Zakon

 

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕЕЗ) број 650/90 од 16. марта 1990. године у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европских заједница”, број L 71/11 од 17. марта 1990. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION REGULATION (EEC) No 650/90
of 16 March 1990 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature

"Службени гласник РС", број 112 од 17. децембра 2013.

THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,

Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community,

Having regard to Council Regulation (EEC) No 2658/87(1) on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff, as last amended by Regulation (EEC) No 323/90(2), and in particular Article 9,

Whereas in order to ensure uniform application of the combined nomenclature annexed to the said Regulation, it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation;

Whereas Regulation (EEC) No 2658/87 has set down the general rules for the interpretation of the combined nomenclature and these rules also apply to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivisions to it and which is established by specific Community provisions, with a view to the application of tariff or other measures relating to trade in goods;

Whereas, pursuant to the said general rules, the goods described in column 1 of the table annexed to the present Regulation must be classified under the appropriate CN codes indicated in column 2, by virtue of the reasons set out in column 3;

Whereas the Nomenclature Committee has not delivered an opinion within the time limit set by its chairman, as regards product No 2 in the annexed table;

Whereas the measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Nomenclature Committee as regards product Nos 1 and 3 in the annexed table,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column 1 of the annexed table are now classified within the combined nomenclature under the appropriate CN codes indicated in column 2 of the said table.

Article 2

This Regulation shall enter into force on the 21st day after its publication in the Official Journal of the European Communities.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 16 March 1990.

––––––––––––

(1) OJ No L 256, 7. 9. 1987, p. 1.

(2) OJ No L 36, 8. 2. 1990, p. 7.

For the Commission

Henning CHRISTOPHERSEN

Vice-President

ANNEX

Description of goods

Classification GN code

Reasons

(1)

(2)

(3)

1. Crown shaped articles of dfferent diamters (7 to 35 cm) consisting of whole osier canes, peeled and then twisted and interlaced (see photograph No 1)0

4602 10 91

Classification is determined by the provisions of General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, Note 1 to Chapter 6 as well as the texts of CN codes 4602 and 460210 91.

The goods cannot be classified in Chapter 6 because they do not fulfil the requirements of Note 1 to this Chapter,

2. Sport shoes (boots) with outer soles of rubber and uppers wholly of textile material on which pieces of leather and decorative pieces of plastic-covered textile material are sewn externally. Leather covers approximately 59% of the external surface area, while textile material covers approximately 41% (see photograph No 2)f)

6404 11 00

Classification is determined by the provisions of General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, Notes 3 and 4 (a) and Subheading Note 1 (b) to Chapter 64 as well as the texts of codes 6404 and 6404 11 00.

In effect, disregarding those parts of leather or plastic which constitute an accessory or reinforcement, the area of textile material predominates.

3. Sheets of drawn glass, of rectangular (including square) shape known as ‚horticultural glass‘, one of the edges of which has been simply smoothed and which is normally used in the construction of greenhouses

7004 90 70

Classification is determined by the provisions of General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and the texts of CN codes 7004 and 7004 90 70. The goods cannot be classified in subheading 7006 00 90 as they have not been worked within the meaning of that subheading. The smoothing which has been carried out on a single edge is without any real significance from a technical and economic viewpoint and so does not alter the character of the goods as specified under B. of the Harmonized System Explanatory Note to heading 7006.

(*) The photographs are of a purely illustrative nature.

Uredba_650_1990.tiff

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕЕЗ) број 650/90
од 16. марта 1990. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 112 од 17. децембра 2013.

КОМИСИЈА ЕВРОПСКИХ ЗАЈЕДНИЦА,

Имајући у виду Уговор о оснивању Европске економске заједнице,

Имајући у виду Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи1, последњи пут измењену и допуњену Уредбом Комисије (ЕЕЗ) број 323/902, а посебно члан 9,

С обзиром на то да је како би се осигурала доследна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз наведену уредбу, неопходно усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе;

С обзиром на то да су Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или јој додаје било какве потподеле и која је установљена посебним прописима Заједнице, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом;

С обзиром на то да се у складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. приложене табеле сврстава у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле;

С обзиром на то да Одбор за номенклатуру, у року који је одредио председавајући, није издао мишљење које се односи на производ број 2. у приложеној табели;

С обзиром на то да су мере предвиђене овом уредбом у складу са мишљењем Одбора за номенклатуру која се односи на производe бр. 1. и 3. из приложене табеле.

