Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

   

ЗАКОН

о приватном обезбеђењу

"Службени гласник РС", бр. 104 од 27. новембра 2013, 42 од 11. маја 2015, 87 од 13. новембра 2018.

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим законом уређују се обавезно обезбеђење и заштита одређених објеката, послови и рад правних и физичких лица у области приватног обезбеђења, услови за њихово лиценцирање, начин вршења послова и остваривање надзора над њиховим радом.

Члан 2.

Приватно обезбеђење, у смислу овог закона, обухвата пружање услуга, односно вршење послова заштите лица, имовине и пословања физичком и техничком заштитом када ти послови нису у искључивој надлежности државних органа, као и послове транспорта новца, вредносних и других пошиљки, одржавања реда на јавним скуповима, спортским приредбама и другим местима окупљања грађана (редарска служба), које врше правна лица и предузетници регистрована за ту делатност, као и правна лица и предузетници који су образовали унутрашњи облик организовања обезбеђења за сопствене потребе (у даљем тексту: самозаштитна делатност).

Услуге приватног обезбеђења не спадају у полицијске или друге послове безбедности које врше органи државне управе.

Правна лица и предузетници који имају лиценцу за вршење послова приватног обезбеђења не могу вршити послове заштите лица и имовине који су у искључивој надлежности државних органа и примењивати оперативне методе и средства, односно оперативно-техничка средства и методе које ти органи примењују на основу посебних прописа.

Члан 3.

Појмови који се користе у овом закону имају следеће значење:

1) безбедносна провера представља скуп мера и радњи којима се утврђује постојање или непостојање безбедносне сметње, коју у складу са Законом о полицији врши Министарство унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство);

2) безбедносна сметња је чињеница која онемогућава издавање лиценце физичком лицу за вршење послова приватног обезбеђења или за вршење послова редарске службе;

3) корисник услуга је правно лице, предузетник или физичко лице које користи услуге приватног обезбеђења;

4) легитимација је јавна исправа за легитимисање особа које врше послове приватног обезбеђења;

5) лиценца је:

(1) решење којим се правним лицима и предузетницима који испуњавају прописане услове, дозвољава обављање делатности приватног обезбеђења,

(2) решење којим се физичким лицима која испуњавају прописане услове, дозвољава вршење послова приватног обезбеђења или вршење послова редарске службе;

6) одговорно лице је физичко лице које је власник правног лица или је запослено у правном лицу и по закону овлашћено да заступа правно лице, односно лице које је регистровано у складу са законом као предузетник, осим за послове самозаштитне делатности где се одговорно лице одређује на основу акта о систематизацији правног лица;

7) патролирање је услуга обезбеђења коју врше службеници обезбеђења крећући се у одређено време између више међусобно раздвојених места/објеката;

8) план обезбеђења је документ са планираним услугама обезбеђења које су предвиђене у процени ризика или су као мере заштите захтеване од корисника услуга, у складу са овим законом и правилима струке;

9) пословни простор је објекат посебно изграђен или прилагођен за пословне намене или простор у таквом објекту који има просторију за рад, посебну просторију за пријем странака, санитарни чвор и површину од најмање 20 m² и који се искључиво користи за обављање пословних делатности;

10) правно лице за приватно обезбеђење је привредно друштво које обавља делатност приватног обезбеђења под условима из овог закона;

11) предузетник за приватно обезбеђење је службеник обезбеђења који самостално обавља делатност приватног обезбеђења под условима из овог закона и који је, у складу са прописима, регистрован као предузетник;

12) процедура поступања је планом обезбеђења, односно планом поступања са ризицима, утврђен начин обављања активности на заштити лица, имовине и пословања;

13) процена ризика је анализа и оцена ризика у заштити лица, имовине и пословања;

14) простор који се користи за јавну употребу је сваки простор који представља јавно место и на коме се могу без посебних услова кретати или боравити индивидуално неодређена лица;

15) редар је физичко лице, које је обучено за вршење послова редарске службе, које поседује лиценцу Министарства за вршење ових послова и на које се сходно примењују одредбе овог закона које се односе на службенике приватног обезбеђења, ако овим законом није другачије прописано;

16) службеник обезбеђења је физичко лице, које поседује лиценцу Министарства за вршење послова приватног обезбеђења;

17) самозаштитна делатност је делатност обезбеђења лица, имовине и пословања које организација обавља за сопствене потребе;

18) унутрашња служба обезбеђења (самозаштита) је унутрашњи облик организовања обезбеђења за сопствене потребе;

19) штићени простор је објекат или простор на којем се врше услуге обезбеђења;

20) физичка заштита је услуга обезбеђења која се пружа првенствено личним присуством и непосредном активношћу службеника обезбеђења у одређеном простору и времену у складу са планом обезбеђења, применом мера и овлашћења службеника обезбеђења;

21) физичко-техничка заштита је обезбеђење лица и имовине применом физичке заштите и коришћењем средстава техничке заштите;

22) техничка заштита је обезбеђење лица и имовине које се врши техничким средствима и уређајима, њиховим планирањем, пројектовањем, уградњом и одржавањем.

Сви изрази у овом закону имају једнако родно значење, без обзира да ли се користе у мушком или женском роду и односе се подједнако на мушки и на женски род.

*Службени гласник РС, број 87/2018

II. ОБАВЕЗНО ОБЕЗБЕЂЕНИ ОБЈЕКТИ

Члан 4.

Обавезно обезбеђени објекти су објекти од стратешког значаја за Републику Србију и њене грађане, као и објекти од посебног значаја чијим оштећењем или уништењем би могле наступити теже последице по живот и здравље људи или који су од интереса за одбрану земље, осим објеката чију заштиту обављају државни органи и објеката чија се заштита обавља сагласно прописима из области одбране.

Под обавезно обезбеђеним објектима сматра се и простор на коме се налазе ти објекти и чине њихов саставни део, као и пратећи објекти који су у функцији тих објеката.

*Службени гласник РС, број 42/2015

Члан 5.

Заштита обавезно обезбеђених објеката обавља се, као пословна функција правног лица коме ти објекти припадају, на начин предвиђен општим актом о организацији и систематизацији.

Заштита обавезно обезбеђених објеката, у складу са општим актом о организацији и систематизацији, обавља се уговорним ангажовањем субјеката лиценцираних за обављање делатности приватног обезбеђења или као организована самозаштитна делатност.

У правном лицу коме припадају објекти од посебног значаја за одбрану земље, самозаштитна делатност обавезно има организовану планску, организациону и контролну функцију.

Брисан је ранији став 4. (види члан 2. Закона - 87/2018-31)

III. ПОСЛОВИ ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 6.

Правна лица и предузетници за приватно обезбеђење, под условима прописаним овим законом, могу имати лиценцу за послове:

1) процене ризика у заштити лица, имовине и пословања;

2) заштите лица и имовине физичким и техничким средствима, као и послове одржавања реда на јавним скуповима, спортским приредбама и другим местима окупљања грађана у делу који није у надлежности Министарства унутрашњих послова;

3) планирања, пројектовања и надзора над извођењем система техничке заштите, монтаже, пуштања у рад, одржавања система техничке заштите и обуке корисника;

4) обезбеђења транспорта и преноса новца и вредносних пошиљки у делу који није у надлежности Министарства.

Правна лица и предузетници за приватно обезбеђење дужни су да обезбеде услове и средства за вршење послова из става 1. овог члана у складу са важећим стандардима и прописима којим се уређује област безбедности и здравља на раду.

Члан 7.

Правна лица и предузетници који врше послове приватног обезбеђења не могу вршити послове посредовања у наплати потраживања.

IV. ЛИЦЕНЦЕ ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 8.

Послове приватног обезбеђења могу вршити правна лица, предузетници и физичка лица који имају лиценцу за вршење послова приватног обезбеђења, издату од стране Министарства.

Послове редарске службе, под условима из овог закона, могу вршити физичка лица која имају лиценцу Министарства за вршење ових послова.

*Службени гласник РС, број 87/2018

1. Врсте лиценци и услови за издавање лиценци за правна лица и предузетнике

Члан 9.

За вршење послова приватног обезбеђења правном лицу или предузетнику Министарство може издати:

1) Лиценцу за процену ризика у заштити лица, имовине и пословања;

2) Лиценцу за вршење послова физичко-техничке заштите без оружја;

2а) Лиценцу за вршење послова физичко-техничке заштите са оружјем;

3) Лиценцу за вршење послова обезбеђења транспорта и преноса новца и вредносних пошиљки;

4) Лиценцу за вршење послова планирања система техничке заштите;

5) Лиценцу за вршење послова пројектовања и надзора над извођењем система техничке заштите;

6) Лиценцу за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника;

7) Лиценцу за вршење послова самозаштитне делатности;

8) Лиценцу за вршење послова обезбеђења транспорта и преноса новца и вредносних пошиљки у обављању самозаштитне делатности.

Брисан је ранији став 2. (види члан 4. Закона - 87/2018-31)

*Службени гласник РС, број 87/2018

Члан 10.

Лиценце за вршење послова приватног обезбеђења могу се издати правном лицу, односно предузетнику који испуњавају опште услове за добијање сваке од утврђених врста лиценци, односно који:

1) су уписани у регистар привредних субјеката у Републици Србији, са шифром делатности приватног обезбеђења и услуге система обезбеђења;

2) имају акт о систематизацији радних места, са описом послова и овлашћењима запослених за свако радно место;

3) имају акт који ближе прописује изглед униформе коју носе службеници обезбеђења и изглед знака;

4) имају одговорно лице које поседује лиценцу за вршење послова приватног обезбеђења, која се издаје физичком лицу;

5) поседују пословни простор;

6) поседују посебан простор за смештај оружја и муниције, у складу са прописима о условима за смештај и чување оружја и заштиту од пожара, ако послове приватног обезбеђења обавља са оружјем;

7) имају сопствени или уговорени Контролни центар ако пружају услуге физичко-техничке заштите или обезбеђења транспорта и преноса новца и вредносних пошиљки.

Посебни услови које треба да испуни правно лице, односно предузетник да би добили:

1) Лиценцу за процену ризика у заштити лица, имовине и пословања – јесу да имају најмање једног запосленог службеника обезбеђења са Лиценцом за процену ризика у заштити лица, имовине и пословања;

2) Лиценцу за вршење послова физичко-техничке заштите без оружја и Лиценцу за вршење послова физичко-техничке заштите са оружјем – јесу да имају најмање 10 запослених службеника обезбеђења са Лиценцом за вршење основних послова службеника обезбеђења – без оружја или Лиценцом за вршење специјалистичких послова службеника обезбеђења – са оружјем;

3) Лиценцу за вршење послова обезбеђења, транспорта и преноса новца и вредносних пошиљки – јесу да имају најмање 10 запослених службеника обезбеђења са Лиценцом за вршење специјалистичких послова службеника обезбеђења – са оружјем и да поседују техничка средства за транспорт и пренос новца и вредносних пошиљки у складу са чл. 36. и 38. овог закона;

4) Лиценцу за вршење послова планирања система техничке заштите – јесу да имају најмање једног запосленог са средњим образовањем техничке струке, са Лиценцом за вршење послова планирања система техничке заштите;

5) Лиценцу за вршење послова пројектовања и надзора над извођењем система техничке заштите – јесу да имају најмање једног запосленог са вишим образовањем стеченим по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, број 76/05) или високим образовањем на студијама првог степена у пољу техничко-технолошких наука, са Лиценцом за вршење послова пројектовања и надзора над извођењем система техничке заштите;

6) Лиценцу за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника – јесу да имају најмање једног запосленог са средњим образовањем техничке струке и са Лиценцом за вршење послова монтаже, пуштања у рад, одржавања система техничке заштите и обуке корисника.

Лиценца се издаје на период од пет година.

Изузетно, предузетник не мора да испуњава посебне услове за издавање лиценце из става 2. тач. 1), 4), 5) и 6) овог члана у погледу броја запослених, aко поседује одговарајућу лиценцу која се издаје физичком лицу.

