ЗАКОН

о средствима за заштиту биља

"Службени гласник РС", број 41 од 2. јуна 2009.

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређивања

Члан 1.

Овим законом уређује се регистрација, контрола, промет, увоз и примена средстава за заштиту биља у пољопривреди и шумарству, послови од јавног интереса у области средстава за заштиту биља, као и друга питања од значаја за средства за заштиту биља.

Средства за заштиту биља

Члан 2.

Средства за заштиту биља, у смислу овог закона, јесу:

1) производи за заштиту биља;

2) производи опште употребе за заштиту биља;

3) помоћна средства за заштиту биља;

4) други производи за заштиту биља који садрже једну или више основних супстанци (у даљем тексту: други производи).

Под средствима за заштиту биља, у смислу овог закона, сматрају се и производи за заштиту биља који се користе у органској производњи и производи за заштиту биља који садрже, односно који се састоје од генетички модификованих организама или су добијени од њих, ако је намерно увођење у животну средину, стављање у промет или транзит тих организама дозвољен на основу процене ризика по животну средину и здравље људи, у складу са законом којим се уређују генетички модификовани организми.

Значење израза

Члан 3.

Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:

1) активна супстанца јесте супстанца или микроорганизам, укључујући и вирусе, која има опште или специфично дејство на штетне организме, биље, биљне делове или биљне организме;

2) биљем се сматрају живе биљке и живи биљни делови, укључујући свеже воће и семе;

3) биљни производи јесу производи биљног порекла у необрађеном стању или једноставно прерађени млевењем, сушењем или пресовањем;

4) дистрибутер јесте правно лице, односно предузетник који врши промет средстава за заштиту биља, а при томе не мења њихове карактеристике;

5) добра пољопривредна пракса јесте обављање пољопривредне делатности на начин којим се омогућава управљање пољопривредним земљиштем и репродуктивним материјалом уз уважавање природних карактеристика датог пољопривредног подручја и оптималну комбинацију агротехничких мера у циљу очувања природне плодности пољопривредног земљишта и спречавања прекомерног загађења животне средине, прекомерне употребе средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта и средстава за заштиту биља тако да произведено биље или биљни производи намењени исхрани садрже што је могуће мањи ниво остатака средстава за заштиту биља;

6) животиње јесу оне животињске врсте које припадају врстама које човек уобичајено храни, држи или конзумира;

7) животна средина јесте вода, ваздух, земљиште, флора, фауна и њихови узајамни односи;

8) интегрална заштита биља јесте рационална примена комбинације биолошких, биотехнолошких, хемијских, агротехничких или оплемењивачких мера гајења биља, при чему је употреба хемијских средстава ограничена на најнужнију меру потребну за одржавање популације штетних организама испод нивоа који може проузроковати економски неприхватљиву штету;

9) јединствена начела јесу јединствени критеријуми за процену активне супстанце, односно основне супстанце и средстава за заштиту биља и за доношење одлука у складу са савременом међународном методологијом;

10) каренца јесте последњи рок примене средстава за заштиту биља пре бербе, односно жетве;

11) корисник јесте правно лице, предузетник, односно физичко лице које примењује средства за заштиту биља;

12) листа одобрених активних супстанци и основних супстанци (у даљем тексту: Листа одобрених супстанци) јесте попис активних супстанци, односно основних супстанци одобрених за употребу у средствима за заштиту биља, која се усклађује са листом активних супстанци и основних супстанци на територији Европске уније;

13) листа забрањених активних супстанци и основних супстанци (у даљем тексту: Листа забрањених супстанци) јесте попис активних супстанци, односно основних супстанци забрањених за употребу у средствима за заштиту биља, која се усклађује са листом забрањених активних супстанци и основних супстанци на територији Европске уније;

14) максимално дозвољена количина остатака јесте највећа количина остатака средстава за заштиту биља, изражена у мг/кг испитиваног производа;

15) основна супстанца јесте супстанца која није примарно произведена као средство за заштиту биља, а која испољава одређену биолошку активност;

16) остаци средстава за заштиту биља јесу једна или више активних супстанци или основних супстанци, односно других супстанци, укључујући и њихове метаболите и производе настале њиховом разградњом или реакцијом, које су присутне на биљу и у биљу, односно на производима биљног порекла и у производима биљног порекла или у јестивим производима животињског порекла или било где у животној средини (ваздух, вода, земљиште), а последица су употребе средстава за заштиту биља;

17) помоћно средство за заштиту биља јесте производ који садржи једну или више супстанци природног, односно синтетичког порекла у коначном облику и који се користи заједно са производом за заштиту биља;

18) препарат јесте мешавина или раствор супстанци намењених за употребу као производ за заштиту биља, од којих је најмање једна супстанца активна супстанца;

19) производ за заштиту биља јесте активна супстанца и препарат који садржи једну или више активних супстанци у коначном облику, а који је намењен за:

– заштиту биља или биљних производа од штетних организама или спречавање деловања штетних организама,

– деловање на животне процесе биљака различито од начина деловања средстава за исхрану биља, као што су регулатори развоја и раста биљака,

– заштиту биљних производа током складиштења, који се примењују пре или после жетве, односно бербе, изузев конзерванаса,

– уништавање нежељених биљака или њихових делова;

20) производ опште употребе за заштиту биља јесте препарат, други производ или помоћно средство за заштиту биља припремљено за директну примену на малим површинама, чија примена не представља опасност за кориснике и не захтева ношење личних заштитних средстава;

21) произвођач јесте правно лице, односно предузетник који се бави производњом средстава за заштиту биља;

22) промет јесте свако снабдевање средствима за заштиту биља са или без накнаде, укључујући и увоз на територију Републике Србије, осим складиштења ради извоза из царинског подручја Републике Србије или складиштења ради њиховог безбедног одлагања;

23) регистрација средстава за заштиту биља јесте поступак на основу кога се дозвољава производња, промет и примена средстава за заштиту биља;

24) супстанца јесте хемијски елемент и његова једињења, који се јављају у природи или као резултат производног процеса, укључујући и све нечистоће које су условљене процесом производње;

25) технички производ јесте материјал који садржи активну супстанцу и нечистоће које настају при њеној производњи, а може да садржи и неопходну количину адитива;

26) транзит јесте сваки транспорт пошиљке преко територије Републике Србије;

27) увоз јесте свако уношење пошиљке на територију Републике Србије, осим транзита;

28) уређаји за примену јесу машине, апарати и опрема, укључујући и њихове саставне делове који су конструисани за адекватну примену препарата, производа опште употребе за заштиту биља и помоћних средстава за заштиту биља на отвореном и у затвореном простору, као и за третирање семена;

29) штетни организми јесу организми из биљног и животињског царства, вируси, бактерије, микоплазме или други патогени организми штетни за биље или биљне производе.

Примена прописа

Члан 4.

Средства за заштиту биља могу се производити, стављати у промет и примењивати на територији Републике Србије ако су регистрована и снабдевена декларацијом и упутством за примену у складу са овим законом и прописима донетим на основу њега, а активна супстанца, односно основна супстанца коју средства за заштиту биља садрже може се производити и стављати у промет на територији Републике Србије, ако је уписана у Листу одобрених супстанци у складу са овим законом и прописима донетим на основу њега.

Средства за заштиту биља која нису регистрована у Републици Србији, као и активна супстанца, односно основна супстанца коју средства за заштиту биља садрже, а која није уписана у Листу одобрених супстанци, могу се производити и складиштити у Републици Србији, односно њихов увоз и транспорт преко територије Републике Србије може се вршити само ако су намењени за стављање у промет у земљи у коју се извозе.

Средства за заштиту биља се класификују, пакују и обележавају у складу са овим законом и прописима донетим на основу њега и у складу са прописима којима се уређују хемикалије који се примењују и на садржај и достављање безбедносног листа.

Средства за заштиту биља, активна супстанца, односно основна супстанца који су стављени у промет супротно одредбама овог закона и прописима донетим на основу њега, као и амбалажа од средстава за заштиту биља сматрају се отпадом.

Испитивање својстава и утицаја средстава за заштиту биља, активне супстанце, односно основне супстанце на здравље људи, животиња и животну средину мора се спроводити у лабораторијама чије је поступање усклађено са смерницама добре лабораторијске праксе у складу са законом којим се уређују лекови и медицинска средства.

II. ДИРЕКЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНЕ РЕФЕРЕНТНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ И ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

Дирекција за националне референтне лабораторије

Члан 5.

Послове лабораторијског испитивања и са њима повезане стручне послове у области средстава за заштиту биља обавља Дирекција за националне референтне лабораторије, основана законом којим се уређује безбедност хране.

Послови од јавног интереса

Члан 6.

Послови од јавног интереса у области регистрације, стављања у промет и примене средстава за заштиту биља и уређаја за примену, обухватају следеће научне и стручне послове:

1) испитивање средстава за заштиту биља, активних супстанци и основних супстанци у поступку регистрације;

2) процену средстава за заштиту биља, активних супстанци и основних супстанци у поступку регистрације;

3) праћење остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и животној средини;

4) научну и стручну подршку при доношењу одлука у поступку регистрације средстава за заштиту биља и утврђивања максимално дозвољене количине остатака;

5) лабораторијска испитивања узорака средстава за заштиту биља узетих у поступку инспекцијске контроле ради провере хемијских и физичких особина;

6) контролно тестирање уређаја за примену;

7) примењена и друга истраживања у области средстава за заштиту биља;

8) развијање, успостављање и примену нових поступака у доброј пракси у заштити биља и доброј пољопривредној пракси;

9) увођење међународних стандарда у испитивању ефикасности средстава за заштиту биља;

10) стручно оспособљавање лица одговорних за складиштење, стављање у промет и примену средстава за заштиту биља и уређаја за примену;

11) евиденцију потрошње, примене средстава за заштиту биља и заосталих количина средстава за заштиту биља;

12) припремање научне основе за израду прописа у области средстава за заштиту биља;

13) друге послове у области средстава за заштиту биља.

Конкурс за обављање послова од јавног интереса

Члан 7.

Обављање послова од јавног интереса у области средстава за заштиту биља, може се уступити правним лицима путем конкурса (у даљем тексту: Правно лице које обавља послове од јавног интереса) који министарство надлежно за послове пољопривреде (у даљем тексту: Министарство) расписује и објављује у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Обављање послова од јавног интереса из члана 6. став 1. тач. 1), 2), 3) и 5) може се на основу конкурса уступити на период од најмање пет година.

Конкурс из става 1. овог члана садржи:

1) послове од јавног интереса у области средстава за заштиту биља за које се конкурс расписује;

2) период на који се уступа обављање послова од јавног интереса;

3) податке којима се доказује испуњеност услова у погледу техничке и професионалне оспособљености или акредитације или обезбеђења квалитета у организовању и спровођењу рада у лабораторији и пољу, у зависности од врсте послова за које се расписује конкурс;

4) критеријуме за избор Правног лица које обавља послове од јавног интереса;

5) рок за доношење и објављивање одлуке о избору Правног лица које обавља послове од јавног интереса;

6) начин обавештавања о резултатима конкурса.

Конкурс из става 1. овог члана спроводи комисија коју образује министар надлежан за послове пољопривреде (у даљем тексту: министар).

Одлуку о избору Правног лица које обавља послове од јавног интереса доноси министар.

Резултати конкурса објављују се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уговор о обављању послова од јавног интереса

Члан 8.

