Редакцијски пречишћен текст
 

 

 

 

 ЗАКОН

о обележавању дана жалости на територији Републике Србије

„Службени гласник РС“, бр. 101 од 21. новембра 2005, 30 од 7. маја 2010.

 

 

Уводна одредба

 

Члан 1.

Овим законом уређују се услови и начин обележавања дана жалости на територији Републике Србије, обавезе државних органа и организација, органа територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавних установа и јавних предузећа које они оснивају, организација којима је законом поверено вршење послова државне управе као управних овлашћења (у даљем тексту: органи и организације), обавезе других правних и физичких лица, као и санкције за непоштовање утврђених обавеза у погледу обележавања дана жалости.

 

Проглашење дана жалости

 

Члан 2.

Дан жалости се проглашава после нарочито тешке несреће која за последицу има смрт, рањавање, или тешко оштећење здравља већег броја људи, или у случају смрти високог државног функционера.

Дан жалости може се прогласити и у случају смрти личности која је имала високе заслуге за земљу, као и поводом неког трагичног догађаја, кад Влада тако процени.

Одлуку о проглашењу и трајању дана жалости доноси Влада Републике Србије (у даљем тексту: Влада).

Одлуком о проглашењу и трајању дана жалости може се образовати одбор за организовано обележавање дана жалости.

 

Трајање дана жалости

 

Члан 3.

Дан жалости траје онолико дуго колико се одреди одлуком о проглашењу и трајању дана жалости, али не може трајати дуже од три дана.

Ако одлуком није другачије одређено, дан жалости отпочиње у 0.00 сати дана који је одређен за дан жалости, а завршава се у 24.00 сата дана који је одређен за последњи дан дана жалости.

 

Начин обележавања дана жалости

 

1) Спуштање заставе на пола копља

 

Члан 4.

Органи и организације, као и друга правна лица која истичу заставу, дужна су да у време дана жалости заставу Републике Србије спусте на половину јарбола, односно копља, уз одговарајуће осветљење ноћу.

 

2) Одавање поште минутом ћутања

 

Члан 5.

Сваки послодавац дужан је да на дан жалости омогући запосленима да у исто време, минутом ћутања, одају пошту настрадалим људима у несрећи због које је дан жалости проглашен.

 

3) Медијско информисање и сећање

 

Члан 6.

Радиодифузне организације за информисање јавности на територији Републике Србије, дужне су да у својим програмима, укључујући и емисије намењене иностранству, на дан проглашења дана жалости:

1) емитују одлуку о проглашењу дана жалости и о програму његовог обележавања коју доноси надлежни орган Републике Србије или тело које он одреди;

2) обавесте јавност о скуповима сећања које поводом дана жалости организују надлежни органи Републике Србије или тела која она одреде;

3) уместо хумористичких, забавних, фолклорних и других емисија са забавном и народном музиком, емитују музику и емисије прикладне дану жалости;

4) ускладе детаљну програмску шему у време дана жалости.

Новинско-издавачке организације које издају дневне новине дужне су да на дан жалости своје листове одштампају у црној боји, наводећи на првој страни одлуку о проглашењу дана жалости и проглашењу његовог обележавања.

 

4) Обележавање дана жалости у образовним установама

 

Члан 7.

У образовним установама дан жалости обележава се минутом ћутања на првом часу наставе, а програм наставе музичког образовања прилагођава се дану жалости.

 

5) Обележавање дана жалости у установама културе

 

Члан 8.

Музеји, позоришта, биоскопи, организације које имају музичко-сценске програме, архиве и друге установе у области културе обавезни су да своје програме прилагоде дану жалости.

 

6) Обележавање дана жалости на спортским манифестацијама

 

Члан 9.

Дан жалости у спортским халама, на стадионима и игралиштима обележава се спуштањем на пола јарбола или на пола копља заставе Републике Србије и застава спортских клубова, а ако је реч о спортским сусретима међународног значаја онда и спуштањем застава међународних спортских организација на пола јарбола или на пола копља.

У случају из става 1. овог члана, пре почетка спортске манифестације, судија звиждуком пиштаљке означава почетак и завршетак одавања поште минутом ћутања, и прикладних порука којима се одаје пошта настрадалим у несрећи због које је проглашен дан жалости.

