Zakon
793

 
    Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim
           

UKAZ
o proglašenju Zakona o potvrđivanju Sporazuma
između Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine
o pograničnom saobraćaju

 
    
    Proglašava se Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine o pograničnom saobraćaju, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije na Prvoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2010. godini, 23. marta 2010. godine.


   
         PR broj 28
         U Beogradu, 26. marta 2010. godine
         Predsednik Republike,
         Boris Tadić, s.r.
 
ZAKON
o potvrđivanju Sporazuma između Srbije i Crne Gore
i Bosne i Hercegovine o pograničnom saobraćaju           

Član 1.
     Ovim zakonom potvrđuje se Sporazum između Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine o pograničnom saobraćaju, potpisan 24. februara 2005. godine u Sarajevu, u originalu na srpskom jeziku i službenim jezicima Bosne i Hercegovine.
           

Član 2.
     Ovaj zakon donosi se kao zakon Republike Srbije jer je Republika Srbija pravni sledbenik državne zajednice Srbija i Crna Gora.
           

Član 3.
     Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:
           

SPORAZUM
između Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine
o pograničnom saobraćaju

 
   
    Srbija i Crna Gora i Bosna i Hercegovina (u daljem tekstu: strane potpisnice),
    imajući u vidu obaveze preuzete na osnovu međunarodnih ugovora,
    u želji da stanovništvu nastanjenom u pograničnom području olakšaju kretanje između pograničnih područja i prelaženje preko zajedničke granice,
    u nameri da razvijaju i unaprede privrednu, obrazovnu, zdravstvenu, socijalnu, kulturnu, sportsku i druge vidove saradnje,
    svesne da je saradnja između stanovništva pograničnih područja osnov dobre saradnje između susednih država,
    odlučile su da zaključe Sporazum o pograničnom saobraćaju (u daljem tekstu: Sporazum), i
    sporazumele se o sledećem:
           

POGLAVLJE I
PODRUČJE PRIMENE SPORAZUMA


Član 1.
    Pogranično područje, u smislu ovog sporazuma, obuhvata teritorije opština koje izlaze na graničnu liniju, u dubini do 10 km. U Prilogu 1. navedena su naseljena mesta u Srbiji i Crnoj Gori obuhvaćena pograničnim područjem i u Prilogu 2. navedena su naseljena mesta u Bosni i Hercegovini obuhvaćena pograničnim područjem.
    Promene područja opština iz stava 1. ovog člana, ne utiču na promenu pograničnog područja.
    Odredbe ovog sporazuma odnose se na državljane strana potpisnica sa prebivalištem u jednom od pograničnih područja iz stava 1. ovog člana, kada sa svoje teritorije putuju u pogranično područje druge strane potpisnice.
           

Član 2.
    Pogranični saobraćaj odvija se na graničnim prelazima određenim između strana potpisnica za pogranični saobraćaj i dozvoljen je imaocima pogranične propusnice (u daljem tekstu: propusnica).
    Granični prelazi za pogranični saobraćaj su:
    1. Jamena–Donje Crnjelovo (skelski)
    2. Mali Zvornik (Stari most)–Zvornik (Stari most)
    3. Crvica–Petriča (skelski)
    4. Priboj–Mokronozi
    5. Meštrovac–Meštrovac
    6. Krstac–Krstac
    7. Bituljica–Bituljica
    8. Nudo–Aranđelovo
    Granični prelazi za pogranični saobraćaj su, po pravilu, otvoreni u periodu od 1. aprila do 31. oktobra od 06,00 do 22,00 časa, a u periodu od 1. novembra do 31. marta od 06,00 do 18,00 časova, osim graničnih prelaza Mali Zvornik (Stari most)–Zvornik (Stari most) i Priboj–Mokronozi, koji će biti otvoreni neprekidno, 24 časa, za odvijanje pograničnog saobraćaja.
    Na graničnim prelazima za pogranični saobraćaj, kontrolu prelaženja vrše organi nadležni za kontrolu prelaženja državne granice i nadležni carinski organi strana potpisnica.
    Imaoci propusnice mogu prelaziti državnu granicu i na graničnom/im prelazu/ima za međunarodni saobraćaj koji je/su upisan/i u propusnicu.
           

POGLAVLJE II
ISPRAVE ZA PRELAŽENJE DRŽAVNE GRANICE
U POGRANIČNOM SAOBRAĆAJU


Član 3.
    Propusnica sadrži sledeće: naziv države, otisak državnog grba, lične podatke, prebivalište, fotografiju i potpis imaoca, datum izdavanja, rok važenja propusnice, naziv i pečat organa koji je izdao propusnicu, potpis ovlašćenog lica, mesto za upis dece do 14. godine starosti, mesto za fotografije upisane dece, uložak za overavanje (Prilog 4), granične prelaze na kojima se prelazi državna granica, deo za napomene carinskih organa i napomene imaocu propusnice.
    Propusnice izdaju organi strana potpisnica nadležni za izdavanje putnih isprava u Srbiji i Crnoj Gori, a u Bosni i Hercegovini – jedinice Državne granične službe. Prilikom izdavanja pogranične propusnice, organi nadležni za izdavanje putnih isprava u pograničnu propusnicu upisuju mesta prelaženja – granične prelaze državne granice.
    Propusnice se izdaju sa rokom važenja od pet godina, a na jeziku one strane potpisnice koja ih izdaje.
    Maloletna lica do 14. godine života (u daljem tekstu: deca) koja nemaju svoju propusnicu, mogu se upisivati u propusnicu jednog od roditelja ili drugog zakonskog zastupnika, a granicu između strana potpisnica mogu prelaziti samo u pratnji lica u čiju su propusnicu upisana. Ako je dete starije od pet godina, pored upisa, u propusnicu mora biti uneta i fotografija.
    Maloletnim licima koja prelaze zajedničku granicu između strana potpisnica radi redovnog školovanja na pograničnom području druge strane potpisnice ili radi školovanja prelaze preko teritorije druge strane potpisnice, može se, na zahtev jednog od roditelja ili drugog zakonskog zastupnika, izdati propusnica sa rokom važenja od dve godine.
    Strane potpisnice će u roku od 60 dana od dana potpisivanja Sporazuma razmeniti specimene obrazaca propusnica (Prilog 3) i uložaka za poljoprivrednike (Prilog 5).
           

