Zakon

 

На основу члана 13. став 5. Закона о девизном пословању („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 31/11 и 119/12), као и члана 18. став 1. тачка 3) и члана 68. Закона о Народној банци Србије („Службени гласник РС”, бр. 72/03, 55/04, 85/05 – др. закон, 44/10, 76/12, 106/12 и 14/15),

Гувернер Народне банке Србије доноси

ОДЛУКУ

о извештавању о пословима с хартијама од вредности

"Службени гласник РС", број 40 од 7. маја 2015.

1. Обвезници извештавања дужни су да Народној банци Србије достављају следеће извештаје о пословима с хартијама од вредности:

1) извештај о издавању дужничких хартија од вредности које резиденти емитују у иностранству – на Обрасцу ХоВ-И1 (Прилог 1);

2) извештај о издавању власничких хартија од вредности које резиденти емитују у иностранству – на Обрасцу ХоВ-И2 (Прилог 2);

3) извештај о замени, испису и доспећу хартија од вредности из одредаба под 1) и 2) ове тачке, као и о исплати камате/купона и дивиденде по основу тих хартија од вредности – на Обрасцу ХоВ-И3 (Прилог 3);

4) извештај о улагању резидената у хартије од вредности које су издали резиденти и које се воде на рачунима хартија од вредности у иностранству – на Обрасцу ХоВ-ДА1 (Прилог 4);

5) извештај о улагању резидената у хартије од вредности које су издали нерезиденти и које се воде на рачунима хартија од вредности у иностранству – на Обрасцу ХоВ-ДА2 (Прилог 5);

6) извештај о резидентима и нерезидентима – имаоцима хартија од вредности које се воде на кастоди, односно збирним рачунима (кастоди/збирни рачун – 925/935) резидентних инвестиционих друштава, односно банака, чланова Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, а који те рачуне воде у своје име а за рачун својих клијената ималаца хартија од вредности – на Обрасцу ХоВ-ДАП (Прилог 6).

2. Извештаје из тачке 1. ове одлуке Народна банка Србије користи за израду извештаја о стању хартија од вредности, финансијских рачуна, платног биланса и међународне инвестиционе позиције Републике Србије, као и за потребе анализа стабилности финансијског система и надзора над финансијским институцијама.

3. Обвезници извештавања, у смислу ове одлуке, јесу следећи резиденти:

– инвестициона друштва – брокерско-дилерска друштва и овлашћене банке, у смислу закона којим се уређује тржиште капитала;

– банке које обављају кастоди услуге, у смислу закона којим се уређују инвестициони фондови и закона којим се уређују добровољни пензијски фондови и пензијски планови, као и банке које обављају додатне услуге чувања хартија од вредности и управљања њима за рачун својих клијената, у смислу закона којим се уређује тржиште капитала;

– друштва за управљање инвестиционим фондовима, односно добровољним пензијским фондовима, у смислу закона којим се уређују инвестициони фондови и закона којим се уређују добровољни пензијски фондови и пензијски планови;

– друга правна лица која издају хартије од вредности или су њихови имаоци.

4. Хартије од вредности, у смислу ове одлуке, јесу власничке и дужничке хартије од вредности у смислу закона којим се уређује тржиште капитала.

5. Ако су хартије од вредности издате у иностранству директно преко страног агента, обвезници извештавања по извештајима из тачке 1. одредбе од 1) до 3) ове одлуке јесу правна лица у чије име су те хартије од вредности издате.

Ако су хартије од вредности издате у иностранству посредством инвестиционог друштва, обвезници извештавања по извештајима из става 1. ове тачке јесу та инвестициона друштва.

Ако се директно код страног агента води рачун хартија од вредности у иностранству, обвезници извештавања по извештајима из тачке 1. одредбе 4) и 5) ове одлуке јесу правна лица – имаоци хартија од вредности које се воде на рачуну код страног агента.

Ако се директно код страног агента води рачун хартија од вредности у иностранству чији су имаоци инвестициони или добровољни пензијски фондови – обвезници извештавања по извештајима из става 3. ове тачке јесу друштва за управљање тим фондовима.

Ако инвестиционо друштво, односно банка за рачун својих клијената посредно води рачун хартија од вредности у иностранству, обвезници извештавања по извештајима из става 3. ове тачке јесу та инвестициона друштва, односно банке.

Изузетно од ст. 2. и 5. ове тачке, када инвестиционо друштво посредује за друго инвестиционо друштво при издавању хартија од вредности у иностранству, односно када инвестиционо друштво или банка при вођењу рачуна хартија од вредности у иностранству посредују за друго инвестиционо друштво или банку – обвезник извештавања је то друго инвестиционо друштво које поседује податке о клијентима за чији се рачун хартије од вредности издају у иностранству, односно то друго инвестиционо друштво или та друга банка који поседују податке о клијентима који су имаоци хартија од вредности које се воде на рачуну у иностранству.

Обвезници извештавања по извештају из тачке 1. одредба под 6) ове одлуке јесу инвестициона друштва, односно банке које воде рачуне хартија од вредности из тог извештаја.

