Редакцијски пречишћен текст

 

ЗАКОН

о финансирању локалне самоуправе

„Службени гласник РС“, бр. 62 од 19. јула 2006, 47 од 29. јуна 2011, 93 од 28. септембра 2012, 83 од 10. октобра 2016, 104 од 23. децембра 2016 - др. закон, 95 од 8. децембра 2018 - др. закон , 111 од 25. новембра 2021 - др. закон

   

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

Влада Републике Србије је овлашћена да објављује усклађене износе накнада утврђене законом. Усклађени износи објављени су у „Службеном гласнику РС“, бр. 99 од 15. новембра 2013. године, 125 од 14. новембра 2014. године, 95. од 20. новембра 2015. године, 91 од 10. новембра 2016, 96 од 27. октобра 2017, 86 од 6. децембра 2019, 126 од 23. октобра 2020, 99 од 22. октобра 2021. и 124 од 10. новембра 2022.

Усклађени највиши износи локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина ("Службени гласник РС", број 124/2022) примењују се од првог дана наредног месеца од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно од 1. децембра 2020. године (види тачку 2. Усклађених највиших износа - 124/2022-20).

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређивања

Члан 1.

Овим законом уређује се обезбеђивање средстава општинама, градовима и граду Београду (у даљем тексту: јединица локалне самоуправе) за обављање изворних и поверених послова.

Појмови

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:

1) изворни приходи су приходи чију стопу, односно начин и мерила за утврђивање висине износа, утврђује јединица локалне самоуправе, при чему се законом може ограничити висина пореске стопе, односно утврдити највиши и најнижи износ накнаде, односно таксе;

2) уступљени приходи су они приходи чија се основица и стопа, односно начин и мерила за утврђивање висине износа утврђују законом, а приход остварен на територији јединице локалне самоуправе се уступа у целини или делимично тој јединици локалне самоуправе;

3) укупан ненаменски трансфер је збир трансфера за уједначавање, општег, компензационог и  трансфера солидарности, при чему је:

(1) трансфер за уједначавање део укупног ненаменског трансфера који се расподељује јединицама локалне самоуправе чији су приходи по глави становника по основу уступљених пореза испод одређеног процента просека општина (без градова),

(2) општи трансфер део укупног ненаменског трансфера који се расподељује свим јединицама локалне самоуправе према критеријумима утврђеним овим законом,

(3) компензациони трансфер део укупног ненаменског трансфера којим се надомешта део изгубљених прихода, који настаје по основу промене републичких пореских прописа,

(4) трансфер солидарности део укупног ненаменског трансфера који се расподељује свим јединицама локалне самоуправе, изузев града Београда, на основу степена развијености;

4) наменски трансфер је трансфер који се користи за финансирање одређених функција и издатака, а који може бити:

(1) функционални трансфер – трансфер који се користи за финансирање издатака у оквиру одређене функције,

(2) наменски трансфер у ужем смислу – трансфер који се користи за тачно одређену сврху, односно врсту издатка за коју је трансфер додељен.

*Службени гласник РС, број 47/2011

II. ПРИМАЊА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Гаранција довољности прихода

Члан 3.

Република је дужна да при сваком преношењу или поверавању нових послова јединици локалне самоуправе обезбеди одговарајућа средства, односно изворе прихода, потребне за обављање тих послова.

Ненаменски карактер прихода

Члан 4.

Сви приходи јединице локалне самоуправе су општи приход буџета јединице локалне самоуправе и могу се користити за било коју намену, у складу са законом и одлуком о буџету јединице локалне самоуправе, сем оних прихода чији је наменски карактер утврђен законом.

Врсте примања јединице локалне самоуправе

Члан 5.

Средства буџета јединице локалне самоуправе обезбеђују се из изворних и уступљених прихода, трансфера, примања по основу задуживања и других прихода и примања утврђених законом.

1. Изворни приходи јединице локалне самоуправе

Члан 6.

Јединици локалне самоуправе припадају изворни приходи остварени на њеној територији, и то:

1) порез на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон;

2) локалне административне таксе;

3) локалне комуналне таксе;

4) боравишна такса;

5) накнаде за коришћење јавних добара, у складу са законом;

6) концесиона накнада;

7) друге накнаде у складу са законом;

8) приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине јединице локалне самоуправе, као и одузета имовинска корист у том поступку;

9) приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини Републике Србије, које користи јединица локалне самоуправе, односно органи и организације јединице локалне самоуправе и индиректни корисници њеног буџета;

10) приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини јединице локалне самоуправе;

11) приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета јединице локалне самоуправе чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима;

12) приходи од камата на средства буџета јединице локалне самоуправе;

13) приходи по основу донација јединици локалне самоуправе;

14) приходи по основу самодоприноса.

