Zakon

 

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕЕЗ) број 1012/90 од 20. априла 1990. године у вези са сврставањем одређене робе у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европских заједница”, број L 105/5 од 25. априла 1990. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION REGULATION (EEC) No 1012/90
of 20 April 1990 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature

"Службени гласник РС", број 112 од 17. децембра 2013.

THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,

Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community,

Having regard to Council Regulation (EEC) No 2658/87(1) on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff, as last amended by Regulation (EEC) No 323/90(2), and in particular Article 9,

Whereas in order to ensure uniform application of the combined nomenclature annexed to the said Regulation, it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation;

Whereas Regulation (EEC) No 2658/87 has set down the general rules for the interpretation of the combined nomenclature and these rules also apply to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivisions to it and which is established by specific Community provisions, with a view to the application of tariff or other measures relating to trade in goods;

Whereas, pursuant to the said general rules, the goods described in column 1 of the table annexed to the present Regulation must be classified under the appropriate CN codes indicated in column 2, by virtue of the reasons set out in column 3;

Whereas the measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Nomenclature Committe,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column 1 of the annexed table are now classified within the combined nomenclature under the appropriate CN codes indicated in column 2 of the said table.

Article 2

This Regulation shall enter into force on the 21st day after its publication in the Official Journal of the European Communities.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 20 April 1990.

–––––––––––––

(1) OJ No L 256, 7. 9. 1987, p. 1.

(2) OJ No L 36, 8. 2. 1990, p. 7.

For the Commission

Christiane SCRIVENER

Member of the Commission

ANNEX

Description of goods

Classification CN code

Reasons

(1)

(2)

(3)

1. Lightweight, sleeveless woven garment (100% cotton) intended to cover the upper part of the body reaching down to below the waist, of a fancy design and manufactured from a single coloured fabric. It has a rounded neckline without an opening and an exterior pocket at the level of the chest (see photograph No 408) (*)

6206 30 00

Classification is determined by the provisions of General Rules 1 and 6 for the interpretation of the combined nomenclature and by the texts of CN codes 6206 and 6206 30 00.

See also the Explanatory Note to CN code 6206 concerning blouses, shirts and shirt-blouses.

2. Lightweight woven garment (100% cotton) with very short sleeves, intended to cover the upper part of the body reaching down to below the waist, of a fancy design and manufactured from a single coloured fabric. It has a rounded neckline with a partial opening on the left shoulder which is closed with a button fastening (see photograph No 409) (*)

6206 30 00

Classification is determined by the provisions of General Rules 1 and 6 for the interpretation of the combined nomenclature and by the texts of CN codes 6206 and 6206 30 00.

See also the Explanatory Note to CN code 6206 concerning blouses, shirts and shirt-blouses.

3. Lightweight woven garment (100% cotton) with very short sleeves, intended to cover the upper part of the body reaching down to below the waist, of a fancy design and manufactured from a single coloured fabric. It has a rounded neckline without opening and a series of decorative pleats made by stitching on a front (see photograph No 435)(*)

6206 30 00

Classification is determined by the provisions of General Rules 1 and 6 for the interpretation of the combined nomenclature and by the texts of CN codes 6206 and 6206 30 00.

See also the Explanatory Note to CN code 6206 concerning blouses, shirts and shirt-blouses.

4. Lightweight, sleeveless woven garment (100% artificial fibres) intended to cover the upper part of the body reaching down to below the waist, of a fancy design and made of fabric with printed motifs in different colours. It has a round neckline without an opening (see photograph No 433)(*)

6206 40 00

Classification is determined by the provisions of General Rules 1 and 6 for the interpretation of the combined nomenclature and by the texts of CN codes 6206 and 6206 40 00.

See also the Explanatory Note to CN code 6206 concerning blouses, shirts and shirt-blouses.

5. Lightweight, sleeveless woven garment (100% artificial fibres) intended to cover the upper part of the body reaching down to below the waist, of a fancy design and manufactured from a single coloured fabric. It has a rounded neckline without an opening and has two side vents at the base (see photograph No 434) (*)

6206 40 00

Classification is determined by the provisions of General Rules 1 and 6 for the interpretation of the combined nomenclature and by the texts of CN codes 6206 and 6206 40 00.

See also the Explanatory Note to CN code 6206 concerning blouses, shirts and shirt-blouses.

(*) Photographs are of a purely illustrative nature.

Uredba_1012_1990_Page_1.tif

Uredba_1012_1990_Page_2.tif

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕЕЗ) број 1012/90
од 20. априла 1990. године у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 112 од 17. децембра 2013.

