Полазећи од Уставном повељом државне заједнице Србија и Црна Гора утврђеног права државе чланице која не искористи право на иступање из државне заједнице Србија и Црна Гора да наследи право на међународно-правни субјективитет државне заједнице Србија и Црна Гора,

у складу са државном традицијом српског народа и равноправношћу свих грађана и етничких заједница у Републици Србији, на путу остваривања даљег развоја демократске државе српског народа и припадника других народа који живе у Републици Србији, засноване на владавини права и поштовању људских и мањинских права и грађанских слобода, принципима тржишне економије, као и на изградњи делотворних државних институција у складу с критеријумима и принципима Европске уније, Народна скупштина Републике Србије констатује:

– да је Република Србија, у складу са Полазним основама за преуређење односа Србије и Црне Горе („Београдски споразум”) и чланом 60. Уставне повеље државне заједнице Србија и Црна Гора, постала следбеник државне заједнице Србија и Црна Гора и у целости наследила њен међународно-правни субјективитет и међународне документе, посебно Резолуцију 1244 Савета безбедности Уједињених нација;

– да се правни поредак Републике Србије усклађује са принципима на којима се заснивају правни пореци развијених демократских држава, као и са одговарајућим актима организација међународне заједнице;

– да су институције Републике Србије изграђене на нивоу који омогућава успешно укључивање Републике Србије у европске и светске интеграционе процесе, да је убрзани улазак Републике Србије у пуноправно чланство свих међународних тела и организација, а пре свега процес стабилизације и придруживања са Европском унијом, неспоран стратешки и национални циљ и да су створене основне претпоставке за остваривање тог циља;

– да се економски односи у Републици Србији заснивају на тржишној економији утемељеној на слободном предузетништву, конкуренцији, заштити својине и социјалној правди;

– да је Република Србија одлучна да свестрано развија мирољубиве и равноправне односе с другим државама, а посебно са суседним државама и да је спремна активно да допринесе напорима међународне заједнице и Европске уније за постизање политичке стабилности и трајног мира у региону Балкана, у Европи и свету;

 

На основу члана 73. тачка 2. Устава Републике Србије и члана 134. Пословника Народне скупштине Републике Србије („Службени гласник РС”, број 56/05 – пречишћен текст),

Народна скупштина Републике Србије, на седници Другог ванредног заседања у 2006. години, одржаној 5. јуна 2006. године, донела је

 

 

ОДЛУКУ

о обавезама државних органа Републике Србије у остваривању надлежности Републике Србије као следбеника државне заједнице Србија и Црна Гора

Службени гласник РС, број 48 од 5. јуна 2006.

 

 

1. Обавезују се Влада и други државни органи да, у оквиру својих Уставом Републике Србије утврђених надлежности, донесу у року од 45 дана потребна акта и предузму потребне мере са циљем:

– остваривања међународно-правног субјективитета Републике Србије, као државе следбеника државне заједнице Србија и Црна Гора;

– остваривања надлежности Републике Србије које су прешле на Републику Србију као државу следбеника државне заједнице Србија и Црна Гора, а пре свега у области спољних послова и одбране, до доношења неопходних закона; и

– решавања свих спорних питања између Републике Србије, као државе следбеника државне заједнице Србија и Црна Гора и Републике Црне Горе, као осамостаљене државе.

 

2. Ова одлука ступа на снагу даном усвајања и објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

РС број 18

У Београду, 5. јуна 2006. године

Народна скупштина Републике Србије

Председник,

Предраг Марковић, с.р.