Zakon

 

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕЕЗ) број 288/97 од 17. фебруара 1997. године о изменама и допунама Анекса I Уредбе Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи и стављању ван снаге једног броја уредаба о сврставању, објављена у „Службеном листу Европских заједница”, број L 48/7 од 19. фебруара 1997. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

 

COMMISSION REGULATION (EC) No 288/97
of 17 February 1997 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff and repealing a number of regulations on classification

"Службени гласник РС", број 112 од 17. децембра 2013.

 

THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,

Having regard to the Treaty establishing the European Community,

Having regard to Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff(1), as last amended by Commission Regulation (EC) No 2493/96(2), and in particular Article 9 thereof,

Whereas it can be difficult to distinguish between some vegetable-based sauces falling within heading 2103 and prepard or preserved vegetables falling within Chapter 20; whereas, to ensure the uniform application of the combined nomenclature, provision should be made to distinguish between the two groups of products; whereas the said sauces usually take the form of liquids, emulsions or suspensions containing very little visible solid matter; whereas a suitable distinguishing criterion would be to pass them through a sieve of a given aperture;

Whereas an additional note should be inserted in Chapter 21 of the combined nomenclature and the corresponding amendments made to Annex I to Regulation (EEC) No 2658/87;

Whereas the regulations or parts of regulations that previously served to classify such products on the basis of criteria other than passage through a metal wire sieve, namely Commission Regulations (EEC) No 314/90(3), (EEC) No 3044/90(4) and (EC) No 3055/94(5), should be repealed;

Whereas the measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Tariff and Statistical Nomenclature Section of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

Chapter 21 of the combined nomenclature annexed to Regulation (EEC) No 2658/87 is hereby amended as follows:

the following additional note shall be inserted:

‚1. For the purposes of subheadings 2103 20 00 and 2103 90 90, the expression „sauces” does not cover a preparation of vegetables, fruit or other edible parts of plants if the percentage of these ingredients passing through a metal wire sieve, with an aperature of 5 mm, is, after rinsing with water of a temperature of 20 °C, less than 80 % by weight, calculated on the original preparation.‘;

Additional notes 1 to 4 shall be renumbered 2 to 5.

Article 2

Point 2 of the Annex to Regulation (EEC) No 314/90, point 1 of the Annex to Regulation (EEC) No 3044/90 and Regulation (EC) No 3055/94 are hereby repealed.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the 21st day following its publication in the Official Journal of the European Communities.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 17 February 1997.

–––––––––––––––

(1) OJ No L 256, 7. 9. 1987, p. 1.

(2) OJ No L 338, 28. 12. 1996, p. 27.

(3) OJ No L 35, 7. 2. 1990, p. 9.

(4) OJ No L 292, 24. 10. 1990, p. 5.

(5) (0 OJ No L 323, 16. 12. 1994, p. 8.

For the Commission

Mario MONTI

Member of the Commission

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕЕЗ) број 288/97
од 17. фебруара 1997. године о изменама и допунама Анекса I Уредбе Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи и стављању ван снаге једног броја уредаба о сврставању

"Службени гласник РС", број 112 од 17. децембра 2013.

КОМИСИЈА ЕВРОПСКИХ ЗАЈЕДНИЦА,

Имајући у виду Уговор о оснивању Европске економске заједнице,

Имајући у виду Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи1, последњи пут измењену и допуњену Уредбом Комисије (ЕЗ) број 2493/962, посебно члан 9,

С обзиром на то да је могуће да се теже разликују неки сосови на бази поврћа који спадају у тарифни број 2103 и припремљено или конзервисано поврће из Главе 20; с обзиром на то да је како би се осигурала доследна примена Комбиноване номенклатуре неопходно установити правила за разликовање ове две групе производа; с обзиром на то да су поменути сосови обично у облику течности, емулзија или суспензија које садрже веома мало видљиве чврсте материје; с обзиром на то да би одговарајући критеријум за разликовање био да они прођу кроз сито одређене апретуре;

С обзиром на то да треба убацити додатну напомену уз Главу 21 Комбиноване номенклатуре, као и одговарајуће измене и допуне у Анексу I Уредбе (ЕЕЗ) број 2658/87;

С обзиром на то да уредбе или делове уредби, које су раније служиле за сврставање таквих производа на основу критеријума другачијег од пролажења кроз сито од металне жице, конкретно Уредбе Комисије (ЕЕЗ) број 314/903, (ЕЕЗ) број 3044/904 и (ЕЗ) број 3055/945, треба да престану да важе;

С обзиром на то да су мере предвиђене овом уредбом у складу са мишљењем Сектора за тарифну и статистичку номенклатуру Одбора за царински закон.

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Глава 21 Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу (ЕЕЗ) број 2658/87 мења се и допуњује на следећи начин:

1. убацује се следећа додатна напомена:

„1. У смислу тар. подбројева 2103 20 00 и 2103 90 90, појам „сосови” не обухвата производе од поврћа, воћа или других јестивих делова биљака уколико је проценат ових састојака, који пролазе кроз сито од металне жице, са отвором од 5 mm, након испирања водом чија је температура 20°C, мањи од 80% по маси, рачунато на оригинални производ.”;

2. Додатне напомене 1. до 4. пренумеришу се у 2. до 5.

Члан 2.

Тачка 2. Анекса Уредбе (ЕЕЗ) број 314/90, тачка 1. Анекса Уредбе (ЕЕЗ) број 3044/90 и Уредба (ЕЗ) број 3055/94 престају да важе.

Члан 3.

Ова уредба ступa на снагу 21. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европских заједница”.

Ова уредба je обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 17. фебруара 1997. године.

–––––––––––––––

1 OJ L 256, 7.9.1987, стр.1.

2 OJ L 338, 28.12.1996, стр. 5.

3 OJ L 35, 7.2.1990, стр. 9.

4 OJ L 292, 24.10.1990, стр. 5.

5 OJ L 323, 16.12.1994, стр. 8.

За Комисију

Mario MONTI

члан Комисије