Zakon
Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 18. став 1. тачка 3. Закона о Народној банци Србије („Службени гласник РС”, бр. 72/2003, 55/2004 и 44/2010) и тачке 37. Одлуке о условима и начину спровођења операција на отвореном тржишту („Службени гласник РС”, број 45/2011),

Гувернер Народне банке Србије доноси

 

УПУТСТВО

за спровођење аукцијске куповине/продаје хартија од вредности

"Службени гласник РС", бр. 46 од 24. јуна 2011, 41 од 10. маја 2013.

 

Опште одредбе

1. Овим упутством ближе се уређују оперативна питања у вези са спровођењем послова – трансакција аукцијске куповине/продаје хартијa од вредности између Народне банке Србије и банака, у складу са Одлуком о условима и начину спровођења операција на отвореном тржишту (у даљем тексту: Одлука).

2. Послови из тачке 1. овог упутства односе се на организовање и спровођење стандардних и брзих аукција хартија од вредности (репо трансакције и трајне трансакције), и то на:

1) достављање саопштења банкама о одржавању аукције хартија од вредности;

2) достављање понуда банака за куповину/продају хартија од вредности;

3) обраду понуда банака и закључивање посебног уговора о куповини/продаји хартија од вредности;

4) плаћање и пренос хартија од вредности по основу закључених трансакција куповине и продаје хартија од вредности.

3. Послови из тачке 2. одредбе од 1) до 3) овог упутства обављају се по правилу преко веб платформе Монетарне операције Народне банке Србије (у даљем тексту: веб платформа), а могу се обављати и преко електронске поште (мејла) или телефакса.

4. Ради обављања куповине/продаје хартија од вредности преко веб платформе, банка је дужна да Народној банци Србије достави Интернет протокол адресу (IP адресa), и то на Обрасцу 1.

Поред података из става 1. ове тачке, банка је дужна да Народној банци Србије достави списак лица која су овлашћена да у име и за рачун банке приступају веб платформи и да достављају понуде за куповину/продају хартија од вредности, закључују уговоре и обављају друге послове у вези са овом куповином/продајом, са специменима њихових потписа, као и друге податке утврђене на Обрасцу 1.

Банка је дужна да о свакој промени података из ст. 1. и 2. ове тачке одмах обавести Народну банку Србије.

Саопштење о аукцији

5. На основу одлуке о организовању аукције хартија од вредности (у даљем тексту: одлука о аукцији), Народна банка Србије, по правилу, један радни дан пре дана одржавања стандардне аукције, односно на дан одржавања брзе аукције банкама доставља саопштење о одржавању аукције, које нарочито садржи: редни број аукције, датум и време одржавања аукције, врсту хартија од вредности, врсту аукције, врсту трансакције, рок за достављање понуда банака и др.

Саопштење из става 1. ове тачке доставља се преко веб платформе и мејлом, а обавештење о одржавању аукције може се објавити и на страницама Народне банке Србије на електронским сервисима (Ројтерс сервису и Блумберг сервису).

Достављање понуда банака

6. Банка која намерава да учествује на аукцији, у времену утврђеном у одлуци о аукцији, Народној банци Србије доставља преко веб платформе понуду за куповину/продају хартија од вредности (у даљем тексту: понуда), која садржи основне елементе према врсти трансакције и врсти аукције и друге елементе из одлуке о аукцији.

Банка у понуду уноси податке о количини хартија од вредности и податке о каматној стопи, а у случају репо трансакције у којој банка продаје хартије од вредности – банка уноси и ISIN бројеве хартија од вредности које продаје у складу са одлуком о аукцији.

На аукцији на којој се обављају трајне трансакције, банка у понуду може унети податак о количини хартија од вредности и податак о цени – ако је таква могућност предвиђена одлуком о аукцији.

Изузетно од става 1. ове тачке, ако због техничких проблема у раду веб платформе банка не може понуду доставити на начин из тог става – доставља је мејлом, на мејл адресу operacije.trziste@nbs.rs, односно телефаксом на број телефакса +38111333-8207 (ако понуду из техничких разлога није могуће доставити мејлом). Понуду која се доставља телефаксом и мејлом мора потписати овлашћено лице банке.

7. Понуде које нису достављене у времену утврђеном у одлуци о аукцији не узимају се у обраду.

Ако је у складу са Одлуком продужен рок за пријем понуда банака, Народна банка Србије обавестиће банке о том продужењу преко веб платформе (ако је технички могуће) и мејлом.

8. Банка може изменити или отказати понуду, и то у времену које је у одлуци о аукцији утврђено за достављање понуда.

