Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

ЗАКОН

о избеглицама

„Службени гласник РС" броj 18 од 4. априла 1992, "Службени лист СРЈ" број 42 од 2. августа 2002 - СУС, "Службени гласник РС", бр. 30 од 7. маја 2010, 107 од 9. новембра 2012 - др. закон

 

 

Члан 1.

Лицима која су услед догађаја од 1991. до 1998. године и њихових последица избегла или прогнана из бивших југословенских република на територију Републике Србије, а не могу или због страха од прогона или дискриминације не желе да се врате на територију са које су избегла, укључујући и лица која су се определила за интеграцију (у даљем тексту: избеглице), обезбеђује се, у складу са одредбама овог закона, збрињавање ради задовољавања њихових основних животних потреба и пружа помоћ у процесу интеграције.*

Лице које се определило за интеграцију, у смислу овог закона, јесте лице које је поднело захтев за пријем у држављанство Републике Србије.*

Положај избеглице утврђује се у складу с одредбама овог закона.

 

*Службени гласник РС, број 30/2010

 

Члан 2.

Збрињавање избеглица обухвата организовани прихват, привремени смештај, помоћ у исхрани, ** материјалну и другу помоћ.

Избеглице имају право на здравствену и социјалну заштиту,** запошљавање и школовање, у складу са законом, и подлежу * односно радној обавези под истим условима као и грађани Републике Србије.

Права и обавезе из ст. 1. и 2. овог члана избеглице остварују према свом боравишту у Републици Србији.

Начин и обим збрињавања избеглица прописује Влада Републике Србије (у даљем тексту: Влада).

 

*Службени лист СРЈ, број 42/2002 (Одлука СУС)

**Службени гласник РС, број 30/2010

 

Члан 3.

Надлежни орган у Републици Србији, аутономној покрајини и јединици локалне самоуправе, обезбеђује збрињавање и пружа помоћ у интеграцији и повратку избеглица*.

Непосредну помоћ избеглицама могу пружати организација Црвеног крста, друге хуманитарне, верске и друге организације, удружења и грађани *.

 

*Службени гласник РС, број 30/2010

 

Члан 4.

Република Србија обезбеђује колективну заштиту личних, имовинских и других права и слобода избеглица и обезбеђује им међународну правну заштиту на начин који је утврђен за њене грађане.

 

Члан 5.

Стручне и друге послове који се односе на збрињавање, повратак и интеграцију избеглица утврђене овим законом и с њима повезане управне послове обавља Комесаријат за избеглице, као посебна организација (у даљем тексту: Комесаријат).*

Надлежни орган у аутономној покрајини и јединици локалне самоуправе обавља стручне послове везане за збрињавање, повратак и интеграцију избеглица.*

Надлежни орган у аутономној покрајини и јединици локалне самоуправе образује посебна тела, ради обављања организационих и других послова везаних за збрињавање, повратак и интеграцију избеглица на њиховој територији.*

Надлежни орган у аутономној покрајини и јединици локалне самоуправе, уз прибављено мишљење Комесаријата, одређују лице за одржавање везе са Комесаријатом и за обављање одређених послова за Комесаријат (у даљем тексту: повереник).*

 

*Службени гласник РС, број 30/2010

 

Члан 6.

Комесаријат обавља послове који се односе на: признавање и престанак статуса избеглица; збрињавање избеглица; регистрацију избеглица; усклађивање пружања помоћи избеглицама од стране других органа и организација у земљи и иностранству и старање о равномерном и благовременом пружању помоћи; обезбеђивање смештаја, односно размештаја избеглица на подручја јединица локалне самоуправе; предузимање мера за повратак избеглица; решавање стамбених потреба у складу са овим законом; вођење евиденција из своје надлежности и установљавање база података и обавља друге послове утврђене овим законом.*

Начин вођења евиденција и заштиту података о збрињавању, повратку и интеграцији избеглица, прописује комесар, у складу са законом.*

У складу с потврђеним међународним уговорима и општеприхваћеним правилима међународног права, ради збрињавања, интеграције или повратка избеглица, Комесаријат покреће иницијативе за тражење међународне помоћи од институција Уједињених нација и других међународних организација.*

Комесаријат има својство правног лица.*

Комесаријат остварује сарадњу с организацијом Црвеног крста, хуманитарним, верским и другим организацијама, удружењима и грађанима.*

 

*Службени гласник РС, број 30/2010

 

Члан 7.

Радом Комесаријата руководи комесар.*

Комесара поставља Влада на пет година, на предлог председника Владе.*

Комесар има заменика, који за свој рад одговара комесару.*

Заменик комесара помаже комесару у оквиру овлашћења која му он одреди и замењује га док је он одсутан или спречен.*

Заменика комесара поставља Влада на пет година, на предлог комесара.*

Комесар има једног или више помоћника, који за свој рад одговарају комесару.*

Помоћник комесара руководи заокруженом области рада за коју се образује сектор.*

Помоћника комесара поставља Влада на пет година, на предлог комесара.*

Комесар, заменик и помоћник имају статус државног службеника на положају у складу са законом.*

 

*Службени гласник РС, број 30/2010

 

Члан 8.

Привремени смештај и помоћ у исхрани избеглицама, Комесаријат може обезбедити организовањем колективног смештаја у колективним центрима (одмаралишта, опоравилишта, хотели, кампови, бараке и сл.) или појединачног смештаја у посебно обезбеђеним објектима и установама. Привремени смештај одређује Комесаријат, уважавајући у највећој могућој мери, најбоље интересе избеглица које су смештене или ће бити смештене у колективни центар.*

О отварању и затварању колективног центра одлучује комесар.*

Привремени смештај и помоћ у исхрани избеглицама обезбеђује Комесаријат непосредно или у сарадњи с организацијом Црвеног крста, осталим хуманитарним или другим организацијама и удружењима.*

Лицима која због психофизичког стања (стара, инвалидна и болесна лица), као и малолетним лицима без родитељског старања, која не могу да користе колективни центар, Комесаријат, на основу решења центра за социјални рад, обезбеђује смештај у установи социјалне заштите, другом облику социјалне заштите или породици.*

 

*Службени гласник РС, број 30/2010

 

Члан 9.

Средства за збрињавање, повратак и интеграцију* избеглица обезбеђују се из:

1) буџета Републике, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе*;

2) прилога, поклона и других облика добровољне помоћи;

3) других средстава утврђених законом и другим прописима*.

Ради прикупљања новчаних средстава као добровољне помоћи за збрињавање избеглица и стварање услова за њихов повратак, односно интеграцију, Комесаријат отвара посебан рачун.*

О прикупљању новчаних средстава из става 2. овог члана, њиховом коришћењу према утврђеним наменама и корисницима Комесаријат води евиденцију.

 

*Службени гласник РС, број 30/2010

 

Члан 10.

Комесаријат је дужан да на захтев Владе подноси извештај Влади о утрошку средстава за збрињавање избеглица.*

 

*Службени гласник РС, број 30/2010

 

Члан 11.

Подаци који се односе на идентификовање избеглице, чланова његове породице, имовину и њено стање у пребивалишту, као и други подаци од значаја за остваривање права утврђених законом, евидентирају се у складу с одредбама овог закона.

Образац података који се евидентирају, као и образац евиденције прописују споразумно Комесаријат, министарство надлежно за унутрашње послове* и Републички завод за статистику.

Сматра се да је попуњавањем обрасца из става 2. овог члана покренут поступак за признавање статуса* избеглице и издавање исправа утврђених овим законом.

 

*Службени гласник РС, број 30/2010

 

Члан 12.

Брисан је (види члан 11. Закона – 30/2010-3)

 

Члан 13.

О признавању и престанку статуса избеглица, као и о праву на збрињавање, његовом умањењу и престанку Комесаријат доноси решење.*

Против решења из става 1. овог члана може се уложити жалба у року од петнаест дана од дана достављања решења. Жалба се подноси надлежном органу преко Комесаријата*.

По жалби против решења Комесаријата о признавању и престанку статуса избеглица решава министарство надлежно за унутрашње послове.*

По жалби против решења Комесаријата о збрињавању избеглица решава Комисија из члана 19. став 4. овог закона.*

 

*Службени гласник РС, број 30/2010

 

Члан 14.

На основу решења о признавању статуса* избеглице министарство надлежно за унутрашње послове* издаје избегличку легитимацију, а уз претходну проверу да ли је то лице већ пријављено у некој другој општини.

Избегличка легитимација садржи податке утврђене прописима о личној карти и друге податке утврђене посебним прописом.

Избегличка легитимација је јавна исправа којом се доказује идентитет и на основу које избеглица остварује права која јој по закону припадају и доказује друге чињенице које су у њој садржане.

На издавање, чување и замену избегличке легитимације сходно се примењују прописи о личној карти.

 

*Службени гласник РС, број 30/2010

 

Члан 15.

Образац избегличке легитимације и начин вођења евиденције издатих избегличких легитимација прописује министарство надлежно за унутрашње послове, по прибављеном мишљењу Комесаријата.*

Министарство надлежно за унутрашње послове води евиденцију о издатим избегличким легитимацијама и промени боравишта избеглица.*

Министарство надлежно за унутрашње послове одузеће избегличку легитимацију лицу за које се утврди да му је престао статус избеглице на начин утврђен овим законом.*

Комесаријат за избеглице доставља министарству надлежном за унутрашње послове решење о престанку статуса избеглице.*

Обавезе које грађани Републике Србије имају према закону којим се уређује пребивалиште и боравиште грађана у погледу пријављивања и одјављивања пребивалишта, имају и избеглице у погледу пријављивања и одјављивања боравишта.

 

*Службени гласник РС, број 30/2010

 

Члан 16.

Право на збрињавање избеглице које обезбеђује Комесаријат може се умањити или престати кад избеглица или члан његовог породичног домаћинства:*

1) обезбеди запослење;*

2) обезбеди помоћ у збрињавању преко хуманитарне или друге организације;*

3) остварује приходе од покретне или непокретне имовине или по неком другом основу;*

4) има право својине на непокретној имовини којом може обезбедити смештај или му се обезбеди смештај.*

Чланом породичног домаћинства, у смислу овог закона, сматрају се: брачни и ванбрачни друг; дете рођено у браку, ван брака, усвојено или пасторак; родитељи брачних другова и лица која су брачни другови по закону дужни да издржавају.*

Основни критеријум за умањивање, односно престанак права на збрињавање је материјални положај породичног домаћинства.*

Ближе услове и критеријуме за умањење или престанак права на збрињавање прописује Влада.*

 

*Службени гласник РС, број 30/2010

 

Члан 17.

Избеглици престаје право на збрињавање ако:*

1) укупни приход по члану породичног домаћинства прелази минималну зараду;*

2) одбије понуђени смештај или размештај у оквиру расположивих могућности или одбије да се стално или привремено настани у месту у коме су му обезбеђени услови за живот;*

3) да нетачне податке од битног утицаја за остваривање овог права.*

 

*Службени гласник РС, број 30/2010

 

Члан 18.

Поступак за престанак статуса избеглице може се покренути по службеној дужности или на образложен лични захтев.*

Комесаријат по службеној дужности доноси решење о престанку статуса избеглице:*

1) ако је лице стекло држављанство Републике Србије и покренуло поступак пријаве пребивалишта;*

2) ако се лице добровољно вратило да би се настанило у бившу југословенску републику из које је избегло или изван које је остало из разлога наведених у члану 1. став 1. овог закона;*

3) ако се лице исели у трећу земљу, и*

4) корисницима програма стамбеног збрињавања у процесу интеграције.*

 

*Службени гласник РС, број 30/2010

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Одлуком Савезног уставног суда I У број 18/94 и 253/2001 престала је да важи ранија одредба члана 18. став 1. тачка 3) у делу који гласи „војну“ и „односно не пријаве се надлежном војном органу“ и ранија одредба члана 18. став 1. тачка 4) (види Одлуку СУС – 42/2002-10)

 (види члан 18. пре измене, када је био предмет оцене уставности)

 

 

Члан 19.

Избеглици и лицу из члана 18. став 2. тачка 1) овог закона и члановима њиховог породичног домаћинства, ради њихове интеграције, Република Србија може решавати стамбене потребе.*

Стамбене потребе лица из става 1. овог члана могу се решавати на један од начина:*

1) давањем непокретности у државној својини на коришћење на одређено време;*

2) давањем непокретности у државној својини у закуп на одређено време са могућношћу куповине;*

3) доделом средстава за побољшање услова становања;*

4) куповином грађевинског материјала за започету изградњу непокретности;*

5) куповином сеоске куће са окућницом.*

Поступак за решавање стамбених потреба у првом степену води и све одлуке доноси комисија чији се чланови бирају из реда запослених у Комесаријату за избеглице. Комисија има непаран број чланова. Чланове комисије бира и разрешава комесар.*

Против првостепених одлука комисије, жалба се подноси Комисији за решавање стамбених потреба избеглица, у року од 15 дана од дана пријема првостепене одлуке, преко Комесаријата.*

Комисију за решавање стамбених потреба избеглица чине председник и шест чланова које именује Влада, на период од четири године.*

Ако овим законом није друкчије одређено, у поступцима из ст. 3. и 4. овог члана, сходно се примењују одредбе закона који уређује општи управни поступак.*

Стамбене потребе лицима из става 1. овог члана могу се решавати и путем наменских иностраних кредита и кроз програме донатора.*

Услови, поступак и друга питања од значаја за решавање стамбених потреба из става 7. овог члана утврђују се у уговорима и програмима донатора.*

 

*Службени гласник РС, број 30/2010

 

Члан 19а*

Непокретности прибављене из средстава буџета Републике Србије за решавање стамбених потреба избеглица, дају се у закуп на одређено време или се купују, под условима утврђеним овим законом.*

Непокретности прибављене из средстава домаћих или иностраних донација дају се на коришћење на одређено време, у закуп на одређено време и купују се, под условима утврђеним овим законом, водећи рачуна о споразумима закљученим са донаторима.*

 

*Службени гласник РС, број 30/2010

 

Члан 19б*

Право на решавање стамбених потреба могу да остваре лица из члана 19. став 1. овог закона, под следећим условима:*

1) да не могу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или у другој држави;*

2) да од стицања статуса избеглице нису отуђила, поклонила или заменила непокретност у држави свог претходног пребивалишта или у другој држави, а којом су могла да реше своје стамбене потребе;*

3) да немају у својини непокретност којом би могла да реше своје стамбене потребе;*

4) да немају приходе, којима би могла да реше своје стамбене потребе;*

5) да нису корисници другог програма стамбеног збрињавања у процесу интеграције или повратка, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;*

6) да, у случају решавања стамбених потреба давањем непокретности у закуп на одређено време, имају пријављен боравак последње две године на подручју јединице локалне самоуправе на којој се налази непокретност која се даје у закуп на одређено време. Овај рок може бити и краћи уз сагласност општине.*

Испуњене услова из става 1. овог члана доказује лице које тражи решавање стамбених потреба.*

Ако лице из става 2. овог члана учини вероватним да не може од надлежних органа стране државе да прибави доказе, Комесаријат по службеној дужности прибавља доказе од органа стране државе, сходном применом одредаба закона који уређује општи управни поступак.*

Ближе услове и мерила за утврђивање реда првенства за решавање стамбених потреба избеглица прописује Влада.*

 

*Службени гласник РС, број 30/2010

 

Члан 19в*

Стамбене потребе решавају се према броју чланова породичног домаћинства, и то за самца или два члана – непокретност површине до 30 метара квадратних, а за сваког следећег члана породичног домаћинства још по 10 метара квадратних.*

Површина непокретности већа од површине из става 1. овог члана, у смислу овог закона, сматра се вишком стамбеног простора.*

 

*Службени гласник РС, број 30/2010

 

Члан 19г*

Уговоре о коришћењу, закупу или купопродаји непокретности закључује Комесаријат, као давалац, са лицем из члана 19. став 1. овог закона, а на основу правоснажне одлуке о додели.*

Ако је уговором о донацији изричито предвиђено, уговоре из става 1. овог члана, као давалац закључује јединица локалне самоуправе на чијем подручју се непокретност налази, осим ако то право не пренесу на Комесаријат.*

 

*Службени гласник РС, број 30/2010

 

Члан 19д*

Непокретност прибављена из домаћих или иностраних донација може се дати на коришћење на одређено време под условима утврђеним овим законом лицу из члана 19. став 1. овог закона, у случају да је овај начин решавања стамбених потреба и време коришћења непокретности предвиђен у споразуму са донатором.*

Уговор о коришћењу непокретности на одређено време закључује се у писаној форми између лица коме је на основу правоснажне одлуке дата непокретност на коришћење на одређено време (у даљем тексту: корисник) и Комесаријата (у даљем тексту: давалац).*

Корисник сноси трошкове коришћења непокретности, и то: потрошње воде, електричне енергије, грејања, трошкова текућег одржавања и друге трошкове настале коришћењем непокретности.*

Корисник, по истеку рока одређеног уговором о коришћењу непокретности на одређено време, може закључити уговор о закупу на одређено време под условима утврђеним овим законом и споразуму са донатором.*

 

*Службени гласник РС, број 30/2010

 

Члан 19ђ*

Уговор о закупу непокретности на одређено време закључује се у писаној форми између лица коме је на основу правоснажне одлуке дата непокретност у закуп на одређено време или корисника непокретности коме је истекао рок за коришћење непокретности на одређено време (у даљем тексту: закупац) и Комесаријата (у даљем тексту: закуподавац).*

 

*Службени гласник РС, број 30/2010

 

Члан 19е*

Уговор о коришћењу непокретности, односно уговор о закупу на одређено време престаје:*

1) исељењем корисника, односно закупца;*

2) повратком корисника, односно закупца у државу свог претходног пребивалишта или исељењем у трећу земљу;*

3) споразумним раскидом;*

4) отказом;*

5) истеком рока на који је уговор закључен;*

6) пропашћу непокретности, и*

7) у другим случајевима утврђеним законом.*

У случају смрти корисника, односно закупца чланови породичног домаћинства који су са корисником, односно закупцем користили непокретност настављају са коришћењем, с тим што уговор о коришћењу, односно закупу на одређено време закључује брачни или ванбрачни друг, деца или други члан породичног домаћинства који су према уговору о коришћењу, односно закупу на одређено време корисници непокретности, а којег одреди давалац.*

Давалац односно закуподавац је дужан да у року од 30 дана од дана сазнања за смрт корисника, односно закупца, лицима из става 2. овог члана понуди закључење новог уговора о коришћењу, односно закупу на одређено време.*

Ако лице из става 2. овог члана не закључи уговор о коришћењу, односно уговор о закупу на одређено време у року од 90 дана од дана када је давалац или закуподавац понудио закључење новог уговора, престаје уговор о коришћењу, односно уговор о закупу на одређено време.*

 

*Службени гласник РС, број 30/2010

 

Члан 19ж*

Давалац, односно закуподавац може дати отказ уговора о коришћењу, односно уговора о закупу на одређено време ако корисник, односно закупац:*

1) отпочне да користи непокретност у држави претходног пребивалишта или у другој држави;*

2) отуђи, поклони или замени непокретност или другу имовину у држави претходног пребивалишта или другој држави којом може решити стамбене потребе;*

3) стекне у својину непокретност или другу имовину којом би могао да реши стамбене потребе;*

4) без сагласности даваоца, односно закуподавца користи непокретност за обављање пословне делатности, издаје у подзакуп или дозволи коришћење непокретности лицима која нису предвиђена уговором;*

