Zakon

   

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 24. Закона о девизном пословању („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 31/11 и 119/12), члана 14. став 1. тачка 9. и члана 34. тачка 9. Закона о Народној банци Србије („Службени гласник РС”, бр. 72/03, 55/04, 85/05 – др. закон, 44/10, 76/12 и 106/12),

Извршни одбор Народне банке Србије доноси

ОДЛУКУ

о извештавању о кредитним пословима са иностранством

"Службени гласник РС", број 56 од 28. јуна 2013, 4 од 16. јануара 2015, 42 од 25. марта 2020.

Опште одредбе

1. Овом одлуком прописују се начин извештавања о кредитним пословима са иностранством које резиденти обављају у складу са Законом о девизном пословању (у даљем тексту: Закон), рокови и обрасци за ово извештавање, као и документација коју резиденти подносе Народној банци Србије у поступку тог извештавања.

2. У смислу ове одлуке:

1) кредитним пословима са иностранством сматрају се послови из члана 2. тачка (21) Закона и послови извоза и увоза робе и услуга који се у складу с чланом 4. Закона сматрају комерцијалним кредитима и зајмовима;

2) резидентима се сматрају банке, правна лица, предузетници, физичка лица и огранци страних правних лица.

3. Податке и документацију који су прописани овом одлуком резиденти достављају Народној банци Србије и одговорни су за њихову тачност.

Предмет

4. У складу са овом одлуком, резиденти извештавају Народну банку Србије о следећим кредитним пословима са иностранством:

1) о кредитном задужењу – кредити и зајмови у девизама и динарима које резиденти узимају од нерезидената, с подацима о банкарским гаранцијама, авалима, јемствима и другим средствима обезбеђења по тим пословима, при чему се о обавезама према иностранству насталим по активираној страној гаранцији или јемству прибављеним по послу између банке и резидента или између два резидента – правна лица у Републици Србији (у даљем тексту: Република), ако се измирују са одложеним роком и/или каматом (обавезе по активираној страној гаранцији по послу у Републици), извештава као о кредитном задужењу;

2) о кредитном одобрењу – кредити и зајмови у девизама и динарима које резиденти одобравају нерезидентима, осим кредита у динарима које нерезидентима одобравају банке, с подацима о банкарским гаранцијама, авалима, јемствима и другим средствима обезбеђења по тим пословима, при чему се о потраживањима банке или резидента – правног лица из иностранства у девизама насталим по активираној банкарској гаранцији, авалу, јемству или другом средству обезбеђења датим по кредитном послу између два нерезидента у иностранству, ако се наплаћују са одложеним роком и/или каматом (потраживања по активираној гаранцији или јемству датом по кредитном послу између два нерезидента у иностранству), извештава као о кредитном одобрењу;

3) о кредитима у динарима које банке одобравају нерезидентима;

4) о банкарским депозитима у девизама с роком доспећа од једног дана до годину дана које банка узима од стране банке или одобрава страној банци, а користе се тако што банка – кредитор уплаћује средства на рачун банке – дужника (краткорочни банкарски депозити у девизама);

5) о банкарским гаранцијама, авалима и другим облицима јемства које банке дају у корист нерезидента, као и о јемствима и другим средствима обезбеђења којa у корист нерезидента дају резиденти – правна лица по кредитним пословима између два нерезидента у иностранству (гаранције и јемства по кредитним пословима између два нерезидента у иностранству);

6) о другим пословима који имају обележја кредитних послова са иностранством – обавезе и потраживања резидената по пословима финансијског лизинга између резиденaта и нерезиденaта који се обављаjу у складу са законом којим се уређује финансијски лизинг;

7) о пословима из члана 4. Закона који се сматрају комерцијалним кредитима и зајмовима и чија појединачна вредност прелази 100.000 динара, односно противвредност тог износа у другој валути, као и о пословима чија појединачна вредност не прелази наведени износ ако укупна вредност ових послова резидента у извештајном периоду прелази 1.500.000 динара, односно противвредност тог износа у другој валути, осим:

а) компензационих послова који се обављају у року из решења надлежног органа којим су одобрени, а после истека тог рока о њима се извештава под условима из ове одлуке,

б) послова куповине у иностранству „алата добављача” који се непосредно испоручује у другу државу или царинску територију ради коришћења приликом услужне производње у иностранству делова за производни процес резидента.

5. Народна банка Србије, у складу са овом одлуком, прикупља и податке о кредитним пословима са иностранством Републике и Народне банке Србије, а на основу закона или акта којим се уређују ови послови.