Измена и отказивање понуда врши се на начин који је тачком 6. овог упутства утврђен за достављање понуда.

9. Банка је одговорна за исправност и тачност понуде.

Народна банка Србије неће примити у обраду понуду која је неблаговремено достављена или садржи непотпуне податке, као и ако нису испуњени други услови прописани за достављање понуде.

Обрада понуда и посебан уговор

10. Понуде се обрађују у складу са Одлуком, укључујући и рангирање понуда и распоређивање хартија од вредности по банкама.

11. Посебан уговор о куповини/продаји хартија од вредности између Народне банке Србије и банке (у даљем тексту: посебан уговор) сматра се закљученим у тренутку кад Народна банка Србије у потпуности или делимично прихвати понуду банке и пуноважан је без потписа уговорних страна.

Основни елементи посебног уговора утврђени су на Обрасцу 2 и Обрасцу 2а – за репо трансакције и на Обрасцу 3 – за трајне трансакције.

12. Банци чија је понуда потпуно или делимично прихваћена Народна банка Србије доставља посебан уговор, по правилу, преко веб платформе.

Ако због техничких проблема у раду веб платформе банци није могуће доставити посебан уговор на начин из става 1. ове тачке – Народна банка Србије тај уговор банци доставља мејлом, односно телефаксом ако га из техничких разлога није могуће доставити мејлом.

Извршење обавеза

13. Народна банка Србије и банка извршиће своје обавезе у складу с посебним уговором, као и оквирним уговором о куповини/продаји хартија од вредности.

14. Клиринг и салдирање обавеза и потраживања у хартијама од вредности и новцу по основу купопродајних трансакција хартијама од вредности закључених у складу са Одлуком и овим упутством – врши се на начин утврђен прописима Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, на основу налога за пренос хартија од вредности и налога за плаћање које том регистру достављају банка, односно Народна банка Србије.

Купац и продавац хартија од вредности, ради испуњавања услова за клиринг и салдирање из става 1. ове тачке – на датум куповине и датум реоткупа хартија од вредности извршавају своје новчане обавезе и обавезе по основу преноса хартија од вредности, у складу са закљученим посебним уговором.

15. Приходе из хартија од вредности и износе по основу исплате дела номиналне вредности хартија од вредности које су предмет репо трансакције, а који су исплаћени за време трајања те трансакције, банке уплаћују на рачун Народне банке Србије „Примарна емисија по основу операција на отвореном тржишту” (ПЕ по основу ООТ), број рачуна 908-88107-79, који је отворен у RTGS систему, у роковима утврђеним Одлуком.*

Уплате из става 1. ове тачке врше се електронском поруком МТ 103 или МТ 202, по SWIFT стандарду, преко RTGS система, у складу с прописима Народне банке Србије којима се уређује обављање платног промета, с тим да су банке дужне да приликом тих уплата наведу позив на број одобрења 6-439906-000000000.*

 

*Службени гласник РС, број 41/2013

 

16. Ако обавезе по основу закључених трансакција куповине и продаје хартија од вредности доспевају на нерадни дан – извршиће се првог радног дана након дана доспећа тих обавеза.

Радним данима сматрају се дани у којима се извршавају међубанкарска плаћања код Народне банке Србије у складу с прописима којима се уређује рад RTGS система и клиринг система Народне банке Србије.

17. Новчане обавезе по основу закључених трансакција куповине и продаје хартија од вредности извршавају се у динарима.*

 

*Службени гласник РС, број 41/2013

 

18. Пословне процесе утврђене овим упутством обавља Сектор за монетарне операције – Одељење за операције на отвореном тржишту.

19. Обрасци из овог упутства одштампани су уз то упутство и његов су саставни део.

Завршне одредбе

20. Даном ступања на снагу овог упутства престају да важе Оперативна правила за спровођење Одлуке о условима и начину на који Народна банка Србије спроводи операције на отвореном тржишту („Службени гласник РС”, бр. 116/2006 и 125/2007).

21. Ово упутство објављује се у „Службеном гласнику РС” и ступа на снагу 1. јула 2011. године.

 

О. број 14

У Београду, 22. јуна 2011. године

Гувернер

Народне банке Србије,

др Дејан Шошкић, с.р.

 

 

 

 

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ " УПУТСТВА

 

 

Упутство о изменама Упутства за спровођење аукцијске куповине/продаје хартија од вредности: "Службени гласник РС", број 41/2013-25

 

4. Ово упутство ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије” и примењује се од 14. маја 2013. године.

 

 

 

uputstvo_Page_1.tiff

uputstvo_Page_2.tiff

 

uputstvo_Page_3.tiff

 

uputstvo_Page_4.tiff