На основу члана 2. став 1. тачка 11а) и члана 53. став 1. тачка 5) Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, бр. 15/16, 68/20 и 136/20), члана 15. став 4. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18) и члана 4д став 2. Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21, 29/21, 34/21, 48/21, 54/21, 59/21, 60/21, 64/21 и 69/21), на предлог Института за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”,

Министар здравља доноси

УПУТСТВО

о начину примене ограничења уласка у Републику Србију лицима која долазе из држава са посебним ризиком од заразне болести COVID-19

"Службени гласник РС", број 69 од 9. јула 2021.

1. Овим упутством се уређује начин примене Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 (у даљем тексту: Уредба) у делу ограничења уласка у Републику Србију лица која долазе из држава са посебним ризиком од ширења заразне болести COVID-19.

2. Листу земаља са посебним ризиком од ширења заразне болести COVID-19 (у даљем тексту: државе са посебним ризиком) утврђује Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” који исту јавно објављује на својој званичној интернет страници.

3. Домаћим и страним држављанима који у Републику Србију долазе из држава са посебним ризиком дозвољен је улазак у Републику Србију уколико поседују један од следећих докумената:

1) негативан RT-PCR тест на присуство вируса SARS-CoV-2, издат од стране референтне лабораторије државе из које долазе, односно улазе у Републику не старији од 48 часова од датума издавања резултата, а ако постоји кашњење приликом уласка у Републику Србију, које се не може приписати кривици путника већ је последица спољног догађаја који се није могао предвидети, избећи или отклонити (кашњење/одлагање лета, поласка аутобуса, воза и сл.), онда тест не може бити старији од 72 сата приликом уласка у Републику Србију;

2) сертификат о потпуној вакцинацији издат од државе уколико са Републиком Србијом има закључен споразум о признавању вакцинације или са којом постоји фактички реципроцитет у признавању сертификата о вакцинацији;

3) потврду о прележаној болести COVID-19 – сертификат или други јавни документ у коме се констатује да је носилац документа прележао болест изазвану вирусом SARS-CoV-2, односно да је код тог лица утврђено присуство вируса SARS-CoV-2, с тим да од првог тестирања не може проћи мање од 14 дана, нити више од шест месеци који је издао надлежни орган државе уколико са Републиком Србијом има закључен споразум или фактички реципроцитет о признавању таквих докумената.

4. Страни држављани из тачке 3. овог упутства морају приликом уласка у Републику Србију поседовати и следеће:

1) имејл добијен након пријаве коришћењем сајта www.ezdravlje.gov.rs, одељак „Foreigners Surveillance Registration”, као доказ успешног пријављивања пре доласка у Републику Србију;

2) попуњену и својеручно потписану Изјаву о сагласности о прихватању мере карантина у кућним условима.

У случајевима организованог путовања, организатор путовања дужан је да за све путнике који су страни држављани обезбеди поседовање докумената из става 1. ове тачке.

Домаћи држављани након уласка у Републику Србију дужни су да се одмах и без одлагања јаве телефоном територијално надлежном заводу/институту за јавно здравље и санитарној инспекцији ради одређивања мере карантина у кућним условима.

5. Лицима из тачке 3. овог упутства након уласка у Републику Србију налаже се и одређује мера карантина у кућним условима најдуже до 7 дана са обавезом тестирања на присуство вируса у року од 24 часа од момента уласка у Републику Србију и обавезом тестирања након 7 дана од примене мере карантина у складу са Протоколом за поступање у случају уласка путника у међународном саобраћају који долазе из земаља у којима је интензивна трансмисија нових варијанти SARS-CoV-2 вируса.

Тестирање на присуство вируса из става 1. ове тачке врши надлежни институт/завод за јавно здравље о трошку лица које се тестира.

6. Контролу мере спровођења карантина у кућним условима врши Министарство унутрашњих послова, здравствени надзор над лицима у карантину у кућним условима врши територијално надлежан завод/институт за јавно здравље, а у случају непоштовања мере карантина без одлагања о томе обавештавају Министарство здравља – Сектор за инспекцијски надзор и Министарство унутрашњих послова.

7. Власници или управљачи објекта у којима се спроводи мера карантина у кућним условима дужни су да, у случају непоштовања мере карантина о томе без одлагања обавесте надлежни институт/завод за јавно здравље и санитарну инспекцију.

8. Страним држављанима која не поседују документа из тач. 3. и 4. овог упутства неће се дозволити улазак у Републику Србију.

9. Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” сачиниће и објавити обавезујући Протокол за поступање у случају уласка путника у међународном саобраћају који долазе из земаља у којима је интензивна трансмисија нових варијанти SARS-CoV-2 вируса са обрасцем Изјаве о сагласности о прихватању мере карантина у кућним условима из тачке 4. овог упутства.

10. Ово упутство ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 512-02-18/2021-22

У Београду, 9. јула 2021. године

Министар,

др Златибор Лончар, с.р.