Неважећи акт

 

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 18. став 1. тачка 3. Закона о Народној банци Србије („Службени гласник РС”, бр. 72/2003, 55/2004 и 44/2010) и тачке 26. Одлуке о условима и начину одобравања банкама краткорочних кредита за ликвидност на основу залоге хартија од вредности („Службени гласник РС”, број 95/2010),

Гувернер Народне банке Србије доноси

 

 

УПУТСТВО

за спровођење Одлуке о условима и начину одобравања банкама краткорочних кредита за ликвидност на основу залоге хартија од вредности

Службени гласник РС“, бр. 100 од 28. децембра 2010, 3 од 24. јануара 2011, 18 од 16. марта 2011, 41 од 10. маја 2013.

 

 

Опште одредбе

1. Овим упутством утврђују се ближи услови и начин обављања послова у вези са одобравањем банкама кредита у динарима с роком доспећа до годину дана на основу залоге хартија од вредности, ради одржавања ликвидности банака (краткорочни кредит).

 

2. Послови из тачке 1. овог упутства односе се на:

1) залагање хартија од вредности које чине основ за одобравање краткорочног кредита, односно упис и престанак заложног права Народне банке Србије;

2) одобравање, коришћење и враћање краткорочног кредита;

3) наплату доспелих потраживања (главнице и камате) по основу краткорочног кредита.

Пословни процеси између Народне банке Србије и банака у вези са спровођењем овог упутства обављају се електронском поштом (мејлом) или телефаксом, уз коришћење мејл адреса и бројева телефакса које су банке навеле на обрасцу овлашћења из тачке 11. овог упутства (Прилог 1).

 

3. Народна банка Србије може банци одобрити краткорочни кредит на основу залоге хартија од вредности које су утврђене тачком 2. Одлуке о условима и начину одобравања банкама краткорочних кредита за ликвидност на основу залоге хартија од вредности (у даљем тексту: Одлука).**

Краткорочни кредит Народна банка Србије може одобрити банци ако је рок на који су заложене хартије од вредности утврђене тачком 2. Одлуке (у даљем тексту: хартије од вредности)** најмање за један радни дан дужи од рока доспећа краткорочног кредита.

Изузетно, ако је рок доспећа краткорочног кредита дужи од ** 90 дана* – банка иницијално може заложити хартије од вредности које доспевају пре рока доспећа краткорочног кредита – под условом да је до рока доспећа тих хартија преостало најмање ** 90 дана*  од дана одобравања краткорочног кредита и да су ове хартије заложене до дана њиховог доспећа.

 

*Службени гласник РС, број 18/2011

**Службени гласник РС, број 41/2013

 

4. Ради коришћења краткорочног кредита, банка с Народном банком Србије закључује оквирни уговор о краткорочном кредиту (у даљем тексту: оквирни уговор), у складу с тачком 7. Одлуке, и Народној банци Србије доставља одговарајући број бланко сопствених, потписаних и оверених меница, као и овлашћење за њихову попуну.

 

Залагање хартија од вредности (упис заложног права Народне банке Србије)

 

5. Банка врши залагање хартија од вредности уписом заложног права Народне банке Србије на тим хартијама које се воде на посебном подрачуну власничког рачуна хартија од вредности банке – заложном рачуну у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности (у даљем тексту: Централни регистар), у складу с прописима Централног регистра.

Доказ о извршеној залози хартија од вредности представља потврда Централног регистра о заложеним хартијама од вредности на којима је уписано заложно право Народне банке Србије.

 

6. Банка је дужна да хартије од вредности заложи пре одржавања аукције – најкасније до времена утврђеног одлуком о организовању аукције.

