Редакцијски пречишћен текст

 

 

ЗАКОН

о иновационој делатности

„Службени гласник РС“, бр. 110 од 12. децембра 2005, 18 од 26. марта 2010, 55 од 25. јуна 2013.

  

 

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

 

Предмет

 

Члан 1.

Овим законом уређују се основна начела, циљеви и организација примене научних сазнања, техничких и технолошких знања, инвентивности и проналазаштва, у функцији стварања и реализације, у односу на постојећу техничко-технолошку основу, нових и побољшаних производа, процеса и услуга, као покретача развоја Републике Србије.

 

Брисан је наслов изнад члана 2. (види члан 1. Закона – 18/2010-88)

 

Члан 2.*

Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:*

1) национални иновациони систем јесте скуп организација, институција и њихових веза у функцији генерисања, дифузије и примене научних и технолошких знања у Републици Србији;*

2) иновациона делатност јесу активности које се предузимају ради стварања нових производа, технологија, процеса и услуга или значајне измене постојећих, а у складу са потребама тржишта;*

3) инвенција јесте концепт, идеја и метод за добијање новог производа или процеса, укључујући откриће нове технологије (производа или процеса) за искоришћавање природних ресурса;*

4) иновација јесте успешна тржишна примена инвенције, односно примена новог или значајно побољшаног производа, процеса или услуге (укључује значајна побољшања техничких карактеристика, компоненти и материјала, уграђеног софтвера, корисничке орјентисаности или других функционалних карактеристика) или маркетиншке методе или нове организационе методе у пословању, организацији рада или односима правног лица са окружењем, па може бити:*

– иновација производа, као примена новог или значајно побољшаног производа, које је ново за односно правно лице (не мора бити нова за тржиште), а није промена естетске природе или искључиво продаја иновираних производа које је произвело и развило друго правно лице;*

– иновација процеса, као примена новог или значајно побољшаног начина производње или испоруке (укључујући значајне промене у техници, опреми или софтверу, али не искључиво организационе и менаџерске промене) која је нова или унапређена за посматрано правно лице, без обзира ко је развио;*

– иновација организације, као примена нових или знатних промена у структури или методама менаџмента, с намером да се у односном правном лицу побољша коришћење знања, квалитета производа или услуга, или повећа ефикасност пословних токова;*

– маркетиншка иновација, као примена нове маркетиншке методе, укључујући значајне промене у дизајну производа, паковању, пласману и промоцији производа и наплаћивању производа;*

5) субјекат иновационе делатности јесте правно или физичко лице које обавља иновациону делатност, укључујући и правна лица основана ради пружања услуга у области иновационе делатности;*

6) регистровани субјекат иновационе делатности јесте субјекат иновационе делатности уписан у регистар иновационе делатности, у складу са овим законом;*

7) носилац реализације иновационе активности јесте правно или физичко лице које обједињује и координира иновационе активности суфинансиране средствима буџета Републике Србије;*

8) иновациони пројекат јесте* скуп активности којима се реализују програми** иновационе делатности, а који за резултат има стварање нових производа, технологија, процеса и услуга или значајну измену постојећих у складу са потребама тржишта;*

9) развојни пројекат јесте* скуп активности којима се реализују програми** иновационе делатности, а који обједињује примењена и развојна истраживања у одређеној научној и технолошкој области;*

10) иновациона инфраструктура јесте окружење створено у области информационих и комуникационих технологија, техничко-технолошког опремања, физичке инфраструктуре (просторне, транспортне, интернет и интранет), као и инфраструктуре знања (ресурси научноистраживачких организација и други образовни и консалтинг ресурси), које је у функцији покретача реструктурирања пословног сектора и умрежавања субјеката иновационе делатности из академског сектора и сектора привреде;*

11) технопредузетништво јесте делатност која обухвата знања, вештине и способности усмерене на покретање, организовање, развој и иновирање технолошких процеса, са основним циљем стварања новог тржишта и остваривања добити;*

12) новоосновано привредно друштво јесте привредно друштво од чијег оснивања, до момента подношења захтева за финансирање средствима буџета Републике Србије, у складу са законом, није прошло више од две године.*

 

*Службени гласник РС, број 18/2010

**Службени гласник РС, број 55/2013

 

Иновациона политика*

 

*Службени гласник РС, број 18/2010

 

Члан 3.*

Иновациона политика је постављање циљева и обезбеђење системских услова за стварање, развој и примену иновација.*

Иновациону политику, као стратешки документ, утврђује Влада за период од пет година, на предлог министарства надлежног за иновациону делатност, а у складу са ресурсима, ограничењима и тежњама у технолошком развоју државе.*

 

*Службени гласник РС, број 18/2010

 