На основу одлуке о избору Правног лица које обавља послове од јавног интереса, Министарство са правним лицем коме је уступљено обављање послова од јавног интереса у области средстава за заштиту биља закључује уговор, којим се нарочито утврђују:

1) послови од јавног интереса који су предмет уговора;

2) одговорно лице које ће обављати одређене послове;

3) методе, начин и поступак обављања одређених послова;

4) међусобна права, обавезе и одговорности;

5) време на које се закључује уговор;

6) начин финансирања и цена за обављање одређених послова;

7) контрола вршења одређених послова;

8) престанак важења уговора;

9) разлози за раскид уговора;

10) отказни рок за раскид уговора.

Јединствене методе, критеријуми и смернице за обављање послова од јавног интереса

Члан 9.

Дирекција за националне референтне лабораторије организује и успоставља примену јединствених метода, критеријума и смерница за обављање послова од јавног интереса на територији Републике Србије, које врше Правна лица која обављају послове од јавног интереса.

Правна лица која обављају послове од јавног интереса дужна су да послове од јавног интереса обављају у складу са јединственим методама, критеријумима и смерницама из става 1. овог члана.

III. РЕГИСТРАЦИЈА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА

1. Поступак регистрације

Подносилац захтева

Члан 10.

Средства за заштиту биља региструје Министарство на основу захтева за регистрацију средстава за заштиту биља који подноси произвођач.

Произвођач који има седиште у Републици Србији, захтев за регистрацију средстава за заштиту биља може поднети ако је регистрован у Регистар привредних субјеката у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката и ако поседује доказе о испуњењу услова за производњу средстава за заштиту биља у складу са прописима којима се уређује заштита животне средине.

Произвођач који нема седиште у Републици Србији захтев за регистрацију средстава за заштиту биља подноси преко заступника, односно представништва са седиштем у Републици Србији.

Заступник произвођача из става 3. овог члана мора бити регистрован у Регистар привредних субјеката у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката и мора имати уговор о заступању којим се нарочито утврђује и осигурава одговорност за евентуалне штете које настану применом средстава за заштиту биља на територији Републике Србије.

Представништво произвођача из става 3. овог члана мора бити регистровано у Регистар привредних субјеката у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката и законом којим се уређује спољнотрговинско пословање.

Захтев за регистрацију

Члан 11.

Уз захтев за регистрацију средстава за заштиту биља произвођач доставља:

1) документацију за процену активне супстанце, односно основне супстанце коју средства за заштиту биља садрже;

2) документацију за процену средстава за заштиту биља;

3) узорак средстава за заштиту биља, активне супстанце, односно основне супстанце и других састојака у средствима за заштиту биља, у оригиналном паковању;

4) доказ о испуњености услова из члана 10. ст. 2, 4. и 5. овог закона.

Министар прописује образац и садржину захтева за регистрацију средстава за заштиту биља.

Документација за процену активне супстанце, односно основне супстанце

Члан 12.

Документација за процену активне супстанце, односно основне супстанце нарочито садржи податке о:

1) идентитету произвођача;

2) активној супстанци, односно основној супстанци који су потребни за њену идентификацију;

3) резултатима испитивања физичких и хемијских особина;

4) додатним особинама активне супстанце, односно основне супстанце, које се нарочито односе на примену, механизам деловања, начин руковања, складиштење и мере безбедности;

5) аналитичким методама за испитивање активне супстанце, односно основне супстанце и њихових остатака;

6) резултатима токсиколошких и метаболитичких испитивања активне супстанце, односно основне супстанце;

7) остацима активне супстанце, односно основне супстанце у биљу и на биљу или производима од биља, храни и храни за животиње;

8) резултатима испитивања судбине и понашања активне супстанце, односно основне супстанце у животној средини;

9) резултатима екотоксиколошких испитивања.

Ако средства за заштиту биља садрже активну супстанцу, односно основну супстанцу која је већ уписана у Листу одобрених супстанци, та активна супстанца, односно основна супстанца се не процењује поново и у том случају:

1) произвођач није дужан да достави документацију из става 1. овог члана, осим доказа који се односе на истоветност активне супстанце, односно основне супстанце;

2) Министарство разматра услове под којима је активна супстанца, односно основна супстанца уписана у Листу одобрених супстанци и утврђује да ли постоје значајне разлике између нивоа чистоће и садржаја и особина нечистоћа активне супстанце, односно основне супстанце у поређењу са саставом активне супстанце, односно основне супстанце установљене у документацији на основу које је та активна супстанца, односно основна супстанца уписана у Листу одобрених супстанци.

Ако због природе средстава за заштиту биља или његове предложене примене неки од података из става 1. овог члана није неопходно доставити, као и ако испитивање активне супстанце, односно основне супстанце није научно неопходно или технички могуће, произвођач је дужан да о томе Министарству достави писмено образложење.

Министар ближе прописује садржину и начин поступања са документацијом из става 1. овог члана и методе за испитивање активне супстанце, односно основне супстанце.

Документација за процену средстава за заштиту биља

Члан 13.

Документација за процену средстава за заштиту биља нарочито садржи податке о:

1) идентитету произвођача;

2) средствима за заштиту биља који су потребни за њихову идентификацију;

3) резултатима испитивања физичких, хемијских и техничких особина средстава за заштиту биља;

4) примени и ефикасности средстава за заштиту биља;

5) додатним особинама средстава за заштиту биља;

6) аналитичким методама за испитивање средстава за заштиту биља и остатака средстава за заштиту биља;

7) резултатима токсиколошких испитивања средстава за заштиту биља;

8) остацима средстава за заштиту биља у третираном биљу, односно на третираном биљу, производима од биља, храни и храни за животиње;

9) резултатима испитивања судбине и понашања средстава за заштиту биља у животној средини;

10) резултатима екотоксиколошких испитивања.

Ако због природе средстава за заштиту биља или његове предложене примене неки од података из става 1. овог члана није неопходно доставити, као и ако испитивање средстава за заштиту биља није научно неопходно или технички могуће, произвођач је дужан да о томе Министарству достави писмено образложење.

Министар ближе прописује садржину и начин поступања са документацијом из става 1. овог члана и методе за испитивање средстава за заштиту биља.

Процена активне супстанце, односно основне супстанце и средстава за заштиту биља

Члан 14.

Процену активне супстанце, односно основне супстанце и средстава за заштиту биља врши Министарство.

Изузетно, процену активне супстанце, односно основне супстанце и средстава за заштиту биља може да врши и Правно лице које обавља послове од јавног интереса.

У случају из става 2. овог члана Правно лице које обавља послове од јавног интереса даје предлог Министарству за уписивање активне супстанце, односно основне супстанце у Листу одобрених супстанци, односно предлог за регистрацију средстава за заштиту биља.

Ако се у поступку процене из ст. 1. и 2. овог члана установи да су неопходни додатни подаци, Министарство мора од произвођача тражити да допуни документацију, водећи рачуна о ефикасности поступка.

Министар прописује елементе за процену активне супстанце, односно основне супстанце и средстава за заштиту биља.

Регистровање средстава за заштиту биља

Члан 15.

Министарство региструје средства за заштиту биља ако на основу процене из члана 14. овог закона утврди:

1) да је активна супстанца, односно основна супстанца уписана у Листу одобрених супстанци или се може уписати у ту листу;

2) да средства за заштиту биља, узимајући у обзир научна и техничка сазнања, у зависности од намене:

– имају задовољавајућу ефикасност,

– немају неприхватљив утицај на биље или биљне производе,

– немају неприхватљив утицај на животну средину;

– немају штетан утицај на здравље људи или животиња, посредно или непосредно путем воде за пиће, хране или хране за животиње,

– не проузрокују непотребну патњу штетних кичмењака који се сузбијају;

3) да се природа и састав активне супстанце, основне супстанце, нечистоће и остале супстанце у средствима за заштиту биља могу одредити прописаним методама;

4) да су физичке и хемијске особине средстава за заштиту биља одређене и да се сматрају прихватљивим у сврху одговарајуће примене и складиштења;

5) да се остаци средстава за заштиту биља од токсиколошког и екотоксиколошког значаја могу одредити одговарајућим методама;

6) максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља у пољопривредним производима;

7) каренцу за тражену намену.

Средства за заштиту биља се могу регистровати и за примену на непољопривредним површинама, ако произвођач уз захтев за регистрацију средстава за заштиту биља приложи документацију из чл. 12. и 13. овог закона и ако су испуњени услови из става 1. тач. 1) до 5) овог члана.

Признавање регистрације

Члан 16.

Произвођач може поднети захтев за регистрацију средстава за заштиту биља на основу регистрације која је извршена у некој другој земљи, односно да се тестови и испитивања који су извршени у поступку регистрације средстава за заштиту биља у некој другој земљи не понављају у Републици Србији (у даљем тексту: признавање регистрације).

Захтев из става 1. овог члана подноси се Министарству.

Министар доноси решење о усвајању захтева из става 1. овог члана ако:

1) је активна супстанца, односно основна супстанца коју средства за заштиту биља садрже уписана у Листу одобрених супстанци;

2) су средства за заштиту биља регистрована у складу са јединственим начелима;

3) се, при предложеној примени средстава за заштиту биља, утврди да постоји упоредивост услова битних за примену средстава за заштиту биља у земљи у којој су регистрована са условима у Републици Србији, у смислу пољопривредне производње, здравственог стања биља и животне средине, укључујући и климатске услове.

У поступку признавања регистрације Министарство може:

1) уз сагласност произвођача утврдити измену предложене примене средстава за заштиту биља, како би се изузели сви неупоредиви услови у пољопривредној производњи, заштити биља или животне средине, укључујући и климатске услове у Републици Србији, ако су испуњени услови из члана 15. став 1. тачка 2) овог закона;

2) утврдити ограничења примене средстава за заштиту биља због разлика у прехрамбеним навикама становништва у Републици Србији, ради спречавања изложености потрошача остацима средстава за заштиту биља вишим од допуштеног дневног уноса;

3) утврдити услове за стављање у промет и примену средстава за заштиту биља и услове у погледу заштите на раду приликом примене средстава за заштиту биља.

Министар доноси решење о одбијању захтева из става 1. овог члана ако нису испуњени услови из става 3. овог члана.

Решење из ст. 3. и 5. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Спречавање понављања испитивања на кичмењацима

Члан 17.

Ако је активна супстанца, односно основна супстанца уписана у Листу одобрених супстанци, произвођач је дужан да, ради спречавања понављања испитивања на кичмењацима, пре подношења захтева за регистрацију средстава за заштиту биља поднесе Министарству захтев за достављање података, и то:

1) да ли су средства за заштиту биља која ће бити предмет захтева за регистрацију средстава за заштиту биља регистрована у Републици Србији;

2) име и адресу произвођача средстава за заштиту биља ако су истоветна средства за заштиту биља регистрована у Републици Србији.

Уз захтев за достављање података из става 1. овог члана произвођач доставља писмену изјаву да намерава да региструје средства за заштиту биља и да су му доступни подаци из чл. 12. и 13. овог закона.

По пријему захтева за достављање података из става 1. овог члана и изјаве из става 2. овог члана Министарство доставља произвођачу који намерава да региструје средства за заштиту биља податке о имену и адреси произвођача регистрованих истоветних средстава за заштиту биља и истовремено обавештава произвођача регистрованих истоветних средстава за заштиту биља о имену и адреси произвођача који намерава да региструје средства за заштиту биља.

Произвођач регистрованих истоветних средстава за заштиту биља и произвођач који намерава да региструје средства за заштиту биља дужни су да предузму одговарајуће мере ради заједничке употребе података и да Министарство у писменој форми обавесте о начину заједничке употребе података.

