Редакцијски пречишћен текст

Неважећи акт

 

 

 

  ЗАКОН

о туризму

“Службени гласник РС”, бр. 36 од 15. маја 2009, 88 од 23. новембра 2010, 99 од 27. децембра 2011 - др. закон, 93 од 28. септембра 2012, 84 од 6. октобра 2015, 83 од 29. октобра 2018 - др. закон, 17 од 14. марта 2019 - др. закон

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Престале су да важе одредбе Закона којима се уређује лимо сервис, даном ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, број 83/2018), односно 6. новембра 2018. године (види члан 39. Закона – 83/2018-62).

Чл. 1. до 71.

Престали су да важе (види члан 137. Закона - 17/2019-50)

8. Угоститељске услуге у домаћој радиности

Члан 72.

Угоститељ може да пружа туристима угоститељске услуге смештаја, припремања и услуживања исхране и пића у угоститељском објекту домаће радиности (кућа, апартман и соба).

Делатност из става 1. овог члана може да обавља лице из члана 59. ст. 2. и 7. овог закона.

Лице из става 2. овог члана дужно је да пре отпочињања обављања делатности у објектима домаће радиности прибави акт којим се објекат домаће радиности разврстава у одговарајућу категорију.

Физичко лице може да пружа туристима угоститељске услуге смештаја, припремања и услуживања оброка у кући, апартману и соби чији је власник у објектима смештајних капацитета до 30 лежајева.

Физичко лице је дужно да дневно и уредно пријављује госта, односно пружене услуге локалној туристичкој организацији, туристичкој агенцији, привредном субјекту или другом правном лицу из члана 74. став 1. овог закона, са којим има закључен уговор.

Локална туристичка организација, туристичка агенција, привредни субјекат или друго правно лице из члана 74. став 1. овог закона, са којим физичко лице има закључен уговор, дужна је да за пријављене госте и пружену услугу изда прописан рачун.

*Службени гласник РС, број 84/2015

Члан 73.

Физичко лице које пружа угоститељске услуге у домаћој радиности мора да испуњава здравствене услове и редовно обавља здравствене прегледе у складу са законом којим се уређује здравствена заштита.

Кућа, апартман и соба из члана 72. овог закона морају да испуњавају прописане минималне техничке и санитарно-хигијенске услове и да буду категорисани.

Физичко лице може да пружа услуге припремања и услуживања хране и пића само туристима којима пружа услуге смештаја.

*Службени гласник РС, број 88/2010

Члан 74.

Физичко лице пружа угоститељске услуге у домаћој радиности преко локалне туристичке организације, туристичке агенције, привредног субјекта или другог правног лица регистрованог за обављање привредне делатности, на основу уговора.

Уговор из става 1. овог члана физичко лице доставља, ради евидентирања, надлежном органу јединице локалне самоуправе.

Надлежни орган јединице локалне самоуправе води евиденцију категорисаних кућа, апартмана и соба као поверени посао и дужан је да Регистру туризма квартално доставља евиденцију коју води у писаној (штампаној и електронској) форми.

*Службени гласник РС, број 88/2010

Члан 75.

Физичко лице које пружа угоститељске услуге у домаћој радиности дужно је да:

1) у кући, апартману и соби коју издаје туристима истакне прописану ознаку категорије одређену решењем надлежног органа;

2) одржава просторије и опрему и пружа услуге према прописаним стандардима за категорију куће, апартмана и собе, која му је одређена решењем надлежног органа;

3) видно истакне цене услуга које пружа и износ боравишне таксе и придржава се истакнутих цена;

4) утврди нормативе хране ако пружа услугу исхране и придржава се утврђених норматива;

5) води евиденцију гостију дневно и уредно.

Обавезе из става 1. овог члана односе се и на физичко лице које пружа угоститељске услуге у сеоском туристичком домаћинству.

Министар, уз сагласност министра надлежног за унутрашње послове, прописује облик, садржину, место и начин вођења евиденције гостију у домаћој радиности и сеоском туристичком домаћинству.

