Неважећи акт

Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

 

 

ЗАКОН

о попису становништва, домаћинстава и станова 2011. године

„Службени гласник РС“, бр. 104 од 16. децембра 2009, 24 од 4. априла 2011.

 

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Садржина закона

 

Члан 1.

Овим законом се утврђује правни оквир којим се обухватају: садржај, припрема, организација и спровођење Пописа становништва, домаћинстава и станова 2011. године у Републици Србији (у даљем тексту: попис), као и обавезе државних и других органа и организација у попису, обавезе и дужности давалаца пописних података и лица која врше послове пописа, објављивање пописних резултата и финансирање пописа.

Попис се спроводи у периоду од 1. до 15. октобра* 2011. године.

Непосредно по завршетку пописа, врши се контрола квалитета података прикупљених пописом у изабраним пописним круговима.

Попис и контрола квалитета података прикупљених пописом спроводе се према стању на дан 30. септембра* 2011. године у 24,00 сата.

 

*Службени гласник РС, број 24/2011

 

Јединице које се обухватају пописом

 

Члан 2.

Пописом се обухватају:

1) држављани Републике Србије, страни држављани и лица без држављанства који имају пребивалиште у Републици Србији, без обзира да ли се у моменту пописа налазе у Републици Србији или у иностранству;

2) домаћинства лица из тачке 1. овог става;

3) станови и друге настањене просторије.

Пописом се обухватају и држављани Републике Србије, страни држављани и лица без држављанства који имају пребивалиште у иностранству, а који у моменту пописа најмање годину дана бораве у Републици Србији.

 

Јединице које се не обухватају пописом

 

Члан 3.

Пописом се не обухвата особље страних дипломатско-конзуларних представништава, чланови њихових домаћинстава и станови у својини страних држава.

 

Подаци о лицима

 

Члан 4.

О лицима која се обухватају пописом прикупљају се следећи подаци: име и презиме, пол, датум рођења и јединствени матични број грађана, место рођења, место становања мајке у време када је лице рођено, насеље из којег се лице доселило и година досељења, држава из које се лице доселило, година досељења и главни разлог досељења, брачно стање, број живорођене деце и године њиховог рођења, држављанство, национална припадност, матерњи језик, вероисповест, писменост, школска спрема, стечено звање, похађање школе, активност, занимање, радни статус, делатност, извори прихода, својство издржаваоца, место рада, односно похађања школе и учесталост враћања у место сталног становања, функционална способност лица за обављање свакодневних активности, сродство с лицем на које се води домаћинство и разлог одсутности, односно присутности у месту пописа.

Поред података из става 1. овог члана, о лицима која раде у иностранству код страног послодавца или самостално, као и о члановима њихових домаћинстава који с њима бораве у иностранству прикупљају се подаци о називу стране државе и дужини боравка.

 

Подаци о домаћинствима

 

Члан 5.

У попису се прикупљају следећи подаци о домаћинствима: име и презиме лица на које се води домаћинство, сроднички и породични састав домаћинства, назив насеља, улица и кућни број где је домаћинство настањено, тип домаћинства и основ по коме домаћинство користи стан.

Поред података из става 1. овог члана, у попису се прикупљају подаци о пољопривредним фондовима и пољопривредној производњи домаћинства, у циљу идентификације пољопривредних газдинстава за потребе пописа пољопривреде.

 

Подаци о становима и другим настањеним просторијама

 

Члан 6.

У попису се прикупљају следећи подаци о становима и другим настањеним просторијама: тип стана, врста колективног стана, начин коришћења стана, укупна површина и број соба у стану, површина кухиње, опремљеност стана инсталацијама и санитарним просторијама, врста енергије која се користи за грејање стана, облик својине на стану, спрат на коме се стан налази, година изградње зграде, врста зграде и материјал спољних зидова зграде у којој се стан налази.

 

Подаци о пољопривредним газдинствима, породицама и зградама

 

Члан 7.

На основу прикупљених података о основним јединицама пописа (лицима, домаћинствима и становима) обрађују се и подаци о пољопривредним газдинствима, породицама и зградама.

 

II. ОБАВЕЗЕ ДРЖАВНИХ И ДРУГИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА У ПРИПРЕМАМА, ОРГАНИЗАЦИЈИ И СПРОВОЂЕЊУ ПОПИСА

 

Улога Републичког завода за статистику, пописних комисија и јединица локалне

самоуправе у извршењу пописа

 

Члан 8.

Попис припрема, организује и спроводи Републички завод за статистику.

Одређене послове припреме, организације и спровођења пописа на територији општина, градова и града Београда обавља Републички завод за статистику преко пописних комисија, у складу са овим законом.

Пописне комисије из става 2. овог члана именује Републички завод за статистику.

Јединице локалне самоуправе су обавезне да пруже помоћ Републичком заводу за статистику и пописним комисијама у извршењу пописа.

 

Послови Републичког завода за статистику

 

Члан 9.

Републички завод за статистику врши следеће послове: израђује и штампа упитнике, упутства и друге методолошке инструменте пописа, стара се о благовременом и потпуном извршавању овог закона; утврђује јединствену и међународно упоредиву методологију пописа, са јединственим дефиницијама јединица и обележја, јединственим класификацијама и садржајем обрадних и публикационих табела по јединственом програму обраде података и јединственим критеријумима и програмима логичке контроле за откривање и аутоматско исправљање грешака у пописној грађи; спроводи статистичку контролу квалитета података прикупљених на терену; сарађује с другим органима државне управе и организацијама и координира заједничке активности на припремама, организацији и спровођењу пописа и, у складу са законом, даје инструкције, пружа стручну помоћ, тражи извештаје и обавештења; остварује сарадњу са јединицама локалне самоуправе и усклађује заједничке активности, даје обавезне инструкције и контролише њихово извршење, тражи извештаје, податке и обавештења; обезбеђује потпуно, тачно и правовремено обавештавање становништва о значају и циљевима пописа, начину и времену његовог спровођења; распоређује и доставља пописне обрасце и упутства пописним комисијама; одређује инструкторе пописа; врши стручну обуку чланова пописних комисија, инструктора и контролора; доноси упутства за организацију и извршење пописа; издаје прописана овлашћења за рад учесницима у попису које одређује; саставља предрачун трошкова пописа; распоређује финансијска средства пописним комисијама; прикупља податке, врши контролу и припрему пописне грађе за обраду; обрађује прикупљене податке и објављује резултате пописа; стара се о смештају и чувању пописне грађе по пријему од пописних комисија и обезбеђује заштиту прикупљених података, у складу са законом и другим прописима.

 

Послови пописних комисија

 

Члан 10.

Пописне комисије руководе припремама, организацијом и спровођењем пописа на територији општина, градова и града Београда и одговорне су за благовремено предузимање потребних мера ради обезбеђења свих припрема за попис, организацију и квалитетно и правовремено извршење пописа.

Пописне комисије врше следеће послове: организују и спроводе попис на територији општина, градова и града Београда; обавештавају становништво о значају пописа, начину и времену његовог спровођења, о правима и дужностима грађана и начину извршавања обавеза у попису; одређују и именују потребан број општинских, односно градских инструктора, пописивача и контролора и организују обуку учесника у попису; врше распоред пописивача, инструктора и контролора; предузимају мере ради обезбеђења потпуног обухвата јединица пописа; преузимају пописни материјал од Републичког завода за статистику и распоређују га пописивачима; издају учесницима у попису прописана овлашћења за рад; контролишу рад пописивача, инструктора и контролора и пружају им помоћ; посебно се старају о правилној примени методолошких и организационих упутстава; преузимају од општинских инструктора пописну грађу и контролишу њену потпуност и квалитет; израђују прве резултате пописа за насеља и општину и достављају их Републичком заводу за статистику у року од 10 дана по завршеном пописивању; достављају пописну грађу Републичком заводу за статистику у прописаном року; утврђују накнаде за рад учесницима пописа и старају се о правилном распореду и рационалној употреби финансијских средстава одређених за попис; израђују обрачун утрошених средстава и врше друге послове у вези с припремама и спровођењем пописа, у складу са упутствима Републичког завода за статистику.

Пописне комисије се састоје од најмање пет чланова.

 

Послови министарстава и посебних организација

 

Члан 11.

У оквиру свог делокруга из задатака утврђених законом, у извршењу појединих послова пописа учествују:

1) Министарство одбране;

2) Министарство правде;

3) Министарство унутрашњих послова;

4) Министарство спољних послова;

5) Министарство за Косово и Метохију;

6) Републички геодетски завод;

7) Остала министарства и посебне организације.

 

Министарство одбране

 

Члан 12.

Министарство одбране организује и спроводи попис војних и цивилних лица која у време пописа станују у касарнама, војним школама и сличним војним установама и врши претходно пописивање лица на одслужењу војног рока, у складу са упутствима Републичког завода за статистику.

Обуку пописивача и пописни материјал за пописивање лица из става 1. овог члана обезбеђује Републички завод за статистику.

 

Министарство правде

 

Члан 13.

Министарство правде организује и спроводи пописивање лица која се налазе у заводима ради извршења заводских санкција, односно примене мере притвора.

Обуку пописивача и пописни материјал за пописивање лица из става 1. овог члана обезбеђује Републички завод за статистику.

 

Министарство унутрашњих послова

 

Члан 14.

Министарство унутрашњих послова, у сарадњи са Републичким заводом за статистику, извршиће на граничним прелазима дистрибуцију помоћних пописних образаца нашим грађанима на привременом раду и боравку у иностранству приликом њиховог уласка у земљу у периоду од 1. децембра 2010. године до 20. јануара 2011. године.

Попуњавање и поступање с попуњеним обрасцима из става 1. овог члана ближе се одређује организационо-методолошким упутством Републичког завода за статистику.

Помоћне пописне обрасце из става 1. овог члана обезбеђује Републички завод за статистику.

 

Министарство спољних послова

 

Члан 15.

Министарство спољних послова, у сарадњи са Републичким заводом за статистику, организује и спроводи попис грађана Републике Србије на раду у: дипломатско-конзуларним представништвима Републике Србије, деловима привредних друштава у иностранству, деловима банака и других лица у финансијском сектору у иностранству, представништвима Привредне коморе Србије у иностранству, Организацији уједињених нација, њеним органима и специјализованим агенцијама и другим међународним организацијама, као и чланова домаћинстава који са наведеним лицима бораве у иностранству.

Пописни материјал за пописивање лица из става 1. овог члана обезбеђује Републички завод за статистику.

 

Министарство за Косово и Метохију

 

Члан 16.

Министарство за Косово и Метохију, у сарадњи с Републичким заводом за статистику, организује и спроводи попис на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија преко пописних комисија које формира за потребе пописа.

Министар надлежан за Косово и Метохију посебним упутством ближе уређује спровођење пописа на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија.

Обуку чланова пописних комисија и пописни материјал за извршење пописних активности из става 1. овог члана обезбеђује Републички завод за статистику.

 

Републички геодетски завод

 

Члан 17.

Републички геодетски завод сарађује са Републичким заводом за статистику у фази припрема пописа и, у складу са законом и организационо- методолошким упутством Републичког завода за статистику, дужан је да ажурира границе статистичких кругова.

Поред послова из става 1. овог члана, Републички геодетски завод, у сарадњи са Републичким заводом за статистику, израђује скице и описе граница пописних кругова, према организационо-методолошком упутству Републичког завода за статистику, и доставља их Републичком заводу за статистику, а најкасније до 30. новембра 2010. године.

 

Остала министарства и посебне организације

 

Члан 18.

Министарства и посебне организације, поред оних наведених у чл. од 12. до 17. овог закона, обавезни су да, у случају потребе, пруже помоћ Републичком заводу за статистику у извршењу пописа у оквиру свог делокруга утврђеног законом.

 

Послови општинских управа, градских управа и градске управе града Београда

 

Члан 19.

Општинске управе, градске управе и градска управа града Београда обављају послове утврђене овим законом и организационо-методолошким упутством Републичког завода за статистику и прате спровођење пописа на територији јединица локалне самоуправе.

 

III. ФИНАНСИРАЊЕ ПОПИСА

 

Финансирање послова Републичког геодетског завода

 

Члан 20.

Средства за финансирање послова наведених у члану 17. став 2. овог закона, у износу од 197.202.900 динара, обезбеђују се у буџету Републике Србије и уплаћују на рачун Републичког геодетског завода, и то: у буџету за 2010. годину 197.202.900 динара.

 

Финансирање послова Републичког завода за статистику

 

Члан 21.

Средства за финансирање послова Републичког завода за статистику у попису, изузев средстава из члана 20. овог закона, утврђују се у износу од 2.699.125.000 динара и обезбеђују се у буџету Републике Србије, и то:

1) у буџету за 2010. годину 277.895.080 динара;

2) у буџету за 2011. годину 2.339.479.230 динара;

3) у буџету за 2012. годину 39.305.022 динара;

4) у буџету за 2013. годину 42.445.668 динара.

Средства из става 1. овог члана преносе се Републичком заводу за статистику.

Део средстава из става 1. овог члана Републички завод за статистику преноси пописним комисијама за спровођење пописа, преко општинских управа, градских управа и градске управе града Београда.

Општинске управе, градске управе и градска управа града Београда воде евиденцију о утрошку средстава из става 3. овог члана и достављају извештај Републичком заводу за статистику, на његов захтев.

 

Валоризација и коришћење финансијских средстава

 

Члан 22.

Средства за финансирање послова у попису, из чл. 20. и 21. овог закона, предвиђена су на бази текућих цена из месеца октобра 2008. године.

Средства предвиђена за поједине године валоризују се сваке године, приликом доношења републичког буџета за наредну годину, на основу индекса потрошачких цена.

 

Периодика извештавања о утрошку средстава и извршеним пословима

 

Члан 23.

Републички завод за статистику обавештава, до 31. марта сваке године, Владу о утрошку средстава обезбеђених из буџета Републике Србије у претходној години и о извршеним пословима пописа предвиђеним у тој години.

Републички геодетски завод обавештава Владу о утрошку средстава обезбеђених из буџета Републике Србије и о извршеним пословима предвиђеним у претходној години до 31. марта 2011. године.

 

Накнаде лицима која учествују у попису

 

Члан 24.

На накнаде које исплаћују Републички завод за статистику и Републички геодетски завод за рад лица која учествују у припремама, организовању и спровођењу пописа не плаћају се порези и доприноси, сходно члану 9. тачка 16) Закона о порезу на доходак грађана.

 

IV. ОБАВЕЗЕ И ДУЖНОСТИ ДАВАЛАЦА ПОДАТАКА И ЛИЦА КОЈА ВРШЕ ПОСЛОВЕ ПОПИСА

 

Дужности пописивача и других непосредних извршилаца послова у попису

 

Члан 25.

Пописивачи, инструктори, контролори и друга лица која врше послове у вези с пописом дужна су да благовремено и на прописан начин обављају послове пописа.

Лица из става 1. овог члана дужна су да строго воде рачуна о тачности уписа, односно о тачној обради података које су дали даваоци података.

 

Заштита прикупљених података у попису

 

Члан 26.

Подаци прикупљени у попису користиће се искључиво у статистичке сврхе.

Лица из члана 25. овог закона дужна су да чувају као тајну све податке прикупљене од пописаних лица.

 

Дужности лица која се пописују у погледу давања података

 

Члан 27.

Лице обухваћено пописом дужно је да да податке који се од њега траже пописом и да на сва питања у пописним обрасцима да тачне и потпуне одговоре.

Податке о одсутним члановима домаћинства даје члан домаћинства коме су подаци највише познати, а о деци млађој од петнаест година податке даје родитељ, усвојитељ или старатељ.

Лице обухваћено пописом није дужно да се изјашњава о националној припадности и вероисповести, а пописни образац мора да садржи поуку о томе.

У пописном обрасцу за питање о националној припадности и матерњем језику предвиђен је одговор отвореног типа.

 

Писмено обавештење одсутним лицима у време доласка пописивача

 

Члан 28.

Ако пописивач у време пописа не затекне у стану лице обухваћено пописом, а податке не може да прикупи на начин предвиђен у члану 27. овог закона, оставиће писмено обавештење да је то лице дужно да се најкасније до 15. октобра*  2011. године јави надлежном органу ради давања података у вези с пописом.

 

*Службени гласник РС, број 24/2011

V. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 29.

Новчаном казном од 20.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај физичко лице обухваћено пописом или лице које је обавезно да дВ податке о одсутним члановима домаћинства, односно родитељ, усвојитељ или старатељ за дете млађе од петнаест година ако одбије да одговори на питања у пописним обрасцима или да нетачне и непотпуне одговоре (члан 27. ст. 1. и 2).

 

Члан 30.

Новчаном казном од 20.000 до 50.000 динара казниће се пописивачи, инструктори или контролори и друга лица која врше послове у вези с пописом ако:

1) благовремено и на прописан начин не обављају послове пописа (члан 25. став 1);

2) противно вољи лица обухваћеног пописом захтевају да се то лице изјашњава о националној припадности или вероисповести (члан 27. став 3).

 

Члан 31.

Новчаном казном од 35.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај пописивачи, инструктори, контролори и други непосредни учесници пописа ако:

1) поступе супротно обавези из члана 25. став 2, и

2) поступе супротно обавези чувања тајне (члан 26. став 2).

 

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Прописивање и објављивање методолошких инструмената пописа

 

Члан 32.

Директор Републичког завода за статистику прописује пописне обрасце (пописница и упитник за домаћинство и стан) и организационо-методолошко упутство за спровођење пописа.

Обрасци из става 1. овог члана објављују се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

Објављивање првих и коначних резултата пописа

 

Члан 33.

Републички завод за статистику објављује:

1) прве резултате пописа у року од 30 дана од дана завршетка пописивања, и

2) коначне резултате пописа, утврђене јединственим програмом обраде, у периоду од 1. јануара 2012. до 31. децембра 2013. године.

 

Ступање на снагу овог закона

 

Члан 34.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.