Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

ЗАКОН

о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење

*Службени гласник РС, број 41/2018

"Службени гласник РС", бр. 29 од 23. марта 2015, 113 од 17. децембра 2017, 41 од 31. маја 2018.

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет закона

Члан 1.

Овим законом прописују се, у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење радње и мере за ограничавање располагања имовином означених лица, надлежност државних органа за примену тих мера, као и права и обавезе физичких и правних лица у примени одредаба овог закона.

*Службени гласник РС, број 41/2018

Значење појмова

Члан 2.

Појмови, у смислу овог закона, имају следеће значење:

1) „Ограничавање располагања имовином” je привременa забранa преноса, конверзије, располагања и премештања имовине или привремено управљање том имовином на основу одлуке надлежног државног органа.

2) „Имовина” означава финансијска средства, имовину било које врсте, покретну или непокретну, материјалну или нематеријалну, без обзира како је стечена, исправе или инструменте у било којој форми, којима се доказује својина или интерес у односу на таква средства или имовину (нпр. банкарски кредити, путнички и банковни чекови, новчане упутнице, деонице, хартије од вредности, обвезнице, менице, акредитиви, камата, дивиденда или други приход наплаћен на основу или настао из тих средстава или имовине и др).

2а) „Имовина означеног лица” је имовина из тачке 2) овог члана која се налази у својини или државини означеног лица или којом означено лице посредно или непосредно управља.

3) „Означено лице” је физичко лице, правно лице, као и група или удружење, регистровано или нерегистровано, које је означено и стављено на листу терориста, терористичких организација или финансијера терориста, као и на листу лица која се доводе у везу са ширењем оружја за масовно уништење и посебним листама на основу: одговарајућих резолуција Савета безбедности Уједињених нација или аката међународних организација чији је држава члан, предлога надлежних државних органа или на основу образложеног захтева стране државе. Под посебним листама подразумевају се листе на основу резолуција Савета безбедности Уједињених нација или аката међународних организација чији је држава члан, а које се не односе на физичка или правна лица, групе или удружења, већ на покретне и непокретне ствари које се доводе у везу са ширењем оружја за масовно уништење, као што су бродови, авиони и друго.

3а) Означено лице јесте и свако физичко и правно лице које се, у смислу овог закона, доводи у везу са ширењем оружја за масовно уништење.

3б) Физичка или правна лица која су у вези са означеним лицима и која поступају у име или по налогу означених лица или су на други начин контролисана од стране означених лица, могу бити чланови уже породице означених лица (брачни или ванбрачни партнер, родитељи, браћа и сестре, деца, усвојена деца и пасторчад, и њихови брачни или ванбрачни партнери), физичка и правна лица која имају пословне односе са означеним лицима и на која означена лица посредно или непосредно имају доминантан утицај на вођење послова и доношење одлука, као и друга физичка и правна лица која са означеним лицима имају интересни однос.

4) „Финансирање тероризма” je обезбеђивање или прикупљање имовине или покушај њеног обезбеђивања или прикупљања, у намери да се користи или са знањем да може бити коришћена, у целини или делимично:

– за извршење терористичког акта;

– од стране терориста;

– од стране терористичких организација.

Финансирање тероризма је и подстрекавање и помагање у обезбеђивању и прикупљању имовине, без обзира да ли је терористички акт извршен и да ли је имовина коришћена за извршење терористичког акта.

4а) Финансирање ширења оружја за масовно уништење односи се на све радње обезбеђивања финансијских средстава или радње пружања финансијских услуга које су усмерене, у целости или делимично, на развој, производњу, стицање, поседовање, складиштење, испоруку, пружање брокерских услуга, претовар, транспорт и трансфер оружја за масовно уништење, као и средстава за његово преношење.

5) „Терористички акт” је дело утврђено протоколима наведеним у анексу уз Међународну конвенцију о сузбијању финансирања тероризма, као и било које друго дело чији је циљ да изазове смрт или тежу телесну повреду цивила или било ког другог лица које не учествује активно у непријатељствима у случају оружаног сукоба, када је сврха таквог дела, по његовој природи или сплету околности повезаних са тим делом, да застраши становништво, или да примора владу неке државе или неку међународну организацију да учини или да се уздржи од чињења неког дела.