*Службени гласник РС, број 87/2018

2. Врсте лиценци и услови за издавање лиценци за физичка лица

Члан 11.

За вршење послова приватног обезбеђења физичком лицу Министарство може издати:

1) Лиценцу за процену ризика у заштити лица, имовине и пословања;

2) Лиценцу за вршење послова физичко-техничке заштите:

(1) Лиценцу за вршење основних послова службеника обезбеђења – без оружја;

(2) Лиценцу за вршење специјалистичких послова службеника обезбеђења – са оружјем;

3) Лиценцу за вршење послова техничке заштите:

(1) Лиценцу за вршење послова планирања система техничке заштите,

(2) Лиценцу за вршење послова пројектовања и надзора над извођењем система техничке заштите,

(3) Лиценцу за вршење послова монтаже, пуштања у рад, одржавања система техничке заштите и обуке корисника.

За вршење послова редарске службе физичком лицу Министарство издаје Лиценцу за вршење послова редарске сужбе.

*Службени гласник РС, број 87/2018

Члан 12.

Лиценца за вршење послова приватног обезбеђења може се издати физичком лицу које испуњава опште услове за добијање сваке од утврђених врста лиценце, односно које:

1) је држављанин Републике Србије;

2) има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије;

3) је пунолетно;

4) има најмање средње образовање;

5) нема безбедносних сметњи;

6) је психофизички способно за вршење ових послова, што доказује лекарским уверењем или извештајем надлежне здравствене установе или уверењем да је здравствено способно за држање и ношење оружја ако послове обавља са оружјем, не старије од 60 дана у моменту подношења захтева;

7) је обучено за руковање ватреним оружјем, односно ако је одслужило војни рок са оружјем, ако послове врши са оружјем;

8) је савладало обуку у складу са овим законом;

9) има положен стручни испит у Министарству.

Безбедносна сметња постоји:

1) ако је лице правноснажно осуђено на казну затвора или се против њега води поступак за кривична дела: против живота и тела, против слобода и права човека и грађанина, против полне слободе, против брака и породице, против имовине, против здравља људи, против опште сигурности људи и имовине, против уставног уређења и безбедности Републике Србије, против државних органа, против јавног реда и мира, против човечности и других добара заштићених међународним правом, односно ако му је правноснажнoм одлуком изречена мера безбедности: забрана вршења позива, делатности и дужности, обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана или алкохоличара, за време на које је мера изречена;

2) ако је лице правноснажно кажњавано у последње четири године за прекршаје из области јавног реда и мира за које је прописана казна затвора и прекршаје прописане законом којим се уређује оружје и муниција, односно ако му је правноснажном одлуком изречена заштитна мера: забрана вршења одређених делатности или забрана одговорном лицу да врши одређене послове, обавезно лечење зависника од алкохола и психоактивних супстанци и обавезно психијатријско лечење за време на које је мера изречена;

3) ако је на основу безбедносно-оперативне провере у месту пребивалишта, боравишта или месту рада утврђено да лице, својим понашањем, навикама и склоностима указује да ће представљати опасност за себе или друге и јавни ред и мир.

Услов који треба да испуни физичко лице да би добило Лиценцу за вршење послова техничке заштите, односно Лиценцу за вршење послова планирања система техничке заштите или Лиценцу за вршење послова пројектовања и надзора над извођењем система техничке заштите или Лиценцу за вршење послова монтаже, пуштања у рад, одржавања система техничке заштите и обуке корисника – јесте да има стечено најмање средње образовање техничке струке.

Лицу које има одговарајући степен и врсту стручног образовања и најмање три године радног искуства на пословима овлашћеног полицијског службеника, безбедносно-обавештајним пословима, пословима професионалног припадника Војске Србије, пословима правосудне страже и пословима извршења кривичних санкција, и лицу које има средње образовање за образовни профил техничар обезбеђења или техничар безбедности као и лицу које има високо образовање на студијама првог степена из области безбедности, издаје се лиценца ако испуњава услове из става 1. тач. 1)–7) и тачка 9) овог члана.

Лиценца за вршење послова редарске службе може се издати физичком лицу које испуњава услове из става 1. тач. 1)–3), 5), 6) и 8) овог члана и има положен стручни испит за редара у Министарству, као и лицу из става 4. овог члана које испуњава услове из става 1. тач. 1)–3), 5) и 6) без положеног стручног испита за редара.

Лиценца се издаје на период од пет година.

На поступак и начин полагања стручног испита за редаре и издавања лиценце из става 5. овог члана сходно се примењују одредбе овог закона којима се уређује полагање стручног испита и издавање лиценце приватног обезбеђења физичком лицу.

*Службени гласник РС, број 87/2018

3. Поступак и начин издавања лиценце

Члан 13.

Обуку физичких лица за вршење послова приватног обезбеђења и обуку физичких лица за вршење послова редарске службе могу да спроводе Министарство и привредна друштва, предузетници и школске установе који испуњавају материјалне, техничке, стручне и кадровске услове за обављање послова обуке и који добију овлашћење Министарства.

Овлашћење за обављање обуке може се издати привредном друштву, предузетнику и школској установи који:

1) су уписани у регистар привредних субјеката у Републици Србији или поседују акт о верификацији/акредитацији школске установе у складу са прописима којима се уређује образовање;

2) имају одговарајући простор, опрему и средства за извођење теоретске и практичне обуке;

3) имају предаваче и контролоре обуке.

Овлашћење се издаје на период од пет година.

За издавање овлашћења плаћа се републичка административна такса.

На поступак и начин издавања и одузимања овлашћења сходно се примењују одредбе овог закона којима се уређује издавање лиценце.

Лица из става 1. овог члана која су добила овлашћење, обуку могу да спроводе у одговарајућем простору за који су добили овлашћење и обуку морају да спроводе на начин прописан одговарајућим програмом и планом обуке, те полазницима обуке који нису похађали обуку у складу са програмом и планом обуке не могу да издају потврду о завршеној обуци.

Привредна друштва, предузетници и школске установе из става 1. овог члана дужни су да полицијској управи на чијој територији спроводе обуку доставе обавештење о датуму и времену почетка циклуса обуке, са распоредом обуке по темама и терминима, предавачима и списком полазника. Обавештење се доставља најкасније три дана пре почетка циклуса обуке.

Ближе услове, у погледу потребних објеката, односно просторија, материјално-техничких средстава и опреме, стручне оспособљености и броја лица која спроводе обуку лица за вршење послова приватног обезбеђења и редарске службе, а које морају испуњавати лица из става 1. овог члана, као и програме стручне обуке и начин њиховог спровођења прописује министар надлежан за унутрашње послове (у даљем тексту: министар).

*Службени гласник РС, број 87/2018

Члан 14.

Физичко лице које жели да добије лиценцу за вршење послова приватног обезбеђења подноси Министарству, односно овлашћеном правном или физичком лицу пријаву за обуку физичких лица за вршење послова приватног обезбеђења.

Лица која су завршила обуку физичких лица за вршење послова приватног обезбеђења полажу стручни испит у Министарству.

Начин провере обучености физичких лица, односно начин полагања стручног испита за вршење послова приватног обезбеђења и висину трошкова организовања и спровођења стручних испита, као и садржину и начин вођења евиденција о лицима која су полагала и положила стручни испит утврђује Министарство, уз сагласност министра надлежног за послове финансија.

За издавање лиценце плаћа се републичка административна такса.

Трошкове организовања и спровођења стручних испита сноси лице које полаже стручни испит, односно правно лице код којег је лице које полаже испит запослено.

Члан 15.

Захтев за издавање лиценце подноси се Министарству, преко месно надлежне полицијске управе.

Месно надлежна полицијска управа је она управа која је образована за подручје на чијој територији се налази седиште, односно пребивалиште подносиоца захтева.

О захтеву се одлучује решењем.

Брисан је ранији став 4. (види члан 9. Закона - 87/2018-31)

*Службени гласник РС, број 87/2018

Члан 16.

Правном лицу, предузетнику и физичком лицу коме истиче рок важења лиценце, на његов захтев, издаће се нова лиценца – под условом да није дошло до промена прописаних услова из чл. 10. и 12. овог закона.

Захтев за нову лиценцу, са доказима о испуњености услова за издавање лиценце, може се поднети најраније 60 дана пре истека рока важења претходно издате лиценце.

Правном лицу или предузетнику за приватно обезбеђење решењем ће се одузети лиценца ако:

1) престане да испуњава прописане услове за издавање лиценце;

2) не почне да обавља делатност приватног обезбеђења у року од шест месеци од дана коначности решења о издавању лиценце;

3) се отвори поступак ликвидације или стечаја.

Привредном друштву, предузетнику или школској установи решењем ће се одузети овлашћење ако:

1) престану да испуњавају услове за издавање овлашћења;

2) обуку кандидата спроводе ван простора за који су добили овлашћење;

3) обуку кандидата спроводе супротно програму и плану обуке;

4) издају потврду о обучености кандидату који није похађао обуку у складу са програмом и планом обуке.

Физичком лицу решењем ће се одузети лиценца ако престане да испуњава прописане услове за издавање лиценце.

*Службени гласник РС, број 87/2018

Члан 17.

На решење из чл. 15. и 16. овог закона може се изјавити жалба Министарству.

Жалба изјављена на решење о одузимању лиценце за вршење послова приватног обезбеђења, вршење послова редарске службе и на решење о одузимању овлашћења за спровођење обуке не одлаже извршење решења.

*Службени гласник РС, број 87/2018

Члан 18.

Одговорно лице у правном лицу и код предузетника дужно је да у року од осам дана обавести надлежну полицијску управу о престанку рада или гашењу правног лица и предузетника.

V. НАЧИН ВРШЕЊА ПОСЛОВА ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 19.

Послови приватног обезбеђења лица, имовине и пословања врше се на начин којим се не омета рад државних органа и не нарушава спокојство грађана.

Члан 20.

Правно лице и предузетник послове приватног обезбеђења може вршити само на основу и у оквиру закљученог писаног уговора са правним лицем, предузетником или физичким лицем коме пружа услуге.

Уговор из става 1. овог члана, поред осталог, мора садржати:

1) име и презиме, ЈМБГ и број личне карте потписника уговора;

2) јасно одређен предмет уговора;

3) начин вршења уговорених послова приватног обезбеђења (врста, категорија, уговорена овлашћења службеника обезбеђења);

4) број и место рада службеника обезбеђења по уговору, као и уговорено време пружања услуга у току дана;

5) врсту и количину ангажованог оружја и средстава;

6) датум почетка вршења услуга и време трајања уговора;

7) начин коришћења, врсту и степен тајности, рок чувања и употребе, као и мере заштите података произашлих из уговора и самог уговора.

За вршење послова приватног обезбеђења не може се ангажовати правно лице и предузетник који нема лиценцу.

Давалац услуга приватног обезбеђења, осим услуга процене ризика у заштити лица, имовине и пословања, са корисником услуга не може да закључи уговор којим се уговара мањи ниво услуга обезбеђења од оних који су предвиђени актом о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања када је ова процена обавезна у складу са овим законом.

Процена ризика у заштити лица, имовине и пословања врши се по захтевима и на начин прописан важећим српским стандардом у области приватног обезбеђења.

Процена ризика у заштити лица, имовине и пословања не мора се вршити ако се пружају услуге корисницима ради заштите лица, заштите објеката за становање, заштите јавних скупова на којима редарску службу обављају само редари ангажовани од организатора окупљања, као и заштите микро правних лица и предузетника који су класификовани у складу са класификацијом за разврставање правних лица по прописима којима се уређује рачуноводство, рачуноводствене исправе, пословне књиге и финансијски извештаји.

План обезбеђења, односно план поступања са ризицима, сачињава се на основу акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања.

Kада процена ризика у заштити лица, имовине и пословања није обавезна у складу са овим законом, план обезбеђења сачињава се на основу мера заштите које се предузимају по захтеву корисника услуга или организатора јавног окупљања, у складу са овим законом и правилима струке.

План обезбеђења, односно план поступања са ризицима у зависности од процене ризика или захтева корисника услуга садржи мере које се предузимају ради:

1) онемогућавања неовлашћеног приступа објекту;

2) сигнализације неовлашћеног уласка у штићени простор и дојаву контролном центру;

3) онемогућавања уношења у објекат оружја, експлозивних, радиоактивних, биолошких и других опасних предмета и материја;

4) заштите појединачних вредности помоћу система електрохемијске и других начина заштите (кофери, контејнери, касе, трезори и др.);

5) вршења радњи усмерених на спречавање кривичних дела и других идентификованих ризика;

6) праћења кретања око и у штићеном простору и појединачно штићеним просторијама;

7) контроле спровођења прописаних мера заштите и унутрашњег реда у објекту и деловима под посебним режимом;

8) интегрисане заштите са или без локалног надзора и системом везе са службеницима обезбеђења на штићеном објекту;

9) предузимања процедура по редоследу приоритета за случајеве наступања ризика.

План обезбеђења, односно план поступања са ризицима, садржи и план система техничке заштите, када се кориснику пружају услуге техничке заштите.

Обавештење о закључењу, анексу или раскиду уговора за физичку заштиту лица која се врши са оружјем и за пружање услуга видео надзора са архивирањем снимка, доставља се месно надлежној полицијској управи, у року од осам дана од дана настале промене.

Обавештење мора да садржи:

1) назив и седиште правног лица или предузетника за приватно обезбеђење, име презиме, ЈМБГ и пребивалиште одговорног лица у правном лицу, код предузетника за приватно обезбеђење и корисника услуга;

2) јасно одређен предмет уговора;

3) начин вршења уговорених послова приватног обезбеђења (врста, категорија, уговорена овлашћења службеника обезбеђења, време покривености заштите и др.);

4) број службеника обезбеђења по уговору и локације радног распореда;

5) врсту и количину ангажованог оружја и средстава заштите;

6) датум почетка/прекида уговореног вршења услуга.

Месно надлежна полицијска управа је она управа која је образована за подручје на чијој територији је пребивалиште односно седиште лица које је корисник услуга.

*Службени гласник РС, број 87/2018

1. Послови физичке заштите

Члан 21.

Физичка заштита лица и имовине обавља се првенствено личним присуством и непосредном активношћу службеника обезбеђења у одређеном простору и времену.

Послови из става 1. овог члана могу се вршити само унутар штићеног објекта или до границе штићеног простора.

Члан 22.

Послови физичке заштите лица (лично обезбеђење) могу се вршити на јавном месту и у непосредној близини лица које се обезбеђује, у складу са планом обезбеђења.

Када се послови физичке заштите лица обављају без ношења униформе службеника обезбеђења, у грађанском оделу, са оружјем, оружје се мора носити у складу са прописима којим се уређује ношење оружје и муниције.

*Службени гласник РС, број 87/2018

2. Послови обезбеђења са оружјем

Члан 23.

Под условима предвиђеним овим законом послови физичке заштите објеката могу се вршити са оружјем ради заштите:

1) обавезно обезбеђених објеката;

2) банака и других финансијских организација које послују са новцем и драгоценостима – посебно пошта, штедионица и мењачница;

3) објеката у којима се складишти оружје, експлозивни, радиоактивни, запаљиви и отровни материјал;

4) објеката у којима се чува и складишти роба.

Члан 24.

За вршење послова физичке заштите, правна лица и предузетници за приватно обезбеђење могу поседовати полуаутоматско оружје, пиштољ калибра 7,65 mm и 9 mm, код којег се једним повлачењем обарача може испалити само један метак.

Правно лице и предузетник за приватно обезбеђење не може поседовати ватрено оружје у броју већем од једне половине броја запослених службеника обезбеђења са легитимацијом који имају Лиценцу за вршење специјалистичких послова службеника обезбеђења – са оружјем и који су распоређени на радна места на којима се послови приватног обезбеђења обављају са оружјем.

Правно лице и предузетник за приватно обезбеђење могу на радна места на којима се обављају послови са оружјем, без одобрења Министарства које се издаје у складу са прописима о оружју и муницији, да распореде службеника обезбеђења који поседује Лиценцу за вршење специјалистичких послова службеника обезбеђења – са оружјем.

Изузетно од става 1. овог члана, правни субјекти који су корисници објеката из члана 4. овог закона могу држати дуго оружје, које се за вршење послова приватног обезбеђења може користити само у условима ратног и ванредног стања.

Набавка оружја врши се на основу одобрења Министарства, у складу са законом.

*Службени гласник РС, број 87/2018

Члан 25.

Службеници обезбеђења који врше послове физичке заштите лица, имовине и пословања оружје и муницију могу да носе само у штићеном објекту или простору , за време док непосредно врше те послове.

Изузетно од става 1. овог члана, службеници обезбеђења могу носити оружје ван штићеног објекта или простора који обезбеђују:

1) кад врше и обезбеђују транспорт и пренос новца и вредносних пошиљки, само за време и на правцу кретања транспорта;

2) кад врше пренос новца пешице, само на правцу кретања;

3) кад врше физичку заштиту лица из члана 22. став 1. овог закона;

4) током интервенције у тиму за интервенцију, за време интервентног обављања послова у складу са овим законом.

*Службени гласник РС, број 87/2018

Члан 26.

Одговорно лице у правном лицу и код предузетника за послове приватног обезбеђења издаје службеницима обезбеђења налог за ношење оружја.

Службеник обезбеђења који носи оружје мора код себе имати налог за ношење службеног оружја и, на захтев овлашћеног лица Министарства, дати на увид оружје и налог.

Службеник обезбеђења за време вршења посла не сме да носи лично оружје.

Члан 27.

Службеник обезбеђења ван штићеног објекта дужан је да поступи по наређењу полицијског службеника, осим у случајевима када би тим поступањем извршио кривично дело.

Члан 28.

Правно лице и предузетник који врше послове приватног обезбеђења са оружјем дужни су да најмање једанпут годишње изврше вежбовно гађање за службенике обезбеђења који раде на пословима обезбеђења са оружјем.

3. Послови техничке заштите

Члан 29.

Послови техничке заштите врше се употребом техничких средстава и уређаја за спречавање противправних радњи према лицима, имовини или пословању, а нарочито за заштиту од:

1) недозвољеног приступа у просторе и објекте који се обезбеђују;

2) изношења, односно отуђења и неовлашћеног коришћења штићених предмета;

3) уношења оружја, експлозивних, радиоактивних и других опасних предмета и материја;

4) провале, диверзије и насилног напада на објекат или одузимање предмета;

5) неовлашћеног приступа подацима и документацији;

6) заштиту возила за транспорт новца и других превозних средстава;

7) других идентификованих ризика.

Члан 30.

Употребом техничких средстава и уређаја за обезбеђење лица, имовине и пословања сматрају се услуге које се пружају применом појединачних или функционално повезаних периметарских мера, уређаја и система за: противпровалну и противпрепадну заштиту, заштиту од пожара, видео-обезбеђење, контролу приступа, социјалне аларме, сателитско праћење возила (ГПС), електрохемијску заштиту вредности, механичку заштиту и заштиту података, осим:

1) производње, маркетинга, продаје, испоруке, уградње противпровалних врата, сигурносних брава, ограда и интерфона без могућности визуелног снимања и архивирања снимака на објектима намењеним за становање, паркиралиштима и гаражама у склопу ових објеката, без услуге одржавања, надгледања и повезивања у систем техничке заштите;

2) производње, маркетинга, продаје и уградње механичке заштите, алармних уређаја, као и фабрички уграђених ГПС и других техничких уређаја у возилима без услуге одржавања, надгледања и повезивања на систем техничке заштите;

3) производње, маркетинга, продаје, испоруке противпровалних и противпрепадних аларма као и других уређаја и средстава техничке заштите;

4) oправке, одржавања и сервисирања уређаја и средстава техничке заштите у сервисима овлашћеним од произвођача уређаја и средстава.

Техничка средства и уређаји могу бити повезани у систем техничке заштите.

*Службени гласник РС, број 87/2018

Члан 31.

Техничка заштита спроводи се на подручју штићеног објекта или простора, приликом обезбеђења штићених лица, имовине и пословања, или приликом обезбеђења транспорта новца и вредносних пошиљки.

Техничка средства која се користе у обављању послова приватног обезбеђења није дозвољено користити на начин којим се нарушава приватност других.

Члан 32.

Када се послови заштите објекта или простора који се користе за јавну употребу врше уз употребу уређаја за снимање слике, правно лице и предузетник за приватно обезбеђење дужни су да на видљивом месту истакну обавештење да је објекат или простор заштићен видео обезбеђењем, а корисник услуга је обавезан да то прихвати и архивиране снимке чува најмање 30 дана и да их, на захтев, стави на увид овлашћеном полицијском службенику.

Подаци из става 1. овог члана могу се користити само у сврху за коју су прикупљени.

Забрањено је уступање трећим лицима и јавно објављивање података из става 1. овог члана, осим у случајевима предвиђеним законом.

Члан 33.

Минималне техничке услове код обавезне уградње система техничке заштите у банкама и другим финансијским организацијама (поште, штедионице, мењачнице, трезори и др) у којима се, у складу са овим законом, обављају послови приватног обезбеђења утврђује Влада.

Ближи начин вршења послова техничке заштите и коришћења техничких средстава утврђује министар.

4. Послови планирања, пројектовања, техничког надзора, монтаже и одржавања система техничке заштите

Члан 34.

Планирање система техничке заштите врши се на основу процене ризика у заштити лица, имовине и пословања коју је израдило правно или физичко лице са одговарајућом лиценцом у складу са овим законом.

Члан 35.

Употребљена техничка средства морају, у погледу квалитета, сигурности и гаранција, испуњавати законске норме и техничке стандарде који важе у Републици Србији.

Правно лице и предузетник за приватно обезбеђење одговорно је за исправност и функционалност средстава из става 1. овог члана, а корисник услуга мора да осигура њихово одржавање и сервисирање у складу са овим законом и уговором.

5. Послови обезбеђења транспорта новца, вредносних и других пошиљки

Члан 36.

Правна лица и предузетници за приватно обезбеђење врше послове пратње и обезбеђења транспорта и преноса новца, вредносних и других пошиљака ако имају најмање једно специјално возило за транспорт које мора:

1) брисана је (види члан 17. Закона - 87/2018-31)

2) да буде означено у складу са прописима;

3) да има сталну двосмерну везу са контролним центром и делом посаде која напушта транспортно возило при преузимању/предаји вредности (ГСМ мрежа и/или радио веза са сопственом фреквенцијом и репетиторима);

4) да има уграђен ГПС уређај за сателитско праћење и даљински мониторинг из сопственог контролног центра;

5) да поседује уграђен паник тастер са аутоматским слањем дојавног сигнала у контролни центар;

6) да има уграђен систем електрохемијске заштите новца у транспорту или има блиндирано возило или има специјално ојачане: каросерију, стакла и механички сигурности сеф за новац монтиран у возилу;

7) да има уграђен мобилни систем видео обезбеђења возила.

Члан 37.

Посаду специјалног возила за транспорт чине возач и најмање један пратилац.

Сви чланови посаде специјалног возила за транспорт морају бити службеници обезбеђења из истог правног лица.

При обављању послова, сви чланови посаде специјалног возила за транспорт и пратиоци морају бити наоружани прописаном врстом ватреног оружја и морају бити опремљени у складу са овим законом.

Члан 38.

Правна лица и предузетници за приватно обезбеђење могу вршити послове обезбеђења преношења новца и вредносних пошиљки пешице, при чему морају користити системе за електрохемијску заштиту вредности.

Изузетно, ако се пренос новца или вредносне пошиљке врши блиндираним, односно специјалним возилом без система електрохемијске заштите у пратњи службеника обезбеђења од возила до тачке преузимања/депоновања новца мора се налазити најмање још један наоружани службеник обезбеђења.

Укупна тежина кофера из става 1. овог члана и предмета који се у њему преносе не сме бити већа од 18 kg, осим ако је кофер прилагођен за ручну вучу.

Члан 39.

Пренос новца или вредносне пошиљке из члана 38. став 1. овог закона обавља најмање један службеник обезбеђења у сталној комуникацијској вези са контролним центром (ГСМ мрежа и/или радио веза са сопственом фреквенцијом и репетиторима).

6. Послови редарске службе

Члан 40.

Правна лица и предузетници за приватно обезбеђење, у складу са овим законом, могу вршити послове одржавања реда:

1) на јавном скупу у смислу прописа којима се уређује окупљање грађана;

2) на спортским приредбама;

3) на местима и објектима где се окупљају грађани поводом одржавања забавних, музичких, културних и других програма.

Изузетно од става 1. овог члана одржавање реда могу да врше само редари на школским манифестацијама и одређеним спортским приредбама, као и на другим јавним окупљањима када се на овај начин може обезбедити одржавање мирног окупљања, у складу са законом.

Службеници обезбеђења и редари редарску службу врше без оружја.

На свака три запослена службеника обезбеђења у редарској служби, правно лице и предузетник за приватно обезбеђење може повремено и привремено ангажовати додатних 10 службеника обезбеђења са лиценцом или редара.

*Службени гласник РС, број 87/2018

Члан 41.

Када правно лице и предузетник за приватно обезбеђење пружа услугу одржавања реда из члана 40. став 1. тач. 1) и 2) овог закона, односно када организатор јавног окупљања организује редарску службу, ако ангажује више од десет службеника обезбеђења или редара, дужан је да сачини план обезбеђења.

План из става 1. овог члана организатор скупа, заједно са пријавом о одржавању јавног скупа, односно обавештењем, доставља месно надлежној полицијској станици на територији на којој се одржава јавни скуп.

План из става 1. овог члана мора да садржи број, име и презиме и распоред ангажованих службеника обезбеђења или редара, време трајања ангажовања, њихове задатке, начин међусобне комуникације, име и презиме лица које ће руководити редарском службом за време одржавања јавног скупа и друге потребне податке.

*Службени гласник РС, број 87/2018

Члан 42.

Службеници обезбеђења током вршења редарске службе морају бити у униформи и опремљени једнообразним јакнама или прслуцима са светлоодбојним тракама и натписом „Обезбеђење”, а додатно и „Security”.

Редари током вршења редарске службе дужни су да носе прслуке са светлоодбојним тракама и натписом „Редар”, а додатно и „Steward”.

Током вршења редарске службе, службенику обезбеђења и редару није дозвољено да регулишу саобраћај ван границе штићеног простора.

*Службени гласник РС, број 87/2018

Члан 43.

Редари који врше послове током одржавања спортских приредби поступају у складу са овим законом и прописима којим се уређује спречавање насиља на спортским приредбама.

7. Контролни центар

Члан 44.

Правно лице и предузетник који имају Лиценцу за вршење послова физичко-техничке заштите лица и имовине, односно Лиценцу за вршење послова обезбеђења транспорта и преноса новца и вредносних пошиљки морају имати Контролни центар.

Контролни центар је место опремљено техничким уређајима за пријем и обраду алармних сигнала и других информација са удаљених стационарних и мобилних објеката или лица која су заштићена средствима техничке заштите.

Периферним уређајима, средствима и системима техничке заштите са или без техничких центара или контролних соба на штићеном објекту или комуникационим мрежама може се даљински управљати и вршити надгледање из Контролног центра.

Контролни центар мора имати:

1) организовано дежурство током 24 часа од најмање једног оператера Контролног центра;

2) патролни тим за интервенцију током 24 часа од најмање два службеника приватног обезбеђења;

3) писане процедуре за обављање послова за сваки штићени објекат.

Оператер у Контролном центру може бити само oно лице које има лиценцу за вршење послова приватног обезбеђења која се издаје физичком лицу.

Контролни центар води евиденцију о датуму и времену пријема алармног сигнала, адреси штићеног објекта са којег је примљен сигнал, предузетим мерама по пријему алармног сигнала и интервенцијама патролног тима.

Патролни тим је дужан да интервенише у складу са писаним процедурама и да утврди разлоге активирања аларма.

Патролни тим у време рада не може да се од контролног центра до штићеног објекта и назад, креће улицама и путним правцима који нису утврђени писаним процедурама, осим у случајевима више силе (елементарне непогоде, саобраћајне незгоде и др.).

Оператер у Контролном центру или вођа тима дужан је да одмах, без одлагања, обавести полицију о вршењу кривичних дела или прекршаја са елементима насиља у штићеном објекту, штићеном простору или простору који је видљив из штићеног простора или објекта или на правцу кретања, као и друге јавне службе (ватрогасце, хитну медицинску помоћ и др.) кад постоји потреба за њиховим ангажовањем.

Заштита података прикупљених техничким уређајима за аутоматски пријем, као и обраду алармних сигнала и других информација са удаљених објеката или возила који су заштићени средствима техничке заштите врши се у складу са одредбама члана 32. овог закона.

*Службени гласник РС, број 87/2018

8. Самозаштитна делатност

Члан 45.

Правна лица и предузетници, ради организовања самозаштитне делатности, односно ради заштите своје имовине, пословања, објеката, простора и лица у њима и организовања своје унутрашње (редарске) службе обезбеђења за одржавање реда могу добити лиценцу за самозаштитну делатност, ако испуњавају услове из члана 10. став 1. тач. 2)–6) овог закона и ако имају најмање два службеника обезбеђења са лиценцом за вршење послова службеника обезбеђења са или без оружја.

На поступак и начин издавања лиценце, из става 1. овог члана, као и на начин вршења послова приватног обезбеђења, ако овим законом није друкчије уређено, сходно се примењују одредбе овог закона којима се одговарајућа питања уређују за правна и физичка лица која послове приватног обезбеђења обављају за кориснике услуга.

Правно лице и предузетник из става 1. овог закона могу за своје потребе обављати послове процене ризика у заштити лица имовине и пословања и послове техничке заштите, ако имају запослене службенике обезбеђења који поседују одговарајућу лиценцу за обављање ових послова.

Послови транспорта новца, вредносних и других пошиљки у самозаштитној делатности могу се обављати ако правно лице и предузетник испуњава услове из става 1. овог члана и чл. 36–39. овог закона, односно има лиценцу за вршење послова обезбеђења транспорта и преноса новца и вредносних пошиљки у обављању самозаштитне делатности.

Унутрашње службе обезбеђења не могу пружати услуге обезбеђења другима.

*Службени гласник РС, број 87/2018

VI. ОВЛАШЋЕЊА СЛУЖБЕНИКА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 46.

За време вршења послова физичке заштите, службеник обезбеђења је овлашћен да:

1) изда упозорење или наређење лицу или забрани лицу улазак и боравак у штићеном објекту;

2) провери идентитет лица;

3) заустави и прегледа лице, предмете или превозно средство;

4) привремено одузме предмете;

5) привремено задржи лице;

6) употреби следећа средства принуде, под условима утврђеним овим законом, и то:

(1) средства за везивање;

(2) физичку снагу;

(3) гасни спреј;

(4) посебно дресиране псе;

(5) ватрено оружје.

Овлашћења из става 1. овог члана службеник обезбеђења може применити и употребити само у штићеном објекту или простору, или ван штићеног објекта и простора када врши обезбеђење транспорта и преноса новца и вредносних пошиљки, приликом патролирања и када обезбеђује лице у складу са чланом 22. овог закона.

У уговору о обезбеђењу, које правно лице и предузетник из области приватног обезбеђења закључује са корисником услуга, наводе се уговорена овлашћења из става 1. овог члана.

Примена мера мора бити сразмерна законитом циљу њихове употребе и извршена на начин којим се не вређа достојанство, углед, част или друго загарантовано људско право. Приликом примене мера нико не сме бити подвргнут мучењу, нечовечном или понижавајућем поступању.

Службеник обезбеђења сме поступати само на начин који је утврђен овим законом и прописима, тако да извршење задатака постиже са најмањим штетним последицама. Ако је у односу на околности дозвољено применити више мера, дужан је применити најпре ону која лицу најмање штети. Са применом мера мора престати онда када престану разлози због којих су биле примењене или онда када утврди да задатак на тај начин неће моћи да изврши.

Средства принуде не могу се употребљавати према лицима млађим од 14 година, очигледно болесним и изнемоглим лицима, тешким инвалидима и трудницама чија је трудноћа видљива или које упозоре да су трудне, осим ако неко од тих лица ватреним оружјем, оруђем или другим опасним предметом угрожава живот лица.

Редари не могу да употребљавају гасни спреј, средства за везивање, посебно дресиране псе и ватрено оружје, док сва остала овлашћења примењују у складу са овим законом.

*Службени гласник РС, број 87/2018

1. Издавање упозорења или наређења или забрана уласка и боравка лица у штићеном објекту

*Службени гласник РС, број 87/2018

Члан 47.

Службеник обезбеђења упозорење и наређење издаје лицу које:

1) својим понашањем или пропуштањем дужне радње може угрозити своју безбедност, безбедност других лица или изазвати оштећење и уништење имовине;

2) покуша неовлашћено да приступи у штићени објекат или простор;

3) се затекне да неовлашћено борави у штићеном објекту или простору;

4) угрожава штићено лице;

5) одбије примену овлашћења: провера идентитета, заустављање и преглед лица, предмета и саобраћајних средстава, привремено одузимање предмета, привремено задржавање лица, када су ова овлашћења прописана процедурама заштите објеката, простора или лица;

6) поступа супротно упутствима која садрже истакнути знакови и писана упозорења и забране на штићеном објекту или простору.

Упозорење и наређење издаје се гласом, покретима руку и тела, светлосним или звучним сигналом, истицањем знакова и писаних упозорења и забрана.

Упозорења и наредбе морају бити издате на јасан и недвосмислен начин.

Службеник обезбеђења неће дозволити улаз и боравак у штићеном објекату или штићеном простору лицу које, након упозорења или наређења одбије:

1) проверу идентитета;

2) преглед лица, предмета и саобраћајних средстава;

3) да преда предмете који се, сагласно закону, привремено одузимају.

*Службени гласник РС, број 87/2018

2. Провера идентитета лица

*Службени гласник РС, број 87/2018

Члан 48.

Службеник обезбеђења проверава идентитет лица:

1) које улази или излази из штићеног објекта или се у њему затекне;

2) које угрожава штићени објекат, простор или лице;

3) према коме употребљава средства принуде или која привремено задржава.

Провера идентитета врши се увидом у личну карту или други идентификациони документ са фотографијом издат од надлежних државних органа.

Провера идентитета малолетног или другог лица може бити извршена на основу изјаве лица чији је идентитет проверен.

*Службени гласник РС, број 87/2018

3. Заустављање и преглед лица, предмета и саобраћајних средстава и привремено одузимање предмета

*Службени гласник РС, број 87/2018

Члан 49.

Службеник обезбеђења у складу са писаним процедурама заштите објекта, може зауставити и извршити преглед лица, предмета и саобраћајних средстава, која:

1) улазе или излазе из штићеног објекта;

2) неовлашћено бораве у штићеном објекту;

3) угрожавају штићени објекат;

4) је потребно привремено задржати.

Прегледом лица сматра се увид у садржај одеће, обуће и ствари које лице носи са собом.

Преглед лица мора вршити службеник обезбеђења истог пола, изузев када је неопходан хитан преглед лица ради одузимања оружја или предмета подобних за напад или самоповређивање.

Приликом прегледа службеници обезбеђења могу да користе техничка средства намењена за преглед или службеног пса.

Службеник обезбеђења привремено ће одузети предмете:

1) чије је уношење и коришћење у заштићеном објекту забрањено, у складу са писаним процедурама заштите објекта;

2) ако околности случаја указују да је одређени предмет намењен за извршење кривичног дела или прекршаја, потиче или је настао као последица извршења кривичног дела или прекршаја;

3) чије је одузимање неопходно за заштиту опште безбедности;

4) које привремено задржано лице има код себе и могу да се употребе за самоповређивање, напад или бекство.

О привременом одузимању предмета издаје се потврда.

Службеник обезбеђења одговоран је за чување привремено одузетих предмета.

Привремено одузети предмети из става 5. тачка 1) овог члана враћају се лицу од кога су привремено одузети када лице напушта штићени објекат.

Привремено одузети предмети из става 5. тач. 2)–4) овог члана, се уз потврду о привременом одузимању предмета, предају полицијским службеницима надлежне полицијске станице.

*Службени гласник РС, број 87/2018

4. Привремено задржавање лица

Члан 50.

Службеник обезбеђења привремено ће задржати лице:

1) затечено у вршењу кривичног дела за које се гони по службеној дужности;

2) затечено у вршењу прекршаја са елементима насиља;

3) које код себе има предмете који могу послужити као доказ у кривичном и прекршајном поступку, односно за напад или самоповређивање.

О привременом задржавању лица службеник обезбеђења ће одмах обавестити полицију и лице задржати до доласка полиције.

*Службени гласник РС, број 87/2018

5. Употреба средстава за везивање

Члан 51.

Средства за везивање могу се употребити према лицу које се привремено задржава по одредбама овог закона, ради:

1) спречавања отпора лица или одбијања напада;

2) спречавања бекства задржаног лица;

3) онемогућавања самоповређивања или повређивања другог лица.

Под употребом средстава за везивање сматра се везивање, по правилу руку, испред или иза леђа, службеним лисицама, пластичним затегама или другим средствима која су за то намењена.

6. Употреба физичке снаге

Члан 52.

Под употребом физичке снаге сматра се употреба различитих захвата борилачких вештина или њима сличних поступака на телу другог лица којима се присиљава на послушност када су за то испуњени законски услови.

Физичку снагу службеник обезбеђења може употребити само ако применом овлашћења утврђених овим законом или на други начин не може:

1) одбити истовремени нескривљени противправни напад којим се угрожава његов живот и тело или живот и тело лица које обезбеђује;

2) одбити истовремени нескривљени противправни напад усмерен на уништење, оштећење или отуђење имовине коју обезбеђује;

3) савладати активан или пасиван отпор лица коме је забрањен улазак или боравак у штићеном објекту или које се привремено задржава;

4) спречити самоповређивање лица.

Нападом, у смислу овог закона, сматра се свака радња предузета да се нападнути повреди или лиши живота, да се насилно уђе у објекат или простор у који је улаз забрањен или да се службеник обезбеђења омете или спречи у обављању послова обезбеђења.

Отпором, у смислу овог закона, сматра се свако супростављање лица мерама и радњама које се може вршити оглушавањем или заузимањем клечећег, седећег, лежећег или сличног положаја − пасивни отпор, или заклањањем или држањем за лице или предмете, отимањем, стављањем у изглед да ће се лице напасти, или предузимањем сличне радње − активни отпор.

Са употребом физичке снаге, која мора бити сразмерна нападу који се одбија, престаје се чим престане напад или отпор лица према коме је употребљена.

*Службени гласник РС, број 87/2018

6а Употреба гасног спреја

*Службени гласник РС, број 87/2018

Члан 53.

Употребом гасног спреја, у смислу овог закона, сматра се употреба направа које садрже и приликом употребе распршују надражујућа хемијска једињења (CS, CN, ОC) у концентрацијама дозвољеним по прихваћеним међународним стандардима.

Гасни спреј може се употребити ради одбијања напада или савлађивања активног отпора лица, када је употреба физичке снаге била неуспешна.

Са употребом гасног спреја престаје се чим престане напад или активан отпор лица.

Након употребе гасног спреја лицу се мора обезбедити пружање адекватне медицинске помоћи.

Гасни спреј употребљава се на начин прописан од стране произвођача ових средстава.

*Службени гласник РС, број 87/2018

7. Употреба посебно дресираних паса

Члан 54.

Службеници обезбеђења могу употребити посебно дресиране псе за вршење обезбеђења објеката, спречавање отпора или одбијање напада на службеника обезбеђења и друга лица унутар објекта и штићеног простора, у случају када је, у складу са овим законом, дозвољена употреба ватреног оружја. 

Службени пси могу се користити једино ако су дресирани за вршење одређених радњи и ако их воде обучени службеници обезбеђења – водичи паса, у складу са важећим прописима у кинологији.

При употреби посебно дресираних паса, службеник обезбеђења дужан је да пази да пас непотребно не повреди лице против кога се употребљава.

Службеник обезбеђења не може користити посебно дресиране псе на начин који изазива узнемиреност грађана.

8. Употреба ватреног оружја

Члан 55.

При обављању послова физичке заштите са оружјем, службенику обезбеђења дозвољено је да употреби ватрено оружје само у случају нужне одбране и крајње нужде.

Пре употребе ватреног оружја службеник обезбеђења мора се идентификовати и издати јасно упозорење да намерава да употреби ватрено оружје речима („стој, обезбеђење, пуцаћу”), осим у случајевима када би таквим поступањем довео у животну опасност себе или лице које штити.

9. Обавезе након употребе средстава принуде

Члан 56.

Лицу које је повређено употребом средстава принуде, службеник обезбеђења дужан је да пружи прву помоћ и одмах обавести лекарску службу.

О употреби средстава принуде, службеник обезбеђења одмах обавештава надлежну полицијску управу.

Извештај о употреби средстава принуде из става 2. овог члана службеник обезбеђења у року од 12 часова доставља одговорном лицу у правном лицу и код предузетника за приватно обезбеђење.

Одговорно лице у правном лицу и код предузетника за приватно обезбеђење извештај са мишљењем доставља полицијској управи у року 48 часова.

Члан 57.

Ближи начин примене овлашћењa утврђених овим законом прописује министар.

*Службени гласник РС, број 87/2018

VII. ОЗНАЧАВАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ

1. Униформа и ознаке службеника обезбеђења

Члан 58.

Боју и саставне делове униформе коју носе службеници обезбеђења прописује министар.

Изглед униформе прописује се у складу са условима и пословима који се врше.

Правно лице и предузетник за приватно обезбеђење, на основу прописа из става 1. овог члана, својим актом, ближе утврђује изглед униформе коју носе службеници обезбеђења.

Члан 59.

Правно лице и предузетник за приватно обезбеђење дужни су да утврде изглед и садржину знака (лого) који ће користити као сопствено обележје на униформи, возилима и објектима.

Члан 60.

Службеници обезбеђења, који непосредно врше послове приватног обезбеђења, дужни су да носе униформу.

Униформа се може носити само за време вршења посла.

У обављању послова обезбеђења лица, службеник обезбеђења послове може вршити у грађанском оделу, на основу писаног налога правног лица и предузетника за приватно обезбеђење.

Члан 61.

Униформа и знак (лого) приватног обезбеђења, по изгледу и боји, морају се јасно разликовати од униформи и ознака на возилима службеника полиције, војске, царине или униформе и ознаке било ког другог државног органа.

2. Легитимација

Члан 62.

Легитимацију службеника приватног обезбеђења издаје Министарство.

За издавање легитимације из става 1. овог члана наплаћује се такса у смислу прописа којима је уређен буџетски систем Републике Србије.

Висину таксе из става 2. овог члана прописује министар.

Средства од таксе из става 2. овог члана приходи су буџета Републике Србије и уплаћују се на рачун прописан за уплату јавних прихода.

*Службени гласник РС, број 42/2015

Члан 63.

Захтев за издавање легитимације службенику обезбеђења подноси правно лице и предузетник за приватно обезбеђење код кога је службеник обезбеђења запослен или ангажован по основу уговора о привременим и повременим пословима, односно допунском раду, надлежној полицијској управи по месту рада или пребивалишта службеника обезбеђења, у року од осам дана од дана заснивања радног односа или закључења уговора.

Захтев за издавање легитимације садржи: име, презиме и ЈМБГ службеника обезбеђења и податке о врсти уговора на основу ког је службеник обезбеђења ангажован.

Службеник обезбеђења може имати само једну легитимацију.

Службеник обезбеђења не може да врши послове приватног обезбеђења нити да примењује овлашћења прописана овим законом ако код себе нема легитимацију, осим ако је ангажован као редар на јавном окупљању.

Службеник обезбеђења за време обављања послова приватног обезбеђења легитимацију, по правилу, носи истакнуту на предњој спољној страни униформе или одеће, изузев у случају када врши физичко обезбеђење лица. Ознака припадности правном лицу и предузетнику за приватно обезбеђење, знак (лого) и натпис „Обезбеђење”, а додатно и натпис „Security”, морају бити истакнути на видном делу униформе или опреме службеника обезбеђења.

Службеник приватног обезбеђења дужан је дати легитимацију на увид овлашћеном полицијском службенику или грађанину према коме примењује овлашћења из овог закона на њихов захтев.

Легитимација садржи име и презиме, фотографију и овлашћења службеника приватног обезбеђења коме је издата.

Правно лице и предузетник за приватно обезбеђење дужно је да врати легитимацију службеника обезбеђења Министарству у року од осам дана од:

1) дана престанка радног односа, ангажовања или распоређивања на друго радно место службеника обезбеђења без примене овлашћења;

2) дана обавештавања о одузимању лиценце или истека рока важења лиценце;

3) дана престанка рада или брисања из регистра привредних субјеката.

Службеник обезбеђења коме је престао радни однос, ангажовање или је распоређен на радно место без примене овлашћења дужан је да по захтеву правном лицу или предузетнику врати легитимацију, осим у случају када је изгубљену легитимацију огласио неважећом.

Враћена легитимација поништава се.

*Службени гласник РС, број 87/2018

Члан 64.

Ближу садржину, изглед и начин употребе легитимације службеника приватног обезбеђења прописује министар.

3. Ознаке и опрема на возилима

Члан 65.

Возила приватног обезбеђења не могу бити опремљена специјалном звучном и светлосном сигнализацијом.

Изузетно, возила приватног обезбеђења могу имати и користити жуто ротационо или трепћуће светло, у складу са прописима којима се уређује безбедност саобраћаја на путевима.

*Службени гласник РС, број 87/2018

VIII. ЕВИДЕНЦИЈЕ

Члан 66.

Брисан је (види члан 33. Закона - 87/2018-31)

Члан 67.

