Редакцијски пречишћен текст 

 

 

ЗАКОН

о Фонду за развој Републике Србије

“Службени гласник РС”, бр. 36 од 15. маја 2009, 88 од 23. новембра 2010, 119 од 17. децембра 2012, 5 од 20. јануара 2015.

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим законом уређује се положај, начин финансирања, послови, управљање, контрола рада, надзор и друга питања од значаја за рад Фонда за развој Републике Србије (у даљем тексту: Фонд).

Члан 2.

Фонд својом делатношћу остварује следеће циљеве:

1) подстицања равномерног регионалног развоја, укључујући и развој недовољно развијених подручја;

2) подстицања пословања правних лица и предузетника у Републици Србији;

3) подстицања конкурентности и ликвидности привреде Републике Србије;

4) подстицања запошљавања;

5) подстицања извоза.

6) брисана је (види члан 1. Закона - 119/2012-27)

*Службени гласник РС, број 88/2010

**Службени гласник РС, број 119/2012

Члан 3.

Фонд има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима утврђеним овим законом.

Фонд се уписује у судски регистар.

Фонд за своје обавезе одговара својом имовином .

Седиште Фонда је у Нишу.

Фонд може да има филијале у другим градовима у Републици Србији, о чијем образовању Управни одбор Фонда доноси одлуку.

*Службени гласник РС, број 88/2010

**Службени гласник РС, број 5/2015

Члан 4.

Фонд може, у складу са законом, да се организује као акционарско друштво.

Када се Фонд организује као акционарско друштво, на начин оснивања, оснивачки акт, одговорност и права оснивача, начин управљања, заступање и заступнике, дивиденде, информисање и друга питања, примењују се одредбе закона којим се уређује положај привредних друштава ако нису у супротности са овим законом.

У случају из става 2. овог члана Фонд издаје Републици Србији најмање 51% акција са правом гласа. Остали акционари могу бити домаћа и страна правна и физичка лица.

II. ПОСЛОВИ ФОНДА, СРЕДСТВА И НАМЕНА СРЕДСТАВА ФОНДА

Члан 5.

Фонд обавља послове који се односе на:

1) одобравање кредита;

2) издавање гаранција;

3) куповину хартија од вредности, стицање акција и удела на основу правних послова, укључујући и конверзију потраживања;

4) друге послове у име и за рачун Републике Србије, у складу са законом.

Конверзија потраживања у улог из става 1. тачка 3) овог члана може се вршити ради наплате потраживања која Фонд има према тим привредним субјектима, ако је то целисходно и ако је Влада дала сагласност на такав начин наплате потраживања.

Стручне и финансијско-техничке послове у Фонду обављају запослени у Фонду, у складу са статутом Фонда.

Запослени у Фонду имају права и обавезе у складу са законом о раду и колективним уговором.

*Службени гласник РС, број 88/2010

Члан 6.

Средства за обављање послова Фонда обезбеђују се из:

1) прихода Фонда;

2) буџета Републике Србије;

3) других извора у складу са законом.

Средства из става 1. овог члана воде се на посебним рачунима Фонда.

Средства Фонда користе се за намене из члана 7. овог закона.

Члан 7.

Кредити из члана 5. тачка 1. овог закона одобравају се за подстицање развоја привредних субјеката.

Кредити и гаранције из средстава Фонда могу се одобравати привредним субјектима који су у већинском приватном или државном власништву, осим јавним предузећима.

Кредити и гаранције из средстава Фонда могу се одобравати и привредним субјектима који имају учешће друштвеног капитала мање од 40%.

Фонд може, у складу са посебним актима Владе, преузимати обавезе привредних субјеката и других правних лица у већинском државном власништву у случајевима у којима су за те обавезе гаранције, по посебним програмима Владе, издала правна лица чији је оснивач Република Србија, а која се баве кредитним пословима, пословима осигурања, односно пословима издавања гаранција, при чему за тако преузете обавезе остају средства обезбеђена у складу са наведеним посебним програмима Владе.

Брисан је ранији став 5. (види члан 2. Закона - 5/2015-3)

Фонд не може по захтеву једног подносиоца одобравати и кредит и гаранцију ако се и кредит и гаранција односе на исти правни посао.

Фонд може слободна средства пласирати за куповину првокласних хартија од вредности, уз сагласност Владе.

*Службени гласник РС, број 88/2010

**Службени гласник РС, број 119/2012

***Службени гласник РС, број 5/2015

Члан 8.

Фонд је дужан да одржава основни капитал у износу од најмање 10 милиона евра ради стабилног и сигурног пословања.

*Службени гласник РС, број 88/2010

Члан 9.

Фонду се могу одобрити средства за докапитализацију и рад у складу са законом којим се уређује буџет Републике Србије.

