Редакцијски пречишћен текст

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 75. став 2. Закона о Народној банци Србије „Службени гласник РС”, бр. 72/2003, 55/2004 и 44/2010),

Извршни одбор Народне банке Србије доноси

ОДЛУКУ

о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге

"Службени гласник РС", бр. 43 од 14. јуна 2011, 85 од 16. новембра 2011, 49 од 15. маја 2012, 57 од 8. јуна 2012, 67 од 13. јула 2012, 98 од 12. октобра 2012, 43 од 17. маја 2013, 80 од 11. септембра 2013, 17 од 14. фебруара 2014, 27 од 7. марта 2014, 62 од 13. јуна 2014, 125 од 14. новембра 2014, 51 од 12. јуна 2015, 61 од 10. јула 2015, 71 од 14. августа 2015, 78 од 11. септембра 2015, 29 од 18. марта 2016, 54 од 10. јуна 2016, 76 од 9. септембра 2016, 85 од 14. октобра 2016, 24 од 17. марта 2017, 3 од 12. јануара 2018, 76 од 12. октобра 2018, 86 од 9. новембра 2018, 40 од 7. јуна 2019, 88 од 13. децембра 2019, 13 од 14. фебруара 2020, 49 од 14. маја 2021, 111 од 7. октобра 2022.

1. Народна банка Србије, за услуге које врши у свом пословању, наплаћује накнаду по јединственој тарифи утврђеној овом одлуком (у даљем тексту: Тарифа).

Тарифа је одштампана уз ову одлуку и њен је саставни део.

2. Ако за исту врсту услуга страни кореспондент наплаћује износ накнаде различит од накнаде утврђене у Тарифи, Народна банка Србије примениће принцип реципроцитета.

Одредбу става 1. ове тачке Народна банка Србије примениће и према страном држављанину у земљи ако се према држављанину Републике Србије у земљи страног држављанина примењује висина накнаде виша од оне утврђене у Тарифи.

3. Накнаду по пословима девизних трансфера Народна банка Србије наплаћује у динарима од домаћих лица и у девизама од страних лица.

Ако накнаду утврђену у Тарифи страна лица уплаћују на рачун Народне банке Србије у иностранству - износ из Тарифе прерачунава се у девизе, по куповном курсу Народне банке Србије који важи на дан уплате девиза на рачун Народне банке Србије у иностранству, а према инструкцији организационе јединице Народне банке Србије која пружа услугу за коју се наплаћује накнада.

4. Народна банка Србије наплаћује накнаду по појединим врстама послова наведених у Тарифи.

5. Уплата накнаде утврђене у Тарифи врши се за сваки тарифни став појединачно, с позивом на број уплате назначен за сваки тарифни став, односно по обавештењу када се у поље места позива на број уплате уписује позив на број из обавештења, као и по основу издатог рачуна када се у поље позива на број уплате уписује позив на број назначен у рачуну.

Неће се сматрати извршеном уплата из става 1. ове тачке која се не изврши на начин утврђен у том ставу и без одговарајућег позива на број који је наведен поред сваког тарифног става у Тарифи, и таква ће се уплата водити на посебном рачуну Народне банке Србије као неидентификована уплата.

После извршене уплате накнаде у смислу става 1. ове тачке, а након извршења услуге - Народна банка Србије издаје рачун.

Рачун из става 3. ове тачке не издаје се корисницима услуга физичким лицима, корисницима (правним и физичким лицима) којима је истовремено са извршењем услуге наплаћена накнада утврђена Тарифом и корисницима (правним и физичким лицима) којима се доставља захтев за уплату прописане накнаде за извршену неопорезиву услугу.

*Службени гласник РС, број 85/2011

 

6. При уплати накнаде утврђене у Тарифи:

1) правна лица и предузетници као матични број (МБР) уписују свој матични број, односно јединствени матични број грађана (ЈМБГ) физичког лица које врши уплату, при чему рачуни који се издају после извршене услуге гласе на уплатиоца, односно на лице чији је матични број наведен при уплати;

2) страна правна лица као МБР уписују kôd земље и свој порески број (TAX Но. или ВАТ Но.);

3) страна физичка лица, осим избеглих и прогнаних лица с територије бивше СФРЈ и расељених лица с територије АП КИМ, као ЈМБГ уписују kôd земље и број своје путне исправе;

4) избегла и прогнана лица с територије бивше СФРЈ и расељена лица с територије АП КИМ уписују број одговарајуће исправе којим доказују свој статус.

6а. Тачка 5. ове одлуке не примењује се када се за услугу за коју се захтев подноси путем интернет презентације Народне банке Србије или на други начин употребом телекомуникационог, дигиталног или информационо-технолошког уређаја – накнада утврђена у Тарифи плаћа употребом платне картице или другог платног инструмента при подношењу тог захтева.

Ако плаћање из става 1. ове тачке врши физичко лице, не примењује се ни тачка 6. одредбе под 1), 3) и 4) ове одлуке.

У случају плаћања из става 1. ове тачке, Народна банка Србије сноси трошкове прихватања платне картице или другог платног инструмента којим се то плаћање врши (нпр. трошак међубанкарске накнаде који прихватилац платне картице плаћа издаваоцу те картице).

*Службени гласник РС, број 3/2018

 

7. Накнаду утврђену у Тарифи Народна банка Србије не наплаћује за послове које обавља за Републику Србију, осим накнада за послове утврђене законом, односно Тарифом, уговорених накнада и стварних трошкова.

Стварним трошковима које Народна банка Србије наплаћује за обављање платног промета са иностранством сматрају се провизије и трошкови које за обављање тих послова обрачунавају и фактуришу банке у Републици Србији и стране банке.

8. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге ("Службени гласник РС", бр. 122/2007, 27/2008, 35/2008, 63/2008, 118/2008, 13/2009, 27/2009, 45/2009, 77/2009, 94/2009, 6/2010 и 22/2010).

9. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику РС".

ИО НБС број 31

У Београду, 10. јуна 2011. године

Председавајући

Извршног одбора Народне банке Србије

гувернер

Народне банке Србије,

др Дејан Шошкић, с.р.

 

 

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ОДЛУКЕ

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге: "Службени гласник РС", број 85/2011-64

 

8. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, осим тачке 4. те одлуке, која ступа на снагу 1. децембра 2011. године, и тачке 7. те одлуке, која ступа на снагу 5. децембра 2011. године.

 

Одлука о измени и допунама Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге: "Службени гласник РС", број 57/2012-12

 

4. У периоду од 1. јула до 31. августа 2012. године Народна банка Србије неће наплаћивати накнаду по тарифном броју 9, тарифни ст. 5, 14. и 15 – за предају новчаница апоена од 10 и 20 динара, у оквиру уплата у којима нема декларисаних новчаница других апоена.

Народна банка Србије ће накнаду по тарифним ст. 16. и 17. овог тарифног броја наплаћивати од 1. септембра 2012. године.

5. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

ТАРИФА

Број
тарифног става

Врста посла

Висина накнаде

Позив на број уплате

1

2

3

4

 

ТАРИФНИ БРОЈ 1: МОНЕТАРНИ ПОСЛОВИ

1.

Давање података о висини домицилних каматних стопа које су до 31. децембра 1997. године примењиване на девизну штедњу депоновану код Народне банке Југославије

2.000 динара

9-010001-МБР

2.

Накнада за послове организовања састанака МДТ-а

Брисан је (види тачку 1. Одлуке - 76/2018-54)

3.

Накнада за послове продаје ефективног страног новца банкама

1% (од сто) динарске противвредности обрачунате применом продајног курса за ефективни страни новац из курсне листе за ефективу који важи у тренутку закључења уговора

9-010003-МБР

4.

Обавештење о девизним курсевима на захтев физичког лица - до 10 података

500 динара

9-010004-МБР

5.

Обавештење о девизним курсевима на захтев физичког лица - од 11 до 50 података

1.000 динара

9-010005-МБР

6.

Обавештење о девизним курсевима на захтев физичког лица - од 51 до 500 података

2.000 динара

9-010006-МБР

7.

Обавештење о девизним курсевима на захтев физичког лица - преко 500 података

10.000 динара

9-010007-МБР

8.

Обавештење о девизним курсевима на захтев правног лица - до 10 података

1.000 динара

9-010008-МБР

9.

Обавештење о девизним курсевима на захтев правног лица - од 11 до 100 података

3.000 динара

9-010009-МБР

10.

Обавештење о девизним курсевима на захтев правног лица - преко 100 података

10.000 динара

9-010010-МБР

11.

Накнада за послове организовања непосредне аукцијске спот куповине и спот продаје девиза

0,10% (од сто) динарске противвредности девиза из закљученог купопродајног уговора, обрачунате применом курса динара према евру по коме је реализована куповина девиза од Народне банке Србије, односно продаја девиза Народној банци Србије

9-010011-МБР

12.

Накнада за послове организовања непосредне аукцијске спот куповине и спот продаје девиза

0,10% (од сто) динарске противвредности девиза из закљученог купопродајног уговора, обрачунате применом курса динара према евру по коме је реализована куповина девиза од Народне банке Србије, односно продаја девиза Народној банци Србије

9-010011-МБР

Све уплате по тарифном броју 1 врше се на рачун Народне банке Србије - Сектора за монетарне и девизне операције бр. 980-705-55, с назначеним позивом на број уплате за одређени тарифни став.

Накнаду по тарифном ставу 12. овог тарифног броја Народна банка Србије не наплаћује за давање мишљења и др. у вези с применом прописа којима се уређују девизна штедња, орочени девизни депозити и др. девизна средства грађана која су део јавног дуга Републике Србије.

*Службени гласник РС, број 3/2018

**Службени гласник РС, број 86/2018

ТАРИФНИ БРОЈ 1А: ПОСЛОВИ ДЕВИЗНИХ ОПЕРАЦИЈА

*Службени гласник РС, број 86/2018

1.

Накнада за услуге пласирања девизних средстава банке као депозита по виђењу на просечан месечни салдо до 1 милион валуте у којој се врши пласман

1.000 динара

9-020011-МБР

2.

Накнада за услуге пласирања девизних средстава банке као депозита по виђењу на просечан месечни салдо изнад 1 до 5 милиона валуте у којој се врши пласман

5.000 динара

9-020012-МБР

3.

Накнада за услуге пласирања девизних средстава банке као депозита по виђењу на просечан месечни салдо изнад 5 до 15 милиона валуте у којој се врши пласман

7.000 динара

9-020013-МБР

4.

Накнада за услуге пласирања девизних средстава банке као депозита по виђењу на просечан месечни салдо изнад 15 милиона валуте у којој се врши пласман

10.000 динара

9-020014-МБР

5.

Накнада за услуге пласирања девизних средстава банке за орочене пласмане до 1 милион валуте у којој се врши пласман

500 динара по пласману

9-020015-МБР

6.

Накнада за услуге пласирања девизних средстава банке за орочене пласмане изнад 1 до 5 милиона валуте у којој се врши пласман

2.000 динара по пласману

9-020016-МБР

7.

Накнада за услуге пласирања девизних средстава банке за орочене пласмане изнад 5 до 15 милиона валуте у којој се врши пласман

5.000 динара по пласману

9-020017-МБР

8.

Накнада за услуге пласирања девизних средстава банке за орочене пласмане изнад 15 милиона валуте у којој се врши пласман

7.000 динара по пласману

9-020018-МБР

Уплате по тарифном броју 1а врше се на рачун Народне банке Србије – Сектора за монетарне и девизне операције број 880-107-44, с позивом на број 6-437002 – број банке која врши уплату, а изузетно и наплатом коју Народна банка Србије врши с девизног рачуна корисника услуге ‒ ако постоји инструкција овог корисника да се плаћање накнаде изврши на тај начин.

Народна банка Србије наплаћује и стварне трошкове за послове по овом тарифном броју, при чему се стварним трошком сматрају провизије и трошкови које за обављање ових послова њој обрачунавају и фактуришу стране банке.

Накнаду по овом тарифном броју Народна банка Србије не наплаћује од банке за посебне намене, осим стварних трошкова.”.