*Службени гласник РС, број 93/2012

Члан 7.

Стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада утврђује скупштина јединице локалне самоуправе својом одлуком, у складу са законом.

Одлука из става 1. овог члана доноси се након одржавања јавне расправе, а може се мењати највише једанпут годишње, и то у поступку утврђивања буџета јединице локалне самоуправе за наредну годину.

Изузетно, одлука из става 1. овог члана може се изменити и у случају доношења, односно измене закона или другог прописа којим се уређују изворни приходи јединице локалне самоуправе.

Одлука се објављује на начин на који се објављују акти јединице локалне самоуправе.

Порез на имовину

Члан 8.

Скупштина јединице локалне самоуправе утврђује висину стопе пореза на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон, до висине највише стопе прописане законом којим се уређују порези на имовину.

Локалне административне таксе

Члан 9.

Скупштина јединице локалне самоуправе може уводити локалне административне таксе за списе и радње у управним стварима, као и за друге списе и радње које органи јединице локалне самоуправе издају, односно обављају у оквиру послова из своје изворне надлежности.

Јединица локалне самоуправе не може увести локалну административну таксу за списе и радње из надлежности органа за које је законом којим се уређују републичке административне таксе прописано плаћање републичких административних такси.

Члан 10.

Акт из члана 9. став 1. овог закона садржи следеће елементе:

1) списе и радње за које се уводи локална административна такса;

2) настанак таксене обавезе;

3) обвезнике таксе;

4) начин плаћања таксе;

5) ослобађања од плаћања таксе;

6) висина таксе.

Висина таксе не може бити већа од износа републичке административне таксе прописане за одговарајући, односно сличан спис или радњу.

Локалне комуналне таксе

Члан 11.

Скупштина јединице локалне самоуправе може уводити локалне комуналне таксе за коришћење права, предмета и услуга.

За коришћење права, предмета и услуга из става 1. овог члана не може се уводити посебна накнада.

Члан 12.

Обвезник локалне комуналне таксе јесте корисник права, предмета и услуга за чије је коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе.

Члан 13.

Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета или услуге за чије је коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе.

Таксена обавеза траје док траје коришћење права, предмета или услуге.

Члан 14.

Локалне комуналне таксе не плаћају се за коришћење права, предмета и услуга од стране државних органа и организација, органа и организација територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе.

Члан 15.

Локалне комуналне таксе могу се уводити за:

1) истицање фирме на пословном простору;

2) престала је да важи (види члан 278. Закона - 95/2018-267)

3) држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина;

4) брисана је (види члан 2. Закона - 93/2012-22)

5) брисана је (види члан 2. Закона - 93/2012-22)

6) брисана је (види члан 2. Закона - 93/2012-22)

7) брисана је (види члан 2. Закона - 93/2012-22)

8) брисана је (види члан 2. Закона - 93/2012-22)

9) престала је да важи (види члан 278. Закона - 95/2018-267)

10) држање средстава за игру („забавне игре”);

11) брисана је (види члан 2. Закона - 93/2012-22)

12) брисана је (види члан 2. Закона - 93/2012-22)

13) престала је да важи (види члан 23. Закона - 104/2016-56)

14) престала је да важи (види члан 278. Закона - 95/2018-267)

15) брисана је (види члан 2. Закона - 93/2012-22)

16) престала је да важи (види члан 278. Закона - 95/2018-267)

Брисани су ранији ст. 2. и 3. (види члан 2. Закона - 93/2012-22)

Члан 15а

Предузетници и правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у мала правна лица (осим предузетника и правних лица која обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима; производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), а имају годишњи приход до 50.000.000 динара, не плаћају локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору (у даљем тексту: фирмарина).

Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у средња правна лица, као и предузетници и мала правна лица која имају годишњи приход преко 50.000.000 динара (осим предузетника и правних лица која обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима; производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), фирмарину плаћају на годишњем нивоу највише до две просечне зараде.

Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика правна лица (осим правних лица која обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима; производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), фирмарину плаћају на годишњем нивоу највише до три просечне зараде.

Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, средња и мала правна лица, у смислу закона којим се уређује рачуноводство и предузетници, а обављају делатности банкарства, осигурања имовине и лица, производње и трговине нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским производима, производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека, фирмарину плаћају на годишњем нивоу највише до десет просечних зарада.

Под просечном зарадом, у смислу ст. 2, 3. и 4. овог члана, сматра се просечна зарада по запосленом остварена на територији јединице локалне самоуправе у периоду јануар – август године која претходи години за коју се утврђује фирмарина, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике.

Изузетно од ст. 3. и 4. овог члана, јединица локалне самоуправе може утврдити и већи износ фирмарине, уз претходну сагласност министарства надлежног за финансије.

