Zakon

 

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕЕЗ) број 1936/90 од 4. јула 1990. године у вези са сврставањем одређене робе у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европских заједница”, број L 174/25 од 7. јула 1990. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION REGULATION (EEC) No 1936/90
of 4 July 1990 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature

"Службени гласник РС", број 112 од 17. децембра 2013.

THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,

Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community,

Having regard to Council Regulation (EEC). No 2658/87(1) on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff, as last amended by Regulation (EEC) No 1251/90(2), and in particular Article 9,

Whereas in order to ensure uniform application of the combined nomenclature annexed to the said Regulation, it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation;

Whereas Regulation (EEC) No 2658/87 has set down the general rules for the interpretation of the combined nomenclature and these rules also apply to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivisions to it and which is established by specific Community provisions, with a view to the application of tariff or other measures relating to trade in goods;

Whereas, pursuant to the said general rules, the goods described in column 1 of the table annexed to the present Regulation must be classified under the appropriate CN codes indicated in column 2, by virtue of the reasons set out in column 3;

Whereas the nomenclature committee has not delivered an opinion within the time limit set by its chairman, as regards product No 2 in the annexed table;

Whereas the measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the nomenclature Committee as regards product No 1 in the annexed table,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column 1 of the annexed table are now classified within the combined nomenclature under the appropriate CN codes indicated in column 2 of the said table.

Article 2

This Regulation shall enter into force on the 21st day after its publication in the Official Journal of the European Communities.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 4 July 1990.

––––––––––––––

(1) OJ No L 256, 7. 9. 1987, p. 1.

(2) OJ No L 121, 12. 5. 1990, p. 29.

For the Commission

Christiane SCRIVENER

Member of the Commission

ANNEX

Description of the goods

Classification CN code

Reasons

(1)

(2)

(3)

1. Lightweight knitted garment (100 % synthetic fibres) with narrow shoulder straps covering the body to the crotch. This garment is elasticated at the back at the level of the waist and is fastened at the crotch by means of three press studs. It is also edged with mechanically made lace (see photograph No 440) (*)

6108 92 00

Classification is determined by the provisions of General Rules 1 and 6 for the combined nomenclature and by the texts of CN codes 6108 and 6108 92 00.

2. Lightweight knitted garment (100 % cotton) with sort sleeves intended to cover the upper part of the body reaching down to below the waist. It has a rounded neckline, internal epaulettes and decorations in the form of five pleats at the sleeve ends (see photograph No 449) (*)

6109 10 00

Classification is determined by the provisions of General Rules 1 and 6 for the interpretation of the combined nomenclature, by additional note 2 of Chapter 61 and by the texts of CN codes 6109 and 6109 10 00.

(*) Photographs are of a purely illustrative nature.

Uredba_1936_1990.tif

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕЕЗ) број 1936/90
од 4. јула 1990. године у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 112 од 17. децембра 2013.

КОМИСИЈА ЕВРОПСКИХ ЗАЈЕДНИЦА,

Имајући у виду Уговор о оснивању Европске економске заједнице,

Имајући у виду Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи1, последњи пут измењену и допуњену Уредбом Комисије (ЕЕЗ) број 1251/902, посебно члан 9,

С обзиром на то да је како би се осигурала доследна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз наведену уредбу, неопходно усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе;

С обзиром на то да су Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или јој додаје било какве потподеле и која је установљена посебним прописима Заједнице, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом;

С обзиром на то да се у складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. приложене табеле сврстава у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле;

С обзиром на то да Одбор за номенклатуру, у року који је одредио председавајући, није издао мишљење које се односи на производ број 2. из приложене табеле;

С обзиром на то да су мере предвиђене овом уредбом у складу са мишљењем Одбора за номенклатуру које се односи на производ број 1. из приложене табеле.

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. приложене табеле сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у одговарајуће CN ознаке дате у колони 2. наведене табеле.

Члан 2.

Ова уредба ступa на снагу 21. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европских заједница”.

Ова уредба je обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 4. јула 1990. године.

––––––––––––––

1 OJ L 256, 7.9.1987, стр. 1.

2 OJ L 121, 12.5.1990, стр. 29.

За Комисију

Christiane SCRIVENER

члан Комисије

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

1. Лагани, плетени комад одеће (100% синтетичка влакна) са уским бретелама, за покривање тела до између ногу. Овај комад одеће има ластиш на задњој страни у нивоу појаса и копча се у пределу између ногу са три дрикера. Обрубљен је машински израђеном чипком (видети фотографију број 440)(*).

6108 92 00

Сврставање је одређено условима Основних правила 1. и 6. за примењивање Комбиноване номенклатуре и наименовањима уз CN ознаке 6108 и 6108 92 00.

2. Лагани плетени комад одеће (100% памук) кратких рукава, намењен је за покривање горњег дела тела и досеже до испод појаса. Има округли изрез око врата, унутрашње нараменице и украсе у виду пет фалти на крајевима рукава (видети фотографију No 449)(*).

6109 10 00

Сврставање је одређено условима Основних правила 1. и 6. за примењивање Комбиноване номенклатуре, додатном напоменом 2 уз Главу 61 и наименовањима уз CN ознаке 6109 и 6109 10 00.

(*) Фотографије су дате само као илустрација