Редакцијски пречишћен текст

 

 

ЗАКОН

о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама

„Службени гласник РС“, бр. 67 од 1. јула 2003, 101 од 21. новембра 2005. - др. закон, 90 од 1. октобра 2007, 72 од 3. септембра 2009. - др. закон, 111 од 29. децембра 2009, 104 од 27. новембра 2013 - др. закон, 87 од 13. новембра 2018.

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим законом утврђују се мере за спречавање насиља и недоличног понашања на спортским приредбама и у вези са спортским приредбама, као и обавезе организатора и овлашћења надлежних органа у спровођењу тих мера.

*Службени гласник РС, број 111/2009

Члан 2.

Спортске приредбе, у смислу овог закона, јесу спортска такмичења и спортске манифестације.

Организатор спортске приредбе, у смислу овог закона, јесте спортски савез, спортско друштво, спортска организација – клуб, друго правно или физичко лице које се стално или повремено бави организацијом спортских приредби, односно које је преузело организовање одређене спортске приредбе, или вршење одређених послова у организовању спортске приредбе.

Време одржавања спортске приредбе, у смислу овог закона, је временски интервал од два часа пре почетка спортске приредбе до једног часа након њеног завршетка, односно, кад се одржавају спортске приредбе повећаног ризика, временски интервал од четири часа пре почетка спортске приредбе до четири часа након њеног завршетка.

Организатор спортске приредбе повећаног ризика дужан је да отвори улазе најкасније два сата пре почетка спортске приредбе, а организатори осталих спортских приредаба најкасније сат времена пре почетка спортске приредбе или у друго време које одреди министарство надлежно за унутрашње послове (у даљем тексту: Министарство).

Учесници спортске приредбе, у смислу овог закона, јесу сва лица присутна на спортској приредби.

Спортски објекат, у смислу овог закона, је објекат намењен за одржавање спортских приредби, који поред спортског терена има простор за гледалиште и који може имати и пратећи простор (санитарни, гардеробни, спремишни и др.), као и простор на који је улазак и кретање физичких лица условљено поседовањем улазнице или дозволе коју издаје организатор спортске приредбе.

Спортски терен, у смислу овог закона, јесте простор на коме се обавља спортска активност (спортска игра, такмичење), као и простор до гледалишта.

Гледалиште, у смислу овог закона, јесте уређен простор на спортском објекту намењен за смештај гледалаца (трибине), односно простор уз спортски терен намењен за гледаоце ако објекат нема трибине.

*Службени гласник РС, број 90/2007

**Службени гласник РС, број 111/2009

***Службени гласник РС, број 87/2018

Члан 3.

Организатор спортске приредбе, у сарадњи са Mинистарством, дужан је да осигура безбедно одржавање спортске приредбе и да предузме мере којима се предупређује и онемогућава избијање насиља и недоличног понашања гледалаца.

Организатор спортске приредбе врши контролу над спровођењем мера утврђених овим законом.

*Службени гласник РС, број 111/2009

**Службени гласник РС, број 87/2018

Члан 4.

Под насиљем и недоличним понашањем на спортским приредбама, у смислу овог закона, сматра се нарочито:

1) физички напад на учеснике спортске приредбе, односно физички обрачун између учесника на спортској приредби;

2) бацање предмета на спортски терен или у гледалиште;

3) покушај уношења или уношење у спортски објекат или истицање у спортском објекту обележја којима се вређају национална, расна, верска или друга осећања или на други начин изазива мржња или нетрпељивости која може да доведе до физичких сукоба;

4) оштећивање спортског објекта, опреме, уређаја и инсталација на спортском објекту на коме се одржава спортска приредба;

5) изазивање нереда или уништавање имовине приликом доласка, односно одласка са спортске приредбе или у спортском објекту, ремећење тока спортске приредбе, угрожавање безбедности учесника спортске приредбе или трећих лица;

6) неовлашћени улазак на спортски терен, односно у службене просторије и службене пролазе спортског објекта или у део гледалишта спортског објекта који је намењен противничким навијачима;

7) покушај уношења, односно уношење у спортски објекат, поседовање или употреба алкохола или других опојних средстава;

8) покушај уношења, односно уношење у спортски објекат или коришћење пиротехничких средстава и других предмета и средстава којима може да се угрози безбедност учесника у спортској приредби или омета њен ток;

8а) поседовање у доласку или одласку са спортске приредбе пиротехничких средстава, предмета и средстава којима може да се угрози безбедност;

9) паљење навијачких реквизита или других предмета;

10) маскирање лица ради прикривања идентитета у случају вршења било ког облика насиља, коришћењем одевних или других предмета.

Сви изрази у овом закону имају једнако родно значење, без обзира да ли се користе у мушком или женском роду и односе се подједнако на мушки и на женски род.

*Службени гласник РС, број 111/2009

**Службени гласник РС, број 87/2018

Члан 5.

На организовање спортских приредби сходно се примењују и прописи о окупљању грађана и приватном обезбеђењу.

*Службени гласник РС, број 87/2018

Члан 6.

Надзор над спровођењем овог закона врши Министарство.

II. МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ НАСИЉА И НЕДОЛИЧНОГ ПОНАШАЊА НА СПОРТСКИМ ПРИРЕДБАМА

1. Превентивне мере

Члан 7.

У циљу превентивног деловања и смањења ризика избијања насиља и недоличног понашања гледалаца, спортски савези, спортска друштва, спортске организације – клубови дужни су да:

1) подстичу организовање и добро понашање својих навијача и њихових клубова;

2) остварују одговарајуће информисање својих навијача (састанци са навијачима, издавање билтена и др.);

3) координирају активности са клубовима својих навијача приликом организованог одласка на спортске приредбе на којима су те спортске организације – клубови и њихови навијачи гостујући;

4) уреде спортским правилима из своје надлежности које се спортске приредбе сматрају високо ризичним и које мере су организатори спортских приредби и други учесници дужни да предузму, у складу са законом и другим прописима, на спортским приредбама високог ризика;

5) предузму друге мере и активности, у складу са законом, прописима донетим на основу закона и спортским правилима;

6) подстичу позитивно понашање и деловање играча и службених лица пре, за време и након одржавања спортске приредбе.

*Службени гласник РС, број 90/2007

2. Мере које се предузимају на спортским приредбама

Члан 8.

Организатор спортске приредбе дужан је да образује одговарајућу редарску службу или да ангажује правно лице или предузетника ради обављања послова физичког обезбеђења и одржавања реда на спортској приредби.

Престали су да важе ранији ст. 2. и 3. (види члан 90. Закона - 104/2013-8)

Приликом одржавања међународних спортских приредаба, спортских приредаба повећаног ризика или спортских приредаба највишег ранга националних екипних спортских такмичења, организатор је дужан да, за обављање послова редарске службе, ангажује правно лице или предузетника за вршење послова приватног обезбеђења.

*Службени гласник РС, број 111/2009

**Службени гласник РС, број 87/2018

Члан 8а

Приликом обављања послова физичког обезбеђења и одржавања реда на спортској приредби, редарска служба је дужна да:

1) забрани приступ објекту на коме се одржава спортска приредба лицима која су под утицајем алкохола или других опојних средстава, или се из њиховог понашања може закључити да су склони насилном или недоличном понашању;

2) одвоји гостујуће навијаче усмеравањем на посебне улазе и излазе из спортског објекта и посебан део гледалишта који је за њих одређен;

3) обезбеди да гледалац седи на тачно одређеном месту;

4) онемогући улазак гледалаца на спортски терен и спречи њихов прелазак из једног дела гледалишта намењен навијачима једног клуба у други;

5) онемогући уношење или продају алкохолних пића у спортском објекту;

6) онемогући уношење у спортски објекат предмета који се могу употребити у насилничким поступањима (пиротехничка средства, мотке, флаше и сл.), односно којима се може ометати ток спортске приредбе (огледала, ласерски показивачи, звучни уређаји веће снаге, транспаренти или обележја којима се подстиче расна, верска, национална или друга нетрпељивост и мржња, односно чији је садржај увредљив или непристојан и сл.);

7) онемогући уношење у спортски објекат и истицање навијачких симбола који су већих димензија и могу ометати рад службених лица, осим застава, шалова, капа и дресова са обележјима клуба;

8) упозори, односно удаљи гледаоца који својим понашањем или пропуштањем одређене радње може изазвати насиље на спортској приредби, угрозити безбедност учесника спортске приредбе или ометати њен ток;

9) брисана је (види члан 6. Закона - 87/2018-23)

Гледалац, односно група гледалаца је дужна да поступа по налозима редарске службе приликом обављања послова из става 1. овог члана.

*Службени гласник РС, број 111/2009

Члан 8б

Престао је да важи (види члан 90. Закона - 104/2013-8)

Члан 9.

Организатор је дужан да оствари сарадњу са Министарством, ради спровођења мера и налога који се односе на одржавање јавног реда и мира.

Организатор је дужан да за време спортске приредбе обезбеди присуство одговарајуће службе медицинске помоћи, као и да оствари сарадњу, а по потреби предузме мере да обезбеди и присуство других надлежних органа и организација, јавних служби и јавних предузећа (ватрогасне јединице, инспекцијске и комуналне службе и др.).

3. Мере које се предузимају на спортским приредбама повећаног ризика

Члан 10.

Надлежни спортски савез Републике Србије, односно организатор спортске приредбе проглашава спортску приредбу повећаног ризика на основу акта надлежног спортског савеза или на препоруку Министарства кад посебне околности указују да на њој може доћи до насиља или недоличног понашања гледалаца.

*Службени гласник РС, број 111/2009

Члан 11.

На спортским приредбама повећаног ризика организатор је дужан да:

1) оствари сарадњу с представницима клубова навијача ради међусобне размене информација;

2) о свим информацијама које поседује у вези са спортском приредбом, обавести одмах, а најкасније 48 сати пре почетка спортске приредбе Министарство и друге надлежне органе, надлежни спортски савез и друге заинтересоване спортске организације, а по потреби и спортисте који учествују на спортској приредби;

3) одреди одговорно лице задужено за спровођење мера прописаних овим законом и сарадњу са Министарством;

4) поступа по налозима Министарства.

*Службени гласник РС, број 111/2009

Члан 12.

Организатор је дужан да пре почетка, за време трајања и по завршетку спортске приредбе повећаног ризика:

1) обезбеди одвајање група гостујућих навијача продајом улазница на одвојеним и посебним продајним местима;

2) обезбеди да се у продају пусте само нумерисане улазнице за седење, чији број не може бити већи од капацитета спортског објекта и који не угрожава безбедност учесника спортске приредбе;

2а) обезбеди распоред седења на нумерисаним седиштима у складу са нумерацијом на улазницима;

3) оствари сарадњу са спортским организацијама – клубовима који учествују у спортској приредби у погледу продаје улазница за њихове навијаче;

4) одреди посебне улазе, излазе и део гледалишта за групе гостујућих навијача, уколико се очекује њихов организовани долазак или долазак у већем броју;

5) обезбеди преко програма спортске приредбе или других средстава информисања подстицање гледалаца на коректно понашање.

*Службени гласник РС, број 111/2009

Члан 13.

Организатор спортске приредбе из члана 8. став 2. овог закона дужан је да води евиденцију о продатим улазницама, која садржи: име и презиме, ЈМБГ или број путне исправе (ако се ради о странцу) лица којима се улазнице продају.

Организатор спортске приредбе дужан је да евиденцију из става 1. овог члана одмах достави територијално надлежној јединици Министарства по месту одржавања спортске приредбе, а најкасније до завршетка спортске приредбе, након чега је брише.

Организатор спортске приредбе дужан је да достави надлежној организационој јединици Министарства по месту одржавања спортске приредбе податке о идентитету лица која поседују годишње и друге повлашћене улазнице, пре почетка такмичења и у случају наступања промене.

Одредбе става 1. овог члана примењују се и на организаторе спортских приредаба који омогућавају бесплатан улаз посетиоцима.

Организатор је дужан да обезбеди да се улазнице продају искључиво лицима која поседују идентификациони документ (лична карта, путна исправа и др.).

Организатор је дужан да обезбеди да се једном лицу не може продати више од укупно четири улазницe независно од начина продаје.

Организатор је дужан да онемогући улазак на спортску приредбу лицима која не поседују идентификациони документ, односно лицима млађим од 16 година која нису у пратњи родитеља или старатеља.

Брисан је ранији став 5. (види члан 7. Закона - 87/2018-23)

*Службени гласник РС, број 111/2009

**Службени гласник РС, број 87/2018

Члан 14.

На дан одржавања спортске приредбе повећаног ризика улазнице се продају само у спортском објекту у коме се спортска приредба одржава или у његовој непосредној близини.

*Службени гласник РС, број 111/2009

Члан 15.

Организатор је дужан да обезбеди да се спортска приредба повећаног ризика одржи у спортском објекту који има:

1) одговарајуће ограде испред спортског објекта за усмеравање и раздвајање противничких група навијача;

2) одговарајуће ограде за спречавање уласка гледалаца на спортски терен;

3) одговарајуће ограде за раздвајање противничких група навијача;

4) одговарајући број јасно и видљиво обележених улаза и излаза према свим деловима гледалишта;

5) одговарајућа нумерисана седишта која се не могу одвалити само коришћењем физичке снаге;

6) одговарајући простор за дежурног судију, јавног тужиоца и овлашћено лице Министарства, надлежно за одржавање јавног реда и мира на спортској приредби, са којег имају јасан преглед спортског терена и гледалишта и приступ опреми из тачке 7) овог става;

7) техничку опрему за праћење и снимање уласка и понашања гледалаца на спортском објекту;

7а) одговарајућу просторију за безбедно задржавање учесника спортске приредбе који се противправно понаша, као и лица којем је изречена мера безбедности, односно заштитна мера забране присуствовања одређеним спортским приредбама, а затечено је на спортском објекту;

8) просторију за пружање хитне медицинске помоћи;

9) одговарајући број мушких и женских мокрих чворова у свим деловима гледалишта;

10) простор за безбедан смештај превозних средстава гостујућих екипа;

11) систем јавног разгласа;

12) одговарајуће осветљење уколико се спортска приредба одржава у вечерњим часовима, као и обезбеђено непрекидно напајање електричном енергијом.

Услове из става 1. овог члана дужан је да испуни и организатор других спортских приредаба, осим услова утврђених тач. 1), 3), 5), 6), 7), 7а) и 10) наведеног става.

Ближе услове из става 1. овог члана и њихову испуњеност утврђује надлежни спортски савез, односно асоцијација клубова, уз претходно прибављено мишљење министарства надлежног за послове спорта и сагласност Министарства.

*Службени гласник РС, број 111/2009

Члан 16.

Гостујући спортски клуб који учествује на спортској приредби  обавезан је да:

1) најкасније три дана пре организованог поласка навијача на спортску приредбу обавести организатора спортске приредбе о свим елементима битним за пријем клуба и његових навијача (дан и време поласка, процена броја навијача који долазе, начин превоза, место боравка или окупљања, имена вођа навијача и сл.);

2) оствари сарадњу са клубом својих навијача и учествује у организацији њиховог доласка и одласка са спортске приредбе;

3) брисана је (види члан 8. Закона - 87/2018-23)

4) предузме друге потребне мере да клуб и његови навијачи не буду узрок насиља и нереда на спортској приредби.

*Службени гласник РС, број 90/2007

**Службени гласник РС, број 87/2018

4. Мере које предузимају надлежни државни органи

Члан 17.

Министарство приликом одржавања спортских приредаба  може да наложи предузимање свих потребних мера за спречавање насиља и недоличног понашања гледалаца, а нарочито да:

1) наложи групама  навијача кретање одређеним правцем приликом доласка, односно одласка из спортског објекта;

2) наложи организатору спортске приредбе отклањање уочених недостатака спортског објекта или пропуста у организацији посебно ако се ради о уоченим недостацима у току спортске приредбе, а који у значајној мери могу угрозити безбедност учесника спортске приредбе;

3) спречи долазак у место одигравања спортске приредбе или забрани улазак на спортску приредбу, односно удаљи са спортског објекта лице из чијег се понашања може закључити да је склоно насилничком и недоличном понашању.

Министарство пред спортску приредбу повећаног ризика најмање 24 часа пре њеног почетка врши преглед спортског објекта на коме ће се спортска приредба одржати и остварује увид у организационе припреме.

Ако организатор спортске приредбе не поступи по налозима Министарства, а због уочених недостатака у значајној мери може бити угрожена безбедност учесника спортске приредбе, Министарство може забранити одржавање спортске приредбе.

*Службени гласник РС, број 90/2007

**Службени гласник РС, број 87/2018

Члан 18.

Забрањена је продаја или конзумирање алкохолних пића у спортском објекту или на удаљености до једног километра од средишње тачке спортског терена у Београду, Крагујевцу, Нишу и Новом Саду, а у осталим местима до 300 метара за време одржавања спортске приредбе, ваздушном линијом.

Изузетно од одредби члана 6. овог закона, надзор над спровођењем става 1. овог члана у односу на продају алкохолних пића може вршити и Комунална полиција.

*Службени гласник РС, број 87/2018

5. Трошкови спровођења мера

Члан 19.

Организатор спортске приредбе сноси трошкове који се односе на предузимања мера из чл. 7–15. овог закона.

Организатор може са Републиком Србијом закључити уговор о обављању одређених послова обезбеђења спортске приредбе и спровођења одређених мера за спречавање насиља и недоличног понашања гледалаца, који не спадају у редовне послове одржавања јавног реда и мира.

Уговор из става 2. овог члана закључује у име Републике Србије министар надлежан за унутрашње послове.

Приходи остварени обављањем послова и спровођењем мера из става 2. овог члана приход су буџета Републике.

III. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

1. Кривично дело

Насилничко понашање на спортској приредби

Члан 20.

Престао је да важи (види члан 189. Закона – 72/2009-53)

2. Прекршаји

Члан 21.

Новчаном казном од 1.000.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај спортски савез, спортско друштво, спортска организација – клуб или друго правно лице организатор спортске приредбе ако:

1) не осигура безбедно одржавање спортске приредбе (члан 3. став 1);

2) не врши контролу над спровођењем мера утврђених овим законом (члан 3. став 2);

3) не предузме прописане превентивне мере (члан 7);

4) не образује, односно не ангажује одговарајућу редарску службу (члан 8. ст. 1. и 2);

5) престала је да важи (види члан 90. Закона - 104/2013-8)

6) редарска служба не обавља послове из члана 8а став 1. овог закона;

7) не оствари сарадњу са Министарством (члан 9. став 1);

8) не обезбеди за време трајања спортске приредбе присуство одговарајуће службе медицинске помоћи или не оствари сарадњу, односно не обезбеди присуство других надлежних органа и организација, јавних служби и јавних предузећа (члан 9. став 2);

9) не прогласи спортску приредбу повећаног ризика у складу са чланом 10. овог закона;

10) не предузме радње прописане чланом 11. овог закона;

11) не предузме прописане мере пре почетка, за време трајања и по завршетку спортске приредбе повећаног ризика (члан 12);

12) не обезбеди вођење прописаних евиденција о продаји улазница за спортске приредбе и не достави их територијално надлежној организационој јединици Министарства по месту одржавања спортске приредбе или је не обрише након достављања (члан 13. ст. 1. и 2);

13) не обезбеди да се улазнице продају искључиво лицима која поседују идентификациони документ (члан 13. став 5);

14) не обезбеди да се једном лицу не може продати више од четири улазнице (члан 13. став 6);

15) не онемогући улазак на спортску приредбу лицима која не поседују идентификациони документ, односно лицима млађим од 16 година која нису у пратњи пунолетног лица (члан 13. став 7);

16) продаје улазнице супротно члану 14. овог закона;

17) не обезбеди да се спортска приредба одржи у одговарајућем спортском објекту (члан 15);

18) не предузме мере прописане чланом 16. овог закона;

19) продаје алкохолна пића супротно забрани (члан 18).

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице организатор спортске приредбе новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара или казном затвора до шездесет дана.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник организатор спортске приредбе новчаном казном од 300.000 до 500.000 динара или казном затвора до шездесет дана.

За прекршај из става 1. тачка 19) овог члана казниће се правно лице новчаном казном од 1.000.000 до 2.000.000 динара.

За прекршај из става 1. тачка 19) овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 300.000 до 500.000 динара или казном затвора до шездесет дана.

За прекршај из става 5. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара или казном затвора до шездесет дана.

Правном лицу коме је изречена казна за прекршај из ст. 1. и 5. овог члана може се изрећи заштитна мера забране вршења одређене делатности.

Одговорном лицу у правном лицу коме је изречена казна за прекршај из ст. 1. и 5. овог члана може се изрећи заштитна мера забране да врши одређене послове.

Предузетнику коме је изречена казна за прекршај из става 6. овог члана може се изрећи заштитна мера забране вршења одређених делатности.

*Службени гласник РС, број 111/2009

**Службени гласник РС, број 87/2018

Члан 22.

Брисан је (види члан 15. Закона – 111/2009-48)

Члан 23.

Казном затвора од тридесет до шездесет дана и новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако:

1) баца предмете на спортски терен или у гледалиште (члан 4. тачка 2);

1а) физички напада учеснике на спортској приредби или учествује у физичком обрачуну на спортској приредби (члан 4. тачка 1);

2) уништава имовину приликом доласка или одласка са спортске приредбе (члан 4. тачка 5);

3) неовлашћено уђе на спортски терен, односно у службене просторије и службене пролазе спортског објекта или у део гледалишта спортског објекта који је намењен противничким навијачима (члан 4. тачка 6);

4) унесе или покуша да унесе у спортски објекат, или поседује или употребљава у спортском објекту, алкохол или друга опојна средства (члан 4. тачка 7);

5) унесе или покуша да унесе у спортски објекат или користи пиротехничка средства и друге предмете и средстава којима може да се омета ток спортске приредбе (члан 4. тачка 8);

5а) поседује у доласку или одласку са спортске приредбе пиротехничка средства, предмете и средства којима може да се угрози безбедност (члан 4. тачка 8а);

6) пали навијачке реквизите или друге предмете (члан 4. тачка 9):

7) маскира лице ради прикривања идентитета у случају вршења било ког облика насиља, коришћењем одевних или других предмета (члан 4. тачка 10);

8) не поступи по налозима редарске службе (члан 8а став 2);

9) брисана је (види члан 12. Закона - 87/2018-23)

10) продаје или конзумира алкохолна пића супротно забрани (члан 18).

Ако је прекршај из става 1. овог члана извршен у групи, учинилац прекршаја казниће се казном затвора од 45 до 60 дана и новчаном казном од 100.000 до 150.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана, уз казну за прекршај, обавезно се изриче и заштитна мера забране присуствовања одређеним спортским приредбама.

Лице коме је правоснажном пресудом изречена заштитна мера из става 3. овог члана, а који прекрши меру, казниће се за прекршај казном затвора од 30 до 60 дана.

За прекршај из става 1. тач. 4), 5), и 5а) овог члана уз казну за прекршај, обавезно се изриче заштитна мера одузимања предмета прекршаја.

*Службени гласник РС, број 111/2009

**Службени гласник РС, број 87/2018

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24.

Спортске организације, друштва, савези и друга правна и физичка лица која се баве организовањем спортских приредби ускладиће своја акта са овим законом у року од шездесет дана од његовог ступања на снагу.

Члан 25.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ“ ЗАКОНА

Закон о изменама и допунама Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама: „Службени гласник РС“, број 111/2009-48

Члан 17.

Министар надлежан за унутрашње послове донеће пропис из члана 5. овог закона у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 18.

Спортске организације, савези, друштва, клубови и друга правна и физичка лица која се баве организовањем спортских приредби ускладиће своја акта са овим законом у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 19.

До почетка примене одредаба чл. 5. и 6. овог закона, члана 14. овог закона [нови члан 21. став 1. тач. 4) до 6)] и члана 16. овог закона [нови члан 23. став 1. тачка 8)], примењиваће се одредбе члана 8, члана 21. став 1. тач. 4) и 4а) и члана 23. став 1. тачка 7) Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама („Службени гласник РС”, бр. 67/03, 101/05 – др. закон, 90/07 и 72/09 – др. закон).

За прекршаје прописане чланом 21. став 1. тач. 4) и 4а) и чланом 23. став 1. тачка 7) Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама („Службени гласник РС”, бр. 67/03, 101/05 – др. закон, 90/07 и 72/09 – др. закон), учињене после ступања на снагу овог закона, санкције за организатора спортске приредбе, одговорно лице и физичко лице, изричу се према одредбама чл. 14. и 16. овог закона.

Члан 20.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а одредбе чл. 5. и 6, члана 14 [нови члан 21. став 1. тач. 4) до 6)] и члана 16. (нови члан 23. став 1. тачка 8)) овог закона се примењују од 1. јануара 2011. године.