Играчи, резервни играчи, тренери, судије и сви остали учесници спортске манифестације, као и присутни гледаоци (осим непокретних инвалида), дужни су да при одавању поште минутом ћутања устану и да достојанствено обележе одавање поште настрадалима у несрећи због које је проглашен дан жалости.

 

7) Забрана извођења или емитовања народне и забавне музике, односно програма забавног карактера

 

Члан 10.

За време дана жалости је забрањено емитовање народне и забавне музике, односно одржавање програма забавног карактера на јавним местима.

 

Надзор над применом закона

 

Члан 11.

Надзор над спровођењем овог закона обавља:

1) министарство надлежно за унутрашње послове, кад је реч о државним органима и организацијама Републике Србије, јавним установама и јавним предузећима чији је оснивач Република, органима територијалне аутономије и локалне самоуправе, као и другим правним и физичким лицима, изузев чл. 6, 7, 8. и 9. овог закона;

2) министарство надлежно за област културе, кад је реч о правним лицима из члана 8.* овог закона;

2а) Републичка радиодифузна агенција, као поверени посао, за субјекте из члана 6. став 1. овог закона;*

2б) министарство надлежно за област јавног информисања за субјекте из члана 6. став 2. овог закона;*

3) министарство надлежно за област просвете, кад је реч о правним лицима из чл. 7. и 9. овог закона.

Надзор над обављањем повереног посла из става 1. тачка 2а) овог закона врши министарство надлежно за послове јавног информисања, у складу са законом којим се уређује државна управа.*

 

*Службени гласник РС, број 30/2010

 

Члан 12.

Када орган надлежан за надзор над спровођењем овог закона утврди да се органи и организације из члана 1. овог закона не придржавају утврђених обавеза у обележавању дана жалости, наложиће отклањање уочених недостатака и покренуће прекршајни поступак.

 

Казнене одредбе

 

Прекршаји

 

Члан 13.

Новчаном казном од 50.000 до 200.000 динара казниће се за прекршај:

1) правно лице које на дан жалости не истакне заставу Републике Србије на пола јарбола, односно на пола копља, уз одговарајуће осветљење ноћу (члан 4. овог закона);

2) правно лице које не омогући запосленима да минутом ћутања одају пошту настрадалима (члан 5. овог закона);

3) радиодифузна организација за информисање јавности која се не придржава одредаба члана 6. став 1. овог закона;

4) новинско-издавачка организација ако се не придржава одредаба члана 6. став 2. овог закона;

5) образовна установа ако не обележи дан жалости (члан 7. овог закона);

6) установе у области културе ако не прилагоде свој програм дану жалости (члан 8. овог закона);

7) спортска организација која организује спортску манифестацију, ако се не придржава одредаба члана 9. овог закона;

8) правна лица који се баве угоститељском, туристичком и сличном делатношћу ако се не придржавају одредбе члана 10. овог закона.

Новчаном казном од 5.000 до 20.000 динара казниће се одговорно лице у правном лицу за прекршај из става 1. овог члана.

Новчаном казном од 5.000 до 20.000 динара казниће се одговорно лице у државном органу и организацији, органу територијалне аутономије и локалне самоуправе, за прекршај из става 1. тач. 1) и 2) овог члана.

Новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара казниће се предузетник за прекршај из става 1. тач. 2) и 8) овог члана.

 

Члан 14.

Новчаном казном од 2.000 до 10.000 динара, казниће се за прекршај физичко лице које на јавном месту, намерно повреди обавезу обележавања дана жалости (члан 10. овог закона).

 

Примена закона у случају проглашења дана жалости од стране надлежног органа државне заједнице

 

Члан 15.

Одредбе овог закона, које се односе на начин обележавања дана жалости, права и обавезе органа и организација и других правних и физичких лица, примењиваће се и када надлежни орган државне заједнице Србија и Црна Гора прогласи дан жалости.

 

Проглашење дана жалости од стране аутономне покрајине, општине, града и града Београда

 

Члан 16.

Аутономна покрајина, општина, град и град Београд могу прогласити дан жалости на својој територији поводом неког трагичног догађаја од локалног значаја.

Одлуком о проглашењу дана жалости могу се према овом закону прописати обавезе за органе, организације и службе чији су оснивачи аутономна покрајина, општина, град, односно град Београд.

Одредбе овог закона које се односе на начин обележавања дана жалости сходно се примењују и када аутономна покрајина, општина, град, односно град Београд прогласе дан жалости.

 

Ступање на снагу

 

Члан 17.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.