватању мере карантина у кућним условима и обавезе тестирања о сопственом трошку.

*Службени гласник РС, број 116/2021

5. За све путнике, подједнако домаће и стране држављане, који долазе из земаља са посебним ризиком или су у претходних 14 дана боравили у њима, без обзира на државу из које улазе у Републику Србију, спроводи се следећи поступак:

1) приликом уласка у Републику Србију налаже се и одређује мера карантина у кућним условима у трајању од 14 дана са обавезом тестирања на присуство вируса у року од 24 часа од момента уласка у Републику Србију и обавезом тестирања након седам дана од примене мере карантина, о сопственом трошку, уз дневну контролу поштовања карантина од стране Министарства унутрашњих послова;

2) идентификовање путника из земаља са посебним ризиком, као и проверу поседовања наведених докумената, врши организациона јединица Министарства унутрашњих послова надлежан за контролу прелажења државне границе. Мера карантина у кућним условима изриче се усменим решењем од стране граничног санитарног инспектора. Гранична санитарна инспекција свакодневно до 12:00 часова доставља Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” списак путника који су ушли у Републику Србију из земаља са посебним ризиком, са податком о њиховој адреси у Републици Србији и контакт телефоном. Институт за јавно здравље Србије исти списак доставља територијално надлежним институтима/заводима за јавно здравље ради спровођења здравственог надзора и тестирања;

3) тестирање PCR методом првог и седмог седмог дана врши територијално надлежни институт/завод за јавно здравље. Негативан резултат није услов за ослобађање из карантина. У случају позитивног налаза, поступа се по подтачки 5. ове тачке;

4) PCR тестирање је обавезно и у случају појаве симптома/знакова који одговарају дефиницији сумње на инфекцију SARS-CoV-2 током трајања мере карантина у кућним условима;

5) у случају позитивног налаза тестирања, одређује се превоз возилом Хитне помоћи уз примену пуних мера заштите за све особе које долазе у контакт и смештање у изолацију у Ковид болници „Батајница”, Београд.

*Службени гласник РС, број 116/2021

6. Контролу мере спровођења карантина у кућним условима врши Министарство унутрашњих послова, здравствени надзор над лицима у карантину у кућним условима врши територијално надлежан завод/институт за јавно здравље, а у случају непоштовања мере карантина без одлагања о томе обавештавају Министарство здравља – Сектор за инспекцијске послове (територијално надлежну санитарну инспекцију) и Министарство унутрашњих послова.

Уколико не дође до појаве симптома/знакова болести током трајања карантина у кућним условима, након 14 дана престаје обавеза карантина без обавезе тестирања.

*Службени гласник РС, број 116/2021

7. Власници или управљачи објекта у којима се спроводи мера карантина у кућним условима дужни су да, у случају непоштовања мере карантина о томе без одлагања обавесте надлежни институт/завод за јавно здравље и санитарну инспекцију.

8. Страним држављанима која не поседују документа из тач. 3. и 4. овог упутства неће се дозволити улазак у Републику Србију.

9. Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” сачиниће и објавити обавезујући Протокол за поступање у случају уласка путника у међународном саобраћају који долазе из земаља у којима је интензивна трансмисија нових варијанти SARS-CoV-2 вируса са обрасцем Изјаве о сагласности о прихватању мере карантина у кућним условима из тачке 4. овог упутства.

10. Ово упутство ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 512-02-18/2021-22

У Београду, 9. јула 2021. године

Министар,

др Златибор Лончар, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ“ УПУТСТВА

   

Упутство о изменама Упутства о начину примене ограничења уласка у Републику Србију лицима која долазе из држава са посебним ризиком од заразне болести COVID-19а: „Службени гласник РС“, број 116/2021-5

2. Ово упутство ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.