Брисан је наслов изнад члана 4. (види члан 3. Закона – 18/2010-88)

 

Члан 4.*

Иновациона политика реализује се путем програма иновационе делатности, у складу са овим законом.*

У складу са приоритетима дефинисаним у иновационој политици, министарство надлежно за иновациону делатност обезбеђује услове и прати реализацију програма иновационе делатности и по потреби предлаже Влади мере за отклањање уочених проблема.*

 

*Службени гласник РС, број 18/2010

 

Брисан је наслов изнад члана 5. (види члан 4. Закона – 18/2010-88)

 

Члан 5.*

У обављању иновационе делатности, као и коришћењу подстицајних мера, приватни и јавни сектор су равноправни.* 

 

*Службени гласник РС, број 18/2010

 

Министарство надлежно за иновациону делатност*

 

*Службени гласник РС, број 18/2010

 

Члан 6.*

Министарство надлежно за научноистраживачку делатност и технолошки развој (у даљем тексту: Министарство) одговорно је за утврђивање и реализацију иновационе политике, подстицање технопредузетништва, трансфера знања и технологија у привреду, развој и унапређење иновационог система у Републици Србији и прописе у области заштите и промета права интелектуалне својине.* 

 

*Службени гласник РС, број 18/2010

 

Брисан је наслов изнад члана 7. (види члан 6. Закона – 18/2010-88)

 

Члан 7.*

Министарство:*

1) сарађује са другим министарствима с циљем подстицања развоја укупних иновационих капацитета у Републици Србији;*

2) предлаже Влади политику у области иновационе делатности и програме иновационе делатности;*

3) прати реализацију постојећих активности у иновационој делатности, и предлаже програме у складу са развојним потенцијалом Републике Србије; доноси акт о начину реализације и финансирања програма иновационе делатности у складу са развојним потенцијалом Републике Србије, акт о условима конкурисања, критеријумима за избор реализатора и условима под којима се програми иновационе делатности реализују и финансирају, врши расподелу средства буџета Републике Србије за њихово финансирање и контролише њихово наменско коришћење, у складу са овим законом;*

4) реализује јавне позиве за финансирање иновационе делатности, у складу са законом;*

5) остварује међународну сарадњу и стара се о укључивању носилаца иновационе делатности у европски и међународни иновациони простор, у складу са законом;*

6) подноси Влади најмање једном годишње извештај о стању и резултатима иновационе делатности у Републици Србији.*

 

*Службени гласник РС, број 18/2010

 

Члан 8.*

Министар надлежан за иновациону делатност (у даљем тексту: министар) образује Комисију за праћење развоја и комерцијалне експлоатације иновација (у даљем тексту: Комисија).*

Комисија:*

1) припрема експертске анализе у области иновационе делатности;*

2) анализира инострану праксу у овој области;*

3) иницира измене важећих закона и осталих прописа у овој области, с циљем подстицања иновационе делатности.*

Комисија доноси пословник о свом раду.*

 

*Службени гласник РС, број 18/2010

 

Брисан је наслов изнад члана 9. (види члан 8. Закона – 18/2010-88)

 

Члан 9.*

Министар може образовати посебна тела за праћење и подстицање иновационе делатности у посебним областима и привредним гранама, ради координирања рада, остваривања заједничких интереса, набавке и коришћења неопходне опреме, простора и стручних публикација, а посебно неговања стручне критике и вредновања сопственог иновационог стваралаштва.*

 

*Службени гласник РС, број 18/2010

 

Члан 10.*

Министарство води електронску и јавно доступну базу података и евиденција о регистрованим субјектима иновационе делатности и иновационим и развојним пројектима и иновационим активностима којима се реализују програми иновационе делатности, у складу са овим законом.*

 

*Службени гласник РС, број 18/2010

 

II РЕГИСТАР ИНОВАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ

 

Члан 11.

Министарство води Регистар иновационе делатности (у даљем тексту: Регистар).

Министар прописује облик, садржај и начин вођења Регистра.*

Регистар је део електронске и јавно доступне базе података коју води Министарство, у складу са овим законом.*

Корисници државних подстицајних мера и буџетских средстава за развој иновационе делатности могу бити само субјекти који су уписани у Регистар.

Министар утврђује услове у погледу потребне организационе и стручне структуре правног лица, као и у погледу стручности и резултата рада физичког лица, под којима правно, односно физичко лице може бити уписано у Регистар, као и у погледу услова под којима се брише из Регистра.

 

*Службени гласник РС, број 18/2010

 

Члан 12.

Сви субјекти који се баве иновационом делатношћу, а воде се у Регистру, дужни су да о свом раду, стању опреме и ресурса, као и плановима њиховог коришћења, подносе годишњи извештај Министарству.