Član 4.
    Propusnica omogućava imaocu neograničen broj prelaženja državne granice između strana potpisnica na graničnim prelazima za pogranični saobraćaj i graničnim prelazima za međunarodni saobraćaj upisanim u propusnicu i da na pograničnom području druge strane potpisnice za vreme jednog putovanja, boravi najduže sedam dana, bez obzira na karakter putovanja.
           

Član 5.
    Imaoci propusnice jedne strane potpisnice za vreme boravka na pograničnom području druge strane potpisnice, dužni su da se pridržavaju odredbi ovog sporazuma i zakona i drugih propisa strane potpisnice na čijem pograničnom području borave i ne mogu se kretati van tog područja.
    Na imaoca propusnice primenjuju se i propisi strana potpisnica koji se odnose na kretanje i boravak stranaca, kontrolu prelaženja državne granice, držanje, nošenje i prenošenje oružja preko državne granice, izvođenje privrednih delatnosti, zapošljavanje, izvoz, uvoz ili tranzit robe i drugi važeći propisi, osim ako ovim sporazumom nije drugačije određeno.
           

Član 6.
    Svaka strana potpisnica ima pravo da zabrani ulazak ili otkaže boravak na svom pograničnom području imaocu propusnice druge strane potpisnice, ukoliko se ne pridržava odredaba ovog sporazuma i zakona i drugih propisa te strane potpisnice.
           

Član 7.
    Nadležni organi strana potpisnica prihvatiće svoje državljane koji imaju prebivalište na pograničnom području, ukoliko od strane nadležnih organa druge strane potpisnice budu vraćeni zbog neke od mera izrečenih na osnovu člana 6. Sporazuma.
           

Član 8.
    U slučaju gubitka, nestanka ili uništenja propusnice na pograničnom području druge strane potpisnice, imalac propusnice je obavezan da to odmah prijavi nadležnom organu zemlje na čijem pograničnom području boravi.
    Nadležni organ strane potpisnice će u slučajevima iz stava 1. ovog člana imaocu propusnice koji je prijavio gubitak, nestanak ili uništenje propusnice, izdati potvrdu (Prilog 6), sa kojom će se to lice vratiti u svoju zemlju.
    U slučaju pronalaska propusnice državljanina druge strane potpisnice, nadležni organ će istu, u što kraćem roku, vratiti nadležnom organu za kontrolu prelaženja državne granice druge strane potpisnice na najbližem graničnom prelazu.
           

Član 9.
    U slučaju više sile ili nastanka nepredviđenih okolnosti, zbog kojih se imalac propusnice ne može vratiti u utvrđenom roku na teritoriju strane potpisnice čiji je državljanin, dužan je da se odmah javi nadležnom organu strane potpisnice na čijem pograničnom području boravi.
    Nadležni organ strane potpisnice na čijoj su teritoriji nastupile nepredviđene okolnosti i nemogućnost povratka, produžiće boravak imaocu propusnice sve dok te okolnosti traju.
    Ukoliko je imalac propusnice lišen slobode, teško povređen ili je nastupila njegova smrt na teritoriji druge strane potpisnice, o tome će se, bez odlaganja, preko najbližeg organa za kontrolu prelaženja državne granice i diplomatskim putem, obavestiti druga strana potpisnica o čijem se državljaninu radi.
           

Član 10.
    Imaoci propusnica mogu na pogranično područje druge strane potpisnice unositi i iznositi sredstva plaćanja i robu za lične potrebe i potrebe svog domaćinstva u skladu sa zakonima i drugim propisima strana potpisnica.
    Oprema, alati, prevozna sredstva, rezervni delovi, kao i neophodan materijal koji služi za obradu poljoprivrednog zemljišta ili šumsku eksploataciju u pograničnom području, oslobođeni su plaćanja carine i drugih dažbina, u skladu sa nacionalnim propisima strana potpisnica.
    Imaoci propusnica mogu, iz pograničnog područja na kojem imaju posed, uvoziti bez plaćanja carine i drugih dažbina i bez uvozne dozvole, vlastite proizvode stečene na svom posedu, prema nacionalnim propisima strana potpisnica.
    Šumsko-drvni proizvodi i drvo se mogu uvoziti iz pograničnog područja u mesto prebivališta bez ikakvih davanja i dozvola, na osnovu potvrde koju izdaje nadležna šumarska služba.
           

