Редакцијски пречишћен текст
Редакцијски пречишћен текст

   

ЗАКОН

о путним исправама

"Службени гласник РС", бр. 90 од 1. октобра 2007, 116 од 22. децембра 2008, 104 од 16. децембра 2009, 76 од 22. октобра 2010, 62 од 13. јуна 2014.

 

  

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Предмет закона

 

Члан 1.

Овим законом уређују се путне исправе за путовање држављана Републике Србије у иностранство, одређују врсте путних исправа и начин њиховог издавања.

 

Појам путне исправе и њена сврха

 

Члан 2.

Путна исправа је јавна исправа са електронским носачем података, осим путног листа који не садржи електронски носач података* која држављанину Републике Србије служи за прелазак државне границе, ради путовања и боравка у иностранству и за повратак у земљу.

Путна* исправа служи њеном имаоцу за доказивање идентитета и као доказ о држављанству Републике Србије.

*Службени гласник РС, број 62/2014

 

Право на путну исправу

 

Члан 3.

Држављанин Републике Србије има право на путну исправу под условима који су прописани овим законом.

Држављанин Републике Србије може имати само једну путну исправу исте врсте.

Путну исправу сме да користи само лице на чије име је издата.

 

Право држављанина да уђе у земљу иако нема путну исправу

 

Члан 4.

Орган надлежан за контролу прелажења државне границе дужан је да лицу за које се провером утврди да је држављанин Републике Србије дозволи улазак у земљу иако нема путну исправу.

 

Замена за путну исправу

 

Члан 5.

Кад је међународним уговором одређено да за путовање у поједине државе путна исправа није потребна, Влада ће одредити исправу која ће служити као замена за путну исправу.

 

Сходна примена прописа

 

Члан 6.

На поступак издавања исправа предвиђених овим законом примењује се закон којим се уређује општи управни поступак, ако овим или посебним законом није друкчије одређено.

 

II. ВРСТЕ ПУТНИХ ИСПРАВА *

*Службени гласник РС, број 62/2014

 

Шта се сматра путном исправом

 

Члан 7.

Путне исправе у смислу овог закона су: пасош, дипломатски пасош, службени пасош, путни лист, као и путне исправе које се издају на основу међународног уговора.

Брисан је ранији став 2. (види члан 3. Закона - 62/2014-32)

 

Пасош

 

Члан 8.

Пасош је путна исправа која се држављанину Републике Србије издаје за путовање и боравак у иностранству, као и за повратак у земљу.

Пасош се издаје за неограничен број путовања.

 

Дипломатски и службени пасош

 

Члан 9.

Дипломатски пасош и службени пасош су путне исправе које се издају ради ефикасног обављања државних послова у иностранству, предвиђених међународним правом.

Путне исправе из става 1. овог члана важе за неограничен број путовања.

Дипломатски пасош и службени пасош може се издати и члану уже породице лица коме је издат такав пасош, који с њим живи у заједничком домаћинству и с њим путује у иностранство или борави у иностранству.

Чланом уже породице у смислу овог закона сматра се брачни друг и дете, односно лице које је законом изједначено са дететом.

Издавање дипломатског пасоша и службеног пасоша ближе се уређује прописом Владе.

 

Дипломатски пасош

 

Члан 10.

Дипломатски пасош се издаје држављанима Републике Србије који у складу с међународним правом у иностранству имају статус дипломатског агента, конзуларног функционера, функционера међународних организација, дипломатским куририма, као и највишим државним функционерима, у складу са прописом из члана 9. став 5. овог закона.

 

Службени пасош

 

Члан 11.

Службени пасош се издаје службеницима дипломатских или конзуларних представништава Републике Србије, који нису обухваћени чланом 10. овог закона, као и државним службеницима, државним службеницима на положајима и руководећим радницима са посебним овлашћењима у другим државним органима, када путују у иностранство службеним послом који захтева поседовање службеног пасоша, у складу са прописом из члана 9. став 5. овог закона.

 

Путни лист

 

Члан 12.

Путни лист је путна исправа која се издаје држављанину Републике Србије који је у иностранству без путне исправе, ради повратка у Републику Србију.

 

Брисан је назив изнад члана 13. (види члан 4. Закона - 62/2014-32)

 

Члан 13.

Брисан је (види члан 4. Закона - 62/2014-32)

 

Брисан је назив изнад члана 14. (види члан 5. Закона - 62/2014-32)

 

 Члан 14.

Брисан је (види члан 5. Закона - 62/2014-32)

 

III. НАДЛЕЖНОСТ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПУТНИХ ИСПРАВА

 

Надлежни орган за издавање пасоша

 

Члан 15.

Пасош издаје, на прописан начин, полицијска управа или полицијска станица Министарства унутрашњих послова на чијем подручју је пребивалиште, односно боравиште лица које подноси захтев за издавање пасоша (у даљем тексту: орган надлежан за издавање пасоша).

Лицима која захтев за издавање пасоша подносе преко дипломатског или конзуларног представништва Републике Србије, пасош издаје полицијска управа или полицијска станица Министарства унутрашњих послова, на чијем подручју је пребивалиште лица које подноси захтев за издавање пасоша, а за лица која немају пријављено пребивалиште на територији Републике Србије пасош издаје Полицијска управа за град Београд Министарства унутрашњих послова.*

Пропис из става 1. овог члана доноси министар надлежан за унутрашње послове.

*Службени гласник РС, број 62/2014

 

Надлежни орган за издавање дипломатског и службеног пасоша

 

Члан 16.

Дипломатски пасош и службени пасош, на прописан начин, издаје Министарство спољних послова.

Пропис из става 1. овог члана доноси министар надлежан за спољне послове.

 

Надлежни орган за издавање путног листа

 

Члан 17.

Путни лист издаје дипломатско или конзуларно представништво Републике Србије на чијем се подручју затекао држављанин Републике Србије који је у иностранству без путне исправе.

Дипломатско или конзуларно представништво Републике Србије из става 1. овог члана дужно је да провери држављански статус лица коме треба да изда путни лист.

 

Брисан је назив изнад члана 18. (види члан 7. Закона - 62/2014-32)

 

 Члан 18

Брисан је (види члан 7. Закона - 62/2014-32)

 

IV. РОКОВИ ВАЖЕЊА ПУТНИХ ИСПРАВА

 

Рок важења пасоша

 

Члан 19.

Пасош се издаје са роком важења од десет година *.

Изузетно од става 1. овог члана, лицима млађим од три године живота пасош се издаје са роком важења од три године, а лицима од три до 14 година живота са роком важења од пет година.*

 

*Службени гласник РС, број 104/2009

 

Рок важења дипломатског и службеног пасоша

 

Члан 20.

Дипломатски пасош и службени пасош издају се са роком важења од пет година.

Престанком услова из чл. 9. до 11. овог закона престаје право на дипломатски и службени пасош и пре истека рока из става 1. овог члана.

 

Рок важења путног листа

 

Члан 21.

Путни лист се издаје са роком важења који је потребан за повратак у Републику Србију, а најдуже до 60 дана.

 

Брисан је назив изнад члана 22. (види члан 8. Закона - 62/2014-32)

 

 Члан 22.

Брисан је (види члан 8. Закона - 62/2014-32)

 

Случајеви издавања пасоша са краћим роком важења

 

Члан 23.

Пасош се може издати и са краћим роком важења од рокова утврђених у члану 19. овог закона, ако надлежни суд, односно јавни тужилац то дозволи у случајевима утврђеним овим законом.

У случајевима из става 1. овог члана, пасош се може издати за једно или више путовања у једну или више држава.

Лицу коме се из објективних разлога привременог карактера не могу узети отисци прстију, пасош се издаје са роком важења од годину дана.*

Лицу које у периоду од пет година изгуби два или више пасоша, нови пасош се издаје са роком важења од годину дана.*

*Службени гласник РС, број 62/2014

 

V. ОБРАЗАЦ ПУТНЕ ИСПРАВЕ

 

Прописивање обрасца. Садржина обрасца

 

Члан 24.

Путне исправе издају се на прописаним обрасцима.

Образац пасоша, дипломатског пасоша, службеног пасоша, путног листа * прописује министар надлежан за унутрашње послове.

Образац путне исправе из става 2. овог члана садржи простор за упис следећих података имаоца те исправе:

1) презиме и име;

2) дан, месец и година рођења;

3) место и држава рођења;

4) пол;

5) држављанство;

6) јединствени матични број грађана;

6а) пребивалиште;*

7) страна држава у којој живи, за лица без пребивалишта на територији Републике Србије.

Образац пасоша, дипломатског пасоша, службеног пасоша и путног листа има и простор за фотографију и потпис имаоца исправе.

У дипломатски пасош и службени пасош уноси се и податак о функцији имаоца тог пасоша.

У образац путне исправе уноси се и датум издавања путне исправе са роком њеног важења.

 *Службени гласник РС, број 62/2014

 

Аутоматско очитавање података. Заштитни елементи.

 

Члан 25.

Образац пасоша, дипломатског пасоша и службеног пасоша садржи електронски носач података и машински читљиву зону за потребе аутоматског очитавања података.*

Лице коме је издата путна исправа има право да код надлежног органа изврши увид у податке за аутоматско очитавање података које садржи његова путна исправа.

*Службени гласник РС, број 62/2014

 

Штампање образаца. Уписивање података

 

Члан 26.

Обрасци путних исправа * штампају се на српском језику, ћириличким писмом, и на енглеском и француском језику, а попуњавају се на српском језику, латиничким писмом.

У обрасце путних исправа * подаци о презимену и имену уписују се у изворном облику онако како су уписани у изводу из матичне књиге рођених.

Орган надлежан за издавање путних исправа * је дужан да обезбеди техничке могућности за уписивање података о презимену и имену припадника националних мањина у изворном облику, према језику и правопису припадника националне мањине.

Обрасце путних исправа * технички израђује и штампа Народна банка Србије – Завод за израду новчаница и кованог новца.

*Службени гласник РС, број 62/2014

 

VI. ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА ПУТНИХ ИСПРАВА

 

Захтев. Подношење захтева

 

Члан 27.

Путне исправе издају се на захтев.

Захтев за издавање пасоша подноси се органу надлежном за издавање пасоша на чијем подручју подносилац захтева има пребивалиште, односно боравиште, а може се поднети и преко надлежног дипломатског или конзуларног представништва Републике Србије које ће га без одлагања проследити Полицијској управи за град Београд Министарства унутрашњих послова, ради решавања.

Пасош и путни лист издају се на лични захтев, а дипломатски пасош и службени пасош на захтев надлежног државног органа.

Путне исправе које се издају према међународним уговорима издају се на лични захтев, уколико међународним уговором није друкчије одређено.

У захтеву за издавање путне исправе треба да се наведу тачни и истинити подаци.

Ради утврђивања идентитета и других чињеница значајних за решавање о захтеву за издавање пасоша, дипломатског пасоша, службеног пасоша и путног листа, као и фотографисања и узимања отиска прста и потписа, приликом подношења захтева обавезно је присуство лица коме се издаје путна исправа.

Фотографисање и узимање података из става 6. овог члана врши се на начин који пропише министар надлежан за унутрашње послове.

 

Садржина захтева

 

Члан 28.

 

Захтев за издавање путне исправе садржи личне податке који се уписују у ту исправу.

Захтев за издавање пасоша за лица која живе у иностранству садржи и податке о месту и држави боравишта, односно пребивалишта у иностранству.

Садржина захтева за издавање путног листа сматра се потпуном уколико је захтев за издавање путног листа поднет без присуства лица које је у иностранству без путне исправе, а надлежни орган из члана 17. овог закона неспорно утврди идентитет лица.*

*Службени гласник РС, број 62/2014

 

Подношење захтева за малолетна или пословно неспособна лица

 

Члан 29.

За малолетна или пословно неспособна лица, захтев за издавање путне исправе подноси један од родитеља, уз писмену сагласност другог родитеља, односно други законски заступник или старатељ.

Изузетно, путна исправа ће се издати и без сагласности из става 1. овог члана у следећим случајевима:

1) ако се један од родитеља води као нестало лице;

2) ако је један од родитеља непознатог пребивалишта или боравишта;

3) ако је један од родитеља умрло лице;

4) ако је једном од родитеља одлуком суда додељено старатељство над малолетним лицем или је одлуком суда дозвољено издавање путне исправе, осим у случају да истом одлуком суда издавање путне исправе и путовање малолетног лица у иностранство, није условљено сагласношћу оба родитеља;*

5) у другим случајевима правне и физичке спречености једног од родитеља да врши родитељско право.*

Отисци прстију и потпис се не узимају приликом подношења захтева од детета, до навршене дванаесте године живота.*

*Службени гласник РС, број 62/2014

Прилози уз захтев

 

Члан 30.

Уз захтев за издавање путне исправе, ставља се на увид лична карта или друга исправа из које се може утврдити идентитет, уверење о држављанству – само код првог издавања путне исправе по одредбама овог закона, као и друге јавне исправе којима се доказују подаци из захтева.

Уз захтев се може приложити и фотографија која испуњава услове утврђене прописом из члана 27. став 7. овог закона.

Уз захтев се прилаже путна исправа чији је рок важења истекао или која не може служити својој намени.

Путна исправа из става 3. овог члана поништиће се приликом преузимања новог пасоша*.

*Службени гласник РС, број 62/2014

 

Потврда о поднетом захтеву

 

Члан 31.

При подношењу захтева за издавање путне исправе подносиоцу се издаје потврда, која служи као доказ о поднетом захтеву.

 

Преузимање путне исправе

 

Члан 32.

Путну исправу преузеће лично подносилац захтева, односно законски заступник или лице које он овласти.

 

Издавање нове путне исправе иако постојећој није истекла важност

 

Члан 33.

Лицу које поседује путну исправу чији рок важења није истекао на захтев издаће се нова путна исправа у следећим случајевима:

1) ако је путна исправа попуњена;

2) ако је путна исправа оштећена или дотрајала, тако да не може да служи својој сврси;

3) ако је дошло до промене личних података имаоца путне исправе уписаних у путну исправу;

4) ако фотографија или слика на путној исправи не одговара изгледу лица;

5) ако страна држава одбије да изда визу и регулише боравак јер преостали рок важења путне исправе износи мање од шест месеци.

Уз захтев за издавање путне исправе подносилац захтева дужан је да приложи и путну исправу чији рок важења није истекао, а приликом преузимања новог пасоша, претходна путна исправа ће бити поништена*.

*Службени гласник РС, број 62/2014

 

Рок за решавање о захтеву

 

Члан 34.

О захтеву за издавање путне исправе надлежни орган је дужан да реши у року од 30 дана од дана подношења захтева.

О захтеву за издавање пасоша који је поднет преко дипломатског или конзуларног представништва Републике Србије орган надлежан за издавање пасоша дужан је да реши у року од 60 дана од дана подношења захтева.

Изузетно од одредаба ст. 1. и 2. овог члана, у хитним случајевима (потреба за хитним лечењем у иностранству, обавештење о смрти или тешкој болести члана уже породице, неодложан службени пут) или из других оправданих разлога, ако су уз захтев приложени докази који потврђују разлоге хитности, надлежни орган дужан је да путну исправу изда најкасније у року од 48 сати од тренутка подношења захтева.

Надлежни орган ће издати путну исправу у року из става 3. овог члана и без приложених доказа који потврђују разлоге хитности, ако то тражи подносилац захтева, у складу са прописом Владе.*

  *Службени гласник РС, број 76/2010

   

Одбијање захтева за издавање путних исправа

 

Члан 35.

Орган коме је поднесен захтев за издавање путне исправе решењем ће одбити захтев, односно неће издати путну исправу у следећим случајевима:

1) ако је против лица које тражи издавање путне исправе донето решење о спровођењу истраге или је подигнута оптужница – на захтев надлежног суда, односно јавног тужилаштва;

2) ако је лице које тражи издавање путне исправе осуђено на безусловну казну затвора у трајању дужем од три месеца, односно док казну не издржи;

3) ако је лицу које тражи издавање путне исправе у складу са признатим међународним актима забрањено путовање;

4) у случајевима да је, у складу са важећим прописима, лицу које тражи издавање путне исправе забрањено кретање ради спречавања ширења заразних болести, односно епидемије;

5) ако из разлога одбране земље прописано одобрење за путовање у иностранство није издато или постоји друга сметња предвиђена законом којим се уређује војна обавеза, у случају да је проглашено ратно стање или ванредно стање.

Захтев за издавање путног листа не може се одбити.

 

Обавезе обавештавања о постојању разлога за одбијање захтева

 

Члан 36.

Надлежни правосудни органи из члана 35. став 1. тач. 1) и 2) овог закона, дужни су да Министарству унутрашњих послова, преко полицијских управа, односно полицијских станица, на чијем подручју лице има пребивалиште, доставе захтев у вези са разлозима из члана 35. став 1. тачка 1), односно обавештење о постојању разлога из члана 35. став 1. тачка 2) овог закона.*

 *Службени гласник РС, број 62/2014

Одузимање путних исправа

 

Члан 37.

Орган надлежан за издавање путних исправа одузеће путну исправу, у следећим случајевима:

1) ако је путна исправа издата на основу нетачних података;

2) ако њен ималац другом лицу омогући да путну исправу користи као своју;

3) ако је њеном имаоцу престало држављанство Републике Србије;

4) ако се накнадно утврди да су постојале сметње из члана 35. став 1. тач. 1) до 4) овог закона пре издавања путне исправе, а надлежни орган је за њих сазнао касније или су ти разлози настали после издавања путне исправе.

О одузимању путне исправе због разлога из става 1. из овог члана, одлучује надлежни орган за издавање путних исправа.

Брисан је ранији став 3. (види члан 18. Закона - 62/2014-32)

 

Поступак са одузетим путним исправама

 

Члан 38.

Орган надлежан за контролу прелажења државне границе ће привремено одузете путне исправе због разлога из члана 37. овог закона доставити Министарству унутрашњих послова.

Дипломатско или конзуларно представништво Републике Србије ће путну исправу коју одузме због разлога из члана 37. став 1. тачка 3) овог закона доставити Министарству унутрашњих послова, а на захтев може је након поништења вратити њеном имаоцу.

 

Обавеза обавештавања о престанку разлога за одбијање захтева и одузимање путне исправе

 

Члан 39.

О свим чињеницама које за последицу имају престанак разлога за одбијање захтева за издавање путне исправе и одузимање путне исправе надлежни суд или други државни орган, дужан је да одмах о томе обавести орган надлежан за издавање путне исправе.

Сматраће се да су престали разлози за одбијање захтева за издавање путне исправе, односно разлози за одузимање путне исправе, ако надлежни суд у року од шест месеци од дана подношења захтева, односно одузимања путне исправе не обнови захтев из става 1. овог члана.

О престанку разлога из става 2. овог члана, надлежни орган за издавање путних исправа обавестиће о томе лице које је тражило издавање путне исправе, односно лице коме је одузета путна исправа.

 

Обавезе органа приликом доношења решења

 

Члан 40.

У решењу којим се одбија захтев за издавање путне исправе, односно којим се одузима путна исправа, надлежни орган је дужан да наведе разлоге којима се руководио приликом доношења таквог решења.

 

Издавање пасоша са ограниченим роком важења

 

Члан 41.

На молбу лица коме је одбијен захтев за издавање путне исправе, односно коме је путна исправа одузета, осим разлога из члана 37. став 1. тачка 3) овог закона, орган који је одлучио о томе може, у нарочито оправданим случајевима (смрт члана породице, лечење у иностранству, неодложни службени послови), одобрити издавање пасоша са ограниченим роком важења.

У случајевима из става 1. овог члана, надлежни орган за издавање пасоша је дужан да пре издавања пасоша прибави мишљење надлежног суда, односно јавног тужиоца, који су захтевали забрану издавања путне исправе.

 

VII. ПОСЕБНЕ ОБАВЕЗЕ У ВЕЗИ СА ИЗДАТОМ ПУТНОМ ИСПРАВОМ

 

Нестанак и проналазак путне исправе

 

Члан 42.

Лице које изгуби путну исправу или нађе туђу путну исправу дужно је да без одлагања пријави нестанак или проналазак путне исправе најближој полицијској управи, односно полицијској станици Министарства унутрашњих послова.

Ако је путна исправа нестала у иностранству, лице које изгуби путну исправу дужно је да њен нестанак пријави најближем дипломатском или конзуларном представништву Републике Србије.

Надлежни орган за издавање путне исправе може по службеној дужности решењем прогласити неважећом путну исправу у следећим случајевима:*

1) уколико лице које је у поступку враћања по међународном споразуму изјави да нема путну исправу, а надлежни орган утврди да поседује важећи пасош и да није пријавио губитак пасоша, у складу са ст. 1. и 2. овог члана;*

2) уколико дипломатски или службени пасош не буде враћен Министарству спољних послова у року од 60 дана од дана када је престао правни основ за издавање ове врсте пасоша.*

*Службени гласник РС, број 62/2014

 

Неважећа путна исправа

 

Члан 43.

Несталу путну исправу надлежни орган за издавање путне исправе ће решењем прогласити неважећом.

Против решења из става 1. овог члана жалба није допуштена.

Путна исправа проглашена неважећом оглашава се у „Службеном гласнику Републике Србије’’, о трошку лица чија се путна исправа оглашава.

Надлежни орган за издавање путне исправе издаће путну исправу тек по доношењу решења о проглашењу путне исправе неважећом.

 

Трошкови издавања путне исправе

 

Члан 44.

За издавање путне исправе плаћа се накнада, која обухвата цену обрасца путне исправе и трошкове техничке израде, као и трошкове достављања, ако се достављање путне исправе врши преко дипломатског или конзуларног представништва Републике Србије.

Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује Влада.

 

VIII. ЕВИДЕНЦИЈЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПОДАТАКА

 

Евиденције о путним исправама. Надлежност за вођење евиденција

 

Члан 45.

О издатим путним исправама, о одбијеним захтевима за издавање путних исправа, о одузетим путним исправама, неважећим путним исправама и о подацима из члана 35. став 1. тач. 1) до 4) овог закона води се евиденција на прописан начин.*

Евиденције из става 1. овог члана води орган надлежан за издавање путних исправа.

Начин вођења евиденције из става 1. овог члана и обрасце за вођење евиденције прописује министар надлежан за унутрашње послове.

Код вођења евиденције из става 1. овог члана на средствима за аутоматску обраду података примењују се мере заштите од неовлашћеног приступа и чувања података у облику у коме су формирани, односно примљени.

*Службени гласник РС, број 62/2014

Садржина евиденције

 

Члан 46.

Евиденције о путним исправама садрже податке: о подносиоцу захтева из члана 24. став 3. овог закона и друге податке о врсти путне исправе, серијском броју, року важења и датуму издавања путне исправе, о разлозима одбијања захтева за издавање путне исправе, односно за одузимање путне исправе и о неважећим путним исправама.*

*Службени гласник РС, број 62/2014

Тачност података. Заштита података

 

Члан 47.

Евиденције које се воде по одредбама овог закона морају да буду ажурне, тачне и безбедним мерама заштићене од неовлашћеног приступа и коришћења.

 

Коришћење података

 

Члан 48.

Подаци из евиденција о путним исправама могу се давати искључиво државним органима, и то под следећим условима:

1) да је орган који тражи податке, законом * овлашћен да тражи и прима те податке;

2) да су органу који тражи податке, ти подаци неопходни за извршавање послова из његове надлежности;

3) да те податке није могуће прибавити на други начин или ако би њихово прибављање захтевало несразмерно високе трошкове.

 Органи из става 1. овог члана дужни су да податке из евиденција о путним исправама користе у складу са прописима којима се уређује заштита података о личности.*

*Службени гласник РС, број 62/2014

 

Достављање података иностраним органима

 

Члан 49.

Подаци из евиденција о путним исправама могу се достављати органима страних држава, под условом реципроцитета и ако су за то испуњени следећи услови:

1) да је у питању достављање преко органа стране државе за дипломатске и конзуларне послове;

2) да се прималац података обавеже да ће добијене податке користити наменски, у вези са регулисањем личних стања или ако је то неопходно за спречавање и сузбијање тежих облика криминала, или ако достављање података без сумње користи појединцу на кога се подаци односе;

3) да је у земљи у којој је седиште органа коме се подаци достављају, обезбеђена заштита личних података и за странце.

 

IX. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

 

Прекршаји

 

Члан 50.

Новчаном казном од 5.000 до 150.000 динара* или казном затвора до 30 дана казниће се за прекршај и за покушај прекршаја*:

1) ко поседује више од једне путне исправе исте врсте (члан 3. став 2. овог закона);

2) ко своју путну исправу да другоме да се са њом послужи или се туђом путном исправом послужи као својом (члан 3. став 3. овог закона);

3) ко давањем неистинитих података, исходује од надлежног органа издавање путне исправе и послужи се таквом путном исправом (члан 27. став 5. овог закона);

За прекршај из става 1. овог члана може се изрећи заштитна мера одузимања издате путне исправе.

*Службени гласник РС, број 62/2014

Члан 51.

Новчаном казном од 4.000 до 40.000 динара казниће се за прекршај ко без одлагања не пријави надлежном органу за издавање путне исправе нестанак путне исправе или њено проналажење (члан 42. овог закона).

 

Члан 52.

Новчаном казном од 40.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај одговорно лице у органу надлежном за издавање путних исправа ако захтев за издавање путне исправе не реши у прописаном року из члана 34. овог закона или ако у прописаном року не преиспита разлоге за неиздавање, односно за одузимање путне исправе због разлога из члана 39. овог закона, и одговорно лице у државном органу или правном лицу, ако одмах не обавести орган надлежан за издавање путних исправа о чињеницама које за последицу имају престанак разлога за одбијање захтева за издавање путне исправе из члана 39. овог закона.

 

X. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Важење путних исправа издатих по ранијим прописима

 

Члан 53.

Пасош, дипломатски пасош и службени пасош издати пре дана почетка примене овог закона важе до рока наведеног у тој исправи, а најдуже до 31. децембра 2011. године*.

 

*Службени гласник РС, број 76/2010

 

Поступање са нерешеним захтевима

 

Члан 54.

Поступак за решавање захтева за издавање путних исправа започет пре дана почетка примене овог закона окончаће се по одредбама овог закона.

 

Доношење подзаконских прописа

 

Члан 55.

Прописи на основу овлашћења из овог закона донеће се у року од три месеца од дана ступања на снагу овог закона.

До почетка примене подзаконских прописа из става 1. овог члана, примењиваће се прописи донети до дана ступања на снагу овог закона, ако нису у супротности са одредбама овог закона.

 

Престанак важења закона

 

Члан 56.

Даном почетка примене овог закона престаје да важи Закон о путним исправама југословенских држављана („Службени лист СРЈ”, бр. 33/96, 49/96, 12/98, 16/99, 35/99, 44/99, 15/00, 7/01, 71/01, 23/02, 53/02, 68/02 и 5/83 и „Службени гласник РС”, број 101/05 – др. закон), осим одредбе члана 56. који се примењује до доношења закона о Војсци Србије.

 

Ступање на снагу закона и почетак примене

 

Члан 57.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а почиње да се примењује по истеку шест месеци од дана ступања на снагу, осим одредбе члана 55. који се примењује од дана ступања на снагу овог закона.