Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

ЗАКОН

о електронским комуникацијама

„Службени гласник РС“, бр. 44 од 30. јуна 2010, 60 од 10. јула 2013 - УС, 62 од 13. јуна 2014, 95 од 8. децембра 2018 - др. закон, 35 од 29. априла 2023 - др. закон

  

Чл. 1-29.

Престали су да важе (види члан 180. Закона - 35/2023-3)

Престао је да важи ранији назив члана 30. (види члан 278. Закона - 95/2018-267)

Члан 30.

Престао је да важи (види члан 278. Закона - 95/2018-267)

Престао је да важи ранији назив члана 31. (види члан 278. Закона - 95/2018-267)

Члан 31.

Престао је да важи (види члан 278. Закона - 95/2018-267)

Чл. 32-50.

Престали су да важе (види члан 180. Закона - 35/2023-3)

 

Заједничко коришћење

Члан 51.

Оператор има право да захтева заједничко коришћење (укључујући и физичку колокацију) елемената мреже и припадајућих средстава другог оператора или трећег лица, као и непокретности за чије коришћење је други оператор или треће лице засновало право службености или непокретности која је прибављена у поступку експропријације, када је то неопходно ради конкурентног, економичног и ефикасног обављања делатности електронских комуникација или када нову електронску комуникациону мрежу и припадајућа средства није могуће изградити или поставити без штетних последица по животну средину, јавну безбедност, реализацију просторних планова или очување културних добара.

Оператор закључује уговор са другим оператором или трећим лицем, имаоцем права располагања, односно коришћења елемената мреже, припадајућих средстава и других непокретности, којим се ближе уређују међусобна права и обавезе у погледу заједничког коришћења, укључујући и расподелу трошкова, узимајући у обзир претходна улагања, подстицање даљих улагања и могућност повраћаја улагања по разумној стопи с обзиром на повезане ризике.

Ако уговор из става 2. овог члана не буде закључен у року од 60 дана од дана подношења захтева за закључење уговора, Агенција је овлашћена да, када су испуњени услови из става 1. овог члана, на захтев заинтересоване стране или по службеној дужности, донесе решење којим се утврђује заједничко коришћење, укључујући и расподелу трошкова, узимајући у обзир претходна улагања, подстицање даљих улагања и могућност повраћаја улагања по разумној стопи с обзиром на повезане ризике.

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Одредбe члана 51. Закона остају на снази до доношења подзаконског акта из члана 55. став 2. Закона о електронским комуникацијама ("Службени гласник РС", број 35/2023) (види члан 180. Закона - 35/2023-3).

 

Чл. 52-112.

Престали су да важе (види члан 180. Закона - 35/2023-3)

 

Приговор претплатника оператору

Члан 113.

Претплатник може у писаном облику да поднесе оператору приговор на износ којим је задужен за пружену услугу, односно на квалитет пружене услуге, као и да тражи накнаду штете, сагласно одредбама уговора о пружању услуге са мањим квалитетом од уговореног.

Рок за подношење приговора из става 1. овог члана је 30 дана од дана доспећа рачуна за услугу, када се ради о приговору на износ рачуна, односно 30 дана од дана пружања услуге, када се ради о приговору на квалитет услуге.

Претплатник је дужан да плати неспоран део износа рачуна, а ако оспорава цео рачун, дужан је да плати просечно месечно задужење за последња три месеца који су претходили периоду на који се приговор односи.

Оператор не одговара за штету из става 1. овог члана ако је квалитет пружене услуге мањи од прописаног или уговореног због објективних узрока који се нису могли предвидети, избећи односно уклонити (виша сила), као и због благовремено најављених радова на одржавању мрежа и услуга у роковима примереним околностима.

Оператор је дужан да у року од 15 дана од дана подношења приговора достави претплатнику одговор у писаном облику, којим ће прихватити основани захтев за накнаду штете, сагласно одредбама уговора о пружању услуге са мањим квалитетом од уговореног, односно одбити захтев, наводећи чињенице и доказе на основу којих је утврђен износ задужења за пружене услуге, односно утврђен квалитет пружених услуга.

Претплатник коме је одбијен приговор може се обратити Агенцији или другом телу ради посредовања у вансудском решавању спора или покренути парнични поступак пред надлежним судом, у року од 15 дана од дана достављања одговора оператора на приговор, односно 15 дана од дана истека рока у којем је оператор био дужан да се изјасни о приговору.

Претплатнику који поднесе приговор и уредно изврши обавезу плаћања из става 3. овог члана, оператор не сме да обустави пружање услуге пријема позива, позивања служби за хитне интервенције, као ни да искључи терминалну опрему претплатника из своје мреже, до истека рока за покретање вансудског или судског поступка из става 6. овог члана, односно до окончања вансудског или судског поступка из става 6. овог члана.

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Одредбe члана 113. Закона остају на снази до доношења подзаконског акта из члана 140. став 6. Закона о електронским комуникацијама ("Службени гласник РС", број 35/2023) (види члан 180. Закона - 35/2023-3).

 

Чл. 114-125.

Престали су да важе (види члан 180. Закона - 35/2023-3)

 

XVII. ТАЈНОСТ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА,  ЗАКОНИТО ПРЕСРЕТАЊЕ И ЗАДРЖАВАЊЕ ПОДАТАКА

 

Тајност електронских комуникација

Члан 126.

Пресретање електронских комуникација којим се открива садржај комуникације није допуштено без пристанка корисника, осим на одређено време и на основу одлуке суда, ако је то неопходно ради вођења кривичног поступка или заштите безбедности Републике Србије, на начин предвиђен законом.

Престали су да важе ранији ст. 2-4. (види члан 180. Закона - 35/2023-3)

 

Законито пресретање електронских комуникација

Члан 127.

Оператор је дужан да омогући законито пресретање електронских комуникација из члана 126. став 1. овог закона.

Надлежни државни орган који спроводи послове законитог пресретања дужан је да води евиденцију о пресретнутим електронским комуникацијама, која нарочито садржи одређење акта који представља правни основ за вршење пресретања, датум и време вршења пресретања, као и да ову евиденцију чува као тајну, у складу са законом којим се уређује тајност података.

Када надлежни државни орган који спроводи послове законитог пресретања није у могућности да изврши законито пресретање електронских комуникација без приступа просторијама, електронској комуникационој мрежи, припадајућим средствима или електронској комуникационој опреми оператора, оператор из става 1. овог члана дужан је да о примљеним захтевима за пресретање електронских комуникација води евиденцију, која нарочито садржи идентификацију овлашћеног лица које је вршило пресретање, одређење акта који представља правни основ за вршење пресретања, датум и време вршења пресретања, као и да ову евиденцију чува као тајну, у складу са законом којим се уређује тајност података.

Оператор је дужан да, ради остваривања обавезе из става 1. овог члана, о свом трошку обезбеди неопходне техничке и организационе услове (уређаје и програмску подршку), као и да доказе о томе достави Агенцији, у складу са одредбама овог закона.

Министарство, по прибављеном мишљењу министарства надлежног за послове правосуђа, министарства надлежног за унутрашње послове, министарства надлежног за послове одбране, Безбедносно-информативне агенције и органа надлежног за заштиту података о личности, ближе прописује захтеве за уређаје и програмску подршку из става 4. овог члана, као и техничке захтеве за испуњење обавезе задржавања података из чл. 128. и 129. овог закона*.

*Службени гласник РС, број 62/2014

 

Обавеза задржавања података

Члан 128.*

Оператор је дужан да задржи податке о електронским комуникацијама из члана 129. став 1. овог закона (у даљем тексту: задржани подаци).*

Приступ задржаним подацима није допуштен без пристанка корисника, осим на одређено време и на основу одлуке суда, ако је то неопходно ради вођења кривичног поступка или заштите безбедности Републике Србије, на начин предвиђен законом.*

Оператор обавезу задржавања података из става 1. овог члана испуњава у складу са релевантним међународним техничким стандардима, односно препорукама, које се односе на задржане податке.*

Оператор из става 1. овог члана је дужан да задржи податке у изворном облику или као податке обрађене током обављања делатности електронских комуникација који морају бити истог квалитета и нивоа заштите као и подаци у изворном облику.*

Оператор из става 1. овог члана није дужан да задржи податке које није произвео нити обрадио.*

Оператор из става 1. овог члана дужан је да задржане податке чува 12 месеци од дана обављене комуникације.*

Оператор је дужан да задржава податке тако да им се без одлагања може приступити, односно да се без одлагања могу доставити на основу одлуке суда, за потребе из става 2. овог члана.*

Надлежни државни орган који остварује приступ, односно коме се достављају задржани подаци, дужан је да води евиденцију о приступу, односно достављању задржаних података, која нарочито садржи: одређење судског акта који представља правни основ за приступ, односно достављање задржаних података, датум и време приступања, односно достављања задржаних података, као и да ову евиденцију чува као тајну, у складу са законом којим се уређује тајност података.*

Када надлежни државни орган није у могућности да оствари приступ задржаним подацима без приступа просторијама, електронској комуникационој мрежи, припадајућим средствима или електронској комуникационој опреми оператора, оператор из става 1. овог члана дужан је да о примљеним захтевима за приступ, односно достављање задржаних података, води евиденцију, која нарочито садржи идентификацију овлашћеног лица које је приступило задржаним подацима, односно коме су достављени задржани подаци, одређење судске одлуке која представља правни основ за приступ, односно достављање задржаних података, датум и време приступања, односно достављања задржаних података, као и да ову евиденцију чува као тајну, у складу са законом којим се уређује тајност података.*

*Службени гласник РС, број 62/2014

 

Врсте задржаних података

Члан 129.

Обавеза оператора из члана 128. став 1. овог закона односи се на податке потребне за:

1) праћење и утврђивање извора комуникације;

2) утврђивање одредишта комуникације;

3) утврђивање почетка, трајања и завршетка комуникације;

4) утврђивање врсте комуникације;

5) идентификацију терминалне опреме корисника;

6) утврђивање локације мобилне терминалне опреме корисника.

Обавеза задржавања података из става 1. овог члана обухвата и податке о успостављеним позивима који нису одговорени, али не обухвата податке о позивима чије успостављање није успело.

Забрањено је задржавање података који откривају садржај комуникације.

Престао је да важи ранији став 4. (види Одлуку УС - 60/2013-74)

  

Заштита задржаних података

Члан 130.

Оператор је дужан да, у погледу заштите задржаних података, нарочито обезбеди:

1) да су задржани подаци истог квалитета и подвргнути истим мерама безбедности и заштите као и подаци у електронској комуникационој мрежи оператора;

2) да су задржани подаци заштићени на подесан начин од случајног или недопуштеног уништења, случајног губитка или измене, неовлашћеног или незаконитог чувања, обраде, приступа или откривања, у складу са законом којим се уређује заштита података о личности, односно законом којим се уређује заштита тајних података када се ради о подацима који су сачувани и достављени у складу са чланом 128. став 7.* овог закона;

3) да се приступ задржаним подацима на подесан начин ограничи само на овлашћена лица органа који остварују приступ задржаним подацима, у складу са чланом 128. став 7.* овог закона;

4) да се задржани подаци униште по истеку рока из члана 128. став 6. овог закона, осим података који су сачувани и достављени у складу са чланом 128. став 7. овог закона.*

Оператор је дужан да, ради остваривања обавезе из става 1. овог члана, о свом трошку обезбеди неопходне техничке и организационе услове, као и да доказе о томе достави Агенцији, у складу са одредбама овог закона.

Надзор над извршењем обавеза оператора из става 1. овог члана врши орган надлежан за заштиту података о личности, а када су подаци достављени у складу са чланом 128. став 7.* овог закона и орган надлежан за надзор над спровођењем закона који регулише заштиту тајности података.

*Службени гласник РС, број 62/2014

 

Евиденција о захтевима за приступ задржаним подацима*

*Службени гласник РС, број 62/2014

Члан 130а*

Оператор који задржава податке у складу са одредбама чл. 128–130. овог закона, као и надлежни органи који приступају подацима на начин предвиђен одредбама члана 128. став 2. овог закона, дужни су да воде евиденцију о захтевима за приступ задржаним подацима у току једне календарске године.*

Евиденција из става 1. овог члана садржи информацију о:*

1) броју захтева за приступ задржаним подацима;*

2) броју испуњених захтева за приступ задржаним подацима;*

3) времену које је протекло од дана од када су подаци задржани до дана кад је приступ подацима затражен у складу са чланом 128. став 2. овог закона.*

Евиденција из става 1. овог члана не садржи податке о личности.*

Лица из става 1. овог члана дужна су да, најкасније до 31. јануара за претходну календарску годину, доставе евиденцију из става 1. овог члана органу надлежном за заштиту података о личности.*

*Службени гласник РС, број 62/2014

 

XVIII. ПРОВЕРА ПОСТУПАЊА ОПЕРАТОРА  И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

 

Овлашћења Агенције

Члан 131.

Оператори су дужни да делатност електронских комуникација обављају у складу са прописаним општим условима за обављање делатности, посебним обавезама одређеним операторима са ЗТС, условима прописаним дозволама за коришћење нумерације, појединачним дозволама за коришћење радио-фреквенција, као и другим обавезама утврђеним овим законом и прописима донетим на основу њега.

Агенција је овлашћена да тражи од оператора податке и информације који су јој потребни ради провере њиховог поступања у складу са обавезама из става 1. овог члана, као и да врши мерења и испитивања рада електронских комуникационих мрежа и услуга, припадајућих средстава, електронске комуникационе опреме и терминалне опреме.

Послове мерења и испитивања из става 2. овог члана Агенција врши преко контролно-мерних центара, као организационих јединица Агенције (подручне јединице), односно преко лица овлашћених за вршење мерења и испитивања.

Ако Агенција утврди да поступање оператора није у складу са обавезама из става 1. овог члана, о томе обавештава оператора и одређује рок у коме оператор може да се изјасни о утврђеним неправилностима, односно да их отклони и о томе обавести Агенцију.

Рок из става 4. овог члана не може бити краћи од осам дана од дана пријема захтева од стране оператора, осим у случајевима када Агенција утврди теже или поновљено кршење прописаних обавеза.

Ако Агенција утврди да оператор није отклонио утврђене неправилности у остављеном року, подноси пријаву инспекцији Министарства.

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Одредбe члана 131. Закона остају на снази до доношења подзаконских аката из члана 161. став 3. и члана 162. став 1. Закона о електронским комуникацијама ("Службени гласник РС", број 35/2023) (види члан 180. Закона - 35/2023-3).

 

Чл. 132-136.

Престали су да важе (види члан 180. Закона - 35/2023-3)

 

XIX. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 137.

Новчаном казном од 1.000.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице, ако:

1) престала је да важи (види члан 180. Закона - 35/2023-3)

2) поступа супротно одредбама члана 126. овог закона у погледу заштите тајности електронских комуникација;

3) не поступи у складу са одредбама овог закона у вези са законитим пресретањем електронских комуникација (члан 127);

4) не поступи у складу са одредбама овог закона у вези са задржавањем података (чл. 128-130а*);

4a и 5) престале су да важе (види члан 180. Закона - 35/2023-3)

Престали су да важе ранији ст. 2-5. (види члан 180. Закона - 35/2023-3)

Члан 138.

Новчаном казном од 500.000 до 2.000.000 казниће се за прекршај правно лице, ако:

1-4) престале су да важе (види члан 180. Закона - 35/2023-3)

5) не поступи у складу са решењем Агенције којим се утврђује заједничко коришћење (члан 51. став 3);

6-24) престале су да важе (види члан 180. Закона - 35/2023-3)

25) не одговори на приговор претплатника у прописаном року, обустави пружање услуге или искључи терминалну опрему претплатника супротно одредбама члана 113. овог закона;

26-33) престале су да важе (види члан 180. Закона - 35/2023-3)

33) не достави Агенцији податке и информације потребне за проверу поступања у складу са прописаним обавезама, односно ако се не изјасни о утврђеним неправилностима у прописаном року (члан 131);

34) престала је да важи (види члан 180. Закона - 35/2023-3)

Престали су да важе ранији ст. 2-5. (види члан 180. Закона - 35/2023-3)

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Одредбa члана 138. став 1. тачка 5) Закона остајe на снази до доношења подзаконског акта из члана 55. став 2. Закона о електронским комуникацијама ("Службени гласник РС", број 35/2023). Одредбa члана 138. став 1. тачка 25) Закона остајe на снази до доношења подзаконског акта из члана 140. став 6. Закона о електронским комуникацијама ("Службени гласник РС", број 35/2023) (види члан 180. Закона - 35/2023-3). Одредбa члана 138. став 1. тачка 33) Закона остајe на снази до доношења подзаконског акта из члана 161. став 3. и члана 162. став 1. Закона о електронским комуникацијама ("Службени гласник РС", број 35/2023).

 

Чл. 139-151.

Престали су да важе (види члан 180. Закона - 35/2023-3)