Правна лица и предузетници за приватно обезбеђење воде следеће евиденције:

1) евиденцију привремено и повремено ангажованих службеника обезбеђења, која садржи:

(1) редни број,

(2) име и презиме службеника обезбеђења,

(3) број легитимације службеника обезбеђења,

(4) датум и време ангажовања код послодавца,

(5) врсту послова које врши у редарској служби,

(6) место рада и радни распоред (назив и седиште корисника услуга, датум почетка и завршетка рада код корисника услуга),

(7) напомену (догађаји, запажања и сл. током реализације уговора);

2) евиденцију закључених уговора са корисницима, која садржи;

(1) редни број,

(2) број и датум закључења/прекида уговора о обезбеђењу,

(3) назив/име и презиме и седиште корисника услуга,

(4) предмет уговора о обезбеђењу (врста уговорених услуга),

(5) име и презиме надзорника обезбеђења за извршење уговора,

(6) број ангажованих службеника обезбеђења за извршење уговора,

(7) број ангажованог оружја за извршење уговора,

(8) број ангажованих транспортних возила за извршење уговора,

(9) напомену (догађаји, запажања и сл. током реализације уговора);

3) евиденцију збирке података за правна и физичка лица која се обезбеђују, која садржи:

(1) врсту података и назив збирке података,

(2) врсту радње обраде (системи техничке заштите, физичка заштита и др.),

(3) назив, име, седиште и адресу правног лица за приватно обезбеђење,

(4) датум започињања обраде, односно успостављања збирке података,

(5) сврху обраде (превентивна заштита и др.),

(6) правни основ обраде, односно успостављања збирке података (уговор и др.),

(7) категорију (правно и/или физичко) лица на које се подаци односе,

(8) врсту и степен тајности података,

(9) начин прикупљања и чувања података (системи техничке заштите, извештаји службеника обезбеђења физичке заштита лица и др.),

(10) рок чувања и употребе података,

(11) назив, име, седиште и адреса корисника података,

(12) име, презиме, место и адреса боравишта лица која се о обезбеђују,

(13) ознаку уношења, односно изношења података из Републике Србије са називом државе, односно међународне организације и страног корисника, правни основ и сврху уношења, односно изношења података,

(14) предузете мере заштите података,

(15) захтеве корисника поводом обраде података;

4) евиденцију штићених објеката и простора који се обезбеђују, која садржи:

(1) редни број,

(2) назив корисника, место и адреса објеката и простора који се обезбеђују,

(3) број ангажованих службеника обезбеђења,

(4) датум почетка/завршетка обезбеђења,

(5) величину објекта,

(6) напомену (специфичности објеката од значаја за обезбеђење);

5) евиденцију оружја, муниције, опреме и средстава за рад, која садржи:

(1) редни број,

(2) назив правног лица од којег је набављено/примљено оружје и муниција,

(3) датум пријема оружја и муниције,

(4) назив и број исправе на основу које је оружје и муниција набављено/примљено,

(5) податке о оружју (врста, марка, калибар, фабрички број, количина),

(6) податке о муницији (врста, калибар, количина),

(7) напомену (подаци о отуђеном, депонованом у МУП, продатом, изгубљеном, оштећеном оружју и муницији и сл.);

6) евиденцију издатих налога за ношење оружја и грађанског одела, која садржи:

(1) редни број,

(2) датум и време издавања/враћања налога,

(3) име и презиме службеника обезбеђења којима је издато оружје и количина муниције,

(4) име, презиме, место и адреса боравишта лица која се о обезбеђују оружјем,

(5) назив корисника, место и адреса објеката и простора који се обезбеђују оружјем,

(6) број ангажованих службеника обезбеђења,

(7) датум почетка/завршетка обезбеђења,

(8) подаци о исправности оружја и муниције,

(9) напомену (подаци о употреби оружја и муниције у време трајања налога);

7) евиденцију одржаних вежбовних гађања из ватреног оружја, која садржи:

(1) редни број,

(2) назив овлашћеног стрелишта,

(3) име и презиме службеника обезбеђења,

(4) датум и време вежбовног гађања,

(5) врсту, марку и серијски број оружја са којим се обавља гађање,

(6) врсту гађања, калибар и количина утрошене муниције,

(7) резултат вежбовног гађања,

(8) име и презиме одговорне особе за извођење вежбовног гађања,

(9) напомену (запажања са изведеног вежбовног гађања);

8) евиденцију о примени средстава принуде:

(1) идентификациони подаци службеника обезбеђења који подноси извештај,

(2) датум, време и место догађаја,

(3) име и презиме, адреса и други лични подаци лица против којег је употребљено средство принуде,

(4) врста средства принуде,

(5) врста и степен сваке повреде нанесене било којем лицу (грађанин или службеник обезбеђења) а која је резултат употребљене силе,

(6) датум, време и место пружања медицинског третмана повређенима,

(7) име и презиме и бројеви личних карата сведока догађаја,

(8) датум и време извештаја подручној полицијској управи;

9) евиденцију извештаја о кривичним делима која се гоне по службеној дужности и прекршајима са елементима насиља, достављеним надлежној полицијској управи, која садржи:

(1) редни број,

(2) врста кривичног дела/прекршаја (квалификација),

(3) подаци о извору информације из предмета извештаја (алармни систем, физичко лице, службеник обезбеђења, други извори),

(4) назив ПУ којој је достављен извештај,

(5) датум, време и начин подношења извештаја ПУ (телефоном, писано, лично),

(6) име, презиме и функција службеника обезбеђења које је доставило извештај,

(7) подаци о мерама предузетим од стране службеника обезбеђења по достављању извештаја,

(8) подаци о мерама предузетим од стране ПУ по достављању извештаја,

(9) напомена (статус извештаја: активан/пасиван);

10) евиденцију о извршеној стручној обуци и стручном испиту службеника обезбеђења, која садржи:

(1) редни број,

(2) врсту извршене стручне обуке и стручног испита,

(3) датум и број издатих потврда о обучености и сертификата о положеном стручном испиту,

(4) назив Центра за обуку који је издао потврду о обучености и тела које је издало сертификат о положеном стручном испиту,

(5) датум и место извођења кондиционе обуке по врстама (вежбовна гађања, борилачке вештине, студија случаја) са бројем службеника обезбеђења присутних на обуци и подацима о извођачима,

(6) напомену.

Евиденцију из става 1. тачка 2) овог члана правна лица и предузетници из члана 45. овог закона (самозаштита) воде за уговоре које закључују са правним лицима из области приватног обезбеђења.

Евиденције из става 1. тач. 5), 6), и 7) овог члана не воде правна лица и предузетници који послове приватног обезбеђења не врше са оружјем.

Евиденције из става 1. овог члана воде се ручно или електронски у складу са прописима којима се уређује заштита података о личности и чувају се трајно.

Члан 67а

Правна лица, предузетници и школске установе које имају овлашћење за спровођење обуке за вршење послова приватног обезбеђења воде следеће евиденције:

1) Евиденцију о предавачима и контролорима стручне обуке која садржи:

(1) пријаву за предавача или контролора стручне обуке,

(2) фотокопије аката којима се доказује испуњеност услова за спровођење стручне обуке,

(3) назив програмске јединице за предмете/теме за коју је предавач/контролор ангажован;

2) Евиденцију о полазницима обуке која садржи:

(1) пријаву за похађање стручне обуке,

(2) уговор о организовању и спровођењу стручне обуке за полазника обуке,

(3) план стручне обуке по програму обуке и терминима наставних јединица по датуму и време и евиденцију присутности полазника на стручној обуци,

(4) завршни тест полазника обуке;

3) Дневник стручне обуке који садржи:

(1) списак полазника циклуса обуке (име, презиме и по потреби средње име),

(2) датум и време обраде наставних јединица, име, презиме предавача, име и презиме полазника који је одсутан са обуке,

(3) датум и време обраде наставних јединица допунске обуке, име, презиме предавача, име и презиме полазника који је присутан на допунској обуци;

4) Евиденцију издатих потврда о обучености, која садржи:

(1) редни број,

(2) име, презиме и ЈМБГ лица коме је издата потврда,

(3) врсту/назив програма обуке и трајање обуке у данима и наставним часовима,

(4) евиденциони број потврде, датум и место издавања.

Податке у евиденцији из става 1. тачка 2) подтачка (3) и тачка 3. подтач. (2) и (3) уносе предавачи који су држали обуку.

Евиденције из става 1. овог члана воде се ручно или електронски у складу са прописима којима се уређује заштита података о личности и чувају се десет година.

*Службени гласник РС, број 87/2018

IX. ЗАШТИТА ПОДАТАКА

Члан 68.

Подаци који су прикупљени у вршењу посла приватног обезбеђења могу се користити само у сврху за коју су прикупљени и не могу се уступати трећим лицима или јавно објављивати, осим ако је другачије прописано или уговорено.

Лице на које се подаци односе има право да захтева да му се прикупљени подаци ставе на увид, што обухвата право на преглед, читање и слушање података, као и прављење забелешки, а о свом трошку и добијање копија података (фотокопију, аудио копију, видео копију, дигиталну копију и сл.) у облику у којем се информација налази, као и да, у складу са прописима, захтева измену или брисање података.

Ако је збирка података успостављена уговором, или на основу пристанка у писаном облику, у случају испуњења или раскида уговора, односно повлачења пристанка у писаном облику, правно лице за приватно обезбеђење, односно предузетник за приватно обезбеђење обавезно је да податке преда кориснику или да их брише у року од 15 дана од дана раскида уговора, односно повлачења пристанка, а друге податке који нису од значаја или које корисник одбије да преузме, уништи у року од осам дана.

Члан 69.

Правна лица и предузетници који врше послове приватног обезбеђења, као и службеници обезбеђења, дужни су да као тајну, у складу са законом и другим прописима којима се уређује тајност података, чувају све податке које сазнају у вршењу послова, осим у случајевима предвиђеним законом.

Обавеза из става 1. овог члана траје и по престанку обављања делатности правних лица и предузетника који врше послове приватног обезбеђења, односно по престанку радног односа службеника обезбеђења, све до законом прописаног рока.

X. НАДЗОР И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

*Службени гласник РС, број 87/2018

Члан 70.

Надзор приватног обезбеђења врши Министарство и надлежне инспекцијске службе у складу са утврђеним делокругом.

Министарство врши надзор испуњености услова и начина обављања делатности, примену овлашћења и вођење евиденција у складу са овим законом и спровођење прописа о држању и ношењу оружја приватног обезбеђења.

*Службени гласник РС, број 87/2018

Члан 71.

Полицијски службеник који обавља послове утврђене прописима о приватном обезбеђењу (у даљем тексту: овлашћени полицијски службеник), у вршењу надзора над спровођењем овог закона, има право и дужност да проверава услове и начин обављања делатности, примену овлашћења, вођење евиденција, начин чувања и ношења ватреног оружја, као и да, по потреби, спроводи и друге радње којима се остварује непосредан и ненајављен увид у вршење послова приватног обезбеђења.

Овлашћени полицијски службеник о спроведеном надзору сачињава записник.

Записник се по правилу сачињава у службеним просторијама Министарства најкасније у року од три дана од дана завршеног надзора.

Надзирани субјект дужан је да полицијском службенику омогући вршење надзора, стави на располагање одговарајућу документацију и пружи све потребне податке и обавештења.

Одговорно лице надзираног органа може да стави примедбе у писаном облику на записник о обављеном надзору у року од три дана од дана обавештавања о записнику.

Овлашћени полицијски службеник дужан је да размотри примедбе на записник о обављеном надзору и да, према потреби, понови радње на које се примедбе односе, односно да измени или одустане од предложене мере.

У току надзора овлашћени полицијски службеници могу, уз потврду, привремено одузети пословне књиге, евиденције, другу документацију, видео снимке или друге исправе, до окончања поступка надзора.

Контролу службеника обезбеђења и редара могу вршити униформисани полицијски службеници Министарства у погледу ношења униформе, опреме, оружја и муниције, поседовања легитимације и начина примене овлашћења, о чему сачињавају извештај.

*Службени гласник РС, број 87/2018

Члан 72.

Ако надзирани орган у остављеном року није отклонио надзором утврђене неправилности и недостатке који су унети у записник о обављеном надзору, решењем ће се наложити мере и одредити рок за њихово отклањање.

О примедбама на записник из члана 71. овог закона овлашћени полицијски службеник не одлучује посебно, већ их цени све заједно и сваку посебно у образложењу решења из става 1. овог члана.

Решењем се може забранити надзираном субјекту обављање делатности или обуке приватног обезбеђења у периоду до 60 дана ако делатност врши без лиценце или овлашћења.

Надзирани субјекат коме је привремено забрањено обављање делатности може наставити са њиховим обављањем ако се у контролном надзору утврди да је отклонио неправилности и недостатке.

*Службени гласник РС, број 87/2018

Члан 73.

Овлашћени полицијски службеници Министарства могу лице које поседује лиценцу која се за обављање послова приватног обезбеђења издаје физичком лицу, да упути на лекарски преглед, ако се оправдано посумња да више не испуњава психофизичке услове за вршење послова.

Члан 74.

Против решења из чл. 72. и 73. овог закона може се изјавити жалба министру.

Члан 75.

Министар, у складу са прописима којима се уређује државна управа, у циљу остваривања сарадње са удружењима правних лица и предузетника за послове приватног обезбеђења и службеника обезбеђења и праћења области приватног обезбеђења и подношења иницијатива за унапређење обављања послова у тој области у складу са новим стандардима, решењем оснива посебну радну групу – Стручни савет за унапређење приватног обезбеђења и јавно приватног партнерства у сектору безбедности.

Регистрована удружења правних лица и предузетника за послове приватног обезбеђења и службеника обезбеђења, из реда својих чланова, предлажу министру кандидата за члана Стручног савета за унапређење приватног обезбеђења.

Xа ОЦЕНА УСАГЛАШЕНОСТИ УСЛУГА ПРИВАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

*Службени гласник РС, број 87/2018

Члан 75а

Акредитовано тело врши оцењивање усаглашености квалитета услуга приватног обезбеђења у складу са важећим српским и европским стандардима, по захтеву корисника услуга приватног обезбеђења, даваоца услуга приватног обезбеђења и других заинтересованих страна.

Акредитовано тело за оцену усаглашености квалитета услуга приватног обезбеђења из става 1. овог члана акредитује се код надлежног тела за акредитацију.

Ради извршавања појединих послова оцене усаглашености услуга приватног обезбеђења, акредитовано тело може ангажовати акредитоване лабараторије, правна лица, научне установе, институте или стручна лица из области друштвене безбедности или техничке заштите.

*Службени гласник РС, број 87/2018

XI. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 76.

Новчаном казном од 500.000 до 2.000.000 динара, казниће се за прекршај правно лице за приватно обезбеђење ако:

1) врши полицијске или друге послове безбедности које врше органи државне управе, односно ако врши послове који су у искључивој надлежности државних органа и примењује оперативне методе и средства, односно оперативно-техничка средства и методе које надлежни органи примењују на основу посебних прописа (члан 2. ст. 2. и 3);

2) врши послове посредовања у наплати потраживања (члан 7);

3) за послове приватног обезбеђења ангажује физичко лице без лиценце за вршење послова приватног обезбеђења или за вршење послова редарске службе ангажује физичко лице без лиценце за вршење послова редарске службе (члан 8);

4) послове приватног обезбеђења лица, имовине и пословања врши на начин којим се омета рад државних органа и нарушава спокојство грађана (члан 19);

5) врши послове приватног обезбеђења, а нема закључен писани уговор са правним или физичким лицем коме пружа услуге или закључи уговор којим се уговара мањи ниво услуга обезбеђења од оних који су предвиђени актом о процени ризика (члан 20. ст. 1. и 4);

6) врши послове приватног обезбеђења, а не сачини план обезбеђења или ако план обезбеђења не садржи и план система техничке заштите, када се кориснику пружају услуге техничке заштите (члан 20. ст. 7–10);

7) послове физичке заштите врши ван штићеног објекта или границе штићеног простора (члан 21. став 2);

8) поседује ватрено оружје које по врсти и броју не одговара дозвољеним врстама и броју оружја и муниције (члан 24);

9) техничка средства која се користе у обављању послова приватног обезбеђења користи на начин којим се нарушава приватност других (члан 31. став 2);

10) при вршењу послова заштите објекта или простора који се користе за јавну употребу користи уређаје за снимање слике, а на видљивом месту не истакне обавештење да је објекат или простор заштићен видео обезбеђењем или ако не архивира снимке или архивиране снимке, на захтев, не стави на увид овлашћеном полицијском службенику (члан 32. став 1);

11) податке са архивираних снимака не користи у сврху за коју су прикупљени или ако их уступи трећим лицима или јавно објави (члан 32. ст. 2. и 3);

12) изврши планирање система техничке заштите без процене ризика, када је она по закону обавезна (члан 34);

13) за послове пратње и обезбеђења транспорта и преноса новца, вредносних и других пошиљака, користе специјална возила за транспорт која не испуњавају прописане услове (члан 36);

14) при обављању послова пратње и обезбеђења транспорта и преноса новца, вредносних и других пошиљака, посаду специјалног возила не сачињавају најмање два службеника обезбеђења или ако су службеници обезбеђења из различитих правних лица или ако свим члановима посаде не обезбеди прописану врсту ватреног оружја и другу опрему у складу са овим законом (члан 37);

15) врши послове обезбеђења преношења новца и вредносних пошиљки пешице, а не користи системе за електрохемијску заштиту вредности и кофер у складу са овим законом (члан 38);

16) за преношење новца и вредносних пошиљки пешице не ангажује најмање једног службеника обезбеђења или ако службенику обезбеђења не омогући уређај за комуникацију са контролним центром (члан 39);

17) организује послове одржавања реда, односно редарску службу са ношењем оружја (члан 40. став 3);

18) контролни центар нема организовано дежурство најмање једног оператера током 24 часа или патролни тим за интервенцију током 24 часа од најмање два службеника обезбеђења или писане процедуре за обављање послова за сваки штићени објекат (члан 44. став 4);

19) приликом вршења послова приватног обезбеђења службеници обезбеђења не носе униформу (члан 60. став 1);

20) користи униформу и знак (лого) приватног обезбеђења, који се, по изгледу и боји, јасно не разликују од униформи и ознака на возилима службеника полиције, војске, царине или униформе и ознаке било ког другог државног органа (члан 61);

21) не поднесе захтев за издавање легитимације службенику обезбеђења који испуњава услове за издавање легитимације (члан 63. став 1);

22) ознака припадности, знак (лого) и натпис „Обезбеђење”, односно „Security” нису истакнуте на видном делу униформе и опреме службеника обезбеђења (члан 63. став 5);

23) не врати Министарству легитимацију службеника обезбеђења (члан 63. став 8);

24) користи возила која су опремљена специјалном звучном и светлосном сигнализацијом (члан 65. став 1);

25) податке који су прикупљени у вршењу послова приватног обезбеђења користи супротно од сврхе за коју су прикупљени или их уступи трећим лицима или их јавно објави (члан 68. став 1);

26) податке из збирке података, која је успостављена уговором, или на основу пристанка у писаном облику, у случају испуњења или раскида уговора, односно повлачења пристанка у писаном облику, не преда кориснику или их не брише у року од 15 дана од дана раскида уговора, односно повлачења пристанка, односно ако, у року од осам дана, не уништи друге податке који нису од значаја или које корисник одбије да преузме (члан 68. став 3);

27) као тајну, у складу са законом и другим прописима којима се уређује тајност података, не чува све податке које сазна у вршењу послова (члан 69. став 1);

28) овлашћеном полицијском службенику не омогући вршење надзора или не стави на располагање одговарајућу документацију или не пружи све потребне податке и обавештења (члан 71. став 4).

За радње из става 1. тач. 1)–8) и 28) овог члана, поред новчане казне, правном лицу за приватно обезбеђење изриче се и заштитна мера забране вршења одређених делатности у трајању од шест месеци до три године.

За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара.

Одговорном лицу у правном лицу, поред новчане казне, изриче се заштитна мера забране одговорном лицу да врши одређене послове, у трајању од три месеца до једне године, за прекршаје из става 1. тач. 1)–8) и 28) овог члана.

За радње из става 1. овог члана, казниће се за прекршај и предузетник за приватно обезбеђење новчаном казном од 250.000 до 500.000 динара.

За радње из става 1. тач. 1)–8) и 28) овог члана, поред новчане казне, предузетнику за приватно обезбеђење изриче се и заштитна мера забране вршења одређених делатности у трајању од шест месеци до три године.

*Службени гласник РС, број 87/2018

Члан 77.

Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара, казниће се за прекршај правно лице за приватно обезбеђење ако:

1) у року од осам дана не обавести надлежну полицијску управу о престанку рада или гашењу (члан 18);

2) у року од 8 дана од настале промене месно надлежној полицијској управи не достави обавештење о закључењу, анексу или раскиду уговора (члан 20. став 11);

3) службенику обезбеђења који врши послове приватног обезбеђења са оружјем не изда налог за ношење оружја (члан 26. став 1);

4) послове приватног обезбеђења врши са оружјем, а најмање једанпут годишње не изврши вежбовно гађање за службенике обезбеђења који раде на пословима обезбеђења са оружјем (члан 28);

5) употребљава техничка средства која, у погледу квалитета, сигурности и гаранција, не испуњавају законске норме и техничке стандарде који важе у Републици Србији или ако их не одржава у исправном и функционалном стању (члан 35);

6) за вршење послова одржавања реда, односно редарске службе на јавном скупу ангажује више од 10 службеника обезбеђења или редара, а не сачини план обезбеђења (члан 41. став 1);

7) организује вршење послова редарске службе током којих службеници обезбеђења нису у униформи или ако службеници обезбеђења и редари нису опремљени једнообразним јакнама или прслуцима са светлоодбојним тракама и утврђеним натписима (члан 42. ст. 1. и 2);

8) Контролни центар не води прописану евиденцију (члан 44. став 6);

9) у року од 48 часова не достави полицијској управи извештај о употреби средстава принуде са мишљењем (члан 56. став 4);

10) у прописаном року не поднесе захтев за издавање легитимације службенику обезбеђења који испуњава услове за издавање легитимације (члан 63. став 1);

11) у прописаном року не врати Министарству легитимацију службеника обезбеђења (члан 63. став 8);

12) прописане евиденције не води и не чува или их води и чува на начин који није прописан (члан 67);

За радње из става 1. овог члана, казниће се за прекршај и одговорно лице у правном лицу за приватно обезбеђење новчаном казном од 25.000 до 80.000 динара.

За радње из става 1. овог члана, казниће се за прекршај и предузетник за приватно обезбеђење новчаном казном од 50.000 до 250.000 динара.

*Службени гласник РС, број 87/2018

Члан 78.

Новчаном казном од 500.000 до 2.000.000 динара и заштитном мером забране правном лицу да врши одређене делатности у трајању од шест месеци до три године, казниће се за прекршај правно лице ако:

1) врши делатност приватног обезбеђења без лиценце (члан 8. став 1);

2) за вршење послова приватног обезбеђења ангажује правно лице, предузетника или физичко лице без лиценце за вршење послова приватног обезбеђења (члан 8. став 1);

3) за послове редарске службе ангажује физичка лица без лиценце за вршење послова редарске службе (члан 8. став 2).

Одговорно лице у правном лицу казниће се новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара и заштитном мером забране одговорном лицу да врши одређене послове у трајању од три месеца до једне године, за прекршаје из става 1. овог члана.

За радње из става 1. овог члана, казниће се за прекршај и предузетник новчаном казном од 250.000 до 500.000 динара и заштитном мером забране вршења одређених делатности у трајању од шест месеци до три године.

Новчаном казном у износу од 50.000 до 150.000 динара и заштитном мером забране вршења одређених делатности у трајању од три месеца до годину дана, казниће се за прекршај физичко лице које врши послове приватног обезбеђења без лиценце или редарску службу без лиценце (члан 8).

*Службени гласник РС, број 87/2018

Члан 79.

