На основу члана 76. став 8. Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима („Службени гласник РС”, број 85/2005),

Гувернер Народне банке Србије доноси

 

 

ОДЛУКУ

о методологији усклађивања пословања друштва за осигурање са

Законом о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима

„Службени гласник РС“, број 27 од 31. марта 2006.

 

 

1. Овом одлуком утврђује се методологија усклађивања пословања друштава за осигурање која имају дозволу за обављање послова добровољног пензијског осигурања на основу закона којим се уређује осигурање (у даљем тексту: друштво за осигурање) са Законом о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима (у даљем тексту: Закон).

2. Друштво за осигурање дужно је да Народну банку Србије обавести о изабраном начину усклађивања свог пословања утврђеном у члану 76. Закона (у даљем тексту: начин усклађивања) – до 30. априла 2006. године.

Друштво за осигурање дужно је да до 1. јула 2006. године писмено обавести кориснике осигурања, односно послодавце који су у име запослених закључили уговоре о добровољном пензијском осигурању (у даљем тексту: уговор о осигурању) о изабраном начину усклађивања.

Обавештење из става 2. ове тачке обавезно садржи:

1) изабрани начин усклађивања;

2) напомену о томе да се средства друштва за осигурање могу пренети на добровољни пензијски фонд (у даљем тексту: фонд), чиме корисник осигурања постаје члан тог фонда, или се може раскинути уговор о осигурању с правом на повраћај средстава, као и назначење рока до ког је потребно друштво за осигурање обавестити да изабрани начин усклађивања није прихваћен;

3) износ средстава на рачуну корисника осигурања на дан обавештења, уз напомену да се средства на рачуну неће умањити после избора начина усклађивања;

4) друге податке значајне за избор начина усклађивања, укључујући и податке о фонду на који ће се пренети средства осигураника.

3. Друштво за осигурање које своје пословање усклађује се Законом пререгистрацијом у друштво за управљање добровољним пензијским фондом (у даљем тексту: друштво за управљање фондом) и организовањем фонда на који ће пренети средства од дотадашњег пословања прикупљена по основу добровољног пензијског осигурања – Народној банци Србије подноси захтев за пререгистрацију.

Уз захтев из става 1. ове тачке прилаже се:

1) оснивачки акт друштва за осигурање измењен у складу са Законом;

2) план пословања друштва за управљање фондом за прве три године, укључујући и елаборат о очекиваним резултатима пословања;

3) правила пословања друштва за управљање фондом;

4) списак предложених чланова управе друштва за управљање фондом, с њиховим радним биографијама, изјавама о пристанку обављања дужности и доказом да испуњавају услове из члана 15. Закона;

5) доказ о организационој и техничкој оспособљености друштва за управљање фондом, са списком лица која ће обављати послове из члана 8. Закона;

6) нацрт стандардизованог уговора о чланству у фонду;

7) нацрт уговора с кастоди банком;

8) правилник о тарифи;

9) другу документацију значајну за одлучивање о том захтеву.

Уз захтев из става 1. ове тачке друштво за осигурање доставља и своје финансијске извештаје, с мишљењем ревизора и актуара, са стањем последњег дана у месецу који претходи месецу у коме се подносе ти извештаји, али не пре стања на дан 31. марта 2006. године.

У финансијским извештајима из става 3. ове тачке посебно се исказују обавезе према осигураницима по основу уговора о осигурању, средства за покриће тих обавеза и структура улагања имовине. Ове обавезе израчунавају се за сваки уговор о осигурању, у складу са условима предвиђеним у том уговору, и то на дан обрачуна, а уз обрачун се прилаже методологија обрачуна.

4. Народна банка Србије, на основу захтева и документације из тачке 3. ове одлуке, као и на основу сходне примене одредаба Закона које се односе на одлучивање о захтеву за издавање дозволе за рад и захтеву за издавање дозволе за управљање фондом – друштву за осигурање издаје дозволу за рад, односно одбија тај захтев.

Друштво за осигурање коме је дата дозвола за рад дужно је да се, у складу са Законом, после пријема решења о издавању те дозволе, упише у регистар привредних субјеката, од ког дана почиње да ради као друштво за управљање фондом, а у року од седам дана од дана пријема решења о упису у овај регистар доставља Народној банци Србије извод из уписа у тај регистар, као и почетне билансе друштва за управљање фондом и фонда.

5. Даном уписа друштва за управљање фондом у регистар привредних субјеката, средства тог фонда обрачуната на начин из тачке 3. став 4. ове одлуке преносе се у фонд, са стањем на дан преноса.