6) „Терориста” је лице које само или са другим лицима:

– покуша или учини терористички акт на било који начин, непосредно или посредно;

– подстрекава и помаже у извршењу терористичког акта;

– има сазнања о намери групе терориста да изврши терористички акт, допринесе извршењу или помогне групи настављање вршења терористичког акта са заједничком сврхом.

7) „Терористичка организација” је група терориста која:

– покуша или учини терористички акт на било који начин, непосредно или посредно;

– подстрекава и помаже у извршењу терористичког акта;

– има сазнања о намери групе терориста да изврши терористички акт, допринесе извршењу или помогне групи настављање вршења терористичког акта са заједничком сврхом.

8) „Оправдано уверење да је лице терориста, да финансира тероризам, да је укључено у активности терористичке групе или вршење терористичког акта или је у вези са ширењем оружја за масовно уништење” је онај степен уверења који разуман човек просечних интелектуалних способности може стећи на основу доказа – чињеница које су општепознате или доказиве и веродостојних информација којима располажу надлежни државни органи.

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 41/2018

II. ЛИСТЕ ОЗНАЧЕНИХ ЛИЦА И ПОСТУПАК ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ЛИЦА

*Службени гласник РС, број 113/2017

1. Листe означених лица

*Службени гласник РС, број 113/2017

Листа означених лица Савета безбедности Уједињених нација и других међународних организација у којима је Република Србија члан

*Службени гласник РС, број 113/2017

Члан 3.

Листа означених лица донета од стране Савета безбедности Уједињених нација и других међународних организација у којима је Република Србија члан преузима се у оригиналу на енглеском језику и објављује на интернет страници Управе за спречавање прања новца.

Министарство надлежно за спољне послове дужно је да oбавештење о свакој промени на листи означених лица од стране Савета безбедности Уједињених нација и других међународних организација у којима је Република Србија члан, у најкраћем могућем року достави министарству надлежном за унутрашње послове, Управи за спречавање прања новца, Управи царина, Агенцији за привредне регистре, Републичком јавном тужилаштву, Народној банци Србије и органима надлежним за безбедносне и обавештајне послове.

Управа за спречавање прања новца (у даљем тексту: Управа) о свакој промени на листи означених лица из става 1. овог члана обавештава физичка и правна лица која су дужна да примењују радње и мере за спречавање финансирања тероризма, односно ширења оружја за масовно уништење у складу са законом.

Министар надлежан за послове финансија, на предлог Управе, прописује начин обавештавања из става 3. овог члана.

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 41/2018

2. Поступак за означавање лица

*Службени гласник РС, број 113/2017

Означaвање лица на основу решења Владе

*Службени гласник РС, број 113/2017

Члан 4.

Влада решењем утврђује листу означених лица на основу:

1) предлога надлежних државних органа, на основу оправданог уверења да је лице терориста, да финансира тероризам, да је укључено у активности терористичке групе или вршење терористичког акта, односно да је у вези са ширењем оружја за масовно уништење;

2) образложеног захтева друге државе.

Влада, најмање једном годишње, на предлог министра надлежног за послове финансија, а по прибављеном мишљењу надлежних државних органа из члана 5. став 1. овог закона разматра оправданост стављања на листу означених лица.

Управа о свакој промени на листи означених лица из става 1. овог члана обавештава физичка и правна лица која су дужна да примењују радње и мере за спречавање финансирања тероризма, односно ширења оружја за масовно уништење у складу са законом.

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 41/2018

  Означавање лица на предлог надлежног државног органа

*Службени гласник РС, број 113/2017

Члан 5.

Министарство надлежно за унутрашње послове или надлежно јавно тужилаштво или орган надлежан за безбедносне и обавештајне послове или Управа подноси Влади писмени и образложени предлог акта за означавање лица.