*Службени гласник РС, број 86/2018

ТАРИФНИ БРОЈ 2: ДЕВИЗНИ ПОСЛОВИ И КРЕДИТНИ ПОСЛОВИ С ИНОСТРАНСТВОМ

*Службени гласник РС, број 86/2018

1.

Накнада за плаћање и наплату преко рачуна код Народне банке Србије, осим по основу отплате кредита Републике Србије за крајње кориснике

0,20% (од сто), 
најмање 300 динара
највише 10.000 динара

9-020001-МБР

2.

Накнада за дознаке из иностранства до 2.500 евра које се извршавају преко рачуна Народне банке Србије и у којима је наведено да се трошкови наплаћују од страног лица

5 евра

9-020002-МБР

3.

Накнада за дознаке из иностранства од 2.500 до 50.000 евра које се извршавају преко рачуна Народне банке Србије и у којима је наведено да се трошкови наплаћују од страног лица

0,20% (од сто) износа дознаке

9-020003-МБР

4.

Накнада за дознаке из иностранства преко 50.000 евра које се извршавају преко рачуна Народне банке Србије и у којима је наведено да се трошкови наплаћују од страног лица

100 евра

9-020004-МБР

5.

Накнада за давање мишљења и др. у вези с једним питањем, односно у вези с применом једне одредбе закона, односно подзаконског акта из области девизног пословања и кредитних односа са иностранством

10.000 динара

9-020005-МБР

6.

Издавање правним лицима и предузетницима решења и других управних аката на основу прописа којима се уређује девизно пословање

8.000 динара

9-020006-МБР

7.

Издавање физичким лицима решења на основу овлашћења из закона којима се уређује девизно пословање

300 динара

9-020007-МБР

8.

Вођење система консолидованог рачуна трезора за девизна средства, као и других рачуна утврђених законом

500 динара месечно

9-020008-МБР

9.

SWIFT трошак по једном налогу за плаћање или кореспонденцију

500 динара

9-020009-МБР

10.

Накнада за вођење девизног рачуна банке код Народне банке Србије

500 динара месечно

9-020010-МБР

11-18.

Брисани су (види тачку 3. Одлуке 86/2018-88)

19.

Овера извештаја о кредитном послу са иностранством (Образац К3-2, КО-2 и Г-1), осим овере извештаја о кредитима код којих је зајмопримац или гарант држава, за коју се накнада не наплаћује

5.000 динара

9-020019-МБР

20.

Накнада за услуге у вези са уплатом основног капитала страних правних и физичких лица преко рачуна Народне банке Србије код страних банака за оснивање друштва за осигурање на територији Републике Србије  

5.000 динара

9-020020-МБР

21.

Издавање банци овлашћења за пословање са иностранством

15.000 динара

9-020021-МБР

22.

Плаћање преко рачуна Народне банке Србије у иностранству по основу отплате кредита Републике Србије за крајње кориснике

0,20% (од сто)
износа који се трансферише

9-020022-МБР

23.

Издавање потврде о извршеној овери извештаја о кредитном послу са иностранством, издавање дупликата овереног извештаја о кредитном послу са иностранством и сл. на захтев странке

1.000 динара

9-020023-МБР

Накнаде за услуге у вези са обављањем мењачких послова

24.

Решавање по захтеву за издавање овлашћења за обављање мењачких послова

16.400 динара

9-020024-МБР

25.

Обука за обављање мењачких послова и издавање цертификата за обављање мењачких послова

10.720 динара

9-020025-МБР

26.

Издавање потврда, односно уверења у вези са обављањем мењачких послова

1.250 динара

9-020026-МБР

27.

Извод из регистра овлашћених мењача с подацима из тог регистра

1.250 динара

9-020027-МБР

28.

Брисана је (види тачку 1. Одлуке - 111/2022-61)

29.

Издавање решења о трајном престанку обављања мењачких послова на мењачком месту, на захтев овлашћеног мењача

840 динара

9-020029-МБР

30.

Решавање по захтеву за упис промене података у регистар овлашћених мењача

1.070 динара

9-020030-МБР

Уплате по тарифним ст. 24. до 30. овог тарифног броја врше се на рачун Народне банке Србије – Сектора за девизне послове и кредитне односе с иностранством број 980-737-56, с назначеним позивом на број уплате за одређени тарифни став.

Накнаде из тарифних ст. 24. до 30. овог тарифног броја наплаћују се почев од 1. јануара 2019. године.

Уплате по тарифним ст. 1, 2, 3, 4, 8, 9. и 10. овог тарифног броја, као и уплате стварних трошкова, врше се на рачун Народне банке Србије – Сектора за девизне послове и кредитне односе с иностранством број 880-105-50, с позивом на број 6-437050 – број предмета, или с позивом на број 6-437002 – број банке која врши уплату, а изузетно и наплатом коју Народна банка Србије врши с девизног рачуна корисника услуге – ако постоји инструкција овог корисника да се плаћање накнаде изврши на тај начин.

Брисан је ранији став 2. (види тачку 3. Одлуке - 86/2018-88)

Уплате по тарифним ст. 2, 3. и 4. овог тарифног броја страно лице врши на рачун Народне банке Србије у иностранству, ако је дознака из иностранства извршена преко тог рачуна.

Уплате стварних трошкова и накнада за трансакције извршене у складу са одлуком којом се уређује начин обављања послова између Народне банке Србије и Управе за трезор преко система консолидованог рачуна трезора за девизна средства – врше се у складу са упутством којим се уређују формат и намена електронских порука ради обављања послова из те одлуке, као и термински план за њихову размену.

Уплате по тарифним ст. 5, 6, 7, 19, 20, 21, 22. и 23. овог тарифног броја врше се на рачун Народне банке Србије – Сектора за девизне послове и кредитне односе с иностранством број 980-706-52, с назначеним позивом на број уплате за одређени тарифни став.

Брисан је ранији став 6. (види тачку 3. Одлуке - 86/2018-88)

Брисан је ранији став 7. (види тачку 3. Одлуке - 86/2018-88)

Уплате по тарифним ст. 24. до 30. овог тарифног броја врше се на рачун Народне банке Србије – Сектора за девизне послове и кредитне односе с иностранством број 980-737-56, с назначеним позивом на број уплате за одређени тарифни став.

Накнаде из тарифних ст. 24. до 30. овог тарифног броја наплаћују се почев од 1. јануара 2019. године.

*Службени гласник РС, број 57/2012

**Службени гласник РС, број 3/2018

***Службени гласник РС, број 76/2018

****Службени гласник РС, број 86/2018

*****Службени гласник РС, број 96/2018

ТАРИФНИ БРОЈ 3: ПОСЛОВИ КОЈИ ПРОИСТИЧУ ИЗ ЧЛАНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У МЕЂУНАРОДНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

*Службени гласник РС, број 86/2018

1.

Брисан je (види тачку 4. Одлуке 86/2018-88)

2.

Брисан je (види тачку 4. Одлуке 86/2018-88)

3. и 4.

Брисани су (види тачку 1. Одлуке - 85/2016-10)

3.

Брисан je (види тачку 4. Одлуке 86/2018-88)

4.

Брисан je (види тачку 4. Одлуке 86/2018-88)

5.

Брисан je (види тачку 4. Одлуке 86/2018-88)

6.

Наплата и плаћање преко рачуна Народне банке Србије у иностранству у вези с пословима који проистичу из чланства Републике Србије у међународним финансијским организацијама

0,20 % (од сто) износа који се трансферише

9-030008-МБР

7.

Брисан je (види тачку 4. Одлуке 86/2018-88)

Уплата по тарифном броју 3 врши се на рачун Народне банке Србије – Центра за сарадњу са домаћим и међународним институцијама и финансијским организацијама број 980-700-70, с назначеним позивом на број уплате.

*Службени гласник РС, број 86/2018

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

Одлуком о изменама Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге ("Службени гласник РС", број 61/2015) Тарифни број 4 замењен је новим Тарифним бројем 4 (види тачку 1. Одлуке - 61/2015-24).

ТАРИФНИ БРОЈ 4: ПОСЛОВИ КОНТРОЛЕ ПОСЛОВАЊА БАНАКА И ПОСЛОВИ НАДЗОРА НАД ПОСЛОВАЊЕМ ДАВАЛАЦА ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА

*Службени гласник РС, број 86/2018

Накнаде за услуге у вези са оснивањем банака и променама услова њиховог пословања

1.

Решавање по захтеву за давање прелиминарног одобрења за оснивање банке, на захтев оснивача банке

220.000 динара

9-040001-МБР

2.

Решавање по захтеву за давање дозволе за рад банке

220.000 динара

9-040002-МБР

3. Издавање решења о давању сагласности за отварање филијале, другог организационог облика или представништва банке у иностранству, као и за отварање представништва стране банке у Републици Србији, на захтев правног лица 80.000 динара 9-040039-МБР
4. Издавање потврда, уверења и др. у вези с радом домаће банке, филијале, другог организационог облика или представништва банке у иностранству, као и у вези с радом представништва стране банке у Републици Србији, на захтев правног или физичког лица 8.000 динара 9-040040-МБР

5.

Упис банке, филијале, пословне јединице или представништва банке, односно представништва стране банке у Републици Србији у регистар Народне банке Србије, на захтев банке, односно стране банке

80.000 динара

9-040004-МБР

6.

Решавање по захтеву за давање дозволе, односно сагласности код статусних промена и стицања учешћа у банци

80.000 динара

9-040019-МБР

7.

Решавање по захтеву за давање сагласности за оснивање или стицање подређеног друштва

60.000 динара

9-040020-МБР

8.

Решавање по захтеву за давање сагласности на измене и допуне оснивачког акта, односно статута банке

40.000 динара по акту

9-040021-МБР

9.

Решавање по захтеву за давање сагласности на именовање члана управног одбора и извршног одбора банке

40.000 динара по члану

9-040022-МБР

10.

Решавање по захтеву за претходно одобрење за расподелу добити, односно за давање сагласности на одлуку о престанку рада банке

40.000 динара

9-040023-МБР

11.

Утврђивање испуњености услова за укључивање добити из текуће године у основни капитал и решавање по захтеву за давање сагласности за подобност кредитних рејтинга

40.000 динара

9-040024-МБР

12.

Решавање по захтеву банке или других лица за давање осталих сагласности и одобрења, односно за утврђивање испуњености прописаних услова

40.000 динара

9-040003-МБР

12а.

Поступање по обавештењу банке о увођењу новог производа/услуге, о поверавању активности у вези с њеним пословањем трећем лицу, односно о измени тарифе по којој наплаћује накнаде за пружање платних услуга

30.000 динара

9-040041-МБР

12б.

Поступање по достављеном обавештењу банке о увођењу новог производа/услуге, о поверавању активности у вези с њеним пословањем трећем лицу, односно о измени тарифе по којој наплаћује накнаде за пружање платних услуга, ако је по овим обавештењима затражена допуна документације

60.000 динара

9-040042-МБР

13.

Накнада за давање мишљења и др. у вези с једним питањем, односно у вези с применом једне одредбе закона, односно подзаконског акта из области пословања банака, односно рачуноводственог прописа за банке

10.000 динара

9-040006-МБР

Накнаде за услуге у вези са оснивањем и пословањем давалаца финансијског лизинга

14.

Решавање по захтеву за издавање дозволе за обављање послова финансијског лизинга, на захтев оснивача привредног друштва

220.000 динара

9-040009-МБР

15.

Решавање по захтеву за давање сагласности даваоцу финансијског лизинга на именовање члана/чланова управног одбора, односно извршног одбора

30.000 динара по члану

9-040010-МБР

16.

Накнада за доношење решења којим се на захтев даваоца финансијског лизинга, односно другог правног или физичког лица одлучује о стицању удела /акција у даваоцу финансијског лизинга, о спровођењу поступка добровољне ликвидације, као и о другим правима и правним интересима, у складу са законом којим се уређује финансијски лизинг

30.000 динара

9-040018-МБР

17.

