На основу члана 100. став 9. Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон 73/18, 27/18 – др. закон, 67/19, 6/20 – др. закони, 11/21 – аутентично тумачење, 67/21 и 67/21 – др. закон) и члана 25. став 1. Закона о Влади, („Службени гласник РСˮ, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар без портфеља, који на основу Одлуке председника Владе 01 број 035-00-9/2023 од 30. маја 2023. године, објављене у „Службениом гласнику РС”, број 44/23, врши овлашћења министра просвете, доноси

СТРУЧНО УПУТСТВО

за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску 2023/2024. годину

"Службени гласник РС", број 49 од 16. јуна 2023.

1. Уводне напомене

Стручним упутством за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија (у даљем тексту: Упутство) ближе су уређени начин и поступак спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску 2023/2024. годину (у даљем тексту: упис).

У циљу осигурања регуларности и квалитетног спровођења уписа, Упутством се ближе уређује упис:

– лица са инвалидитетом,

– припадника ромске националне мањине,

– држављана Републике Србије који су школској 2022/2023. години средњу школу завршили у иностранству,

– припадника српске националне мањине из суседних земаља,

– лица која немају јавну исправу о стеченом средњем образовању,

– страних држављана,

– страних држављана у статусу миграната/тражилаца азила.

Високошколске установе могу уписати студенте у статусу студента чије се студије финансирају из буџета највише до броја утврђеног одлуком Владе о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2023/2024. години.

У оквиру непопуњеног броја студената чије се студије финансирају из буџета за одређени студијски програм, утврђеног одлуком Владе, високошколска установа на тај студијски програм може уписати студенте који су се квалификовали за упис на студије у статусу студента који сам финансира студије.

На истом степену студија студент може бити уписан у прву годину студија у статусу студента чије се студије финансирају из буџета само једанпут.

Укупан број студената уписаних на студијски програм, који укључује: број основних буџетских места, број буџетских места дефинисан афирмативним мерама, број буџетских места опредељен за држављане Републике Србије који су у школској 2022/2023. години стекли страну средњошколску исправу, у складу са одлуком Владе и број уписаних студената који сами финансирају студије, не може бити већи од броја студената утврђеног дозволом за рад високошколске установе.

2. Упис лица са инвалидитетом и припадника ромске националне мањине

Упис који се врши применом афирмативних мера, за лица са инвалидитетом и за лица који су припадници ромске националне мањине, спроводи се у складу са Програмом афирмативне мере уписа лица са инвалидитетом, Смерницама за прилагођавање пријемног испита особама са инвалидитетом које желе да се упишу на студије применом афирмативне мере за лица са инвалидитетом, односно у складу са Програмом уписа студената припадника ромске националне мањине.

Студенти уписани применом афирмативне мере остварују право на исхрану и смештај у складу са Законом о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, бр. 18/10, 55/13, 27/18 – др. закон и 10/19) и Конкурсом за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената, за школску 2023/2024. годину.

Садржај Програма афирмативне мере уписа лица са инвалидитетом, Програма уписа студената припадника ромске националне мањине, Смерница за прилагођавање пријемног испита особама са инвалидитетом које желе да се упишу на студије применом афирмативне мере за лица са инвалидитетом и Изјаве о припадности ромској националној мањини дати су у прилозима 1, 2, 3 и 4, који су одштампани уз ово упутство и чине његов саставни део.

3. Упис држављана Републике Србије који су у школској 2022/2023. години стекли страну средњошколску исправу

Држављанин Републике Србије који је у школској 2022/2023. години средњу школу завршио у иностранству, односно који је страну средњошколску исправу стекао завршавањем акредитованог програма у средњој школи у Републици Србији, ималац је стране средњошколске исправе која подлеже поступку признавања стране школске исправе (у даљем тексту: ималац стране средњошколске исправе).

Ималац стране средњошколске исправе може остварити право уписа у прву годину студија у оквиру буџетске квоте утврђене одлуком Владе за држављане Републике Србије који су у школској 2022/2023. години стекли страну средњошколску исправу, у другом уписном року.

Ималац стране средњошколске исправе може бити уписан на студије у статусу студента чије се студије финансирају из буџета ако се квалификује до броја студената чије се студије финансирају из буџета утврђеног одлуком Владе за ту категорију кандидата.

Са потврдом Агенције за квалификације (у даљем тексту: Агенција) да је у току поступак признавања стране средњошколске исправе, или доказом да је предат захтев за признавање, ималац стране средњошколске исправе може се пријавити за упис у прву годину студија и у првом уписном року.