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. приложене табеле сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у одговарајуће CN ознаке дате у колони 2. наведене табеле.

Члан 2.

Ова уредба ступa на снагу 21. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европских заједница”.

Ова уредба je обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 16. марта 1990. године.

–––––––––––––––

1 ОЈ L 256, 7.9.1987, стр. 1.

2 OJ L 36, 8. 2. 1990, стр. 2.

За Комисију

Henning CHRISTOPHERSEN

заменик председника

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

1. Производи у облику круне различитих пречника (7 cm до 35 cm) састоје се од целог врбовог прућа, које је ољуштено, а потом увијено и међусобно преплетено (видети фотографију број 1) (*)

4602 10 913

Сврставање је одређено условима Основних правила 1. и 6. за примењивање Комбиноване номенклатуре, Напоменом 1. уз Главу 6 као и наименовањима уз CN ознаке 4602 и 4602 10 913.

Роба се не не сврстава у Главу 6 зато што не испуњава захтеве Напомене 1. уз ову главу.

2. Спортска обућа (дубоке патике), са спољашњим ђоном од гуме и горњиштем у потпуности од текстилног материјала на које су са спољашње стране нашивени комади коже и украсни комади текстилног материјала прекривеног пластиком. Кожа прекрива приближно 59% спољашње површине, док текстилни материјал прекрива приближно 41% (видети фотографију број 2)(*).

6404 11 00

Сврставање је одређено условима Основних правила 1. и 6. за примењивање Комбиноване номенклатуре, Напоменама 3. и 4(а) и Напоменом за тарифни подброј 1(б) уз Главу 64 као и наименовањима уз CN ознаке 6404 и 6404 11 00.

У ствари, без обзира на оне делове од коже и пластике који чине прибор или ојачање, преовлађује површина од текстилног материјала.

3. Плоче од вученог стакла правоугаоног (укључујући квадратни) облика, познате као „стакло за хортикултуру”‚ чија је једна ивица само углачана и које се обично користе у градњи стакленика.

7004 90 704

Сврставање је одређено условима Основних правила 1. и 6. за примењивање Комбиноване номенклатуре и наименовањима уз CN ознаке 7004 и 7004 90 705.

Роба се не сврстава у тарифни подброј 7006 00 90 с обзиром на то да није обрађена у смислу тог тарифног подброја. Глачање које је урађено на једној ивици нема стварног значаја у економском и техничком погледу, те према томе, не мења карактер робе како је наведено у делу Б, ХС Коментара уз тарифни број 7006.

(*) фотографије су илустративног карактера

–––––––––––––––

3 Замењено са „4602 19 90” у складу са тачком 21. под (а) под (i) Анекса I Уредбе Комисије (ЕЗ) број 1179/09 од 26. новембра 2009. године којом се мењају или стављају ван снаге одређене уредбе у вези са сврставањем робе према Комбинованој номенклатури (OJ L 317 од 3.12.2009, стр. 23.), која је објављена у „Службеном гласнику РС”, број 7/10 и са тачком 17 под (а) Анекса I Уредбе Комисије (ЕЗ) број 441/2013 од 7. маја 2013. године којом се мењају или стављају ван снаге одређене уредбе у вези са сврставањем робе према Комбинованој номенклатури (OJ L 130 од 15.5.2013, стр. 1.), која је објављена у „Службеном гласнику РС”, број 47/13

4 Замењено са „7004 90 80” у складу са тачком 22. под (b) под (i) Анекса I Уредбе Комисије (ЕЗ) број 1179/09 од 26. новембра 2009. године којом се мењају или стављају ван снаге одређене уредбе у вези са сврставањем робе према Комбинованој номенклатури (OJ L 317 од 3.12.2009, стр. 23.), која је објављена у „Службеном гласнику РС”, број 7/10

5 Замењено са „7004, 7004 90 и 7004 90 80” у складу са тачком 22. под (b) под (ii) Анекса I Уредбе Комисије (ЕЗ) број 1179/09 од 26. новембра 2009. године којом се мењају или стављају ван снаге одређене уредбе у вези са сврставањем робе према Комбинованој номенклатури (OJ L 317 од 3.12.2009, стр. 23.), која је објављена у „Службеном гласнику РС”, број 7/10