Динамику докапитализације Фонда одређује Влада на предлог министарства надлежног за послове финансија.

*Службени гласник РС, број 119/2012

Члан 10.

Средства Фонда користе се у складу са законом, статутом и  програмом рада Фонда.

Програм рада Фонда садржи намену, висину, услове и начин коришћења средстава Фонда, услове, критеријуме и процедуре за одобравање кредита и издавање гаранција, као и друга питања од значаја за рад Фонда  .

На  програм рада Фонда сагласност даје Влада.

Средства која се Фонду преносе у складу са законом о буџету, а која Фонд не пласира до краја буџетске године, враћају се у буџет Републике Србије или ова средства Фонд може пласирати у наредној буџетској години на основу посебног акта Владе.

*Службени гласник РС, број 5/2015

III. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Члан 11.

Фонд је дужан да идентификује, мери и процењује ризике којим је изложен у свом пословању и да управља тим ризицима.

Члан 12.

Ризици у смислу овог закона обухватају све врсте ризика којима је Фонд изложен у свом пословању и то:

1) ризик ликвидности;

2) кредитни ризик;

3) каматни ризик;

4) остали тржишни ризици.

Фонд својом имовином и обавезама управља на начин који омогућава да у сваком тренутку испуни своје доспеле обавезе (ликвидност) и да трајно испуњава све своје обавезе (солвентност).

Кредитни ризик, као могућност настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал Фонда, Фонд је дужан да идентификује, мери и процењује према кредитној способности дужника и његовој уредности у вршењу обавеза према Фонду, као и према квалитету инструмената обезбеђења потраживања Фонда.

Каматни ризик је ризик могућности настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал Фонда услед промена каматних стопа.

Фонд је дужан да својим општим актима пропише процедуре за идентификовање ризика и активе као и да редовно извештава органе о квалитету кредитног портфолија.

IV. ОПШТИ АКТИ

Члан 13.

Општи акти Фонда су статут, правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и други акти којима се на општи начин уређују одређена питања.

Статут Фонда садржи одредбе о: називу и седишту Фонда, органима Фонда, њиховој делатности и начину одлучивања органа, критеријумима за образовање филијала Фонда, као и о заступању Фонда, поступку измене статута и другим питањима од значаја за рад Фонда.

Влада даје сагласност на статут Фонда и правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места.

*Службени гласник РС, број 88/2010

V. ОРГАНИ ФОНДА

Члан 14.

Органи Фонда су: управни одбор и директор.

Члан 15.

Управни одбор Фонда има председника и десет чланова.

Председника и чланове Управног одбора именује и разрешава Влада на предлог министра надлежног за послове финансија.

За председника Управног одбора може бити именован министар надлежан за послове финансија или министар надлежан за послове регионалног развоја или министар надлежан за послове привреде.

Чланови Управног одбора, укључујући и председника Управног одбора, су: министар надлежан за послове регионалног развоја, министар надлежан за послове финансија, министар надлежан за послове привреде, министар надлежан за послове запошљавања, министар надлежан за послове енергетике, министар надлежан за послове заштите животне средине, министар надлежан за послове грађевинарства, министар надлежан за послове економских односа са иностранством, министар надлежан за послове пољопривреде, министар надлежан за послове саобраћаја и министар без портфеља задужен за област одрживог развоја недовољно развијених подручја.

Изузетно, за члана Управног одбора, осим председника, уместо министра из става 4. овог члана може бити именован државни секретар у министарству образованом за област из надлежности тог министра.

Мандат председника и чланова Управног одбора траје четири године.

Када се Фонд организује као акционарско друштво, број чланова Управног одбора се мења, сразмерно висини уложеног капитала и бира их Скупштина.

*Службени гласник РС, број 119/2012

Члан 16.

Управни одбор Фонда:

1) доноси статут, правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и друге опште акте Фонда;

2) доноси  програм рада Фонда;

3) утврђује и доноси акте пословне политике Фонда;

4) усваја финансијски план Фонда;

5) усваја периодични и годишњи извештај о пословању Фонда;

6) одлучује о инвестирању хартија од вредности којима се тргује на организованом тржишту;

7) усваја завршни рачун и извештаје о ревизији Фонда;

8) одлучује о статусним променама и промени правне форме Фонда, у складу са овим законом;

9) одлучује о пласирању средстава Фонда по критеријумима и условима утврђеним статутом и програмом Фонда;

10) врши надзор над законитошћу рада директора;

11) одлучује о издавању и продаји хартија од вредности;

12) одлучује о издавању гаранција и супергаранција;

13) одлучује о избору овлашћеног ревизора;

14) доноси пословник о свом раду;

14а) одлучује о задужењу у земљи и иностранству;

14б) одлучује о именовању представника Фонда у органима управљања привредних друштава и других организација и институција;

15) обавља и друге послове у складу са законом.