Član 11.
    Imalac propusnice ima pravo da sa uloškom za poljoprivrednike (u daljem tekstu: uložak) u propusnici, prelazi državnu granicu na graničnim prelazima određenim za međunarodni i pogranični saobraćaj između strana potpisnica neograničen broj puta, kao i na drugim mestima upisanim u uložak i da boravi na pograničnom području druge strane, ako je:
    1. vlasnik, suvlasnik, dvovlasnik, zakupac ili korisnik poljoprivrednog zemljišta koje deli granična linija ili se to zemljište u celini nalazi na pograničnom području druge strane potpisnice;
    2. član porodice ili poljoprivredni radnik u ugovornom odnosu sa licem navedenim u tački 1;
    3. vlasnik domaćih životinja i pčela, koje se vode na ispašu ili rad u susedno pogranično područje, kao i pastir ili uzgajivač koji je u ugovornom odnosu sa vlasnikom;
    4. lice koje ima pravo korišćenja šume ili pravo korišćenja vode na pograničnom području druge strane potpisnice;
    5. vlasnik, suvlasnik, zakupac ili korisnik poljoprivrednog zemljišta, kao i član njegove uže porodice i poljoprivredni radnik u ugovornom odnosu sa njim, a koji mora da prelazi preko nekog od graničnih prelaza između strana potpisnica, jer je to najpogodniji put do njegovog poljoprivrednog zemljišta, iako se to zemljište i njegovo prebivalište nalazi na pograničnom području iste strane potpisnice;
    6. zaposlen u zadruzi i drugim pravnim licima koja imaju takvo zemljište.
           

Član 12.
    Imalac uloška ima pravo da neprekidno boravi do 15 dana na poljoprivrednom ili šumskom zemljištu koje se nalazi u pograničnom području druge strane potpisnice, ako je to neophodno zbog privrednih razloga, naročito ako se tamo nalaze njegove privredne zgrade, a državnu granicu između strana potpisnica u dolasku i povratku mora da prelazi na istom graničnom prelazu, što mora biti navedeno u ulošku i potvrđeno pri overi.
    Vlasnici ili korisnici stada i pojedinih životinja, pčela, kao i pastiri i uzgajivači životinja, mogu ostati na susednom pograničnom području neprekidno tokom sezonske ispaše, ali najduže sedam meseci, a osobe koje imaju pravo korišćenja šuma, šumari i ugljenari, najduže tri meseca.
           

Član 13.
    Vlasnik i lice s pravom korišćenja poljoprivrednog zemljišta koje deli granična linija, član njegove porodice i poljoprivredni radnik u ugovornom odnosu sa njim, može, zbog obrađivanja zemljišta, da prelazi državnu granicu na bilo kom mestu na tom zemljištu, ali ne sme da izlazi iz katastarskih granica svog zemljišta u unutrašnjost graničnog pojasa.
    Vlasnik šumskog zemljišta državnu granicu može da prelazi samo na onim putevima na tom zemljištu koje saglasno odrede granični organi obe strane potpisnice i koji su upisani u uložak.
           

Član 14.
    Imalac uloška može da, preko graničnih prelaza upisanih u propusnicu, vrši promet semena, sadnog materijala, bilja i proizvoda biljnog porekla, bez posebnog inspekcijskog nadzora i na te proizvode primenjuju se fito-sanitarni propisi, koji važe za proizvode proizvedene u državi prebivališta imaoca uloška.
    Nadležni organ strane potpisnice može da zabrani ili ograniči uvoz, izvoz ili provoz određenog bilja i proizvoda biljnog porekla, ako to zahtevaju posebne okolnosti.
    Nadležni organi strana potpisnica dužni su da se međusobno obaveštavaju o pojavi biljnih bolesti i štetočina na svom pograničnom području, preduzetim merama i da se dogovore o obostranim merama zaštite, kao i da se međusobno obaveštavaju o ograničenjima i zabranama, kao i obustavljanju njihove primene.
           

Član 15.
    Imalac uloška koji vodi domaće životinje na ispašu ili rad sa pograničnog područja jedne strane potpisnice na pogranično područje druge strane potpisnice mora pri prelaženju granice između strana potpisnica carinskim službama obeju strana potpisnica uručiti, radi overe, popis domaćih životinja koji sam sačinjava.
    Imalac uloška je dužan da za svaku domaću životinju koju vodi na pogranično područje druge strane potpisnice ima ispravu o njenom zdravstvenom stanju, izdatu od strane ovlašćene veterinarske ustanove, a domaća životinja mora da bude propisno označena.
    Ako se domaća životinja okoti, ugine ili bude ubijena na pograničnom području druge strane potpisnice, ta činjenica mora biti uneta u ispravu koju izdaje nadležni veterinarski organ te strane potpisnice.
    Povratak domaćih životinja sa ispaše ili rada, uključujući i mladunčad okoćenu tokom ispaše, mora se izvršiti preko istog graničnog prelaza preko koga su odvedene u pogranično područje druge strane potpisnice.
    Proizvodi dobijeni od stoke tokom ispaše (mleko i mlečni proizvodi, vuna, meso, med i dr.) moraju se vratiti u zemlju imaoca uloška.
    Prodaja stoke na ispaši i veštačka oplodnja stoke sa jednog pograničnog područja na drugom pograničnom području nisu dozvoljeni, bez saglasnosti nadležnog organa druge strane potpisnice.
    Ukoliko dođe do otuđenja domaće životinje na pograničnom području druge strane potpisnice, obračunaće se propisane carinske dažbine i druga davanja u skladu sa zakonima i drugim propisima te strane potpisnice.
    Na domaće životinje koje se nalaze u pograničnom području druge strane potpisnice, primenjuju se propisi o zaštiti životinja od zaraznih bolesti te strane potpisnice.
    Nadležni organi strana potpisnica dužni su da se međusobno obaveštavaju o pojavi zaraznih bolesti životinja na svom pograničnom području i o preduzetim veterinarsko-sanitarnim merama, ograničenjima i zabranama, kao i o obustavljanju njihove primene.
           