*Службени гласник РС, број 93/2012

Члан 15б

Престао је да важи (види члан 278. Закона - 95/2018-267)

Члан 15в

Највиши износ локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина, која се плаћа приликом регистрације возила утврђује се у следећим највишим износима:

1) за теретна возила:

– за камионе до 2 t носивости до 2.140 динара,

– за камионе од 2 t до 5 t носивости до 2.860 динара,

– за камионе од 5 t до 12 t носивости до 4.980 динара,

– за камионе преко 12 t носивости до 7.110 динара;

2) за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле) до 710 динара;

3) за путничка возила:

– до 1.150 cm³ до 710 динара,

– преко 1.150 cm³ до 1.300 cm³ до 1.410 динара,

– преко 1.300 cm³ до 1.600 cm³ до 2.130 динара,

– преко 1.600 cm³ до 2.000 cm³ до 2.860 динара,

– преко 2.000 cm³ до 3.000 cm³ до 4.300 динара,

– преко 3.000 cm³ до 7.110 динара;

4) за мотоцикле:

– до 125 cm³ до 570 динара,

– преко 125 cm³ до 250 cm³ до 840 динара,

– преко 250 cm³ до 500 cm³ до 1.410 динара,

– преко 500 cm³ до 1.200 cm³ до 1.730 динара,

– преко 1.200 cm³ до 2.130 динара;

5) за аутобусе и комби бусеве до 60 динара по регистрованом седишту;

6) за прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне приколице за превоз одређених врста терета:

– 1 t носивости до 580 динара,

– од 1 t до 5 t носивости до 990 динара,

– од 5 t до 10 t носивости до 1.350 динара,

– од 10 t до 12 t носивости до 1.870 динара,

– носивости преко 12 t до 2.860 динара;

7) за вучна возила (тегљаче):

– чија је снага мотора до 66 киловата до 2.130 динара,

– чија је снага мотора од 66 – 96 киловата до 2.860 динара,

– чија је снага мотора од 96 – 132 киловата до 3.590 динара,

– чија је снага мотора од 132 – 177 киловата до 4.300 динара,

– чија је снага мотора преко 177 киловата до 5.710 динара;

8) за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће забаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела до 1.410 динара.

Највиши износи локалне комуналне таксе из става 1. овог члана усклађују се годишње, са годишњим индексом потрошачких цена, који објављује републички орган надлежан за послове статистике, при чему се заокруживање врши тако што се износ до пет динара не узима у обзир, а износ преко пет динара заокружује на десет динара.

Приликом усклађивања највиших износа локалне комуналне таксе, у складу са ставом 2. овог члана, основице за усклађивање су последњи објављени усклађени највиши износи локалне комуналне таксе.

Влада, на предлог министарства надлежног за послове финансија, објављује усклађене највише износе локалне комуналне таксе из става 1. овог члана.

Објављени усклађени највиши износи локалне комуналне таксе из става 4. овог члана примењују се од првог дана наредног месеца од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

У случају да јединица локалне самоуправе пропише више износе ове таксе од износа прописаних у ставу 1. овог члана, примењиваће се највиши износи прописани овим законом.

*Службени гласник РС, број 93/2012

**Службени гласник РС, број 124/2022

Члан 16.

Фирма, у смислу овог закона, јесте сваки истакнути назив или име које упућује на то да правно или физичко лице обавља одређену делатност.

Ако се на једном пословном објекту налази више истакнутих фирми истог обвезника, такса се плаћа само за једну фирму.

За сваку фирму истакнуту ван пословног објекта плаћа се такса за сваку истакнуту фирму.

Члан 17.

Јединица локалне самоуправе може утврдити локалне комуналне таксе у различитој висини зависно од врсте делатности, површине и техничко-употребних карактеристика објеката, величине правног лица у смислу закона којим се уређује рачуноводство и по деловима територије, односно у зонама у којима се налазе објекти, предмети или врше услуге за које се плаћају таксе.

*Службени гласник РС, број 93/2012

Члан 18.

Актом скупштине јединице локалне самоуправе, којим се уводи локална комунална такса, утврђују се обвезници, висина, олакшице, рокови и начин плаћања локалне комуналне таксе.

Боравишна такса

Члан 19.

Актом скупштине јединице локалне самоуправе уводи се боравишна такса, у складу са законом којим се уређује област туризма.

Приход од боравишне таксе представља приход јединице локалне самоуправе на чијој територији је наплаћен.

Самодопринос

Члан 20.

Одлуку о увођењу самодоприноса грађани доносе референдумом, у складу са прописима којима је уређен поступак непосредног изјашњавања грађана, ако овим законом није друкчије одређено.

Облик и начин непосредног изјашњавања грађана уређује се статутом јединице локалне самоуправе.