5) са члановима породичног домаћинства престане да користе непокретност дуже од три месеца непрекидно, без оправданог разлога;*

6) проузрокује штету на инсталацијама, уређајима или на непокретности коју користи, и*

7) у другим случајевима прописаним законом.*

Закуподавац може дати отказ уговора о закупу на одређено време и ако закупац не плати закупнину за најмање три месеца узастопно или четири месеца у току године.*

Давалац, односно закуподавац даје отказ уговора о коришћењу, односно уговора о закупу на одређено време у писаној форми са отказним роком који не може бити краћи од 30 дана, а ако отказни рок истиче у периоду децембар–фебруар, отказни рок се продужава за још 30 дана.*

Корисник, односно закупац може дати отказ уговора о коришћењу, односно уговора о закупу на одређено време у писаној форми, најмање 30 дана пре него што се исели из непокретности.*

Ако закупац да отказ са отказним роком краћим од рока из става 4. овог члана, дужан је да закуподавцу плати закупнину и за наредни месец.*

 

*Службени гласник РС, број 30/2010

 

Члан 19з*

Закупнина квадратног метра непокретности утврђује се тако што се тржишна вредност квадратног метра непокретности која је предмет закупа, из решења о утврђивању пореза на имовину, множи са коефицијентом 0,00121.*

Закупнина се утврђује годишње по доношењу решења о утврђивању пореза.*

Послови утврђивања, обрачуна и наплате закупнине могу се поверити предузећу за стамбене услуге на подручју јединице локалне самоуправе на коме се непокретност налази.*

 

*Службени гласник РС, број 30/2010

 

Члан 19и*

Пре истека рока на који је закључен уговор о закупу непокретности на одређено време, који не може бити краћи од шест месеци, закупац може поднети писани захтев за обнављање уговора о закупу на одређено време или захтев за закључење уговора о купопродаји непокретности.*

Писани захтев за обнављање уговора о закупу на одређено време или за закључење уговора о купопродаји непокретности закупац подноси Комесаријату најкасније 30 дана пре истека рока о закупу на одређено време.*

Са закупцем који је поднео писани захтев за обнављање уговора о закупу на одређено време, уколико су испуњени услови из члан 19б овог закона, Комесаријат закључује уговор о закупу на одређено време са истим роком и под истим условима.*

Комесаријат закључује уговор о купопродаји непокретности са закупцем који је поднео писани захтев за закључење уговора о купопродаји непокретности, под условом да закупац и чланови његовог породичног домаћинства имају пријављено пребивалиште на адреси где се непокретност у закупу налази, да испуњавају услове из члана 19б став 1. тач. 1. до 5. овог закона и да непокретност не отуђе пре истека рока од пет година од дана закључења уговора о купопродаји непокретности.*

До закључења уговора о купопродаји непокретности Комесаријат са закупцем закључује уговор о закупу на одређено време под истим условима, са роком који може бити краћи од шест месеци.*

Корисници непокретности које су изграђене по принципу самоградње могу поднети писани захтев за закључење уговора о купопродаји непокретности.*

 

*Службени гласник РС, број 30/2010

 

Члан 19ј*

Уговор о купопродаји непокретности закључује у писаној форми лице које је поднело захтев за закључење уговора (у даљем тексту: купац) и Комесаријат (у даљем тексту: продавац).*

 

*Службени гласник РС, број 30/2010

 

Члан 19к*

Вредност непокретности која је предмет уговора о купопродаји представља тржишну вредност непокретности, одређену у решењу о утврђивању пореза на имовину.*

 

*Службени гласник РС, број 30/2010

 

Члан 19л*

Купопродајна цена непокретности утврђује се када се вредност непокретности која је предмет уговора о купопродаји умањи за 50%.*

За непокретност изграђену по принципу делимичне градње, на којој је лице из члана 19. став 1. овог закона извело завршне радове, купопродајна цена утврђена у ставу 1. овог члана умањује се још за 40%.*