Član 16.
    Nadležni organi strana potpisnica su dužni da se međusobno obaveštavaju o pojavi zaraznih bolesti stanovništva, kao i o slučajevima zagađivanja zemlje, vode i vazduha na svom pograničnom području.
    Međusobno će se obaveštavati i o preduzetim merama zaštite, kao i o obustavljanju njihove primene.
           

Član 17.
    Ukoliko na pograničnom području jedne strane potpisnice dođe do pojave zaraznih bolesti stanovništva, bilja ili životinja, prelaženje državne granice se može privremeno obustaviti.
    Strana potpisnica na čijem je pograničnom području došlo do pojave zaraznih bolesti stanovništva, bilja ili životinja, kao i da je usled toga došlo do obustave prelaženja državne granice, dužna je o tome odmah, preko najbližeg organa za kontrolu prelaženja državne granice i diplomatskim putem, obavestiti drugu stranu potpisnicu.
    O prestanku mera iz stava 1. ovog člana, strana potpisnica koja je primenila meru dužna je da obavesti drugu stranu potpisnicu najmanje 24 časa pre obustave mere.
           

POGLAVLJE III
REŽIM PRELAŽENJA DRŽAVNE GRANICE
U VANREDNIM OKOLNOSTIMA


Član 18.
    U slučaju vanrednih okolnosti usled nesreće, prirodnih nepogoda i u drugim hitnim slučajevima, sanitarno osoblje i osoblje hitne medicinske pomoći, vatrogasci i ostale spasilačke ekipe, sa neophodnom opremom, kao i ugroženo stanovništvo iz pograničnog područja, može da pređe granicu na bilo kom mestu i bez dokumenata potrebnih za prelaženje granice, kako bi mogli da pomognu ili da im pomoć bude ukazana u pograničnom području druge strane potpisnice.
    O takvom prelazu odmah se obaveštava najbliži nadležni organ druge strane potpisnice.
           

POGLAVLJE IV
ORGANI ZA SPROVOĐENJE SPORAZUMA


Član 19.
    Za sprovođenje ovog sporazuma strane potpisnice obrazuju Stalnu mešovitu komisiju (u daljem tekstu: Komisija), koju od strane Srbije i Crne Gore čine predstavnici nadležnih državnih organa, a od strane Bosne i Hercegovine čini Državna komisija za granicu Bosne i Hercegovine – Stručna skupina za granične prelaze i pogranični saobraćaj.
    Svaka strana potpisnica imenuje predsednika svog dela Komisije i po pet članova.
    Komisija će se obrazovati u roku od 30 dana od dana potpisivanja ovog sporazuma.
    O imenovanju i izmenama predsednika Komisije, dve strane će se međusobno obaveštavati diplomatskim putem, a o izmenama članova Komisije predsednici Komisija će se obaveštavati razmenom pisama.
    Komisija u svom radu može angažovati i stručnjake iz drugih oblasti.
           

Član 20.
    Osnovni zadaci Komisije su:
    – da prati primenu Sporazuma,
    – da razmatra i rešava sva pitanja koja će se javljati tokom primene Sporazuma,
    – kao i da nadležnim organima strana potpisnica daje predloge za izmene i dopune Sporazuma i predlaže preduzimanje mera koje se odnose na poboljšanje uslova za njegovu primenu.
    Komisija može nadležnim organima strana potpisnica predlagati da se na pojedinim graničnim prelazima za pogranični saobraćaj, u određenom vremenskom periodu, dozvoli prelaženje državne granice svim državljanima strana potpisnica sa važećom putnom ispravom za prelaženje državne granice, na način koji je regulisan Sporazumom o određivanju graničnih prelaza između Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine.
           

Član 21.
    Komisija će na svom prvom zasedanju koje će održati u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Sporazuma, doneti Poslovnik o svom radu.
    Komisija zaseda po potrebi, a najmanje dva puta godišnje, naizmenično, na teritoriji jedne i druge strane potpisnice.
    Troškove zasedanja Komisije snosi svaka strana potpisnica za svoj deo Komisije.
           

Član 22.
    Članovi Mešovite komisije, eksperti i pomoćno osoblje, za vreme boravka na teritoriji druge strane potpisnice, radi obavljanja zadataka iz svoje nadležnosti, uživaju imunitet i nepovredivost službenih dokumenata.
    Stvari i prevozna sredstva potrebna za rad Mešovite komisije, oslobođeni su od plaćanja takse, uvozne i izvozne carine.
    Organi svake strane potpisnice pružiće licima iz stava 1. ovog člana potrebnu pomoć u obezbeđenju smeštaja, prevoznih sredstava i uspostavljanju veze sa sopstvenim vlastima.
           

POGLAVLJE V
ZAVRŠNE ODREDBE


Član 23.
    Ovaj sporazum podleže potvrđivanju u skladu sa zakonodavstvom strana potpisnica, a stupa na snagu osmog dana od dana prijema poslednjeg obaveštenja diplomatskim putem, kojim se strane potpisnice uzajamno obaveštavaju o sprovođenju postupka za njegovo potvrđivanje.
           

Član 24.
    Sporazum se zaključuje na neodređeno vreme.
    Svaka strana potpisnica može ga otkazati diplomatskim putem, s otkaznim rokom od šest meseci.
    Prilozi od 1. do 6. čine sastavni deo Sporazuma.
    Sačinjeno u Sarajevu dana 24. februara 2005. godine u dva originalna primerka, svaki na srpskom jeziku i službenim jezicima Bosne i Hercegovine, pri čemu su svi tekstovi podjednako punovažni.


   

 
ZA SRBIJU I CRNU GORU   ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Vuk Drašković, s.r.   Safet Halilović, s.r.

 
    PRILOG 1.
PREGLED
naseljenih mesta na pograničnom području
Srbije i Crne GorePREGLED
naseljenih mesta u zoni od 10 km uz granicu sa BiH


 
Opština
Naseljeno mesto
Šid
Jamena
   
S. Mitrovica
Sremska Rača
 
Bosut
Bogatić
Očage
Badovinci
Klenje
Bogatić
Salaš Crnobarski
Crna Bara
Banovo Polje
Glogovac
Sovljak
Šabac
Prnjavor
Ribari
Petkovica
Loznica
Gornja Borina
Zajača
Trbušnica
Loznica
Lozničko Polje
Krajišnici
Baščeluci
Ploča
Voćnjak
Grnčara
Runjani
Šor
Kozjak
Gornji Dobrić
Jadranska
Lešnica
Donji Dobrić
Jelav
Straža
Lešnica
Novo Selo
Čokešina
Mali Zvornik
Brasina
Budišić
Velika Reka
Boljevci
Donja Borina
DonjaTrešnica
Mali Zvornik
Radalj
Sakar
Culine
Čitluk
Amajić
LJubovija
Gornja Trešnjica
Drlače
Vrhpolje
LJubovija
Lonjin
Uzovnica
Crnča
Caparić
Grčić
Donja LJubovija
Gračanica
Podgaj
Selanac
Orovička Planina
Greben
Gornja LJubovija
Gornja Orovica
Orovička Planina
Gornje Košlje
Bajina Bašta
Bajina Bašta
Bačevci
Beserovina
Višesava
Gvozdac
Dobrotin
Draksin
Dub
Zaglavak
Zaovine
Zarožje
Zaugline
Zlodol
Jagoštica
Jakalj
Jelovik
Konjska Reka
Kostojevići
Lug
LJeštensko
Mala Reka
Obajgora
Ovčinja
Okletac
Pepelj
Darušan
Pilica
Pridoli
Rastište
Rača
Rogačica
Sijerač
Solotuša
Strmovo
Cerje
Crvica
Užice
Mokra Gora
Panjak
Kršanje
Kotroman
Čajetina
Semenjevo
Jablanica
Branešci
Stublo
Šljivovica
Priboj
Rača
Mramorje
Uvac
Priboj-Stari grad
Banja
Crnuzi
Čitluk
Krnjača
Bučje
Dobrilovići
Miliješ
Kasidoli
Polje
Požegrmac
Žirča
Zamršten
Slatina
Zabrnjica

Hercegovačka Goleša
Batkovići
Repuševići
Crnugovići
Zabrđe
Živinice
Sjeverin
Pljevlja
Boljanići
Rađevići
Vojtina
Vrace
Poljana
Zorilovići
Čardak
Poblače
Metaljka
Prisoje
Dekare
Bakije
Ćakovići
Kukurovine
Burići
Gaj
Osoje
Krnja
Kreća
Dubrava
Potkovač
Kukavice
Đule
Stražbenica
Starhov Do
Pehari
Plakali
Bajovina
Bjeloševina
Rajišići
Brekinja
Karovići
Ulica
Čitluk
Đorovići
Bukovica
Kovačevići
Selišta
Dužice
Klakorine
Krćevine
Rudići
Planjsko
Tvrdakovići
Romač
Kržava
Srečanje
Geuši
Rujevica
Jahovići
Babino brdo
Tatarovine
Šula
Kolibe
Vetine
Stanača
Čestin
Pračica
Rogovina
Mrčevo
Poros
Petine
Nange
Lehovo brdo
Crnci
Padosoje
Meljak
Cerovci
Šljuke
Bobovo
Meštrevac
Vrahovina
Slatina
Ograđenica
Jelov panj
Bobovo
Zasade
Meki Do
LJute strane
Žabljak
Uskoci
Bosača
Nadgora
Podgora
Pitomina
Palaž
Mala Crna Gora
Brajkovača
Gomile
Dobri Nugo
Krš
Negovuđa
Pašino Polje
Rasova
Rudanci
Suvodo
Šljivansko
Nikšić
Crkvičko Polje
Šćepan Polje
Brijeg
Žaično
Babići
Plužine
Goransko
Mratinje
Smriječno
Stolac
Zabrda
Kovači
Stabna
Miloševići
Sedlari
Badanj
Stubica
Zukva
Jasan
Orah
Lisina
Savno
Krstac
Donji Kazanci
Srljevo
Donje Šarade
Gornje Čarađe
Zaljutnica
Višnjica Do
Javljen
Ništica
Goslić
Jasikovica
Golubni Do
Šipova Dola
Jerinići
Kruševo
Tras
Nikovići
Kneževići
Bajov Kamen
Selina
Gornje Crkvice
Donje Crkvice
Kovači
Bitaljica
Poljice
Turataš
Guserica
Ubla
Brlozi
Vukotino Polje
Jagonjčevo Polje
Donja Vrbica
Gornja Vrbica
Kapavica
Donji Kovači
Crni Kuk
Gornja Somina
Donja Somina
Zangulina
Koplice
Duboška
Vraćenovići
Kljakovica
Koravlica
Rogavčevići
Vidne
Počekovići
Milogora
Nedajno
Unač
Barni Do
Podvrh
Pilatovci
Vučji Do
Petrovići
Selina
Skoča Gore
Planik
Dođe selo
Kenz Do
Usputnica
Klanak
Vilusi
Dolovi
Broćanac
Balosavi
Bijačani
Maočići
Podbožur
Okovišta
Spila
Osječenica
Grahovo
Gornje Polje
Grahovac
Zagora
Zakurljaj
Nudo
Zaslap
Bojanje Brdo
Herceg Novi
Prijevor
Malta
Mojdež
Sutorina
Ratiševina
Podi
Sušćepan
Trebjesin
Kameno
Mokrine
Žlijebi
Lastva
Ubli
Svrčuge
Sitnica
Kruševice
Vrbanj
Morinj
Poljice
Knežlac
Unijerina
Zvečava
Brezovi Do
Jelovi Do
LJeskovi Do
Crkvice
Malov Do
Risan
Ledenice
Grkavac
Markov Do
Dragalj


   
    PRILOG 2.


PREGLED
naseljenih mesta na pograničnom području
Bosne i Hercegovine

PREGLED
naseljenih mesta u zoni od 10 km uz granicu
sa Srbijom i Crnom Gorom


 
Opština
Naseljeno mesto
Bijeljina
Balatun
Međaši
Kriva Bara
Dvorovi
Popovi
Kovanluk
Amajlije
Golo Brdo
Patkovača
Ćipirovine
Ljeskovac
Čardačine
Kojčinovac
Janja
Obrijež
Ruhotina
Johovac
Batar
Glavičice
Veljino selo
Batkovići
Dizdarevo
Trnjaci
Gojsovac
Bijeljina
Novo Selo
Glogovac
Modran
Čengić
Kocevac
Bjeloševac
Banjica
Zvornik
Donja Pilica
Donji Šepak
Gornji Šepak
Ročević
Pađine
Trnovica
Buložani
Skogić
Kozluk
Tabanci
Tršić
Čelopek
Jardan
Zvornik
Kula Grad
Divić
Novo selo
Kostjerevo
Drinjača
Paljevići
Sopotnik
Zelinje
Gornja Pilica
Gornji Lokanj
Jasenica
Kiseljak
Vitnica
Jusići
Malešići
Boškovići
Androvići
Donja Boljkovica
Kitovnica
Đulići
Petkovići
Križevci
Donji Grbavci
Gornji Grbavci
Gušteri
Glumina
Donji Mehmedići
Gornji Mehmedići
Marčići
Snagovo
Donja Kamenica
Gornja Kamenica
Glodi
Đevanje
Bratunac
Polom
Dubravice
Vitkovići
Krasanovići
Mihaljevići
Suha
Bratunac
Podčauš
Rakovac
Voljevica
Jelah
Zalužje
Loznica
Sikirić
Pirići
Tegare
Zapolje
Vraneševići
Stanatovići
Abdulići
Žljebac
Boljevići
Stapašnica
Glogova
Hranča
Mogašići
Repovac
Bljećava
Zagoni
Fakovići
Joševa
Srebrenica
Petriča
Kalimanići
Bujakovići
Liješće
Skelani
Dobrak
Gaj
Peći
Osatica
Rađenovići
Prohići
Klotjevac
Podravno
Luka
Obadi
Likari
Sase
Brezovice
Močevići
Ratkovići
Gođevići
Mala Daljegošta
Radovčići
Pribidoli
Kostolomci
Palež
Liješće
Žabokvica
Gladovići
Beširevići
Međe
Urisići
Radoševići
LJeskovik
Krušev Do
Višegrad
Zemljice
Kamenica
Kragujevac
Kupusovići
Žlijeb
Vlahovići
Mala Gostilja
Velika Gostilja
Donje Dubovo
Gornje Dubovo
Jelašci
Crnčići
Dragomilje
Veletovo
Čengići
Donja Jagodina
Gornja Jagodina
Bijela
Gornji Dobrun
Donji Dobrun
Bogilice
Velje Polje
Staniševac
Batkovica
Prisoje
Donje Štitarevo
Gornje Štitarevo
Rujišta
Klašnik
Pozderčići
Kapetanovići
Sendići
Odžak
Đurevići
Blace
Rijeka
Presjeka
Rutenovići
Mađarevići
Obravnje
Kuka
Trševine
Jablanica
Macute
Prelovo
Kurtalići
Loznica
Polje
Menzilovići
Koritnik
Mušići
Lasci
Ubava
Češanj
Grebe
Haluge
Sase
Jelačić
Donja Brštanica
Gornja Brštanica
Višegradska Rijeka
Turjak
Zlatnik
Podgorje
Masali
Rudo
Donja Rijeka
Gornja Rijeka
Štrbci
Plema
Bjelušine
Uvac
Mokronozi
Ustibar
Međurečje
Donje Cikote
Gornje Cikote
Gojava
Rudo
Zlatari
Strgači
Bjelugovina
Staro Rudo
Zlatari
Stankovala
Zubanj
Trnovci
Rakovići
Danilovići
Božanići
Vagan
Cvrkote
Mikavice
Mijsalovina
Arsići
Janjići
Bijelo Brdo
Prijevorac
Omazine
Zubac
Bovan
Oskoruša
Budalice
Zagrađe
Ravne NJive
Pohare
Prebidoli
Rudo
Boranovići
Knjeginja
Kula
Mioče
Resići
Nikolići
Obrvena
Sokolovići
Mrsovo
Gaočići
Dugovječ
Polimlje
Kosovići
Rupavci
Dorići
Viti Grab
Grivin
Pazalje
Đihanići
Čajniče
Mištar
Todorovići
Đakovići
Metaljka
Trpinje
Krstac
Hunkovići
Stopići
Prvanj
Milatkovići
Todorovići
Glamočevići
Batkovići
Zaborak
Staronići
Brezovice
Tubrojevići
Istar
Ponikve
Čajniče
Luke
Kamen
Trpinje
Batotići
Bezujno
Bučkovići
na Bezujanci
Miljeno
Foča
Vranjevići
Vukušići
Papratno
Vikoč
Trtoševo
Kunovo
Vitine
Krna Jela
Meštrevac
Hum
Čelebići
Vučevo
Slatina
Brajkovići
Huseinovići
Škobalji
Crnetići
Kozarevina
Puriši
Orahovo Šuljci
Potpeče
Godijeno
Rijeka
Velenići
Toholji
Mazoče
Hum
Tečići
Bastasi
Kosman
Čelikovo Polje
Prijeđel
Kruševo
Igoče
Ćurevo
Popov Most
Vojnovići
Tjentište
Tođevac
Gacko
Platice
Žanjevica
Jasenik
Berušica
Lipnik
Samobor
Gareva
Dobrelji
Kazanci
Dražljevo
Dramešina
Ulinje
Gacko
Miholjače
Avtovac
Međuljići
Stepen
Pržine
Novi Dulići
Bileća
Golobrđe
Preraca
Trnovica
Vrbica
Bogdašići
Prijevor
Baljci
Deleuša
Mrežica
Vlahinja
Žudojevići
Miruše
Panik
Skrobotno
Korita
Brestice
Hodžići
Donja Meka Gruda
Gornja Meka Gruda
Lađevci
Đeče
Orah
Selišta
Plana
NJeganovići
Podosoje
Krivača
Bijela Rudina
Zaušje
Selišta
Bileća
Torić
Miruše
Trebinje
Dubočani
Donje Vrbno
Gornje Vrbno
Donje Grančarevo
Gornje Grančarevo
Klobuk
Župa
Aranđelovo
Skočigrm
Jazina
Lastva
Donji Orahovac
Gornji Orahovac
Vučija
Konjsko
Bogojević Selo
Podštirovnik
Grab
Pijavice
Čvarići
Arslanagića Most
Brova
Podvori
Vrpolje
Ljubomir
Mosko
Borilovići
Poljice
Ćićevo
Budoši
Necvijeće