Члан 21.

Одлука из члана 20. став 1. овог закона садржи податке који се односе на:

1) потребе, односно намене за које се средства прикупљају;

2) подручје на коме се средства прикупљају;

3) време за које се средства прикупљају;

4) укупан износ средстава која се прикупљају;

5) обвезнике, начин и рокове извршавања самодоприноса, као и лица која се ослобађају те обавезе;

6) висину самодоприноса (основица, пропорционална стопа и др.);

7) начин вођења евиденције о средствима;

8) износ и јединицу мере прерачунавања када се самодопринос изражава у раду, превозничким и другим услугама;

9) начин остваривања надзора грађана у наменском коришћењу средстава;

10) начин враћања средстава која се остваре изнад износа који је одлуком одређен.

Члан 22.

Скупштина јединице локалне самоуправе утврђује предлог одлуке на начин и у поступку предвиђеном за доношење статута јединице локалне самоуправе.

Иницијативу за доношење одлуке грађани, односно одборници подносе у складу са статутом.

Уз иницијативу се подноси и програм којим се утврђују извори, намена и начин обезбеђивања укупних финансијских средстава за реализацију пројекта који је предмет одлуке.

Члан 23.

Одлуку доносе грађани који имају изборно право и пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају.

Одлуку доносе и грађани који немају изборно право и пребивалиште на подручју на коме се прикупљају средства, ако на том подручју имају непокретну имовину, а средствима се побољшавају услови коришћења те имовине.

Престао је да важи ранији став 3. (види члан 81. Закона - 111/2021-3)

Члан 24.

Одлука се објављује на начин на који се објављују акти јединице локалне самоуправе.

Одлука са списком грађана који су у обавези да плаћају самодопринос доставља се исплатиоцу чије је седиште ван подручја на коме се средства прикупљају.

Члан 25.

Самодопринос се може изразити у новцу, роби, раду, превозничким и другим услугама, зависно од потреба и могућности грађана.

За грађане из члана 23. став 2. овог закона самодопринос се утврђује према вредности имовине, односно прихода од те имовине.

Члан 26.

Основица самодоприноса уређује се одлуком.

Ако одлуком није друкчије одређено, основицу самодоприноса чине зараде (плате) запослених, приходи од пољопривреде и шумарства и приходи од самосталне делатности, на које се плаћа порез на доходак грађана у складу са законом који уређује порез на доходак грађана, пензије остварене у земљи и иностранству, односно вредност имовине на коју се плаћа порез на имовину, у складу са законом који уређује порез на имовину.

Члан 27.

Самодопринос се не може уводити на примања и имовину који су законом изузети од опорезивања.

Пензионери могу добровољно уплаћивати самодопринос по основу пензија остварених у земљи и иностранству на основу писане изјаве.

Члан 28.

Обрачун и наплата самодоприноса врши се на начин и у роковима одређеним одлуком, осим у случају када се обрачун врши системом пореза по одбитку. У случају када се обрачун врши системом пореза по одбитку, обавеза је исплатиоца да приликом сваке исплате одговарајућег прихода, обрачуна и уплати самодопринос на тај приход.

Ако се обрачун и извршење наплате одлуком не уреде на други начин, обрачун и наплату самодоприноса из личног примања, од ауторских права, патената и техничких унапређења и других личних примања, односно прихода на које се плаћа порез у проценту од сваког оствареног бруто прихода, дужни су да врше исплатиоци тих личних примања, односно прихода, истовремено са уплатом одговарајућих пореза и доприноса, а из пензија – приликом њиховог обрачуна.

Члан 29.

Стопа самодоприноса је пропорционална и одређује се одлуком.

Олакшице и ослобођења у плаћању самодоприноса утврђују се одлуком.

Члан 30.

У погледу начина утврђивања самодоприноса, обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно прописано овим законом, сходно се примењују одредбе закона којим се уређује порески поступак и пореска администрација.

Члан 31.

Новчана средства која се прикупљају на основу одлуке о самодоприносу приход су буџета јединице локалне самоуправе и строго су наменског карактера.

Приходи од закупа

Члан 32.

Локални орган управе надлежан за финансије води евиденцију о приходима оствареним од закупа по корисницима.

Приходи из става 1. овог члана користе се за куповину, изградњу, текуће поправке и одржавање зграда и објеката и набавку и одржавање опреме.

Приходи од донација

Члан 33.

Јединица локалне самоуправе може да прими донацију од физичког или правног лица на основу уговора.

Јединица локалне самоуправе остварује приходе од страних донација, на основу закљученог уговора о донацији или другог сличног уговора.

Основни елементи уговора евидентирају се у министарству надлежном за послове финансија.

