Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 14. став 1. тачка 9, а у вези с чланом 34. тачка 9, Закона о Народној банци Србије („Службени гласник РС”, бр. 72/2003, 55/2004 и 44/2010) и члана 13. став 3. Закона о девизном пословању („Службени гласник РС”, бр. 62/2006 и 31/2011),

Извршни одбор Народне банке Србије доноси

ОДЛУКУ

о утврђивању степена ризика издаваоца дужничких дугорочних хартија од вредности у које резиденти могу да улажу у иностранству

"Службени гласник РС", бр. 85 од 16. новембра 2011, 37 од 11. маја 2018.

1. Овом одлуком утврђује се степен ризика издаваоца дужничких дугорочних хартија од вредности из члана 13. став 3. Закона о девизном пословању у које резиденти – правна лица, предузетници и физичка лица могу улагати у иностранству.

2. Резиденти – правна лица, предузетници и физичка лица могу улагати у хартије од вредности из тачке 1. ове одлуке ако је:

1) издавалац тих хартија из земље чланице  Организације за економску сарадњу и развој (OECD) и

2) дугорочни кредитни рејтинг тих хартија агенција за процену рејтинга Standard&Poor’s или Fitch-IBCA утврдила с најмање „А”, односно Moody’s с најмање „А2”.

*Службени гласник РС, број 37/2018

3. Брисана је (види тачку 2. Одлуке - 37/2018-45)

4. Друштва за управљање инвестиционим фондовима и друштва за управљање добровољним пензијским фондовима, као и друштва за осигурање, могу улагати у дужничке дугорочне хартије од вредности у иностранству у складу са законима којима се уређује њихово пословање и прописима донетим на основу тих закона.

5. Резиденти из ове одлуке дужни су да Народну банку Србије извештавају о улагањима из те одлуке у складу с прописом којим се уређује обавеза извештавања Народне банке Србије о пословању с хартијама од вредности.

*Службени гласник РС, број 37/2018

6. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

ИО НБС број 78

У Београду, 10. новембра 2011. године

Председавајући

Извршног одбора Народне банке Србије

гувернер

Народне банке Србије,

Дејан Шошкић, с.р.