   
    PRILOG 3.
           

POGRANIČNA PROPUSNICA

 
   
    Obrazac pogranične propusnice je veličine 88 x 125 mm, izrađen u obliku knjižice i sadrži pored korica (4 strane), 14 numerisanih stranica, prošivenih specijalnim koncem.
    Korice obrasca pogranične propusnice su sa spoljne strane izrađene u teget plavoj boji.
   


 

*Propusnica_19-2010.pdf


 
   
            NAPOMENE NADLEŽNIH ORGANA
   
   
    (Zadnja strana korica)
            NAPOMENE IMAOCU PROPUSNICE
   
    1. Propusnica važi na pograničnim područjima određenim Sporazumom između Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine o pograničnom saobraćaju.
    2. Imalac propusnice može u svako doba, da prelazi državnu granicu između strana ugovornica na graničnim prelazima za međunarodni saobraćaj i na određenim graničnim prelazima za pogranični saobraćaj (Mali Zvornik (Stari most) - Zvornik (Stari most), Priboj - Mokronozi i Vagan - Ustibar), a na ostalim graničnim prelazima, određenim između strana ugovornica za pogranični saobraćaj:
    – u periodu od 1. aprila do 31. oktobra u vremenu od 06,00 do 22,00 časa, a
    – u periodu od 1. novembra 31. marta u vremenu od 06,00 do 18,00 časova.
    3. Imalac propusnice je dužan da prilikom prelaženja državne granice između strana ugovornica nadležnim organima da na uvid propusnicu i da prijavi valutu i robu koju prenosi.
    4. Imalac propusnice može da boravi na pograničnom području druge strane ugovornice za vreme jednog putovanja do sedam dana, a imalac uloška za poljoprivrednike do 15 dana.
    5. Imalac propusnice je dužan da se pridržava unutrašnjih propisa države na čijoj teritoriji boravi.
    6. Nestanak ili gubitak propusnice imalac je dužan da prijavi nadležnom organu koji je propusnicu izdao.
    7. U slučaju gubitka, uništenja ili nestanka propusnice na teritoriji druge strane ugovornice, imalac propusnice je dužan da to odmah prijavi područnom policijskom organu koji će o tome da mu izda potvrdu, na osnovu koje će moći da se vrati u svoju državu.
    8. Ako se imalac propusnice preseli sa pograničnog područja određenog Sporazumom, dužan je da vrati propusnicu organu koji je istu izdao.
   
   
    PRILOG 4.
            ULOŽAK ZA OVERAVANJE
            PRELAŽENJA DRŽAVNE GRANICE U POGRANIČNOM SAOBRAĆAJU IZMEĐU SRBIJE I CRNE GORE
I BOSNE I HERCEGOVINE
   
   
    (1. strana)
            SRBIJA I CRNA GORA
            GRB
            ULOŽAK ZA OVERAVANJE PRELAŽENJA DRŽAVNE
GRANICE U POGRANIČNOM SAOBRAĆAJU
IZMEĐU SRBIJE I CRNE GORE I BOSNE
I HERCEGOVINE
   
   
         ______________________________________
         (Ime i prezime)
        
         ______________________________________
         (broj pogranične propusnice)
   
   
         – Veličina: 80 x 120 mm
         – Boja: kao unutrašnja strana pogranične propusnice
         – Broj stranica: 30.
   
