На основу члана 62. став 3. Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима („Службени гласник РС”, број 85/2005),

Гувернер Народне банке Србије доноси

 

 

ОДЛУКУ

о стандардизованом формату уговора о програмираним исплатама акумулираних средстава члана добровољног пензијског фонда

„Службени гласник РС“, број 27 од 31. марта 2006.

 

 

1. Овом одлуком прописује се стандардизовани формат уговора о програмираним исплатама средстава акумулираних на рачуну члана добровољног пензијског фонда.

 

2. Стандардни део уговора из тачке 1. ове одлуке даје се на обрасцу који је приложен уз ту одлуку и њен је саставни део.

 

3. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС”, а примењиваће се од 1. априла 2006. године.

 

 

О. број 38

У Београду, 28. марта 2006. године

Гувернер

Народне банке Србије,

Радован Јелашић, с.р.