Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

 ЗАКОН

о организацији и надлежности државних органа за борбу против високотехнолошког криминала

Службени гласник РС, бр. 61 од 18. јула 2005, 104 од 16. децембра 2009.

 

 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

Овим законом уређује се образовање, организација, надлежност и овлашћења посебних организационих јединица државних органа ради откривања, кривичног гоњења и суђења за кривична дела одређена овим законом.

 

Члан 2.

Високотехнолошки криминал у смислу овог закона представља вршење кривичних дела код којих се као објекат или средство извршења кривичних дела јављају рачунари, рачунарски системи*, рачунарске мреже, рачунарски подаци, као и њихови производи у материјалном или електронском облику.

Под производима у електронском облику посебно се подразумевају рачунарски програми и ауторска дела која се могу употребити у електронском облику.

Изрази: рачунар,* рачунарски податак, рачунарски програм, рачунарски вирус, рачунарски систем* и рачунарска мрежа користе се у овом закону и имају значење у смислу одредаба Кривичног законика*.

 

*Службени гласник РС, број 104/2009

 

Члан 3.*

Овај закон примењује се ради откривања, кривичног гоњења и суђења за:*

1) кривична дела против безбедности рачунарских података одређена Кривичним закоником;*

2) кривична дела против интелектуалне својине, имовине, привреде и правног саобраћаја, код којих се као објекат или средство извршења кривичних дела јављају рачунари, рачунарски системи, рачунарске мреже и рачунарски подаци, као и њихови производи у материјалном или електронском облику, ако број примерака ауторских дела прелази 2000 или настала материјална штета прелази износ од 1.000.000 динара;*

3) кривична дела против слобода и права човека и грађанина, полне слободе, јавног реда и мира и уставног уређења и безбедности Републике Србије, која се због начина извршења или употребљених средстава могу сматрати кривичним делима високотехнолошког криминала, у складу са чланом 2. став 1. овог закона.*

 

*Службени гласник РС, број 104/2009

 

II. ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТ ДРЖАВНИХ ОРГАНА

 

1. Посебно тужилаштво

 

Члан 4.

За поступање у предметима кривичних дела из члана 3. овог закона надлежно је Више* јавно тужилаштво у Београду за територију Републике Србије.

У Вишем* јавном тужилаштву у Београду образује се посебно одељење за борбу против високотехнолошког криминала (у даљем тексту: Посебно тужилаштво).

Ако овим законом није другачије одређено, на Посебно тужилаштво примењују се одредбе закона којим се уређује јавно тужилаштво.

 

*Службени гласник РС, број 104/2009

 

 

Члан 5.

Радом Посебног тужилаштва руководи посебни тужилац за високотехнолошки криминал (у даљем тексту: Посебни тужилац).

Посебног тужиоца поставља Републички јавни тужилац из реда * заменика јавних тужилаца који испуњавају услове за избор за заменика вишег* јавног тужиоца, уз писмену сагласност лица које се поставља. Предност имају * заменици јавних тужилаца који поседују посебна знања из области информатичких технологија.

Посебни тужилац поставља се на четири године и може бити поново постављен.

Републички јавни тужилац пре постављења Посебног тужиоца доноси решење о упућивању тог лица у Посебно тужилаштво.

Посебног тужиоца Републички јавни тужилац може разрешити и пре истека времена на које је постављен.

По престанку функције Посебни тужилац враћа се на функцију коју је вршио пре постављења.

 

*Службени гласник РС, број 104/2009

 

Члан 6.

Посебни тужилац има права и дужности као јавни тужилац.

Кад дође до сазнања да се у једном кривичном предмету ради о случајевима предвиђеним у члану 3. овог закона, Посебни тужилац се у писменој форми обраћа Републичком јавном тужиоцу, захтевајући од њега да му повери или пренесе надлежност.

 

Члан 7.

Брисан је (види члан 5. Закона – 104/2009-6)

 

Члан 8.

Републички јавни тужилац може, на предлог Посебног тужиоца, да упути у Посебно тужилаштво * заменика јавног тужиоца, уз писмену сагласност упућеног лица.

Упућивање из става 1. овог члана траје најдуже две године, а може бити продужено одлуком Републичког јавног тужиоца, на предлог Посебног тужиоца, уз писмену сагласност упућеног лица.

 

*Службени гласник РС, број 104/2009

 

2. Служба за борбу против високотехничког криминала

 

Члан 9.

Ради обављања послова органа унутрашњих послова у вези са кривичним делима из члана 3. овог закона, образује се у оквиру министарства надлежног за унутрашње послове служба за борбу против високотехнолошког криминала (у даљем тексту: Служба).

Служба поступа по захтевима Посебног тужиоца, у складу са законом.

Министар надлежан за унутрашње послове, по прибављеном мишљењу Посебног тужиоца, поставља и разрешава старешину Службе и ближе уређује њен рад, у складу са законом.

 

3. Надлежност и организација судова

 

Члан 10.

За поступање у предметима кривичних дела из члана 3. овог закона надлежан је Виши* суд у Београду, за територију Републике Србије.

За одлучивање у другом степену надлежан је Апелациони суд у Београду*.

 

*Службени гласник РС, број 104/2009

 

Члан 11.

У Вишем* суду у Београду за поступање у предметима кривичних дела из члана 3. овог закона образује се Одељење* за борбу против високотехнолошког криминала (у даљем тексту: Одељење*).

Судије у Одељење* распоређује председник Вишег* суда у Београду из реда судија тог суда, уз њихову сагласност. Предност имају судије које поседују посебна знања из области информатичких технологија.

Председник Вишег* суда у Београду може распоредити у Одељење* и судије других судова упућених на рад у тај суд, уз њихову сагласност.

Распоређивање из става 2.* овог члана траје најдуже две године, а може бити продужено одлуком председника Вишег* суда у Београду, уз писмену сагласност распоређеног лица.

 

*Службени гласник РС, број 104/2009

 

III. СРЕДСТВА ЗА РАД

 

Члан 12.

Министарство надлежно за послове правосуђа обезбеђује одговарајуће просторије и све друге техничке услове потребне за ефикасан рад Посебног тужилаштва и Одељења*.

 

*Службени гласник РС, број 104/2009

 

Члан 13.

Средства за рад Посебног тужилаштва, Службе и Одељења* обезбеђују се у буџету Републике Србије.

 

*Службени гласник РС, број 104/2009

 

IV. ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА

 

Члан 14.

Кривични поступци за кривична дела из члана 3. овог закона у којима је оптужница ступила на правну снагу до дана ступања на снагу овог закона окончаће се пред судовима који су били стварно и месно надлежни пре ступања на снагу овог закона.

 

Члан 15.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

 

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ“ ЗАКОНА

 

 

Закон о изменама и допунама Закона о организацији и надлежности државних органа за борбу против високотехнолошког криминала: Службени гласник РС, број 104/2009-6

 

Члан 10.

Кривични поступци за кривична дела из члана 2. овог закона, у којима је донето решење о спровођењу истраге, односно у којима је оптужница ступила на правну снагу до дана ступања на снагу овог закона, окончаће се пред судовима који су били стварно и месно надлежни пре ступања на снагу овог закона.

 

Члан 11.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, изузев одредаба чл. 3. до 9. овог закона које ступају на снагу 1. јануара 2010. године.