Zakon

 

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕЕЗ) број 28/90 од 4. јануара 1990. године, у вези са сврставањем одређене робе у ознаке 1108 11 00, 1108 12 00, 1108 13 00 и 1108 14 00 Комбиноване номенклатуре и престанку важења Уредбе (ЕЕЗ) број 1463/87, а објављена је у „Службеном листу Европских заједница”, број L 3/9 од 6. јануара 1990. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION REGULATION (EEC) No 28/90
of 4 January 1990 concerning the classification of certain goods in the codes 1108 11 00, 1108 12 00, 1108 13 00 and 1108 14 00 of the combined nomenclature and repealing Regulation (EEC) No 1463/87

"Службени гласник РС", број 112 од 17. децембра 2013.

THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,

Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community,

Having regard to Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff(1), as last amended by Regulation (EEC) No 3845/89(2), and in particular Article 9 thereof,

Whereas in order to ensure uniform application of the combined nomenclature annexed to that Regulation, it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to the present Regulation;

Whereas Regulation (EEC) No 2658/87 has set down the general rules for the interpretation of the combined nomenclature and these rules also apply to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivisions to it and which is established by specific Community provisions, with a view to the application of tariff or other measures relating to trade in goods;

Whereas, pursuant to the said general rules, the goods described in column 1 of the table annexed to this Regulation must be classified under the appropriate CN codes indicated in column 2, by virtue of the reasons set out in column 3;

Whereas this Regulation concerns also the products referred to in Commission Regulation (EEC) No 1463/87(3); whereas, therefore, the latter should be repealed;

Whereas the measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Nomenclature Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column 1 of the annexed table are now classified within the combined nomenclature under the appropriate CN codes indicated in column 2 of the table.

Article 2

Regulation (EEC) No 463/87 is hereby repealed.

Article 3

This Regulation shall enter into force on 1 March 1990.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 4 January 1990.

––––––––––––––

(1) OJ No L 256, 7. 9. 1987, p. 1.

(2) OJ No L 374, 22. 12. 1989, p. 2.

(3) OJ No L 138, 28. 5. 1987, p. 36.

For the Commission

Christiane SCRIVENER

Member of the Commission

ANNEX

Description of the goods

CN code

Reasons

(1)

(2)

(3)

1. Products in the form of fine, white powder consisting of:

a mixture of native wheat starch and small quantities of acetylated wheat starch or very weakly acetylated wheat starch, and having the following characteristics :

– starch content (determined by the Ewers method): 95% or more by weight on the dry product,

– acetyl content (determined by the enzymatic method): less than 0,5% by weight on the dry product

1108 11 00

Classification is determined on the basis of the provisions of general rules 1 and 6 governing the interpretation of the combined nomenclature and on the basis of the wording of CN codes 1108 and 1108 11 00

By virtue of their characteristics (notably their low acetyl content), these products should be regarded as starches under CN code 1108 11 00 and not as starches modified by esterification under CN code 3505 10 50

2. Products in the form of fine, white powder consisting of:

a mixture of native maize starch and small quantities of acetylated wheat starch or very weakly acetylated maize starch, and having the following characteristics:

– starch content (determined by the Ewers method): 95% or more by weight on the dry product,

– acetyl content (determined by the enzymatic method): less than 0,5% by weight on the dry product

1108 12 00

Classification is determined on the basis of the provisions of general rules 1 and 6 governing the interpretation of the combined nomenclature and on the basis of the wording of CN codes 1108 and 1108 12 00

By virtue of their characteristics (notably their low acetyl content), these products should be regarded as starches under CN code 1108 12 00 and not as starches modified by esterification under CN code 3505 10 50

3. Products in the form of fine, white powder consisting of:

a mixture of native potato starch and small quantities of acetylated potato starch or very weakly acetylated potato starch, and having the following characteristics:

– starch content (determined by the Ewers method): 95% or more by weight on the dry product,

– acetyl content (determined by the enzymatic method): less than 0,5% by weight on the dry product

1108 13 00

Classification is determined on the basis of the provisions of . general rules 1 and 6 governing the interpretation of the combined nomenclature and on the basis of the wording of CN codes 1108 and 1108 13 00

By virtue of their characteristics (notably their low acetyl content), these products should be regarded as starches under CN code 1108 13 00 and not as starches modified by esterification under CN code 3505 10 50

4. Products in the form of fine, white powder consisting of:

a mixture of native manioc starch and small quantities of acetylated manioc starch or very weakly acetylated manioc starch, and having the following characteristics:

– starch content (determined by the Ewers method): 95% or more by weight on the dry product,

– acetyl content (determined by the enzymatic method): less than 0,5% by weight on the dry product

1108 14 00

Classification is determined on the basis of the provisions of general rules 1 and 6 governing the interpretation of the combined nomenclature and on the basis of the wording of CN codes 1108 and 1108 14 00

By virtue of their characteristics (notably their low acetyl content), these products should be regarded as starches under CN code 1108 14 00 and not as starches modified by esterification under CN code 3505 10 50

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕЕЗ) број 28/90
од 4. јануара 1990. године у вези са сврставањем одређене робе у ознаке 1108 11 00, 1108 12 00, 1108 13 00 и 1108 14 00 Комбиноване номенклатуре и престанку важења Уредбе (ЕЕЗ) број 1463/87

"Службени гласник РС", број 112 од 17. децембра 2013.