 

7. Банка за време коришћења краткорочног кредита не може да врши замену заложених хартија од вредности, осим у случајевима из тачке 4. став 1. Одлуке.*

У случају замене заложених хартија од вредности у складу с тачком 4. став 1. Одлуке, рок доспећа хартија од вредности које банка залаже у моменту уписа заложног права Народне банке Србије мора бити дужи од рока доспећа краткорочног кредита, а рок на који су те хартије од вредности заложене мора бити најмање за један радни дан дужи од рока доспећа краткорочног кредита.*

Код замене заложених хартија од вредности у складу с тачком 4. став 1. Одлуке примењује се проценат умањења номиналне вредности заложених хартија од вредности утврђен у складу са одлуком из тачке 5. став 5. Одлуке (у даљем тексту: проценат умањења).*

Ако банка заложене хартије од вредности не замени у року из тачке 4. став 2. Одлуке – дужна је да у том року Народној банци Србије врати износ краткорочног кредита који је обезбеђен заложеним хартијама од вредности које су предмет замене.*

 

*Службени гласник РС, број 41/2013

 

8. Ако процени да вредност залоге није довољна за обезбеђење потраживања Народне банке Србије по основу одобреног краткорочног кредита – Народна банка Србије може, у складу с тачком 4. став 3. Одлуке*, од банке захтевати да заложи додатне хартије од вредности.

Захтев из става 1. ове тачке Народна банка Србије упућује банци у писменој форми и у њему наводи износ за који је банка дужна да заложи додатне хартије од вредности *.

При утврђивању износа хартија од вредности које је банка дужна да додатно заложи примењује се проценат умањења номиналне вредности заложених хартија од вредности утврђен у складу са одлуком из тачке 5. став 5. Одлуке.*

Ако банка у року из тачке 4. став 4. Одлуке* не заложи додатне хартије од вредности у свему према захтеву Народне банке Србије из ове тачке – дужна је да у том року врати Народној банци Србије утврђени износ краткорочног кредита за који је тражено додатно обезбеђење.

 

*Службени гласник РС, број 41/2013

 

9. Проценат умањења Народна банка Србије утврђује у складу с тачком 5. Одлуке.*

 

*Службени гласник РС, број 41/2013

 

Одобравање кредита на аукцијама

 

Саопштење о аукцији

 

10. На основу одлуке о организовању аукције, Народна банка Србије електронски доставља банкама саопштење о одржавању аукције, које садржи све релевантне податке из те одлуке.

 

Достављање захтева за кредит

 

11. Банка која намерава да учествује на аукцији, у времену утврђеном одлуком о организовању аукције, електронском поштом или телефаксом шаље Народној банци Србије захтев за коришћење краткорочног кредита на основу залоге хартија од вредности (у даљем тексту: захтев), чији су основни елементи утврђени у Прилогу 2. Захтев могу послати само лица у банци која су овлашћена да, у име и за рачун банке, подносе захтев и за која је банка дужна да Народној банци Србије достави овлашћење на прописаном обрасцу (Прилог 1).

 

12. Ако у времену које је одлуком о организовању аукције утврђено за достављање захтева банка хоће да измени послати захтев – доставиће у том времену нови захтев. Пријемом новог захтева поништава се претходни захтев, односно важећим се сматра нови захтев.

Ако у времену које је одлуком о организовању аукције утврђено за достављање захтева банка хоће да откаже послати захтев – доставиће у том времену образац захтева (Прилог 2) у коме је назначен број захтева који се отказује, али у коме се не наводе износ кредита и каматна стопа.

Ако, у складу са одлуком о организовању аукције, може доставити више појединачних захтева на аукцији – банка све појединачне захтеве уноси на један образац захтева (Прилог 2).

Банка је одговорна за исправност и тачност захтева.

 

Обавештавање банке о пријему захтева у обраду

 

13. После пријема захтева банке, Народна банка Србије електронски или телефаксом обавештава банку о пријему у обраду њеног захтева или о његовом неприхватању. У обавештењу о неприхватању захтева Народна банка Србије наводи разлог неприхватања.

 

Спровођење аукције и обавештавање банке о прихватању захтева

 

14. Народна банка Србије спроводи аукцију у складу с тач. од 16. до 18. Одлуке.

Ако је Народна банка Србије захтев банке делимично прихватила или је банка заложила више хартија од вредности у односу на износ који је дужна да заложи, заложене хартије од вредности се прихватају према критеријуму преосталог рока до њиховог доспећа – и то почев од хартија од вредности које најраније доспевају.

 

15. Након спроведеног поступка обраде захтева у складу с тачком 14. овог упутства, Народна банка Србије обавештава банку електронски или телефаксом о прихватању/неприхватању њеног захтева.

Ако је Народна банка Србије захтев банке прихватила у потпуности или делимично, доставља јој потврду о прихватању захтева, која представља појединачни уговор о кредиту закључен у смислу Одлуке. Основни елементи те потврде (појединачног уговора) утврђени су у Прилогу 3.