Садржај, рок за достављање и поступање у случају недостављања годишњег извештаја из става 1. овог члана прописује министар.*

 

*Службени гласник РС, број 55/2013

 

 

Технолошка привредна друштва*

 

*Службени гласник РС, број 18/2010

 

Члан 13.

У Регистру се посебно воде подаци о технолошким* привредним друштвима.

Као технолошка привредна друштва у Регистру се евидентирају она привредна друштва која примењују или развијају технологију као важну компоненту својих пословних активности, а баве се истраживањем и развојем, сопственим или нарученим код других привредних друштава, организација, установа или појединаца.*

Министар прописује услове под којима привредно друштво из става 1. овог члана може бити евидентирано у Регистар, као и услове под којима се верификују улагања у истраживања и развој.*

Субјекти из става 1. овог члана финансирају се средствима буџета Републике Србије, по посебном програму, у складу са овим законом.*

Евиденција из става 1. овог члана је део електронске и јавно доступне базе података коју води Министарство, у складу са овим законом.*

На финансирање технолошких привредних друштава средствима буџета Републике Србије по посебном програму примењује се закон којим се уређује државна помоћ мале вредности (de minimis), као и подзаконски прописи и други општи акти донети ради његовог извршавања.**

 

*Службени гласник РС, број 18/2010

**Службени гласник РС, број 55/2013

 

III ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ИНОВАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ

 

Члан 14.

Правно лице може бити уписано у Регистар као организација за обављање иновационе делатности, ако је регистровано у складу са законом који уређује оснивање и пословање привредних друштава и законом који регулише поступак за упис у регистар привредних субјеката и то у основи за обављање делатности у области истраживања и експерименталног рада у природним наукама и технолошком развоју, у складу са законом којим се уређује класификација делатности и регистар јединица разврставања, уз могућност обављања и других делатности.

 

Члан 15.

Ради обављања делатности истраживања, стварања, развоја, примене и пласмана иновација, као и добијања статуса организације за обављање иновационе делатности (у даљем тексту: иновациона организација), у Министарству се може регистровати:

1) развојно-производни центар;

2) истраживачко-развојни центар;

3) иновациони центар.

Министарство издаје решење о регистрацији иновационе организације, у року од 45 дана од дана пријема захтева од стране правног лица.

 

Развојно-производни центар

 

Члан 16.

Развојно-производни центар је иновациона организација која ствара иновације, примењује нове технологије, врши пласман производа, услуга и технологија, заснованих на сопственом иноваторском раду и развоју.

Министар прописује услове у погледу потребних програмских, просторних и стручних капацитета под којима правно лице може бити уписано у Регистар у својству развојно-производног центра, као и у погледу услова под којима се брише из Регистра.*

 

*Службени гласник РС, број 18/2010

 

Истраживачко-развојни центар

 

Члан 17.

Истраживачко-развојни центар је иновациона организација у којој се обављају примењена и развојна истраживања, стварају иновације и врши пласирање нових знања и технологија, у сопствену производњу и услуге или у производњу и услуге других привредних субјеката.

 

Члан 18.*

Министар прописује услове у погледу потребних програмских, просторних и стручних капацитета под којима правно лице може бити уписано у Регистар у својству иновационог центра, као и у погледу услова под којима се брише из Регистра.*

 

*Службени гласник РС, број 18/2010

 

Иновациони центар

 

Члан 19.

Иновациони центар је иновациона организација у којој се на оригинални и систематски начин примењују сопствени и туђи научни резултати и савремени технолошки процеси ради стварања иновација, развоја прототипа, нових производа, процеса и услуга или побољшања постојећих у одређеној области и истовремено врши трансфер знања и технологија у производњу и услуге других привредних субјеката.

Министар прописује услове у погледу потребних програмских, просторних и стручних капацитета под којима правно лице може бити уписано у Регистар у својству иновационог центра, као и у погледу услова под којима се брише из Регистра.*

 

*Службени гласник РС, број 18/2010

 

IV ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ПРУЖАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНЕ ПОДРШКЕ ИНОВАЦИОНОЈ ДЕЛАТНОСТИ

 

Члан 20.

Привредно друштво основано ради пружања инфраструктурне подршке и повезивања научноистраживачких, односно иновационих организација и привредних субјеката - у Министарству се може регистровати као:

1) пословно-технолошки инкубатор;

2) научно-технолошки парк.

3) организација за подстицај иновационих активности у приоритетној области науке и технологије;*

4) центар за трансфер технологија.*

Министарство издаје решење о регистровању у року од 45 дана од дана пријема захтева од стране правног лица.

 

*Службени гласник РС, број 18/2010

 

Пословно-технолошки инкубатор

 

Члан 21.

Пословно-технолошки инкубатор је привредно друштво чија је основна делатност стављање на располагање, уз накнаду, пословног простора, административних, техничких и других услуга новооснованим привредним друштвима *, најдуже пет година од њиховог оснивања.

Права и обавезе корисника услуга и пословно-технолошког инкубатора уређују се међусобним уговором.

Сви субјекти који користе услуге пословно-технолошког инкубатора стичу статус станара пословно-технолошког инкубатора.*

 

*Службени гласник РС, број 18/2010

 

Члан 22.*

Министар прописује услове у погледу потребних програмских, просторних и стручних капацитета под којима правно лице може бити уписано у Регистар у својству пословно-технолошког инкубатора, као и у погледу услова под којима се брише из Регистра.*

 

 *Службени гласник РС, број 18/2010

 

Научно-технолошки парк

 

Члан 23.

Научно-технолошки парк је привредно друштво које у оквиру дефинисаног простора пружа инфраструктурне и стручне услуге високошколским установама, научноистраживачким и иновационим организацијама, као и високотехнолошким и средњетехнолошким привредним друштвима у одређеној научној, истраживачко-развојној или производној групацији с циљем њиховог повезивања и што брже примене нових технологија, стварања и пласмана нових производа и услуга на тржишту.

Сви субјекти који користе услуге научно-технолошког парка,* стичу статус члана научно-технолошког парка, којем научно-технолошки парк на једној или више локација омогућава просторне и инфраструктурне услове за рад и истовремено пружа остале услуге ради подизања нивоа високошколског, научноистраживачког, развојног, иновационог или производног рада.

Међусобна права и обавезе члана и научно-технолошког парка уређују се уговором.

 

*Службени гласник РС, број 18/2010

 

Члан 24.*

Министар прописује услове у погледу потребних програмских, просторних и стручних капацитета под којима правно лице може бити уписано у Регистар у својству научно-технолошког парка, као и у погледу услова под којима се брише из Регистра.*

 

*Службени гласник РС, број 18/2010

 

Члан 25.

Пословно-технолошки инкубатор и научно-технолошки парк * могу пружати следеће услуге:

1) коришћење пословног простора за рад, који може бити опремљен намештајем, опремом и инсталацијама;

2) коришћење заједничких пословних просторија, које служе за пословне састанке, пријеме и друге сврхе;

3) секретарске услуге;

4) административне услуге;

5) књиговодствене и рачуноводствене услуге;

6) услуге рекламе и продаје;

7) услуге пословног саветовања;

8) телекомуникационе и информационе услуге, које између осталог обухватају приступ телефону, телефаксу, електронској пошти и интернету;

9) услуге пословног планирања;

10) услуге финансијског саветовања;

11) услуге обуке и тренинга;

12) финансијске услуге;

13) техничке и друге услуге, у складу са законом.

Научно-технолошки парк свом члану може омогућити коришћење дела земљишта, у оквиру научно-технолошког парка, за изградњу развојних и производних капацитета, а у складу са основном делатношћу парка.

 

*Службени гласник РС, број 18/2010

 

Организација за подстицај иновационих активности у приоритетној области науке и технологије*

 

*Службени гласник РС, број 18/2010

 

Члан 25а*

Организација за подстицај иновационих активности у приоритетној области науке и технологије је привредно друштво основано искључиво ради обављања делатности подстицаја иновационих активности у приоритетним областима науке и технологије утврђеним стратешким документом.*

Организација из става 1. овог члана подстиче иновационе активности првенствено кроз улагања у новооснована привредна друштва из приоритетних области из става 1. овог члана, која имају пословну идеју са потенцијалом да добит и раст обезбеде на основу комерцијалног успеха иновације и која развијају, производе или продају иновативне производе, процесе и услуге са високим учешћем научних знања и нових технологија.*

 

*Службени гласник РС, број 18/2010

 

Члан 25б*

Делатност подстицаја иновационих активности организација из члана 25а овог закона може обављати само у правној форми друштва с ограниченом одговорношћу и на основу сагласности Министарства, у складу са законом.*

Министар прописује услове у погледу потребних програмских, просторних и стручних капацитета под којим правно лице може бити уписано у Регистар у својству организације за подстицај иновационих активности у приоритетној области науке и технологије, као и у погледу услова под којима се брише из Регистра.*

 

*Службени гласник РС, број 18/2010

 

Центар за трансфер технологија*

 

*Службени гласник РС, број 18/2010

 

Члан 25в*

Центар за трансфер технологија је привредно друштво основано искључиво ради обављања делатности трансфера технологија ради примене технолошких иновација, што обухвата нарочито трагање за идејама и партнерима за трансфер технологија, процену комерцијалног потенцијала трансфера, подстицаје за реализацију и комерцијализацију трансфера технологија и помоћ у заштити интелектуалне својине технолошким привредним друштвима која развијају, производе и продају иновативне производе, процесе и услуге са високим нивоом knоw-hоw и нових технологија.*

Министар прописује услове у погледу потребних програмских, просторних и стручних капацитета под којим правно лице може бити уписано у Регистар у својству центра за трансфер технологија, као и у погледу услова под којима се брише из Регистра.*

 

*Службени гласник РС, број 18/2010

 

Члан 26.