Министар надлежан за послове финансија ће споразумно са министром надлежним за област локалне самоуправе ближе уредити начин евидентирања страних донација јединицама локалне самоуправе.

Јединица локалне самоуправе ће најкасније у року од 15 дана од дана закључења уговора о донацији или другог уговора доставити примерак уговора министарству надлежном за послове финансија.

*Службени гласник РС, број 93/2012

2. Приходи од осталих нивоа власти

Врсте прихода од осталих нивоа власти

Члан 34.

Јединици локалне самоуправе са нивоа Републике припадају:

1) уступљени приходи;

2) трансфери.

Аутономна покрајина може јединици локалне самоуправе да додели наменски трансфер.

Приходи јединице локалне самоуправе између корисника на истом нивоу су:

1) плаћања за услуге;

2) други приходи утврђени законом.

Приходи од уступљених пореза

Члан 35.

Јединици локалне самоуправе припадају следећи порези остварени на њеној територији:

1) порез на доходак грађана, и то на приходе од:

(1) пољопривреде и шумарства,

(2) самосталне делатности,

(3) брисана је (види члан 1. Закона - 83/2016-3)

(4) давања у закуп покретних ствари,

(5) осигурања лица,

(6) 74% од пореза на зараде који се плаћа према пребивалишту запосленог,

(7) остали приходи у складу са законом;

2) порез на наслеђе и поклон;

3) порез на пренос апсолутних права.

Изузетно од става 1. тачка 1) подтачка (6) овог члана, градовима припада 77%, односно граду Београду припада 66% од пореза на зараде који се плаћа према пребивалишту запосленог.

*Службени гласник, број 47/2011

**Службени гласник РС, број 83/2016

 

Приходи од уступљених накнада

Члан 36.

Република уступа јединици локалне самоуправе приходе од накнада остварених на територији јединице локалне самоуправе, у складу са законом.

*Службени гласник, број 93/2012

Укупни ненаменски трансфер

Члан 37.

Годишњи износ укупног ненаменског трансфера, који представља обрачунску категорију за расподелу средстава јединицама локалне самоуправе, износи 1,7% оствареног бруто домаћег производа према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.

За утврђивање висине појединих врста ненаменских трансфера, прописаних овим законом, процена висине прихода, укупно и по структури, по појединим јединицама локалне самоуправе, врши се на бази остварења ових прихода у последњој години за коју постоје расположиви подаци, као и на основу параметара из фискалне стратегије.

*Службени гласник, број 47/2011

**Службени гласник, број 93/2012

Трансфер за уједначавање

Члан 38.

У оквиру укупног ненаменског трансфера из члана 37. овог закона, приоритетно се утврђује потребан износ трансфера за уједначавање.

Право на трансфер за уједначавање има јединица локалне самоуправе чији је процењени износ прихода од уступљених пореза по становнику, за годину за коју се доноси буџет, мањи од 90% процењеног просечног прихода по становнику од уступљених пореза у свим општинама у Републици, без градова.

Износ трансфера за уједначавање за сваку јединицу локалне самоуправе из става 2. овог члана утврђује се путем следеће методологије:

1) број становника јединице локалне самоуправе множи се са 90% од просечног износа уступљених пореза за све општине у Републици, без градова;

2) износ из тачке 1) овог става умањује се за износ процењених уступљених пореза јединици локалне самоуправе;

3) јединици локалне самоуправе надомешта се 90% разлике утврђене у тачки 2) овог става.

Компензациони трансфер

Члан 39.

Компензациони трансфер је део укупног ненаменског трансфера, којим се надомешта део изгубљених прихода настао по основу промене републичких пореских прописа, који није надомештен другим приходима.

У случају губитка прихода од уступљеног републичког пореза који се дели између буџета Републике и буџета јединице локалне самоуправе, јединици локалне самоуправе Република надомешта део изгубљених прихода који обезбеђује најмање сразмеран однос губитка прихода у буџету Републике и у укупним буџетима свих јединица локалне самоуправе у Републици.

Утврђени износ компензационог трансфера из претходне године увећава се са планираним индексом раста цена за наредну годину из фискалне стратегије.

*Службени гласник, број 93/2012

Брисан је наслов изнад члана 40. (види члан 5. Закона – 47/2011-3)

Члан 40.

Брисан је (види члан 5. Закона – 47/2011-3)

Општи трансфер

Члан 41.

Право на општи трансфер имају све јединице локалне самоуправе.

Укупан износ средстава за општи трансфер добија се када се од укупног износа ненаменског трансфера одбије потребан износ трансфера за уједначавање и компензационог трансфера.

*Службени гласник, број 47/2011

Члан 42.

