Редакцијски пречишћен текст
  

 

 

ЗАКОН

о повластицама за групна путовања деце и омладине у унутрашњем путничком саобраћају 

„Службени гласник РС", бр. 68 од 9. новембра 1991, 53 од 16. јула 1993 - др. закон, 67 од 30. августа 1993 - др. закон, 48 од 20. јула 1994 - др. закон

 

Члан 1.

Деца и омладина до навршене 25. године живота имају право на повластицу у унутрашњем путничком саобраћају за организована групна путовања, под условима и на начин прописан овим законом.

Изузетно од става 1. овог члана право на повластицу за огранизована групна путовања у ваздушном саобраћају под условима и на начин прописан овим законом имају само деца предшколског узраста.

Права из ст. 1. и 2. овог члана су права од општег интереса и о њиховом обезбеђивању стара се Република.

Повластице из ст. 1. и 2. овог члана одобравају се до износа средстава утврђених у буџету Републике Србије за те намене.

Члан 2.

Повластица из члана 1. овог закона може се користити ако је за групно путовање, предвиђено годишњим програмом рада организатора путовања (у даљем тексту: програм), претходно прибављено одобрење Министарства финансија, а путовање је организовано ради:

1. школских и научних екскурзија ученика и студената,

2. извршења програма из области здравствене заштите, одмора и рекреације деце и омладине, и

3. унапређења квалитета аматерског спорта, спортске рекреације, развоја аматерског спорта у школама и организацијама за физичку и техничку културу.

Члан 3.

Под организованим групним путовањем, из члана 1. овог закона, подразумева се путовање деце и омладине у групи од најмање петнаест учесника које организују дечији вртићи, школе, факултети, Феријални савез Србије, Планинарски савез Србије и Омладински савет Србије, односно његове организације и колективни чланови овог савета (у даљем тексту: организатори путовања), а за које је од организатора путовања издата потврда за коришћење повластица за групна путовања деце и омладине у унутрашњем путничком саобраћају (у даљем тексту: потврда).

Члан 4.

Потврду оверавају, и то:

1. за путовања која организују дечији вртићи, школе и факултети – овлашћено лице у тим установама,

2. за путовања која организује Феријални савез Србије, овлашћено лице тог савеза,

3. за путовања која организује Планинарски савез Србије, Омладински савет Србије, односно његове организације и колективни чланови овог савета – овлашћено лице Омладинског савета Републике, града и општине.

Члан 5.

Организатор путовања при издавању потврде проверава и утврђује да ли су испуњени прописани услови за организовање групног путовања за које се обезбеђују средства за повластице, у складу са одредбама овог закона.

Овлашћена лица из члана 4. овог закона пре оверавања потврде проверавају:

1. да ли је путовање за које се потврда оверава предвиђено програмом, увидом у приложени програм рада организатора путовања,

2. да ли су у списак учесника путовања, који је саставни део потврде, уписана лица млађа од 25 година, увидом у приложене чланске књижице, односно друге одговарајуће исправе којима се могу утврдити године старости, и

3. да ли је за то путовање прибављено одобрење Министарства финансија.

Члан 6.

Превозници подносе захтев за накнаду повластица из буџета Републике Србије Министарству финансија, под следећим условима:

1. да је извршен превоз учесника у групном путовању у складу са одредбама овог закона, што потврђује потписом овлашћено лице организатора путовања, и

2. да је уз захтев за накнаду приложена исправно попуњена потврда са списком учесника у групном путовању, који су у току вожње поседовали одговарајућу исправу, којом се утврђује њихов идентитет и године старости, што потврђује потписом потврде овлашћено лице превозника.

Члан 7.

Право на повластицу, из члана 1. овог закона поред чланова групе деце и омладине има и вођа путовања, односно пратилац учесника путовања које одреди огранизатор путовања.

Ако путује више од петнаест учесника у путовању, право на повластицу има један вођа путовања и на сваких петнаест учесника у путовању један пратилац.

Члан 8.

Повластица за превоз у унутрашњем путничком саобраћају износи, и то:

1. у железничком саобраћају 20% од редовне цене превоза у другом разреду брзог воза,

2. у линијском и слободном друмском саобраћају 20% од цене утврђене према укупно пређеним километрима у одласку и повратку и важећој железничкој тарифи за други разред брзог воза.

3. у речном саобраћају 20% од редовне цене превоза, и

4. у ваздушном саобраћају 30% од редовне цене превоза у другој класи.

Члан 9.

Превоз учесника групног путовања из члана 3. овог закона могу да обављају и да наплаћују повластице само правна и физичка лица регистрована за превоз путника у друмском, железничком, речном и авионском саобраћају (у даљем тексту: превозници) са којима закључи уговор Министарство финансија.

Уговор из става 1. овог члана, може се закључити само под условом да превозник обезбеди комерцијалну повластицу у висини од најмање 25% од цене из члана 8. овог закона.

Члан 10.

Средства за накнаду повластица из члана 8. овог закона обезбеђују се у буџету Републике.

Члан 11.

Министар финанисја ће донети ближе прописе о начину коришћења повластица из овог закона.

Члан 12.

Новчаном казном од 100 до 5.000 нових динара* казниће се за прекршај организатор путовања ако не утврди испуњеност прописаних услова за организовање групног путовања за које се обезбеђују средства за повластице у складу са одредбама овог закона (члан 5. став 1.).

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице организатора путовања новчаном казном до 300 нових динара.*

За прекршај ће се казнити новчано казном од 100 до 5.000 нових динара* превозник – правно лице, а од 50 до 1.000 нових динара* превозник – физичко лице, ако:

1. не обрачуна накнаду из буџета Републике Србије у висини одређеној чланом 8. овог закона;

2. не обезбеди комерцијалну повластицу предвиђену уговором из члана 9. овог закона.

Новчаном казном до 300 нових динара,* казниће се за прекршај из става 3. овог члана и одговорно лице превозника – правног лица.

*Службени гласник РС, број 48/1994

Члан 13.

Исплата накнаде из буџета Репубике за групна путовања организована и извршена у складу са одредбама Закона о повластицама за групна путовања деце и омладине у унутрашњем путничком саобраћају („Службени гласник СРС", бр. 14/77 и 29/88) вршиће се у висини и на начин предвиђен тим законом.

Члан 14.

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о повластицама за групна путовања деце и омладине у унутрашњем путничком саобраћају („Службени гласник СРС", бр. 14/77 и 29/88).

У 1991. години повластице за групна путовања деце и омладине у унутрашњем путничком саобраћају у Аутономној покрајини Војводини и Аутономној покрајини Косово и Метохија оствариваће се у складу са Законом о повластицама за групна путовања деце и омладине у унутрашњем путничком саобраћају („Службени лист АП Војводине", број 31/90) и Законом о повластицама за групна путовања деце и омладине у унутрашњем путничком саобраћају („Служени лист САПК", број 24/78), који престају да важе 31. децембра 1991. године.

Члан 15.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије".