Zakon

ЗАКОН

о евиденцијама и обради података у области унутрашњих послова

"Службени гласник РС", број 24 од 26. марта 2018.

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет закона

Члан 1.

Овим законом уређује се обрада података о личности у области унутрашњих послова (у даљем тексту: подаци), сврха обраде, права и заштита права лица чији се подаци обрађују, врсте и садржина евиденција, рокови у којима се подаци обрађују, размена података, чување, заштита и контрола заштите података, као и друга питања од значаја за обраду података у области унутрашњих послова.

Обрада података у Министарству унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство) врши се у електронској форми у оквиру информационо-комуникационих система, у форми аудио-видео записа и фотографија и у папирној форми у облику регистара, картотека, дневника и другом облику (у даљем тексту: евиденције).

Члан 2.

У питањима која се односе на обраду података о личности, а нису уређена овим законом, примењују се одредбе закона којим се уређује заштита података о личности.

Сврха обраде података

Члан 3.

Министарство податке о личности обрађује у сврху:

1) заштите безбедности грађана и Уставом зајемчених права и слобода;

2) заштите имовине;

3) израде криминалистичко-обавештајних информација, оперативних извештаја, оперативних информација и других аналитичких извештаја;

4) спречавања вршења и откривања кривичних дела и имовине проистекле из кривичних дела;

5) спречавања вршења и откривања прекршаја;

6) проналажења извршилаца кривичних дела и прекршаја;

7) евидентирања извршилаца кривичних дела и прекршаја;

8) вођења кривичног и прекршајног уписника;

9) трагања за лицима и предметима;

10) идентификације лица и НН лешева;

11) обезбеђивања доказа;

12) вршења форензичког вештачења;

13) одржавања јавног реда и мира и обезбеђивања јавних скупова;

14) спречавања насиља и недоличног понашања на спортским приредбама;

15) безбедносне заштите одређених лица и објеката;

16) обезбеђења лица и објеката;

17) надзора над пословима приватног обезбеђења и детективске делатности;

18) граничне контроле која обухвата вршење граничних провера на граничним прелазима и надзор државне границе ван граничних прелаза;

19) обављања послова у области кретања и боравка страних држављана на територији Републике Србије;

20) обављања послова у области азила и привремене заштите;

21) контроле и безбедности саобраћаја на путевима;

22) пружања полицијске помоћи;

23) унутрашње контроле;

24) планирања, праћења и примене теста интегритета, као и предузимања других превентивних активности;

25) контроле пријаве и промене имовног стања одређених категорија запослених у Министарству;

26) управљања људским ресурсима у Министарству;

27) школовања, обуке и стручног усавршавања;

28) планирања и програмирања безбедносне заштите;

29) праћења и оцењивања спровођења планова и програма безбедносне заштите;

30) заштите и спасавања људи, материјалних и културних добара од елементарних непогода и других несрећа;

31) информисања јавности;

32) извршавања послова из области међународне полицијске сарадње и на основу чланства у међународним организацијама, извршавања обавеза из међународних уговора и међународне размене података;

33) примене мера информационе безбедности;

34) вршења безбедносних провера;

35) издавања докумената грађанима;

36) статистичке анализе, аналитике и развоја;

37) вршења других послова прописаних законом.

Члан 4.

Изрази који се користе у овом закону који имају родно значење, без обзира да ли се користе у мушком или женском роду, односе се једнако на мушки и женски род.

Значење израза у закону

Члан 5.

Поједини изрази који су коришћени у овом закону имају следеће значење:

1) информационо-комуникациони систем означава сваки уређај или групу међусобно повезаних или сродних уређаја, од којих један или више њих на основу програма (апликација) обавља аутоматску обраду података;

2) апликација представља програмски софтвер или скуп програмских софтвера чија је основна намена управљање подацима у информационо-комуникационом систему;

3) база података представља скуп међусобно повезаних структурираних података организованих у табеле и друге структуре података, а користи се за једну или више евиденција;

4) евиденција представља сваку организовану збирку података;

5) збирка података представља скуп структурираних података независно од облика у којем се ти подаци чувају, који је доступан у складу с посебним критеријумима (према личном, предметном или другом основу), без обзира да ли је тај скуп централизован, децентрализован или разврстан по функционалним или географским критеријумима;

6) регистар је скуп више сродних збирки података;

7) картотека је збирка података у папирној форми прилагођена претраживању по утврђеном критеријуму;

8) дневник је збирка податка у коју се подаци уносе хронолошки и прилагођена је претраживању по времену уноса података;

9) систем видео-акустичког снимања (видео-надзор) јесте електронски систем за надгледање и снимање ситуација на неком простору и пренос сигнала с камера на предефинисану локацију;

10) систем контроле приступа је електронски систем за контролу уласка у простор или објекат, кретања и задржавања у простору или објекту, представљање и идентификацију лица;

11) шифарски систем је организационо и технички заокружена целина којом се, применом криптолошких метода, мера и поступака, садржина тајних података и информација претвара у погодан облик за пренос у телекомуникационо-информационим системима на начин који није разумљив неовлашћеним лицима;

12) информација о локацији је скуп основних података који дефинишу географску ширину, географску дужину и надморску висину предметне географске локације и скуп припадајућих описних података.

Права лица чији се подаци обрађују

Члан 6.

Свако може од Министарства захтевати да буде обавештен да ли се о њему обрађују подаци и које радње обраде се врше.

На подношење захтева и поступак по захтеву примењују се одредбе закона којим се уређује заштита података о личности.

Остваривање права лица из става 1. овог члана може се ограничити ако је то неопходно због заштите националне или јавне безбедности, одбране земље, спречавања, откривања, истраге и гоњења учинилаца кривичних дела, ако би се тим обавештењем учинио доступним податак за који је законом, другим прописима или актима заснованим на закону одређено да се чува као тајна, а због чијег би одавања могле наступити тешке последице по интерес заштићен законом, као и због заштите права и слобода других лица, док за то постоје разлози, о чему Министарство обавештава подносиоца захтева.

Приликом сачињавања извештаја и обраде података о личности за чије је прикупљање овлашћено Министарство у складу са законом, Министарство штити податке о идентитету лица од којег је добило обавештење, ако се откривањем идентитета лице излаже озбиљној опасности по живот, здравље, физички интегритет или угрожава слобода и имовина лица.

Исправљање и брисање података из евиденција

Члан 7.

Министарство је дужно да, без одлагања, исправи и ажурира податке за које се утврди да су нетачни.

Прикупљени и у евиденције унети подаци о личности морају се брисати по истеку рокова чувања утврђених овим или другим законом или када се утврди да су престали да постоје разлози због којих је податак о личности унет у одговарајуће евиденције.

Исправку, ажурирање и брисање врши непосредно у одговарајућој евиденцији овлашћени службеник Министарства.

У случају из ст. 1. и 2. овог члана Министарство обавештава подносиоца захтева, односно лице чији су подаци исправљени или обрисани, осим о подацима садржаним у евиденцијама које су обележене ознаком тајности.

II. ПРИКУПЉАЊЕ И РАЗМЕНА ПОДАТАКА

Прикупљање података

Члан 8.

Министарство, у складу са законским овлашћењима, прикупља податке о личности непосредно од лица на која се подаци односе.

Министарство прикупља податке о личности од других органа државне управе, органа аутономних покрајина, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења.

Министарство прикупља податке од физичких и правних лица која податке поседују или која су овлашћена да воде збирке података, уколико их није могуће прикупити на други начин и када их је потребно прикупити за обављање послова из надлежности Министарства.

Министарство прикупља и користи податке о физичким и правним лицима, организацијама, удружењима, појавама, догађајима, објектима и местима, обезбеђује заштиту и води збирке података о личним и другим подацима за чије је прикупљање овлашћено законом, ради спречавања и откривања кривичних дела и прекршаја, проналажења њихових учинилаца, заштите јавне безбедности и обављања других послова из надлежности Министарства.

Размена података

Члан 9.

Размена података у смислу овог закона представља пријем и достављање података између субјеката овлашћених законом, без обзира у ком облику се подаци за размену налазе.

Министарство може, ако за то постоји законски основ, размењивати податке са државним органима, органима аутономних покрајина, јединицама локалне самоуправе, имаоцима јавних овлашћења и правним лицима.

Министарство може податке из евиденција достављати и физичким лицима на основу образложеног писменог захтева који садржи: податке о подносиоцу захтева (име и презиме, ЈМБГ, име једног родитеља, датум и место рођења, пребивалиште и адресу и податке за контакт), прецизно наведену сврху коришћења података, правни основ и врсту, односно количину података која је неопходна за опредељену сврху.

За давање података физичким лицима, у смислу става 3. овог члана, плаћа се такса.

Размена података у оквиру Министарства

Члан 10.

Министарство користи обрађене податке из евиденција у сврху израде криминалистичко-обавештајних информација које представљају основ за доношење одлуке у управљању полицијским и другим унутрашњим пословима.

Прикупљени подаци се у циљу обављања послова из делокруга Министарства размењују између организационих јединица, у складу с њиховим делокругом и наведеном сврхом.

Размена података с другим субјектима

Члан 11.

Други државни органи, органи државне управе, аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и имаоци јавних овлашћења дужни су да на захтев Министарства омогуће размену и увид у податке које обрађују или су овлашћени да воде збирке тих података, а који су Министарству неопходни за извршавање законом прописаних послова и овлашћења.

Размена података и увид у податке, ако постоје техничко-технолошки услови, врши се употребом информационо-комуникациoних технологија на контролисан и безбедан начин, уз примену мера информационе безбедности којима се обезбеђује основна заштита података на физичком, техничком и организационом нивоу.

Подаци се достављају у року који је наведен у захтеву Министарства.

Министарство доставља податке другим државним органима, органима државне управе, аутономне покрајине, јединицама локалне самоуправе, имаоцима јавних овлашћења и правним лицима када за такву обраду података постоји правни основ и када су подаци потребни за извршавање законом прописаних обавеза.

Захтев којим се од Министарства тражи да достави или омогући увид у податке које оно у складу са овим законом обрађује мора да садржи: назив органа који захтев подноси, јасно и прецизно дефинисан правни основ за обраду података, сврху, врсту података и минималну количину података неопходних за утврђивање идентитета лица чији се подаци обрађују, као и податке о конкретном предмету захтева (деловодни или други број) и рок за достављање.

Министарство може на захтев правних лица и организација да омогући услугу провере валидности личних докумената и података из евиденција на основу којих је документ издат искључиво на основу сагласности лица на које се подаци односе.

О свим примљеним захтевима и подацима који су достављени на захтев Министарство води посебну евиденцију, која садржи податке из поднетог захтева и податке који су на захтев достављени.

Министарство може с правним лицима из ст. 4. и 6. овог члана размењивати податке који су им потребни, у складу с посебним законом којим се уређује њихова делатност.

Прописе о ближим техничко-технолошким условима и минималним мерама информационе безбедности за размену података прописује министар унутрашњих послова посебним актом.

Међународна размена података

Члан 12.

Министарство врши размену података из евиденција у складу с преузетим обавезама из потврђеног међународног споразума, односно на основу чланства у међународној организацији.

Чување, упоређивање, брисање и евидентирање података који су коришћени приликом међународне размене података врши се у складу с потврђеним међународним споразумом.

III. ОБРАДА ПОДАТАКА СИСТЕМИМА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ И КОМУНИКАЦИОНИМ СИСТЕМИМА

Системи за видео-акустичко снимање

Члан 13.

Министарство, у циљу извршавања послова из свог делокруга прикупља и обрађује видео и аудио записе коришћењем опреме за видео-акустичко снимање и фотографисање, препознавање и идентификацију лица, аутоматско очитавање исправа и за препознавање регистарских таблица.

Министарство прикупљене податке користи у сврху праћења јавних скупова, повећања безбедности саобраћаја, људи и имовине, граничне контроле, која обухвата вршење провера на граничним прелазима и надзор државне границе ван граничних прелаза, као и у сврху препознавања, идентификације и проналаска извршилаца кривичних дела и несталих лица на основу биометријских података о лицу, обезбеђења доказа за подношење прекршајних и кривичних пријава, вршења послова унутрашње контроле, праћења законитости и унапређења рада Министарства, покретања и вођења дисциплинских поступака.

Министарство може користити средства за снимање слика и бележење аудио и видео записа других државних органа, органа аутономне покрајине, јединица локалне самоуправе, организација и правних лица, у сврхе из става 2. овог члана.

Системи контроле приступа

Члан 14.

Министарство, у циљу извршавања послова из свог делокруга, прикупља и обрађује личне и биометријске податке о личности, коришћењем система контроле приступа.

Министарство податке и ресурсе из става 1. овог члана користи у сврху техничке заштите лица, непокретних и покретних објеката и имовине.

Систем ТЕТРА и системи мобилних радио-комуникација

Члан 15.

У оквиру информационо-комуникационог система, ради обезбеђивања поуздане и заштићене међусобне радио-комуникације припадника служби безбедности и државних органа у Републици Србији, успостављени су национални систем ТЕТРА и системи мобилних радио-комуникација.

Ближе услове који се тичу методологије рада, начина приступа подацима и заштите система ТЕТРА, система мобилних радио-комуникација и критичне инфраструктуре наведених система за потребе Министарства прописује министар.

IV. ЗАШТИТА ПОДАТАКА

Мере заштите података у електронским евиденцијама

Члан 16.

Министарство приликом обраде података примењује одговарајуће техничке, кадровске и организационе мере заштите података који се аутоматски обрађују, сагласно усвојеним стандардима и сразмерно ризицима који произлазе из обраде и природе података који се штите.

Министарство предузима одговарајуће безбедносне мере у циљу заштите података од незаконитог уништења или губитка, мењања, неовлашћеног обелодањивања или приступа када се обрада података врши употребом информационо-комуникационих технологија.

Безбедносне мере из става 2. овог члана су:

1) онемогућавање неовлашћеним лицима да приступе опреми за обраду података (контрола приступа опреми);

2) спречавање неовлашћеног читања, умножавања, измене или уклањања носача података (контрола носача података);

3) спречавање неовлашћеног уноса података о личности и неовлашћеног увида, измене или брисања чуваних података о личности (контрола чувања података);

4) спречавање неовлашћених лица која користе опрему за пренос података да користе системе за аутоматску обраду података (контрола корисника);

5) обезбеђење да лица која су овлашћена да користе систем за аутоматску обраду података имају приступ само подацима о личности који су покривени њиховим овлашћењима за приступ (контрола приступа подацима);

6) обезбеђење могућности провере и утврђивања којим oрганима подаци о личности могу да се доставе или су достављени коришћењем опреме за пренос података (контрола преноса);

7) обезбеђење могућности да се провери и утврди који подаци о личности су унети, мењани или брисани у системима за аутоматску обраду података и када и ко је податке о личности унео, мењао или обрисао (контрола уноса);

8) спречавање неовлашћеног читања, умножавања, измене или брисања података о личности током преноса података о личности или транспорта носача података (контрола транспорта);

9) обезбеђење да, у случају прекида, инсталирани системи могу одмах бити поново успостављени (опоравак);

10) обезбеђење да функције система раде без грешке, да се појављивање грешака у функцијама одмах пријави (поузданост) и да чувани подаци о личности не могу да се компромитују грешком у раду система (интегритет).

Примену безбедносних мера у складу са законом којим се уређује област информационе безбедности ближе уређује министар.

Евидентирање електронске обраде података

Члан 17.

Сваки приступ информационо-комуникационом систему евидентира се у системски журнал.

Системски журнал садржи апликациони сигурносни запис у којем се евидентирају све активности, односно трансакције настале употребом одређеног програмског система.

Евиденција системског журнала има за циљ заштиту од неовлашћеног коришћења података, као и праћење неовлашћеног покушаја приступа информационо-комуникационом систему.

Заштита података

Члан 18.

Спровођење организационих, кадровских и техничких мера заштите података врши посебна организациона јединица Министарства.

Организациона јединица из става 1. овог члана представља контакт тачку за континуирану сарадњу са органом надлежним за заштиту података о личности, учествује у поступку или самостално покреће поступак контроле заштите податка о личности по пријави грађана, органа државне управе, других органа и организација и правних лица, на захтев Сектора унутрашње контроле, овлашћеног лица или комисије надлежне за решавање притужбе грађана у притужбеном поступку и дисциплинског старешине, односно дисциплинске комисије у дисциплинском поступку.

Након спроведеног поступка контроле заштите података о личности, о свим уоченим неправилностима с предлогом мера, надлежна организациона јединица Министарства доставља посебан извештај.

Надлежна организациона јединица Министарства министру подноси кварталне извештаје, а органу надлежном за заштиту података о личности доставља годишњи извештај.

V. ЕВИДЕНЦИЈЕ У ОБЛАСТИ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Члан 19.

Подаци које обрађује Министарство садржани су у евиденцијама.

Скуп података прописаних овим законом представља максималан обим, односно количину података које Министарство може да обрађује у зависности од сврхе за коју су прикупљени.

Евиденције примењених овлашћења

Члан 20.

Министарство, у сврху евидентирања података о лицима према којима су примењена овлашћења и праћења законитог поступања у примени овлашћења, обрађује следеће податке:

1) назив полицијског овлашћења које се примењује, законски основ, датум, време и место примене овлашћења, име и презиме полицијског службеника који је овлашћење применио, ЈМБГ и број службене легитимације;

2) име, презиме, датум и годину рођења и адресу лица према коме је овлашћење примењено, ЈМБГ, пол, име родитеља, надимак, идентификационо својство физичког лица, држављанство, националност, вероисповест, податке о здравственом стању, занимање, место и адресу послодавца и послове које обавља, број личне или путне исправе за странце, серијски број исправе, податке о документу на основу којег се утврђује или проверава идентитет и рок важења документа, лажне личне податке, скенирани идентификациони документ с личним подацима, податке за контакт (број телефона или електронску адресу);

3) фотографију, отисак прстију, ЈМБГ и ДНК профил;

4) име и презиме законског заступника или старатеља, његов ЈМБГ, датум, место и годину рођења, држављанство, адресу становања, занимање, податке за контакт (број телефона или електронска адреса);

5) регистарски број, марку и тип возила, број шасије и број мотора, сертификат АДР за возило, податке о пловилу, податке о ваздухоплову, сертификат за возача;

6) име и презиме, ЈМБГ и адресу пребивалишта лица с којима је лице према коме је примењено овлашћење затечено у друштву;

7) име, презиме и ЈМБГ возача који је управљао возилом/пловилом и власника возила/пловила, број возачке дозволе и категорију, сертификат АДР за возача, сертификат АДН;

8) име и презиме браниоца, лекара, тумача, преводиоца и других лица која су контактирала с лицем према коме је примењено овлашћење;

9) податке о лицима која су обавештена о примењеном овлашћењу, и то: име и презиме, адресу становања, податке за контакт (број телефона или електронску адресу);

10) податке о познавању језика, одузетим предметима, оствареном праву на жалбу и подношење притужбе, податке о органу који је донео одлуку о даљем поступању с лицем према коме је примењено полицијско овлашћење.

Подаци из става 1. овог члана чувају се 10 година.

Евиденција догађаја

Члан 21.

Евиденција догађаја садржи:

1) податке о догађају – опис догађаја, ниво извештавања и класификацију догађаја;

2) место догађаја (град, улица, раскрсница, кућни број, улаз, спрат, информација о локацији, ГПС координате места, пут, километар пута, метар пута, гранични прелаз, гранични камен, километар пловног пута, локација, ближи назив локације, безбедносни сектор, саобраћајни сектор и месно надлежна организациона јединица Министарства);

3) датум и време догађаја и време пријема обавештења;

4) ниво извештавања и класификацију догађаја;

5) име, презиме, адресу и податке за контакт лица које је пријавило догађај;

6) име и презиме, ЈМБГ, адресу и податке за контакт с лицем које је учествовало у догађају;

7) податке о полицијском службенику или припаднику ватрогасно-спасилачке јединице који је примио обавештење, односно учествовао у интервенцији по догађају.

Подаци из става 1. овог члана чувају се 20 година.

Евиденција наредаба

Члан 22.

У сврху евидентирања наредаба које су достављене Министарству води се посебна евиденција, која садржи:

1) податке из наредбе (назив и седиште органа који је издао наредбу, број наредбе, датум пријема наредбе, врста наредбе, датум за реализацију ако је наредба с роком);

2) податке о лицу на које се односи наредба (име, презиме, ЈМБГ, адреса, држављанство);

3) податке о полицијском службенику који поступа по наредби (име и презиме, ЈМБГ, организациона јединица, радно место).

Подаци из става 1. овог члана чувају се пет година.

Евиденција захтева за покретање прекршајног поступка и споразума о признању прекршаја

Члан 23.

Преглед захтева за покретање прекршајног поступка води се за прекршаје из области јавног реда и мира, безбедности саобраћаја, оружја и муниције, окупљања грађана, пребивалишта и боравишта грађана, кретања и боравка странаца, прелажења државне границе, заштите од пожара и других закона из делокруга рада Министарства и садржи:

1) датум подношења захтева;

2) датум, време и место извршења прекршаја;

3) податке о учиниоцу прекршаја (име и презиме, име једног родитеља или законског заступника, ЈМБГ, датум и место рођења, адреса пребивалишта/боравишта, број телефона, број јавне исправе на основу које је утврђен идентитет, податке из возачке дозволе, податак о имунитету);

4) законску квалификацију прекршаја;

5) податке о евентуалним повредама и указаној лекарској помоћи, податке о поседовању оружја у легалном поседу, податке о одузетим предметима;

6) податке о довођењу и задржавању, употреби средстава принуде;

7) име и презиме, ЈМБГ и адресу пребивалишта оштећеног;

8) име и презиме, ЈМБГ и адресу пребивалишта сведока;

9) податке о полицијским службеницима подносиоцима пријава и захтева (име и презиме, ЈМБГ);

10) податке о возилу (регистарска ознака, марка и тип);

11) податке о исходу прекршајног поступка.

Подаци из става 1. овог члана чувају се у складу с посебним законом, изузев података из тач. 1), 2) и 4), који се чувају трајно.

Преглед предлога за закључење споразума о признању прекршаја и закљученим споразумима води се за прекршаје из области безбедности саобраћаја на путевима и садржи:

1) име и презиме, ЈМБГ окривљеног, односно назив и матични број окривљеног правног лица, односно предузетника;

2) правну квалификацију прекршаја за који се предлаже закључивање споразума о признању прекршаја и број захтева за покретање прекршајног поступка;

3) датум пријема писменог предлога за закључење споразума;

4) име и презиме овлашћеног службеног лица које је поступало по предлогу, односно закључило споразум;

5) предложену врсту и висину казне, односно друге прекршајне санкције за прекршај који је предмет споразума;

6) податак о томе да ли је предлог прихваћен или одбијен и датум;

7) датум закључивања споразума, ако је закључен;

8) датум достављања закљученог споразума надлежном прекршајном суду;

9) датум доношења одлуке суда о споразуму и исход.

Подаци из става 3. овог члана чувају се 10 година, изузев података из тач. 2) и 7), који се чувају трајно.

Преглед пружања полицијске помоћи

Члан 24.

Преглед пружања полицијске помоћи садржи:

1) назив подносиоца захтева (назив правног лица или предузетника, име, презиме, ЈМБГ, адреса, број телефона одговорног лица; име, презиме, ЈМБГ, адреса, број телефона физичког лица);

2) податке о правном лицу, предузетнику или физичком лицу извршном дужнику (назив правног лица или предузетника, име, презиме, ЈМБГ, адреса);

3) датум и време пружања полицијске помоћи, разлог пружања полицијске помоћи, разлог претходних неизвршења;

4) податке о вршеним безбедносним проверама, податке о оружју у легалном поседу.

Подаци из става 1. овог члана чувају се пет година.

Евиденција лица и догађаја везаних за спортске приредбе

Члан 25.

Министарство, у сврху спречавања насиља на спортским приредбама, прикупља и обрађује:

1) податке о учесницима спортске приредбе који се насилно и недолично понашају на спортској приредби, и то: фотографију, име и презиме, име родитеља, ЈМБГ, надимак, датум и место рођења, број личне карте и путне исправе и орган који их је издао, пол, занимање, припадност клубу навијача или навијачкој групи и подгрупи, категорију понашања, идентификационо својство физичког лица, поднете кривичне пријаве, подигнуте оптужнице и оптужне предлоге, поднете захтеве за покретање прекршајног поступка, изречене васпитне мере, казне, мере безбедности и заштитне мере забране присуствовања одређеним спортским приредбама, примењена полицијска овлашћења;

2) податке о догађајима у вези са спортским приредбама;

3) податке добијене од организатора спортских приредби, као и податке добијене од иностраних полицијских органа и, с тим у вези, податке о навијачима и навијачким групама;

4) податке о предузетницима и одговорним лицима у правном лицу – име и презиме, име родитеља, ЈМБГ, датум и место рођења, број личне карте и путне исправе и орган који их је издао, пол, назив радног места за предузетнике и назив и седиште радње;

5) податке о правним лицима – назив и седиште, ПИБ и матични број;

6) евидентиране прекршаје по другим прописима, изречене казне и заштитне мере;

7) видео-записе и фотографије у вези са спортским приредбама.

Подаци из става 1. овог члана чувају се трајно.

Евиденција јавних скупова

Члан 26.

Министарство, у сврху одржавања јавног реда и мира и обезбеђивања јавних скупова, води евиденцију јавних скупова, која садржи податке о:

1) врсти скупа, датуму, времену и месту пријаве скупа, забрани, односно прекиду скупа, броју учесника скупа;

2) датуму и месту одржавања јавног скупа;

3) броју ангажованих полицијских службеника;

4) броју учесника на јавном скупу;

5) нарушавању јавног реда и мира у већем обиму и с већим последицама;

6) предузетим мерама на јавном скупу од стране полицијских службеника;

7) лицу које пријављује, организује, води скуп или руководи редарском службом (име, презиме, ЈМБГ, адреса пребивалишта/боравишта, број телефона);

8) редарима ангажованим на јавном скупу (име, презиме, ЈМБГ, адреса);

9) повређеним или погинулим лицима на јавном скупу (име, презиме, име родитеља, ЈМБГ, адреса пребивалишта/боравишта);

10) разлозима забране окупљања.

Подаци из става 1. овог члана чувају се пет година.

Евиденција привремено одузетих предмета

Члан 27.

У сврху евидентирања привремено одузетих предмета Министарство води евиденцију која садржи следеће податке:

1) опис предмета, карактеристичне особине предмета, серијски број, фабрички број, боју, величину, тежину, облик, врсту материјала од којег је направљен, оштећења, порекло предмета;

2) име, презиме, ЈМБГ лица од кога је предмет привремено одузет;

3) име, презиме, ЈМБГ, адресу пребивалишта/боравишта власника предмета, доказ о власништву;

4) датум и место где је предмет привремено одузет, односно пронађен, враћен или достављен;

5) везу с бројем кривичне или прекршајне пријаве;

6) место чувања предмета;

7) име, презиме, ЈМБГ и број исправе на основу које је проверен идентитет лица коме је предмет враћен или достављен.

Подаци о одузетим предметима из ове евиденције чувају се до правоснажног окончања поступка у вези с којим су одузети.

Евиденције у области приватног обезбеђења и детективске делатности

Члан 28.

О издавању лиценци правним лицима и предузетницима за обављање детективске делатности и приватног обезбеђења Министарство води евиденције у којима обрађује следеће податке:

1) назив правног лица предузетника, адресу седишта, ПИБ и матични број правног лица предузетника;

2) име, презиме, ЈМБГ и адресу одговорног лица у правном лицу;

3) решење о распоређивању физичког лица на радно место одговорног лица надлежног за послове унутрашње службе обезбеђења у складу са актом о организацији и систематизацији радних места;

4) документацију везану за пословни простор (доказ о власништву, уговор о закупу и другом основу коришћења просторија, плански приказ радних просторија);

5) пријаву на обавезно социјално осигурање лица која су запослена код правног лица или предузетника;

6) серијски број издате лиценце, датум издавања и датум истека важења лиценце;

7) дозволе за ванлинијски превоз возилима која врше транспорт новца, податке о возилу (регистарска ознака, број шасије, број мотора, носивост, атести за ојачану каросерију, стакла и уграђени механички сеф у возило);

8) податке о извршеном надзору;

9) податке о датуму одузимања лиценце, жалбама на решења, одлукама по жалбама, изреченим мерама привремене забране обављања делатности, односно забране вршења послова.

О издавању лиценци физичким лицима за обављање детективских послова и послова приватног обезбеђења Министарство води евиденције у којима обрађује следеће податке:

1) име и презиме, име родитеља физичког лица, адресу пребивалишта/боравишта, ЈМБГ, датум и место рођења, број личне карте, податке о држављанству Републике Србије, лекарска уверења о психофизичкој способности за вршење ових послова, доказе о врсти и степену стручне спреме, доказе о обучености у руковању ватреним оружјем, односно служењу војног рока са оружјем, потврду о обучености за вршење ових послова, уверења да се против лица не води истрага, датум одузимања лиценце, жалбе на решења, одлуку по жалбама, изречене мере привремене забране вршења послова, податке о упућивању на лекарски преглед;

2) број издате лиценце.

О издавању овлашћења за спровођење стручне обуке за вршење послова приватног обезбеђења Министарство води евиденције у којима обрађује следеће податке:

1) име и презиме предавача, ЈМБГ, датум и место рођења, адресу становања, податке за контакт (број телефона, електронску адресу), стечени ниво образовања и звања, остала стечена знања и вештине од значаја за извођење обуке, уговоре о ангажовању предавача и контролора обуке, стаж на пословима за одговарајућу програмску целину;

2) власнички лист или уговор о закупу или праву коришћења одговарајућих просторија за извођење теоријске и практичне обуке, као и уговор или други акт о власништву или другом основу коришћења опреме и средстава потребних за извођење одговарајуће стручне обуке за одређену врсту послова приватног обезбеђења.

О спровођењу стручне обуке и полагању стручног испита за вршење послова приватног обезбеђења Министарство води евиденције у којима обрађује следеће податке:

1) име и презиме, име родитеља, ЈМБГ, датум и место рођења, пребивалиште/боравиште, број личне карте, ниво образовања, степен и врсту стручне спреме, врсту програма за чију проверу обучености се кандидат пријављује;

2) доказ да је на пословима овлашћеног полицијског службеника, безбедносно-обавештајним пословима, пословима професионалног припадника Војске Србије и пословима извршења кривичних санкција провео најмање три године;

3) потврду о обучености;

4) име и презиме чланова, секретара и председника Комисије;

5) евиденциони број и оцену са стручног испита.

О спровођењу стручне обуке и полагања стручног испита за вршење детективских послова Министарство води евиденције у којима обрађује следеће податке:

1) име и презиме, име родитеља, ЈМБГ, датум и место рођења, држављанство, пребивалиште/боравиште, број личне карте и од кога је издата, ниво образовања, степен и врсту стручне спреме, врсту програма за чију проверу обучености се кандидат пријављује, потпис кандидата, потврду о обучености;

2) доказ да је на пословима овлашћеног полицијског службеника, безбедносно-обавештајним пословима, пословима одбране, на судијској и тужилачкој функцији, на стручним пословима у суду или јавном тужилаштву и на пословима приватног детектива провео најмање пет година;

3) евиденциони број, оцену са стручног испита.

О примени овлашћења службеника приватног обезбеђења (привремено задржавање лица и употреба средстава принуде) Министарство води евиденције у којима обрађује следеће податке:

1) име и презиме службеника обезбеђења који подноси извештај, ЈМБГ;

2) датум, време и место употребе средства принуде;

3) датум, време и место привременог задржавања до доласка полиције;

4) датум и време када је лице предато полицијским службеницима;

5) име, презиме и број личне карте лица према коме је употребљено овлашћење;

6) детаљан опис догађаја;

7) врсту и степен телесних повреда лица и службеника обезбеђења;

8) време и место пружања медицинске помоћи повређенима;

9) време када је обавештена месно надлежна полицијска управа;

10) име, презиме и број личне карте сведока догађаја.

О примљеним обавештењима о закљученом уговору с правним лицем, предузетником и физичким лицем који користе услуге приватног обезбеђења Министарство води евиденције у којима обрађује следеће податке:

1) назив правног лица/предузетника, адресу седишта, ПИБ и матични број правног лица/ предузетника;

2) име, презиме, ЈМБГ;

3) име, презиме и ЈМБГ и пребивалиште/седиште одговорног лица у правном лицу и код предузетника за приватно обезбеђење и корисника услуга;

4) предмет уговора;

5) начин вршења уговорених послова приватног обезбеђења (врста, категорија, уговорена овлашћења службеника обезбеђења, време покривености заштите и др.);

6) број службеника обезбеђења по уговору и локације радног распореда;

7) врсту (калибар и фабрички број) и количину ангажованог оружја и средстава заштите;

8) датум почетка/прекида уговореног вршења услуга.

Министарство води евиденцију достављених предлога и издатих сагласности за вршење послова физичке заштите лица, која садржи следеће податке:

1) име, презиме, матични број, пребивалиште/боравиште корисника услуге;

2) податке о запослењу;

3) план обезбеђења с бројем ангажованих службеника обезбеђења;

4) врсту (калибар и фабрички број) и количину оружја и опреме;

5) локацију објеката;

6) возила (тип и регистарска ознака) и предвиђене трасе кретања.

Министарство води евиденцију планова обезбеђења јавних скупова, која садржи следеће податке:

1) број и распоред ангажованих редара;

2) име, презиме и ЈМБГ редара;

3) број лиценце редара;

4) овлашћење редара;

5) име, презиме, ЈМБГ и број лиценце одговорног лица које ће руководити редарском службом, број телефона, електронску адресу.

Министарство води евиденцију издатих легитимација службеницима приватног обезбеђења и детективима, која садржи следеће податке:

1) назив правног лица/предузетника који подноси захтев за легитимације;

2) доказе о запослењу за службенике обезбеђења/детективе;

3) доказе о положеном стручном испиту и завршеном приправничком стажу;

4) име и презиме носиоца легитимације;

5) датум издавања легитимације;

6) фотографију службеника обезбеђења/детектива;

7) назив органа који је издао легитимацију;

8) рок важења, евиденциони број, серијски број легитимације;

9) захтеве за замену легитимације;

10) пријаву нестанка, губитка или крађе легитимације;

11) враћене легитимације.

Евиденције из ст. 1, 2, 3, 4, 5. и 10. овог члана чувају се трајно, из ст. 6, 7. и 8. чувају се пет година, а из става 9. овог члана једну годину.

Евиденције података од значаја за рад полиције у заједници

Члан 29.

Министарство, у сврху развоја превенције криминала, унапређења безбедности људи и имовине и остваривања других безбедносних циљева, прикупља и обрађује податке:

1) име, презиме, ЈМБГ, адресу пребивалишта припадника министарства који станују на подручју безбедносног сектора, односно месне заједнице;

2) име, презиме, ЈМБГ, име једног родитеља и адресу пребивалишта лица према којима су примењена полицијска овлашћења и према којима су други органи предузимали мере прописане посебним законом;

3) име, презиме, ЈМБГ, име једног родитеља и адресу пребивалишта лица која својим понашањем, склоностима и навикама могу угрозити безбедност људи и имовине;

4) име, презиме, ЈМБГ, име једног родитеља и адресу пребивалишта повратника у вршењу кривичних дела и прекршаја;

5) име, презиме, ЈМБГ, име једног родитеља и адресу пребивалишта лица која поседују ватрено оружје.

Ради развијања партнерства с грађанима и организацијама у локалној самоуправи, у складу с принципом добровољности и прописом који уређује начин обављања полицијских послова, а у сврху развоја превенције криминала и унапређивања безбедности људи и имовине, Министарство на основу њихове сагласности прикупља и обрађује податке о одговорним лицима или представницима организација, односно о организованим групама, као и о појединцима ангажованим на остваривању заједничких, односно друштвено корисних циљева, и то: име, презиме и податке за контакт.

Подаци из овог члана чувају се 10 година.

Евиденција безбедносних провера

Члан 30.

Министарство води евиденцију извршених безбедносних провера, која садржи следеће податке:

1) име, презиме, претходно име и презиме, ЈМБГ, датум и место рођења, држављанство, претходна држављанства и двојна држављанства, пребивалиште и боравиште, као и претходна пребивалишта, брачни статус и породично стање лица, стручну спрему, занимање, податке о радном месту и претходним запослењима (посебно о престанку радног односа у правном лицу са јавним овлашћењима или непоштовање радне дисциплине), податке у вези са извршењем војне обавезе, податке о навикама, понашању или склоностима лица (зависност од алкохола, опојних дрога, психоактивних супстанци, дружење са лицима из криминогене средине), податке за контакт (број телефона и електронска адреса);

2) податке о лицима која живе у заједничком домаћинству с лицем које се безбедносно проверава (име и презиме, претходна имена и презимена, датум рођења, ЈМБГ, као и однос с провераваним лицем);

3) податке о сродницима у правој линији и до другог степена сродства у побочној линији, супружника, усвојиоца, старатеља, очуха, маћехе, односно хранитеља (име и презиме, датум рођења, ЈМБГ, адресу пребивалишта, стручну спрему и занимање);

4) податке о кривичном и прекршајном кажњавању и кривичним и прекршајним поступцима који су у току, податке о дисциплинским поступцима и изреченим дисциплинским мерама, контактима са страним полицијским организацијама, страним службама безбедности и обавештајним службама, као и податке о чланству или учешћу у активностима организација чије су активности или циљеви забрањени, податке о претходним безбедносним проверама и податке о безбедносним проверама којима располажу друге службе безбедности, податке о одговорности за повреду прописа који се односе на тајност података, податке о праву својине на стварима уписаним у јавни регистар, медицинске податке у вези с болестима зависности, односно душевним болестима за сва лица из тач. 1), 2) и 3) овог става.

У евиденцији безбедносних провера обрађују се и подаци о полицијском службенику који подноси захтев за вршење безбедносне провере, који врши безбедносну проверу, који доноси оцену о постојању или непостојању безбедносне сметње, односно коначну оцену о постојању или непостојању безбедносне сметње, као и подаци о приговорима, жалбама и другим поднесцима у вези с вршењем безбедносне провере, и то: име и презиме, ЈМБГ, радно место овлашћеног руководиоца.

Подаци из ст. 1. и 2. овог члана чувају се 10 година.

Евиденције у области издавања личних исправа

Члан 31.

Министарство, у сврху издавања личне карте, путне исправе, уверења о пребивалишту и боравишту, легитимације о избеглим и прогнаним лицима, возачке дозволе, одређивања ЈМБГ, као и решавања по захтеву за пријем и престанак држављанства, води евиденције у којима обрађује следеће податке:

1) име и презиме лица које подноси захтев, рођено презиме, ЈМБГ, датум и место рођења, држављанство, претходно држављанство, занимање, пол, адресу пребивалишта/боравишта, биометријске податке подносиоца захтева (отисак прста, фотографија и потпис), податке за контакт (број телефона или електронска адреса), датум подношења захтева, орган коме је захтев поднет;

2) име, презиме и рођено презиме родитеља или старатеља, ЈМБГ родитеља/старатеља, држављанство родитеља/старатеља;

3) датум издавања исправе и датум уручења исправе, рок важења исправе, регистарски и серијски број исправе, орган издавања исправе, податке о исправама које су поништене и датум њиховог поништења, податке о исправама које су оглашене неважећим, датум пријаве нестанка исправе, орган, број и датум решења о проглашењу исправе неважећом;

4) име, презиме, датум, место рођења и ЈМБГ лица за промену личног имена;

5) датум пријаве, односно одјаве пребивалишта, боравишта или привременог боравка у иностранству и повратка из иностранства, адресу пребивалишта, односно боравишта лица, податке о претходним пребивалиштима и боравиштима, брачно стање;

6) име и презиме, пол, датум и место рођења, адресу пребивалишта лица у вези с провером чињенице становања на адреси;

7) име и презиме, број личне карте и ЈМБГ носиоца станарског права, односно власника стана даваоца смештаја;

8) адресу ранијег пребивалишта, разлог и датум одласка у иностранство, место и државу одласка у иностранство;

9) број путне исправе, датум издавања и орган који је издао путну исправу;

10) податке о одређеном и поништеном матичном броју, датум и орган који је одредио ЈМБГ, број и датум решења о пасивизацији ЈМБГ, датум подношења захтева за издавање или замену легитимације избеглог/прогнаног лица, односно избегличке легитимације, датум издавања и број избегличке легитимације, рок важења избегличке легитимације;

11) број и датум потврде Комесаријата за избеглице и миграције о признавању, односно укидању статуса избеглог или прогнаног лица;

12) назив органа и број акта на основу којег се врши евидентирање забране за издавање путне исправе, орган и датум евидентирања забране за издавање путне исправе, врсту и назив акта на основу којег се може евидентирати забрана, а у складу с признатим међународним актима, број и датум решења о забрани коришћења личне карте као путне исправе, рок важења забране за издавање путне исправе, датум одузимања и достављања путне исправе органу који спроводи поступак и исход поступка;

13) оспособљеност за управљање возилом одређене категорије, мере забране управљања моторним возилом, податке о психофизичкој способности возача, рок трајања мере забране, казнене поене и податке о путној исправи за странце.

Подаци из става 1. овог члана чувају се трајно.

Члан 32.

Министарство, у сврху издавања саобраћајних дозвола, регистарских таблица и регистрационих налепница у складу с посебним прописима, обрађује:

1) податке о власнику возила, кориснику возила, лицу овлашћеном за подношење захтева за упис возила у јединствени регистар, односно захтева за издавање регистрационе налепнице: име и презиме, ЈМБГ, пребивалиште и адресу;

2) податке о возилу: регистарска ознака, врста, марка, тип, варијанта, верзија, комерцијална ознака/модел, највећа дозвољена маса, маса, број шасије, хомологацијска ознака, радна запремина мотора, снага мотора, врста погона, број места за седење, број места за стајање, број осовина, боја, година производње, носивост, врста превоза, забрана отуђења, важење регистрације;

3) податке о техничком прегледу возила: назив техничког прегледа, матични број, датум вршења техничког прегледа, број записника о техничком прегледу (ID број);

4) податке о осигурању возила: назив осигуравајућег друштва, матични број, број полисе осигурања, важење осигурања;

5) податке о датуму издавања и серијском броју саобраћајне дозволе, контролном броју регистрационе налепнице и датуму до кога регистрациона налепница важи.

Министарство у сврху евидентирања правних лица која су овлашћена за издавање регистрационих налепница у складу с посебним прописом обрађује податке о законским заступницима и лицима овлашћеним за издавање регистрационих налепница, и то: име и презиме, ЈМБГ, пребивалиште и адресу, број личне карте, датум и орган издавања, уверење о неосуђиваности, уверење да није под истрагом, а за лице овлашћено за издавање регистрационих налепница и податке о стручној спреми и социјалном осигурању.

Подаци из ст. 1. и 2. овог члана чувају се трајно.

Члан 33.

Министарство, у сврху издавања исправа у вези с набавком, држањем и ношењем оружја у складу с посебним прописом, обрађује податке, и то:

1) име и презиме, држављанство, број личне карте/идентификационог документа, биометријске податке, датум, место и годину рођења, адресу пребивалишта/боравишта, занимање, одјаву пребивалишта ради исељења, привремени боравак у иностранству и датум повратка, као и својство у односу на оружје (власник, послуга);

2) правни основ држања оружја;

3) име и презиме, ЈМБГ, датум и место рођења, држављанство, број личне карте/идентификационог документа, занимање, податке из казнене и прекршајне евиденције, податке о вођењу кривичног поступка, податке о обучености у руковању ватреним оружјем, податке о здравственој способности за набавку, држање и ношење оружја, податке из безбедносне провере власника оружја, односно одговорног лица у правном лицу и запослених који долазе у додир са оружјем у правном лицу;

4) врсту, модел, марку, калибар и фабрички број оружја, број оружног листа, број дозволе за држање оружја, број дозволе за ношење оружја, број дозволе за набавку оружја;

5) податке о правним лицима: назив, седиште, делатност, матични број, податке о оружју, просторијама, средствима, стрелишту, као и личне податке власника, одговорног лица и запослених који долазе у додир са оружјем.

Подаци из става 1. овог члана чувају се трајно.

Члан 34.