Накнада за давање мишљења и др. у вези с једним питањем, односно у вези с применом једне одредбе закона, односно подзаконског акта из области пословања давалаца финансијског лизинга, односно рачуноводственог прописа за даваоце финансијског лизинга

10.000 динара

9-040011-МБР

Брисан је поднаслов изнад тарифног става 18.

18-31.

Брисани су (види тачку 5. Одлуке - 86/2018-88)

Накнада за остале услуге овог тарифног броја

32.

Накнада за издавање потврда у вези с пословањем банака чије издавање није у делокругу других организационих јединица Народне банке Србије

2.000 динара

9-040016-МБР

33.

Накнада за издавање оних потврда у вези с пословањем давалаца финансијског лизинга чије издавање није у делокругу других организационих јединица Народне банке Србије

2.000 динара

9-040017-МБР

Све уплате по тарифном броју 4 врше се на рачун Народне банке Србије - Сектора за контролу пословања банака бр. 980-702-64, с назначеним позивом на број уплате за одређени тарифни став.

*Службени гласник РС, број 76/2016

**Службени гласник РС, број 85/2016

***Службени гласник РС, број 86/2018

****Службени гласник РС, број 13/2020

*****Службени гласник РС, број 111/2022

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

Одлуком о измени Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге ("Службени гласник РС", број 51/2015) Тарифни број 5 замењен је новим Тарифним бројем 5 (види тачку 1. Одлуке - 51/2015-48).

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге ("Службени гласник РС", број 78/2015), замењен је Тарифни број 5 (види тачку 1. Одлуке - 78/2015-45)

 

ТАРИФНИ БРОЈ 5: ПОСЛОВИ НАДЗОРА НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА И ПОСЛОВИ НАДЗОРА НАД ДЕЛАТНОШЋУ ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА

Накнаде за услуге у вези с пословима надзора над обављањем делатности осигурања

1.

Решавање по захтеву за издавање дозволе за обављање послова осигурања/реосигурања друштву за осигурање/реосигурање

220.000 динара

9-060001-МБР

2.

Решавање по захтеву за промену дозволе за обављање послова осигурања друштва за осигурање

100.000 динара

9-060002-МБР

3.

Решавање по захтеву за издавање дозволе за обављање послова посредовања/заступања у осигурању друштву 
за посредовање/заступање у осигурању

30.000 динара

9-060003-МБР

4.

Решавање по захтеву за издавање дозволе за обављање послова заступања у осигурању предузетнику заступнику у осигурању

15.000 динара

9-060004-МБР

5.

Решавање по захтеву за добијање претходне сагласности за статусну промену и за промену правне форме друштва 
за осигурање/реосигурање

100.000 динара

9-060013-МБР

6.

Решавање по захтеву за добијање сагласности за пренос портфеља осигурања друштва за осигурање/реосигурање

80.000 динара

9-060012-МБР

7.

Решавање по захтеву за добијање претходне сагласности за трајно пребацивање капитала и припадајуће имовине друштва за осигурање из једне групе осигурања у другу ради обезбеђења прописаних услова који се односе на адекватност капитала

80.000 динара

9-060048-МБР

8.

Решавање по захтеву за добијање претходне сагласности за стицање/увећање квалификованог учешћа у друштву 
за осигурање/реосигурање

40.000 динара

9-060006-МБР

9.

Решавање по захтеву за добијање претходне сагласности за улагање на основу ког друштво за осигурање/реосигурање 
стиче/увећава квалификовано учешће у другом правну лицу

40.000 динара

9-060009-МБР

10.

Решавање по захтеву за добијање претходне сагласности за инвестирање средстава осигурања друштва 
за осигурање/реосигурање у иностранству

40.000 динара

9-060010-МБР

11.

Решавање по захтеву за добијање претходне сагласности за оснивање огранка друштва за осигурање у страној држави

40.000 динара

9-060049-МБР

12.

Решавање по захтеву за добијање сагласности на избор друштва за осигурање које преузима портфељ осигурања друштва за осигурање над којим је покренут поступак ликвидације или стечајни поступак

40.000 динара

9-060050-МБР

13.

Решавање по захтеву за добијање претходне сагласности за обављање функције члана управе у друштву 
за осигурање/реосигурање

20.000 динара

9-060007-МБР

14.

Решавање по захтеву за добијање претходне сагласности на избор друштва за ревизију од стране друштва 
за осигурање/реосигурање

20.000 динара

9-060011-МБР

15.

Решавање по захтеву за добијање сагласности на спровођење поступка добровољне ликвидације друштва за осигурање

20.000 динара

9-060051-МБР

16.

Решавање по захтеву за добијање претходне сагласности за промену пословног имена, седишта, односно адресе седишта друштва за осигурање/реосигурање

15.000 динара

9-060008-МБР

17.

Решавање по захтеву за добијање претходне сагласности за располагање имовином друштва за осигурање/реосигурање коме је изречена привремена мера, односно за спровођење одлука скупштине и надзорног одбора тог друштва

15.000 динара

9-060052-МБР

18.

Решавање по захтеву за добијање сагласности на одлуке из надлежности органа управе које доносе принудни управници у друштву за осигурање/реосигурање

15.000 динара

9-060053-МБР

19.

Решавање по захтеву за добијање сагласности на извештај о спроведеној ликвидацији, завршни ликвидациони биланс и извештај лиценцираног овлашћеног ревизора о овом билансу, као и предлог о расподели ликвидационог остатка друштва за осигурање у ликвидацији

15.000 динара

9-060054-МБР

20.

Решавање по захтеву за добијање претходне сагласности банке, даваоца финансијског лизинга и јавног поштанског оператора за обављање послова заступања у осигурању

30.000 динара

9-060028-МБР

21.

Решавање по захтеву за добијање претходне сагласности за статусну промену и за промену правне форме друштва за посредовање/заступање у осигурању

15.000 динара

9-060055-МБР

22.

Решавање по захтеву за добијање претходне сагласности за промену правне форме предузетника - заступника у осигурању

15.000 динара

9-060056-МБР

23.

Решавање по захтеву за добијање претходне сагласности за стицање/увећање квалификованог учешћа у друштву 
за посредовање/заступање у осигурању

10.000 динара

9-060029-МБР

24.

Решавање по захтеву за добијање претходне сагласности за улагање на основу ког друштво за посредовање/заступање у осигурању стиче/увећава квалификовано учешће у другом правном лицу

10.000 динара

9-060057-МБР

25.

Решавање по захтеву за добијање претходне сагласности за обављање функције члана управе у друштву за посредовање/заступање у осигурању

10.000 динара

9-060030-МБР

26.

Решавање по захтеву за добијање претходне сагласности за оснивање огранка друштва за посредовање/заступање у осигурању у страној држави

10.000 динара

9-060058-МБР

27.

Решавање по захтеву за добијање претходне сагласности за промену пословног имена, седишта, односно адресе седишта друштва за посредовање/заступање у осигурању

8.000 динара

9-060031-МБР

28.

Решавање по захтеву за добијање претходне сагласности за промену пословног имена, седишта, односно адресе седишта предузетника - заступника у осигурању

4.000 динара

9-060032-МБР

29.

Пријављивање полагања стручног испита или додатног испита за стицање звања овлашћеног посредника у осигурању и издавање овлашћења за обављање послова посредовања у осигурању

10.000 динара

9-060018-МБР

29а.

Пријављивање полагања стручног испита или додатног испита за стицање звања овлашћеног заступника у осигурању и издавање овлашћења за обављање послова заступања у осигурању

10.000 динара

9-060063-МБР

29б.

Пријављивање поновног полагања стручног или додатног испита за стицање звања овлашћеног посредника у осигурању лица које није положило испит

5.000 динара

9-060064-МБР

29в.

Пријављивање поновног полагања стручног или додатног испита за стицање звања овлашћеног заступника у осигурању лица које није положило испит

5.000 динара

9-060065-МБР

30.

Пријављивање полагања стручног испита за стицање звања овлашћеног актуара и издавање овлашћења за обављање актуарских послова

20.000 динара

9-060019-МБР

30а.

Пријављивање поновног полагања стручног испита за стицање звања овлашћеног актуара лица које није положило испит

10.000 динара

9-060066-МБР

31.

Годишња накнада за вршење надзора над пословањем друштва за осигурање/ реосигурање

0,36% износа годишње бруто премије

9-060022-МБР

32.

Давање мишљења и др. у вези с питањем, односно у вези с применом одредбе закона, односно подзаконског акта из области осигурања

10.000 динара

9-060023-МБР

33.

Издавање извода из регистара података које води Народна банка Србије

8.000 динара

9-060024-МБР

34.

Решавање по захтеву за одлагање извршења решења која издаје Народна банка Србије

8.000 динара

9-060026-МБР

35-37.

Брисани су (види тачку 6. Одлуке - 86/2018-88)

Накнаде за услуге у вези с пословима надзора над делатношћу добровољних пензијских фондова

38.

Решавање по захтеву за издавање дозволе за рад друштва за управљање добровољним пензијским фондом

130.000 динара

9-060033-МБР

39.

Решавање по захтеву за издавање дозволе за управљање добровољним пензијским фондом

100.000 динара

9-060034-МБР

40.

Решавање по захтеву за давање сагласности за стицање квалификованог учешћа у друштву за управљање добровољним пензијским фондом

40.000 динара

9-060035-МБР

41.

Решавање по захтеву за давање сагласности на избор члана управе и директора друштва за управљање добровољним пензијским фондом

20.000 динара

9-060036-МБР

42.

Решавање по захтеву за давање дозволе за спајање друштва за управљање добровољним пензијским фондом

100.000 динара

9-060037-МБР

43.

Решавање по захтеву за давање сагласности на проспект и скраћени проспект добровољног пензијског фонда

15.000 динара

9-060038-МБР

44.

Решавање по захтеву за давање сагласности на текст огласа добровољног пензијског фонда или јавног позива добровољног пензијског фонда

10.000 динара

9-060039-МБР

45.

Решавање по захтеву друштва за управљање за продужење рока из члана 34. став 4. Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима

8.000 динара

9-060040-МБР

46.

Пријављивање полагања стручног испита за стицање дозволе за обављање послова из члана 51. став 1. Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима и издавање те дозволе

10.000 динара

9-060067-МБР

47.

Пријављивање поновног полагања стручног испита за стицање дозволе за обављање послова из члана 51. став 1. Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима и издавање те дозволе

5.000 динара

9-060068-МБР

48.

Давање мишљења и др. у вези с питањем, односно у вези с применом одредбе закона, односно подзаконског акта из области пословања добровољних пензијских фондова

10.000 динара

9-060043-МБР

49.

Решавање по захтеву за издавање дозволе за спајање добровољних пензијских фондова

100.000 динара

9-060044-МБР

50.

Решавање по захтеву за давање сагласности на уговор о преносу права управљања добровољним пензијским фондом

100.000 динара

9-060045-МБР

51.

Избор најповољније понуде из члана 54. Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима

100.000 динара

9-060046-МБР

52.

Измена назива добровољног пензијског фонда у регистру

5.000 динара

9-060047-МБР

53.

Издавање уверења и потврда из евиденција које води Народна банка Србије о делатности добровољних пензијских фондова

8.000 динара

9-060062-МБР

Друштво за осигурање/реосигурање, до 28. фебруара сваке године, обавештава Народну банку Србије о висини фактурисане бруто премије остварене у претходној години, која служи као основица за утврђивање коначне накнаде по тарифном ставу 31. овог тарифног броја за ту годину и за утврђивање аконтација за текућу годину.

Утврђена аконтација за текућу годину фактурише се у дванаест једнаких месечних рата, с роком плаћања до 5. у месецу за текући месец, с тим што се, до утврђивања месечних аконтација за текућу годину, за јануар и фебруар текуће године фактуришу и плаћају аконтације из претходне године.

Разлика обрачунате накнаде између плаћених аконтација и утврђене обавезе за претходну годину, као и разлика између плаћених и утврђених аконтација за јануар и фебруар текуће године, које су утврђене на основу достављеног обавештења о оствареној основици - укључује се у обрачун за март текуће године и фактурише се кроз тај обрачун.