Уз предлог акта из става 1. овог члана прилажу се: подаци о лицу; информације које указују на оправданост уверења да је лице терориста, да финансира тероризам, да је укључено у активности терористичке групе или вршење терористичког акта, односно да је у вези са ширењем оружја за масовно уништење; подаци о имовини која може бити предмет ограничавања располагања, као и мишљења надлежних органа из става 1. овог члана.

Влада, на основу оправданог уверења одлучује о стављању предложеног лица на листу означених лица.

Решење о стављању на листу доставља се лично означеном лицу, у складу са законом.

Влада, преко министарства надлежног за спољне послове, упућује молбу другој држави да ограничи располагање имовином лицу које је решењем Владе стављено на листу означених лица, уколико постоји сазнање да означено лице има имовину у другој држави.

Молба садржи податке о лицу, чињенице које указују на оправданост уверења да је лице терориста, да финансира тероризам, да је укључено у активности терористичке групе или вршење терористичког акта, односно да је у вези са ширењем оружја за масовно уништење, као и податке о имовини која може бити предмет ограничавања располагања.

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 41/2018

  Означавање лица на захтев друге државе

*Службени гласник РС, број 113/2017

Члан 6.

Захтев за стављање на листу означених лица и ограничавање располагања имовином или средствима учињен од стране друге државе, доставља се дипломатским путем.

Влада,  на основу оправданог уверења да је лице терориста, да финансира тероризам, да је укључено у активности терористичке групе или вршење терористичког акта, односно да је у вези са ширењем оружја за масовно уништење, у најкраћем могућем року одлучује о предлогу акта надлежног министарства о стављању тог лица на листу из члана 3. овог закона.

Влада, преко министарства надлежног за спољне послове обавештава подносиоца захтева о стављању на листу означених лица.

Решење о стављању на листу означених лица, донето на основу образложеног захтева стране државе, доставља се означеном лицу, у складу са законом.

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 41/2018

Члан 6а

Решење о стављању на листу из чл. 5. и 6. овог закона објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”, као и на званичним интернет страницама Управе и министарства надлежног за унутрашње послове.

*Службени гласник РС, број 113/2017

 

  Поступак пред судом

*Службени гласник РС, број 113/2017

Члан 7.

Решење којим је означено лице стављено на листу означених лица, коначно је и против њега означено лице може покренути управни спор.

Управни спор се може покренути због:

1) погрешно утврђеног идентитета лица, и

2) непостојањa основа за стављање на листу означеног лица.

У случају из става 2. тачка 1) овог члана, надлежни суд доноси одлуку у управном спору у року од 30 дана од дана покретања поступка.

Стављање на листу означених лица Савета безбедности Уједињених нација

*Службени гласник РС, број 113/2017

Члан 7а

Влада, преко министарства надлежног за спољне послове, предлаже лице за стављање на листу означених лица Савета безбедности Уједињених нација:

1) ако је лице, које је на основу решења Владе стављено на листу означених лица, повезано са лицима и организацијама означеним резолуцијама Савета безбедности Уједињених нација,

2) ако се лице не налази на листи означених лица Савета безбедности Уједињених нација.

Уз предлог из става 1. овог члана достављају се подаци о лицу; информације које указују на оправданост уверења да је лице терориста, да финансира тероризам, да је укључено у активности терористичке групе или вршење терористичког акта, односно да је у вези са ширењем оружја за масовно уништење; подаци о имовини која може бити предмет ограничавања располагања, као и друге информације у складу са захтевима надлежних комитета Савета безбедности Уједињених нација.

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 41/2018

Брисање са листе означених лица Савета безбедности Уједињених нација

*Службени гласник РС, број 113/2017

Члан 7б

Влада, преко министарства надлежног за спољне послове, предлаже брисање лица са листе означених лица Савета безбедности Уједињених нација:

1) ако након разматрања оправданости стављања на листу означених лица на основу члана 4. овог закона донесе одлуку о брисању са листе означених лица;

2) ако је у поступку пред судом одлучено у корист означеног лица и лице је брисано са листе означених лица;

3) ако је наступила смрт означеног лица.

Уз предлог се достављају подаци о лицу, образложење о испуњености услова из става 1. овог члана, као и друге информације у складу са захтевима надлежних комитета Савета безбедности Уједињених нација.