   
    (strana 3–29)
            OVERAVANJE PRELAŽENJA DRŽAVNE GRANICE
   
   
   
    (30. strana)
            NAPOMENE IMAOCU ULOŠKA ZA OVERAVANJE
   
    1. Uložak za overavanje prelaženja državne granice važi za overu prelaženja državne granice prema Sporazumu između Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine o pograničnom saobraćaju.
    2. Uložak za overavanje prelaženja državne granice je sastavni deo pogranične propusnice i kao takav ne može se koristiti bez pripadajuće pogranične propusnice.
    3. Imalac uloška je dužan da na zahtev nadležnih organa, prilikom prelaženja državne granice između strana potpisnica da na uvid uložak radi overe.
    4. Nestanak ili gubitak uloška za overavanje imalac je dužan da prijavi nadležnom organu koji je izdao pograničnu propusnicu.
    5. Popunjeni obrazac uloška za overavanje imalac je dužan da priloži prilikom zamene za novi.
    6. Zamena uloška za overavanje vrši se kod nadležnog organa koji je izdao pograničnu propusnicu.
   
   
    PRILOG 5.
ULOŽAK ZA POLJOPRIVREDNIKE
   
   
    (1. strana)
SRBIJA I CRNA GORA
GRB
ULOŽAK ZA POLJOPRIVREDNIKA

 
   
   
         – Veličina 85 x 122 mm
         – Boja: kao i unutrašnje stranice propusnice
         – Broj stranica: 4
   
   
    (2. strana)
   
         ............................................................., imalac propusnice br ...........
                  (Prezime i ime)
         u svojstvu ..............................................................................................,
         (vlasnika, suvlasnika, zakupca ili korisnika poljoprivrednih nepokretnosti, člana uže porodice, poljoprivrednog radnika, vlasnika domaćih životinja, pastira i uzgajivača domaćih životinja, lica koje ima pravo korišćenja šume ili vode u pograničnom području i drugih lica u skladu sa čl. 12,13,14. ili 15. Sporazuma)
         može da prelazi granicu između strana ugovornica na način predviđen odredbama Sporazuma između Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine o pograničnom saobraćaju.
         1.
Katastarska opština i broj katastarske parcele nepokretnosti:
       .............................................................................................................
       .............................................................................................................
         2. Vlasnik nepokretnosti:
       .............................................................................................................
       .............................................................................................................
   
   
    (3. strana)
   
         3. Vrsta i površina nepokretnosti:
....................................................... – oranice      
......................................................... – livade      
..................................................... – pašnjaci      
..................................................... – voćnjaci      
.................................................... – vinogradi      
......................................................... – šume      
........................................................ – ostalo      
..........................................................       
..........................................................       
..........................................................       
..........................................................       
         4. Stambene zgrade i prateći objekti na imanju:
       .............................................................................................................
       .............................................................................................................
         5.
Broj, datum zaključenja i rok trajanja ugovora o zakupu – korišćenju:
       .............................................................................................................
       .............................................................................................................
         6. Broj, datum zaključenja i rok trajanja ugovora o radu:
       .............................................................................................................
       .............................................................................................................
         7. Vrsta i broj stoke:
       .............................................................................................................
       .............................................................................................................
       .............................................................................................................
       .............................................................................................................
    (4. strana)
BELEŠKE NADLEŽNIH ORGANA
   
   
   
                                                        ...............................................
                                                        (Naziv organa)
                                                    mp ...............................................
                                                        (Datum izdavanja)
                                                        ...............................................
                                                        (Potpis ovlašćenog lica)
   
   
    PRILOG 6.
            POTVRDA
o gubitku, uništenju ili nestanku pogranične propusnice
   
   
   
   
         (Naziv nadležnog organa,
         broj, mesto i datum izdavanja)
            POTVRDA
o gubitku, uništenju ili nestanku pogranične propusnice
   
   
.................................................. Prezime i ime       ,
........................................................ rođen-a       ,
                                               (Dan, mesec, godina i mesto rođenja)
................................................ državljanin-ka       ,
........................................... sa prebivalištem u      
...................................................................        ,
.................................................. prijavio-la je       ,
                                               (Gubitak, uništenje ili nestanak)
................................. pogranične propusnice br.       ,
....................................................... izdate od       .
        
         Potvrda služi za povratak u svoju državu preko državne granice između strana ugovornica na graničnom prelazu ............................., dana .....................
        
         mp
                                                        ..............................................
                                                        (Potpis ovlašćenog lica)

 
Član 4.
    Sporazum iz člana 1. potvrđuje se ovim zakonom u delu koji se odnosi na Republiku Srbiju.
    Sporazum se ne potvrđuje u delovima koji se odnose na područje Crne Gore, i to:
    – u članu 2. stav 2. – granični prelazi za pogranični saobraćaj na području Republike Crne Gore, tačka 5. Meštrovac – Meštrovac, tačka 6. Krstac – Krstac, tačka 7. Bituljica – Bituljica i tačka 8. Nudo – Aranđelovo;
    – u Prilogu 1, opštine koje su sastavni deo Crne Gore – Pljevlja, Žabljak, Nikšić i Herceg Novi;
    – u Prilogu 2, naselja opštine Čajniče, koja su van pograničnog područja dubine 10 km – Trpinje, Krstac, Prvanj, Milatkovići, Brezovice, Istar, Ponikve, Čajniče, Luke, Kamen, Trpinje, Batotići, Bezujno, Bučkovići na Bezujanci i Miljeno;
    – u Prilogu 2, opštine sa naseljima na teritoriji Bosne i Hercegovine čije se teritorije ne graniče sa opštinama na teritoriji Republike Srbije – Foča, Gacko, Bileća i Trebinje.
           

Član 5.
    Sve javne isprave koje Sporazum predviđa (Pogranična propusnica, Uložak za overavanje prelaženja državne granice u pograničnom saobraćaju između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine i Uložak za poljoprivrednike) sadržaće naziv i grb Republike Srbije umesto Srbije i Crne Gore, s obzirom da je Republika Srbija pravni sledbenik državne zajednice Srbija i Crna Gora.
           

Član 6.
    Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.