КОМИСИЈА ЕВРОПСКИХ ЗАЈЕДНИЦА,

Имајући у виду Уговор о оснивању Европске економске заједнице,

Имајући у виду Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи1, последњи пут измењену и допуњену Уредбом Комисије (ЕЕЗ) број 323/902, а посебно члан 9,

С обзиром на то да је како би се осигурала доследна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз наведену уредбу, неопходно усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбу;

С обзиром на то да су Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или јој додаје било какве потподеле и која је установљена посебним прописима Заједнице, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом;

С обзиром на то да се у складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. приложене табеле сврстава у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле;

С обзиром на то да су мере предвиђене овом уредбом у складу са мишљењем Одбора за номенклатуру.

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. приложене табеле сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у одговарајуће CN ознаке дате у колони 2. наведене табеле.

Члан 2.

Ова уредба ступa на снагу 21. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европских заједница”.

Ова уредба je обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 20. априла 1990. године.

––––––––––

1 OJ L 256, 7.9.1987, стр. 1.

2 OJ L 36, 8.2.1990, стр. 2.

За Комисију

Christiane SCRIVENER

члан Комисије

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

1. Лагани комад одеће без рукава, од тканог материјала (100% памук), намењен је за покривање горњег дела тела и досеже до испод појаса, модерног кроја и израђен од једнобојног материјала. Има округли изрез око врата без отвора и спољашњи џеп у нивоу груди (видети фотографију број 408) (*)

6206 30 00

Сврставање је одређено условима Основних правила 1. и 6. за примењивање Комбиноване номенклатуре и наименовањима уз CN ознаке 6206 и 6206 30 00.

Видети такође Допунски коментар Комбиноване номенклатуре уз CN ознаку 6206 у вези са блузама, кошуљама и кошуљама – блузама.

2. Лагани комад одеће од тканог материјала (100% памук), веома кратких рукава, намењен је за покривање горњег дела тела и досеже до испод појаса, модерног кроја и израђен од једнобојног материјала. Има округли изрез око врата са делимичним отвором на левом рамену који се копча дрикерима (видети фотографију број 409) (*)

6206 30 00

Сврставање је одређено условима Основних правила 1. и 6. за примењивање Комбиноване номенклатуре и наименовањима уз CN ознаке 6206 и 6206 30 00.

Видети такође Допунски коментар Комбиноване номенклатуре уз CN ознаку 6206 у вези са блузама, кошуљама и кошуљама – блузама.

3. Лагани комад одеће од тканог материјала (100% памук), веома кратких рукава, намењен је за покривање горњег дела тела и досеже до испод појаса, модерног кроја и израђен од једнобојног материјала. Има округли изрез око врата без отвора и, на предњици, низ украсних набора израђених прошивањем (видети фотографију број 435) (*)

6206 30 00

Сврставање је одређено условима Основних правила 1. и 6. за примењивање Комбиноване номенклатуре и наименовањима уз CN ознаке 6206 и 6206 30 00.

Видети такође Допунски коментар Комбиноване номенклатуре уз CN ознаку 6206 у вези са блузама, кошуљама и кошуљама – блузама.

4. Лагани комад одеће без рукава, од тканог материјала (100% вештачка влакна), намењен је за покривање горњег дела тела и досеже до испод појаса, модерног кроја и израђен од материјала са штампаним мотивима у различитим бојама. Има округли изрез око врата без отвора (видети фотографију број 433) (*)

6206 40 00

Сврставање је одређено условима Основних правила 1. и 6. за примењивање Комбиноване номенклатуре и наименовањима уз CN ознаке 6206 и 6206 40 00.

Видети такође Допунски коментар Комбиноване номенклатуре уз CN ознаку 6206 у вези са блузама, кошуљама и кошуљама – блузама.

5. Лагани комад одеће без рукава, од тканог материјала (100% вештачка влакна), намењен је за покривање горњег дела тела и досеже до испод појаса, модерног кроја и израђен од једнобојног материјала. Има округли изрез око врата без отвора и два бочна изреза на доњој ивици (видети фотографију број 434) (*)

6206 40 00

Сврставање је одређено условима Основних правила 1. и 6. за примењивање Комбиноване номенклатуре и наименовањима уз CN ознаке 6206 и 6206 40 00.

Видети такође Допунски коментар Комбиноване номенклатуре уз CN ознаку 6206 у вези са блузама, кошуљама и кошуљама – блузама.

(*) Фотографије су илустративног карактера