КОМИСИЈА ЕВРОПСКИХ ЗАЈЕДНИЦА,

Имајући у виду Уговор о оснивању Европске економске заједнице,

Имајући у виду Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи1, последњи пут измењену и допуњену Уредбом Комисије (ЕЕЗ) број 3845/892, а посебно члан 9,

С обзиром на то да је како би се осигурала доследна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз наведену уредбу, неопходно усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбу;

С обзиром на то да су Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или јој додаје било какве потподеле и која је установљена посебним прописима Заједнице, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом;

С обзиром на то да се у складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. приложене табеле сврстава у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле;

С обзиром на то да се ова уредба такође односи на производе наведене у Уредби Комисије (ЕЕЗ) број 1463/873; с обзиром на то да, према томе, потоња треба да престане да важи;

С обзиром на то да су мере предвиђене овом уредбом у складу са мишљењем Одбора за номенклатуру.

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. приложене табеле сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у одговарајуће CN ознаке дате у колони 2. наведене табеле.

Члан 2.

Уредба (ЕЕЗ) број 463/87 престаје да важи.

Члан 3.

Ова уредба ступa на снагу 1. марта 1990. године.

Ова уредба je обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 4. јануара 1990. године.

––––––––––––––

1 OJ L 256, 7.9.1987, стр.1.

2 OJ L 374, 22.12.1989, стр. 2.

3 OJ L 138, 28.5. 1987, стр. 36.

За Комисију

Christiane SCRIVENER

члан Комисије

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

1. Производи у облику финог, белог праха, који се састоје од:

мешавине природног пшеничног скроба и малих количина ацетилованог пшеничног скроба или врло слабо ацетилованог пшеничног скроба, следећих карактеристике:

– садржај скроба (одређен према методи по Еверсу): 95% или више по маси сувог производа,

– садржај ацетила (одређен према ензимској методи): мањи од 0,5%, по маси сувог производа.

1108 11 00

Сврставање је одређено на основу услова Основних правила 1. и 6. која уређују примењивање Комбиноване номенклатуре, и на основу наименовања уз CN ознаке 1108 и 1108 11 00.

На основу њихових карактеристика (посебно ниског садржаја ацетила), ови производи сматрају се скробовима из CN ознаке 1108 11 00 а не скробовима модификованим естерификацијом из CN ознаке 3505 10 50.

2. Производи у облику финог, белог праха, који се састоје од:

мешавине природног кукурузног скроба и малих количина ацетилованог пшеничног скроба или врло слабо ацетилованог кукурузног скроба, следећих карактеристика:

– садржај скроба (према методи по Еверсу): 95% или више по маси сувог производа,

– садржај ацетила (одређен према ензимској методи): мањи од 0,5%, по маси сувог производа.

1108 12 00

Сврставање је одређено на основу услова Основних правила 1. и 6. која уређују примењивање Комбиноване номенклатуре, и на основу наименовања уз CN ознаке 1108 и 1108 12 00.

На основу њихових карактеристика (посебно ниског садржаја ацетила), ови производи сматрају се скробовима из CN ознаке 1108 12 00 а не скробовима модификованим естерификацијом из CN ознаке 3505 10 50.

3. Производи у облику финог, белог праха, који се састоје од:

мешавине природног кромпировог скроба и малих количина ацетилованог кромпировог скроба или врло слабо ацетилованог кромпировог скроба, следећих карактеристика:

– садржај скроба (према методи по Еверсу): 95% или више по маси на суви производ,

– садржај ацетила (одређен према ензимској методи): мањи од 0,5%, по маси на суви производ.

1108 13 00

Сврставање је одређено на основу услова Основних правила 1. и 6. која уређују примењивање Комбиноване номенклатуре, и на основу наименовања уз CN ознаке 1108 и 1108 13 00.

На основу њихових карактеристика (посебно ниског садржаја ацетила), ови производи сматрају се скробовима из CN ознаке 1108 13 00 а не скробовима модификованим естерификацијом из CN ознаке 3505 10 50.

4. Производи у облику финог, белог праха, који се састоје од:

мешавине природног скроба од маниоке и малих количина ацетилованог скроба од маниоке или врло слабо ацетилованог скроба од маниоке, следећих карактеристика:

– садржај скроба (према методи по Еверсу): 95% или више по маси на суви производ,

– садржај ацетила (одређен према ензимској методи): мањи од 0,5%, по маси на суви производ.

1108 14 00

Сврставање је одређено на основу услова Основних правила 1. и 6. која уређују примењивање Комбиноване номенклатуре, и на основу наименовања уз CN ознаке 1108 и 1108 14 00.

На основу њихових карактеристика (посебно ниског садржаја ацетила), ови производи сматрају се скробовима из CN ознаке 1108 14 00 а не скробовима модификованим естерификацијом из CN ознаке 3505 10 50.