Обавеза новог друштва за осигурање/реосигурање за утврђивање месечне аконтације и плаћање накнаде из тарифног става 31. овог тарифног броја настаје у првом наредном месецу од дана његовог уписа у регистар Агенције за привредне регистре и утврђује се на основу планиране бруто премије у плану пословања тог друштва за прву финансијску годину, а плаћа се до утврђивања коначне накнаде по том тарифном ставу за ту годину.

Лица која плаћају накнаду из тарифних ст. 29б, 29в и 30а овог тарифног броја не плаћају поново накнаду за издавање овлашћења из тарифних ст. 29, 29а и 30. тог тарифног броја.

Све уплате по тарифном броју 5 врше се на рачун Народне банке Србије - Сектора за надзор над обављањем делатности осигурања број 980-21-70, с назначеним позивом на број уплате за одређени тарифни став.

*Службени гласник РС, број 78/2015

**Службени гласник РС, број 24/2017

***Службени гласник РС, број 13/2020

****Службени гласник РС, број 111/2022

ТАРИФНИ БРОЈ 6: ПОСЛОВИ НАДЗОРА НАД ДРУШТВИМА ЗА УПРАВЉАЊЕ ДОБРОВОЉНИМ ПЕНЗИЈСКИМ ФОНДОВИМА

Брисан је тарифни број 6. (види тачку 1. Одлуке - 17/2014-30)

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: 

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге ("Службени гласник РС", број 78/2015), Тарифни број 7 је замењен новим Тарифним бројем 7. (види тачку 2. Одлуке - 78/2015-45).

 

ТАРИФНИ БРОЈ 7: ПОСЛОВИ ПЛАТНИХ СИСТЕМА

 

РТГС и Клиринг платни систем Народне банке Србије

1.

Накнада за прикључење у РТГС (Real Time Gross Settlement) платни систем Народне банке Србије (у даљем тексту: РТГС НБС систем), односно у Клиринг платни систем Народне банке Србије (у даљем тексту: Клиринг НБС систем)

300.000 динара

9-080001-МБР

2.

Накнада за поновно укључење у РТГС НБС систем, односно Клиринг НБС систем

150.000 динара

9-080002-МБР

3.

Месечна претплата за учешће у РТГС НБС систему, односно Клиринг НБС систему

50.000 динара

9-080003-МБР

Накнаде за извршавање налога за пренос у РТГС НБС систему

4.

Накнада за извршавање налога у РТГС НБС систему коришћењем мреже Народне банке Србије - од 9.00 до 14.00 часова

25 динара по налогу

9-080004-МБР

5.

Накнада за извршавање налога у РТГС НБС систему коришћењем мреже Народне банке Србије - од 14.00 до 16.30 часова

60 динара по налогу

9-080005-МБР

6.

Накнада за извршавање налога у РТГС НБС систему коришћењем мреже Народне банке Србије - после 16.30 часова

120 динара по налогу

9-080006-МБР

7.

Накнада за извршавање налога у РТГС НБС систему коришћењем SWIFT мреже - од 9.00 до 14.00 часова

35 динара по налогу

9-080007-МБР

8.

Накнада за извршавање налога у РТГС НБС систему коришћењем SWIFT мреже - од 14.00 до 16.30 часова

70 динара по налогу

9-080008-МБР

9.

Накнада за извршавање налога у РТГС НБС систему коришћењем SWIFT мреже - после 16.30 часова

130 динара по налогу

9-080009-МБР

10.-12. Брисанe су (види тачку 1. Одлуке - 54/2016-19) 

13.

Накнада за извршавање налога у РТГС НБС систему достављених у папирној форми - од 9.00 до 14.00 часова

500 динара по налогу

9-080013-МБР

14.

Накнада за извршавање налога у РТГС НБС систему достављених у папирној форми - од 14.00 до 16.30 часова

1.000 динара по налогу

9-080014-МБР

15.

Накнада за извршавање налога у РТГС НБС систему достављених у папирној форми - после 16.30 часова

2.000 динара по налогу

9-080015-МБР

16.

Накнада за извршавање налога у RTGS НБС систему поруком МТ 102 која садржи десет и више од десет налога, коришћењем мреже Народне банке Србије

4 динара по налогу

9-080016-МБР

17. и 18.

Брисани су (види тачку 3. Одлуке - 76/2018-56)

19.

Накнада за извршавање налога у RTGS НБС систему поруком МТ 102 која садржи десет и више од десет налога, коришћењем SWIFT мреже

6,5 динара по налогу

9-080019-МБР

20. и 21.

Брисани су (види тачку 3. Одлуке - 76/2018-56)

22.

Накнада за извршавање налога у РТГС НБС систему по основу авалираних меница које банка авалиста није извршила, већ је авалирана меница послата на извршење у Народну банку Србије

3.000 динара по налогу

9-080022-МБР

23.

Накнада за оверу пријема сагласности за директно задужење издате у складу са Инструкцијама за извршавање директних задужења са рачуна учесника у РТГС платном систему Народне банке Србије

1.000 динара по сагласности

9-080023-МБР

Поруке МТ 102 које садрже мање од десет налога а користе се за плаћања из тарифних ст. 16. и 19. овог тарифног броја – наплаћују се као да садрже десет налога.

Накнада за продужени рад РТГС НБС система

24.

Накнада за продужени рад RTGS НБС система на захтев учесника у том систему, по сваком учеснику који је тај захтев поднео (најдуже 60 минута)

3.000 динара по минуту

9-080024-МБР

Накнада за извршавање налога за пренос у Клиринг НБС систему и Девизном клиринг систему НБС

25.

Накнада за извршавање налога за пренос у Клиринг НБС систему за налоге достављене коришћењем мреже Народне банке Србије

4 динара по налогу

9-080025-МБР

26. и 27.

Брисани су (види тачку 3. Одлуке - 76/2018-56)

28.

Накнада за извршавање налога за пренос у Клиринг НБС систему за налоге достављене коришћењем SWIFT мреже

6,5 динара по налогу

9-080028-МБР

29. и 30.

Брисани су (види тачку 3. Одлуке - 76/2018-56)

31.

Накнада за извршавање налога за пренос у Девизном клиринг систему НБС

10 динара по налогу

9-080031-МБР

Накнада за остале услуге у РТГС НБС систему, Клиринг НБС систему и Девизном клиринг систему НБС

32.

Накнада за информативне поруке МТ 920, МТ x 92, МТ x 95, МТ 985, МТ x 99, СМТ 730 и СМТ 731 достављене коришћењем мреже Народне банке Србије

10 динара по поруци

9-080032-МБР

33.

Накнада за информативне поруке МТ 920, МТ x 92, МТ x 95, МТ 985, МТ x 99, СМТ 730 и СМТ 731 достављене коришћењем SWIFT мреже

20 динара по поруци

9-080033-МБР

34.

Накнада за тестирање по захтеву учесника ван радног времена утврђеног дневним терминским планом система

10.000 динара по сваком започетом сату

9-080034-МБР

35.

Накнада за издавање додатних цертификата (кључева) за коришћење сервиса Web Thin Client

1.000 динара по цертификату

9-080035-МБР

IPS НБС платни систем

35а

Накнада за прикључење индиректних учесника у IPS (Instant Payments System) НБС систему

100.000 динара

9-080069-МБР

35б

Месечна претплата за учешће индиректних учесника у IPS НБС систему

25.000 динара

9-080070-МБР

35в

Накнада за извршавање налога за пренос (pacs. 008) која се наплаћује од учесника који доставља налог у IPS НБС систем

4 динара по налогу

9-080071-МБР

35г

Накнада за извршавање налога за пренос у IPS НБС систему (pacs. 008) – за износ до 600,00 динара по основу захтева за плаћање на продајном месту примаоца плаћања (трговца) који се наплаћује од учесника – примаоца налога за пренос

1 динар по налогу

9-080072-МБР

35д

Накнада за извршавање налога за пренос у IPS НБС систему (pacs. 008) – за износ преко 600,00 динара по основу захтева за плаћање на продајном месту примаоца плаћања (трговца) који се наплаћује од учесника – примаоца налога за пренос

2 динара по налогу

9-080073-МБР

35ђ

Накнада за обраду захтева (camt. 033) за издавање копије налога за пренос (pacs. 008), односно налога за повраћај новчаних средстава (pacs. 004) – по захтеву учесника у систему

2 динара по захтеву

9-080074-МБР

35е

Брисан је (види тачку 3. Одлуке - 13/2020-129)

35ж

Накнада за обраду захтева за добијање извештаја о налозима за пренос према дефинисаним параметрима од стране учесника у систему (camt. 060) (Historical/ Incremental Report)

100 динара по захтеву

9-080076-МБР

35з

Накнада за обраду захтева за достављање информација о расположивим средствима у IPS НБС систему (camt. 009) – по захтеву учесника у систему

2 динара по захтеву

9-080077-МБР

Накнада за услуге у вези с давањем дозволе за рад платног система

36.

Решавање по захтеву за давање дозволе за рад платног система

500.000 динара

9-080036-МБР

37.

Решавање по захтеву за давање сагласности на измене и допуне правила рада платног система

250.000 динара

9-080037-МБР

Накнаде за услуге Агента за поравнање оператору другог (екстерног) платног система

38.

Месечна претплата за пружање услуге Агента за поравнање, без обзира на број обрачунских рачуна у смислу правила рада РТГС НБС система

100.000 динара

9-080038-МБР

39.

Накнада за извршење групне поруке МТ298 - од 9.00 до 14.00 часова

1.000 динара

9-080039-МБР

40.

Накнада за извршење групне поруке МТ298 - од 14.00 до 16.30 часова

2.000 динара

9-080040-МБР

41.

Накнада за извршење групне поруке МТ298 - после 16.30 часова

4.000 динара

9-080041-МБР

42.

Накнада за појединачни налог унутар групне поруке (подтип 202), укључујући дуговни и потражни пренос - од 9.00 до 14.00 часова

200 динара

9-080042-МБР

43.

Накнада за појединачни налог унутар групне поруке (подтип 202), укључујући дуговни и потражни пренос - од 14.00 до 16.30 часова

400 динара

9-080043-МБР

44.

Накнада за појединачни налог унутар групне поруке (подтип 202), укључујући дуговни и потражни пренос - после 16.30 часова

800 динара

9-080044-МБР

45.

Накнада за извршење налога достављених у папирној форми за процес поравнања - од 9.00 до 14.00 часова

4.000 динара, увећаних за накнаду за поруке из тарифног става 39. овог тарифног броја

9-080045-МБР

46.

Накнада за извршење налога достављених у папирној форми за процес поравнања - од 14.00 до 16.30 часова

8.000 динара, увећаних за накнаду за поруке из тарифног става 40. овог тарифног броја

9-080046-МБР

47.

Накнада за извршење налога достављених у папирној форми за процес поравнања - после 16.30 часова

16.000 динара, увећаних за накнаду за поруке из тарифног става 41. овог тарифног броја

9-080047-МБР

48.

Накнада Народне банке Србије за преузете ризике у пословању са оператором другог платног система

3,5 динара по платној трансакцији извршеној у другом платном систему

9-080048-МБР

Накнада за цертификацију у DinaCard систему

48а.

Модел Б1 – издавање картица

450.000 динара

9-080050-МБР

48б.

Модел Б3 – прихватање DinaCard картица – уговарање са акцептантима

450.000 динара

9-080051-МБР

48в.

Брисан је (види тачку 4. Одлуке - 111/2022-61)

48г.

Модел П2 – процесирање трансакција

450.000 динара

9-080123-МБР

48д.

Модел П2 – 5.1 – процесирање интернет трансакција преко цертификованог процесора

225.000 динара

9-080054-МБР

Друге накнаде у DinaCard систему

48ђ.

Накнада за годишњу чланарину у DinaCard систему коју плаћају чланови тог система у току сваке календарске године

450.000 динара

9-080055-МБР

48е.

