Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

 

ЗАКОН

о научноистраживачкој делатности

 „Службени гласник РС, бр. 110 од 12. децембра 2005, 50 од 13. јуна 2006 - исправка, 18 од 26. марта 2010, 112 oд 30. децембра 2015, 49 од 8. јула 2019 - др. закон

   

Чл. 1-27.

Престали су да важе (види члан 136. Закона - 49/2019-3)

Центар за промоцију науке*

 

*Службени гласник РС, број 18/2010

 

Члан 27а*

Оснива се Центар за промоцију науке (у даљем тексту: Центар) ради промоције и популаризације науке и технике, односно научно-технолошких резултата и достигнућа у земљи и свету.*

Центар послује под називом: Центар за промоцију науке.*

Седиште Центра је у Београду.*

Центар има својство правног лица које стиче уписом у судски регистар.*

Центар је самосталан у свом раду.*

Центар за своје обавезе одговара средствима којима располаже.*

Центар има печат чија се садржина, изглед и употреба уређују у складу са законом. *

Штамбиљ Центра је правоугаоног облика димензија 60x30 мм и садржи текст: „Центар за промоцију науке”, и рубрике за упис датума пријема поднеска, броја под којим се поднесак заводи и броја прилога уз поднесак. Текст штамбиља Центра исписује се на српском језику ћириличким писмом.*

Брисан је ранији став 9. (види члан 9. Закона - 112/2015-49)

 

*Службени гласник РС, број 18/2010

 

Члан 27б*

Центар је надлежан да:*

1) припрема предлог програма промоције науке, научно-технолошких резултата и достигнућа;*

2) припрема предлог акта о финансирању активности научних, научно-стручних друштава, удружења и других организација који су у функцији унапређења научноистраживачког рада, промоције и популаризације науке и технике;*

3) сарађује и материјално подстиче активности научних, научно-стручних друштава, удружења и других организација који су у функцији унапређења научноистраживачког рада, промоције и популаризације науке и технике;*

4) сарађује са институтима, високошколским установама и другим научноистраживачким организацијама и привредним друштвима и њиховим асоцијацијама на остваривању промоције и популаризације науке и технологије;*

5) организује или учествује у организовању скупова, саветовања, округлих столова и других манифестација ради промоције науке, научно-технолошких резултата и достигнућа;*

6) брисана је (види члан 10. Закона - 112/2015-49)

7) организује заједничко излагање научних издања научноистраживачких организација на Међународном сајму књига у Београду;*

8) остварује сарадњу и пружа услуге у домену промоције и популаризације науке Министарству и министарству надлежном за високо образовање;*

9) обавља послове у области маркетинга и друге послове у вези са промоцијом науке, научно-технолошких резултата и достигнућа у земљи и свету;*

10) издаје брошуре и друге публикације у вези са промоцијом и популаризацијом науке;*

11) обавља и друге послове, у складу са овим законом и статутом Центра.*

Програм из тачке 1) овог члана доноси Влада, на предлог Управног одбора Центра.*

*Службени гласник РС, број 18/2010

 

Члан 27в*

Средства за оснивање и почетак рада Центра обезбеђују се у буџету Републике Србије.*

Центар се финансира из цене коју плаћају корисници услуга, буџета Републике Србије, донација и других прилога и прихода.*

*Службени гласник РС, број 18/2010

 

Члан 27г*

Органи Центра су: Управни одбор и директор.*

Управни одбор Центра има пет чланова, од којих председника и два члана одређује Влада, као своје представнике, а два члана су из реда запослених у Центру.*

Два члана управног одбора Центра из реда запослених, бирају се већином гласова свих запослених у Центру.**

Влада именује и разрешава чланове управног одбора Центра, на предлог министра.*

Мандат чланова Управног одбора Центра траје четири године, са могућношћу још једног избора.*

Управни одбор:*

1) доноси статут Центра; *

2) доноси акт о финансирању активности научних, научно-стручних друштава, удружења и других организација који су у функцији унапређења научноистраживачког рада, промоције и популаризације науке и технике; *

3) одлучује о пословању Центра; *

4) усваја годишњи програм рада Центра; *

5) доноси финансијски план Центра;*

6) именује и разрешава директора;*

7) одлучује о коришћењу средстава, у складу са законом;*

8) врши друге послове, у складу са законом и статутом.*

Управни одбор доноси статут Центра, уз сагласност Владе.*

Управни одбор Центра донеће Статут Центра у року од деведесет дана од дана његовог именовања.*

Директор:*

1) заступа и представља Центар;*

2) руководи радом и пословањем Центра;*

3) предлаже акте које доноси Управни одбор Центра;*

4) извршава одлуке Управног одбора Центра и предузима мере за њихово спровођење; *

5) стара се о законитости рада Центра и одговара за коришћење и располагање имовином Центра;*

6) доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Центру;*

7) одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених у Центру;*

8) врши и друге послове утврђене законом и Статутом Центра.*

Директора Центра именује и разрешава Управни одбор Центра, уз претходно прибављену сагласност министра.*

Директор се именује на основу јавног конкурса који расписује Управни одбор Центра.*

За директора Центра може бити именовано лице које поред општих услова прописаних законом испуњава и следеће услове: завршене дипломске академске студије; радно искуство од најмање пет година; да има доказане организационе и управљачке способности.*

Директор се именује на четири године, са могућношћу још једног избора.*

*Службени гласник РС, број 18/2010

**Службени гласник РС, број 112/2015

 

Члан 27д*

Општи акти Центра су: Статут, правилник о раду и други општи акти.*

Статут је основни општи акт Центра.*

Статут садржи одредбе о:*

1) пословима Центра;*

2) начину обављања послова;*

3) органима и њиховом делокругу;*

4) заступању Центра;*

5) правима, обавезама и одговорностима Центра;*

6) другим питањима од значаја за рад Центра.*

Правилник о раду представља општи акт који доноси Управни одбор.*

Правилник о раду садржи одредбе о правима, обавезама и одговорностима директора Центра и запослених у Центру.*

Влада ће именовати привременог директора Центра у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона.*

Влада ће именовати чланове Управног одбора у року од 30 дана од дана уписа Центра у судски регистар.*

Центар почиње са радом даном уписа у судски регистар.*

 

*Службени гласник РС, број 18/2010

 

Чл. 28-119.

Престали су да важе (види члан 136. Закона - 49/2019-3)