Заштита података

Члан 18.

У поступку регистрације средстава за заштиту биља Министарство и Правно лице које обавља послове од јавног интереса не могу податке из документације из чл. 12. и 13. овог закона искористити у корист других произвођача, и то податке о:

1) активној супстанци, односно основној супстанци, осим ако је:

– произвођач који је први поднео захтев за регистрацију средстава за заштиту биља дао писмену сагласност да произвођач који је касније поднео захтев за регистрацију средстава за заштиту биља може да користи ту документацију;

– протекло најмање десет година од првог уписивања активне супстанце у Листу одобрених супстанци;

2) средствима за заштиту биља, осим ако је:

– произвођач који је први поднео захтев за регистрацију средстава за заштиту биља дао писмену сагласност да произвођач који је касније поднео захтев за регистрацију средстава за заштиту биља може да користи ту документацију;

– ако је протекло најмање десет година од регистрације средстава за заштиту биља.

Поверљиви подаци

Члан 19.

Министарство све податке које је произвођач доставио ради регистрације средстава за заштиту биља чува као поверљиве.

Ако произвођач утврди да податке које је доставио ради регистрације средстава за заштиту биља, у целости или делимично, не сматра поверљивим, дужан је да о томе обавести Министарство.

Подаци који се не сматрају поверљивим су:

1) назив и садржај свих активних супстанци, односно основних супстанци у средствима за заштиту биља;

2) назив средстава за заштиту биља;

3) минимални садржај активне супстанце, односно основне супстанце у техничком производу;

4) максимални садржај нечистоћа од токсиколошког и екотоксиколошког значаја;

5) назив осталих супстанци које су класификоване као опасне;

6) физичке и хемијске особине активне супстанце, односно основне супстанце и средстава за заштиту биља;

7) начине спречавања штетног деловања активне супстанце, односно основне супстанце и средстава за заштиту биља;

8) резиме резултата испитивања активне супстанце, односно основне супстанце и средстава за заштиту биља;

9) препоручене поступке и сигурносне мере за смањење ризика при руковању, складиштењу, превозу, пожару и другим опасностима;

10) методе за одређивање садржаја активне супстанце, односно основне супстанце, нечистоћа и других састојака у активној супстанци, односно основној супстанци и средствима за заштиту биља, као и методе за одређивање остатака средстава за заштиту биља;

11) методе безбедног одлагања активне супстанце, односно основне супстанце, средстава за заштиту биља и амбалаже;

12) поступке деконтаминације у случају расипања или истицања средстава за заштиту биља;

13) податке о првој помоћи и лечењу.

2. Решење о регистрацији средстава за заштиту биља

Садржина решења о регистрацији средстава за заштиту биља

Члан 20.

Решење о регистрацији средстава за заштиту биља (у даљем тексту: решење о регистрацији) доноси министар на основу резултата процене активне супстанце, односно основне супстанце и резултата процене средстава за заштиту биља.

Решење о регистрацији гласи на средства за заштиту биља и на произвођача.

Решење о регистрацији нарочито садржи:

1) трговачки назив средстава за заштиту биља;

2) састав средстава за заштиту биља;

3) податке о примени средстава за заштиту биља;

4) класификацију и ознаке за обележавање средстава за заштиту биља;

5) продајна места;

6) каренцу;

7) максимално дозвољену количину остатака средстава за заштиту биља у храни.

Процена активне супстанце, односно основне супстанце и средстава за заштиту биља из става 1. овог члана мора се завршити најкасније у року од годину дана од дана подношења захтева за регистрацију средстава за заштиту биља.

Рок за доношење решења о регистрацији рачуна се од дана завршетка процене активне супстанце, односно основне супстанце и средстава за заштиту биља.

Решење о регистрацији је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Министарство води Листу одобрених супстанци, Листу забрањених супстанци и Листу средстава за заштиту биља на основу издатих решења о регистрацији средстава за заштиту биља које се објављују у „Службеном гласнику Републике Србије” једном годишње.

Министар прописује садржину и начин вођења Листе одобрених супстанци, Листе забрањених супстанци и Листе средстава за заштиту биља из става 6. овог члана.

Примена средстава за заштиту биља за мале усеве и мање значајне намене

Члан 21.

Државни органи, научноистраживачке организације у области пољопривреде и шумарства, корисници или њихова удружења и произвођачи могу поднети Министарству захтев за примену регистрованих средстава за заштиту биља за намене које нису наведене у решењу о регистрацији.

Захтев из става 1. овог члана може се поднети за мале усеве и мање значајне намене.

Уз захтев из става 1. овог члана достављају се подаци, односно документација којом се образлаже захтев за примену средстава за заштиту биља за мале усеве и мање значајне намене.

Примена средстава за заштиту биља за мале усеве и мање значајне намене може се одобрити ако је извршена процена средстава за заштиту биља и ако су испуњени услови из члана 15. став 1. тач. 1) и 2) овог закона.

Примену средстава за заштиту биља за мале усеве и мање значајне намене одобрава министар решењем.

Решење из става 5. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Лица из става 1. овог члана дужна су да кориснике обавесте о примени средстава за заштиту биља за мале усеве и мање значајне намене на додатном упутству за примену, које одобрава Министарство.

Министар утврђује листу малих усева и мање значајних намена.

Рок важења и продужење рока важења регистрације

Члан 22.

Решење о регистрацији издаје се на рок од највише десет година и може се продужити решењем министра.

Захтев за продужење рока важења регистрације произвођач подноси Министарству најкасније 12 месеци пре истека рока на који је издато.

Рок важења регистрације мора се продужити ако се утврди да регистрована средства за заштиту биља испуњавају услове за регистрацију из члана 15. овог закона.

Министарство може, по службеној дужности, преиспитати решење о регистрацији ради провере испуњености услова из члана 15. овог закона и у те сврхе тражити од произвођача регистрованих средстава за заштиту биља, односно лица из члана 21. став 1. овог закона да доставе додатну документацију, односно податке који су потребни за поновну процену.

Рок на који је решење о регистрацији издато може се продужити и ако је у поступку продужења рока важења регистрације, односно преиспитивања решења о регистрацији потребно прибавити додатну документацију и извршити поновну процену.

Решење о продужењу рока важења регистрације је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Укидање решења о регистрацији, забране и ограничења

Члан 23.

Министар доноси решење о укидању решења о регистрацији и забрани или ограничењу промета и примене регистрованих средстава за заштиту биља, ако:

1) утврди да су средства за заштиту биља престала да испуњавају било који од услова за регистрацију средстава за заштиту биља из члана 15. овог закона;

2) утврди да су подаци на основу којих је донето решење о регистрацији нетачни или да доводе у заблуду;

3) произвођач у одређеном року не отклони недостатке који су утврђени у току вршења контроле средстава за заштиту биља, а ти недостаци могу да доведу до промене карактеристика средстава за заштиту биља у односу на карактеристике које су утврђене у решењу о регистрацији;

4) истекне рок на који је решење о регистрацији издато, а произвођач није поднео захтев за продужење рока важења регистрације у року из члана 22. став 2. овог закона;

5) произвођач регистрованих средстава за заштиту биља поднесе захтев за укидање решења о регистрацији.

Решењем из става 1. овог члана утврђује се рок у коме се средства за заштиту биља могу налазити у промету ради продаје и примене постојећих залиха, с тим што тај рок не може бити дужи од 18 месеци од дана доношења решења.

Произвођачи, увозници и дистрибутери дужни су да предузму потребне мере за повлачење из промета залиха средстава за заштиту биља у року који је утврђен решењем из става 1. овог члана.

Решење из става 1. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Министар прописује начин поступања са залихама средстава за заштиту биља.

Измена решења о регистрацији

Члан 24.

Ако се на основу нових научних и техничких сазнања употреба супстанци које средства за заштиту биља садрже ограничи или се измени начин и количина примене средстава за заштиту биља министар може донети решење о измени решења о регистрацији.

Ако произвођач регистрованих средстава за заштиту биља поднесе захтев за измену решења о регистрацији министар може донети решење о измени решења о регистрацији ако су испуњени услови из члана 15. овог закона.

У случају из става 2. овог члана Министарство може захтевати документацију из чл. 12. и 13. овог закона и узорке који су потребни за процену оправданости измене решења о регистрацији.

Изузетно од става 3. овог члана, за измену решења о регистрацији због мањих промена које немају утицаја на здравље људи и животиња и животну средину, није потребна поновна процена средстава за заштиту биља.

Под мањим променама које немају утицаја на здравље људи и животну средину, у смислу става 4. овог члана, сматрају се промена трговачког назива средстава за заштиту биља, промена назива произвођача, заступника или представништва, промена састава који се у складу са међународним стандардима сматра мањом изменом без промене садржаја активне супстанце, односно основне супстанце.

У случају из става 4. овог члана произвођач регистрованих средстава за заштиту биља дужан је да уз захтев за измену решења о регистрацији достави доказе о наступању мањих промена које немају утицаја на здравље људи и животиња и животну средину.

Решење министра из става 1. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Привремена регистрација

Члан 25.

Препарат, односно помоћна средства за заштиту биља, која садрже нову активну супстанцу регистроваће се на основу решења о привременој регистрацији препарата, односно помоћних средстава за заштиту биља, које доноси министар, ако су испуњени услови из члана 15. став 1. тач. 2) до 7) овог закона.

Решење о привременој регистрацији препарата, односно помоћних средстава за заштиту биља издаје се на рок од највише три године.

У решењу о привременој регистрацији утврђују се максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља у пољопривредним производима, при чему се узима у обзир предложена примена препарата, односно помоћних средстава за заштиту биља.

Ако препарат, односно помоћна средства за заштиту биља који садрже нову активну супстанцу престану да испуњавају услове из члана 15. став 1. тач. 2) до 7) овог закона министар доноси решење о укидању решења о привременој регистрацији препарата, односно помоћних средстава за заштиту биља.

Решење о привременој регистрацији препарата, односно помоћних средстава за заштиту биља може се укинути и на образложен захтев носиоца регистрације препарата, односно помоћних средстава за заштиту биља.

Решењем из ст. 4. и 5. овог члана утврђује се рок у коме се препарат, односно помоћна средства за заштиту биља који садрже нову активну супстанцу могу налазити у промету ради продаје и примене постојећих залиха, с тим што тај рок не може бити дужи од 18 месеци од дана доношења решења.

Произвођачи, увозници и дистрибутери дужни су да предузму потребне мере за повлачење из промета залиха препарата, односно помоћних средстава за заштиту биља у року који је утврђен решењем из ст. 4. и 5. овог члана.

Решење из ст. 1, 4. и 5. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Министар прописује начин поступања са залихама препарата, односно помоћних средстава за заштиту биља.

3. Испитивање нерегистрованих средстава за заштиту биља и активне супстанце, односно основне супстанце и примена нерегистрованих средстава за заштиту биља

Испитивање нерегистрованих средстава за заштиту биља и активне супстанце,  односно основне супстанце у истраживачке или развојне сврхе

Члан 26.

Испитивање нерегистрованих средстава за заштиту биља и активне супстанце, односно основне супстанце која није уписана у Листу одобрених супстанци у истраживачке и развојне сврхе које се изводи у животној средини може се вршити само на основу решења о одобравању испитивања у истраживачке или развојне сврхе, које доноси министар.

Изузетно, испитивање нерегистрованих средстава за заштиту биља и активне супстанце, односно основне супстанце која није уписана у Листу одобрених супстанци у истраживачке или развојне сврхе може се вршити и без решења из става 1. овог члана, ако се средства за заштиту биља и активна супстанца, односно основна супстанца не испуштају у животну средину.

Захтев за испитивање нерегистрованих средстава за заштиту биља и активне супстанце, односно основне супстанце која није уписана у Листу одобрених супстанци у истраживачке или развојне сврхе могу поднети научноистраживачке организације у области средстава за заштиту биља.

Уз захтев за испитивање из става 3. овог члана доставља се документација која садржи податке на основу којих је могуће извршити процену ефеката на здравље људи и животиња или могући штетан, односно неповољан утицај на животну средину.

Решење из става 1. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Министар прописује садржину и образац захтева за испитивање нерегистрованих средстава за заштиту биља и активне супстанце, односно основне супстанце која није уписана у Листу одобрених супстанци у истраживачке или развојне сврхе.

Примена нерегистрованих средстава за заштиту биља у хитним случајевима

Члан 27.

У случају непредвидивих опасности које могу проузроковати штетни организми, а које није могуће сузбити или ограничити на одговарајући начин применом регистрованих средстава за заштиту биља и другим мерама или услед несташица регистрованих средстава за заштиту биља на тржишту, министар решењем може одобрити ограничену и контролисану примену нерегистрованих средстава за заштиту биља.

Решење из става 1. овог члана доноси се по службеној дужности или на захтев странке на период од 120 дана.

Странка из става 2. овог члана дужна је да уз захтев за примену нерегистрованих средстава за заштиту биља Министарству достави податке, односно документацију на основу које се може утврдити да су средства за заштиту биља регистрована у некој другој земљи за сузбијање штетних организама из става 1. овог члана.

Решење из става 1. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Министар прописује образац захтева за примену нерегистрованих средстава за заштиту биља.

4. Контрола средстава за заштиту биља после регистрације

Пострегистрациона контрола

Члан 28.

Регистрована средства за заштиту биља подлежу контроли (у даљем тексту: пострегистрациона контрола), која обухвата:

1) испитивање хемијских и физичких особина узорака регистрованих средстава за заштиту биља узетих од произвођача, дистрибутера, увозника, односно корисника;

2) испитивање остатака средстава за заштиту биља у биљу, односно на биљу, биљним производима, прописаним објектима, храни биљног порекла, храни за животиње и животној средини, а нарочито у подземним и површинским водама, води за наводњавање и земљишту.

Програм пострегистрационе контроле

Члан 29.

Министар доноси Годишњи програм пострегистрационе контроле.

Годишњи програм пострегистрационе контроле садржи: план узимања узорака; врсту и број узорака; начин узимања и испитивања узорака; објекте из којих се узима узорак; динамику узимања узорака; мере које се предузимају када се утврди да хемијске и физичке особине средстава за заштиту биља нису у сагласности са издатим решењем о регистрацији, односно када се утврди да су остаци средстава за заштиту биља већи од прописаних максимално дозвољених количина.

Средства за спровођење Годишњег програма пострегистрационе контроле обезбеђују се у буџету Републике Србије.

Обавештавање о могућим штетним последицама

Члан 30.

Произвођач, дистрибутер и увозник је дужан да без одлагања обавести Министарство и кориснике о могућим штетним последицама средстава за заштиту биља, односно остатака средстава за заштиту биља, на здравље људи и животиња, површинске и подземне воде или животну средину, као и о новим сазнањима о могућим ограничењима плодореда.

Обавеза обавештавања из става 1. овог члана односи се и на кориснике који приликом примене утврде да средства за заштиту биља штетно утичу на здравље људи или животиња или површинске и подземне воде или животну средину.

IV. ПРОМЕТ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА

Услови за промет

Члан 31.

Регистрована средства за заштиту биља могу се стављати у промет ако су упакована у амбалажу безбедну по здравље људи и животну средину.

Амбалажа средстава за заштиту биља мора имати декларацију и упутство за примену са подацима који су садржани у решењу о регистрацији, на српском језику, јасно, недвосмислено и читљиво, тако да се не могу избрисати или одстранити.

У декларацији и упутству за примену средстава за заштиту биља морају бити наведене и специфичне ознаке ризика и упозорења за човека и животну средину.

Промет средстава за заштиту биља може вршити дистрибутер који је регистрован у Регистар привредних субјеката у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката и ако је уписан у Регистар дистрибутера и увозника средстава за заштиту биља (у даљем тексту: Регистар дистрибутера и увозника), који води Министарство.

Министар ближе прописује садржину декларације и упутства за примену средстава за заштиту биља, као и специфичне захтеве и ознаке ризика и упозорења за човека и животну средину и начин руковања испражњеном амбалажом од средстава за заштиту биља.

Упис у Регистар дистрибутера и увозника

Члан 32.

Упис у Регистар дистрибутера и увозника врши се на основу захтева који дистрибутер односно увозник подноси Министарству.

Дистрибутер односно увозник се уписује у Регистар дистрибутера и увозника, ако испуњава услове у погледу објеката, опреме и стручне оспособљености кадрова.

Министар доноси решење о упису у Регистар дистрибутера и увозника.

Решење из става 3. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Министар прописује образац и садржину захтева за упис у Регистар дистрибутера и увозника и ближе услове у погледу објеката, опреме и стручне оспособљености кадрова из става 2. овог члана.

Регистар дистрибутера и увозника

Члан 33.

Регистар дистрибутера и увозника нарочито садржи:

1) редни број уписа у Регистар дистрибутера и увозника;

2) број из Регистра привредних субјеката;

3) назив, седиште и шифру делатности;

4) порески идентификациони број;

5) објекте и продајна места.

Регистар дистрибутера и увозника се води у електронској форми и може се повезивати са другим регистрима и базама података које води Министарство.

Подаци из Регистра дистрибутера и увозника су јавни.

Дистрибутер је дужан да сваку промену података који су уписани у Регистар дистрибутера и увозника пријави Министарству у року од 30 дана од дана настале промене.

Средства за заштиту биља се могу продавати само у објектима и продајним местима уписаним у Регистар дистрибутера и увозника.

Министар ближе прописује садржину Регистра дистрибутера и увозника.

Брисање из Регистра дистрибутера и увозника

Члан 34.

Дистрибутер односно увозник се брише из Регистра дистрибутера и увозника, ако:

1) престане да испуњава услове из члана 31. став 4. и члана 32. став 2. овог закона;

2) у року из члана 33. став 4. овог закона не пријави промену података;

3) поднесе захтев за брисање из Регистра дистрибутера и увозника.

Брисање из Регистра дистрибутера и увозника врши се на основу решења које доноси министар.

Решење из става 2. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Промет нарочито опасних средстава за заштиту биља

Члан 35.

Регистрована средства за заштиту биља која су класификована у одређену класу опасности (у даљем тексту: нарочито опасна средства за заштиту биља), нису намењена за општу употребу и није дозвољено стављати их у промет без решења о одобрењу промета, које доноси министар.

Решење из става 1. овог члана може се издати дистрибутеру који је уписан у Регистар дистрибутера и увозника и који испуњава услове у погледу објеката, опреме, стручне спреме и стручне оспособљености кадрова.

Решење из става 1. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Министар ближе прописује услове у погледу објеката, опреме и стручне спреме кадрова из става 2. овог члана.

Министар, уз сагласност министра надлежног за послове животне средине, прописује програм стручног оспособљавања кадрова из става 2. овог члана.

Транспорт и складиштење средстава за заштиту биља

Члан 36.

Транспорт и складиштење средстава за заштиту биља мора се вршити на начин којим се не угрожава живот и здравље људи и животиња и животна средина и у условима који обезбеђују одржавање непромењених физичких и хемијских особина и погодности за примену средстава за заштиту биља.

Забрањена је продаја, складиштење или транспорт средстава за заштиту биља у истом простору са храном или храном за животиње.

Лице које врши складиштење средстава за заштиту биља мора бити стручно оспособљено за обављање тих послова.

Министар, уз сагласност министра надлежног за послове животне средине, прописује програм стручног оспособљавања лица која врше складиштење средстава за заштиту биља.

Средства за заштиту биља којима је истекао рок потребе

Члан 37.

Забрањено је стављати у промет средства за заштиту биља којима је истекао рок употребе.

Средства за заштиту биља којима је истекао рок употребе могу се примењивати само ако се на основу одговарајућих испитивања узорка утврди да су хемијске и физичке карактеристике узорка идентичне са условима утврђеним у решењу о регистрацији.

Министар решењем одобрава примену средстава за заштиту биља којима је истекао рок употребе.

Решење из става 3. је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Оглашавање средстава за заштиту биља

Члан 38.

Регистрована средства за заштиту биља могу се оглашавати и излагати у складу са наменом одређеном у решењу о регистрацији.

Министар, уз сагласност министра надлежног за послове трговине, прописује начин оглашавања и излагања регистрованих средстава за заштиту биља.

V. УВОЗ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА, АКТИВНЕ СУПСТАНЦЕ, ОДНОСНО ОСНОВНЕ СУПСТАНЦЕ

Услови за увоз средстава за заштиту биља, активне супстанце, односно основне супстанце

Члан 39.

У Републику Србију могу се увозити регистрована средства за заштиту биља.

У Републику Србију може се увозити активна супстанца, односно основна супстанца која је уписана у Листу одобрених супстанци и која се користи за производњу регистрованих средстава за заштиту биља.

Увоз регистрованих средстава за заштиту биља може вршити правно лице, односно предузетник који је регистрован у Регистар привредних субјеката у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката и ако је уписан у Регистар дистрибутера и увозника.

Увоз активне супстанце, односно основне супстанце која је уписана у Листу одобрених супстанци и која се користи за производњу регистрованих средстава за заштиту биља може вршити произвођач који има седиште у Републици Србији.

Одредбе овог члана не примењују се на увоз средстава за заштиту биља и активне супстанце, односно основне супстанце из члана 4. став 2. овог закона.

Гранични прелази

Члан 40.

Увоз и транзит средстава за заштиту биља и активне супстанце, односно основне супстанце (у даљем тексту: пошиљка) може се вршити преко граничних прелаза на којима постоји организована фитосанитарна инспекција и који испуњавају хигијенско-техничке и радне услове.

Изузетно од става 1. овог члана увоз пошиљки може се вршити и преко граничних прелаза на којима није организована фитосанитарна инспекција, а који се за ту намену решењем министра привремено отварају.

Ако пошиљка пристигне на гранични прелаз који није одређен за вршење фитосанитарног прегледа, царински орган упутиће пошиљку на најближи гранични прелаз на коме је организована фитосанитарна инспекција.

Министар одређује граничне прелазе из става 2. овог члана.

Министар ближе прописује хигијенско-техничке и радне услове које морају да испуњавају гранични прелази из ст. 1. и 2. овог члана.

Преглед и узорковање пошиљке при увозу

Члан 41.

Пошиљке при увозу подлежу:

1) прегледу који обухвата: идентификацију пошиљке, преглед документације, амбалаже, превозног средства и пошиљке;

2) узорковању.

Увозник или царински агент дужан је да:

1) фитосанитарном инспектору најави приспеће пошиљке;

2) у прописаном року поднесе захтев за преглед пошиљке;

3) обезбеди потребне услове за обављање прегледа пошиљке;

4) спроведе наложене мере од стране фитосанитарног инспектора.

Царински орган не може предузимати радње предвиђене правилима одговарајућег царинског поступка, осим за пошиљке у транзиту, док фитосанитарни инспектор не обави преглед и узорковање пошиљке.

За пошиљке у транзиту са претоваром на територији Републике Србије, царински агент дужан је да фитосанитарном инспектору најави приспеће пошиљке, ради њеног евидентирања.

Министар ближе прописује услове и начин вршења прегледа и узорковања пошиљке, начин достављања узорака и број и величину узорка ради испитивања, начин најављивања приспећа пошиљке, образац и садржину захтева за преглед пошиљке и услове које увозник мора да обезбеди ради обављања фитосанитарног прегледа.

Преглед пошиљки у одредишној царинарници

Члан 42.

Ако на граничном прелазу није могуће извршити преглед, односно узорковање пошиљке у складу са овим законом, преглед пошиљке, односно узорковање може се обавити у одређеним местима унутар Републике Србије у одредишној царинарници.

У случају из става 1. овог члана, фитосанитарни инспектор доноси решење о превозу на основу којег пошиљку пропушта до одредишне царинарнице, где се та пошиљка налази под царинским надзором до завршетка прегледа, узорковања и одобрења, односно забране њеног увоза.

Забрањено је свако премештање, отварање, дељење или узорковање пошиљке из става 2. овог члана.

Одобрење и забрана увоза

Члан 43.

Узорке узете из пошиљке фитосанитарни инспектор доставља Правном лицу које обавља послове од јавног интереса ради испитивања хемијских и физичких особина.

Ако су резултати прегледа, односно лабораторијских испитивања у складу са прописаним условима, фитосанитарни инспектор решењем одобрава увоз пошиљке.

Ако резултати прегледа, односно лабораторијских испитивања, нису у складу са прописаним условима, фитосанитарни инспектор решењем забрањује увоз пошиљке и наређује њено враћање или привремено одузимање.

Против решења из ст. 2. и 3. овог члана може се изјавити жалба министру у року од осам дана од дана достављања решења.

Жалба не одлаже извршење решења.

Решење министра по жалби је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Са привремено одузетом пошиљком поступа се у складу са прописима којима се уређују услови у обављању промета робе, вршењу услуга у промету робе и инспекцијском надзору.

VI. ПРИМЕНА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА

Услови за примену средстава за заштиту биља

Члан 44.

Средства за заштиту биља морају се примењивати:

1) у складу са решењем о регистрацији, односно у складу са решењем из члана 21. овог закона или решењем из члана 26. овог закона или решењем из члана 27. овог закона;

2) у складу са декларацијом и упутством за примену;

3) у складу са начелима добре пољопривредне праксе и интегралне заштите биља;

4) у складу са наменом средстава за заштиту биља и са циљем сузбијања;

5) на начин којим се не угрожава здравље људи и животиња и непотребно повећава њихово излагање средствима за заштиту биља;

6) на начин којим се не угрожава животна средина.

Подаци из става 1. тач. 1) и 2) овог члана морају бити доступни кориснику.

Министар прописује елементе интегралне заштите биља.

Забрана примене средстава за заштиту биља

Члан 45.

Забрањена је примена средстава за заштиту биља, и то:

1) на начин који би проузроковао загађење објеката и просторија које користе људи или које служе за гајење и држање животиња;

2) на начин који би проузроковао загађење вода и површина које се граниче са третираним површинама;

3) за сузбијање нециљаних организама, нарушавање њиховог станишта, односно спречавање њиховог ширења у смислу мера заштите биља;

4) у водозаштитним зонама за изворишта вода и водоснабдевање становништва;

5) из ваздухоплова која су отровна за пчеле;

6) у време цветања биља која су отровна за пчеле;

7) у заштићеним подручјима;

8) која садрже активну супстанцу, односно основну супстанцу која је уписана у Листу забрањених супстанци.

Изузетно од става 1. тач. 4) и 7) овог члана средства за заштиту биља могу се примењивати једино у случају сузбијања карантинских или регулисаних некарантинских штетних организама или других штетних организама, а на основу сагласности Министарства у случају из става 1. тачка 4) овог члана, односно министарства надлежног за животну средину у случају из става 1. тачка 7) овог члана.

У случају примене средстава за заштиту биља у заштићеним подручјима, после прибављања сагласности министарства надлежног за животну средину из става 2. овог члана лица која врше примену средстава за заштиту биља морају обавестити управљаче заштићених природних подручја о предстојећој примени средстава за заштиту биља најкасније 48 сати пре примене.

Изузетно од става 1. тачка 6) овог члана средства за заштиту биља могу се примењивати једино у случају сузбијања штетних организама са прописаних листа или третирања биља, биљних производа и прописаних објеката са прописаних листа, под условима из члана 49. овог закона.

Обавезе корисника

Члан 46.

Корисник мора бити стручно оспособљен за примену средстава за заштиту биља.

Корисник је одговоран за све активности и мере предострожности у вези са применом средстава за заштиту биља, а које се односе на здравље људи и животиња и животну средину.

Корисник је дужан да обавести власнике парцела које се граниче са парцелом која ће бити третирана о примени средстава за заштиту биља, најмање 24 сата пре почетка примене тих средстава.

Корисник је дужан да Министарству достави податке о жетви, односно берби биља које обавља пре истека каренце.

Биље, односно биљни производи из става 4. овог члана, морају се после жетве, односно бербе складиштити одвојено од другог биља, односно биљних производа и не могу се користити, односно ставити у промет као храна док се не испитају и док се не утврди њихова безбедност у складу са законом којим се уређује безбедност хране.

Министар прописује програм стручног оспособљавања корисника.

Примена нарочито опасних средстава за заштиту биља

Члан 47.

Регистрована средства за заштиту биља која су класификована као нарочито опасна нису намењена за општу употребу и не смеју их примењивати лица која немају решење о одобрењу примене, које доноси министар.

Решење из става 1. овог члана може се издати правном лицу, односно предузетнику који испуњава услове у погледу објеката, опреме, стручне спреме и стручне оспособљености кадрова.

Примена регистрованих средстава за заштиту биља из става 1. овог члана мора се пријавити Министарству и органу јединице локалне самоуправе најкасније 48 сати пре примене, осим у случају изненадне појаве штетних организама, када се пријава примене може обавити и непосредно пре примене.

Пријава примене регистрованих средстава за заштиту биља из става 1. овог члана садржи податке о:

1) локацији на којој ће средства за заштиту биља бити примењена;

2) називу средстава за заштиту биља;

3) количини и концентрацији примене средстава за заштиту биља која ће бити примењена;

4) начину примене средстава за заштиту биља;

5) датуму и времену примене средстава за заштиту биља;

6) очекиваном времену трајања примене средстава за заштиту биља;

7) називу и адреси правног лица, односно предузетника који ће вршити примену средстава за заштиту биља, са подацима о имену и презимену и адреси запослених који ће непосредно вршити примену средстава за заштиту биља.

Решење из става 1. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Министар ближе прописује услове у погледу објеката, опреме и стручне спреме из става 2. овог члана.

Министар, уз сагласност министра надлежног за послове животне средине, прописује програм стручног оспособљавања кадрова из става 2. овог члана.

Примена средстава за заштиту биља из ваздухоплова

Члан 48.

Примена средстава за заштиту биља из ваздухоплова дозвољена је само за она средства за заштиту биља за која је у поступку регистрације процењено да се могу примењивати из ваздухоплова и за које је такав начин примене дозвољен решењем о регистрацији.

Примена средстава за заштиту биља из ваздухоплова мора се пријавити органу јединице локалне самоуправе од стране лица које врши примену тих средстава, најкасније 48 сати пре почетка примене.

Орган јединице локалне самоуправе дужан је да о пријави примене средстава за заштиту биља из става 2. овог члана обавести одгајиваче пчела или њихова удружења, кориснике ловишта, управљаче, односно власнике, кориснике и закупце земљишта у заштићеним природним подручјима и лица која су регистрована за производњу и узгој рибе, оплођене икре и рибље млађи, као и целокупно становништво које живи на територији на којој ће се вршити примена средстава за заштиту биља из ваздухоплова. Обавештење мора да садржи тачну локацију где ће бити третман, време третмана, као и упутство како се треба понашати у том случају.

Заштита пчела, водених организама и других нециљаних организама

Члан 49.

Средства за заштиту биља која су отровна за пчеле могу се примењивати ако:

1) су лица која врше примену средстава за заштиту биља 48 сати пре примене обавестила одгајиваче пчела, њихова удружења и органе јединице локалне самоуправе о предстојећој примени средстава за заштиту биља, са навођењем начина примене, ради предузимања одговарајућих мера заштите;

2) се пчелиња друштва налазе на растојању од најмање пет километара од места третирања, како би та пчелиња друштва могла бити премештена у зону безбедну за пчеле.

Одгајивачи пчела, њихова удружења и органи јединице локалне самоуправе дужни су да по пријему обавештења из става 1. тачка 1) овог члана предузму одговарајуће мере заштите, у складу са локалним условима, на локацијама на којима се налазе пчелиња друштва и пасишта која пчеле посећују и у којима пчеле масовно лете и да податке о предузетим мерама доставе лицима која врше примену средстава за заштиту биља која су отровна за пчеле на њихов захтев.

Средства за заштиту биља која су класификована и обележена ознаком за ризик за водену средину и водене организме могу се примењивати само на удаљености која није мања од једног километара од водених површина, тако да се искључи могућност њиховог директног доспевања или премештања путем ветра или кише на водене површине.

Министар, уз сагласност министра надлежног за послове животне средине, прописује ближе услове за заштиту пчела, водених организама и других нециљаних организама приликом примене средстава за заштиту биља.

Уређаји за примену

Члан 50.

Уређаји за примену могу се користити и стављати у промет ако, у складу са предвиђеном наменом, обезбеђују сигурну и ефикасну примену и сигурност за руковаоце, радну и животну средину.

Контролно тестирање

Члан 51.

Уређаји за примену који се користе и стављају у промет морају бити подвргнути контролном тестирању и видно обележени ознаком.

Контролно тестирање, у смислу овог закона, јесте провера техничке исправности и функционалности уређаја за примену и појединачних радних делова тих уређаја, оцена функционисања појединих радних делова тих уређаја и уређаја за примену у целини, као и процена ризика по руковаоца и радну и животну средину при њиховој употреби.

Контролно тестирање уређаја за примену врши Правно лице које обавља послове од јавног интереса.

Правно лице које обавља послове од јавног интереса по извршеном контролном тестирању издаје потврду о функционалности уређаја за примену, обележава уређај за примену ознаком и води евиденцију о контролном тестирању.

Правно лице које обавља послове од јавног интереса дужно је да Министарству на свака три месеца доставља податке из евиденције о контролном тестирању.

Министар прописује начин и периодичност контролног тестирања, садржину потврде о функционалности уређаја за примену, начин обележавања и садржину ознаке уређаја за примену, образац за евиденцију о контролном тестирању, као и уређаје за примену за које није потребно вршити контролно тестирање.

Остаци средстава за заштиту биља

Члан 52.

Остаци средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње не смеју бити присутни у количинама већим од максимално дозвољене количине остатака.

Храна и храна за животиње у којој се утврди да су остаци средстава за заштиту биља већи од максимално дозвољене количине остатака мора се уништити или се на други начин мора спречити употреба те хране за исхрану људи или животиња.

Министар, уз сагласност министра надлежног за послове здравља, прописује максимално дозвољене количине остатака у храни и храни за животиње и храну и храну за животиње за које се утврђују максимално дозвољене количине остатака.

Министар прописује методе узорковања и испитивања хране и хране за животиње ради утврђивања остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње.

VII. УСЛУГЕ У ОБЛАСТИ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА

Пружаоци услуга

Члан 53.

Услуге у области средстава за заштиту биља, у смислу овог закона, јесу:

1) саветодавне услуге, које се односе на давање препорука за сузбијање штетних организама средствима за заштиту биља на биљу, биљним производима и прописаним објектима;

2) оперативне услуге, које се односе на спровођење мера сузбијања штетних организама средствима за заштиту биља.

Услуге у области средстава за заштиту биља може обављати правно лице, односно предузетник који је регистрован у Регистар привредних субјеката у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката и ако је уписан у Регистар пружалаца услуга у области средстава за заштиту биља (у даљем тексту: Регистар пружалаца услуга), који води Министарство.

Упис у Регистар пружалаца услуга

Члан 54.

Упис у Регистар пружалаца услуга врши се на основу захтева који пружалац услуга подноси Министарству.

Пружалац услуга уписује се у Регистар пружалаца услуга, ако испуњава услове у погледу објеката, опреме и стручне оспособљености кадрова и ако има најмање једног запосленог дипломираног инжењера заштите биља, односно дипломираног инжењера мастер-а са дозволом за пружање услуга у области средстава за заштиту биља.

Министар решењем утврђује испуњеност услова из става 2. овог члана.

Министар доноси решење о упису у Регистар пружалаца услуга.

Решење из ст. 3. и 4. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Министар ближе прописује услове у погледу објеката и опреме из става 2. овог члана, као и програм стручног оспособљавања кадрова из става 2. овог члана и образац и садржину захтева за упис у Регистар пружалаца услуга.

Регистар пружалаца услуга

Члан 55.

Регистар пружалаца услуга нарочито садржи:

1) редни број уписа у Регистар пружалаца услуга;

2) број из Регистра привредних субјеката;

3) назив, седиште и шифру делатности;

4) порески идентификациони број.

Регистар пружалаца услуга води се у електронској форми и може се повезивати са другим регистрима и базама података које води Министарство.

Подаци из Регистра пружалаца услуга су јавни.

Пружалац услуга је дужан да сваку промену података који су уписани у Регистар пружалаца услуга пријави Министарству у року од 30 дана од дана настале промене.

Министар ближе прописује садржину Регистра пружалаца услуга.

Брисање из Регистра пружалаца услуга

Члан 56.

Пружалац услуга брише се из Регистра пружалаца услуга, ако:

1) престане да испуњава услове из члана 53. став 2. и члана 54. став 2. овог закона;

2) не пријави промену података у року из члана 55. став 4. овог закона;

3) поднесе захтев за брисање из Регистра пружалаца услуга.

Брисање из Регистра пружалаца услуга врши се на основу решења које доноси министар.

Решење из става 2. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Дозвола за пружање услуга у области средстава за заштиту биља

Члан 57.

Министар решењем издаје дозволу за пружање услуга у области средстава за заштиту биља на рок од три године.

Дозвола за пружање услуга у области средстава за заштиту биља издаје се лицу које је дипломирани инжењер заштите биља, односно дипломирани инжењер мастер, које се најмање три године бави пословима из области средстава за заштиту биља и које је положило стручни испит из области средстава за заштиту биља (у даљем тексту: ималац дозволе).

Стручни испит из области средстава за заштиту биља полаже се пред испитном комисијом коју образује министар.

Решење из става 1. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Министар прописује програм и начин полагања стручног испита из области средстава за заштиту биља, образац захтева за полагање стручног испита из области средстава за заштиту биља, образац записника о полагању стручног испита из области средстава за заштиту биља и образац уверења о положеном стручном испиту из области средстава за заштиту биља.

Обнављање дозволе за пружање услуга

Члан 58.

Дозвола за пружање услуга у области средстава за заштиту биља може се решењем министра обновити на захтев имаоца дозволе, најкасније 90 дана пре истека рока важења те дозволе.

Дозвола за пружање услуга у области средстава за заштиту биља може се обновити на основу:

1) провере стручног знања имаоца дозволе за пружање услуга у области средстава за заштиту биља;

2) провере рада имаоца дозволе за пружање услуга у области средстава за заштиту биља за период за који је дозвола издата.

Решење из става 1. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Министар ближе прописује начин и поступак провере стручног знања и провере рада имаоца дозволе за пружање услуга у области средстава за заштиту биља.

Одузимање дозволе за пружање услуга

Члан 59.

Дозвола за пружање услуга у области средстава за заштиту биља решењем министра се одузима, и то:

1) на захтев имаоца дозволе;

2) ако је ималац дозволе кажњен за прекршај прописан овим законом.

Решење из става 1. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Евидениција о дозволама за пружање услуга

Члан 60.

Министарство води евиденцију о издатим, обновљеним и одузетим дозволама за пружање услуга у области средстава за заштиту биља.

Министар прописује начин вођења евиденције из става 1. овог члана.

VIII. СТРУЧНИ САВЕТ ЗА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА

Оснивање

Члан 61.

Ради разматрања стручних питања, давања стручних мишљења и учешћа у реализацији пројектних задатака у области средстава за заштиту биља, министар, у складу са прописима којима се уређује државна управа, решењем оснива посебну радну групу – Стручни савет за средства за заштиту биља (у даљем тексту: Стручни савет).

Чланови Стручног савета не смеју бити у сукобу интереса са произвођачем, Дирекцијом за националне референтне лабораторије и Правним лицем које обавља послове од јавног интереса.

Чланови Стручног савета морају потписати изјаву о непостојању сукоба интереса.

Послови Стручног савета

Члан 62.

Стручни савет разматра стручна питања, даје стручна мишљења и учествује у реализацији пројектних задатака у вези са:

1) поступком регистрације средстава за заштиту биља;

2) испитивањем средстава за заштиту биља;

3) применом средстава за заштиту биља;

4) плановима и посебним програмима у области средстава за заштиту биља;

5) давањем препорука за стручно оспособљавање кадрова;

6) давањем препорука за израду прописа у области средстава за заштиту биља;

7) обављањем других неопходних задатака у вези са средствима за заштиту биља.

IX. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Усавршавање

Члан 63.

Лица запослена у Министарству која обављају послове из области средстава за заштиту биља, као и лица запослена у Дирекцији за националне референтне лабораторије и Правном лицу које обавља послове од јавног интереса подлежу прописаној провери знања у оквиру програма које доноси Министарство.

X. ЕВИДЕНЦИЈА, ПРИКУПЉАЊЕ И РАЗМЕНА ПОДАТАКА

Вођење евиденција и извештавање

Члан 64.

Произвођач који има седиште у Републици Србији, дистрибутер, корисник и пружалац услуга дужни су да воде евиденцију о средствима за заштиту биља.

Произвођач који има седиште у Републици Србији води евиденцију о количини:

1) произведених, ускладиштених и средстава за заштиту биља стављених у промет по свакој серији производње;

2) набављених активних супстанци, односно основних супстанци;

3) средстава за заштиту биља, активних супстанци, односно основних супстанци повучених из промета.

Дистрибутер води евиденцију о количини набављених и продатих средстава за заштиту биља и средстава за заштиту биља повучених из промета.

Корисник води евиденцију о сваком третитирању биља, биљних производа и прописаних објеката.

Пружалац услуга води евиденцију о извршеним услугама.

Подаци из евиденције из ст. 2, 3. и 5. овог члана достављају се Министарству два пута годишње за текућу годину, и то до 31. марта и до 30. септембра текуће године.

Подаци из евиденције из става 4. овог члана достављају се Министарству до 31. марта текуће године за претходну календарску годину.

Евиденција из ст. 2, 3, 4. и 5. овог члана чува се најмање пет година.

Министар прописује образац, садржину и начин вођења евиденције из ст. 2, 3, 4. и 5. овог члана.

Прикупљање и саопштавање података

Члан 65.

Ради анализе и праћења промета и примене средстава за заштиту биља и ефикаснијег надзора над прометом и применом средстава за заштиту биља Министарство прикупља податке о средствима за заштиту биља, остацима средстава за заштиту биља и уређајима за примену, који су потребни за израду и одржавање база података и вођење евиденција.

Базе података из става 1. овог члана морају бити повезане са Регистром пољопривредних газдинстава који води Министарство.

Информациони систем

Члан 66.

Министарство успоставља и одржава информационе системе у области средстава за заштиту биља.

Дирекција за националне референтне лабораторије, Правно лице које обавља послове од јавног интереса, произвођач који има седиште у Републици Србији, дистрибутер, корисник и пружалац услуга дужни су да евиденције које воде достављају Министарству, ради усклађивања и повезивања са информационим системом Министарства.

Министарство ће обезбедити усклађивање и повезивање информационог система у области средстава за заштиту биља са другим домаћим и међународним информационим системима у области средстава за заштиту биља.

Формирање и одржавање информационог система у области средстава за заштиту биља финансира се из буџета Републике Србије.

Размена података

Члан 67.

Министарство прибавља, користи и размењује податке из база података и евиденција које воде органи државне управе, органи јединица локалне самоуправе, установе, произвођачи и дистрибутери, као и друга овлашћена лица, у складу са прописима којима се уређује право на приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података, а нарочито податке који се односе на област опасних супстанци и загађиваче животне средине и еколошки значајне регионе.

Лични подаци из база података и евиденција из става 1. овог члана, могу се тражити и саопштити само од стране надлежних органа, у складу са законом којим се уређује заштита личних података.

Министарство може саопштавати податке из база података и регистара које воде други органи државне управе или органи јединица локалне самоуправе, уколико је таква врста података неопходна за извршавање активности Министарства прописаних овим законом.

Министарство може саопштавати податке из база података и регистара које воде јавне установе одговорне за акутна тровања и друге ефекте средстава за заштиту биља и Правна лица која обављају послове од јавног интереса, ако је таква врста података потребна за извршавање активности Министарства.

Међународна размена информација

Члан 68.

Министарство врши међународну размену информација, која нарочито обухвата информације о:

1) регистрованим средствима за заштиту биља;

2) активним супстанцама, односно основним супстанцама;

3) престанку важења решења о регистрацији;

4) забранама и ограничењима промета и примене средстава за заштиту биља;

5) списку граничних прелаза преко којих се може обављати увоз;

6) систематском праћењу остатака средстава за заштиту биља;

7) пошиљкама које су услед неусаглашености са одредбама овог закона забрањене за увоз на захтев међународних тела и организација;

8) осталим подацима који се односе на средства за заштиту биља, активне супстанце, односно основне супстанце.

При размени информација из става 1. овог члана морају се поштовати споразуми који су обавезујући за Републику Србију и правила земаља чланица Европске уније, Кодекс Организације за храну и пољопривреду Уједињених нација (ФАО), правила Европске медитеранске и регионалне организације за заштиту биља (ЕППО), Светске трговинске организације (СТО), као и других релевантних регионалних и међународних институција и организација.

XI. СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА

Члан 69.

Средства за обављање послова од јавног интереса обезбеђују се у буџету Републике Србије.

Члан 70.

Правно лице и предузетник плаћа накнаду за:

1) регистрацију, односно процену средстава за заштиту биља, активне супстанце, односно основне супстанце;

2) преглед, узорковање и лабораторијско испитивање узорака средстава за заштиту биља које се врши на њихов захтев;

3) преглед, узорковање и лабораторијско испитивање остатака средстава за заштиту биља у храни, храни за животиње и животној средини који се врше на њихов захтев;

4) преглед за издавање решења о одобрењу испитивања нерегистрованих средстава за заштиту биља, активних супстанци, односно основних супстанци које нису уписне у Листу одобрених супстанци у истраживачке или развојне сврхе;

5) преглед пошиљки приликом увоза;

6) преглед ради провере испуњености услова за обављање промета;

7) преглед ради провере испуњености услова за издавање решења за одобрење промета нарочито опасних средстава за заштиту биља;

8) испитивање средстава за заштиту биља којима је истекао рок употребе ради њихове примене;

9) преглед ради провере испуњености услова за издавање решења о одобрењу примене нарочито опасних средстава за заштиту биља;

10) контролно тестирање, издавање потврде о функционалности и обележавање уређаја за примену;

11) преглед ради утврђивања услова за пружање услуга у области средстава за заштиту биља.