Република Србија*, аутономна покрајина, јединице локалне самоуправе, привредна друштва, научноистраживачке и образовне организације, друга правна и физичка лица, у складу са законом, могу бити оснивачи или суоснивачи иновационих организација или привредних друштава за инфраструктурну подршку иновационој делатности, из чл.* 15. и 20.** овог закона*.

 

*Службени гласник РС, број 18/2010

**Службени гласник РС, број 55/2013

 

V ПРОГРАМИ ИНОВАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ

 

Члан 27.

Ради подршке развоју иновативних производа и услуга, подстицаја примене и комерцијализације научноистраживачких резултата, подршке коришћењу савремених технологија и изградњи инфраструктуре иновационих организација, Влада, на предлог министра, усваја програме иновационе делатности за наредну* буџетску годину.

Начин реализације појединог програма иновационе делатности прописује министар.

 

*Службени гласник РС, број 18/2010

 

Иновациони и развојни пројекти*

 

*Службени гласник РС, број 18/2010

 

Члан 28.

Реализација програма из члана 27. овог закона врши се путем иновационих и развојних пројеката.*

Брисан је ранији став 2. (види члан 5. Закона - 55/2013-41)

По правилу, иновациони пројекти трају до једне, а развојни до две* године.

У случају када један пројекат реализује више организација, међусобним уговором одређују носиоца реализације пројекта.

 

*Службени гласник РС, број 18/2010

 

Члан 29.

Министар прописује:

1) услове конкурисања на иновационим и развојним* пројектима и критеријуме за избор реализатора пројеката који се финансирају из буџетских средстава и фондова са већинским државним власништвом;

2) услове финансирања пројеката или изградње инфраструктуре намењене реализацији иновационих и развојних* пројеката;

3) поступак евиденције, презентацију садржаја и постигнутих резултата на иновационим и развојним* пројектима.

 

*Службени гласник РС, број 18/2010

 

Члан 30.

Министарство у Регистру води евиденцију иновационих и развојних пројеката, која је део електронске и јавно доступне базе података коју води Министарство, у складу са овим законом.*

По завршетку периода предвиђеног за реализацију пројекта, у року од 30 дана, учесници на пројекту достављају Министарству извештај о постигнутим резултатима.

 

*Службени гласник РС, број 18/2010

 

Члан 31.

Контролу наменског трошења средстава буџета Републике Србије и реализације иновационих и развојних пројеката Министарство врши у складу са уговором којим се одобрава суфинансирање иновационе делатности буџетским средствима, у складу са овим законом.*

 

*Службени гласник РС, број 55/2013

 

Vа ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ НАД РЕЗУЛТАТИМА ИНОВАЦИОНИХ И РАЗВОЈНИХ ПРОЈЕКАТА*

 

*Службени гласник РС, број 18/2010

 

Члан 32.*

Интелектуална својина (проналазак, индустријски дизајн, топографија интегрисаних кола) која настане у току реализације иновационог и развојног пројекта који се финансира и средствима буџета Републике Србије припада организацији у којој је интелектуална својина настала.*

Организација из става 1. овог члана има право на заштиту проналаска (право на стицање патента и малог патента), индустријског дизајна и топографије интегрисаних кола.*

Проналазач, аутор дизајна и аутор топографије интегрисаних кола имају право да у том својству буду наведени у пријави за признање патента, малог патента, индустријског дизајна и топографије интегрисаних кола, као и у списима, регистрима, исправама и другим публикацијама.*

Уколико је патент или мали патент економски искоришћаван, проналазач из става 3. овог члана има право на накнаду у износу од најмање 50% добити коју је организација из става 2. овог члана остварила искоришћавањем патента, односно малог патента.*

Када је више учесника у пројекту, односно више проналазача створило проналазак, учешће у добити утврђују зависно од њиховог појединачног доприноса стварању проналаска.*

 

*Службени гласник РС, број 18/2010

 

Члан 33.