Утврђивање основице за обрачун висине општег трансфера по појединим јединицама локалне самоуправе врши се на бази јединствених критеријума, и то:

– 65,0% од укупног износа средстава опредељених за општи трансфер дели се према броју становника, при чему се висина трансфера по једном становнику израчунава тако што се износ општег трансфера намењен за расподелу према броју становника, подели са укупним бројем становника, према податку републичког органа надлежног за послове статистике из последњег пописа становништва;

– 19,3% дели се према површини територије, при чему се висина трансфера по једном квадратном километру површине израчунава тако што се износ општег трансфера намењен за расподелу према површини, подели са укупном површином јединица локалне самоуправе, према податку републичког органа надлежног за послове статистике;

– 4,56% дели се према броју одељења у основном образовању, при чему се висина трансфера по једном одељењу израчунава тако што се износ општег трансфера намењен за расподелу према броју одељења у основном образовању, подели са укупним бројем одељења према податку министарства надлежног за послове просвете;

– 1,14% дели се према броју објеката у основном образовању, при чему се висина трансфера по једном објекту израчунава тако што се износ општег трансфера намењен за расподелу према броју објеката у основном образовању, подели са укупним бројем објеката, према податку министарства надлежног за послове просвете;

– 2,0% дели се према броју одељења у средњем образовању, при чему се висина трансфера по једном одељењу израчунава тако што се износ општег трансфера намењен за расподелу према броју одељења у средњем образовању, подели са укупним бројем одељења, према податку министарства надлежног за послове просвете;

– 0,5% дели се према броју објеката у средњем образовању, при чему се висина трансфера по једном објекту израчунава тако што се износ општег трансфера намењен за расподелу према броју објеката у средњем образовању, подели са укупним бројем објеката, према податку министарства надлежног за послове просвете;

– 6,0% дели се према броју деце обухваћене непосредном дечијом заштитом и то посебно за децу у целодневном, односно полудневном боравку, при чему се укупан износ трансфера намењен финансирању деце обухваћене непосредном дечијом заштитом дели на два дела: део за финансирање боравка деце у целодневном, односно полудневном боравку, у сразмери са ценом коштања у ова два вида боравка, а висина трансфера по једном детету у целодневном, односно полудневном боравку, утврђује тако што се припадајући део трансфера подели са укупним бројем деце у целодневном, односно полудневном боравку, према подацима јединица локалне самоуправе;

– 1,5% дели се према броју објеката у дечијој заштити, при чему се висина трансфера по једном објекту израчунава тако што се износ општег трансфера намењен за расподелу према броју објеката у дечијој заштити, подели са укупним бројем објеката, према податку надлежног министарства.

*Службени гласник, број 47/2011

Члан 42а

Износ средстава за трансфер јединици локалне самоуправе добија се множењем износа средстава утврђених на основу чл. 38, 39, 41. и 42. овог закона са одређеним коефицијентом у зависности од степена развијености јединице локалне самоуправе, и то:

– коефицијентом 1 за јединице локалне самоуправе из IV групе развијености;

– коефицијентом 0,9 за јединице локалне самоуправе из III групе развијености;

– коефицијентом 0,7 за јединице локалне самоуправе из II групе развијености;

– коефицијентом 0,5 за јединице локалне самоуправе из I групе развијености.

Степен развијености јединице локалне самоуправе одређује се према јединственој листи развијености јединица локалне самоуправе, у складу са законом којим се уређује регионални развој, утврђеној за годину која претходи години за коју се врши обрачун трансфера.

Пројекти од локалног значаја финансирају се из средстава локалне самоуправе. Локалне самоуправе могу за пројекте од локалног значаја конкурисати и код органа Републике Србије, јавних предузећа, агенција и других облика организовања чији оснивач је Република Србија и код међународних фондова.

Ради уједначавања развоја локалних самоуправа, републички органи, јавна предузећа, агенције и други облици организовања чији оснивач је Република Србија учествују у финансирању пројеката у јединицама локалне самоуправе из IV групе развијености.

*Службени гласник, број 47/2011

Трансфер солидарности

*Службени гласник, број 47/2011

Члан 43.

Износ средстава који је утврђен у складу са чл. 38, 39, 41, 42. и 42а овог закона за град Београд, не исплаћује се граду Београду и представља средства за трансфер солидарности.

Трансфер солидарности распоређује се јединицама локалне самоуправе, изузев граду Београду.

Утврђивање висине трансфера солидарности по појединим јединицама локалне самоуправе, изузев града Београда врши се на основу степена развијености према јединственој листи развијености јединица локалне самоуправе, у складу са законом којим се уређује регионални развој, и то:

– 50% средстава трансфера солидарности дели се јединицама локалне самоуправе из IV групе развијености;

– 30% средстава трансфера солидарности дели се јединицама локалне самоуправе из III групе развијености;

– 10% средстава трансфера солидарности дели се јединицама локалне самоуправе из II групе развијености;

– 10% средстава трансфера солидарности дели се јединицама локалне самоуправе из I групе развијености.