Управни одбор Фонда одговоран је да пословање Фонда буде у складу са законом, актима Фонда и другим прописима.

*Службени гласник РС, број 88/2010

**Службени гласник РС, број 119/2012

***Службени гласник РС, број 5/2015

Члан 17.

Директора Фонда именује и разрешава Влада.

Мандат директора Фонда траје четири године.

Члан 18.

Директор Фонда:

1) представља и заступа Фонд;

2) организује и руководи радом Фонда;

3) предлаже акте које доноси управни одбор Фонда;

4) извршава одлуке управног одбора Фонда и предузима мере за њихово спровођење;

5) стара се и одговара за законитост рада и коришћење и располагање имовином Фонда;

6) обавља и друге послове утврђене законом и статутом Фонда.

VI. СПОЉНА И УНУТРАШЊА РЕВИЗИЈА

Члан 19.

Фонд је дужан да води пословне књиге и рачуноводствену евиденцију и да годишње финансијске извештаје, који истинито и објективно одражавају његово пословање и финансијско стање, припрема са садржајем и у облику који су утврђени законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

Члан 20.

Ради обављања годишње ревизије финансијских извештаја, Фонд ангажује привредно друштво за ревизију које је регистровано код Коморе овлашћених ревизора.

Привредно друштво за ревизију из става 1. овог члана сачињава извештај и даје мишљење да ли су годишњи финансијски извештаји сачињени у складу са међународним стандардима финансијског извештавања, односно међународним рачуноводственим стандардима, законом којим се уређује рачуноводство и ревизија и да ли истинито и објективно приказују финансијски положај Фонда, резултате пословања и новчане токове за ту годину.

Извештај из става 2. овог члана доставља се Управном одбору и министарству надлежном за послове финансија.

*Службени гласник РС, број 119/2012

Члан 21.

У Фонду се обавља унутрашња ревизија.

Унутрашња ревизија управном одбору пружа независно и објективно мишљење о питањима која су предмет ревизије, прати идентификацију ризика и управљање тим ризиком, пружа помоћ у остваривању циљева управног одбора, обавља саветодавну активност на унапређењу пословања Фонда као и постојећег начина управљања и руковођења процесима, утврђује да ли се пословне књиге и друга документа Фонда воде уредно и у складу са прописима, обавља и друге послове који се односе на унутрашњу ревизију.

VII. НАДЗОР

Члан 22.

Надзор над законитошћу рада Фонда обавља министарство надлежно за послове финансија.

Фонд најмање четири пута годишње подноси министарству надлежном за послове финансија извештај о свом раду.

Министарство надлежно за послове финансија подноси Влади извештај о пословању Фонда сваких шест месеци и једанпут годишње извештај о обављеној ревизији.

Влада подноси годишњи извештај о пословању Фонда Народној скупштини Републике Србије у року утврђеном за достављање завршног рачуна буџета Републике Србије.

*Службени гласник РС, број 88/2010

**Службени гласник РС, број 119/2012

VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 23.

Фонд је правни следбеник Гаранцијског фонда.

Члан 24.

Фонд преузима права обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву Гаранцијског фонда.

Члан 25.

Фонд преузима потребан број запослених у Гаранцијском фонду.

Запослени који не буду преузети, у смислу става 1. овог члана, имају права запослених за чијим је радом престала потреба, у складу са законом којим се уређује рад.

Права из става 2. овог члана запослени остварују у Фонду.

Члан 26.

Фонд је дужан да усагласи своја општа акта са одредбама овог закона у року од три месеца од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 27.

Постојећи органи Фонда настављају да обављају послове из свог делокруга у складу са одредбама овог закона до именовања нових органа Фонда.

Члановима надзорног одбора Фонда престаје мандат даном ступања на снагу овог закона.

Члан 28.

Даном ступања на снагу овог закона Фонд наставља са радом, у складу са одредбама овог закона, а Гаранцијски фонд престаје са радом.

Члан 29.

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о Фонду за развој Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 20/92 и 107/05) и Закон о Гаранцијском фонду („Службени гласник РС”, бр. 55/03, 43/04 и 61/05).

Члан 30.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

   

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ“ ЗАКОНА

   

Закон о изменама и допунама Закона о Фонду за развој Републике Србије: "Службени гласник РС", број 88/2010-187

Члан 9.

Фонд је дужан да усагласи своја општа акта са одредбама овог закона у року од три месеца од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 10.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Закон о изменама и допунама Закона о Фонду за развој Републике Србије: "Службени гласник РС", број 119/2012-27

Члан 9.

Влада ће у року од седам дана од дана ступања на снагу овог закона именовати председника и чланове Управног одбора Фонда.

Члан 10.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије".