Zakon

 

ЗАКОН

о јавном окупљању

"Службени гласник РС", број 6 од 28. јануара 2016.

 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређења

Члан 1.

Овим законом уређују се јавна окупљања (у даљем тексту: окупљања) у Републици Србији.

Члан 2.

Мирно окупљање је слободно.

Свако има право да организује окупљање и да у њему учествује, у складу са овим законом.

Појам јавног окупљања

Члан 3.

Окупљањем, у смислу овог закона, сматра се окупљање више од 20 лица ради изражавања, остваривања и промовисања државних, политичких, социјалних и националних уверења и циљева, других слобода и права у демократском друштву.

Окупљањем, у смислу овог закона, сматрају се и други облици окупљања којима је сврха остваривање верских, културних, хуманитарних, спортских, забавних и других интереса.

Место окупљања

Члан 4.

Место окупљања, у смислу овог закона, јесте сваки простор који је без услова или под истим условима, доступан индивидуално неодређеном броју лица.

Затворени простор, у смислу овог закона, јесте простор, објекат или просторија ограђена или означена, у којој се врши окупљање и у коју се може ући или из ње изаћи само на за то одређеном месту.

Члан 5.

Окупљање се може пријавити и одвијати и као кретање учесника окупљања на одређеном простору (у даљем тексту: окупљање у покрету).

Окупљање у покрету може се одвијати кретањем и заустављањем кретања на одређеним местима између места поласка и места завршетка кретања.

Члан 6.

Окупљање није дозвољено на месту на којем, због карактеристика самог места или његове посебне намене, прети опасност од наступања угрожавања безбедности људи и имовине, јавног здравља, морала, права других или безбедности Републике Србије.

Под местом из става 1. овог члана, у смислу овог закона, сматра се простор испред здравствене установе, школе, предшколске установе, као и простор испред објеката од стратешког и посебног значаја за одбрану и безбедност Републике Србије.

Окупљање није дозвољено на местима на којима се одржавањем окупљања крше људска и мањинска права и слободе других, угрожава морал или на местима која су затворена за јавност.

Време окупљања

Члан 7.

Јавна окупљања могу се одржавати, по правилу, у времену између 6 и 24 часа.

Ограничење слободе окупљања

Члан 8.

Окупљање није дозвољено:

1) када постоји угрожавање безбедности људи и имовине, јавног здравља, морала, права других или безбедности Републике Србије;

2) када су циљеви окупљања усмерени на позивање и подстицање на оружани сукоб или употребу насиља, на кршење људских и мањинских слобода и права других, односно на изазивање или подстицање расне, националне, верске или друге неравноправности, мржње и нетрпељивости;

3) када наступи опасност од насиља, уништавања имовине или других облика нарушавања јавног реда у већем обиму;

4) ако је одржавање окупљања супротно одредбама овог закона.

II. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

Послове заштите безбедности људи и имовине, безбедности Републике Србије, заштите јавног здравља, морала, заштите права других и друге послове који се односе на одржавање окупљања обавља Министарство унутрашњих послова и други надлежни органи.

Комуналне услуге везане за одржавање јавног окупљања обезбеђује надлежни орган локалне самоуправе.

Организатор окупљања

Члан 10.

Организатор окупљања је физичко или правно лице које, у складу с одредбама овога закона, позива на окупљање, припрема и организује окупљање.

Организатор може да одреди вођу окупљања.

Члан 11.

Организатор окупљања дужан је да:

1) ангажује редарску службу и обезбеди одржавање мирног окупљања на начин да се онемогући избијање насиља и недолично понашање учесника током трајања окупљања, као и приликом доласка и одласка учесника скупа са места окупљања;

2) води и надзире окупљање и организује и усмерава рад редара;

3) омогући несметан пролазак возилима хитне помоћи, полиције и ватрогасним возилима;

4) поступи по наређењима надлежног органа;

5) прекине окупљање ако наступи непосредна опасност за безбедност људи и имовине и о томе одмах обавести полицију.