*Службени гласник РС, број 88/2010

9. Угоститељске услуге у сеоском туристичком домаћинству

Члан 76.

Угоститељ може да пружа туристима угоститељске услуге смештаја, припремања и услуживања исхране и пића у објекту сеоског туристичког домаћинства.

Делатност из става 1. овог члана може да обавља лице из члана 59. ст. 2. и 7. овог закона.

Лице из става 2. овог члана дужно је да пре отпочињања обављања делатности у сеоском туристичком домаћинству прибави акт којим се сеоско туристичко домаћинство разврстава у одговарајућу категорију.

Физичко лице које пружа угоститељске услуге у сеоском туристичком домаћинству може да пружа туристима угоститељске услуге смештаја, припремања и услуживања хране и пића у објектима смештајних капацитета до 30 лежајева.

Физичко лице из става 4. овог члана може да пружа угоститељске услуге припремања и услуживања хране и пића, од намирница и напитака које је претежно сам произвео и организованој туристичкој групи до 50 туриста која не користи услуге смештаја.

Физичко лице из става 4. овог члана мора да испуњава здравствене услове и редовно обавља здравствене прегледе, у складу са законом којим се уређује заштита здравља.

Објекти у којима се пружају угоститељске услуге у сеоском туристичком домаћинству морају да испуњавају минималне техничке и санитарно-хигијенске услове и да се просторије и опрема одржавају, а услуге пружају према прописаним стандардима за категорију која је одређена решењем надлежног органа.

Физичко лице из става 4. овог члана може у оквиру сеоског туристичког домаћинства, да пружа угоститељске услуге смештаја на отвореном у привремено постављеној опреми за камповање, до 20 камп парцела, за највише 30 гостију.

Простор, односно земљиште из става 8. овог члана мора да испуњава прописане минималне техничке и санитарно-хигијенске услове.

Физичко лице из става 4. овог члана дужно је да дневно и уредно пријављује госта, односно пружену услугу локалној туристичкој организацији, туристичкој агенцији, привредном субјекту или другом правном лицу из члана 77. став 1. овог закона, са којим има закључен уговор.

Локална туристичка организација, туристичка агенција, привредни субјекат или друго правно лице из члана 77. став 1. овог закона, са којим физичко лице има закључен уговор, дужна је да за пријављене госте и пружену услугу изда прописан рачун.

*Службени гласник РС, број 84/2015

Члан 77.

Физичко лице пружа угоститељске услуге у сеоском туристичком домаћинству преко локалне туристичке организације, туристичке агенције, привредног субјекта или другог правног лица регистрованог за обављање привредне делатности, на основу уговора.

Уговор из става 1. овог члана физичко лице доставља, ради евидентирања, надлежном органу јединице локалне самоуправе.

Надлежни орган јединице локалне самоуправе води евиденцију категорисаних сеоских туристичких домаћинстава као поверени посао и дужан је да Регистру туризма квартално доставља евиденцију коју води у писаној форми (штампаној и електронској).

*Службени гласник РС, број 88/2010

Члан 78.

Брисан је (види члан 37. Закона – 88/2010-180)

Члан 79.

Министар ближе прописује услове и начин обављања угоститељске делатности, начин пружања угоститељских услуга, разврставање угоститељских објеката, минималне техничке услове за уређење и опремање угоститељских објеката у зависности од начина услуживања и врсте услуга које се претежно пружају у угоститељском објекту и ван угоститељског објекта, у покретном објекту, у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству.

Министар надлежан за послове здравља ближе прописује санитарно-хигијенске услове за уређење и опремање угоститељских објеката у зависности од начина услуживања и врсте услуга које се претежно пружају у угоститељском објекту и ван угоститељског објекта, у покретном објекту и домаћој радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и за уређење и опремање угоститељског објекта и пружање услуга за особе са инвалидитетом.

*Службени гласник РС, број 88/2010

Чл. 80. до 137.

Престали су да важе (види члан 137. Закона - 17/2019-50)