Zakon

 

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕЕЗ) број 2368/90 од 9. августа 1990. године у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европских заједница”, број L 219/26 од 14. августа 1990. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION REGULATION (EEC) No 2368/90
of 9 August 1990 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature

"Службени гласник РС", број 112 од 17. децембра 2013.

THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,

Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community,

Having regard to Council Regulation (EEC) No 2658/87(1) on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff, as last amended by Regulation (EEC) No 1251/90(2), and in particular Article 9 thereof,

Whereas in order to ensure uniform application of the combined nomenclature annexed to the said Regulation, it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation;

Whereas Regulation (EEC) No 2658/87 has set down the general rules for the interpretation of the combined nomenclature and these rules also apply to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivisions to it and which is established by specific Community provisions, with a view to the application of tariff or other measures relating to trade in goods;

Whereas, pursuant to the said general rules, the goods described in column 1 of the table annexed to the present Regulation must be classified under the appropriate CN codes indicated in column 2, by virtue of the reasons set out in column 3;

Whereas the measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Nomenclature Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column 1 of the annexed table are now classified within the combined nomenclature under the appropriate CN codes indicated in column 2 of the said table.

Article 2

This Regulation shall enter into force on the 21st day after its publication in the Official Journal of the European Communities.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 9 August 1990.

––––––––––––

(1) OJ No L 256, 7. 9. 1987, p. 1.

(2) OJ No L 121, 12. 5. 1990, p. 29.

For the Commission

Jean DONDELINGER

Member of the Commission

Uredba_2368_1990.tif

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕЕЗ) број 2368/90
од 9. августа 1990. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 112 од 17. децембра 2013.

КОМИСИЈА ЕВРОПСКИХ ЗАЈЕДНИЦА,

Имајући у виду Уговор о оснивању Европске економске заједнице,

Имајући у виду Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи1, последњи пут измењену и допуњену Уредбом Комисије (ЕЕЗ) број 1251/902, посебно члан 9,

С обзиром на то да је како би се осигурала доследна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз наведену уредбу, неопходно усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе;

С обзиром на то да су Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или јој додаје било какве потподеле и која је установљена посебним прописима Заједнице, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом;

С обзиром на то да се у складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. приложене табеле сврстава у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле;

С обзиром на то да су мере предвиђене овом уредбом у складу са мишљењем Одбора за номенклатуру.

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. приложене табеле сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у одговарајуће CN ознаке дате у колони 2. наведене табеле.

Члан 2.

Ова уредба ступa на снагу 21. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европских заједница”.

Ова уредба je обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 9. августа 1990. године.

––––––––––

1 OJ L 256, 7. 9. 1987, стр. 1.

2 OJ L 121, 12.5.1990, стр. 29.

 

За Комисију

Jean DONDELINGER

члан Комисије

AНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

1. Лагани плетени комад одеће (100% памук) комотног кроја, кратких рукава, покрива горњи део тела и досеже до испод појаса. У нивоу изреза око врата, нашивена је ребраста ранфла тако да образује високи, припијени оковратник без отвора. Такође има украсе на леђној страни и у нивоу груди, као и порубљене крајеве рукава и доњу ивицу (видети фотографију број 450)(*)

6110 20 99

Сврставање је одређено условима Основних правила 1. и 6. за примењивање Комбиноване номенклатуре и наименовањима уз CN ознаке 6110, 6110 20 и 6110 20 99 као и Допунским коментаром Комбиноване номенклатуре за CN ознаку 6110.

(*) Фотографије су илустративног карактера