 

16. Ако је банка заложила више хартија од вредности у односу на износ који је дужна да заложи у складу с потврдом из тачке 15. став 2. овог упутства или Народна банка Србије на аукцији не прихвати захтев банке – Народна банка Србије шаље Централном регистру обавештење да су се стекли услови за престанак заложног права Народне банке Србије на том делу заложених хартија од вредности или на свим заложеним хартијама од вредности, које садржи све елементе налога за пренос хартија од вредности, и то најкасније наредног радног дана од дана одржавања аукције.

 

Коришћење и враћање краткорочног кредита

 

17. Народна банка Србије пушта у течај краткорочни кредит под условом да је банка хартије од вредности заложила у свему у складу с потврдом из тачке 15. став 2. овог упутства, што се утврђује на основу потврде Централног регистра из тачке 5. став 2. тог упутства.

Краткорочни кредит Народна банка Србије пушта у течај на терет рачуна Народне банке Србије – Примарна емисија по основу операција на отвореном тржишту бр. 908-88107-79, у корист жиро-рачуна банке.

 

18. Банка је дужна да краткорочни кредит врати Народној банци Србије на дан доспећа, најкасније до истека рока за међубанкарска плаћања, у складу с прописима којима се уређује рад RTGS система и клиринг система Народне банке Србије.

 

19. Банка враћа краткорочни кредит у корист рачуна Народне банке Србије – Примарна емисија по основу операција на отвореном тржишту бр. 908-88107-79, с позивом на број одобрења 6-157023-хххxxxxxx, при чему се ознака хххxxxxxx односи на шифру банке из прегледа шифара који банке користе при попуњавању платног налога и који је објављен на сајту Народне банке Србије (у даљем тексту: Преглед шифара).

 

20. Ако банка на дан истека рока залоге хартија од вредности нема доспелих а неизмирених обавеза по основу коришћеног краткорочног кредита – Народна банка Србије ће на тај дан Централном регистру послати обавештење да су се стекли услови за престанак заложног права Народне банке Србије, које садржи све елементе налога за пренос хартија од вредности.

 

21. Банка, у складу с тачком 9. Одлуке, може пре рока доспећа у целости или делимично вратити један или више краткорочних кредита које користи, у ком случају ће Народна банка Србије Централном регистру послати обавештење да су се стекли услови за престанак заложног права Народне банке Србије на свим заложеним хартијама од вредности или на делу ових хартија, које садржи све елементе налога за пренос хартија од вредности.

У случају враћања краткорочног кредита пре рока доспећа, банка је дужна да Народној банци Србије плати камату утврђену у складу с тачком 6. Одлуке, која се обрачунава за дане коришћења тог краткорочног кредита.

 

Наплата потраживања Народне банке Србије

 

22. Ако банка износ коришћеног краткорочног кредита не врати у року из тачке 18. овог упутства, односно не врати га у складу с тачком 4. ст. 2. и 4. Одлуке* – Народна банка Србије ће првог наредног радног дана банци послати писмено обавештење да су обавезе банке по основу краткорочног кредита доспеле и да ће Народна банка Србије приступити наплати свог потраживања по основу невраћеног кредита, с припадајућом каматом. Копију овог обавештења Народна банка Србије доставља Централном регистру.

 

*Службени гласник РС, број 41/2013

 

23. Народна банка Србије даће банци налог да, у своје име а за рачун Народне банке Србије, прода заложене хартије од вредности. Овај налог нарочито садржи податке о потраживању Народне банке Србије и податке о хартијама од вредности које се воде на заложном рачуну банке (ISIN број, количина, номинална вредност), као и сагласност Народне банке Србије за најнижу продајну цену по којој банка може продати заложене хартије од вредности.

Банка је дужна да, одмах после добијања налога из става 1. ове тачке, поступи у свему по том налогу.

 

24. Банка је дужна да при продаји хартија од вредности поступа с пажњом доброг домаћина и да те хартије прода по најповољнијој цени.