Уколико организатор именује вођу окупљања, вођа окупљања дужан је да поступа по одредбама става 1, тач. 2), 3), 4) и 5) овог члана.

Организатор, односно вођа окупљања може наставити прекинуто окупљање када се отклоне околности из става 1. тачка 5) овог члана у временском периоду у коме је окупљање пријављено.

Пријава окупљања

Члан 12.

Окупљања на отвореном простору пријављују се Министарству унутрашњих послова (у даљем тексту: надлежни орган) – организационој јединици надлежној по месту окупљања, односно по месту почетка окупљања у покрету.

Одржавање окупљања пријављује се подношењем писане пријаве од стране организатора окупљања, лично, препорученом пошиљком или електронским путем.

Пријава се подноси најкасније пет дана пре времена одређеног за почетак одржавања окупљања.

Члан 13.

У складу са овим законом не пријављују се:

1) окупљања у затвореном простору;

2) верска окупљања у верским објектима и друга традиционална народна окупљања, вашари, сабори, свадбе, погреби;

3) државне свечаности, јубилеји и друга окупљања која организују државни органи;

4) спонтана мирна окупљања, без организатора, као непосредна реакција на одређени догађај, након тог догађаја, који се одржавају на отвореном или у затвореном простору, ради изражавања мишљења и ставова поводом насталог догађаја.

На скупове из става 1. тачка 4) овог члана, не примењује се одредба члана 7. овог закона.

Спонтаним мирним окупљањем из става 1. тачка 4) овог члана не сматра се окупљање на које позива физичко или правно лице које је, у складу са одредбама овог закона, организатор окупљања.

Организатор окупљања из става 1. тач. 1), 2) и 3) овог члана, обавестиће надлежни орган о окупљању када сматра да одржавање окупљања захтева предузимање мера безбедности од стране полиције.

Пријава

Члан 14.

Пријава из члана 12. овог закона садржи:

1) име, презиме, број личне карте, путне исправе или другог идентификационог документа организатора јавног окупљања, а у случају када је организатор правно лице, назив и седиште организатора, име, презиме, број личне карте, путне исправе или другог идентификационог документа одговорног лица у правном лицу и контакт телефон;

2) име, презиме, број личне карте, путне исправе или другог идентификационог документа и контакт телефон вође окупљања и одговорног лица редарске службе;

3) податке о месту и времену одржавања јавног окупљања;

4) програм и циљ јавног окупљања;

5) податке о мерама које организатор предузима из члана 11. овог закона;

6) податке од интереса за безбедно и несметано одржавање окупљања;

7) трасу кретања, место поласка и место завршетка, као и начин кретања учесника (пешице, возилима, комбиновано) – за окупљање у покрету.

Окупљање се сматра пријављеним подношењем потпуне и благовремене пријаве.

Ако пријава не садржи податке из става 1. овог члана, надлежни орган одређује рок од 12 часова за допуну пријаве.

Ако подносилац пријаве не отклони недостатке у одређеном року, сматра се да окупљање није ни пријављено.

Члан 15.

Ако надлежни орган утврди постојање разлога из члана 8. овог закона, доноси се решење којим се не дозвољава одржавање окупљања.

Рок за доношење решења из става 1. овог члана је најкасније 96 часова пре пријављеног времена за почетак скупа.

Против решења из става 1. овог члана дозвољена је жалба.

Жалба не одлаже извршење решења.

Правна заштита

Члан 16.

Жалба се подноси Министарству унутрашњих послова у року од 24 часа од пријема решења.

Надлежни орган из става 1. овог члана, одлучује по жалби без одлагања, а најкасније у року од 24 часа од пријема жалбе.

Против решења из става 2. овог члана може се покренути управни спор пред надлежним судом.

Члан 17.

Организатор, односно вођа окупљања, дужан је да о забрани окупљања обавести јавност.

Спречавање или прекид окупљања

Члан 18.