Начин и рокови извештавања и обрасци за извештавање

6. О кредитном задужењу извештава се појединачно, и то на следећим обрасцима:

а) извештај о кредитном задужењу (Образац КЗ-2), уз који се доставља следећа документација:

– уговор о кредитном послу или другa документацијa на основу које је настало кредитно задужење,

– документација којом се доказује да је нерезидент – кредитор/добављач регистрован у иностранству у складу с домицилним прописима, и то само при извештавању о првом кредитном послу тог нерезидента,

– одлука органа управљања резидента – дужника и органа управљања резидента – корисника кредита о задужењу у иностранству, с подацима о врсти, износу, намени и условима тог задужења, и то ако је дужник или корисник овог кредита или зајма банка или правно лице на чије пословање утиче држава,

– одлука органа управљања банке о давању гаранције, односно одлука органа управљања резидента – правног лица на чије пословање утиче држава о давању јемства, и то ако је уговор о кредитном задужењу закључен уз такву гаранцију или јемство;

б) план коришћења по кредитном задужењу (Образац КЗ-3А), који се доставља уз извештај о кредитном задужењу (Образац КЗ-2), осим за краткорочне банкарске кредитне линије, кредите или зајмове који се користе на револвинг основи и обавезе по активираној страној гаранцији по послу у Републици;

в) изменa или сторнo извештаја о кредитном задужењу (Образац КЗ-5), уз који се доставља следећа документација:

– анекс уговора о кредитном послу или други документ којим се мењају учесници или услови кредитног задужења о коме је резидент претходно известио Народну банку Србије или документ о раскиду овог уговора,

– измена одлуке органа управљања резидента – дужника и органа управљања резидента – корисника кредита о задужењу у иностранству, и то ако је дужник или корисник овог кредита или зајма банка или правно лице на чије пословање утиче држава,

– измена одлуке органа управљања банке о давању гаранције, односно измена одлуке органа управљања резидента – правног лица на чије пословање утиче држава о давању јемства, и то ако је уговор о кредитном послу закључен уз такву гаранцију или јемство;

г) спецификацијa уз извештај о кредитном задужењу (Образац КЗ-7), која се доставља уз извештај о кредитном задужењу (Образац КЗ-2) или уз измену тог извештаја (Образац КЗ-5), и то ако у кредитном послу учествује више корисника кредита, више нерезидената – кредитора/добављача или се средства по том послу користе за више намена, при чему се ова спецификација доставља и по синдицираном кредиту или зајму који група страних кредитора одобрава резиденту преко агента;

д) реализација коришћења, план и реализација отплате по кредитном задужењу (Образац КЗ-3Б), а кад обавеза према иностранству по кредитном задужењу није престала по основу отплате, већ по другом основу (нпр. пребијање дуговања и потраживања по кредитном послу са иностранством у девизама, пренос потраживања по кредитном задужењу с нерезидента на резидента или преузимање дуговања резидента по том послу од стране нерезидента и др.) – доставља се и документација о таквом престанку обавезе према иностранству.*

Обрасци из става 1. ове тачке достављају се у року од десет дана од дана закључења/измена/раскида уговора о кредитном послу, односно од дана коришћења/отплате кредита или зајма/престанка обавезе према иностранству по кредитном задужењу по другом основу из става 1. одредба под д) ове тачке* – и то преко банке преко које се кредит користи, односно банке гаранта ако је кредит закључен уз гаранцију банке, у папирном и електронском облику, осим Обрасца КЗ-3Б, који се доставља искључиво у електронском облику.

Обрасци КЗ-2 и КЗ-3А на којима се извештава о комерцијалним кредитима и зајмовима у девизама и динарима повезаним са спољнотрговинским прометом робе и услуга, који обухватају одложено плаћање увезене робе и услуга и одложени извоз унапред наплаћене робе и услуга са уговореним роком до годину дана с каматом, односно преко годину дана – могу се доставити и у року од 30 дана од дана увоза, односно авансне наплате извоза, на начин предвиђен у ставу 2. ове тачке.

Банка из става 2. ове тачке доставља образац КЗ-3Б и ако је отплата по кредитном задужењу извршена преко друге банке, а на основу обавештења које је, уз налог платног промета, резидент дужан да достави у року од седам дана од дана извршене отплате.

Подаци се у електронском облику достављају у складу са упутством којим се уређује електронско достављање података о кредитним пословима са иностранством.