Физичко лице плаћа накнаду за:

1) преглед, узорковање и лабораторијско испитивање узорака средстава за заштиту биља које се врши на његов захтев;

2) преглед, узорковање и лабораторијско испитивање остатака средстава за заштиту биља у храни, храни за животиње и животној средини које се врши на његов захтев;

3) испитивање средстава за заштиту биља којима је истекао рок употребе ради њихове примене;

4) издавање дозволе за пружање услуга у области средстава за заштиту биља;

5) обуку и проверу знања и издавање сертификата.

Средства остварена од накнада из става 1. овог члана приход су буџета Републике Србије и користе се за спровођење мера у области средстава за заштиту биља.

Висину накнада из става 1. овог члана утврђује Влада.

Члан 71.

Трошкове управног поступка сноси подносилац захтева, и то за:

1) издавање решења о регистрацији;

2) укидање решења о регистрацији, на његов захтев;

3) измену, односно допуну решења о регистрацији због мањих промена у формулацији средстава за заштиту биља;

4) издавање решења о одобрењу испитивања нерегистрованих средстава за заштиту биља или активне супстанце, односно основне супстанце које нису у уписане у Листу одобрених супстанци у истраживачке или развојне сврхе;

5) издавање решења о одобрењу примене нерегистрованих средстава за заштиту биља у хитним случајевима;

6) захтев за преглед пошиљке при увозу;

7) упис у Регистар дистрибутера и увозника;

8) упис у Регистар пружалаца услуга;

9) брисање из Регистра дистрибутера и увозника, на његов захтев;

10) брисање из Регистра пружалаца услуга, на његов захтев;

11) доставу података.

Средства из става 1. овог члана подносилац захтева уплаћује на одговарајући рачун за уплату јавних прихода буџета Републике Србије.

Висина трошкова утврђује се у складу са прописима о накнади трошкова у управном поступку.

XII. НАДЗОР

Инспекцијски надзор

Члан 72.

Инспекцијски надзор над применом одредаба овог закона и прописа донетих на основу њега врши Министарство преко фитосанитарних инспектора.

Послове фитосанитарног инспектора у области средстава за заштиту биља може да обавља дипломирани инжењер заштите биља, односно дипломирани инжењер мастер, са најмање три године радног искуства и положеним државним стручним испитом.

Легитимација, знак и службено одело

Члан 73.

У обављању послова инспекцијског надзора фитосанитарни инспектор мора имати службену легитимацију и службено одело, а фитосанитарни инспектор на граници и посебан знак.

Министар ближе прописује образац и садржину службене легитимације, изглед службеног одела и облик знака из става 1. овог члана, као и начин вођења евиденције о издатим легитимацијама.

Права и дужности фитосанитарног инспектора

Члан 74.

У вршењу послова инспекцијског надзора, фитосанитарни инспектор има право и дужност да:

1) проверава да ли су средства за заштиту биља која су стављена у промет на територији Републике Србије регистрована у складу са овим законом, односно да ли је активна супстанца, односно основна супстанца уписана у Листу одобрених супстанци у складу са овим законом;

2) проверава да ли су средства за заштиту биља која нису регистрована у Републици Србији, односно да ли је активна супстанца, односно основна супстанца која није уписана у Листу одобрених супстанци, а производе се и складиште у Републици Србији, односно чији се увоз и транспорт врши преко територије Републике Србије, намењени за стављање у промет у земљи у коју се извозе;

3) проверава испуњавање уговорних обавеза из члана 8. овог закона;

4) проверава да ли су средства за заштиту биља стављена у промет и да ли се примењују у складу са решењем из члана 21. став 5. овог закона;

5) проверава да ли су корисници обавештени о примени средстава за заштиту биља за мале усеве и мање значајне намене на прописан начин;

6) проверава да ли се средства за заштиту биља налазе у промету после прописаног рока из члана 23. став 2. овог закона;

7) проверава да ли се препарат и помоћна средства за заштиту биља који садрже нову активну супстанцу налазе у промету после прописаног рока из члана 25. став 6. овог закона;

8) проверава да ли се са залихама средстава за заштиту биља, односно препарата и помоћних средстава за заштиту биља поступа на прописан начин;

9) проверава да ли произвођач, увозник и дистрибутер предузима све потребне мере за повлачење средстава за заштиту биља из промета у року који је утврђен решењем из члана 23. став 1. и члана 25. ст. 4. и 5. овог закона;

10) проверава да ли се нерегистрована средства за заштиту биља или активна супстанца, односно основна супстанца која није уписана у Листу одобрених супстанци испитују у складу са решењем из члана 26. став 1. овог закона;

11) проверава да ли се нерегистрована средства за заштиту биља примењују у складу са решењем из члана 27. став 1. овог закона;

12) узима узорке средстава за заштиту биља, биља, биљних производа и прописаних објеката, без накнаде, као и вода и земљишта, ради испитивања;

13) проверава да ли је произвођач без одлагања обавестио Министарство и кориснике о могућим штетним последицама средстава за заштиту биља, односно остатака средстава за заштиту биља, на здравље људи и животиња, површинске и подземне воде или животну средину, као и о новим сазнањима о могућим ограничењима плодорода;

14) проверава да ли су испуњени услови у погледу амбалаже, декларисања и упутства за примену средстава за заштиту биља из члана 31. овог закона;

15) проверава да ли је дистрибутер односно увозник уписан у Регистар дистрибутера и увозника у складу са одредбом члана 32. став 2. овог закона;

16) проверава да ли дистрибутер односно увозник који је уписан у Регистар дистрибутера и увозника испуњава услове за добијање одобрења за промет нарочито опасних средстава за заштиту биља;

17) проверава да ли се продаја, складиштење или транспорт средстава за заштиту биља врши у складу са одредбама члана 36. овог закона;

18) проверава да ли лице које врши складиштење средстава за заштиту биља испуњава услове из члана 36. став 3. овог закона;

19) проверава да ли се средства за заштиту биља којима је истекао рок употребе налазе у промету;

20) проверава да ли се оглашавање и излагање средстава за заштиту биља врши у складу са одредбама члана 38. овог закона;

21) проверава да ли се увоз врши у складу са одредбама члана 39. овог закона;

22) проверава да ли се увоз и транзит врше на граничним прелазима из члана 40. овог закона;

23) врши преглед и узорковање пошиљака у складу са одредбама чл. 41. и 42. овог закона;

24) проверава да ли увозник, односно царински агент извршава обавезе из члана 41. став 2. овог закона;

25) проверава да ли се средства за заштиту биља примењују у складу са одредбама чл. 44. и 45. овог закона, као и да ли корисник извршава обавезе из члана 46. ст. 2. и 3. овог закона;

26) проверава да ли корисник Министарству доставља податке о жетви, односно берби биља пре истека каренце, односно да ли такво биље и биљне производе складишти одвојено од другог биља и биљних производа или их ставља у промет пре испитивања и утврђивања њихове безбедности;

27) проверава да ли правно лице, односно предузетник испуњава услове за добијање одобрења за примену нарочито опасних средстава за заштиту биља;

28) проверава да ли се средства за заштиту биља примењују у складу са одредбама члана 47. став 3. и чл. 48. и 49. овог закона;

29) проверава испуњеност услова за коришћење и стављање у промет уређаја за примену из члана 51. став 1. овог закона;

30) проверава да ли храна и храна за животиње садржи остатке средстава за заштиту биља;

31) проверава да ли је пружалац услуга уписан у Регистар пружалаца услуга у складу са одредбама члана 54. овог закона;

32) проверава рад имаоца дозволе за пружање услуга у области средстава за заштиту биља;

33) проверава да ли се евиденција и достављање података из евиденције обавља у складу са одредбама члана 64. овог закона;

34) проверава да ли се евиденција чува у складу са овим законом;

35) проверава да ли су уплаћене накнаде за извршене фитосанитарне прегледе пошиљки у промету;

36) контролише извршавање мера по овом закону.

Мере које налаже фитосанитарни инспектор

Члан 75.

У вршењу послова из члана 74. овог закона фитосанитарни инспектор може да:

1) забрани производњу, стављање у промет и примену нерегистрованих средстава за заштиту биља, промет и примену средстава за заштиту биља чији промет и примена су забрањени или ограничени решењем из члана 23. став 1. овог закона и средстава за заштиту биља којима је истекао рок употребе;

2) забрани производњу, стављање у промет и примену средстава за заштиту биља која нису декларисана и обележена и која се не примењују у складу са условима из решења о регистрацији;

3) забрани примену средстава за заштиту биља која су штетна за пчеле, ако се средства за заштиту биља не примењују у складу са чланом 49. овог закона;

4) нареди одговарајуће мере, ако се званичним испитивањима утврди да су остаци средстава за заштиту биља у биљу или на биљу, биљним производима и прописаним објектима изнад прописаних максимално дозвољених количина остатака;

5) забрани испитивање нерегистрованих средстава за заштиту биља или активне супстанце, односно основне супстанце која није уписана у Листу одобрених супстанци, ако нису испуњени услови за издавање одобрења за њихово испитивање у истраживачке или развојне сврхе или други услови прописани овим законом и прописима донетим на основу њега;

6) предложи Министарству укидање решења о регистрацији;

7) привремено забрани стављање у промет и примену средстава за заштиту биља, односно њихових серија за које се посумња да не испуњавају услове наведене у решењу о регистрацији, док се не заврше испитивања;

8) забрани стављање у промет и примену средстава за заштиту биља која не испуњавају услове наведене у решењу о регистрацији;

9) привремено одузме средства за заштиту биља која се производе, стављају у промет, односно примењују супротно одредбама овог закона и прописа донетих на основу њега;

10) нареди безбедно одлагање, односно уништавање средстава за заштиту биља која не испуњавају услове за регистрацију или којима је истекао рок употребе;

11) привремено забрани стављање у промет, односно коришћење уређаја за примену и нареди њихово контролно тестирање;

12) нареди Правном лицу које обавља послове од јавног интереса и пружаоцима услуга да у одређеном року ускладе обављање делатности односно отклоне недостатке у погледу прописаних услова;

13) забрани рад субјектима у области средстава за заштиту биља до испуњења услова предвиђених овим законом;

14) забрани рад Правном лицу које обавља послове од јавног интереса на период од три месеца, уколико испитивања не врши у складу са условима, стандардима и методама прописаним овим законом и прописима донетим на основу њега;

15) забрани рад лицима која онемогућавају вршење инспекцијске контроле или не доставе потребне податке, документацију са којом располажу или на други начин спрече инспекцијску контролу, на период од три месеца;

16) забрани увоз, нареди враћање пошиљке или привремено одузме пошиљку, уколико нису испуњени услови прописани овим законом и прописима донетим на основу њега;

17) поднесе захтев за покретање прекршајног поступка, пријаву за привредни преступ и кривичну пријаву због повреде одредаба овог закона и прописа донетих на основу њега.

Мере из става 1. овог члана фитосанитарни инспектор утврђује решењем.

Фитосанитарни инспектор може решењем из става 2. овог члана којим се забрањује производња, примена и стављање у промет средстава за заштиту биља одредити да се та средства чувају код лица код којих су затечена.

Решењем из става 2. овог члана одређују се и услови за чување средстава за заштиту биља.

Обавезе лица над којима се обавља инспекцијски надзор

Члан 76.

Произвођач, дистрибутер, увозник, корисник и пружалац услуга који подлежу инспекцијском надзору, дужни су да исти омогуће, пруже податке и обавештења и осигурају услове за несметан рад фитосанитарног инспектора.

Лица из става 1. овог члана дужна су да у одређеном року, на захтев фитосанитарног инспектора, доставе или припреме податке и материјале који су потребни за обављање послова инспекцијског надзора.

Рок из става 2. овог члана мора бити примерен врсти захтева.

Надлежност за решавање о жалби

Члан 77.

На решење фитосанитарног инспектора може се изјавити жалба министру, у року од осам дана од дана достављања решења.

О жалби министар одлучује у року од 30 дана од дана достављања жалбе.

Жалба не одлаже извршење решења.

Решење министра по жалби из става 1. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.

XIII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Кривично дело

Члан 78.

Ко произведе, стави у промет или примени нерегистровано средство за заштиту биља или активну супстанцу, односно основну супстанцу која је уписана у Листу забрањених супстанци, односно произведе, стави у промет или примени средство за заштиту биља за које постоји забрана производње, стављања у промет или примене и тиме проузрокује штетне последице по здравље људи или животну средину, казниће се затвором до једне године.

Ако је услед дела из става 1. овог члана наступила знатна штета, учинилац ће се казнити затвором до три године.

Ако је дело из става 1. овог члана учињено из нехата, учинилац ће се казнити новчаном казном или затвором до једне године.

Привредни преступ

Члан 79.

Новчаном казном од 700.000 до 3.000.000 динара казниће се за привредни преступ правно лице, ако:

1) врши послове од јавног интереса, а не поседује уговор или ако их врши супротно уговору (чл. 7. и 8);

2) искористи податке супротно од прописаних услова из члана 18. овог закона;

3) стављање у промет и примену средстава за заштиту биља не обавља у складу са решењем о регистрацији (члан 20);

4) врши испитивање нерегистрованог средства за заштиту биља или активне супстанце, односно основне супстанце која није уписана у Листу одобрених супстанци без решења о одобрењу испитивања у истраживачке или развојне сврхе, односно супротно том решењу (члан 26);

5) у случајевима предвиђеним чланом 27. овог закона примени средство за заштиту биља које није регистровано без решења о одобрењу примене нерегистрованих средстава за заштиту биља;

6) ставља у промет средство за заштиту биља којем је истекао рок употребе супротно члану 37. ст. 1. и 3. овог закона;

7) примењује средство за заштиту биља којем је истекао рок употребе супротно члану 37. став 2. овог закона;

8) примењује средство за заштиту биља супротно члану 44. овог закона, односно противно забрани примене средстава за заштиту биља из члана 45. овог закона;

9) примењује средство за заштиту биља а не испуњава услове за примену средстава из члана 46. став 1. овог закона, односно приликом примене средства за заштиту биља не предузме све потребне активности и мере из члана 46. ст. 2. и 3. овог закона;

10) Министарству не достави податке о жетви, односно берби коју обавља пре истека каренце у складу са чланом 46. став 4. овог закона, односно ако после жетве, односно бербе складишти биље, односно биљне производе третиране пре истека каренце, заједно са другим биљем, односно биљним производима или их стави у промет пре испитивања и утврђивања њихове безбедности супротно члану 46. став 5. овог закона;

11) примењује средство за заштиту биља, а не поседује решење о одобравању примене нарочито опасних средстава за заштиту биља (члан 47. став 1);

12) примењује средство за заштиту биља супротно одредбама члана 48. ст. 1. и 2. овог закона;

13) примењује средство за заштиту биља отровно за пчеле супротно одредби члана 49. став 1. овог закона;

14) примењује средства за заштиту биља која су класификована и обележена ознаком за ризик за водену средину и водене организме супротно одредби члана 49. став 3. овог закона;

15) храна и храна за животиње коју ставља у промет садржи остатке средстава за заштиту биља изнад максимално дозвољених количина (члан 52. став 1);

16) пружа услуге, а није уписан у Регистар пружалаца услуга (члан 53);

17) не поступи по решењу фитосанитарног инспектора, у складу са овим законом (члан 75).

За привредни преступ из става 1. овог члана новчаном казном од 70.000 до 200.000 динара казниће се и одговорно лице у правном лицу.

За радње из става 1. овог члана поред новчане казне, може се изрећи и заштитна мера забране правном лицу да се бави одређеном привредном делатношћу, односно заштитна мера забране одговорном лицу да врши одређене дужности у трајању од шест месеци до седам година.

Прекршај правног лица

Члан 80.

Новчаном казном од 500.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице, ако:

1) достави нетачне податке у поступку регистрације средстава за заштиту биља (чл. 12, 13, 21, члан 22. став 4, члан 24. став 3. и члан 25);

2) врши испитивање на кичмењацима супротно члану 17. ст. 1. и 2. овог закона;

3) примењује средство за заштиту биља за намене које нису наведене у решењу о регистрацији, без решења о одобрењу примене средстава за заштиту биља за мале усеве и мање значајне намене (члан 21. став 5);

4) не обавести кориснике средства за заштиту биља путем додатног упутства о одобрењу примене средства за заштиту биља за мале усеве и мање значајне намене (члан 21. став 7);

5) не повуче из промета средство за заштиту биља у року из решења из члана 23. став 1. и члана 25. ст. 4. и 5. овог закона;

6) не поступа са залихама средства за заштиту биља у складу са чланом 23. став 3. и чланом 25. став 7. овог закона;

7) достави нетачне податке у поступку издавања решења о одобрењу испитивања нерегистрованих средстава за заштиту биља или активне супстанце, односно основне супстанце која није уписана у Листу одобрених супстанци у истраживачке или развојне сврхе, односно у поступку издавања решења о одобравању примене нерегистрованих средстава за заштиту биља у хитним случајевима (чл. 26. и 27);

8) не обавести Министарство и кориснике о могућим штетним последицама средства за заштиту биља (члан 30);

9) пакује, декларише, даје упутство за примену, оглашава или излаже средство за заштиту биља супротно члану 31. став 3. и члану 38. овог закона;

10) врши промет средства за заштиту биља, а није уписан у Регистар дистрибутера и увозника у складу са чланом 32. овог закона;

11) врши промет средства за заштиту биља без решења о одобрењу промета нарочито опасних средстава за заштиту биља из члана 35. став 1. овог закона;

12) продаје, складишти или врши транспорт средства за заштиту биља супротно члану 36. став 2. овог закона;

13) не обезбеди да складиштење средства за заштиту биља врши лице које је стручно оспособљено за обављање тих послова (члан 36. став 3);

14) увезе средство за заштиту биља преко граничног прелаза који није одређен за вршење фитосанитарног прегледа (члан 40. ст. 1. и 2);

15) увезе пошиљку без прегледа и узорковања (члан 41. став 1);

16) изврши премештање, отварање или дељење пошиљке за коју је решењем о превозу одређен царински надзор до завршетка прегледа, односно узорковања, односно одобрења или одбијања њеног увоза (члан 42. ст. 2. и 3);

17) ставља у промет или користи уређаје за примену супротно члану 51. став 1. овог закона;

18) не води евиденцију и не доставља податке из евиденције у складу са чланом 64. овог закона.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 20.000 до 50.000 динара и одговорно лице у правном лицу.

Прекршај предузетника

Члан 81.

Новчаном казном од 300.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај предузетник ако учини радње из члана 79. став 1. тач. 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16) и 17) овог закона.

Члан 82.

Новчаном казном од 100.000 до 400.000 динара казниће се за прекршај предузетник ако учини радње из члана 80. став 1. тач. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17) и 18) овог закона.

Прекршај физичког лица

Члан 83.

Новчаном казном од 35.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако учини радње из члана 79. став 1. тач. 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15) и 17) овог закона, као и ако:

1) примењује средство за заштиту биља супротно забранама или ограничењима из члана 23. ст. 1, 2. и 3. овог закона;

2) пружа услуге у области средстава за заштиту биља без дозволе за пружање услуга из члана 57. став 1. овог закона.

Члан 84.

Новчаном казном од 5.000 до 30.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако учини радње из члана 80. став 1. тач. 3), 4), 17) и 18) овог закона, као и ако не обавести Министарство да средство за заштиту биља штетно утиче на здравље људи или животиња или површинске и подземне воде или животну средину у складу са чланом 30. став 2. овог закона.

XIV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Рок за усклађивање пословања

Члан 85.

Произвођач, дистрибутер, увозник, корисник и пружалац услуга дужни су да своје пословање ускладе са одредбама овог закона у року од три године од дана ступања на снагу овог закона.

Решења о издавању дозволе за стављање у промет пестицида

Члан 86.

Одредбе овог закона од чл. 11. до 25. примењују се у поступку продужења решења о издавању сталне или привремене дозволе за стављање у промет готових пестицида, која су издата у складу са Законом о заштити биља („Службени лист СРЈ”, бр. 24/98 и 26/98 – исправка и „Службени гласник РС”, број 101/05 – др. закон).

Решења о издавању сталне дозволе за стављање у промет пестицида и решења о издавању привремене дозволе за стављање у промет пестицида која су донета на основу Закона о заштити биља („Службени лист СРЈ”, бр. 24/98 и 26/98 – исправка и „Службени гласник РС”, број 101/05 – др. закон) важе до истека рока важења утврђеног тим решењем.

На регистрацију нових средстава за заштиту биља примењују се одредбе чл. 47, 48, члана 50. ст. 1, 2. и 4, члана 52. став 1, члана 54. ст. 1. и 2, чл. 55, 56. и 57. Закона о заштити биља („Службени лист СРЈ”, бр. 24/98 и 26/98 – исправка и „Службени гласник РС”, број 101/05 – др. закон) само за пестициде.

Обављање послова од јавног интереса до расписивања конкурса

Члан 87.

Правно лице које је на основу Закона о заштити биља („Службени лист СРЈ”, бр. 24/98 и 26/98 – исправка и „Службени гласник РС”, број 101/05 – др. закон) овлашћено за испитивање пестицида и контролу опреме и уређаја за примену пестицида, обављаће послове за које је овлашћено до окончања конкурса за обављање послова од јавног интереса, који се спроводи у складу са овим законом.

Примена подзаконских прописа

Члан 88.

Прописи који се доносе на основу овлашћења из овог закона донеће се у року од три године од дана ступања на снагу овог закона.

До доношења прописа из става 1. овог члана примењиваће се прописи који су донети на основу Закона о заштити биља („Службени лист СРЈ”, бр. 24/98 и 26/98 – исправка и „Службени гласник РС”, број 101/05 – др. закон), осим одредби тих прописа које нису у складу са овим законом.

Престанак важења ранијих закона

Члан 89.

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе одредбе Закона о заштити биља („Службени лист СРЈ”, бр. 24/98 и 26/98 – исправка и „Службени гласник РС”, број 101/05 – др. закон), којима се уређују пестициди, осим одредби из члана 88. став 3. овог закона.

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе одредбе Правилника о линији за производњу пестицида („Службени лист СРЈ”, број 68/01).

Ступање на снагу закона

Члан 90.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, осим одредаба чл. 11. до 25. овог закона које ће се примењивати почев од 31. децембра 2013. године.