*Службени гласник РС, број 113/2017

III. ОГРАНИЧАВАЊЕ РАСПОЛАГАЊА ИМОВИНОМ

Непосредна обавеза извештавања

Члан 8.

Правно или физичко лице дужно је да приликом обављања посла или делатности утврди да ли има послова или других сличних односа са означеним лицем.

Ако правно или физичко лице утврди да има послова или других сличних односа са означеним лицем дужно је да у најкраћем могућем року ограничи располагање имовином означеног лица и о томе одмах, а најкасније у року од 24 часа, обавести Управу.

Лице из става 2. овог члана дужно је да ограничи располагање имовином означеног лица до пријема решења о ограничавању располагања имовином, или обавештења да решење није донето, а најдуже седам дана од дана достављања обавештења Управи.

Лице из става 2. овог члана не сме учинити доступном своју или туђу имовину означеном лицу, лицу које означено лице директно или индиректно поседује или контролише, као и лицу које поступа у име и за рачун означеног лица или по његовим инструкцијама.

Лице из става 2. овог члана дужно је да уз обавештење достави име и презиме, адресу, односно назив и седиште, као и сву писану или електронску документацију и друге информације од значаја за идентификацију означеног лица, имовине и посла или других сличних односа.

Обавештење из става 2. и информације из става 5. овог члана достављају се у писменој или електронској форми, а ако се достављају телефонским путем, обавештење се мора потврдити у писменој форми.

Организација надлежна за вођење регистра привредних субјеката, удружења, задужбина, фондација, као и судови и јавни бележници дужни су да прегледају листу означених лица пре уписа у регистар, односно пре сачињавања или потврђивања уговора о промету непокретности. Упис у регистар неће се извршити, нити ће се уговор о промету непокретности сачинити, односно потврдити, у случају да је означено лице предложено за директора, одговорно лице или већинског власника привредног субјекта, удружења, задужбине, фондације или ако се означено лице појави као уговорна страна код промета непокретности.

Обавештење о неизвршењу уписа у регистар привредних субјеката, удружења, задужбина, фондација или о одбијању сачињавања, односно потврђивања уговора о промету непокретности, у случају из става 7. овог члана, доставља се Управи у најкраћем могућем року.

Радње и мере из овог члана односе се и на лице које поступа у име и за рачун означеног лица или по његовим инструкцијама.

Министар надлежан за послове финансија, на предлог Управе, уређује начин достављања обавештења из ст. 2. и 8. овог члана.

*Службени гласник РС, број 113/2017

Поступак у Управи

Члан 9.

Управа може да захтева податке о означеном лицу и његовој имовини од државних органа, организација и лица којима су поверена јавна овлашћења.

Државни органи, организације и лица којима су поверена јавна овлашћења су дужни да Управи, без одлагања, а најкасније наредног радног дана од дана пријема захтева, доставе све податке којима располажу о означеном лицу и његовој имовини.

Управа, без одлагања, а у нарочито оправданим околностима у року од три дана од дана достављања обавештења или информације из члана 8. овог закона, сачињава извештај.

Извештај садржи и податке о идентитету пријављеног лица и његовој имовини добијене од државних органа, организација и лица којима су поверена јавна овлашћења, као и закључак да ли је пријављено лице означено лице и да ли имовина подлеже ограничавању располагања.

Извештај из става 3. овог члана Управа доставља, без одлагања, министру надлежном за послове финансија.

Министар надлежан за послове финансија, на предлог Управе, уређује начин достављања података о означеном лицу и његовој имовини од стране државних органа, организација и лица којима су поверена јавна овлашћења.

Овлашћење за ограничавање располагања имовином

Члан 10.

Ако по пријему извештаја из члана 9. овог закона, министар надлежан за послове финансија утврди да се ради о означеном лицу и имовини која подлеже ограничавању располагања, без одлагања, решењем налаже ограничавање располагања имовином тог лица.

Решење о ограничавању располагања имовином обавезно садржи:

1) податке о означеном лицу;

2) податке о имовини чије располагање се ограничава;

3) означавање да ће имовином управљати Дирекција за управљање одузетом имовином, у складу са законом;

4) означавање лица којима се решење доставља.

Решење о ограничавању располагања имовином доставља се правном или физичком лицу код кога се имовина налази, означеном лицу, Дирекцији за управљање одузетом имовином, Управи, надлежном јавном тужилаштву, органу надлежном за безбедносне и обавештајне послове, министарству надлежном за спољне послове, министарству надлежном за унутрашње послове, као и другим државним органима који могу бити повезани са имовином означеном у том решењу.

Достављање решења о ограничавању располагања имовином врши се, у складу са правилима општег управног поступка.

Правно или физичко лице код кога се имовина налази дужно је да ограничи располагање имовином на основу решења о ограничавању располагања имовином.

*Службени гласник РС, број 113/2017

Обавештење да решење није донето

Члан 11.

Ако по пријему извештаја од Управе, министар надлежан за послове финансија утврди да се не ради о означеном лицу или о имовини која подлеже ограничавању располагања, односно да нема услова за ограничавање располагања имовином, дужан је да без одлагања, у писменој форми, обавести правно или физичко лице које је то обавештење доставило да може да настави активности које је обуставило.

Обавештење из става 1. министар надлежан за послове финансија доставља и Управи.

Трајање ограничавања располагања имовином

Члан 12.

Ограничавање располагања имовином траје док се означено лице налази на листи означених лица, односно до одлуке надлежног суда донете на основу овог закона.

Министар надлежан за послове финансија дужан је да два пута годишње, на предлог Управе, а по прибављеном мишљењу надлежних државних органа из члана 5. став 1. овог закона, размотри оправданост доношења решења о ограничавању располагања имовином.

Ако министар надлежан за послове финансија утврди да нису постојали услови за доношење решења о ограничавању располагања имовином, то решење ће поништити.

Управљање имовином чије је располагање ограничено

Члан 13.

Управљање имовином чије је располагање ограничено на основу овог закона врши Дирекција за управљање одузетом имовином, у складу са законом.

Управни спор

Члан 14.

Решење о ограничавању располагања имовином је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Управни спор се може покренути пред надлежним судом ако:

а) лице коме је ограничено располагање имовином није означено лице;

б) имовина чије је располагање ограничено није имовина чије се располагање мора ограничити у складу са овим законом.

Управни спор се може покренути, у складу са овим законом, за време трајања ограничења располагања имовином.

Покретање управног спора не одлаже извршење решења о ограничавању располагања имовином.

Дозвољено коришћење дела имовине

Члан 15.

Означено лице коме је ограничено располагање имовином може пред судом да покрене поступак ради изузимања дела имовине који је неопходан за основне животне трошкове (храна, станарина или рата стамбеног кредита, лечење и лекови, порез, премија осигурања, трошкови комуналија, трошкови за пружене правне услуге, накнада за редовно одржавање или чување средстава чије је располагање привремено ограничено или друге имовине или економских ресурса, који су настали након доношења решења о ограничавању располагања имовином).

За одлучивање у поступку ради изузимања дела имовине стварно је надлежан основни суд, у складу са законом којим се уређује надлежност судова.

Суд надлежан за одлучивање у поступку из става 1. овог члана је суд на чијем подручју означено лице има пребивалиште или боравиште, односно суд на чијем се подручју налази имовина која је предмет изузимања од ограничавања располагања имовином.

Поступак ради изузимања дела имовине хитан је и води се по правилима ванпарничног поступка.

Извршење судских одлука

Члан 16.

Имовина чије је располагање ограничено, у складу са овим законом, може бити предмет извршења по правноснажној судској одлуци у циљу заштите савесних трећих лица.

Укидање решења о ограничавању располагања имовином

Члан 17.

Ако разлози за доношење решења о ограничавању располагања имовином престану да постоје, министар надлежан за послове финансија дужан је да укине решење, у складу са одредбама закона којим је уређен општи управни поступак.