Полицијски службеници овлашћени су да спрече или прекину окупљање уколико уочи одржавања окупљања или у току његовог трајања наступе околности из члана 8. овог закона.

Мере у случају прекида окупљања

Члан 19.

Надлежни орган ће наређење о прекиду окупљања из разлога наведених у члану 8. овог закона усмено саопштити организатору или вођи окупљања, односно учесницима.

Писана наредба о прекиду окупљања доставља се организатору најкасније 12 сати од тренутка усменог саопштавања.

Организатор или вођа окупљања дужан је да учесницима окупљања одмах саопшти да је окупљање прекинуто и да затражи да се окупљени учесници мирно разиђу.

Ако организатор, вођа окупљања или учесници окупљања не поступе у складу са наређењем из става 1. овог члана, надлежни орган ће предузети законске и пропорционалне мере ради разиласка учесника окупљања и успостављања јавног реда.

Казнене одредбе

Члан 20.

Новчаном казном у износу до 30.000 динара казниће се за прекршај физичко лице, учесник окупљања ако не поступи по налозима организатора или вође окупљања и не напусти место окупљања (члан 19. став 3. овог закона).

Члан 21.

Новчаном казном у износу од 70.000 до 120.000 динара казниће се за прекршај физичко лице као организатор, ако не:

1) одржи окупљање на месту и у времену које је наведено у пријави (члан 14. став 1. тачка 3. овог закона);

2) обавести јавност о забрани окупљања (члан 17. овог закона);

3) ангажује редарску службу или не обезбеди ред током одржавања окупљања, као и приликом доласка и одласка учесника са места окупљања (члан 11. став 1. тачка 1. овог закона);

4) води и не надзире окупљање (члан 11. став 1. тачка 2. овог закона);

5) омогући несметан пролазак возилима хитне помоћи, полиције и ватрогасним возилима (члан 11. став 1. тачка 3. овог закона);

6) поступа по наређењима надлежног органа (члан 11. став 1. тачка 4. овог закона);

7) прекине окупљање када наступи непосредна опасност за безбедност људи и имовине и о томе не обавести полицију (члан 11. став 1. тачка 5. овог закона).

За прекршаје из става 1. овог члана новчаном казном у износу од 1.000.000 до 1.500.000 динара казниће се организатор као правно лице, а новчаном казном у износу од 70.000 до 120.000 динара казниће се одговорно лице у правном лицу.

Новчаном казном у износу од 50.000 до 100.000 динара казниће се за прекршај физичко лице вођа окупљања, ако не:

1) води и не надзире окупљање (члан 11. став 1. тачка 2. овог закона);

2) омогући несметан пролазак возилима хитне помоћи, полиције и ватрогасним возилима (члан 11. став 1. тачка 3. овог закона);

3) поступа по наређењима надлежног органа (члан 11. став 1. тачка 4. овог закона);

4) прекине окупљање када наступи непосредна опасност за безбедност људи и имовине и о томе не обавести полицију (члан 11. став 1. тачка 5. овог закона).

Члан 22.

Новчаном казном у износу од 100.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај физичко лице као организатор ако:

1) покуша или одржи окупљање на месту на ком окупљање није дозвољено (члан 6. овог закона);

2) одржи окупљање без пријаве надлежном органу (члан 12. став 1. овог закона);

3) покуша или одржи окупљање противно решењу којим се не дозвољава одржавање јавног окупљања (члан 15. став 1. овог закона).

За прекршаје из става 1. овог члана новчаном казном у износу од 1.000.000 до 2.000.000 динара казниће се организатор као правно лице, а новчаном казном у износу од 100.000 до 150.000 динара казниће се одговорно лице у правном лицу.

Члан 23.

Ако овим законом није другачије одређено примениће се правила општег управног поступка.

III. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24.

Скупштина града, односно општине ће у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона одредити простор на којем није дозвољено окупљање из члана 6. став 1. овог закона.

Члан 25.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.