Zakon

На основу члана 105. став 2. тачка 2. и члана 200. Устава Републике Србије,

Народна скупштина Републике Србије, на Другој седници за време ванредног стања, одржаној 6. маја 2020. године, донела је

ОДЛУКУ

о укидању ванредног стања

"Службени гласник РС", број 65 од 6. маја 2020.

1. Укида се ванредно стање на територији Републике Србије, проглашено 15. марта 2020. године.

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

РС број 19

У Београду, 6. маја 2020. године

Нaродна скупштина Републике Србије

Председник,

Маја Гојковић, с.р.