*Службени гласник РС, број 4/2015

 

7. О кредитном одобрењу у девизама и динарима извештава се појединачно, и то на следећим обрасцима:

a) извештај о кредитном одобрењу (Образац КО-2), уз који се доставља следећа документација:

– уговор о кредитном послу или други документ на основу ког је кредит одобрен нерезиденту,

– документација којом се доказује да је нерезидент – дужник регистрован у иностранству у складу с домицилним прописима, и то само при извештавању о првом кредитном послу тог нерезидента,

– одлука органа управљања банке о одобравању кредита нерезиденту, с подацима о врсти, износу, намени и условима тог одобрења, а, ако се одобрава финансијски кредит, и с подацима о инструментима обезбеђења наплате,

– одлука органа управљања резидента – правног лица на чије пословање утиче држава о одобравању зајма нерезиденту, с подацима о врсти, износу, намени и условима тог одобрења, а, ако се одобрава финансијски зајам, и с подацима о инструментима обезбеђења наплате, *

– документација којом се доказује да је резидент – правно лице који нерезиденту одобрава зајам већински власник тог нерезидента (ако се одобрава финансијски зајам);

б) план коришћења по кредитном одобрењу (Образац КО-3А), који се доставља уз извештај о кредитном одобрењу (Образац КО-2), осим за краткорочне банкарске кредитне линије, кредите или зајмове који се користе на револвинг основи и потраживања по активираној гаранцији или јемству датим по кредитном послу између два нерезидента у иностранству;

в) измена или сторнo извештаја о кредитном одобрењу (Образац КО-5), уз који се доставља следећа документација:

– анекс уговора о кредитном послу или други документ којим се мењају учесници или услови кредитног одобрења о коме је резидент претходно известио Народну банку Србије или документ о раскиду овог уговора,

– измена одлуке органа управљања банке или резидента – правног лица на чије пословање утиче држава о одобравању кредита или зајма нерезиденту, с подацима о врсти, износу, намени и условима тог одобрења;

г) реализација коришћења, план и реализација наплате по кредитном одобрењу (Образац КО-3Б), а када потраживање из иностранства по кредитном одобрењу није престало по основу наплате, већ по другом основу (нпр. пребијање дуговања и потраживања по кредитном послу са иностранством у девизама, пренос потраживања по кредитном одобрењу с резидента на нерезидента или преузимање дуговања нерезидента по том послу од стране резидента и др.) – доставља се и документација о таквом престанку потраживања из иностранства.*

Обрасци из става 1. ове тачке достављају се у року од десет дана од дана закључења/измена/раскида уговора о кредитном послу, односно од дана коришћења/наплате кредита или зајма/престанка потраживања из иностранства по кредитном одобрењу по другом основу из става 1. одредба под г) ове тачке* – и то преко банке преко које се кредит користи, у папирном и електронском облику, осим Обрасца КО-3Б, који се доставља искључиво у електронском облику.

Обрасци КО-2 и КО-3А на којима се извештава о комерцијалним кредитима и зајмовима у девизама и динарима повезаним са спољнотрговинским прометом робе и услуга, који обухватају одложену наплату извезене робе и услуга и одложени увоз унапред плаћене робе и услуга са уговореним роком до годину дана с каматом, односно преко годину дана – могу се доставити и у року од 30 дана од дана извоза, односно авансног плаћања увоза, на начин предвиђен у ставу 2. ове тачке.

Банка из става 2. ове тачке доставља образац КО-3Б и ако је наплата по кредитном одобрењу извршена преко друге банке, а на основу обавештења које је, уз налог платног промета, резидент дужан да достави у року од седам дана од дана извршене наплате.

Подаци се у електронском облику достављају у складу са упутством којим се уређује електронско достављање података о кредитним пословима са иностранством.

*Службени гласник РС, број 4/2015

 

8. О кредитима у динарима које банке одобравају нерезидентима извештава се збирно – на следећем обрасцу: извештај о кредитима у динарима које је банка одобрила нерезидентима (Образац КОД), који се доставља тромесечно, и то до 10. јануара, 10. априла, 10. јула и 10. октобра за претходно тромесечје у календарској години, у електронском облику, у ексел формату, на имејл адресу: izvestavanje@nbs.rs.

9. O краткорочним банкарским депозитима у девизама које банка узима од стране банке (задужење) или одобрава страној банци (одобрење) извештава се збирно – на следећем обрасцу: извештај о краткорочним банкарским депозитима у девизама с роком доспећа од једног дана до годину дана (Образац ДЕ), који се доставља декадно, и то за прву и другу декаду месеца у року од пет дана од истека те декаде, а за трећу декаду – закључно са 14. у месецу за претходни месец*.