Министарство, у сврху извршавања обавеза које проистичу из међународног уговора, у циљу спровођења поступка реадмисије лица која незаконито бораве, обрађује податке у вези са спровођењем реадмисије, и то:

1) назив иностраног органа који је доставио захтев по основу споразума о реадмисији, назив органа коме је упућен захтев, најаву за враћање или захтев за транзит лица по основу споразума;

2) име, презиме, место и датум рођења, ЈМБГ, пол, име родитеља, брачног друга, податке о документима лица држављанина Републике Србије из достављеног захтева;

3) име и презиме, место и датум рођења, пол, име родитеља, брачног друга, податке о документима лица треће државе или лица без држављанства из захтева;

4) име и презиме, место и датум рођења, ЈМБГ, пол, име родитеља, брачног друга, држављанство, податке о документима, место враћања лица из достављене најаве и податке о ангажовању службеника Министарства за враћање лица;

5) име и презиме, датум и место рођења, пол, име родитеља, брачног друга, држављанство, податке о документима, место враћања лица држављанина треће државе или лица без држављанства из достављеног захтева за транзит и податке о евентуалном ангажовању службеника Министарства за враћање лица;

6) име и презиме, датум и место рођења, пол, име родитеља, брачног друга, држављанство, податке о документима, место враћања лица држављанина земље уговорнице, држављанина треће државе или лица без држављанства из упућеног захтева за преузимање, захтева за транзит, најаве за повратак, као и податке о евентуалном ангажовању службеника Министарства за враћање лица.

Подаци из става 1. овог члана чувају се трајно.

Евиденције у области граничне контроле, кретања и боравка странаца и азила

Члан 35.

Министарство, у сврху обављања послова граничне контроле која обухвата вршење граничних провера на граничним прелазима и надзор државне границе ван граничних прелаза у складу с посебним прописом, обрађује следеће податке:

1) име и презиме, ЈМБГ и број службене легитимације полицијског службеника који је извршио граничну контролу или предузео друге мере и радње у складу за законом;

2) датум, време и место граничне контроле или друге мере и радње у складу са законом;

3) име, презиме, датум рођења, ЈМБГ, адресу лица над којим је извршена гранична контрола или предузете друге мере и радње у складу са законом, смер кретања преко граничне линије, пол, име родитеља, надимак, држављанство, националност, вероисповест, податке о здравственом стању, податке о евентуалним повредама и указаној лекарској помоћи, занимање, језик који говори, место и адресу послодавца и послове које обавља, број личне карте или путне исправе за странце, серијски број исправе, податке о документу на основу којег се утврђује или проверава идентитет, податке о визама, лажне личне податке, податке о времену, месту и смеру кретања у унутрашњости државе, скенирани идентификациони документ с личним подацима, податке за контакт (број телефона или електронска адреса), адресу где странац одседа у Републици Србији;

4) разлог преласка државне границе, забрану прелазака државне границе с разлозима за одбијање уласка, податке о посмртним остацима лица;

5) фотографију, отисак прстију, отиске дланова и друге биометријске податке, лични опис и ДНК профил;

6) име и презиме законског заступника, старатеља, браниоца, лекара, тумача, преводиоца и других лица која су контактирала с лицем над којим је извршена гранична контрола или су предузете друге мере и радње, и то: његов ЈМБГ и датум и место рођења, држављанство, адреса становања, занимање, подаци за контакт (број телефона или електронска адреса);

7) податке о превозном средству (регистарски број, марка и тип возила/пловила, број шасије и број мотора, сертификат АДР за возило); податке о возачу (име, презиме и ЈМБГ), број возачке дозволе и категорију, сертификат АДР за возача, сертификат АДН, податке о власнику возила/пловила (име, презиме и ЈМБГ) и податке везане за лет, пловидбу или железничку линију;

8) податке о предметима које лице носи са собом или у возилу, податке о оружју и муницији које лице преноси преко државне границе, врсту, тип и модел оружја, фабрички и серијски број и калибар оружја, калибар и број муниције, податке о исправи на основу које лице носи оружје, разлог преношења оружја преко државне границе;

9) податке о граничним повредама.

У сврху обављања послова у вези са уласком, кретањем и боравком странаца у Републици Србији, Министарство обрађује личне податке страних држављана и других лица која су с њим повезана, и то:

1) име и презиме, презиме при рођењу, име родитеља, пол, датум, место и државу рођења, врсту, број и рок важења стране путне исправе, држављанство, држављанство при рођењу, лажно име, евиденцијски број странца, фотографију странца, отиске прстију, дланова и друге биометријске податке и податке о другим телесним идентификационим знацима, адресу боравишта, адресу становања или пребивалиште странца у Републици Србији, број личне карте за странца или привремене личне карте за странца;

2) податак о станодавцу (име и презиме, ЈМБГ, место, улица и број пријаве странца ако се ради о физичком лицу, а ако се ради о правном лицу које пружа услуге смештаја, назив правног лица или предузетника, порески идентификациони број, име и презиме и ЈМБГ одговорног лица у правном лицу);

3) новчана средства за издржавање; број и назив установе која је издала полису здравственог осигурања, адресу становања странца, број телефона странца, брачно стање;

4) име, презиме, датум рођења, пребивалиште или адресу становања, држављанство, матични или евиденцијски број супружника, ванбрачног партнера, деце или другог члана уже породице странца на одобреном привременом боравку или сталном настањењу;

5) назив, седиште, матични број и порески идентификациони број правног лица код кога је странац запослен, чији је странац власник, директор или оснивач, код ког странац обавља праксу, стручну специјализацију, научноистраживачку делатност, занимање странца, број и датум издавања радне дозволе, назив и седиште школске или високошколске установе у којој се странац школује или студира, назив верске организације где обавља верску службу, катастарски број непокретности по основу које има одобрен привремени боравак, назив здравствене или социјалне установе где се странац лечи или где му је пружена нега, степен и врсту образовања, рок важења одобреног привременог боравка странца у Републици Србији, основ одобреног привременог боравка, серијски број налепнице одобреног привременог боравка, датум од када борави у Републици Србији, датум и разлог престанка привременог боравка, датум и број решења о одобреном сталном настањењу, серијски број налепнице одобреног сталног настањења, датум, број и разлог престанка сталног настањења, датум и серијски број и рок важења издате личне карте за странца, привремене личне карте или путне исправе за странце, број и датум решења којим је изречена обавеза странцу да напусти Републику Србију и забрана уласка у Републику Србију, трајање забране уласка у Републику Србију и разлог изрицања забране; број и датум пресуде којом је изречена мера удаљења или протеривања странца из Републике Србије и трајање мере удаљења или протеривања из земље, трајање обавезног боравка, серијски број налепнице обавезног боравка, број и датум решења о обавезном боравку и адресу странца на обавезном боравку, време и место јављања странца надлежном органу, разлог смештаја странца у прихватилиште за странце, број и датум решења о смештају странца у прихватилиште за странце, датум отпуштања странца из прихватилишта за странце, број и датум решења о продужењу смештаја у прихватилишту за странце, број путног листа за повратак у земљу порекла, име и презиме лица које је пронашло стране путне или друге исправе или путне исправе за странце.

У сврху обављања послова у вези са одобрењем права на азил или привремену заштиту, односно утврђивања испуњености услова за добијање и престанак права на азил, Министарство обрађује личне податке странца који је изразио намеру да тражи азил, странца евидентираног у складу са Законом о азилу и привременој заштити, странца регистрованог у складу са Законом о азилу и привременој заштити, странца који је поднео захтев за азил, странца коме је ограничено кретање у складу са Законом о азилу и привременој заштити, странца коме је одобрен азил или привремена заштита, лица коме је право на азил или привремену заштиту престало, као и других лица која су с њим повезана, као и податке о издатим и привремено задржаним исправама, и то:

1) име и презиме, презиме при рођењу, име родитеља, пол, датум, место и државу рођења, држављанство, расу, род, родни идентитет, језик, вероисповест, националну припадност, припадност одређеној друштвеној групи, политичко уверење, врсту, број и рок важења путне исправе и/или друге идентификационе исправе, лажно име, брачни статус, стручну спрему, занимање, евиденцијски број странца, фотографију, отиске прстију, дланова и друге биометријске податке и податке о другим телесним идентификационим знацима, последње пребивалиште у земљи порекла, боравиште или пребивалиште странца у Републици Србији;

2) податак о станодавцу (име и презиме, ЈМБГ, место, улица и број пријаве странца ако се ради о физичком лицу, а ако се ради о правном лицу – подаци о објекту који пружа услуге смештаја, назив правног лица или предузетника, порески идентификациони број);

3) име и презиме и ЈМБГ одговорног лица у правном лицу, број телефона, број телефона странца, привремено задржане/одузете путне или друге исправе, личне податке лица у чијој се пратњи налази, чињеницу постављеног старатеља;

4) име, презиме, број телефона старатеља;

5) име, презиме, датум рођења, врсту, број и рок важења путне исправе и/или друге идентификационе исправе, адресу становања или пребивалишта, држављанство, вероисповест, националну припадност, припадност одређеној друштвеној групи, политичко уверење, стручну спрему, занимање супружника, ванбрачног партнера, деце или другог члана уже породице странца, матичне или евиденцијске бројеве лица повезаних са страним држављанином, време, место, начин одласка из земље порекла, разлоге за напуштање земље порекла, последице повратка у земљу порекла, датум од када борави у Републици Србији, начин и место уласка у Републику Србију, податке о сродницима и познаницима у Републици Србији и другим државама, податке о ранијим захтевима за азил у другим земљама, државе транзита, датум одобравања азила или привремене заштите;

6) назив, седиште, матични број и порески идентификациони број правног лица код кога је странац запослен, број и датум издавања радне дозволе, назив и седиште школске или високошколске установе у којој се странац школује или студира, назив здравствене или социјалне установе где се странац лечи или где му је пружена нега, датум и серијски број издате потврде о израженој намери да се тражи азил, датум и серијски број издате потврде о регистрацији, датум и серијски број и рок важења издате личне карте за тражиоца азила, датум и серијски број и рок важења издате личне карте за странца коме је одобрено уточиште, датум и серијски број и рок важења издате личне карте за странца коме је одобрена супсидијарна заштита, датум и серијски број и рок важења издате личне карте за странца коме је одобрена привремена заштита, датум и серијски број и рок важења издате путне исправе за избеглицу, датум и број изрицања решења о напуштању Републике Србије, број и датум одлуке (решења, закључка, пресуде) донете у поступку решавања по поднетом захтеву за азил која се односи на захтев за азил и на споредна питања која се јаве у поступку о којима се доноси одлука, жалба, тужба, ванредни правни лекови, правни лекови пред међународним судовима, име, презиме пуномоћника, датум пуномоћја, разлоге за ограничење кретања, мере ограничења кретања, трајање ограничења кретања, разлоге за престанак азила, решење којим је изречена обавеза странцу да напусти Републику Србију и забрана уласка у Републику Србију, трајање забране уласка у Републику Србију, број и датум пресуде којом је изречена мера удаљења или протеривања странца из Републике Србије и трајање мере удаљења или протеривања из земље.

Подаци из става 1. овог члана чувају се најдуже пет година од дана уноса.

Подаци из става 2. овог члана чувају се 10 година од тренутка обраде последњег податка, изузев података који се односе на странца (и с њим повезана лица) коме је одобрено стално настањење у Републици Србији, који се чувају трајно.

Подаци из става 3. овог члана чувају се пет година од дана обраде последњег податка, изузев података који се односе на странца (и с њим повезана лица) коме је одобрен азил (уточиште и супсидијарна заштита) или привремена заштита у Републици Србији, који се чувају трајно.

Члан 36.

Министарство, у циљу издавања виза за улазак у Републику Србију у складу с посебним прописом, обрађује податке о странцима и другим лицима која су с њим повезана, и то:

1) име и презиме странца, презиме при рођењу, датум, место и државу рођења, држављанство и држављанство при рођењу, име родитеља, пол странца, врсту, број, датум издавања и датум важења путне исправе, електронску адресу странца;

2) име и презиме, датум, место, државу рођења и држављанство супружника или ванбрачног партнера странца, име, презиме и датум рођења деце;

3) фотографију, отиске прстију, дланова и друге биометријске податке, податке о другим телесним и идентификационим знацима;

4) број и назив установе која је издала полису здравственог осигурања, да ли у путној исправи има дозволу за повратак у државу боравка ако није земља његовог порекла, занимање, назив и адресу послодавца у иностранству, број телефона послодавца, назив и адресу образовне установе у којој се школује у иностранству, државу одредишта, врсту визе која се тражи, број дана боравка, серијски број визе, датум и разлог одбијања визе, друге визе које су издате у последње три године и важење тих виза, да ли у случају транзита странац поседује дозволу за улазак у трећу државу, претходне боравке у Републици Србији, сврху путовања, датум доласка у Републику Србију и одласка из Републике Србије, гранични прелаз на који улази у Републику Србију, податке о превозном средству;

5) име, презиме, датум рођења, матични или евиденцијски број, адресу, број телефона физичког лица које позива странца у Републику Србију;

6) назив правног лица, седиште, матични број и порески идентификациони број, број телефона, име и презиме одговорног лица у правном лицу које позива странца у посету Републици Србији, разлог позивања странца у Републику Србију, број овереног гарантног писма и назив и број овереног гарантног писма, новчана средства за издржавање, ко сноси трошкове путовања и боравка, изјаву подносиоца захтева о тачности унетих података, датум и разлог продужења визе, датум, разлог и назив органа који је поништио или укинуо визу.

Подаци из става 1. овог члана чувају се пет година од тренутка обраде последњег податка.

Заштита лица и објеката

Члан 37.

Министарство, у сврху обављања послова безбедносне заштите одређених лица и објеката, обрађује:

1) податке о лицима која се безбедносно штите: име и презиме, надимак, име родитеља, претходно презиме, претходно презиме мајке, ЈМБГ, датум, место, општина и држава рођења, држављанство, адреса пребивалишта и боравишта, број личне карте, број путне исправе, број возачке дозволе, биометријска фотографија, брачни статус, подаци за контакт (број телефона и електронска адреса), податке о здравственом стању и крвној групи, марку, тип и регистарски број возила које користи, занимање, податке о запослењу, податке о објектима, местима и локацијама на којима повремено борави;

2) податке о члановима породице из заједничког домаћинства, и то: датум и место, година, општина и држава рођења, држављанство, адреса пребивалишта и боравишта, ЈМБГ, број личне карте, број путне исправе, број возачке дозволе, биометријска фотографија, брачни статус, подаци за контакт (број телефона, електронска адреса), марка, тип и регистарски број возила које користи, занимање и подаци о запослењу, као и подаци о објектима, местима и локацијама на којима повремено борави;

3) податке о објектима који се безбедносно штите: назив, врста и адреса објекта, основне урбанистичко-грађевинске карактеристике, податке о превентивно-техничкој заштити, мерама физичке заштите, систему радио-телефонске комуникације, видео-надзору и подаци о кориснику објекта (име и презиме, име једног родитеља, ЈМБГ, адреса пребивалишта и боравишта, подаци за контакт (број телефона, електронска адреса));

4) податке о лицима која имају пребивалиште и боравиште у близини места рада, становања или повременог боравка лица које се безбедносно штити: име и презиме, ЈМБГ, датум, место, општина и држава рођења, држављанство, име родитеља, биометријска фотографија, марка, тип и регистарски број возила које користи, податке о запослењу, податке о менталним сметњама;

5) податке о лицима која повремено бораве у објектима који се безбедносно штите, и то: име и презиме, име родитеља, датум, место, општина и држава рођења, држављанство, ЈМБГ, адреса пребивалишта или боравишта, број и врста исправе на основу које је утврђен идентитет, број издате пропуснице за боравак у објекту, време и разлог боравка у објекту, марка, тип и регистарски број возила и други подаци за безбедносну проверу;

6) податке о лицима која се током јавних, културних и других манифестација по основу радног ангажовања налазе у непосредном окружењу лица које се безбедносно штити, и то: име и презиме, име родитеља, датум, место, општина и држава рођења, држављанство, ЈМБГ, адреса пребивалишта или боравишта, марка, тип и регистарски број возила и други подаци за безбедносну проверу.

Министарство, за обављање послова безбедносне заштите одређених лица и објеката, користи податке из других евиденција предвиђених овим законом.

Подаци из става 1. овог члана представљају тајне податке који се означавају и чувају у складу с прописима о тајности података.

Члан 38.

Министарство, у сврху обављања послова обезбеђења лица и објеката, обрађује податке, и то:

1) о лицима која се обезбеђују: име и презиме, надимак, име родитеља, претходно презиме, претходно презиме мајке, ЈМБГ, датум, место, општина и држава рођења, држављанство, адреса пребивалишта и боравишта, број личне карте, број путне исправе, број возачке дозволе, биометријска фотографија, брачни статус, подаци за контакт (број телефона, електронска адреса), марка, тип и регистарски број возила које користи, занимање, подаци о запослењу, подаци о објектима, местима и локацијама на којима повремено борави; подаци о члановима породице из заједничког домаћинства, и то: датум и место, година, општина и држава рођења, држављанство, адреса пребивалишта и боравишта, ЈМБГ, број личне карте, број путне исправе, број возачке дозволе, биометријска фотографија, брачни статус, подаци за контакт (број телефона и електронска адреса), марка, тип и регистарски број возила које користи, занимање и подаци о запослењу, као и подаци о објектима, местима и локацијама на којима повремено борави и други подаци за безбедносну проверу;

2) о објекту који се обезбеђује: назив, врста и адреса објекта, основне урбанистичко-грађевинске карактеристике, подаци о превентивно-техничкој заштити, мерама физичке заштите, системима радио-телефонске комуникације, видео-надзору и подаци о кориснику објекта, и то: име и презиме, име оца, ЈМБГ, адреса пребивалишта и боравишта, подаци за контакт; подаци о лицима која повремено бораве у објекту, и то: име и презиме, име родитеља, ЈМБГ, адреса пребивалишта и боравишта, време и разлог боравка у објекту, врста, марка и регистарски број возила.

Министарство, за обављање послова обезбеђења објеката и личности, користи и податке из других евиденција предвиђених овим законом.

Подаци из овог члана чувају се пет година након престанка обезбеђења.

Евиденције у области безбедности саобраћаја на путевима

Члан 39.

Министарство, у сврху обављања послова из области безбедности саобраћаја на путевима, води евиденције у којима обрађује следеће податке:

1) име и презиме, ЈМБГ, пол, име родитеља, претходно лично име (ако је лице променило лично име), рођено презиме, датум, место и годину рођења, држављанство, адресу становања, занимање, место, адресу запослења и послове које обавља, број личне или путне исправе за странце, серијски број исправе, податке за контакт (број телефона или електронску адресу), податке о документу на основу којег се утврђује или проверава идентитет и рок важења документа, податке о познавању језика, регистарски број;

2) марку и тип возила, број шасије и број мотора, број саобраћајне дозволе, број возачке дозволе, категорију, информацију о локацији места незгоде и извршене контроле учесника у саобраћају, снимак прекршаја;

3) издате налоге за анализу крви или крви и урина, резултат алкотестирања, односно теста за утврђивање присуства психоактивних супстанци, степен повреда и предузете мере на основу посебног прописа;

4) име и презиме и број службене значке полицијског службеника.

Подаци из става 1. овог члана чувају се десет година, осим снимака прекршаја из става 1. тачка 2) овог члана, који се чувају две године.

Члан 40.

Министарство, у сврху обављања послова из области саобраћајно-техничких послова безбедности саобраћаја на путевима, у области оспособљавања кандидaта за возаче води евиденције у којима обрађује следеће податке:

1) име и презиме кандидата, ЈМБГ, претходно лично име (уколико је лице вршило промену личног имена), пол, место пребивалишта, односно боравишта и адресу, број телефона и електронску адресу, податке о изреченим мерама забране управљања возилом, категорију возила за коју се кандидат оспособљава, категорију возила за које кандидат поседује возачку дозволу и датум њиховог важења, идентификациони број кандидата, датум уписа у регистар оспособљавања кандидата, датум склапања уговора о оспособљавању;

2) име и презиме предавача теоријске обуке, ЈМБГ, број лиценце, податке из дневника теоријске обуке, датум одржавања часова теоријске обуке, назив учионице, редни број часа, име и презиме и идентификациони број кандидата, податке о броју часова теоријске обуке, датум издавања потврде о броју часова теоријске обуке које је имао кандидат у случају престанка оспособљавања, податке о завршеној теоријској обуци, датум издавања потврде о завршеној теоријској обуци, податке о обавезним додатним часовима теоријске обуке, податке о саобраћајним незгодама у којима су учествовали возачи који су се обучавали код предавача, податке о саобраћајним прекршајима које су извршили возачи који су се обучавали код предавача;

3) име и презиме испитивача на теоријском испиту, ЈМБГ и број лиценце, податке о датуму подношења пријаве кандидата за полагање теоријског испита и измиреним обавезама у погледу трошкова Министарства за полагање теоријског испита и датуму спровођења теоријског испита, податке о испуњености услова за одржавање теоријског испита, уз навођење услова који није испуњен; датум, односно датуме полагања теоријског испита, време, место, број поена, оцену на испиту („положио”/„није положио”) и ознаку питања на које није дат тачан одговор, датум издате потврде о положеном теоријском испиту, податке из уверења о здравственој способности кандидата (број, датум издавања, назив здравствене установе која је уверење издала, ограничења и унети рокови), пролазност на теоријском испиту;

4) име и презиме инструктора вожње на практичној обуци, ЈМБГ и број лиценце, податке из књиге инструктора вожње (име и презиме кандидата, идентификациони број кандидата, категорија за коју се кандидат оспособљава), време почетка и краја часа практичне и теоријске обуке, односно теоријског/практичног испита, регистарску ознаку возила на којем се спроводи практична обука, односно скупа возила са којим је спроведено оспособљавање, стање на путомеру возила на почетку и крају часа практичне обуке односно практичног испита, пређени пут за време практичне обуке/испита, податке из евиденције о издатим књигама инструктора вожње (идентификациони број књиге, име и презиме инструктора вожње, датум задужења, односно раздужења књиге, име и презиме лица које је књигом задужило односно раздужило инструктора вожње), податке о возилима на којима се спроводи оспособљавање (ЈМБГ власника, односно корисника возила, број шасије, марка, тип, регистарска ознака, година производње, датум до када важи регистарциона налепница, датум вршења односно рока важења шестомесечног техничког прегледа и идентификациони број техничког прегледа, категорија), податке о броју часова практичне обуке (почетак и престанак обуке, кодови радњи практичне обуке са бројем одржаних часова и број часова), датум издавања потврде о броју часова практичне обуке које је имао кандидат у случају престанка оспособљавања, податке о завршеној практичној обуци (почетак и завршетак обуке и број часова), датум издавања потврде о завршеној практичној обуци, податке о обавезним додатним часовима практичне обуке (број часова, датум почетка и завршетка додатне практичне обуке и датум издавања потврде), број и датум издате потврде о положеном испиту из прве помоћи и назив издаваоца потврде, податке о саобраћајним незгодама у којима су учествовали возачи који су се обучавали код инструктора вожње, податке о саобраћајним прекршајима који су извршили возачи који су се обучавали код инструктора вожње;

5) име и презиме испитивача на практичном испиту, ЈМБГ и број лиценце, податке о датуму подношења пријаве кандидата за полагање практичног испита и измиреним обавезама у погледу трошкова Министарства, податке о испуњености услова за одржавање практичног испита, уз навођење услова који није испуњен, датум, односно датуме полагања практичног испита, време (почетак и завршетак), место, број поена, оцену по испитивачима и успех на испиту, редни број, односно бројеве испитног задатка на практичном испиту, регистарску ознаку возила на којем се спроводи практични испит, датум издавања уверења о положеном возачком испиту, претходно оспособљавање са идентификационим бројем кандидата, називом и датумом издатих потврда и бројем одржаних часова, пролазност на практичном испиту;

6) податке о правним лицима која су добила дозволу за оспособљавање кандидата за возаче: пословно име привредног друштва, односно средње стручне школе, скраћено пословно име, седиште привредног друштва, односно средње стручне школе, пословно име огранка, седиште огранка, матични број привредног друштва, односно средње стручне школе, податке о одговорном лицу (име и презиме, ЈМБГ), категорије возила за које је добијена дозвола за оспособљавање кандидата за возаче, број дозволе, датум издавања дозволе, односно одузимања дозволе за оспособљавање кандидата за возаче, датум привремене забране рада и време трајања забране, датум привременог престанка рада и време трајања престанка, податке о оспособљавању (пролазност на теоријском, односно практичном испиту, исказана укупно за правно лице и у односу на сваког појединачног предавача, односно инструктора вожње, који су спроводили теоријску, односно практичну обуку), податке о саобраћајним незгодама у којима су учествовали возачи који су се оспособљавали у правном лицу и последицама тих незгода (исказани укупно за правно лице и у односу на сваког појединачног предавача, односно инструктора вожње, који су спроводили теоријску, односно практичну обуку), прекршајима прописаним овим законом које су извршили возачи који су се оспособљавали у правном лицу (исказани укупно за правно лице и у односу на сваког појединачног предавача, односно инструктора вожње, који су спроводили теоријску, односно практичну обуку);

7) податке о прописаном стручном кадру (администратори, предавачи, инструктори вожње, испитивачи) правних лица која врше оспособљавање (датум почетка обавезног социјалног осигурања у правном лицу, основ осигурања, датум престанка осигурања, радно време), податак да ли је лице запослено код више послодаваца, податке о предавачу, односно инструктору вожње, односно испитивачу у погледу изречених заштитних мера забране управљања возилом, односно правоснажних пресуда за кривична дела, тешка дела против безбедности јавног саобраћаја, из групе против живота и тела, против службене дужности односно покренутих истрага за та кривична дела;

8) податке из аудио-видео записа које сачињава правно лице које врши оспособљавање кандидата за возаче при спровођењу теоријског испита;

9) податке о физичком, односно правном лицу које је правно лице ангажовало за одржавање информатичке инфраструктуре (ЈМБГ, пребивалиште, односно седиште);

10) податке о просторима на којима се спроводи оспособљавање и то: учионице, адреса, број места за седење, број рачунара за полагање теоријског испита, просторија за административне послове, адреса, полигон – адреса, други простори – адреса.

Министарство у области техничког прегледа возила води евиденције у којима обрађује следеће податке:

1) име и презиме лица које је довезло возило на технички преглед, број личне карте, односно другог документа за странца;

2) датум, време почетка и завршетка вршења техничког прегледа возила, трајање вршења техничког прегледа;

3) податке о техничким карактеристикама возила (регистарска ознака, идентификациона ознака, врста возила, облик каросерије – подврста, марка, тип/варијанта/верзија, комерцијална ознака, датум прве регистрације, највећа дозвољена маса, маса, носивост, уверење о испитивању, осовинска оптерећења, број осовина, ознака мотора, радна запремина мотора, снага мотора, погонско гориво/погон, однос снага/маса возила, број места за седење, број места за стајање, највећа конструктивна брзина, година производње, ознаке пнеуматика, димензије пнеуматика, постојање уређаја за спајање вучног и прикључног возила, пређени пут, карактеристике, односно постојање уређаја за заустављање, врста преносног механизма уређаја за заустављање возила, намена према врсти превоза), подаци о извршеним мерењима и прорачунима, подаци о утврђеним неисправностима;

4) податке из видео записа које сачињава правно лице које врши технички преглед возила и фотографије возила чији технички преглед је вршен;

5) фискални рачун за обављени технички преглед возила, односно утврђивање техничких карактеристика, број фискалног рачуна, наплаћени новчани износ;

6) име и презиме, број службене значке овлашћеног службеног лица које је упутило возило на контролни технички преглед;

7) назив привредног друштва које врши технички преглед возила, скраћено пословно име, седиште привредног друштва, седиште огранка, матични број привредног друштва;

8) податке о одговорном лицу (име и презиме, ЈМБГ), код привредног друштва, врсте возила за чије вршење техничког прегледа је дато овлашћење, број решења за вршење техничког прегледа возила, датум издавања решења за вршење техничког прегледа возила, датум одузимања решења за вршење техничког прегледа возила;

9) податке о поднетој пријави, промени, одјави на обавезно социјално осигурање контролора техничког прегледа возила (име и презиме, ЈМБГ, занимање стечено школовањем, занимање – према радном месту, датум почетка осигурања, основ осигурања, степен стручне спреме, број радних часова недељно), податке о изреченим мерама забране управљања возилом контролору техничког прегледа возила.

Министарство, у области контроле прописа о безбедности саобраћаја у привредним друштвима и код предузетника који обављају превоз у друмском саобраћају, води евиденције у којима обрађује следеће податке:

1) пословно име привредног друштва, односно предузетника, адреса седишта привредног друштва, односно предузетника, матични број привредног друштва односно предузетника, податке о одговорном лицу (име и презиме, ЈМБГ);

2) о возачима (име и презиме, ЈМБГ, категорије возила из возачке дозволе, лекарска уверења, изречене мере забране управљања возилом, занимање, степен стручне спреме, податке о поднетој пријави, промени, одјави на обавезно социјално осигурање, основ осигурања, датум почетка осигурања, број радних часова);

3) о возилима (регистарска ознака, датум вршења техничког прегледа, датум важења регистрационе налепнице, уверења о испитивању возила, односно о исправности тахографа).

Министарство, у области контроле привремене саобраћајне сигнализације постављене на делу пута на коме су настале препреке, односно оштећења, које се не могу одмах уклонити, односно отклонити или на коме се изводе радови, води евиденције у којима обрађује следеће податке:

1) пословно име и матични број управљача пута односно извођача радова;

2) име и презиме одговорног лица код управљача пута односно извођача радова и контакт подаци (број телефона или електронска адреса);

3) место извођења радова.

Подаци из овог члана чувају се десет година. Изузетно, подаци из става 1. тачка 8), става 2. тачка 4) овог члана који се односе на видео запис и фотографије возила чији технички преглед је вршен и подаци из става 4. овог члана чувају се једну годину, подаци из става 1. тачка 1) овог члана који се односе на име и презиме кандидата, ЈМБГ, категорију возила за коју се кандидат оспособљава и подаци из става 1. тачка 6) овог члана који се односе на пословно име привредног друштва, односно средње стручне школе, скраћено пословно име, седиште привредног друштва, односно средње стручне школе, пословно име огранка, седиште огранка, чувају се трајно.

Оперативно-криминалистичка збирка

Члан 41.

У сврху расветљавања кривичних дела, Министарство води евиденције и обрађује податке о физичким и правним лицима за која постоје основи сумње да су извршили кривична дела, као и податке о исходу кривичног гоњења.

Податке о исходу кривичног гоњења, односно одбачају оптужбе, проширењу оптужбе, преквалификацији кривичног дела, одустанку од кривичног гоњења, опортунитету надлежно тужилаштво доставља Министарству.

У евиденцији из ст. 1. и 2. овог члана обрађују се следећи подаци:

1) број и место вођења кривичног уписника, датум подношења кривичне пријаве, кривично дело, назив и законска квалификација, висина и врста прибављене користи и причињена материјална штета, оштећени, лице за које постоје основи сумње да је извршилац кривичног дела (име и презиме, рођено презиме, ЈМБГ, претходно лично име ако је лице мењало лично име), име и презиме једног родитеља или законског заступника (ЈМБГ, датум и место рођења, адреса пребивалишта/боравишта и подаци за контакт родитеља или законског заступника), број јавне исправе на основу које је утврђен идентитет, националност, пол, датум, место, општина и држава рођења, држављанство, занимање, пребивалиште, боравиште и адреса становања, број и врста личне или путне исправе за странце, подаци о средствима комуникације, фотографија (лица и делова тела с карактеристичним обележјима), надимак, степен стручне спреме, занимање, радно место, брачно стање, крвна група, отисак прстију, ЈМБГ и ДНК профил, датум, време и место извршења кривичног дела, modus operandi, подаци о извршеним прекршајима прописаним законима из надлежности Министарства, специјалности – посебне вештине, подаци о имовини, подаци о оружју, зависност од наркотика или алкохола, подаци о могућности ширења заразних болести, подаци о примењеним оперативним и оперативно-техничким средствима, методама и радњама, подаци о преласку државне границе, подаци о издржавању затворске санкције;

2) подаци о правним лицима: назив, матични број, ПИБ, седиште, број телефона, датум оснивања, шифра претежне делатности, основни капитал, удео и улог члана, бројеви рачуна и називи банака код којих се воде, подаци о законском заступнику и подаци о одговорном лицу у правном лицу (име и презиме, рођено презиме, претходно лично име ако је лице мењало лично име, ЈМБГ, држављанство, занимање, пребивалиште и адреса становања, односно боравиште и адреса становања, број и врста личне или путне исправе за странце, име једног родитеља, подаци за контакт (број телефона или електронска адреса)).

Министарство води евиденције и обрађује податке о кривичним пријавама поднетим против полицијских службеника и осталих запослених у Министарству, које поред података из става 3. овог члана садрже и следеће податке: о називу радног места и организационе јединице у којој ради, звању, руководећем статусу, радном стажу у Министарству и ван Министарства, раније предузиманим мерама кривичне, прекршајне и дисциплинске одговорности, о полицијском службенику који је поднео кривичну пријаву (ЈМБГ, име и презиме, број службене легитимације).

Податке о изреченој казни, ослобађајућој пресуди, условној осуди, судској опомени, ослобођењу од казне и опроштеној казни, правним последицама осуде, поништењу евиденције о погрешној осуди, новчаним казнама, изреченим васпитним мерама и мерама појачаног надзора и мерама обавезног лечења и другим мерама безбедности изреченим у кривичном поступку Mинистарство води на основу информација које достављају надлежни судови, а податке о пресудама и другим санкцијама које су изрекли инострани судови, на основу података које Министарству доставља Министарство правде.

Евиденције из става 5. овог члана садрже: личне податке извршилаца кривичних дела (име и презиме, рођено презиме, претходно лично име ако је лице мењало лично име, националност, пол, датум, место, општина и држава рођења, ЈМБГ, држављанство, занимање, пребивалиште и адреса становања, односно боравиште), податке о изреченим казнама, мерама безбедности, условним осудама, судским опоменама и осудама којима су учиниоци кривичних дела о којима се води казнена евиденција ослобођени од казне и о њиховим правним последицама, евиденције података о накнадним променама осуда (дејство ванредних правних лекова и амнестија), као и податке о извршеној казни.

Подаци о осудама и правним последицама осуда обрађују се у Министарству до усклађивања прописа и надлежности за вођење казнене евиденције од стране другог државног органа, односно до преузимања од стране другог државног органа.

Подаци из евиденција из ст. 1–4. овог члана представљају тајне податке, који се означавају у складу с прописима о тајности података и чувају се трајно.

Евиденција примењених оперативних и оперативно-техничких средстава, метода и радњи

Члан 42.

Министарство, у сврху обезбеђивања доказа у кривичном поступку, као и прикупљања информација обавештајним и оперативним радом полиције, применом оперативних и оперативно-техничких средстава и метода, прикупља и обрађује податке у складу с прописима којима се уређује кривични поступак и електронска комуникација и води евиденцију о приступу задржаним подацима у телекомуникационом саобраћају, која садржи: податке из наредбе судије за претходни поступак надлежног суда на основу које се врши приступ задржаним подацима, који могу да се односе на: име и презиме лица, име једног родитеља, надимак, ЈМБГ, датум, место, општину и државу рођења, адресу пребивалишта/боравишта лица, националност, радно место, број телефона или IMEI број телефонског апарата, кориснички број, електронску адресу, врсту возила и уређаја, регистарску ознаку возила, који су обухваћени наредбом суда, односно податке потребне за праћење и утврђивање извора комуникације, утврђивање одредишта комуникације, утврђивање почетка, трајања и завршетка комуникације, утврђивање врсте комуникације, идентификацију терминалне опреме корисника, утврђивање локације мобилне терминалне опреме корисника.

Подаци из става 1. овог члана представљају тајне податке, који се означавају у складу с прописима о тајности података и чувају се трајно.

У складу с прописима којима се уређује кривични поступак, у склопу дужности предузимања потребних мера и радњи да се пронађе учинилац кривичног дела, да се учинилац или саучесник не сакрије или не побегне, да се открију и обезбеде трагови кривичног дела и предмети који могу послужити као доказ и прикупљања свих обавештења која би могла бити од користи за успешно вођење кривичног поступка, Министарство обрађује све податке добијене применом форензичке анализе техничких уређаја и опреме.

Подаци из става 3. овог члана чувају се до застарелости кривичног гоњења.

Евиденција о примени криминалистичко-оперативних мера и радњи и о резултатима њихове примене

Члан 43.

Министарство, у циљу откривања припремања или постојања кривичног дела, проналажења, идентификовања и хапшења извршилаца кривичног дела и саучесника, спречавања њиховог скривања и бекства, откривања и обезбеђења трагова кривичног дела и предмета који могу послужити као доказ, откривања имовине проистекле из кривичног дела и стварања услова за извршавање и спровођење доказних радњи и посебних доказних радњи, води евиденције у којима обрађује:

1) податке о лицу на које се односе подаци из оперативне евиденције (лично име, рођено презиме, претходно лично име ако је лице мењало лично име, надимак и лажно име ако га има, пол, датум, место, општина и држава рођења, име и презиме родитеља, рођено презиме мајке, ЈМБГ, држављанство, занимање, пребивалиште и адреса стана, односно боравиште и адреса стана, место запослења и послови које обавља и број личне или путне исправе за странце, назив организационе јединице која је извршила унос, датум уношења информације, број информације, врста информације, подаци о подносиоцу информације, подаци о извору информације, процена извора, процена информације, начин даљег поступања са информацијом, предмет информације, врста документа, листа прилога, предложене мере и даље активности, садржај информације);

2) податке о лицу за које постоје основи сумње да врши, да је извршило или планира извршење кривичног дела (лично име, рођено презиме, претходно лично име ако је лице мењало лично име, надимак и лажно име ако га има, псеудоним, пол, датум, место, општина и држава рођења, име и презиме родитеља ако је то потребно ради идентификације лица, рођено презиме мајке, ЈМБГ, националност, вероисповест, држављанство, брачно стање, занимање, последње и претходно пребивалиште, односно боравиште, биометријски и други подаци који се односе на опис лица, карактеристична обележја, број и врста идентификационе исправе и држава и датум њеног издавања, подаци о документима, фотографије и друге информације о изгледу, криминалистичке информације за утврђивање идентитета, као што су отисци прстију, ДНК профил, видео, односно аудио запис, крвна група и друге информације, место запослења и послови које обавља, претходно место запослења и послови које је обављало, стручна спрема, квалификације, вештине, финансијски подаци, новчана средства, подаци о имовини, везе с привредним друштвима, банковни и кредитни контакти, порески извештаји, информације које откривају како лице управља финансијским пословима, подаци о стилу живота, подаци о законитим приходима, начину и трошковима живота тог лица и с њим повезаних лица, подаци о кретању, местима и објектима које често посећује, подаци о оружју и другим опасним предметима, процена опасности лица, специфични ризици, као што су вероватноћа ношења и употребе оружја, употребе силе, пружања отпора, бекства, везе са службеницима који су запослени у области спровођења закона, карактерне црте и криминални профил лица, подаци о зависности од наркотика, подаци о лицима с којима повремено или редовно ступа у контакт, саучесницима, сарадницима и другим блиским лицима, укључујући тип и природу контакта, везе или удруживања, подаци о средствима комуникације, подаци о коришћеним превозним средствима, подаци о претходним осудама, информација о сумњи на учешће у криминалној активности, метода понашања или функционисања, средства која су била или би могла бити коришћена за припрему или извршење кривичног дела, подаци о припадности и улози у криминалној групи, географски обим криминалне активности, подаци о материјалу прикупљеном током истраге, веза с другим базама података у којима се обрађују информације о лицу, посебни подаци у случајевима предвиђеним законом код постојања основа сумње, као што су верски екстремизам, педофилија, подаци о преласку државне границе, подаци о издржавању затворске санкције);

3) податке о лицу које је више пута процесуирано пред надлежним тужилаштвом за тешка кривична дела, лицу које је идентификовано као члан организоване криминалне групе, лицу које је идентификовано као лице које приликом извршења кривичних дела пружа логистичку подршку наведеним лицима и лицу за које су посредством међународне сарадње добијени подаци који указују на то да се ради о лицу које је извршилац кривичног дела у иностранству: лично име, рођено презиме, претходно лично име ако је лице мењало лично име, надимак и лажно име ако га има, псеудоним, пол, датум, место, општина и држава рођења, име и презиме родитеља ако је то потребно ради идентификације лица, рођено презиме мајке, ЈМБГ, држављанство, брачно стање, занимање, последње и претходно пребивалиште, односно боравиште, биометријски и други подаци који се односе на опис лица, карактеристична обележја, број и врста идентификационе исправе, држава и датум издавања, подаци о документима, фотографије и друге информације о личном изгледу, отисци прстију, ЈМБГ и ДНК профил, видео, односно аудио запис, крвна група, место запослења и послови које обавља, претходно место запослења и послови које је обављало, стручна спрема, квалификације, вештине, подаци о месту, времену и датуму контроле, запажања, подаци о кретању, местима и објектима које често посећује, подаци о лицима с којима повремено или редовно ступа у контакт, саучесницима, сарадницима и другим блиским лицима, укључујући тип и природу контакта, везе или удруживања, новчана средства, подаци о имовини у личном власништву и власништву блиских лица, везе с привредним друштвима и улога у њима, подаци о уговорима с банкама, порески извештаји, информације које откривају како лице управља финансијским пословима, подаци о стилу живота, подаци о законитим приходима, начину и трошковима живота тог лица и с њим повезаних лица, подаци о оружју и другим опасним предметима, специфични ризици, као што су вероватноћа бекства, ношења и употребе оружја, примене силе и пружања отпора, опасност од ширења заразних болести, подаци о зависности од наркотика, везе са службеницима који су запослени у области спровођења закона, подаци о средствима комуникације, подаци о коришћеним превозним средствима, метода понашања или функционисања, средства која су била или би могла бити коришћена за припрему или извршење кривичног дела, подаци о материјалу прикупљеном током кривичног поступка;

4) податке о лицу над којим је извршена криминалистичко-оперативна контрола од стране полицијског службеника, податке о лицу за које има довољно основа да се сматра да може пружити информације о лицу за које постоје основи сумње да је извршило или планира извршење кривичног дела (лично име, рођено презиме, претходно лично име ако је лице мењало лично име, надимак и лажно име ако га има, псеудоним, пол, датум, место, општина и држава рођења, име и презиме родитеља ако је то потребно ради идентификације лица, ЈМБГ, држављанство, брачно стање, занимање, последње и претходно пребивалиште, односно боравиште, биометријски и други подаци који се односе на опис лица, карактеристична обележја, број и врста идентификационе исправе, држава и датум издавања, фотографије и друге информације о изгледу, отисци прстију, ЈМБГ и ДНК профил, видео, односно аудио запис, крвна група, место запослења и послови које обавља, претходно место запослења и послови које је обављало, стручна спрема, квалификације, вештине, новчана средства, подаци о имовини, везе с привредним друштвима, подаци о закљученим уговорима с банкама, порески извештаји, информације које откривају како лице управља финансијским пословима, подаци о стилу живота, подаци о законитим приходима, начину и трошковима живота тог лица и с њим повезаних лица, подаци о кретању и местима које често посећује, подаци о оружју и другим опасним предметима, процена опасности лица, специфични ризици, као што су вероватноћа бекства, везе са службеницима који су запослени у области спровођења закона, карактерне црте и криминални профил лица, подаци о зависности од наркотика, опасност од ширења заразних болести, подаци о средствима комуникације, подаци о коришћеним превозним средствима, подаци о претходним осудама, информација о сумњи на учешће у криминалној активности, метода понашања или функционисања, средства која су била или би могла бити коришћена за припрему или извршење кривичног дела, подаци о припадности и улози у криминалној групи;

5) податке о лицу које је било оштећено или жртва кривичног дела или за које се верује да може бити оштећено или жртва кривичног дела (лично име, рођено презиме, претходно лично име ако је лице мењало лично име, надимак и лажно име ако га има, псеудоним, пол, датум, место, општина и држава рођења, име и презиме родитеља ако је то потребно ради идентификације лица, ЈМБГ, националност, држављанство, брачно стање, последње и претходно пребивалиште, односно боравиште, биометријски и други подаци који се односе на опис лица, карактеристична обележја, број и врста идентификационе исправе и држава и датум издавања, фотографије и друге информације о изгледу, отисци прстију, ЈМБГ и ДНК профил, подаци о штети која је настала извршењем кривичног дела, подаци о примењеној мери заштите, информација о могућности учествовања у судском поступку, подаци о кривичном делу, укључујући информацију о вези с другим лицима ако је то потребно ради идентификације починиоца кривичног дела);

6) податке о лицу које се позива да сведочи у предистражном поступку о кривичном делу које је предмет обраде (лично име, рођено презиме, претходно лично име ако је лице мењало лично име, надимак и лажно име ако га има, псеудоним, пол, датум, место, општина и држава рођења, име и презиме родитеља ако је то потребно ради идентификације лица, ЈМБГ, националност, држављанство, брачно стање, последње и претходно пребивалиште, односно боравиште, биометријски и други подаци који се односе на опис лица, карактеристична обележја, број и врста идентификационе исправе и држава и датум издавања, фотографије и друге информације о изгледу, подаци о кривичном делу, укључујући информацију о вези с другим лицима која су обухваћена овим кривичним делом, подаци о примењеној мери заштите, подаци о обезбеђеној заштити, подаци о новом идентитету, подаци који су потребни ради анализе улоге лица као сведока);

7) податке о лицу које може обезбедити информације и прикупити доказе о кривичном делу које је предмет обраде (шифровани лични подаци, врста информације, подаци о примењеној мери заштите, подаци о новом идентитету, подаци о обезбеђеној заштити, информација о могућности учествовања у судском поступку, подаци о награди и средствима за пружену информацију и остали подаци ако су потребни ради анализе улоге лица као сарадника).

Подаци из става 1. овог члана представљају тајне податке, који се означавају у складу с прописима о тајности података и чувају се трајно.

У сврху проналажења лица и предмета за којима се трага и идентификације лица и НН лешева, Министарство води евиденције у којима обрађује податке о лицима и предметима, и то: лично име, рођено презиме, претходно лично име ако је лице мењало лично име, надимак и лажно име ако га има, пол, датум, место, општина и држава рођења, име и презиме родитеља, рођено презиме мајке, ЈМБГ, држављанство, занимање, пребивалиште и адреса стана, односно боравиште и адреса стана, место запослења и послови које је обављало и број личне или путне исправе за странце, назив организационе јединице која је извршила евидентирање несталог лица или предмета, датум уношења информације, врста информације, подаци о подносиоцу информације, предложене мере и даље активности.

Подаци из става 3. овог члана чувају се до проналаска лица или предмета.

Евиденција података о тероризму и организованом криминалу

Члан 44.

Министарство, у сврху спречавања, откривања и расветљавања кривичних дела из области организованог криминала и тероризма, обрађује податке у евиденцији о тероризму и организованом криминалу, која садржи податке о извору прикупљања информација о тероризму и организованом криминалу, податке о средствима употребљеним у циљу прикупљања информација о тероризму и организованом криминалу, податке о лицима на која се односе прикупљени подаци, и то:

1) податке о лицу за које постоје основи сумње да врши, да је извршило или планира извршење кривичног дела (лично име, рођено презиме, претходно лично име ако је лице мењало лично име, надимак и лажно име ако га има, псеудоним, пол, датум, место, општина и држава рођења, име и презиме родитеља ако је то потребно ради идентификације лица, ЈМБГ, националност, вероисповест, држављанство, брачно стање, занимање, последње и претходно пребивалиште, односно боравиште, биометријски и други подаци који се односе на опис лица, карактеристична обележја, број и врста идентификационе исправе и држава и датум издавања, подаци о документима, фотографије и друге информације о изгледу, криминалистичке информације за утврђивање идентитета, као што су отисци прстију, ЈМБГ и ДНК профил, видео, односно аудио запис, крвна група и друге информације, место запослења и послови које обавља, претходно место запослења и послови које је обављало, стручна спрема, квалификације, вештине, финансијски подаци, новчана средства, подаци о имовини, везе с привредним друштвима, банковни и кредитни контакти, порески извештаји, информације које откривају како лице управља финансијским пословима, подаци о стилу живота, подаци о законитим приходима, начину и трошковима живота тог лица и с њим повезаних лица, подаци о кретању и местима које често посећује, подаци о оружју и другим опасним предметима, процена опасности лица, специфични ризици, као што су вероватноћа ношења и употребе оружја, употребе силе, пружања отпора, бекства, везе са службеницима који су запослени у области спровођења закона, карактерне црте и криминални профил лица, подаци о зависности од наркотика, подаци о лицима с којима повремено или редовно ступа у контакт, укључујући тип и природу контакта, подаци о средствима комуникације, подаци о коришћеним превозним средствима, подаци о претходним осудама, информација о сумњи на учешће у криминалној активности, метода понашања или функционисања, средства која су била или би могла бити коришћена за припрему или извршење кривичног дела, подаци о припадности и улози у криминалној групи или организованој криминалној групи, географски обим криминалне активности, подаци о материјалу прикупљеном током истраге, веза с другим базама података у којима се обрађују информације за лице, посебни подаци у случајевима предвиђеним законом код постојања основа сумње, као што су верски екстремизам, педофилија);

2) податке о лицу за које има довољно основа да се сматра да може пружити информације о лицу за које постоје основи сумње да је извршило или планира извршење кривичног дела, групи лица, објекту или простору у вези с којима постоје основи сумње или се располаже сазнањима да се припрема или врши кривично дело (лично име, рођено презиме, претходно лично име ако је лице мењало лично име, надимак и лажно име ако га има, псеудоним, пол, датум, место, општина и држава рођења, име и презиме родитеља ако је то потребно ради идентификације лица, ЈМБГ, националност, вероисповест, држављанство, брачно стање, занимање, последње и претходно пребивалиште, односно боравиште, биометријски и други подаци који се односе на опис лица, карактеристична обележја, број и врста идентификационе исправе и држава и датум издавања, фотографије и друге информације о изгледу, криминалистичке информације за утврђивање идентитета, као што су отисци прстију, ЈМБГ и ДНК профил, видео, односно аудио запис, крвна група и друге информације, место запослења и послови које обавља, претходно место запослења и послови које је обављало, стручна спрема, квалификације, вештине, финансијски подаци, новчана средства, подаци о имовини, везе с привредним друштвима, банковни и кредитни контакти, порески извештаји, информације које откривају како лице управља финансијским пословима, подаци о стилу живота, подаци о законитим приходима, начину и трошковима живота тог лица и с њим повезаних лица, подаци о кретању и местима које често посећује, подаци о оружју и другим опасним предметима, процена опасности лица, специфични ризици, као што су вероватноћа бекства и везе са службеницима који су запослени у области спровођења закона, карактерне црте и криминални профил лица, подаци о зависности од наркотика, подаци о средствима комуникације, подаци о коришћеним превозним средствима, подаци о претходним осудама, информација о сумњи на учешће у криминалној активности, метода понашања или функционисања, средства која су била или би могла бити коришћена за припрему или извршење кривичног дела, подаци о припадности и улози у криминалној групи, географски обим криминалне активности, подаци о материјалу прикупљеном током истраге, веза с другим базама података у којима се обрађују информације за лице, подаци о вези овог лица с лицем које је предмет прикупљања информације);

3) податке о лицу које је било жртва кривичног дела или за које се верује да може бити жртва кривичног дела (лично име, рођено презиме, претходно лично име ако је лице мењало лично име, надимак и лажно име ако га има, псеудоним, пол, датум, место, општина и држава рођења, име и презиме родитеља ако је то потребно ради идентификације лица, ЈМБГ, националност, вероисповест, држављанство, брачно стање, последње и претходно пребивалиште, односно боравиште, биометријски и други подаци који се односе на опис лица, карактеристична обележја, број и врста идентификационе исправе, држава и датум издавања, фотографије и друге информације о изгледу, подаци о разлогу зашто се лице третира као жртва кривичног дела, подаци о штети која је настала извршењем кривичног дела, подаци о примењеној мери заштите, информација о могућности учествовања у судском поступку, подаци о кривичном делу, укључујући информацију о вези с другим лицима ако је то потребно ради идентификације починиоца кривичног дела);

4) податке о лицу које се позива да сведочи у предистражном поступку о кривичном делу које је предмет обраде или у каснијем кривичном поступку (лично име, рођено презиме, претходно лично име ако је лице мењало лично име, надимак и лажно име ако га има, псеудоним, пол, датум, место, општина и држава рођења, име и презиме родитеља ако је то потребно ради идентификације лица, ЈМБГ, националност, вероисповест, држављанство, брачно стање, последње и претходно пребивалиште, односно боравиште, биометријски и други подаци који се односе на опис лица, карактеристична обележја, број и врста идентификационе исправе, држава и датум издавања, фотографије и друге информације о изгледу, подаци о кривичном делу, укључујући информацију о вези с другим лицима која су обухваћена овим кривичним делом, подаци о примењеној мери заштите, подаци о обезбеђеној заштити, подаци о новом идентитету, подаци који су потребни ради анализе улоге лица као сведока);

5) податке о лицу које може обезбедити информације и прикупити доказе о кривичном делу које је предмет обраде (шифровани лични подаци, врста информације, решење о ангажовању, подаци о примењеној мери заштите, подаци о новом идентитету, подаци о обезбеђеној заштити, информација о могућности учествовања у судском поступку, подаци о награди и средствима за пружену информацију и остали подаци ако су потребни ради анализе улоге лица као сарадника, фотографија, отисак прстију, ЈМБГ и ДНК профил).

Подаци из овог члана представљају тајне податке, који се означавају у складу с прописима о тајности података и чувају се трајно.

Утврђивање идентитета, дактилоскопирање, фотографисање (форензичка регистрација) и узимање других узорака, форензичка вештачења и анализе и вођење Националног ДНК регистра

Члан 45.

Министарство, у сврху евидентирања лица према којима је примењено овлашћење форензичког утврђивања идентитета или мера и радњи форензичке регистрације, узимања других биометријских узорака, узимања узорака биолошког порекла, узимања узорака за форензичко-генетичку анализу за потребе кривичног поступка, као и ради вођења Националног ДНК регистра, обрађује следеће податке:

1) име и презиме и ЈМБГ лица за које се врши утврђивање идентитета или форензичка регистрација;

2) име, рођено презиме, претходно лично име ако је лице мењало лично име, пол, датум, место, општину и државу рођења, ЈМБГ, држављанство, занимање, пребивалиште и адресу стана, односно боравиште и адресу стана, познавање језика, број и врсту личне или путне исправе (за странце) – које је лице дало о себи пре спровођења поступка утврђивања идентитета;

3) лично име, рођено презиме, претходно лично име ако је лице мењало лично име, датум, место, општину и државу рођења, ЈМБГ, држављанство, занимање, пребивалиште и адресу стана, односно боравиште и адресу стана, број и врсту идентификационе исправе, број личне или путне исправе (за странце), родитеља лица – који су утврђени након спроведеног поступка утврђивања идентитета;

4) податке о криминалистичкој методи и средству криминалистичке форензике и тактике, примени медицинских и других одговарајућих поступака који су коришћени у поступку утврђивања идентитета;

5) фотографије лица и делова тела;

6) лични опис;

7) отиске прстију, дланова и других делова тела;

8) ЈМБГ, ДНК профил и преостали део биолошког узорка;

9) биометријске податке о дужици ока;

10) узорак гласа;

11) узорак рукописа.

Министарство, у сврху прикупљања доказа, обрађује и друге форензичке податке који се воде ручно или аутоматски, а који услед потребних информација могу указивати на одређену личност са одређеним подацима из става 1. овог члана.

Подаци из става 1. овог члана који се односе на лица према којима је примењено форензичко утврђивање идентитета чувају се три године, осим када је вршено за потребе форензичке регистрације.

Подаци из става 1. овог члана који се односе на форензичку регистрацију за потребе кривичног поступка чувају се 60 година.

Подаци из става 1. овог члана који се односе на лица осуђена за сексуалне деликте из области сексуалног искоришћавања и сексуалног злостављања деце чувају се трајно.

Подаци из става 1. овог члана који се односе на узимање узорака биолошког порекла и узорака за форензичко-генетичку анализу чувају се до апсолутне застарелости кривичног гоњења за кривично дело за које је било потребно њихово узимање.

За кривична дела која услед своје специфичности немају застарелост или на то упућују међународни уговори или конвенције подаци се чувају трајно.

Евиденције у области спровођења Програма заштите учесника у кривичном поступку и примене хитних мера

Члан 46.

Министарство, у сврху спровођења Програма заштите учесника у кривичном поступку и примене хитних мера, у складу с посебним законом, прикупља и обрађује:

1) податке о заштићеном лицу, односно лицу према којем се примењују хитне мере (име и презиме, рођено презиме, претходно лично име ако је лице мењало лично име, надимак и лажно име ако га има, псеудоним, пол, датум, место, општина и држава рођења, ЈМБГ, националност, држављанство, вероисповест, брачно стање, сексуална оријентација, подаци за контакт (број телефона или електронска адреса), занимање, последње и претходно пребивалиште, односно боравиште, биометријски и други подаци који се односе на опис лица, карактеристична обележја, број и врста идентификационе исправе и држава и датум издавања, подаци о документима, фотографије и друге информације о изгледу, отисци прстију, ЈМБГ и ДНК профил, видео, односно аудио запис, крвна група, место запослења и послови које обавља, претходно место запослења и послови које је обављало, стручна спрема, квалификације, вештине, подаци о превозним средствима, регистарски број, марка и тип, број шасије и број мотора, потпуни финансијски подаци, подаци о покретној и непокретној имовини, везе с привредним друштвима, порески извештаји, информације које откривају како лице управља финансијским пословима, подаци о стилу живота, подаци о кретању, местима и објектима које често посећује, подаци о оружју и другим опасним предметима, процена опасности која прети лицу, процена опасности којој би заједница била изложена у случају укључења лица у програм заштите, процена потребних мера заштите, процена здравственог стања лица, специфични ризици, као што су вероватноћа ношења и употребе оружја, употребе силе, пружања отпора, бекства, везе са службеницима који су запослени у области спровођења закона, карактерне црте, подаци о лицима с којима повремено или редовно ступа у контакт, саучесницима, сарадницима и другим блиским лицима, укључујући тип и природу контакта, везе или удруживања, подаци о средствима комуникације, подаци о коришћеним превозним средствима, подаци о претходним осудама, информација о сумњи на учешће у криминалној активности, метода понашања или функционисања, средства која су била или би могла бити коришћена за припрему или извршење кривичног дела, подаци о припадности и улози у криминалној групи, географски обим криминалне активности, подаци о материјалу прикупљеном током истраге, посебни подаци у случајевима предвиђеним законом када постоји основа сумње, као што су верски екстремизам, педофилија, потпуни подаци који се односе на промену или прикривање идентитета и података о власништву, као и други подаци значајни за спровођење Програма заштите);