Решење којим се укида решење о ограничавању располагања имовином доставља се правном или физичком лицу код кога се имовина налази, означеном лицу, Дирекцији за управљање одузетом имовином, Управи, надлежном јавном тужилаштву, органу надлежном за безбедносне и обавештајне послове, министарству надлежном за спољне послове, као и другим државним органима којима је решење о ограничавању располагања имовином достављено.

Достављање решења којим се укида решење о ограничавању располагања имовином врши се у складу са правилима општег управног поступка.

IV. НАДЗОР

Орган надлежан за вршење надзора

Члан 18.

Управа врши надзор над применом одредаба овог закона.

Ако Управа у вршењу надзора утврди постојање неправилности или незаконитости у примени овог закона, дужна је да:

1) захтева отклањање неправилности и недостатака у року који сама одреди;

2) поднесе захтев надлежном органу за покретање одговарајућег поступка;

3) предузме друге мере и радње за које је законом овлашћена.

V. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Привредни преступи

Члан 19.

Новчаном казном у износу од 100.000 до 3.000.000 динара казниће се за привредни преступ правно лице ако:

1) приликом обављања посла или делатности не утврди да ли има послова или других сличних односа са означеним лицем (члан 8. став 1);

2) не ограничи располагање имовином означеног лица, не обавести Управу или је не обавести најкасније у року од 24 часа (члан 8. став 2);

2а) учини доступном своју или туђу имовину означеном лицу, лицу које означено лице директно или индиректно поседује или контролише, као и лицу које поступа у име и за рачун означеног лица или по његовим инструкцијама (члан 8. став 4);

3) не достави сву писану или електронску документацију (члан 8. став 5);

4) не ограничи располагање имовином на основу решења о ограничавању располагања имовином (члан 10. став 5).

За привредни преступ из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу, новчаном казном у износу од 10.000 до 200.000 динара.

*Службени гласник РС, број 113/2017

Прекршаји

Члан 20.

Новчаном казном у износу од 5.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај одговорно лице у суду, организацији надлежнoj за вођење регистра привредних субјеката, удружења, задужбина, фондација или јавни бележник ако:

1) упише у регистар привредно друштво, удружење, задужбину, фондацију или сачини, односно потврди уговор о промету непокретности (члан 8. став 7);

2) обавештење о неизвршењу уписа у регистар привредних субјеката, удружења, задужбина, фондација или о одбијању сачињавања, односно потврђивања уговора о промету непокретности не достави Управи (члан 8. став 8).

Новчаном казном у износу од 10.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако:

1) приликом обављања посла или делатности не утврди постојање послова или других сличних односа са означеним лицем (члан 8. став 1);

2) не ограничи располагање имовином означеног лица, не обавести Управу или је не обавести најкасније у року од 24 часа (члан 8. став 2);

2а) учини доступном своју или туђу имовину означеном лицу, лицу које означено лице директно или индиректно поседује или контролише, као и лицу које поступа у име и за рачун означеног лица или по његовим инструкцијама (члан 8. став 4);

3) не достави сву писану или електронску документацију (члан 8. став 5).

4) не ограничи располагање имовином на основу решења о ограничавању располагања имовином (члан 10. став 5).

*Службени гласник РС, број 113/2017

VI. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ

Члан 21.

Влада подноси годишњи извештај о спровођењу овог закона Народној скупштини до краја марта текуће године за претходну годину.

VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22.

Влада утврђује листу означених лица у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 23.

Министар надлежан за послове финансија у року од три месеца од дана ступања на снагу овог закона донеће прописе из члана 8. став 8. и члана 9. став 6. овог закона.

Члан 24.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ“ ЗАКОНА

  

Закон о изменама и допунама Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма: "Службени гласник РС", број 113/2017-255

Члан 16.

Министар надлежан за послове финансија у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона донеће пропис из члана 4. став 4. овог закона.

Члан 17.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Закон о допунама Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма: "Службени гласник РС", број 41/2018-121

Члан 6.

Министар надлежан за послове финансија у року од три месеца од дана ступања на снагу овог закона ускладиће прописе донете на основу члана 8. став 10. и члана 9. став 6. Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма („Службени гласник РС”, бр. 29/15 и 113/17) са одредбама овог закона.

Члан 7.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.