Новчаном казном од 10.000 до 80.000 динара, казниће се за прекршај службеник обезбеђења ако:

1) послове приватног обезбеђења лица, имовине и пословања врши на начин којим се омета рад државних органа и нарушава спокојство грађана (члан 19);

2) самостално пружа услуге приватног обезбеђења правном или физичком лицу, а није запослен нити по уговору ангажован у правном лицу или код предузетника за приватно обезбеђење нити је регистрован као предузетник (члан 20. став 1);

3) врши послове физичке заштите лица у грађанском оделу, а оружје не носи на прописан начин (члан 22. став 2);

4) у вршењу послова физичке заштите лица, имовине и пословања, изузев у случајевима из члана 25. став 2. овог закона, оружје и муницију носи ван штићеног објекта или простора (члан 25. став 1);

5) носи оружје, а код себе нема налог за ношење службеног оружја или на захтев овлашћеног лица Министарства не да на увид оружје и налог или ако за време вршења посла носи лично оружје (члан 26. ст. 2. и 3);

6) ван штићеног објекта не поступи по наређењу полицијског службеника, осим у случајевима када би тим поступањем извршио кривично дело (члан 27);

7) редарску службу врши са оружјем (члан 40. став 3);

8) током вршења посла у редарској служби регулише саобраћај ван границе штићеног простора (члан 42. став 3);

9) у патролном тиму не интервенише у складу са писаним процедурама или не утврди разлоге активирања аларма, или ако се креће улицама и путним правцима који нису утврђени писаним процедурама, осим у случајевима више силе, или ако као вођа тима или оператер контролног центра о вршењу кривичног дела или прекршаја са елемeнтима насиља не обавести полицију, односно друге јавне службе када постоји потреба за њиховим ангажовањем (члан 44. ст. 7–9);

10) врши радње на које није овлашћен (члан 46);

11) врши преглед лица које није истог пола, изузев када је неопходан хитан преглед лица ради одузимања оружја или предмета подобних за напад или самоповређивање (члан 49. став 4);

12) не сачини потврду о привремено одузетим предметима или не чува привремено одузете предметe или их не врати лицу које напушта штићени објекат или их не преда полицијским службеницима (члан 49. ст. 7–10);

13) о привременом задржавању лица одмах не обавести полицију (члан 50. став 2);

14) средства за везивање употреби на начин који није прописан (члан 51. став 2);

15) не престане са употребом физичке снаге након престанка напада или отпора лица (члан 52. став 5);

16) не престане са употребом гасног спреја након престанка напада или активног отпора лица или не обезбеди пружање адекватне медицинске помоћи лицу након употребе гасног спреја или ако ова средства употребљава на начин који није прописан (члан 53. ст. 3–5);

17) за вршење послова користи псе који нису дресирани за вршење приватног обезбеђења или ако их не води водич пса или ако се приликом употребе пса изазива узнемиреност грађана (члан 54);

18) не пружи прву помоћ лицу које је повређено употребом средстава принуде или одмах не обавести лекарску службу или ако о употреби средстава принуде одмах не обавести полицију, или ако извештај о употреби средстава принуде, у року од 12 часова, не достави одговорном лицу у правном лицу или код предузетника за приватно обезбеђење (члан 56. ст. 1–3);

19) униформу носи на начин који није прописан (члан 60. ст. 1. и 2);

20) приликом вршења послова обезбеђења и примене овлашћења код себе нема легитимацију, или ако је не да на увид овлашћеном полицијском службенику или грађанину према коме примењује овлашћење, на њихов захтев (члан 63. ст. 4. и 6);

21) по престанку радног односа, ангажовања или распоређивања на друго радно место без примене овлашћења на захтев правног лица или предузетника, не врати легитимацију (члан 63. став 9);

22) као тајну, у складу са законом и другим прописима којима се уређује тајност података, не чува све податке за које сазна у вршењу послова (члан 69).

Новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара, казниће се за прекршај редар за прекршаје из става 1. тач. 1), 6), 7), 8), 10–13), 15) и 18) овог члана.

За радње из става 1. овог члана, службенику обезбеђења, поред новчане казне, може се изрећи заштитна мера забране вршења одређених делатности у трајању од три месеца до једне године.

*Службени гласник РС, број 87/2018

Члан 80.

Новчаном казном од 500.000 до 2.000.000 динара, казниће се за прекршај правно лице које користи услуге приватног обезбеђења ако:

1) нема закључен писани уговор са правним лицем или предузетником за приватно обезбеђење које је ангажовало да му пружа те услуге (члан 20. став 1);

2) не прихвати да на видљивом месту истакне обавештење да је објекат или простор који се користи за јавну употребу, заштићен видео обезбеђењем или ако архивиране снимке не чува најмање 30 дана или ако их, на захтев, не стави на увид овлашћеном полицијском службенику (члан 32. став 1);

За радње из става 1. овог члана, казниће се за прекршај и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 50.000 до 150.000 динара.

За радње из става 1. овог члана, казниће се за прекршај предузетник који користи услуге приватног обезбеђења новчаном казном од 250.000 до 500.000 динара.

За радње из става 1. овог члана, казниће се за прекршај физичко лице које користи услуге приватног обезбеђења новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара.

*Службени гласник РС, број 87/2018

Члан 81.

Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара, казниће се за прекршај правно лице које користи услуге приватног обезбеђења ако не осигура одржавање и сервисирање техничких средстава у складу са овим законом и уговором (члан 35. став 2).

За радњу из става 1. овог члана, казниће се за прекршај и одговорно лице у правном лицу који користе услуге приватног обезбеђења новчаном казном од 25.000 до 80.000 динара.

За радњу из става 1. овог члана, казниће се за прекршај предузетник који користи услуге приватног обезбеђења новчаном казном од 50.000 до 250.000 динара.

За радњу из става 1. овог члана, казниће се за прекршај физичко лице које користи услуге приватног обезбеђења новчаном казном од 25.000 до 80.000 динара.

*Службени гласник РС, број 87/2018

Члан 82.

Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара, казниће се за прекршај организатор скупа ако:

1) за послове редарске службе ангажује физичка лица без лиценце за вршење послова редарске службе (члан 8. став 2);

2) организује послове одржавања реда, односно редарску службу са ношењем оружја (члан 40. став 3);

3) за вршење послова одржавања реда, односно редарске службе на јавном скупу ангажује више од 10 редара, а не сачини план обезбеђења или ако план обезбеђења са пријавом не достави Министарству (члан 41);

4) организује вршење послова редарске службе током кога редари нису опремљени једнообразним јакнама или прслуцима са светлоодбојним тракама и утврђеним натписима (члан 42. ст. 1. и 2);

За радње из става 1. овог члана, казниће се за прекршај и вођа окупљања и одговорно лице редарске службе новчаном казном од 25.000 до 50.000 динара.

*Службени гласник РС, број 87/2018

Члан 83.

Новчаном казном од 500.000 до 2.000.000 динара, казниће се за прекршај правно лице које обавља самозаштитну делатност, ако:

1) за обављање самозаштитне делатности није добило одговарајућу лиценцу (члан 45. став 1);

2) обавља послове процене ризика у заштити лица, имовине и пословања и техничке заштите супротно одредбама овог закона (члан 45. став 3);

3) врши транспорт новца, вредносних и других пошиљки за сопствене потребе, а није добило одговарајућу лиценцу (члан 45. став 4);

4) пружа услуге обезбеђења другима (члан 45. став 5).

За радње из става 1. овог члана, казниће се за прекршај и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 50.000 до 150.000 динара.

За радње из става 1. овог члана, казниће се за прекршај предузетник који организује самозаштитну делатност, новчаном казном од 250.000 до 500.000 динара.

*Службени гласник РС, број 87/2018

Члан 84.

Новчаном казном од 500.000 до 2.000.000 динара, казниће се за прекршај привредно друштво и школска установа која спроводи обуку физичких лица за вршење послова приватног обезбеђења, ако:

1) обуку спроводи без добијеног овлашћења Министарства (члан 13. став 1);

2) спроводи обуку физичких лица за вршење послова приватног обезбеђења, а не испуњава или престане да испуњава материјалне, техничке, стручне и кадровске услове за обављање послова обуке (члан 13. став 1);

3) спроводи обуку за вршење послова приватног обезбеђења ван простора за који је добијено овлашћење или спроводи обуку на начин који је супротан програму и плану обуке или изда потврду о завршеној обуци полазницима обуке, који је нису похађали у складу са програмом и планом обуке (члан 13. став 6);

4) не достави обавештење Министарству о почетку циклуса обуке (члан 13. став 7);

5) прописане евиденције не води и не чува их или их води и чува на начин који није прописан (члан 67а).

За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 50.000 до 150.000 динара.

За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај предузетник који је овлашћен да спроводи обуку физичких лица за вршење послова приватног обезбеђења новчаном казном од 250.000 до 500.000 динара.

За радњу из става 1. тачка 5) овог члана, казниће се за прекршај и физичко лице – предавач новчаном казном у износу од 50.000 до 150.000 динара.

*Службени гласник РС, број 87/2018

XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 85.

Прописи за извршавање овог закона донеће се у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 86.

Правна лица и предузетници који на дан ступања на снагу овог закона обављају делатност приватног обезбеђења ускладиће свој рад са одредбама овог закона до 1. јануара 2017. године*, осим за одредбе из члана 24. став 1. и члана 38. овог закона, за које је рок за усклађивање са одредбама овог закона три године.

*Службени гласник РС, број 42/2015

 

Члан 87.

Правно лице и предузетник са Лиценцом за вршење послова обезбеђења транспорта и преноса новца и вредносних пошиљки дужни су да, у року од 18 месеци од дана ступања на снагу овог закона, прибаве специјализовано возило за транспорт које испуњава услове из члана 36. тач. 1)–5) овог закона, односно да у року од три године од дана ступања на снагу овог закона прибаве возило које испуњава и услове из члана 36. тач. 6) и 7) овог закона.

Члан 88.

Физичка лица која су у време ступања на снагу овог закона запослена код правних лица која врше послове приватног обезбеђења у непрекидном трајању од најмање пет година могу наставити рад, а захтев за минималним стручним образовањем морају испунити у року од три године од дана ступања на снагу овог закона.

Остале услове прописане овим законом лица која на дан ступања на снагу овог закона врше послове обезбеђења морају испунити до 1. јануара 2017. године.

*Службени гласник РС, број 42/2015

Члан 89.

Правно лице за приватно обезбеђење, које на дан ступања на снагу овог закона поседује оружје у броју већем од половине запослених службеника обезбеђења са оружјем, дужно је да то оружје и припадајућу муницију преда (депонује) Министарству, у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Предато оружје и муниција могу се преузети у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона, ако правно лице за приватно обезбеђење повећа број запослених којима је потребно обезбедити оружје, сагласно члану 24. став 2. овог закона, а могу се и отуђити, непосредно или посредством привредног субјекта овлашћеног за промет оружја и муниције, у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.

О броју и врсти предатог оружја из става 1. овог члана, Министарство правном лицу доноси решење.

Ако се оружје не отуђи или не преузме у роковима из става 2. овог члана постаје својина Републике Србије.

Члан 90.

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе одредбе члана 17. став 2. тачка 1) и члана 18. Закона о оружју и муницији („Службени гласник РС”, бр. 9/92, 53/93, 67/93, 48/94, 44/98, 39/03, 85/05 – др. закон, 101/05 – др. закон и 27/11 – УС) и члана 8. ст. 2. и 3, члана 8б и члана 21. став 1. тачка 5) Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама („Службени гласник РС”, бр. 67/03, 101/05, 90/07, 72/09 – др. закон и 111/09).

Члан 91.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ“ ЗАКОНА

Закон о изменама и допунама Закона о приватном обезбеђењу: „Службени гласник РС“, број 87/2018-31

Члан 48.

Подзаконски акти утврђени овим законом донеће се у року од 12 месеци од дана његовог ступања на снагу.

Прописи донети на основу Закона о приватном обезбеђењу („Службени гласник РС”, бр. 104/13 и 42/15) остају на снази до доношења прописа којим се стављају ван снаге, ако нису у супротности са одредбама овог закона.

Члан 49.

Сви поступци започети до ступања на снагу овог закона окончаће се применом прописа према којима су започети.

Стручни испит положен пре ступања на снагу овог закона остаје да важи.

Лиценце издате пре ступања на снагу овог закона остају да важе до истека рока на који су издате.

Овлашћења за спровођење стручне обуке која су издата на основу Закона о приватном обезбеђењу („Службени гласник РС”, бр. 104/13 и 42/15) важе шест месеци од дана ступања на снагу овог закона. За издавање новог овлашћења за спровођење стручне обуке подноси се захтев са потребним доказима у складу са овим законом. Од наплате таксе за издавање првог овлашћења за спровођење стручне обуке у складу са овим законом, ослобађају се само привредна друштва, правна лица и школске установе који су приликом издавања претходног овлашћења платили таксу у износу предвиђеном тарифним бројем 43а закона којим се уређују административне таксе.

Правна лица и предузетници за приватно обезбеђење дужни су да, у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона, обезбеде пословни простор у складу са овим законом.

Правна лица и предузетници за приватно обезбеђење чија возила су опремљена белим ротационим или трепћућим светлима дужни су да боју светла ускладе са одредбом члана 32. овог закона, у року од 12 месеци од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 50.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.