Брисан је ранији став 4. (види члан 9. Закона - 93/2012-22)

Уколико је број јединица локалне самоуправе сврстаних у оквиру II групе развијености једнак или већи у односу на број јединица локалне самоуправе сврстаних у оквиру I групе развијености, врши се корекција обрачунатог износа трансфера солидарности из става 3. овог члана, тако што се једна половина средстава трансфера солидарности која припада јединицама локалне самоуправе из I групе развијености распоређује и дели јединицама локалне самоуправе из II групе развијености.

Трансфер солидарности из ст. 3. и 4. овог члана унутар исте групе развијености, распоређује се према односу степена развијености града Београда и одређене јединице локалне самоуправе, и то тако што јединица локалне самоуправе са најмањим степеном развијености остварује највећа средства трансфера солидарности унутар исте групе развијености.

Расподела трансфера солидарности из става 5. овог члана врши се по следећој формули:

 

   

док је:

TСo – трансфер солидарности за одређену јединицу локалне самоуправе;

УТС – укупан трансфер солидарности;

Кз – проценат трансфера за одређени степен развијености у складу са законом којим се уређује регионални развој, односно јединственом листом развијености региона и јединица локалне самоуправе;

Ко – коефицијент за одређену јединицу локалне самоуправе;

СРбг – степен развијености града Београда;

СРо – степен развијености одређене јединице локалне самоуправе;

– сума коефицијената из истог степена развијености.

Трансфер солидарности за одређену јединицу локалне самоуправе добија се када се укупан трансфер солидарности помножи са процентом из става 3. овог члана коригован у складу са ставом 4. овог члана, тако добијен износ подели са збиром коефицијената јединица локалне самоуправе из истог степена развијености и добијен количник помножи са коефицијентом за ту јединицу локалне самоуправе.

Коефицијент за одређену јединицу локалне самоуправе представља однос степена развијености града Београда и степена развијености те јединице локалне самоуправе, при чему се степен развијености одређује према јединственој листи развијености региона и јединица локалне самоуправе, у складу са законом који уређује регионални развој.

*Службени гласник, број 47/2011

**Службени гласник, број 93/2012

Функционални трансфер

Члан 44.

Укупан износ функционалног трансфера израчунава се на основу података о укупним трошковима обављања одређене функције у последњој години пре њеног преношења на ниво локалне самоуправе.

Наменски трансфер у ужем смислу

Члан 45.

Република може јединицама локалне самоуправе обезбедити наменски трансфер за обављање одређених послова у оквиру њиховог изворног или повереног делокруга.

Надлежно министарство, односно посебна организација утврђује висину наменског трансфера и критеријуме за његову расподелу по појединим јединицама локалне самоуправе и динамику преноса средстава.

Члан 46.

У поступку израде фискалне стратегије надлежна министарства су обавезна да, у роковима утврђеним буџетским календаром, министарству надлежном за послове финансија (у даљем тексту: Министарство) доставе критеријуме и мерила за расподељивање трансфера из чл. 44. и 45. овог закона, износе по појединим јединицама локалне самоуправе, као и статистичке податке на основу којих су израчунати износи функционалног трансфера.

У случају ненаменског трошења трансфера из чл. 44. и 45. овог закона, министар надлежан за послове финансија може предложити Влади да се јединици локалне самоуправе ускрати део укупног ненаменског трансфера у износу ненаменски утрошених средстава.

Влада ће ближе уредити поступак ускраћивања дела укупног ненаменског трансфера из става 2. овог члана.

*Службени гласник, број 93/2012

Предвидљивост трансфера

Члан 47.

Преглед ненаменских трансфера по свакој јединици локалне самоуправе припрема Министарство у сарадњи са Комисијом за финансирање локалне самоуправе.

Преглед из става 1. овог члана саставни је део ревидиране фискалне стратегије.

*Службени гласник, број 93/2012

Динамика преношења трансфера

Члан 48.

Ненаменски трансфери се преносе јединици локалне самоуправе до 25. у месецу за текући месец, у висини једне дванаестине годишњег износа трансфера.

Приходи са истог нивоа власти

Члан 49.

Јединица локалне самоуправе остварује приход од других јединица локалне самоуправе за испоруку добара и услуга, на основу закључених уговора.

III. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРАВИЧНОСТИ, ЕФИКАСНОСТИ И ОТВОРЕНОСТИ СИСТЕМА ФИНАНСИРАЊА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Комисија за финансирање локалне самоуправе

Члан 50.

У циљу обезбеђења начела правичности, ефикасности и отворености система финансирања локалне самоуправе и давања препорука за његово унапређење, оснива се Комисија за финансирање локалне самоуправе (у даљем тексту: Комисија).