Годишња накнада за учешће у DinaCard систему коју плаћају учесници – друга правна лица у току сваке календарске године

450.000 динара

9-080056-МБР

48ж.

Годишња накнада за учешће у DinaCard систему коју у току сваке календарске године плаћају учесници – друга правна лица која обављају само функцију payment gateway-a преко цертификованог процесора у DinaCard систему

225.000 динара

9-080057-МБР

48з.

Накнада за допунско тестирање

5% годишње чланарине, односно годишње накнаде за учешће, по једном дану за тестирање

9-080058-МБР

48и.

Накнада за услуге свичинга (switching) коју плаћа прихватилац DinaCard картице после обављене финансијске трансакције

1,50 динара по трансакцији

9-080059-МБР

48ј.

Накнада за услуге свичинга (switching) у STIP-у коју плаћа издавалац DinaCard картице после обављене финансијске трансакције

1,50 динара по трансакцији

9-080060-МБР

48к.

Накнада за услуге свичинга (switching) коју плаћа издавалац DinaCard картице после обављене финансијске трансакције

0,30 динара по трансакцији

9-080061-МБР

48л.

Накнада коју плаћа банка за обрачун (settlement) у DinaCard систему

8.000 динара

9-080062-МБР

48љ.

Накнада за трошкове арбитраже коју плаћа онај ко је изгубио спор, и то после завршене арбитраже

6.000 динара

9-080063-МБР

48м.

Накнада коју плаћа банка за обрачун (settlement) нето обавеза у Републици Србији по картицама MasterCard и Visa

8.000 динара

9-080064-МБР

48н.

Годишња накнада за прихватање DinaCard картица на продајним местима, коју плаћа члан DinaCard система код којег DinaCard картице чине 15,00–20,00% картичног портфолија

450.000 динара

9-080065-МБР

48њ.

Годишња накнада за прихватање DinaCard картица на продајним местима, коју плаћа члан DinaCard система код којег DinaCard картице чине 10,00–14,99% картичног портфолија

900.000 динара

9-080066-МБР

48о.

Годишња накнада за прихватање DinaCard картица на продајним местима, коју плаћа члан DinaCard система код којег DinaCard картице чине 5,00–9,99% картичног портфолија

1.800.000 динара

9-080067-МБР

48п.

Годишња накнада за прихватање DinaCard картица на продајним местима, коју плаћа члан DinaCard система код којег DinaCard картице чине мање од 5,00% картичног портфолија

3.600.000 динара

9-080068-МБР

48р

Накнада за услуге свичинга (switching) коју плаћа прихватилац UnionPay картице после обављене трансакције

1,50 динара по трансакцији

9-080092-МБР

48с

Накнада коју плаћа банка за обрачун (settlement) нето обавеза по UnionPay трансакцијама

8.000 динарa

9-080093-МБР

Накнада за услуге у вези са оснивањем и пословањем платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског оператора

49.

Решавање по захтеву за давање дозволе за пружање платних услуга и издавање електронског новца

220.000 динара

9-080078-МБР

50.

Решавање по поновном захтеву за давање дозволе за пружање платних услуга и издавање електронског новца

440.000 динара

9-080094-МНР

51.

Решавање по захтеву за допуну дозволе за пружање платних услуга и издавање електронског новца

100.000 динара

9-080079-МБР

52.

Решавање по поновном захтеву за допуну дозволе за пружање платних услуга и издавање електронског новца

340.000 динара

9-080095-МБР

53.

Решавање по захтеву платне институције и институције електронског новца за давање сагласности и одобрења, односно за утврђивање испуњености прописаних услова у складу са одлуком којом се уређују капитал и адекватност капитала платних институција и институција електронског новца

80.000 динара

9-080080-МБР

54.

Решавање по захтеву за давање сагласности за стицање или увећање квалификованог учешћа у институцији електронског новца

80.000 динара

9-080081-МБР

55.

Накнада за давање мишљења Народне банке Србије по претходно достављеном обавештењу о намераваном стицању квалификованог учешћа у платној институцији

80.000 динара

9-080097-МБР

56.

Решавање по захтеву за давање сагласности за смањење капитала платне институције и институције електронског новца

80.000 динара

9-080082-МБР

57.

Решавање по захтеву за давање сагласности за оснивање огранка платне институције и институције електронског новца у трећој држави

80.000 динара

9-080083-МБР

58.

Поступање по обавештењу платне институције, институције електронског новца и јавног поштанског оператора које је достављено Народној банци Србије у складу с прописима којим се уређују пружање платних услуга и издавање електронског новца

30.000 динара

9-080096-МБР

59.

Упис платне институције и институције електронског новца у регистар Народне банке Србије

80.000 динара

9-080084-МБР

60.

Упис промене података о платној институцији и институцији електронског новца у регистар Народне банке Србије на основу допуне дозволе за пружање платних услуга, односно дозволе за издавање електронског новца

40.000 динара

9-080085-МБР

61.

Упис заступника платне институције, институције електронског новца и јавног поштанског оператора у регистар Народне банке Србије, на захтев платне институције, институције електронског новца или јавног поштанског оператора (за првих 200. заступника)

40.000 динара

по заступнику

9-080086-МБР

62.

Упис заступника платне институције, институције електронског новца и јавног поштанског оператора у регистре Народне банке Србије, на захтев платне институције, институције електронског новца или јавног поштанског оператора (од 201. до 400. заступника)

10.000 динара

по заступнику

9-080087-МБР

63.

Упис заступника платне институције, институције електронског новца и јавног поштанског оператора у регистре Народне банке Србије, на захтев платне институције, институције електронског новца или јавног поштанског оператора (после 400. заступника)

5.000 динара

по заступнику

9-080088-МБР”.

64.

Упис огранака платних институција и институција електронског новца у трећим државама у регистре Народне банке Србије, на захтев платне институције, односно институције електронског новца

40.000 динара

9-080089-МБР

65.

Упис у регистре Народне банке Србије промене података о заступнику платне институције, институције електронског новца и јавног поштанског оператора, као и промене података о огранцима платних институција и институција електронског новца у трећим државама, на захтев платне институције, институције електронског новца или јавног поштанског оператора

10.000 динара

9-080090-МБР

66.

Поступање по достављеним обавештењима платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског оператора о променама података о заступнику уписаном у регистре Народне банке Србије

5.000 динара

9-080098-МБР

67.

Решавање по захтеву платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског оператора за брисање заступника из регистра Народне банке Србије

10.000 динара

9-080099-МБР

68.

Издавање потврда у вези с пословањем платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског оператора чије издавање није у делокругу других организационих јединица Народне банке Србије

2.000 динара

9-080091-МБР

Накнаде за услуге у вези са оснивањем и пословањем пружаоца услуга повезаних с виртуелним валутама

68а.

Решавање по захтеву за давање дозволе за пружање услуга повезаних с виртуелним валутама

220.000 динара

9-080100-МБР

68б.

Решавање по поновном захтеву за давање дозволе за пружање услуга повезаних с виртуелним валутама

440.000 динара

9-080101-МБР

68в.

Решавање по захтеву за допуну дозволе за пружање услуга повезаних с виртуелним валутама

100.000 динара

9-080102-МБР

68г.

Решавање по поновном захтеву за допуну дозволе за пружање услуга повезаних с виртуелним валутама

340.000 динара

9-080103-МБР

68д.

Решавање по захтеву за давање сагласности на избор предложених чланова управе и руководиоца пружаоца услуга повезаних с виртуелним валутама

40.000 динара по члану/руководиоцу

9-080104-МБР

68ђ.

Решавање по захтеву за давање претходне сагласности за стицање, односно увећање квалификованог учешћа у пружаоцу услуга повезаних с виртуелним валутама

80.000 динара

9-080105-МБР

68е.

Решавање по захтеву за давање сагласности на опште акте, као и на измене и/или допуне тих аката пружаоца услуга повезаних с виртуелним валутама (оснивачки акт, односно статут, правила пословања)

40.000 динара

9-080106-МБР

68ж.

Решавање по захтеву за давање сагласности за статусну промену

220.000 динара

9-080107-МБР

68з.

Решавање по захтеву за давање сагласности за оснивање огранка пружаоца услуга повезаних с виртуелним валутама у страној држави

100.000 динара

9-080108-МБР

68и.

Решавање по захтеву за давање сагласности за непосредно пружање услуга повезаних с виртуелним валутама у страној држави

100.000 динара

9-080109-МБР

68ј.

Упис пружаоца услуга повезаних с виртуелним валутама у Регистар пружалаца услуга повезаних с виртуелним валутама

80.000 динара

9-080110-МБР

68к.

Упис промене података о пружаоцу услуга повезаних с виртуелним валутама у Регистар пружалаца услуга повезаних с виртуелним валутама на основу допуне дозволе за пружање ових услуга, односно промене других података који се уписују у тај регистар (пословног имена, адресе седишта, податка о лицу с квалификованим учешћем, члану управе или руководиоцу, имејл адресе, податка о огранку, односно непосредном пружању услуга повезаних с виртуелним валутама у страној држави)

40.000 динара

9-080111-МБР

68л.

Обавештење о поверавању оперативних послова повезаних с пружањем услуга повезаних с виртуелним валутама трећем лицу

100.000 динара

9-080112-МБР

68љ.

Обавештење и достављање доказа из члана 96. став 5. Закона о дигиталној имовини

40.000 динара

9-080113-МБР

68м.

Поступање по обавештењу пружаоца услуга повезаних с виртуелним валутама у вези с намером да примени члан 16а став 1. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма

80.000 динара

9-080114-МБР

68н.

Поступање по другом обавештењу пружаоца услуга повезаних с виртуелним валутама које је достављено Народној банци Србије у складу с прописима којим се уређују послови у вези с виртуелним валутама

30.000 динара

9-080115-МБР

68њ.

Обавештење банке о намери да пружа услугу из члана 3. став 1. тачка 4) Закона о дигиталној имовини у делу чувања криптографских кључева

220.000 динара

9-080116-МБР

68о.

Издавање извода и потврда с подацима из Регистра пружалаца услуга повезаних с виртуелним валутама, као и других извода и потврда с подацима који су јавни, у вези с пословањем пружаоца услуга повезаних с виртуелним валутама, укључујући изводе и потврде с подацима из Евиденције ималаца виртуелних валута по захтеву имаоца виртуелних валута

3.000 динара

9-080117-МБР

Накнаде за одобрење објављивања белог папира/накнадног белог папира и додатка белом папиру

68п.

Решавање по захтеву за одобрење објављивања белог папира/накнадног белог папира

80.000 динара

9-080118-МБР

68р.

Решавање по захтеву за одобрење објављивања додатка белом папиру

60.000 динара

9-080119-МБР

Накнаде за надзор пружаоца услуга повезаних с виртуелним валутама

68с.

Годишња накнада за континуирани надзор

200.000 динара

9-080120-МБР

68т.

Накнада за надзор због престанка обављања делатности

100.000 динара

9-080121-МБР

Накнаде за остале услуге из овог тарифног броја

69.

Накнада за давање мишљења и др. у вези с једним питањем, односно у вези с применом једне одредбе закона,односно подзаконског акта из области платног система и области дигиталне имовине, односно виртуелних валута, као и пословања платних институција и институција електронског новца, односно рачуноводственог прописа за ове институције

10.000 динара

9-080049-МБР

70.

Остали захтеви и обавештења из области дигиталне имовине/виртуелних валута по којима треба поступати

40.000 динара

9-080122-MБР

Код накнаде по тарифним ст. 1, 2. и 35а овог тарифног броја, Народна банка Србије - Сектор за платни систем (у даљем тексту: Сектор за платни систем), на основу захтева корисника за извршење услуга за прикључење, односно поновно укључење у RTGS НБС систем, Клиринг НБС систем и IPS НБС платни систем, испоставља рачун и доставља га учесницима у року од два дана од дана одобрења захтева, с роком уплате три дана од датума фактуре. Ако се уплата не изврши у том року, Народна банка Србије - Дирекција за рачуноводство и финансије (у даљем тексту Дирекција за рачуноводство и финансије) издаје налог за пренос.