Образац ДЕ банке достављају у електронском облику, у складу са упутством којим се уређује електронско достављање података о краткорочним банкарским депозитима.

*Службени гласник РС, број 4/2015

 

10. О гаранцијама и јемствима по кредитним пословима између два нерезидента у иностранству извештава се појединачно – на следећем обрасцу: извештај о гаранцији/јемству по кредитном послу између два нерезидента у иностранству (Образац Г-1), уз који се доставља следећа документација:

– уговор о кредитном послу између два нерезидента у иностранству, којим се тражи гаранција банке или јемство резидента – правног лица;

– документација којом се доказује да су нерезиденти у чију се корист, односно за чији се рачун даје гаранција регистровани у иностранству у складу с домицилним прописима, и то само при извештавању о првом кредитном послу тих нерезидената;

– одлука органа управљања банке – гаранта о давању гаранције, с подацима о износу гаранције и условима под којима се даје, као и о инструментима обезбеђења наплате;

– одлука органа управљања резидента – правног лица на чије пословање утиче држава о давању јемства, с подацима о износу јемства и условима под којима се даје, као и о инструментима обезбеђења наплате * ;

– изјава резидента – правног лица на чије пословање не утиче држава о давању јемства, с подацима о износу тог јемства, дану његовог давања и условима под којима се даје, као и о инструментима обезбеђења наплате;*

– документација којом се доказује да је резидент – правно лице које даје јемство већински власник нерезидента – дужника.

Образац из става 1. ове тачке резидент доставља Народној банци Србије у року од десет дана од дана доношења одлуке о давању гаранције или јемства из става 1, алинеје трећа и четврта, ове тачке, односно од дана давања јемства резидента – правног лица на чије пословање не утиче држава, и то у папирном облику, као и у електронском облику, у ексел формату, на имејл адресу izvestavanje@nbs.rs.*

*Службени гласник РС, број 4/2015

 

11. О стању банкарске гаранције или јемства по кредитном послу између два нерезидента у иностранству извештава се збирно – на следећем обрасцу: извештај о стању гаранције/јемства по кредитном послу између два нерезидента у иностранству (Образац Г-2), који се доставља полугодишње, и то до 10. јануара, односно до 10. јула за претходно полугодиште, у електронском облику, у ексел формату, на имејл адресу: izvestavanje@nbs.rs.

12. О обавезама и потраживањима резидената по пословима финансијског лизинга између резиденaта и нерезиденaта извештава се збирно – на следећим обрасцима: извештај о стању обавеза према иностранству по пословима финансијског лизинга између резидента и нерезидента (Образац ФЛ-1) и извештај о стању потраживања из иностранства по пословима финансијског лизинга између резидента и нерезидента (Образац ФЛ-2), који се достављају тромесечно, и то до 10. јануара, 10. априла, 10. јула и 10. октобра за претходно тромесечје у календарској години, у електронском облику, у ексел формату, на имејл адресу: izvestavanje@nbs.rs.

13. О пословима из члана 4. Закона који се сматрају комерцијалним кредитима и зајмовима извештава се збирно, и то:

– о извозу робе или услуга који није наплаћен или о унапред плаћеној роби или услузи која није увезена у року дужем од годину дана од дана извоза или авансног плаћања (потраживања по кредитним пословима из члана 4. Закона) – на следећем обрасцу: извештај о потраживању резидента по спољнотрговинском промету робе или услуга које није измирено у року дужем од годину дана (Образац П-1);

– о увезеној роби или услузи која није плаћена или о унапред наплаћеној роби или услузи која није извезена у року дужем од годину дана од дана увоза или примљене наплате (обавезе по кредитним пословима из члана 4. Закона) – на следећем обрасцу: извештај о обавези резидента по спољнотрговинском промету робе или услуга која није измирена у року дужем од годину дана (Образац О-1).

Обрасци из става 1. ове тачке достављају се тромесечно, и то до 10. јануара, 10. априла, 10. јула и 10. октобра за претходно тромесечје у календарској години, у електронском облику, у ексел формату, на имејл адресу: izvestavanje@nbs.rs.

14. Обрасци прописани овом одлуком попуњавају се у складу са упутством Народне банке Србије којим се уређује попуњавање образаца за извештавање о кредитним пословима са иностранством.

15. Документација прописана овом одлуком доставља се у оригиналу или овереној фотокопији, с тим што се уз документацију на страном језику доставља и оверен превод.

Народна банка Србије може од резидента тражити да јој достави и другу документацију, ако је то неопходно за извештавање о кредитном послу са иностранством.

16. Подаци прикупљени у складу са овом одлуком могу бити доступни јавности само у збирном облику.

