Zakon

 

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕЕЗ) број 542/90 од 1. марта 1990. године у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европских заједница”, број L 56/5 од 3. марта 1990. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION REGULATION (EEC) No 542/90
of 1 March 1990 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature

"Службени гласник РС", број 112 од 17. децембра 2013.

THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,

Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community,

Having regard to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff(1), as last amended by Regulation (EEC) No 323/90(2), and in particular Article 9 thereof,

Whereas, in order to ensure uniform application of the combined nomenclature annexed to Regulation (EEC) No 2658/87, it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation;

Whereas Regulation (EEC) No: 2658/87 has set down the general rules for the interpretation of the combined nomenclature and these rules also apply to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivisions to it and which is established by specific Community provisions, with a view to the application of tariff or other measures relating to trade in goods;

Whereas, pursuant to the said general rules, the goods described in column 1 of the table annexed to the present Regulation must be classified within the appropriate CN codes indicated in column 2, by virtue of the reasons set out in column 3;

Whereas the measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Nomenclature Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column 1 of the annexed table are now classified in the combined nomenclature within the appropriate CN codes indicated in column 2 of the said table.

Article 2

This Regulation shall enter into force on the 21st day after its publication in the Official Journal of the European Communities.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 1 March 1990.

––––––––––––

(1) OJ No L 256, 7. 9. 1987, p. 1.

(2) OJ No L 36, 8. 2. 1990, p. 7.

For the Commission

Christiane SCRIVENER

Member of the Commission

ANNEX

Description

CN code

Reasons

(1)

(2)

(3)

1. Aqueous emulsion based on carnauba wax used as a release agent on sheets of plastic and similar materials

3823 90 98

Classification is determined by the provisions of General Rules 1 and 6 for the interpretation of the combined nomenclature and the texts of CN codes 3823, 3823 90 and 3823 90 98.

This product does not have the characteristics of goods falling within CN codes 3405 and 3809

2. Chloroprene (clorobutadiene) rubber in one of the forms mentioned in Note 3 (b) to Chapter 40 containing very small amounts of talc. This is added to the surface as an anti-tacking agent

4002 49 00

Classification is determined by the provisions of General Rules 1 and 6 for the interpretation of the combined nomenclature and of Note 5 (b) (1) to Chapter 40, and by the texts of CN codes 4002 and 4002 49 00

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕЕЗ) број 542/90
од 1. марта 1990. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 112 од 17. децембра 2013.

КОМИСИЈА ЕВРОПСКИХ ЗАЈЕДНИЦА,

Имајући у виду Уговор о оснивању Европске економске заједнице,

Имајући у виду Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи1, последњи пут измењену и допуњену Уредбом Комисије (ЕЕЗ) број 323/902, а посебно члан 9,

С обзиром на то да је како би се осигурала доследна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз наведену уредбу, неопходно усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбe;

С обзиром на то да су Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или јој додаје било какве потподеле и која је установљена посебним прописима Заједнице, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом;

С обзиром на то да се у складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. приложене табеле сврстава у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле;

С обзиром на то да су мере предвиђене овом уредбом у складу са мишљењем Одбора за номенклатуру.

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. приложене табеле сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у одговарајуће CN ознаке дате у колони 2. наведене табеле.

Члан 2.

Ова уредба ступa на снагу 21. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европских заједница”.

Ова уредба je обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 1. марта 1990. године.

––––––––––––

1 OJ L 256, 7.9.1987, стр. 1.

2 OJ L 36, 8.2.1990, стр. 2.

За Комисију

Christiane SCRIVENER

члан Комисије

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

1. Водена емулзија на бази карнауба воска, користи се као средство за одвајање на листовима од пластичне масе и сличним материјалима.

3823 90 983

Сврставање је одређено условима Основних правила 1. и 6. за примењивање Комбиноване номенклатуре и наименовањима уз CN ознаке 38234, 3823 90 и 3823 90 983.

Овај производ нема карактеристике робе која спада у CN ознаке 3405 и 3809.

2. Хлоропренска (хлоробутадиен) гума, у једном од облика наведених у Напомени 3 (б) уз Главу 40, која садржи веома мале количине талка. Талк је додат по површини као средство против лепљивости.

4002 49 00

Сврставање је одређено условима Основних правила 1. и 6. за примењивање Комбиноване номенклатуре, Напоменом 5(б)(1) уз Главу 40, и наименовањима уз CN ознаке 4002 и 4002 49 00.

––––––––––

3 Замењено са „3824 90 97” у складу са тачком 43. Анекса А Уредбе Комисије (ЕЗ) број 936/99 од 27. априла 1999. године којом се мењају или стављају ван снаге одређене уредбе у вези са сврставањем робе према Комбинованој номенклатури (OJ L 117 од 5.5.1999, стр. 9.), која је објављена у „Службеном гласнику РС”, број 79/11, са тачком 34. Анекса I, Уредбе Комисије (ЕЗ) број 705/05 од 4. маја 2005. године којом се мењају или стављају ван снаге одређене уредбе у вези са сврставањем робе према Комбинованој номенклатури (OJ L 118 од 5.5.2005, стр. 18.), која је објављена у „Службеном гласнику РС”, број 75/10 и са тачком 2. Анекса I Уредбе Комисије (ЕЗ) број 1179/09 од 26. новембра 2009. године којом се мењају или стављају ван снаге одређене уредбе у вези са сврставањем робе према Комбинованој номенклатури (OJ L 317 од 3.12.2009, стр. 23.), која је објављена у „Службеном гласнику РС”, број 7/10

4 Замењено са „3824, 3824 90” у складу са тачком 43. Анекса А Уредбе Комисије (ЕЗ) број 936/99 од 27. априла 1999. године којом се мењају или стављају ван снаге одређене уредбе у вези са сврставањем робе према Комбинованој номенклатури (OJ L 117 од 5.5.1999, стр. 9.), која је објављена у „Службеном гласнику РС”, број 79/11