За непокретност изграђену по принципу самоградње, на којој је лице из члана 19. став 1. овог закона извело радове у целини, купопродајна цена биће одређена у складу са ценом опремања секундарне инфраструктуре и одредбама споразума о донацији.*

 

*Службени гласник РС, број 30/2010

 

Члан 19љ*

Ако је лице које је поднело захтев за закључење уговора о купопродаји непокретности или члан његовог породичног домаћинства инвалид, према степену телесног оштећења има право на умањење купопродајне цене из члана 19л овог закона до 10%.*

Право на умањење купопродајне цене из члана 19л овог закона у висини 5% има и лице које купује непокретност, чији је члан породичног домаћинства смртно страдао или је као нестало лице проглашено за умрло услед оружаних дејстава после 17. августа 1990. године.*

 

*Службени гласник РС, број 30/2010

 

Члан 19м*

Умањење купопродајне цене примењује се за целу непокретност, односно део непокретности до величине непокретности прописане у члану 19в став 1. овог закона.*

Купопродајна цена за део непокретности који представља вишак стамбеног простора утврђује се по цени квадратног метра у односу на вредност непокретности која је предмет купопродаје.*

 

*Службени гласник РС, број 30/2010

 

Члан 19н*

Укупна умањења из чл. 19л и 19љ овог закона могу износити највише до 90% од вредности непокретности која је предмет купопродаје.*

 

*Службени гласник РС, број 30/2010

 

Члан 19њ*

Куповином сеоске куће са окућницом решавају се стамбене потребе лица из члана 19. став 1. овог закона, у складу са овим законом ако су средства обезбеђена из буџета Републике Србије, под условом да непокретност не отуђе пре истека рока од пет година од дана закључења уговора о купопродаји непокретности, односно у складу са уговором о кредиту или донацији ако су средства обезбеђена путем наменских иностраних кредита и кроз програме донатора.*

Уговор о куповини сеоске куће са окућницом средствима из буџета Републике Србије закључује се у писаној форми између лица коме је на основу правоснажне одлуке утврђено право на овај вид стамбеног збрињавања (у даљем тексту: купац), Комесаријата и продавца.*

Део средстава уложених у куповину сеоске куће са окућницом лице из става 2. овог члана дужно је вратити Комесаријату у року од пет година од дана закључења уговора. Висина дела средстава уложених у куповину сеоске куће са окућницом за који постоји обавеза враћања не може износити више од 50% уговорне цене.*

Комесаријат може донети одлуку о ослобађању лица из става 2. овог члана од обавезе враћања дела средстава уложених у куповину сеоске куће са окућницом на предлог јединице локалне самоуправе, у складу са њеном популационом политиком.*

 

*Службени гласник РС, број 30/2010

 

Члан 19о*

Помоћ за побољшање услова становања куповином грађевинског материјала за започету изградњу непокретности може се дати под условима утврђеним у члану 19б став 1. тач. 1) 2) и 4), као и да је лице власник непокретности или има грађевинску дозволу за изградњу те непокретности, а да нема у својини другу непокретност којом би могао да реши своје стамбене потребе.*

Уговор о додели грађевинског материјала закључује се у писаној форми између лица коме је на основу правоснажне одлуке утврђено право на овај вид стамбеног збрињавања (у даљем тексту: корисник) и Комесаријата (у даљем тексту: давалац).*

Контролу наменског коришћења помоћи врши Комесаријат. У случају ненаменског коришћења помоћи корисник има обавезу враћања целокупне новчане вредности помоћи.*

Део средстава уложених за куповину грађевинског материјала у висини од 50% од динарске противвредности грађевинског материјала који је предмет помоћи корисник је дужан вратити Комесаријату у року од пет година од дана закључења уговора.*

 

*Службени гласник РС, број 30/2010

 

Члан 19п*

Ако се неко лице усели у непокретност из члана 19а став 1. овог закона без правног основа или користи непокретност без закљученог уговора или је поништен правни основ по коме је закључен уговор, Комесаријат има право да код општинског органа надлежног за стамбене послове захтева његово исељење.*