Код накнаде по тарифним ст. 3. и 35б овог тарифног броја, фактура се испоставља до 4. у месецу, с роком за рекламације пет дана од датума фактуре. Ако учесник не достави примедбе у том року, Дирекција за рачуноводство и финансије за наплату рачуна испоставља налог за пренос шестог дана од датума фактуре.

Накнаду по тарифним ст. од 4. до 35. и тарифним ст. од 35в до 35з овог тарифног броја Сектор за платни систем обрачунава петнаестодневно, односно месечно, о чему учесницима у РТГС НБС систему, Клиринг НБС систему, IPS НБС платном систему и Девизном клиринг систему НБС испоставља фактуру, са спецификацијом услуга, и то у року од четири дана од истека последњег дана обрачунског периода. Учесници у наведеним системима могу доставити рекламације на ту фактуру у року од пет дана од дана њеног испостављања. Дирекција за рачуноводство и финансије, шестог дана од дана испостављања ове фактуре, за наплату те фактуре испоставља налог за пренос на терет рачуна учесника. Ако учесник у том року Сектору за платни систем достави основане примедбе, тај сектор доставља нови обрачун - спецификацију, на основу ког се испоставља нова фактура, и то у року од пет дана од дана пријема рекламације. Дирекција за рачуноводство и финансије налог за пренос испоставља шестог дана од датума нове фактуре.

Накнаду по тарифним ст. од 4. до 35. овог тарифног броја Народна банка Србије не наплаћује од банака за послове исплате обвезница СР Југославије, односно Републике Србије емитованих по основу девизне штедње грађана, као ни за послове исплате обвезница Републике Србије издатих по основу зајма за привредни развој.

Накнаду по тарифном ставу 38. овог тарифног броја Сектор за платни систем обрачунава месечно, а накнаде по тарифним ст. од 39. до 47. овог тарифног броја - петнаестодневно. Оператору другог платног система Сектор за платни систем фактуру, са спецификацијом услуга, испоставља у року од четири дана од дана истека обрачунског периода. Оператор другог платног система дужан је да, најкасније шестог дана од дана испостављања ове фактуре, изврши плаћање по тој фактури. Оператор другог платног система може доставити рекламације на примљену фактуру најкасније у року од пет дана од дана њеног испостављања. Ако је рекламација основана, Сектор за платни систем доставља нови обрачун - спецификацију, на основу ког се испоставља нова фактура, и то најкасније у року од пет дана од дана пријема рекламације. Оператор другог платног система дужан је да најкасније шестог дана од датума нове фактуре изврши плаћање по тој фактури. Ако рекламација није основана, Сектор за платни систем о томе обавештава оператора најкасније у року од пет дана од дана пријема рекламације, а оператор је дужан да изврши плаћање најкасније у року од шест дана од дана пријема тог обавештења.

Накнаду по тарифном ставу 48. овог тарифног броја Народна банка Србије наплаћује оператору другог платног система који није једини платни систем у Републици Србији у којем се извршавају платне трансакције по основу употребе одређеног инструмента плаћања, односно платне услуге. Накнаду по тарифном ставу 48. Сектор за платни систем обрачунава једном месечно. За потребе обрачуна те накнаде, оператор другог платног система дужан је да том сектору доставља податке о броју платних трансакција извршених у току месеца у том систему, и то најкасније у року од пет дана од последњег дана у месецу. Накнаду по тарифном ставу 48. Сектор за платни систем исказује на фактури која се оператору другог платног система испоставља за петнаестодневни обрачун накнаде по тарифним ст. од 39. до 47. овог тарифног броја.

Код накнада по тарифним ст. 48а, 48б, 48в, 48г, 48д и 48з овог тарифног броја, корисницима се доставља обавештење у складу с тачком 5. ове одлуке.

За накнаду за годишњу чланарину по тарифном ставу 48ђ овог тарифног броја и годишњу накнаду за учешће у DinaCard систему по тарифним ст. 48е и 48ж овог тарифног броја израђује се рачун – у року од четири дана од дана потписивања уговора о обављању послова у DinaCard систему, с роком плаћања десет дана од дана испостављања рачуна. Надаље, тј. за све време трајања уговора, за накнаде из овог става рачун се израђује до 10. јануара, с роком плаћања до 20. јануара – за текућу годину.

Накнада по тарифним ст. 48и, 48ј, 48к и 48р овог тарифног броја обрачунава се тромесечно, о чему се корисницима испостављају рачуни, и то у року од четири дана од истека последњег дана у месецу.

Ако корисник у року од пет дана од дана испостављања рачуна – Народној банци Србије – Сектору за платни систем достави рекламацију са основаним примедбама на обрачунату накнаду по тарифним ст. 48и, 48ј, 48к и 48р овог тарифног броја, саставља се нови обрачун, на основу ког се испоставља нови рачун, и то у року од пет дана од дана пријема рекламације. Дирекција за рачуноводство и финансије налог за наплату рачуна испоставља шестог дана од дана испостављања новог рачуна.

За накнаду по тарифним ст. 48л, 48м и 48с овог тарифног броја рачун се израђује месечно, с роком плаћања пет дана од последњег дана у месецу.

Чланови DinaCard система до 15. јула текуће године достављају Народној банци Србије податке о укупном броју уручених картица и броју уручених DinaCard картица на дан 30. јуна те године. На основу ових података утврђује се висина накнаде за текућу годину по тарифним ст. од 48н до 48п овог тарифног броја. За накнаду се израђује рачун члановима који су испунили услов за обављање послова из модела Б3 – прихватање DinaCard картица – уговарање са акцептантима. Рачуни се испостављају до 1. августа, с роком плаћања до 10. августа. Накнаде по тарифним ст. од 48н до 48п овог тарифног броја не наплаћују се члановима код којих, на основу достављених података, DinaCard картице чине више од 20% картичног портфолија, односно члановима код којих DinaCard картице чине најмање 2,5% укупног броја издатих DinaCard картица у Републици Србији. Члановима DinaCard система који испуне услов за обављање послова из модела Б3 – прихватање DinaCard картица – уговарање са акцептантима, накнада по тарифним ст. од 48н до 48п овог тарифног броја наплаћује се почев од године која следи годину у којој је тај услов испуњен. Висина накнаде и рокови за издавање рачуна одређују се на начин утврђен у овом ставу.

Ако члан не уплати накнаду по тарифном ставу 48ђ и тарифним ст. од 48и до 48с овог тарифног броја до рока наведеног на рачуну, Дирекција за рачуноводство и финансије испоставља налог за наплату тог рачуна на терет рачуна банке или активира средство обезбеђења плаћања пружаоца платних услуга.

На накнаду по тарифним ст. од 48а до 48с овог тарифног броја обрачунава се порез на додату вредност по општој стопи од 20% и накнада се увећава за износ тог пореза.

Годишња накнада за континуирани надзор по тарифном ставу 68с. овог тарифног броја плаћа се најкасније 31. децембра текуће године за наредну годину, осим у случају да је пружалац услуга повезаних с виртуелним валутама започео своје пословање у текућој години, када је дужан да ову накнаду плати у року од 30 дана од дана добијања дозволе за пружање услуга повезаних с виртуелним валутама, а та накнада се у том случају рачуна као количник броја дана од дана добијања дозволе за пружање услуга повезаних с виртуелним валутама, укључујући и тај дан, до 31. децембра текуће године и укупног броја дана у текућој години (365/366 дана), помножен са 200.000 динара.

Накнаде из тарифних ст. 68а. до 68т. и тарифног става 70. сходно се примењују и на брокерско-дилерско друштво и организатора тржишта који пружају, односно намеравају да пружају услуге повезане с виртуелним валутама у складу са Законом о дигиталној имовини.

Све уплате по тарифом броју 7 врше се на рачун Народне банке Србије -Сектора за платни систем бр. 980-704-58, с назначеним позивом на број уплате за одређени тарифни став.

*Службени гласник РС, број 54/2016

**Службени гласник РС, број 24/2017

***Службени гласник РС, број 76/2018

****Службени гласник РС, број 86/2018

*****Службени гласник РС, број 88/2019

*6Службени гласник РС, број 49/2021

*7Службени гласник РС, број 111/2022

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Одлуком о изменама и допунама Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге ("Службени гласник РС", број 24/2017), Тарифни број 8 брисан је (види тачку 3. Одлуке - 24/2017-67)

 

ТАРИФНИ БРОЈ 8: ПОСЛОВИ НАЦИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ

Брисан је (види тачку 3. Одлуке - 24/2017-67)

 

ТАРИФНИ БРОЈ 9: ПОСЛОВИ С ГОТОВИНОМ

1.

Исплата готовог новца по захтевима банака поднетим дан пре дана исплате

0,02% (од сто) номиналне вредности

9-140001-МБР

2.

Исплата готовог новца по захтевима банака поднетим на дан исплате

0,03% (од сто) номиналне вредности

9-140002-МБР

3.

брисан је (види тачку 4. Одлуке - 85/2011-64)

4.

Накнада за готов новац који банка није преузела а средства је пренела на рачун Народне банке Србије

0,01% (од сто) номиналне вредности

9-140006-МБР

5.

Накнада за паковање готовог новца ван минималног паковања

50 динара по новчаници ван минималног паковања, у складу с прописима којима се уређује начин управљања токовима готовине снабдевањем банака новчаницама и кованим новцем

9-140009-МБР

6.

Исплата готовог новца банкама у стечају или ликвидацији по захтевима поднетим на дан исплате

0,01% (од сто) номиналне вредности

9-140010-МБР

7.

Накнада за готов новац који банка у стечају или ликвидацији није преузела, а средства је пренела на рачун Народне банке Србије

0,01% (од сто) номиналне вредности

9-140012-МБР

8.

Замена готовог новца који је подобан за оптицај (новчанице и ковани новац) за готов новац који је подобан за оптицај (ковани новац) а који није коришћен (нови)

2 динара по комаду

9-140015-МБР

9.

Замена готовог новца који је подобан за оптицај (новчанице и ковани новац) за готов новац који је подобан за оптицај (новчанице) који није коришћен (нови)

10% (од сто) од номиналне вредности

9-140016-МБР

10.

Трансакције у вези са заменом ефективног страног новца за девизе у истој валути

0,15% (од сто) динарске противвредности обрачунате по продајном курсу из курсне листе за ефективу који важи на дан примопредаје ефективног страног новца

9-140017-МБР

11.

Трансакције у вези са заменом девиза за ефективни страни новац у истој валути

0,15% (од сто) динарске противвредности обрачунате по продајном курсу из курсне листе за ефективу који важи на дан одобрења рачуна Народне банке Србије у иностранству

9-140018-МБР

12.

Замена оштећених новчаница ефективног страног новца

1,5% (од сто) номиналне вредности, у динарској противвредности обрачунатој по продајном курсу из курсне листе за ефективу који важи на дан извршења трансакције

9-140023-МБР

13.

Замена новчаница ефективног страног новца повучених из оптицаја

1,5% (од сто) номиналне вредности, у динарској противвредности обрачунатој по продајном курсу из курсне листе за ефективу који важи на дан извршења трансакције

9-140024-МБР

14.

Уплата новчаница готовог новца по захтевима банака поднетим дан пре дана уплате

0,02% (од сто) номиналне вредности

9-140025-МБР

15.

Уплата новчаница готовог новца по захтевима банака поднетим на дан уплате

0,03% (од сто) номиналне вредности

9-140026-МБР

16.

Накнада за извршену проверу рада машине за обраду готовог новца, осим у случају да се провера врши због појаве новог типа фалсификата одређеног апоена готовог новца или Народна банка Србије пусти у оптицај ново издање одређеног апоена готовог новца - кад се накнада не наплаћује

20.000 динара по машини

9-140027-МБР

17.

Накнада за обуку запосленог у банци/агенту који ће обављати послове обраде готовог новца

2.000 динара по запосленом

9-140028-МБР

18.

Обука запосленог у банци који ће обављати послове обраде новчаница и кованог новца који гласе на евро

4.000 динара по запосленом

9-140029-МБР

19.