17. Обрасци из ове одлуке одштампани су уз ту одлуку и њен су саставни део.

Прелазне и завршне одредбе

18. Одредбе ове одлуке примењују се на кредитне послове са иностранством који су евидентирани у складу са одредбама Одлуке о евидентирању кредитних послова са иностранством („Службени гласник РС”, број 85/11) а чија реализација није окончана до дана почетка примене ове одлуке.

19. O извозу и увозу унапред плаћене робе или услуга са уговореним роком дужим од 180 дана који су, у складу са одредбама Одлуке о евидентирању кредитних послова са иностранством („Службени гласник РС”, број 85/11), евидентирани на Обрасцу П-2 а чија реализација није окончана до дана почетка примене ове одлуке – извештава се збирно, на следећем обрасцу: извештај о потраживању резидента по претходно евидентираном послу извоза/увоза унапред плаћене робе или услуга по коме није истекао уговорени рок (Образац П-2).

Образац из става 1. ове тачке доставља се тромесечно, и то до 10. јануара, 10. априла, 10. јула и 10. октобра за претходно тромесечје у календарској години, у електронском облику, у ексел формату, на имејл адресу: izvestavanje@nbs.rs.

19а. У условима ванредног стања проглашеног због пандемије COVID-19 (у даљем тексту: ванредно стање), обрасци који се у складу са овом одлуком достављају Народној банци Србије у папирном и електронском облику могу се достављати само у електронском облику, у складу са упутством којим се уређује електронско достављање података о кредитним пословима са иностранством.

У условима ванредног стања документација која се доставља у поступку извештавања Народне банке Србије о кредитним пословима са иностранством може се достављати и у електронском облику, у pdf формату, на имејл адресу izvestavanje.kpi@nbs.rs.

Народна банка Србије ће у условима ванредног стања вршити оверу, односно прихватање наведених образаца у електронском облику.

*Службени гласник РС, број 42/2020

 

19б. Резиденти који су у условима ванредног стања извештавали Народну банку Србије о кредитним пословима са иностранством на начин из тачке 19а. ове одлуке доставиће Народној банци Србије документацију на основу које су оверени обрасци за извештавање о кредитним пословима са иностранством у папирном облику, на начин прописан овом одлуком, у року од десет дана од престанка ванредног стања.

*Службени гласник РС, број 42/2020

 

20. Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о евидентирању кредитних послова са иностранством („Службени гласник РС”, број 85/11).

21. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије” и примењиваће се од 20. јула 2013. године.

ИО НБС број 26

У Београду, 26. јуна 2013. године

Председавајућа

Извршног одбора Народне банке Србије

гувернер

Народне банке Србије,

др Јоргованка Табаковић, с.р.

 

Листа образаца:

 

Образац КЗ-2 - Извештај о кредитном задужењу

Образац КЗ-3А - План коришћења по кредитном задужењу

Образац КЗ-3Б - Реализација коришћења, план и реализација отплате по кредитном задужењу

Образац КЗ-5 - Измена или сторнo извештаја о кредитном задужењу

Образац КЗ-7 - Спецификацијa уз извештај о кредитном задужењу

Образац КО-2 - Извештај о кредитном одобрењу

Образац КО-3А - План коришћења по кредитном одобрењу

Образац КО-3Б - Реализација коришћења, план и реализација наплате по кредитном одобрењу

Образац КО-5 - Измена или сторнo извештаја о кредитном одобрењу

Образац Г-1 - Извештај о гаранцији/јемству по кредитном послу између два нерезидента у иностранству

Образац ДЕ - Извештај о краткорочним банкарским депозитима у девизама с роком доспећа од једног дана до годину дана

Образац КОД - Извештај о кредитима у динарима које је банка одобрила нерезидентима

Образац Г-2 - Извештај о стању гаранције/јемства по кредитном послу између два нерезидента у иностранству

Образац ФЛ-1 - Извештај о стању обавеза према иностранству по пословима финансијског лизинга између резидента и нерезидента

Образац ФЛ-2 - Извештај о стању потраживања из иностранства по пословима финансијског лизинга између резидента и нерезидента

Образац П-1 - Извештај о потраживању резидента по спољнотрговинском промету робе или услуга које није измирено у року дужем од годину дана

Образац О-1 - Извештај о обавези резидента по спољнотрговинском промету робе или услуга која није измирена у року дужем од годину дана

Образац П-2 - Извештај о потраживању резидента по претходно евидентираном послу извоза/увоза унапред плаћене робе или услуга по коме није истекао уговорени рок