Редакцијски пречишћен текст

 

 

ЗАКОН

о иновационој делатности

„Службени гласник РС“, бр. 110 од 12. децембра 2005, 18 од 26. марта 2010, 55 од 25. јуна 2013, 129 од 28. децембра 2021 - др. закон

  

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Закон је престао да важи даном ступања на снагу Закона о иновационој делатности ("Службени гласник РС", број 129/2021), односно 5. јануара 2021. године, осим чл. 11. и 12 Закона, чија примена престаје даном успостављања регистра субјеката националног иновационог система, а најкасније до 31. децембра 2022. године. Даном престанка примене чл. 11. и 12. Законa о иновационој делатности („Службени гласник РС”, бр. 110/05, 18/20 и 55/13) бришу се подаци из Регистра иновационе делатности (види члан 47. Закона - 129/2021-3).

Чл. 1-10.

Престали су да важе (види члан 47. Закона - 129/2021-3)

II РЕГИСТАР ИНОВАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ

 

Члан 11.

Министарство води Регистар иновационе делатности (у даљем тексту: Регистар).

Министар прописује облик, садржај и начин вођења Регистра.*

Регистар је део електронске и јавно доступне базе података коју води Министарство, у складу са овим законом.*

Корисници државних подстицајних мера и буџетских средстава за развој иновационе делатности могу бити само субјекти који су уписани у Регистар.

Министар утврђује услове у погледу потребне организационе и стручне структуре правног лица, као и у погледу стручности и резултата рада физичког лица, под којима правно, односно физичко лице може бити уписано у Регистар, као и у погледу услова под којима се брише из Регистра.

 

*Службени гласник РС, број 18/2010

 

Члан 12.

Сви субјекти који се баве иновационом делатношћу, а воде се у Регистру, дужни су да о свом раду, стању опреме и ресурса, као и плановима њиховог коришћења, подносе годишњи извештај Министарству.

Садржај, рок за достављање и поступање у случају недостављања годишњег извештаја из става 1. овог члана прописује министар.*

 

*Службени гласник РС, број 55/2013

Чл. 13-56.

Престали су да важе (види члан 47. Закона - 129/2021-3)