Поступак за исељење је хитан.*

Жалба на решење о исељењу лица које се уселило или користи непокретност без правног основа, не задржава извршење решења.*

 

*Службени гласник РС, број 30/2010

 

Члан 19р*

Одредбе чл. 19. до 19п овог закона, сходно примењују и органи јединице локалне самоуправе када у сарадњи са Комесаријатом решавају стамбене потребе избеглица у процесу њихове интеграције.*

 

*Службени гласник РС, број 30/2010

 

Члан 19с*

Средства добијена од корисника којима се решавају стамбене потребе у процесу интеграције на један од начина из члана 19. став 2. овог закона, уплаћују се на рачун прописан за уплату јавних прихода буџета Републике Србије и користи се за решавање стамбених потреба и друге програме интеграције лица из члана 19. став 1. овог закона, по годишњем програму који доноси Влада на предлог Комесаријата.*

 

*Службени гласник РС, број 30/2010

 

Члан 19т*

Избеглицама које су се определиле за повратак да би се настаниле у бившу Републику СФРЈ из које су избегле, Република Србија може пружити помоћ, и то:*

1) доделом повратничког пакета породицама које се враћају у места из којих су избегли или*

2) доделом помоћи у механизацији повратничким задругама које се баве пољопривредом и сточарством и чијих је више од 2/3 оснивача избеглица које су се вратиле из Републике Србије.*

Помоћ из става 1. овог члана додељује се на основу јавног конкурса који расписује Комесаријат.*

 

*Службени гласник РС, број 30/2010

 

Члан 20.

Лица која су избегла на територију Републике Србије под условима и на начин утврђен у члану 1. овог закона пре ступања на снагу овог закона дају податке из члана 11. овог закона за увођење у евиденцију, признавање својства избеглице и издавање избегличке легитимације у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона.

До истека рока из става 1. овог члана избегла лица настављају да остварују права на начин и у обиму која су остваривала до дана ступања на снагу овог закона.

 

Члан 21.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије".

 

 

 

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ“ ЗАКОНА

 

 

Законо изменама и допунама Закона о избеглицама:„Службени гласник РС“, број 30/2010-3

 

Члан 20.

Непокретности које су, до дана ступања на снагу овог закона, прибављене из буџета Републике Србије, домаћих или иностраних донација за решавање стамбених потреба избеглица државна су својина.

Лица која користе непокретност у државној својини по основу решења, односно упута Комесаријата издатих до дана ступања на снагу овог закона, имају право да поднесу захтев за закључење уговора о закупу на одређено време, под условима утврђеним овим законом, у року од шест месеци од дана почетка примене овог закона.

Лицима из става 2. овог члана, са којима се не закључи уговор о закупу непокретности на одређено време, престаје право коришћења непокретности о чему Комесаријат доноси решење.

 

Члан 21.

Поступци у којима се одлучује о правима која се односе на решавања стамбених потреба и на збрињавање избеглица, који нису правоснажно окончани до дана ступања на снагу овог закона, окончаће се према одредбама овог закона.

 

Члан 22.

Лица која до дана ступања на снагу овог закона нису добила избегличку легитимацију, у складу са Правилником о избегличкој легитимацији („Службени гласник РС”, бр. 23/92 и 139/04) дужна су да, у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона, поднесу захтев Комесаријату за добијање избегличке легитимације.

Комесаријат одлучује о испуњености услова за добијање избегличке легитимације.

Ако лица из става 1. овог члана, у прописаном року, не поднесу захтев за добијање избегличке легитимације престаје им статус избеглице.

 

Члан 23.

Прописи за спровођење овог закона донеће се у року од три месеца од дана ступања на снагу овог закона.

 

Члан 24.

До доношења прописа предвиђених овим законом примењују се прописи донети на основу Закона о избеглицама („Службени гласник РС”, бр. 18/92 и 45/02), ако нису у супротности са овим законом.

 

Члан 25.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а почиње да се примењује по истеку три месеца од дана ступања на снагу, осим одредаба члана 22. које се примењују од дана ступања на снагу овог закона.