Zakon

 

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕЕЗ) број 48/90 од 9. јануара 1990. године у вези са сврставањем одређене робе у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европских заједница”, број L 8/16 од 11. јануара 1990. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION REGULATION (EEC) No 48/90
of 9 January 1990 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature

"Службени гласник РС", број 112 од 17. децембра 2013.

THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,

Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community,

Having regard to Council Regulation (EEC) No 2658/87(1) on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff, as last amended by Regulation (EEC) No 3845/89(2), and in particular Article 9,

Whereas in order to ensure uniform application of the combined nomenclature annexed to the said Regulation, it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation;

Whereas Regulation (EEC) No 2658/87 has set down the general rules for the interpretation of the combined nomenclature and these rules also apply to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivisions to it and which is established by specific Community provisions, with a view to the application of tariff or other measures relating to trade in goods;

Whereas, pursuant to the said general rules, the goods described in column 1 of the table annexed to the present Regulation must be classified under the appropriate CN codes indicated in column 2, by virtue of the reasons set out in column 3;

Whereas the measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the nomenclature Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column 1 of the annexed table are now classified within the combined nomenclature under the appropriate CN codes indicated in column 2 of the said table.

––––––––––––––

(1) OJ No L 256, 7. 9. 1987, p. 1.

(2) OJ No L 374, 22. 12. 1989, p. 2.

Article 2

This Regulation shall enter into force on the 21st day after its publication in the Official Journal of the European Communities.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 9 January 1990.

For the Commission

Christiane SCRIVENER

Member of the Commission

ANNEX

Description of the goods

Classification CN code

Reasons

(1)

(2)

(3)

1. Entertainment software in the form of recorded discs of a kind used with automatic data processing machines.

8524 90 91

Classification is determined by the provisions of general rules 1 and 6 for the interpretation of the combined nomenclature, by note 6 to Chapter 85 and by the text of CN codes 8524, 8524 90 and 8524 90 91.

2. Dot matrix display consisting of a layer of liquid crystal between two glass sheets or plates with a number of dots (presented in lines and columns) complete with an interface electronics board in C-MOS technology.

8531 20 90

Classification is determined by the provisions of general rules 1 and 6 for the interpretation of the combined nomenclature and by the text of CN codes 8531, 8531 20 and 8531 20 90.

3. Indicator lamp, fitted with two terminal pins and consisting of a coloured (translucent) plastic casing (30 mm long and 8 mm in diameter), enclosing a light source consisting of a discharge lamp and two resistances. It is intended to be fitted into household electrical appliances in order to indicate that the appliance is connected to the mains power supply. It may be used in 220 220 V or 380 V installations.

8531 80 90

Classification is determined by the provisions of general rules 1 and 6 for the interpretation of the combined nomenclature, note 1 (f) to Chapter 94 and by the text of CN codes 8531, 8531 80 and 8531 80 90.

The indicator lamp is more than a light source of CN code 8539. It is of a kind used to indicate the presence of electrical power in various appliances and is therefore considered to be visual signalling apparatus of CN code 8531.

4. An optical element consisting of an octagonal lens made of acrylic resin fixed on a simple metallic support of a kind used in overhead projector assemblies.

9002 90 91

Classification is determined by the provisions of general rules 1 and 6 for the interpretation of the combined nomenclature and by the text of CN codes 9002, 9002 90 and 9002 90 91.

By virtue of being fixed to the metallic support, the element is considered to be mounted.

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕЕЗ) број 48/90
од 9. јануара 1990. године у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 112 од 17. децембра 2013.

КОМИСИЈА ЕВРОПСКИХ ЗАЈЕДНИЦА,

Имајући у виду Уговор о оснивању Европске економске заједнице,

Имајући у виду Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи1, последњи пут измењену и допуњену Уредбом Комисије (ЕЕЗ) број 3845/892, а посебно члан 9,

С обзиром на то да је како би се осигурала доследна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз наведену уредбу, неопходно усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе;

С обзиром на то да су Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или јој додаје било какве потподеле и која је установљена посебним прописима Заједнице, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом;

С обзиром на то да се у складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. приложене табеле сврстава у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле;

С обзиром на то да су мере предвиђене овом уредбом у складу са мишљењем Одбора за номенклатуру.

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. приложене табеле сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у одговарајуће CN ознаке дате у колони 2. наведене табеле.

Члан 2.

Ова уредба ступa на снагу 21. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европских заједница”.

Ова уредба je обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 9. јануара 1990. године.