Брисан је (види члан 7. Закона - 55/2013-41)

 

Члан 33а*

Организација која је суфинансирала реализацију иновационог и развојног пројекта има право да користи интелектуалну својину из члана 32. став 1. овог закона.*

 

*Службени гласник РС, број 18/2010

 

Члан 33б*

Носилац реализације иновационе активности и лице одређено за руководиоца пројекта који се финансира средствима из буџета Републике Србије предузимају мере испитивања потенцијалне новости производа и поступака до којих дође у току реализације пројекта у односу на постојеће стање технологије и у случају позитивног налаза старају се да у складу са чланом 32. став 2. овог закона такви производи или поступци буду заштићени патентом или малим патентом у Републици Србији. О поднетим домаћим, односно међународним пријавама патената или малих патената и о стеченим правима дужни су да без одлагања обавесте Министарство.*

 

*Службени гласник РС, број 18/2010

 

Члан 33в*

Сваки учесник у пројекту који створи проналазак дужан је да одмах по настанку проналаска организацији у којој је проналазак настао и лицу које је одређено за руководиоца пројекта поднесе писмени извештај којим их обавештава о проналаску.*

Организација у којој је проналазак настао дужна је да, у року од 60 дана од дана пријема извештаја из става 1. овог члана, испита потенцијалну новост проналаска, могућност његовог економског искоришћавања и оправданост заштите проналаска патентом, односно малим патентом.*

Рок из става 2. овог члана може се продужити у сагласности са проналазачем.*

Ако организација у којој је проналазак настао у роковима из ст. 2. и 3. овог члана донесе одлуку да поднесе пријаву патента, односно малог патента, дужна је да о томе писмено обавести проналазача.*

Учесник у пројекту који створи проналазак који је у директној вези са пројектом, нема право да га објави, нити га на било који други начин учини доступним јавности, док организација у којој је проналазак настао не поднесе пријаву патента, односно малог патента.*

Ако реализатор пројекта у роковима из ст. 2. и 3. овог члана не обавести проналазача да има намеру да поднесе пријаву патента, односно малог патента, или га обавести да не жели да поднесе такву пријаву, проналазач има право да поднесе пријаву патента, односно малог патента на своје име.*

 

*Службени гласник РС, број 18/2010

 

VI ФИНАНСИРАЊЕ ИНОВАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ

 

Члан 34.

Република Србија*, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе могу обезбеђивати финансирање иновационе делатности ради остваривања циљева иновационе политике.

Економски инструменти којима се обезбеђује и подстиче иновациона делатност јесу:

1) средства буџета Републике Србије*;

2) средства буџета аутономне покрајине;

3) средства буџета јединице локалне самоуправе;

4) средства међународних финансијских организација;

5) фонд за иновациону делатност;

6) други фондови;

7) економске подстицајне мере и друге мере, у складу са законом.

 

*Службени гласник РС, број 18/2010

 

Средства буџета Републике Србије*

 

*Службени гласник РС, број 18/2010

 

Члан 35.

За финансирање иновационе делатности могу се користити средства буџета Републике Србије*, под следећим условима:

1) да се иновациона делатност финансира коришћењем бесповратних буџетских средстава;

2) да средства буџета Републике Србије* не буду већа од 50% неопходних средстава за реализацију појединих иновационих делатности и пројеката.

На финансирање иновационе делатности средствима буџета Републике Србије примењује се закон којим се уређује државна помоћ мале вредности (de minimis), као и подзаконски прописи и други општи акти донети ради његовог извршавања.**

 

*Службени гласник РС, број 18/2010

**Службени гласник РС, број 55/2013

 

Члан 36.

Средства буџета Републике Србије* могу се доделити * по основу јавног позива за подношење захтева за доделу средстава.

 

*Службени гласник РС, број 18/2010

 

Средства буџета аутономне покрајине

 

Члан 37.

Аутономна покрајина може у свом буџету обезбедити средства за подстицај и финансирање посебних програма иновационе делатности и инфраструктуре иновационих организација на својој територији.

 

Средства буџета јединице локалне самоуправе

 

Члан 38.

Јединица локалне самоуправе може у свом буџету обезбедити средства за подстицај и финансирање посебних програма иновационе делатности и инфраструктуре иновационих организација на својој територији.

 

Средства међународних финансијских организација

 

Члан 39.

У обављању иновационе делатности, ради реализације одређених пројеката и програма, могу се користити и средства међународних финансијских организација.

 

VII ФОНД ЗА ИНОВАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ

 

Члан 40.

Ради обезбеђивања финансијских средстава за подстицање иновативности, оснива се Фонд за иновациону делатност (у даљем тексту: Фонд).

Фонд има својство правног лица.

Седиште Фонда је у Београду.

Фонд се уписује у регистар привредних субјеката.

 

Послови Фонда

 

Члан 41.