Накнада за давање мишљења у вези с једним питањем, односно у вези с применом једне одредбе закона, односно подзаконског акта из области послова с готовином

10.000 динара

9-140031-МБР

 

Накнаду по тарифним ст. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15. и 17. овог тарифног броја, Народна банка Србије - Сектор за послове с готовином (у даљем тексту: Сектор за послове с готовином) обрачунава петнаестодневно и банкама, односно банкама у стечају или ликвидацији испоставља фактуру у року од четири дана од дана истека последњег обрачунског периода, са спецификацијом услуга. Банке, односно банке у стечају или ликвидацији могу рекламације на испостављену фактуру доставити у року од пет дана од дана њеног испостављања. Дирекција за рачуноводство и финансије, шестог дана од дана испостављања ове фактуре, налог за наплату те фактуре испоставља на терет рачуна банака, односно банака у стечају или ликвидацији. Ако банка, односно банка у стечају или ликвидацији у том року Сектору за послове с готовином достави основане примедбе, тај сектор доставља нови обрачун - спецификацију, на основу ког се испоставља нова фактура, и то у року од пет дана од дана пријема рекламације. Дирекција за рачуноводство и финансије налог за наплату испоставља шестог дана од датума нове фактуре.

Накнаду по тарифним ст. 1. и 2. овог тарифног броја Народна банка Србије не наплаћује од банака за послове исплате обвезница СР Југославије, односно Републике Србије емитованих по основу девизне штедње грађана, као ни за послове исплате обвезница Републике Србије издатих по основу зајма за привредни развој.

Све уплате по тарифом броју 9 врше се на рачун Народне банке Србије - Сектора за послове с готовином бр. 980-707-49, с назначеним позивом на број уплате за одређени тарифни став.

*Службени гласник РС, број 57/2012

**Службени гласник РС, број 98/2012

***Службени гласник РС, број 71/2015

****Службени гласник РС, број 3/2018

*****Службени гласник РС, број 76/2018

ТАРИФНИ БРОЈ 10: ПОСЛОВИ РАЧУНОВОДСТВА И ФИНАНСИЈА

 

Остали послови платног промета за друге имаоце рачуна код Народне банке Србије

1.

Брисан је (види тачку 2. Одлуке - 61/2015-24)

2.

Накнада за налоге који се извршавају у РТГС-у, за плаћање у термину од 9,00 до 14,00 часова

80 динара по налогу

9-150002-МБР

3.

Накнада за налоге који се извршавају у РТГС-у, за плаћање у термину од 14.00 до 16.30 часова

150 динара по налогу

9-150003-МБР

4.

Накнада за налоге који се извршавају у РТГС-у, за плаћање после 16,30 часова

300 динара по налогу

9-150004-МБР

5.

Накнада за налоге који се извршавају у клирингу а чији је износ до 3.000 динара (укључујући и 3.000 динара) - обрачунате у првом циклусу

10 динара по налогу

9-150005-МБР

6.

Накнада за налоге који се извршавају у клирингу а чији је износ до 3.000 динара (укључујући и 3.000 динара) - обрачунате у другом циклусу

15 динара по налогу

9-150006-МБР

7.

Накнада за налоге који се извршавају у клирингу а чији је износ до 3.000 динара (укључујући и 3.000 динара) - обрачунате у трећем циклусу

20 динара по налогу

9-150007-МБР

8.

Накнада за налоге који се извршавају у клирингу а чији је износ преко 3.000 динара - обрачунате у првом циклусу

25 динара по налогу

9-150008-МБР

9.

Накнада за налоге који се извршавају у клирингу а чији је износ преко 3.000 динара - обрачунате у другом циклусу

35 динара по налогу

9-150009-МБР

10.

Накнада за налоге који се извршавају у клирингу а чији је износ преко 3.000 динара - обрачунате у трећем циклусу

45 динара по налогу

9-150010-МБР

11.

Накнада за издавање потврда о отплати зајма за отплату стамбеног кредита и отплату откупа стана од лица која нису запослена у Народној банци Србије

1.000 динара

9-150011-МБР

Све уплате по тарифом броју 10 врше се на рачун Народне банке Србије - Дирекције за рачуноводство и финансије бр. 980-710-40, с назначеним позивом на број уплате за одређени тарифни став.

На накнаду по тарифном ставу 11. овог тарифног броја обрачунава се порез на додату вредност по општој стопи од 20% и накнада се увећава за износ тог пореза.

Накнаду по тарифним ст. од 2. до 10. овог тарифног броја Дирекција за рачуноводство и финансије обрачунава петнаестодневно, и у року од четири дана од истека последњег дана обрачунског периода дужна је да испостави фактуру кориснику услуга, са спецификацијом извршених услуга.

Корисници услуга могу Дирекцији за рачуноводство и финансије доставити рекламације, односно примедбе на фактуру - у року од пет дана од датума испостављања фактуре.

Ако корисници услуга Дирекцији за рачуноводство и финансије доставе основане рекламације, односно примедбе на достављену фактуру - та дирекција је дужна да, у року од пет дана од дана њиховог пријема, испостави нову фактуру, с новом спецификацијом услуга, а ако достављене рекламације, односно примедбе нису основане - Дирекција за рачуноводство и финансије испоставља платни налог за наплату тарифе.

*Службени гласник РС, број 85/2011

**Службени гласник РС, број 49/2012

***Службени гласник РС, број 98/2012

 

ТАРИФНИ БРОЈ 11: ПОСЛОВИ ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

*Службени гласник РС, број 78/2015

 

1.

Накнада за коришћење и одржавање стандардне верзије софтвера за мењачке послове – по мењачком месту

15.000 динара за наредних годину дана, наплата унапред

9-160003-МБР

2.

Накнада за коришћење и одржавање мрежне верзије софтвера за мењачке послове – по мењачком месту

20.000 динара за наредних годину дана, наплата унапред

9-160004-МБР

3.

Накнада за реинсталацију стандардне или мрежне верзије софтвера за мењачке послове – по рачунару

2.500 динара

9-160005-МБР

4.

Накнада за прикупљање и архивирање података о трансакцијама, за мењаче који користе софтвер пословне банке –по мењачком месту

12.000 динара за наредних годину дана, наплата унапред од пословне банке чији софтвер мењач користи

9-160006-МБР

5.

Брисан је (види тачку 8. Одлуке - 86/2018-88) 2.500 динара - по рачунару 9-160005-МБР

Све уплате по тарифном броју 11 врше се на рачун Народне банке Србије - Дирекције за информационо-комуникационе технологије бр. 980-703-61, с назначеним позивом на број уплате за одређени тарифни став.

На накнаду по тарифним ставовима овог тарифног броја обрачунава се порез на додату вредност по општој стопи од 20% и накнада се увећава за износ тог пореза.

*Службени гласник РС, број 98/2012

**Службени гласник РС, број 76/2018

***Службени гласник РС, број 96/2018

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Одлуком о изменама и допунама Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге ("Службени гласник РС", број 3/2018) Тарифни број 12 замењен је новим Тарифним бројем 12 (види тачку 6. Одлуке - 3/2018-79)

 

ТАРИФНИ БРОЈ 12: ПОСЛОВИ ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ

*Службени гласник РС, број 3/2018

Послови у вези са спровођењем принудне наплате

1.

Накнада за извршење основа за принудну наплату

4.700 динара по основу

9-172001-МБР

2.

Накнада за обрачун камате по основу и налогу за принудну наплату

0,25% (од сто) износа из основа, односно налога, а најмање 960 динара

9-172002-МБР

3.

Накнада за извршење налога за принудну наплату

2.350 динара по налогу

9-172003-МБР

4.

Накнада за повлачење налога из принудне наплате

2.670 динара по налогу

9-172004-МБР

5.

Издавање потврда, уверења, прегледа извршених и неизвршених основа и налога за дужника у принудној наплати и др.

960 динара

по обавештењу

7.

Обрачун камате по извршеном основу

0,2% (од сто) износа обрачунате камате

по обавештењу

8.

Израда обрачуна камате по посебном захтеву странке

0,3% (од сто) износа обрачунате камате

по обавештењу

9.

Преузимање података о дужницима који су у принудној наплати, о висини блокаде и данима неликвидности дужника – које Народна банка Србије води преко свог веб-сервис система

2 динара по позиву методе сервиса

по обавештењу

10.

Поступање по основу за принудну наплату о наплати будућих повремених давања

3.000 динара по доспелости сваког налога

9-172010-МБР

11.

Накнада за давање мишљења у вези с једним питањем, односно у вези с применом једне одредбе закона, односно подзаконског акта из области принудне наплате

10.000 динара

9-172011-МБР

Све уплате по тарифном броју 12 врше се на рачун Народне банке Србије – Сектора за принудну наплату број 980-606-61, с назначеним позивом на број уплате за одређени тарифни став.

Накнаду по тарифним ст. 1. и 2. овог тарифног броја Народна банка Србије не наплаћује по основу за принудну наплату чије је даље извршавање обустављено на основу налога издаваоца тог основа.

Накнаду по тарифном ставу 5. овог тарифног броја Народна банка Србије не наплаћује од физичких лица којима се потврде о висини потраживања из радног односа издају у складу са Уредбом о евидентирању доспелих неизмирених обавеза друштвених предузећа по извршним пресудама за потраживања из радних односа („Службени гласник РС”, бр. 23/12 и 87/12).

На накнаду по тарифнoм стaву 8. овог тарифног броја обрачунава се порез на додату вредност по општој стопи од 20% и накнада се увећава за износ тог пореза.

*Службени гласник РС, број 3/2018

**Службени гласник РС, број 76/2018

***Службени гласник РС, број 86/2018

 

ТАРИФНИ БРОЈ 13: ОПШТИ ПОСЛОВИ

1.

Брисан је (види тачку 1. Одлуке - 67/2012-4)

2.

Издавање домаћим и страним лицима сагласности за брисање хипотеке

1.500 динара

9-200002-МБР

3.

Издавање домаћим и страним лицима потврда које се односе на имовинско-правне послове

1.000 динара

9-200003-МБР

4.

Издавање фотокопија докумената који се односе на имовинско-правне послове

20 динара по страни

9-200004-МБР

5.

Издавање домаћим и страним правним и физичким лицима потврда, уверења и фотокопија из архивске грађе и архивског материјала Народне банке Србије, са истраживањем и овером

2.000 динара по предмету

9-200005-МБР

6.

Издавање домаћим и страним правним и физичким лицима преписа архивске грађе и архивског материјала Народне банке Србије, са истраживањем и овером

750 динара по страни

9-200006-МБР

7.

Фотокопирање архивске грађе и архивског материјала - копија формата А4

15 динара по страни

9-200007-МБР

8.

Фотокопирање архивске грађе и архивског материјала - копија формата А3

30 динара по страни

9-200008-МБР

9.

Фотокопирање архивске грађе и архивског материјала - копија формата А4, са овером

160 динара по страни

9-200009-МБР

10.

Фотокопирање архивске грађе и архивског материјала - копија формата А3, са овером

170 динара по страни

9-200010-МБР

11.

Скенирање архивске грађе и архивског материјала и снимање на меморијском медију (с медијем)

250 динара по страни

9-200011-МБР

12.

Фотографисање архивске грађе и архивског материјала сопственим фотоапаратом у читаоници

1000 динара по дану

9-200012-МБР

13.

Праћење архивске грађе и архивског материјала на репродуковање изван објеката Народне банке Србије

2.000 динара по праћењу

9-200013-МБР

14.

Фотокопирање кратких одломака библиотечке грађе

10 динара по страни

9-200014-МБР

15.

Фотокопирање кратких одломака библиотечке грађе за студенте са индексом

5 динара по страни

9-200015-МБР

Све уплате по тарифом броју 13 врше се на рачун Народне банке Србије - Дирекције за опште послове бр. 980-701-67, с назначеним позивом на број уплате за одређени тарифни став.

Накнада по тарифним ст. 2. и 3. овог тарифног броја увећава за износ трошкова овере у складу са законом.