6. Обвезници извештавања дужни су да извештаје из тачке 1. одредбе под 1) и 2) ове одлуке доставе само ако су у извештајном периоду издаване хартије од вредности.

Обвезници извештавања дужни су да извештај из тачке 1. одредба под 3) ове одлуке доставе само ако је у извештајном периоду дошло до замене, исписа, исплате каматe/купона или исплате дивиденде по основу хартија од вредности из става 1. ове тачке.

Обвезници извештавања дужни су да извештаје из тачке 3. одредбе од 4) до 6) ове одлуке доставе само aко је последњег дана извештајног периода стање на рачуну клијента веће од нуле.

7. Обвезници извештавања дужни су да извештаје из тачке 1. ове одлуке достављају месечно, с тим да су извештаје из тачке 1. одредбе од 1) до 5) ове одлуке дужни да доставе најкасније двадесетог дана у месецу за претходни месец, а извештај из тачке 1. одредба под 6) ове одлуке – најкасније петог радног дана у месецу за претходни месец.

Извештаји се достављају електронским путем Народној банци Србије – Сектору за информационе технологије, у складу са упутством којим се уређује електронско достављање података Народној банци Србије, које се објављује на интернет презентацији Народне банке Србије.

8. Обвезници извештавања одговорни су за тачност података у извештајима из ове одлуке и дужни су да Народној банци Србије, на њен захтев, доставе одговарајућу документацију којом доказују тачност тих података.

9. Обвезници извештавања дужни су да у извештајима из ове одлуке податке који се односе на новчане вредности исказују у валути у којој су издате хартије од вредности на које се ти подаци односе.

10. Народна банка Србије дужна је да примљене појединачне податке чува у складу са законом којим се уређује званична статистика и не може их достављати трећим лицима.

Народна банка Србије податке из извештаја може учинити доступним јавности само у агрегираном (збирном) облику.

11. Обвезници извештавања дужни су да извештаје из тачке 1. одредбе под 1) и 2) ове одлуке, за издате хартије од вредности које се на дан 31. децембра 2014. године воде на рачуну хартија од вредности, доставе једнократно – и то најкасније 20. јуна 2015. године.

Обвезници извештавања дужни су да доставе извештаје из тачке 1. одредбе од 1) до 5) ове одлуке за извештајне периоде јануар, фебруар, март, април и мај 2015. године – и то најкасније 20. јуна 2015. године.

Инвестициона друштва, односно банке на чијим се рачунима код Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности воде хартије од вредности чији су издаваоци резиденти а имаоци нерезиденти – дужни су да најкасније 20. јуна 2015. године на Обрасцу ХоВ-ДП (Прилог 7) једнократно доставе извештај о тим нерезидентима – према стању на дан 31. марта 2015. године.

12. Прилози из ове одлуке одштампани су уз ту одлуку и њен су саставни део.

13. Даном ступања на снагу ове одлуке престају да важе тачка 1, алинеје од треће до шесте, и тачка 3. Одлуке о обавези извештавања у пословању са иностранством („Службени гласник РС”, број 87/09), као и тачка 2. одредбе под 3) и 4) Упутства за спровођење Одлуке о обавези извештавања у пословању са иностранством („Службени гласник РС”, број 87/09), укључујући и Образац ПИ и Образац ХОВ, који су саставни делови тог упутства.

14. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

О. број 1

У Београду, 7. маја 2015. године

Гувернер

Народне банке Србије,

др Јоргованка Табаковић, с.р.

 

Прилог 1 – Образац ХоВ-И1 - Извештај о издавању дужничких хартија од вредности које резиденти емитују у иностранству

Прилог 2 – Образац ХоВ-И2  - Извештај о издавању власничких хартија од вредности које резиденти емитују у иностранству

Прилог 3 – Образац ХоВ-И3 - Извештај о замени, испису и доспећу хартија од вредности, као и о исплати камате/купона и дивиденде по основу тих хартија од вредности

Прилог 4 – Образац ХоВ-ДА1 - Извештај о улагању резидената у хартије од вредности које су издали резиденти и које се воде на рачунима хартија од вредности у иностранству

Прилог 5 – Образац ХоВ-ДА2 - Извештај о улагању резидената у хартије од вредности које су издали нерезиденти и које се воде на рачунима хартија од вредности у иностранству

Прилог 6 – Образац ХоВ-ДАП - Извештај о резидентима и нерезидентима – имаоцима хартија од вредности које се воде на кастоди, односно збирним рачунима (кастоди/збирни рачун – 925/935) резидентних инвестиционих друштава, односно банака, чланова Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, а који те рачуне воде у своје име а за рачун својих клијената ималаца хартија од вредности

Прилог 7 – Образац ХоВ-ДП - Извештај о нерезидентима – имаоцима хартија од вредности чији су издаваоци резиденти, а које ти нерезиденти држе на рачунима хартија од вредности резидентних инвестиционих друштава, односно банака, чланова ЦРХоВ