Фонд обавља послове у вези са финансирањем припреме, реализације и развоја програма, пројеката и других активности у области спровођења * иновационе политике, а нарочито:

1) стручне и друге послове у вези са прибављањем средстава Фонда, управљањем тим средствима и њиховим коришћењем;

2) посредовање у вези са финансирањем иновационе делатности из средстава међународних организација, финансијских институција и тела, као и домаћих и страних правних и физичких лица, нарочито у областима науке и технологије које стратешки документи утврде као приоритетне*;

3) вођење базе података о програмима, пројектима и другим активностима у области иновационе делатности које Фонд финансира, као и потребним и расположивим финансијским средствима за њихову реализацију;

4) подстицање, успостављање и остваривање сарадње са међународним и домаћим финансијским институцијама и другим правним и физичким лицима ради финансирања иновационе делатности, у складу са иновационом политиком и другим стратешким плановима и програмима, као и закљученим међународним уговорима за намене утврђене овим законом.

 

*Службени гласник РС, број 18/2010

 

Приходи Фонда

 

Члан 42.

Приходи Фонда остварују се из:

1) средстава буџета Републике Србије;

2) донација, прилога, поклона и помоћи;

3) средстава остварених по основу реализације иновације чији је развој Фонд финансирао, а у складу са уговором одређеним правима на интелектуалну и другу својину;

4) средстава остварених по основу продаје свог удела у власништву привредног друштва и других организација, а оствареног улагањем Фонда у развој иновација;

5) прихода остварених на основу међународне билатералне и мултилатералне сарадње на програмима, пројектима и другим активностима у области иновационе делатности;

6) прихода од управљања слободним новчаним средствима Фонда;

7) других извора, у складу са законом.

Брисан је ранији став 2. (види члан 34. Закона – 18/2010-88)

 

Коришћење средстава Фонда

 

Члан 43.

Фонд у обављању својих послова, а нарочито у планирању и коришћењу средстава, примењује принципе објективности и одговорности, међународно признате стандарде добре праксе и јавности у раду и доношењу одлука.

Средства Фонда користе се за финансирање иновационе делатности, а нарочито за:*

1) улагања у реализацију и пласман тржишно орјентисаних иновација новооснованих привредних субјеката;*

2) подстицање иновативности у приоритетним областима науке и технологије;*

3) остваривање делатности Фонда.*

Фонд може учествовати и у суфинансирању програма, пројеката и других активности за намене из става 2. овог члана, ако их организују и финансирају међународне организације, финансијске институције и тела или друга страна и домаћа правна и физичка лица*.

На финансирање иновационе делатности средствима буџета Републике Србије примењује се закон којим се уређује државна помоћ мале вредности (de minimis), као и подзаконски прописи и други општи акти донети ради његовог извршавања.**

 

*Службени гласник РС, број 18/2010

**Службени гласник РС, број 55/2013

 

Програми Фонда

 

Члан 44.

Фонд:

1) доноси годишњи и средњорочни програм рада;

2) утврђује финансијски план, периодични обрачун и годишњи обрачун;

3) прати реализацију програма и врши контролу над рационалним коришћењем средстава;

4) одлучује о другим питањима и врши друге послове утврђене статутом Фонда.

На средњорочни програм рада Фонда сагласност даје Влада, а на годишњи програм рада Министарство.

Фонд доставља Министарству извештај о остваривању програма рада за протеклу годину, најкасније до 31. марта текуће године, као и у друго време на захтев Министарства.

 

Органи Фонда

 

Члан 45.

Органи Фонда су: управни одбор, директор и надзорни одбор.

Чланове управног и надзорног одбора именује и разрешава Влада.

Управни одбор има пет чланова, од којих су три члана представници Владе, а два члана се именују на предлог Фонда, и то један из реда запослених у Фонду, а други представник Фонда је из реда независних стручњака у области иновационе делатности.**

Председника управног одбора именује Влада из реда чланова, на предлог министра.

Надзорни одбор има три члана које чине: два представника Владе и један представник Фонда.*

Председника надзорног одбора именује Влада из реда чланова, на предлог министра.

Директора Фонда, на предлог министра, а по прибављеном мишљењу управног одбора, именује Влада.

Чланови управног и надзорног одбора, као и директор Фонда, именују се на период од четири године.

 

*Службени гласник РС, број 18/2010

**Службени гласник РС, број 55/2013

 

Општи акти Фонда

 

Члан 46.

Фонд има статут и друге опште акте у складу са законом и статутом.

Статут доноси управни одбор Фонда уз сагласност Владе.

Статутом Фонда уређује се: организација и начин пословања Фонда, начин предлагања представника запослених у органе Фонда,* надлежност управног одбора, надзорног одбора и директора Фонда, заступање и представљање Фонда, права, обавезе и одговорности запослених у Фонду, начин организовања послова и друга питања од значаја за рад и пословање Фонда.