Даном уписа у регистар из става 1. ове тачке – корисници осигурања по основу уговора о осигурању постају чланови фонда, а износ средстава на њиховом дотадашњем рачуну прерачунава се у инвестиционе јединице.

6. Друштво за осигурање које своје пословање усклађује са Законом оснивањем друштва за управљање фондом које ће организовати фонд на који ће пренети средства прикупљена по основу добровољног пензијског осигурања – Народној банци Србије подноси захтев за издавање дозволе за рад и дозволе за управљање фондом.

Уз захтев из става 1. ове тачке доставља се документација прописана чланом 10. Закона и финансијски извештаји друштва за осигурање, с мишљењем ревизора и актуара, са стањем последњег дана у месецу који претходи месецу у коме се подносе ти извештаји, али не пре стања на дан 31. марта 2006. године. Уз овај захтев не достављају се подаци из члана 10. став 1. тачка 4. Закона за акционара друштва за осигурање.

Мишљење из става 2. ове тачке садржи и оцену да ли је имовина друштва за осигурање, која је процењена у складу с прописима, довољна да се после извршеног усклађивања покрију његове обавезе и да то друштво настави да послује у складу са законом којим се уређује осигурање.

У финансијским извештајима из става 2. ове тачке посебно се исказују обавезе према осигураницима по основу уговора о осигурању, средства за покриће тих обавеза и структура улагања имовине. Ове обавезе израчунавају се за сваки уговор о осигурању, у складу са условима предвиђеним у уговору, и то на дан обрачуна, а уз обрачун се прилаже и методологија обрачуна.

Истовремено са захтевом из става 1. ове тачке, друштво за осигурање подноси и захтев за промену дозволе, односно за пренос портфеља добровољног пензијског осигурања, који обухвата средства прикупљена по основу тог осигурања, у складу са законом којим се уређује осигурање.

На одлучивање о захтеву и начину усклађивања из става 1. ове тачке сходно се примењују одредбе тач. 4. и 5. ове одлуке.

7. Друштво за осигурање које своје пословање усклађује са Законом преносом фонду средстава прикупљених по основу добровољног пензијског осигурања – Народној банци Србије подноси захтев за пренос тих средстава.

Уз захтев из става 1. ове тачке, друштво за осигурање доставља и своје финансијске извештаје, с мишљењем ревизора и актуара, са стањем последњег дана у месецу који претходи месецу у коме се подносе ти извештаји, али не пре стања на дан 31. марта 2006. године.

Мишљење из става 2. ове тачке садржи и оцену да ли је имовина друштва за осигурање, која је процењена у складу с прописима, довољна да се после извршеног усклађивања покрију обавезе и да то друштво настави да послује у складу са законом којим се уређује осигурање.

У финансијским извештајима из става 2. ове тачке посебно се исказују обавезе према осигураницима по основу уговора о осигурању, средства за покриће тих обавеза и структура улагања имовине. Ове обавезе израчунавају се за сваки уговор о осигурању, у складу са условима предвиђеним у уговору, и то на дан обрачуна, а уз обрачун се прилаже и методологија обрачуна.

Истовремено са захтевом из става 1. ове тачке, друштво за осигурање подноси и захтев за промену дозволе, односно за пренос портфеља добровољног пензијског осигурања, који обухвата средства прикупљена по основу тог осигурања, у складу са законом којим се уређује осигурање.

Уз захтев из става 1. ове тачке подноси се и:

1) уговор о преносу средстава обрачунатих на начин из става 4. те тачке;

2) списак уговора који су предмет преноса;

3) измењени пословни план друштва за осигурање;

4) писане процедуре преноса средстава у фонд и утврђивања броја инвестиционих јединица које припадају члановима фонда.

8. После пријема решења којим се даје сагласност за пренос средстава из тачке 7. став 1. ове одлуке, друштво за осигурање, и то у року од наредних 30 дана, укупно прикупљена средства обрачуната на начин из става 4. те тачке – преноси у фонд.

Друштво за управљање фондом и друштво за осигурање дужни су да у року од седам дана од дана преноса из става 1. ове тачке, Народној банци Србије доставе билансе стања, са стањем на дан тог преноса.

На начин усклађивања преносом из става 1. ове тачке сходно се примењују одредбе тачке 5. ове одлуке.

9. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС”, а примењиваће се од 1. априла 2006. године.

 

 

О. број 40

У Београду, 28. марта 2006. године

Гувернер

Народне банке Србије,

Радован Јелашић, с.р