На накнаду по тарифним ст. 2, 3. и 4. овог тарифног броја обрачунава се порез на додату вредност по општој стопи од 20% и накнада се увећава за износ тог пореза.

*Службени гласник РС, број 67/2012

**Службени гласник РС, број 98/2012

***Службени гласник РС, број 80/2013

****Службени гласник РС, број 125/2014

 

ТАРИФНИ БРОЈ 14: КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

Брисан је тарифни број 14. (види тачку 2. Одлуке - 67/2012-4)

 

ТАРИФНИ БРОЈ 15: ПОСЛОВИ КОЈЕ ОБАВЉА ФИЛИЈАЛА У БЕОГРАДУ

1.

Издавање извода - налога за плаћање из електронске базе података којом располаже филијала а коју је до 31. децембра 2002. године водила Народна банка Југославије - Завод за обрачун и плаћања

1.000 динара по налогу

9-720001-МБР

2.

Издавање извода - извештаја о променама на рачуну и стању рачуна из електронске базе података којом располаже филијала а коју је до 31. децембра 2002. године водила Народна банка Југославије - Завод за обрачун и плаћања

50 динара по промени

9-720002-МБР

3.

Брисан је (види тачку 2. Одлуке - 43/2013-140)

 

Све уплате по тарифном броју 15 врше се на рачун Народне банке Србије - Филијале у Београду бр. 980-404-85, с назначеним позивом на број уплате за одређени тарифни став.

*Службени гласник РС, број 43/2013

 

ТАРИФНИ БРОЈ 16: ПОСЛОВИ КОЈЕ ОБАВЉА ФИЛИЈАЛА У НОВОМ САДУ

1.

Брисан је (види тачку 3. Одлуке - 43/2013-140)

2.

Издавање извода - извештаја о променама на рачуну и стању рачуна из електронске базе података којом располаже филијала а коју је до 31. децембра 2002. године водила Народна банка Југославије - Завод за обрачун и плаћања

50 динара по промени

9-730002-МБР

3.

Брисан је (види тачку 3. Одлуке - 43/2013-140)

 

Све уплате по тарифном броју 16 врше се на рачун Народне банке Србије - Филијале у Новом Саду бр. 980-712-34, с назначеним позивом на број уплате за одређени тарифни став.

*Службени гласник РС, број 43/2013

 

ТАРИФНИ БРОЈ 17: ПОСЛОВИ КОЈЕ ОБАВЉА ФИЛИЈАЛА У КРАГУЈЕВЦУ

1.

Издавање извода - налога за плаћање из електронске базе података којом располаже филијала а коју је до 31. децембра 2002. године водила Народна банка Југославије - Завод за обрачун и плаћања

1.000 динара по налогу

9-750001-МБР

2.

Издавање извода - извештаја о променама на рачуну и стању рачуна из електронске базе података којом располаже филијала а коју је до 31. децембра 2002. године водила Народна банка Југославије - Завод за обрачун и плаћања

50 динара по промени

9-750002-МБР

3.

Брисан је (види тачку 2. Одлуке - 43/2013-140)

 

Све уплате по тарифном броју 17 врше се на рачун Народне банке Србије - Филијале у Крагујевцу бр. 980-505-73, с назначеним позивом на број уплате за одређени тарифни став.

*Службени гласник РС, број 43/2013

 

ТАРИФНИ БРОЈ 18: ПОСЛОВИ КОЈЕ ОБАВЉА ФИЛИЈАЛА У НИШУ

1.

Издавање извода - налога за плаћање из електронске базе података којом располаже филијала а коју је до 31. децембра 2002. године водила Народна банка Југославије - Завод за обрачун и плаћања

1.000 динара по налогу

9-740001-МБР

2.

Издавање извода - извештаја о променама на рачуну и стању рачуна из електронске базе података којом располаже филијала а коју је до 31. децембра 2002. године водила Народна банка Југославије - Завод за обрачун и плаћања

50 динара по промени

9-740002-МБР

3.

Брисан је (види тачку 2. Одлуке - 43/2013-140)

 

Све уплате по тарифном броју 18 врше се на рачун Народне банке Србије - Филијале у Нишу бр. 980-717-19, с назначеним позивом на број уплате за одређени тарифни став.

*Службени гласник РС, број 43/2013

 

ТАРИФНИ БРОЈ 19: ПОСЛОВИ КОЈЕ ОБАВЉА ФИЛИЈАЛА У УЖИЦУ

1.

Издавање извода - налога за плаћање из електронске базе података којом располаже филијала а коју је до 31. децембра 2002. године водила Народна банка Југославије - Завод за обрачун и плаћања

1.000 динара по налогу

9-760001-МБР

2.

Издавање извода - извештаја о променама на рачуну и стању рачуна из електронске базе података којом располаже филијала а коју је до 31. децембра 2002. године водила Народна банка Југославије - Завод за обрачун и плаћања

50 динара по промени

9-760002-МБР

3.

Брисан је (види тачку 2. Одлуке - 43/2013-140)

 

Све уплате по тарифном броју 19 врше се на рачун Народне банке Србије - Филијале у Ужицу бр. 980-715-25, с назначеним позивом на број уплате за одређени тарифни став.

*Службени гласник РС, број 43/2013

 

ТАРИФНИ БРОЈ 20: ПОСЛОВИ СЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

*Службени гласник РС, број 40/2019

1.

Накнада за давање мишљења и др. у вези с једним питањем, односно у вези с применом једне одредбе закона, односно подзаконског акта из области заштите корисника финансијских услуга

10.000 динара

9-770001-МБР

Све уплате по тарифном броју 20 врше се на рачун Народне банке Србије – Сектора за заштиту корисника финансијских услуга број 980-731-74, с назначеним позивом на број уплате за одређени тарифни став.

Накнаду по тарифном ставу 1. овог тарифног броја Народна банка Србије не наплаћује за давање мишљења и др. на захтев корисника финансијских услуга у смислу закона којим се уређује заштита корисника финансијских услуга, oсим када се то мишљење прибавља у сврху обављања професионалне, пословне или комерцијалне делатности.

*Службени гласник РС, број 40/2019

 

ТАРИФНИ БРОЈ 21: ПОСЛОВИ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА НАБАВКЕ

*Службени гласник РС, број 78/2015

 

1.

Издавање потврда правним лицима и предузетницима за потребе учествовања у поступцима јавних набавки - да су Народној банци Србије испоручили добра, пружили услуге или извели радове у одређеној вредности по закљученом уговору у поступку јавне набавке, односно испоручили добра или пружили услугу у одређеној вредности по закљученом уговору у поступку набавке ради прераде и продаје.

1.500 динара

9-250001-МБР

Све уплате по тарифном броју 21 врше се на рачун Народне банке Србије - Дирекције за набавке бр. 980-732-71, с назначеним позивом на број уплате за одређени тарифни став.

На накнаду по тарифном ставу 1. овог тарифног броја обрачунава се порез на додату вредност по општој стопи од 20% и накнада се увећава за износ тог пореза.

*Службени гласник РС, број 67/2012

**Службени гласник РС, број 98/2012

***Службени гласник РС, број 80/2013

****Службени гласник РС, број 78/2015

 

ТАРИФНИ БРОЈ 22: ПОСЛОВИ СУПЕРВИЗИЈЕ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА У ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА

*Службени гласник РС, број 43/2013

 

1.

Накнада за давање мишљења и др. у вези с једним питањем, односно у вези с применом једне одредбе закона, односно подзаконског акта из области супервизије информационих система финансијских институција

10.000 динара

9-260001- МБР

Све уплате по тарифном броју 22 врше се на рачун Народне банке Србије - Центра за супервизију информационих система бр. 980-733-68, с позивом на број уплате за одређени тарифни став.

*Службени гласник РС, број 43/2013

 

ТАРИФНИ БРОЈ 23: ПОСЛОВИ ЦЕНТРА ЗА РЕСТРУ-КТУРИРАЊЕ БАНАКА

*Службени гласник РС, број 86/2018

 

1.

Накнада за давање мишљења и др. у вези са једним питањем, односно у вези с применом једне одредбе закона, односно подзаконског акта из области реструктурирања банака

10.000 динара

9-230001-МБР

Све уплате по тарифном броју 23 врше се на рачун Народне банке Србије - Центра за реструктурирање банака бр. 980-734-65, с позивом на број уплате за одређени тарифни став.

*Службени гласник РС, број 78/2015

**Службени гласник РС, број 86/2018

ТАРИФНИ БРОЈ 24: ПОСЛОВИ СТАТИСТИКЕ

*Службени гласник РС, број 29/2016

 

1.

Накнада за давање мишљења у вези с једним питањем, односно у вези с применом једне одредбе закона, односно подзаконског акта из области статистике платног биланса, монетарне и финансијске статистике

10.000 динара

9-240001-МБР

2.

Обавештење о подацима у вези с платним и девизним билансом земље на захтев физичког лица - до 10 података

500 динара

9-240002-МБР

3.

Обавештење о подацима у вези с платним и девизним билансом земље на захтев физичког лица - од 11 до 50 података

1.000 динара

9-240003-МБР

4.

Обавештење о подацима у вези с платним и девизним билансом земље на захтев физичког лица - од 51 до 500 података

2.000 динара

9-240004-МБР

5.

Обавештење о подацима у вези с платним и девизним билансом земље на захтев физичког лица - преко 500 података

10.000 динара

9-240005-МБР

6.

Обавештење о подацима у вези с платним и девизним билансом земље на захтев правног лица - до 10 података

1.000 динара

9-240006-МБР

7.

Обавештење о подацима у вези с платним и девизним билансом земље на захтев правног лица - од 11 до 100 података

3.000 динара

9-240007-МБР

8.

Обавештење о подацима у вези с платним и девизним билансом земље на захтев правног лица - преко 100 података

10.000 динара

9-240008-МБР

9.

Обавештење о подацима у вези с монетарном и финансијском статистиком на захтев физичког лица - до 10 података

500 динара

9-240009-МБР

10.

Обавештење о подацима у вези с монетарном и финансијском статистиком на захтев физичког лица - од 11 до 50 података

1.000 динара

9-240010-МБР

11.

Обавештење о подацима у вези с монетарном и финансијском статистиком на захтев физичког лица - од 51 до 500 података

2.000 динара

9-240011-МБР

12.

Обавештење о подацима у вези с монетарном и финансијском статистиком на захтев физичког лица - преко 500 података

10.000 динара

9-240012-МБР

13.

Обавештење о подацима у вези с монетарном и финансијском статистиком на захтев правног лица - до 10 података

1.000 динара

9-240013-МБР

14.

Обавештење о подацима у вези с монетарном и финансијском статистиком на захтев правног лица - од 11 до 100 података

3.000 динара

9-240014-МБР

15.

Обавештење о подацима у вези с монетарном и финансијском статистиком на захтев правног лица - преко 100 података

10.000 динара

9-240015-МБР

 

Све уплате по тарифном броју 24 врше се на рачун Народне банке Србије – Сектора за економска истраживања и статистику бр. 980-735-62, с позивом на број уплате за одређени тарифни став.

*Службени гласник РС, број 29/2016

**Службени гласник РС, број 86/2018

 

ТАРИФНИ БРОЈ 25: ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНИ ПОСЛОВИ

*Службени гласник РС, број 54/2016

 

1.

Накнада за давање мишљења у вези с једним питањем, односно у вези с применом једне одредбе Закона о Народној банци Србије, односно другог закона и подзаконског акта из делокруга Дирекције за законодавно-правне послове

10.000 динара

9-290001-МБР

2.

Накнада за услуге у вези са организацијом обуке/семинара за утврђивање аутентичности личних докумената Републике Србије и израдом цертификата о учешћу на тој обуци/семинару, по запосленом

2.000 динара

9-290002-МБР

 

Све уплате по тарифном броју 25 врше се на рачун Народне банке Србије - Дирекције за законодавно-правне послове број 980-736-59, с назначеним позивом на број уплате за одређени тарифни став.

*Службени гласник РС, број 54/2016

**Службени гласник РС, број 49/2021