 

*Службени гласник РС, број 18/2010

 

Јавност рада Фонда

 

Члан 47.

Рад Фонда је јаван.

Фонд благовремено и истинито обавештава јавност о обављању своје делатности за коју је основан, на начин прописан статутом Фонда.

На захтев јавности Фонд даје информације о обављању послова из своје делатности.

Брисан је ранији став 4. (види члан 38. Закона – 18/2010-88)

 

Обављање стручних и других послова

 

Члан 48.

Стручне и административно-техничке послове обављају запослени у Фонду.

Запослени у Фонду имају права и обавезе у складу са законом којим се уређује рад.

 

VIII ПРОМЕНА ПРАВНЕ ФОРМЕ ФОНДА

 

Члан 49.

Управни одбор може, уз сагласност Владе, донети одлуку о промени правне форме Фонда у акционарско друштво.

Ако се донесе одлука о промени правне форме Фонда у акционарско друштво, приликом продаје акција мора се обезбедити да учешће државног капитала у капиталу Фонда буде најмање 51%.

 

IX ФОНДОВИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ И ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 

Члан 50.

Аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе, односно две или више јединица локалне самоуправе, могу основати фонд за иновациону делатност, који ће се финансирати из прихода остварених на њиховој територији.

На фонд из става 1. овог члана сходно се примењују одредбе чл. 40-49. овог закона.

 

X ЕКОНОМСКЕ ПОДСТИЦАЈНЕ МЕРЕ

 

Члан 51.

За правна и физичка лица која примењују савремене технологије, стварају и стављају у промет иновативне производе и услуге, реализују патентна решења или финансијски потпомажу развој иновационе делатности, могу се утврдити пореске, царинске и друге олакшице или ослобађања од обавезе плаћања, под условима и на начин утврђен законом.

За привредна друштва и предузетнике који у свом раду улажу у развој и повећање обима иновативности и проналазаштва могу се утврдити посебне подстицајне мере у виду субвенција, депозита и његовог рефундирања, под условима и на начин утврђен законом.

 

XI ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ИНОВАЦИОНОЈ ДЕЛАТНОСТИ

 

Члан 52.

Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ** подноси Министарству годишњи извештај о резултатима и стању иновационе делатности на својој територији, као и утрошку сопствених буџетских средстава за ту намену, а што представља саставни део укупног годишњег извештаја о стању иновационе делатности у Републици Србији*.

Садржај и рок за достављање** годишњих извештаја из става 1. овог члана прописује министар.

 

*Службени гласник РС, број 18/2010

**Службени гласник РС, број 55/2013

 

XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 53.

Надлежни органи дужни су да у року од три месеца од дана ступања на снагу овог закона донесу подзаконске акте за његово спровођење.

 

Члан 54.

Фонд за иновациону делатност почиње са радом најкасније у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона.

 

Члан 55.

Председника управног одбора и чланове управног и надзорног одбора, као и директора Фонда, Влада ће именовати у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Влада може, на предлог министра, до именовања директора Фонда, да именује вршиоца дужности.*

Влада може, на предлог министра, да именује представнике Фонда у првом сазиву органа управљања Фонда, до испуњења услова за њихово предлагање у складу са статутом Фонда.*

Управни одбор донеће статут Фонда у року од 30 дана од дана именовања.

 

*Службени гласник РС, број 18/2010

 

Члан 56.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

 

 

 

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ“ ЗАКОНА

 

 

Закон о изменама и допунама Закона о иновационој делатности: „Службени гласник РС, број 18/2010-88

 

Члан 41.

Реализација и финансирање иновационих активности започетих по одредбама Закона о иновационој делатности („Службени гласник РС”, број 110/05), окончаће се у складу са одредбама тог закона.

До доношења одговарајућих прописа на основу овог закона, примењиваће се подзаконски акти донети на основу Закона о иновационој делатности („Службени гласник РС”, број 110/05), ако нису у супротности са одредбама овог закона.

 

Члан 42.

Овлашћује се Законодавни одбор Народне скупштине да утврди пречишћен текст Закона о иновационој делатности.

 

Члан 43.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

Закон о изменама и допунама Закона о иновационој делатности: „Службени гласник РС, број 55/2013-41

 

Члан 12.

Усклађивање подзаконских аката за спровођење овог закона и статута Фонда, извршиће се у року од три месеца од дана ступања на снагу овог закона.

 

Члан 13.

Председника и чланове управног одбора Фонда Влада ће именовати, у складу са овим законом, у року од три месеца од дана ступања на снагу овог закона.

Даном доношења акта о именовању из става 1. овог члана престаје мандат председнику и члановима управног одбора именованим у складу са Законом о иновационој делатности („Службени гласник РС”, бр. 110/05 и 18/10).

 

Члан 14.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.