––––––––––––––

1 OJ L 256, 7. 9.1987, стр. 1.

2 OJ L 374, 22. 12.1989, стр. 2.

За Комисију

Christiane SCRIVENER

члан Комисије

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

1.3

2.4

3. Индикаторска лампица, са два уграђена прикључна пина, састоји се од пластичног (прозирног) кућишта у боји (30 mm дужине и 8 mm у пречнику), која обавија извор светла који се састоји од сијалице са пражњењем и два отпорника. Намењена је да се уграђује у електричне апарате за домаћинство као индикатор да је уређај укључен у извор струјног напајања. Може се користити за инсталације на 220 V или 380 V.

8531 80 905

Сврставање је одређено условима Основних правила 1. и 6. за примењивање Комбиноване номенклатуре, Напоменом 1 (ђ) уз Главу 94 и наименовањима уз CN ознаке 8531, 8531 80 и 8531 80 905.

Индикаторска лампица је више од светлосног извора из CN ознаке 8539. Она је оне врсте која се употребљава као индикација за постојање електричне енергије у различитим уређајима, те се према томе, сматра електричним апаратом за визуелну сигнализацију из CN ознаке 8531.

4. Оптички елемент који се састоји од осмоугаоних сочива израђених од акрилне смоле, причвршћен за једноставни носач од метала, врсте која се користи за графоскопске склопове.

9002 90 916

Сврставање је одређено условима Основних правила 1. и 6. за примењивање Комбиноване номенклатуре и наименовањима уз CN ознаке 9002, 9002 90 и 9002 90 917.

Због тога што је причвршћен за метални носач, елемент се сматра монтираним.

––––––––––––––

3 Брисано у складу са тачком 14. Анекса II Уредбе Комисије (ЕЗ) број 1179/09 од 26. новембра 2009. године којом се мењају или стављају ван снаге одређене уредбе у вези са сврставањем робе према Комбинованој номенклатури (OJ L 317 од 3.12.2009, стр. 23.), која је објављена у „Службеном гласнику РС”, број 7/10

4 Брисано у складу са чланом 3. Уредбе Комисије (ЕУ) број 957/06 од 28. јуна 2006. године у вези са сврставањем робе према Комбинованој номенклатури и о изменама и допунама Уредбе (ЕЕЗ) број 48/90(OJ L 175 од 29.6.2006, стр.45.), која је објављена у „Службеном гласнику РС”, број 20/10

5 Замењено са „8531 80 95”, у складу са тачком 94 Анекса А Уредбе Комисије (ЕЗ) број 936/99 од 27. априла 1999. године којом се мењају или стављају ван снаге одређене уредбе у вези са сврставањем робе према Комбинованој номенклатури (OJ L 117 од 5.5.1999, стр. 9.), која је објављена у „Службеном гласнику РС”, број 79/11 и са тачком 17. под (а) под (i) Анекса I Уредбе Комисије (ЕЗ) број 1179/09 од 26. новембра 2009. године којом се мењају или стављају ван снаге одређене уредбе у вези са сврставањем робе према Комбинованој номенклатури (OJ L 317 од 3.12.2009, стр. 23.), која је објављена у „Службеном гласнику РС”, број 7/10

6 Замењено са „9002 90 00” у складу са тачком 98 Анекса А Уредбе Комисије (ЕЗ) број 936/99 од 27. априла 1999. године којом се мењају или стављају ван снаге одређене уредбе у вези са сврставањем робе према Комбинованој номенклатури (OJ L 117 од 5.5.1999, стр. 9.), која је објављена у „Службеном гласнику РС”, број 79/11 и са тачком 18. под (b) под (i) Анекса I Уредбе Комисије (ЕЗ) број 1179/09 од 26. новембра 2009. године којом се мењају или стављају ван снаге одређене уредбе у вези са сврставањем робе према Комбинованој номенклатури (OJ L 317 од 3.12.2009, стр. 23.), која је објављена у „Службеном гласнику РС”, број 7/10

7 Замењено са „9002 90 00” у складу са тачком 98 Анекса А Уредбе Комисије (ЕЗ) број 936/99 од 27. априла 1999. године којом се мењају или стављају ван снаге одређене уредбе у вези са сврставањем робе према Комбинованој номенклатури (OJ L 117 од 5.5.1999, стр. 9.), која је објављена у „Службеном гласнику РС”, број 79/11 и са тачком 18. под (b) под (ii) Анекса I Уредбе Комисије (ЕЗ) број 1179/09 од 26. новембра 2009. године којом се мењају или стављају ван снаге одређене уредбе у вези са сврставањем робе према Комбинованој номенклатури (OJ L 317 од 3.12.2009, стр. 23.), која је објављена у „Службеном гласнику РС”, број 7/10