Члан 51.

Комисија има председника и десет чланова који се именују на период од пет година.

Председника и пет чланова именује Влада, а пет чланова Стална конференција градова и општина од којих најмање три члана морају бити представници јединица локалне самоуправе.

Стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије обавља Министарство.

Члан 52.

Председник Комисије сазива седницу најмање једном у три месеца.

Одлуке Комисије се доносе већином гласова присутних чланова, под условом да седници присуствује најмање шест чланова Комисије.

Члан 53.

Комисија:

1) анализира критеријуме и мерила за доделу ненаменских и функционалних трансфера и утврђивање њихове висине по јединицама локалне самоуправе у складу са одредбама чл. 37–44. овог закона;

2) анализира програме за додељивање наменских трансфера у ужем смислу, укључујући поступке додељивања и критеријуме за избор;

3) прати вертикалну и хоризонталну уједначеност система, степен задужености јединица локалне самоуправе и резултате измена система финансирања локалне самоуправе и припрема годишње извештаје о томе, најкасније до 30. маја за претходну буџетску годину;

4) припрема предлоге за измену и побољшавање система финансирања локалне самоуправе.

Обавеза достављања података

Члан 54.

Министарство доставља Комисији и Сталној конференцији градова и општина податке о приходима и расходима јединица локалне самоуправе за претходну годину, најкасније до 30. априла текуће године.

Надлежна министарства и други органи и организације Републике Србије и Аутономне покрајине који, у складу са чланом 45. овог закона, обезбеђују трансфере локалној самоуправи имају обавезу да до 30. априла текуће године доставе Министарству и Комисији податке о свим трансферима локалној самоуправи, по намени трансфера и по јединицама локалне самоуправе.

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 55.

За обрачун укупног ненаменског трансфера за 2007. годину, као последњи објављени податак користиће се податак о оствареном бруто домаћем производу у 2005. години.

Члан 56.

Јединица локалне самоуправе ће у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона доставити министарству надлежном за економске односе са иностанством примерак уговора о донацији или другог сличног уговора чија је реализација у току.

Члан 57.

Комисија за финансирање локалне самоуправе формираће се у року од 45 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 58.

Права и обавезе грађана које су, до дана примене овог закона, утврђене одлукама о увођењу самодоприноса, у складу са чланом 93. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 9/02, 33/04 и 135/04), извршаваће се у складу са тим одлукама.

Члан 59.

Даном почетка примене овог закона престају да важе члан 5. и одељак V. ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ са чл. 77–104. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 9/02, 33/04 и 135/04).

Члан 60.

Јединица локалне самоуправе у целости утврђује, наплаћује и контролише јавне приходе из члана 6. овог закона почев од 1. јануара 2007. године.

Члан 61.

Јединица локалне самоуправе преузеће запослене од Министарства финансија – Пореске управе који обављају послове из члана 60. овог закона, почев од 1. децембра 2006. године.

Просторије, опрему и средства за рад, јединица локалне самоуправе преузеће од Министарства финансија – Пореске управе, сразмерно броју преузетих запослених лица.

Влада ће ближе уредити преузимање запослених лица из става 1. овог члана.

Члан 62.

Јединица локалне самоуправе може да закључи уговор о пружању техничке и друге помоћи са Министарством финансија – Пореском управом за послове из члана 60. овог закона за чије обављање није оспособљена, уз накнаду коју утврђује Пореска управа.

Уговорену помоћ из става 1. овог члана Пореска управа ће пружати најкасније до 31. децембра 2008. године.

Члан 63.

Две или више јединица локалне самоуправе могу споразумно пренети овлашћење за обављање послова из члана 60. овог закона на једну од јединица локалне самоуправе.

Члан 64.

Подзаконски акт из члана 33. став 4. овог закона донеће се у року од три месеца од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 65.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењиваће се од 1. јануара 2007. године.

   

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ“ ЗАКОНА

Закон о изменама и допунама Закона о финансирању локалне самоуправе: „Службени гласник РС“, број 47/2011-3

Члан 10.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењиваће се од 1. октобра 2011. године.

Закон о изменама и допунама Закона о финансирању локалне самоуправе: „Службени гласник РС“, број 93/2012-22 

Члан 12.

Лица која су до дана ступања на снагу овог закона платила већи износ локалне комуналне таксе за 2012. годину од износа који дугују по овом закону због укидања таксе, ослобађања од таксене обавезе или смањења износа таксе, имају право да се на њихов захтев изврши прекњижавање више уплаћеног износа на исте или друге обавезе према јединици локалне самоуправе по основу јавних прихода.

Члан 13.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. октобра 2012. године, осим члана 15а ст. 3. и 4, који се примењује од 1. јануара 2013. године.