Ималац стране средњошколске исправе који стиче диплому полагањем ИБ матуре, у првом уписном року високошколској установи доставља потврду средње школе да је положио све испите предвиђене програмом за стицање међународно признате матуре (International Baccaleurate Diploma Programme).

Имаоца стране средњошколске исправе који у првом уписном року оствари право уписа на студије у оквиру одлуком Владе утврђеног броја основних буџетских места, односно у оквиру утврђеног броја самофинансирајућих места, високошколска установа може условно уписати у прву годину студија, уз обавезу достављања решење Агенције о признавању средњошколске исправе до почетка наставе.

4. Упис припадника српске националне мањине из суседних земаља

Припадник српске националне мањине из суседне земље у школској 2023/2024. години може се уписати прву годину студија под истим условима као држављанин Републике Србије, укључујући и право на упис на студије у статусу студента који се финансира из буџета.

Суседне земље у смислу овог упутства су: Мађарска, Румунија, Република Бугарска, Република Северна Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора.

Приликом подношења пријаве и прописане документације за упис на студије, кандидат високошколској установи подноси и изјаву у писаној форми да је припадник српске националне мањине. Високошколска установа објављује модел изјаве на својој интернет страници.

Садржај Изјаве о припадности српској националној мањини дат је у Прилогу 5, који је одштампан уз ово стручно упутство и чини његов саставни део.

5. Упис лица која немају јавну исправу о стеченом средњем образовању

Лице које нема јавну исправу о стеченом средњем образовању зато што је евиденција, односно архивска грађа о томе уништена или нестала, уместо те јавне исправе подноси решење о утврђивању стеченог средњег образовања које доноси основни суд у ванпарничном поступку, у складу са чланом 84. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 55/13, 101/17, 27/18 – др. закон, 6/20, 52/21, 129/21 и 129/21 – др. закон).

6. Упис страних држављана

Страни држављани уписују се у прву годину студија под истим условима као и држављани Републике Србије у погледу претходног образовања, на начин уређен Законом о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18 – др. закон, 67/19, 6/20 – др. закони, 11/21 – аутентично тумачење, 67/21 и 67/21 – др. закон) и општим актом самосталне високошколске установе.

7. Упис страних држављана у статусу миграната/тражилаца азила

Страни држављани у статусу миграната/тражилаца азила уписују се у прву годину студија под истим условима као и држављани Републике Србије.

8. Пријављивање и упис кандидата

Пријављивање и упис кандидата у прву годину студија одвија се према условима конкурса за упис студената у прву годину основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република за школску 2023/2024. годину, према динамици и роковима утврђеним конкурсом који високошколска установа објављује на својој интернет страници.

Високошколским установама се препоручује да кандидати који су као ученици трећег или четвртог разреда средње школе освојили прву, другу или трећу награду на државном такмичењу у чијој организацији учествује Министарство или на међународном такмичењу не полажу пријемни испит из одговарајућег предмета, а у складу са општим актом високошколске установе.

Одлука о евентуалном ослобађању или умањењу школарине за студента који се упише у прву годину студија у статусу студента који сам финансира студије доноси високошколска установа.

Ради ефикасног и правовременог спровођења уписа и обавештавања јавности у средствима јавног информисања о току уписа потребно је остварити сарадњу са Министарством.

Високошколске установе ће у року од 24 часа након завршетка пријављивања, односно уписа у сваком уписном року, доставити Министарству податке од значаја за упис студената у школску 2023/2024. годину (број буџетских студената који се уписују у школску 2023/2024. годину утврђен одлуком Владе, број уписаних буџетских студената у првом уписном року, број уписаних буџетских студената у другом уписном року, планирани број самофинансирајућих студената за упис у школску 2023/2024. годину, број уписаних самофинансирајућих студената у првом уписном року, број уписаних самофинансирајућих студената у другом уписном року) уношењем тих података у Јединствени информациони систем просвете (у даљем тексту: ЈИСП).

Податке који се уносе у ЈИСП базу универзитет ће за факултете у свом саставу, односно друга самостална високошколска установа, доставити Министарству и у папирном облику, у року од десет дана од дана завршетка уписног рока.

9. Ступање на снагу

Ово стручно упутство ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 612-00-00689/2023-06

У Београду, 16. јуна 2023. године.

Министар,

Ђорђе Милићевић, с.р.

Прилози

Прилог 1 - Програм афирмативне мере уписа лица са инвалидитетом

Прилог 2 - Програм афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине

Прилог 3 - Смернице за прилагођавање пријемног испита особама са инвалидитетом које желе да упишу студије у оквиру програма афирмативних мера уписа лица са инвалидитетом

Прилог 4 - Изјава

Прилог 5 - Изјава (националне мањине из суседних земаља)