 

25. Ради клиринга и салдирања хартија од вредности и новчаних средстава по основу продаје заложених хартија од вредности, Народна банка Србије шаље Централном регистру обавештење* да су се стекли услови за активирање заложног права. Ово обавештење нарочито садржи податак о износу (цени) заложених хартија од вредности на који је дата сагласност, односно податак о најнижој продајној цени (по комаду) ових хартија.

 

*Службени гласник РС, број 41/2013

 

26. Новчана средства од продаје заложених хартија од вредности Централни регистар усмерава на новчани рачун повериоца – Народне банке Србије, уз истовремени пренос ових хартија са заложног рачуна банке дужника на власнички рачун купца тих хартија.

Износи које издавалац заложених хартија од вредности исплаћује по основу тих хартија од вредности пре него што је извршена њихова продаја ради наплате потраживања Народне банке Србије (исплата у року доспећа, исплата дела номиналне вредности, превремени откуп, исплата прихода и сл.) припадају Народној банци Србије и преносе се на новчани рачун Народне банке Србије у складу са уговором из тачке 7. Одлуке.*

Ако је износ добијен продајом заложених хартија од вредности, односно износ из става 2. ове тачке већи од износа потраживања Народне банке Србије – тај вишак Народна банка Србије одмах преноси на жиро-рачун банке.

 

*Службени гласник РС, број 41/2013

 

27. Банка је дужна да износ камате коју Народна банка Србије обрачунава и наплаћује у складу с тач. 6. и 24. Одлуке, по обрачуну који јој достави Народна банка Србије, уплати у корист рачуна Народне банке Србије – Приходи/Расходи Народне банке Србије бр. 980-1-33, с позивом на број одобрења 6-020006-xxxxxxxxx, при чему се ознака хххxxxxxx односи на шифру банке из Прегледа шифара – до 8. у месецу за претходни месец.

Ако се за време коришћења краткорочног кредита због промене референтне каматне стопе Народне банке Србије промени каматна стопа из тачке 6. Одлуке – Народна банка Србије ће камату обрачунати применом те каматне стопе за период коришћења кредита, а од дана почетка примене промењене референтне каматне стопе.

 

28. Народна банка Србије ће потраживања по основу неплаћене камате коју је банка дужна да плаћа у складу с одредбама Одлуке и овог упутства наплатити из меница које јој је банка предала. Народна банка Србије, у складу с тачком 25. Одлуке, може те менице употребити и за наплату невраћеног износа краткорочног кредита с припадајућом каматом – кад утврди да се ова потраживања не могу наплатити продајом заложених хартија од вредности, и то након истека 15 дана од дана достављања банци налога за продају заложених хартија од вредности из тачке 23. став 1. овог упутства.

 

29. Одредбе тач. од 22. до 28. овог упутства које се односе на наплату потраживања Народне банке Србије сходно се примењују и на наплату потраживања Народне банке Србије у случају отказа уговора о кредиту у складу с тачком 22. Одлуке.

 

Посебне одредбе

 

30. У случају да извршавање обавеза у смислу овог упутства доспева на дан који је нерадни, те обавезе се извршавају првог наредног радног дана.

 

31. Упис и престанак заложног права Народне банке Србије, активирање тог права, пренос хартија од вредности с једног на други рачун имаоца хартија од вредности, клиринг и салдирање обавеза и потраживања у хартијама од вредности и у новцу, а по основу послова с хартијама од вредности из овог упутства – вршиће се у складу с прописима Централног регистра.

 

32. Основне пословне процесе утврђене овим упутством обављаће Сектор за монетарне операције* – Одељење за операције на отвореном тржишту.

 

*Службени гласник РС, број 41/2013

 

33. Прилози из овог упутства одштампани су уз то упутство и његов су саставни део.

 

34. Ово упутство објављује се у „Службеном гласнику РС” и ступа на снагу 1. јануара 2011. године.

 

О. број 58

У Београду, 27. децембра 2010. године

Гувернер

Народне банке Србије,

др Дејан Шошкић, с.р.

 

 

 

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" УПУТСТВА

 

 

Упутство о изменама и допуни Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину одобравања банкама краткорочних кредита за ликвидност на основу залоге хартија од вредности: "Службени гласник РС", број 41/2013-25

 

9. Ово упутство ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије” и примењује се од 14. маја 2013. године.

 

 

 

 

uputstvo_Page_1.tif

uputstvo_Page_2.tif

uputstvo_Page_3.tif