2) податке о лицима блиским лицу према којем се примењују хитне мере, односно заштићеном лицу (име и презиме супруга/супруге, име и презиме родитеља и рођено презиме, деце, осталих чланова породице који су у блиском контакту, законског заступника, важних пријатеља и пословних веза, ЈМБГ, датум и место рођења, фотографија, адреса пребивалишта/боравишта, број личне исправе, држављанство, националност, адреса становања, занимање, подаци за контакт (број телефона или електронска адреса), потпуни подаци о здравственом стању);

3) податке о оперативним везама (име и презиме, рођено презиме, претходно лично име ако је лице мењало лично име, надимак и лажно име ако га има, псеудоним, пол, датум, место, општина и држава рођења, ЈМБГ, националност, држављанство, вероисповест, брачно стање, сексуална оријентација, подаци за контакт (број телефона или електронска адреса), занимање, последње и претходно пребивалиште, односно боравиште, биометријски и други подаци који се односе на опис лица, карактеристична обележја, број и врста идентификационе исправе, држава и датум издавања, подаци о документима, фотографије и друге информације о изгледу, место запослења и послови које обавља, претходно место запослења и послови које је обављало, стручна спрема, квалификације, вештине, подаци о превозним средствима, регистарски број, марка и тип, број шасије и број мотора);

4) податке о лицима укљученим у Програм заштите на основу потврђеног међународног уговора или на основу узајамности (име и презиме, рођено презиме, претходно лично име ако је лице мењало лично име, надимак и лажно име ако га има, псеудоним, пол, датум, место, општина и држава рођења, ЈМБГ, националност, држављанство, вероисповест, брачно стање, сексуална оријентација, подаци за контакт (број телефона или електронска адреса), занимање, последње и претходно пребивалиште, односно боравиште, биометријски и други подаци који се односе на опис лица, карактеристична обележја, број и врста идентификационе исправе и држава и датум издавања, подаци о документима, фотографије и друге информације о изгледу, отисци прстију, ЈМБГ и ДНК профил, видео, односно аудио запис, крвна група, место запослења и послови које обавља, претходно место запослења и послови које је обављало, стручна спрема, квалификације, вештине, подаци о превозним средствима, регистарски број, марка и тип, број шасије и број мотора, потпуни финансијски подаци, подаци о покретној и непокретној имовини, везе с привредним друштвима, порески извештаји, информације које откривају како лице управља финансијским пословима, подаци о стилу живота, подаци о кретању, местима и објектима које често посећује, подаци о оружју и другим опасним предметима, процена опасности која прети лицу, процена опасности којој би заједница била изложена у случају укључења лица у програм заштите, процена потребних мера заштите, процена здравственог стања лица, специфични ризици, као што су вероватноћа ношења и употребе оружја, употребе силе, пружања отпора, бекства, везе са службеницима који су запослени у области спровођења закона, карактерне црте, подаци о лицима с којима повремено или редовно ступа у контакт, саучесницима, сарадницима и другим блиским лицима, укључујући тип и природу контакта, везе или удруживања, подаци о средствима комуникације, подаци о коришћеним превозним средствима, подаци о претходним осудама, информација о сумњи на учешће у криминалној активности, метода понашања или функционисања, средства која су била или би могла бити коришћена за припрему или извршење кривичног дела, подаци о припадности и улози у криминалној групи, географски обим криминалне активности, подаци о материјалу прикупљеном током истраге, посебни подаци у случајевима предвиђеним законом кад постоји основа сумње, као што су верски екстремизам, педофилија, потпуни подаци који се односе на промену или прикривање идентитета и података о власништву, као и други подаци значајни за спровођење Програма заштите);

5) податке о лицима блиским лицу укљученом у Програм заштите на основу потврђеног међународног уговора или на основу узајамности (име и презиме супруга/супруге и њено рођено презиме, име и презиме родитеља и рођено презиме мајке, деце, осталих чланова породице који су у блиском контакту, законског заступника, важних пријатеља и пословних веза, ЈМБГ, датум и место рођења, фотографија, адреса пребивалишта/боравишта, број личне исправе, држављанство, националност, адреса становања, занимање, подаци за контакт (број телефона или електронска адреса));

6) податке о лицима којима је на основу посебног закона одобрен приступ подацима у вези с Програмом заштите (име и презиме, датум и време приступа, број документа, сврха приступа).

Подаци из става 1. овог члана представљају тајне податке, који се означавају и чувају у складу с прописима о тајности података.

Евиденције у области видео-акустичког снимања

Члан 47.

Министарство води евиденције у којима обрађује податке прикупљене употребом опреме за видео-акустичко снимање и фотографисање, и то: фотографије и аудио и видео записе лица, возила, догађаја, простора, личне и биометријске податке о лицима, регистарске ознаке возила, датум догађаја, време догађаја, информације о локацији, ЈМБГ, идентификационе бројеве догађаја, податке о власницима возила, податке о возилима и податке о учињеним прекршајима.

Свако изузимање, прегледање, копирање и умножавање видео и аудио записа се евидентира у посебној евиденцији, која садржи: назив организационе јединице која захтева или за чије потребе је извршен увид или направљена копија видео или аудио записа, идентификацију система за видео-акустичко снимање, број захтева, име и презиме полицијског службеника или другог овлашћеног лица које предузима захтеване радње обраде, ЈМБГ, број службене легитимације, податке за иденфикацију видео и аудио записа или фотографија (време и место на којем је аудио и видео запис или фотографија сачињена, позиција (локација) камере, дужина трајања, назив фајла у ком је запис сачуван, број направљених копија).

Сви подаци прикупљени коришћењем опреме за видео-акустичко снимање чувају се најкраће 30 дана, односно најдуже пет година, када се прегледом прикупљених података идентификују лица, догађаји и појаве који захтевају предузимање мера и радњи из надлежности Министарства.

Ако су прикупљени подаци потребни за вођење кривичног, прекршајног и дисциплинског поступка, чувају се пет година од окончања поступка.

Евиденције система контроле приступа

Члан 48.

Министарство води евиденције података прикупљених употребом система контроле приступа, и то: име, презиме, ЈМБГ и биометријске податке о лицима, датуме догађаја, времена догађаја, информације о локацији, ЈМБГ, идентификационе бројеве догађаја.

Сви подаци прикупљени коришћењем система контроле приступа чувају се најкраће три месеца, а најдуже пет година.

Ако су прикупљени подаци потребни за вођење кривичног, прекршајног и дисциплинског поступка, чувају се до окончања поступка.

Евиденције регистрофонских система

Члан 49.

Министарство, у сврху расветљавања кривичних дела и откривања прекршаја, спровођења поступка праћења правилности у раду и утврђивања дисциплинске одговорности запослених, као и вођења притужбеног поступка, води евиденције у којима обрађује податке прикупљене снимањем телефонских разговора, аудио-комуникација на националном систему ТЕТРА позивањем броја хитних служби и других јавно објављених бројева телефона које користи Министарство.

Евиденција из става 1. овог члана садржи: аудио-запис разговора, датум, време и трајање разговора, идентификацију броја телефона с ког је позив упућен, податке о позивајућем претплатнику, информације о локацији и координате позивајућег претплатника.

Аудио-запис телефонског разговора чува се у регистрофонском систему најмање 30 дана, а у зависности од оптерећености система и дуже, али не дуже од три године.

Подаци прикупљени регистрофонским системом за потребе вођења кривичног, прекршајног, дисциплинског и притужбеног поступка чувају се пет година од окончања поступка.

Свако изузимање, преслушавање, копирање и умножавање аудио-записа евидентира се у посебној евиденцији, која садржи: назив организационе јединице која захтева или за чије потребе је направљена копија аудио-записа, број захтева, име и презиме полицијског службеника који предузима захтеване радње обраде, ЈМБГ, број службене легитимације, податке за идентификацију аудио-записа, назив фајла у ком је запис сачуван, број направљених копија.

Евиденције геопросторних података

Члан 50.

Министарство, у сврху визуелизације објеката и догађаја, просторне и временске анализе догађаја и ванредне ситуације, подршке и помоћи у одлучивању, дистрибуцији сервиса за унос и ажурирање геопросторних података, сервиса за лоцирање уређаја ТЕТРА и других уређаја мобилних радио-комуникација, употребом Географско-информационог система води евиденције у којима прикупља и обрађује податке о: локацији, векторске геопросторне податке, растерске и алфанумеричке геопросторне податке.

Подаци из става 1. овог члана чувају се трајно.

Евиденција сертификационог тела

Члан 51.

Министарство води евиденцију издатих електронских сертификата, која садржи следеће податке: име и презиме, ЈМБГ, број личне карте, број службене легитимације, број идентификационе картице, потпис, број захтева за издавање квалификованог електронског сертификата, број захтева за опозив квалификованог електронског сертификата, број захтева за промену статуса квалификованог електронског сертификата, број закљученог уговора, број сертификата, орган издавања, број телефона, електронску адресу, податак о пословној способности и престанак постојања имаоца сертификата.

Рок чувања података у овој евиденцији уређен је посебним законом којим се уређује електронски потпис.

Евиденција права приступа програмским системима информационо-комуникационог система

Члан 52.

Министарство, у циљу предузимања безбедносних мера и мера заштите података од незаконитог уништења, губитка или мењања, неовлашћеног обелодањивања или приступа подацима који се обрађују употребом информационо-комуникационих технологија, води евиденцију свих корисника којима је одобрено право приступа сервисима информационо-комуникационог система.

Евиденција из става 1. овог члана води се у електронском облику и садржи следеће податке: име и презиме, ЈМБГ, назив организационе јединице, назив радног места, датум и време доделе права приступа, датум укидања права приступа и податке о евиденцијама којима је запосленом одобрен приступ.

Евиденција из става 2. овог члана чува се 10 година од дана престанка радног односа.

Евиденција о притужбама

Члан 53.

Министарство, у сврху спровођења притужбеног поступка, анализе узрока за подношење притужби и отклањања неправилности у поступању, води евиденције у којима обрађује податке о:

1) лицу које подноси притужбу или похвалу (име и презиме, ЈМБГ, пол, датум, место, општина и држава рођења, држављанство, занимање, пребивалиште, боравиште или адреса становања, назив и седиште фирме, органа или организације, број личне исправе или путне исправе за странце, подаци за контакт (број телефона или електронска адреса));

2) датуму подношења притужбе или похвале, начину и разлозима подношења притужбе или похвале;

3) догађају и организационој јединици у којој су притужбе и похвале примљене;

4) полицијском службенику и другим запосленима у Министарству на које се притужба или похвала односи (име, презиме, назив радног места и организационе јединице у којој ради, чин или звање);

5) поступку провере (датум и време започињања рада и окончања рада на провери навода из притужбе, утврђено чињенично стање, мере одговорности које је Сектор унутрашње контроле предложио и мере које су предузете према запосленима у Министарству);

6) предузетим мерама у поступку провере притужбе;

7) сведоцима у поступку решавања притужбе (име и презиме, ЈМБГ, подаци за контакт (број телефона или електронска адреса) и адреса пребивалишта/боравишта);

8) представницима јавности, члановима комисија за решавање притужби (име и презиме, ЈМБГ, пол, подаци о запослењу и назив послодавца, подаци за контакт (број телефона или електронска адреса) и адреса пребивалишта/боравишта).

Подаци из става 1. овог члана чувају се три године.

Евиденција поступања по захтевима јавних тужилаштава, судова и других државних органа и о поднесцима грађана

Члан 54.

Министарство, у сврху благовременог поступања по захтевима јавних тужилаштава, судова и других државних органа и о поднесцима грађана, води евиденције у којима обрађује следеће податке:

1) назив органа, седиште и податке за контакт (број телефона или електронска адреса);

2) име и презиме, ЈМБГ, пол, датум рођења, место, општину и државу рођења, држављанство, занимање, адресу пребивалишта/боравишта, назив и седиште послодавца, органа, организације, број личне исправе или путне исправе за странце, податке за контакт (број телефона или електронска адреса);

3) датум подношења захтева, начин и разлоге подношења захтева, организациону јединицу у којој је захтев примљен;

4) податке о полицијском службенику или другом запосленом у Министарству на које се захтеви односе (име и презиме, радно место);

5) податке о поступању, поступку провере, утврђеном чињеничном стању и примерима „добре праксе”;

6) податке о мерама одговорности које је Сектор унутрашње контроле наложио и мерама које су предузете према запосленима у Министарству.

Подаци из става 1. овог члана чувају се пет година.

Члан 55.

За обављање послова из надлежности Сектора унутрашње контроле у Министарству, у сврху превенције и борбе против корупције, воде се издвојене евиденције у којима се, поред података садржаних у другим евиденцијама из области унутрашњих послова, евидентирају и обрађују подаци о спроведеним тестовима интегритета и личном имовинском картону запослених, и то:

1) подаци о запосленом на којег је примењен тест интегритета (име и презиме, ЈМБГ, име родитеља, датум и место рођења, адреса пребивалишта или боравишта, адреса становања, подаци за контакт (број телефона и електронска адреса), назив радног места и назив организационе јединице у којој је запослен, радни стаж), подаци о резултату примене теста интегритета, предложеним и предузетим мерама, подаци о лицу које иницира покретање поступка, подаци о лицу које доноси одлуку о спровођењу теста интегритета, подаци о индикаторима на основу којих је донета одлука о спровођењу теста, појави која је предмет провера, подаци о овлашћеном руководиоцу и одговорном полицијском службенику унутрашње контроле за спровођење теста и сачињавање плана за спровођење теста (име и презиме, ЈМБГ, радно место), подаци о почетку и завршетку примене теста, подаци о месту, времену и трајању тестирања;

2) подаци из имовинског картона запослених: име и презиме, ЈМБГ, име родитеља, датум, место и држава рођења, адреса пребивалишта/боравишта, подаци за контакт (број телефона и електронска адреса), као и подаци о запослењу (назив радног места и организационе јединице, стручна спрема и звање, датум пријема – премештаја на друго радно место запосленог), подаци о приходима и имовини запосленог, праву својине и праву закупа на непокретним стварима у земљи и иностранству; праву својине на покретним стварима за које је прописана обавеза регистрације код надлежних органа о праву својине на покретним стварима веће вредности; подаци о правима стеченим на основу поклона или наследства; депозити у банкама и другим финансијским организацијама, готовом новцу и хартијама од вредности; приходима од обављања других делатности; правима по основу ауторских, патентних и сличних права интелектуалне и индустријске својине; права и приходи по основу акција и удела у привредним друштвима и другим правним лицима, хартија од вредности, као и о чланству у органима удружења и приходима по том основу, дуговима и потраживањима, изворима и висини других нето прихода, други подаци и докази које запослени сматра битним, као и подаци о супружнику или лицу с којим живи у ванбрачној заједници, члановима породичног домаћинства, брачној и ванбрачној деци, браћи и сестрама, полубраћи и полусестрама, родитељима супружника који живе са запосленим у заједничком домаћинству (име и презиме, име родитеља, датум, место и држава рођења, ЈМБГ, адреса пребивалишта/боравишта, подаци за контакт (број телефона или електронска адреса), подаци о запослењу, као и подаци о њиховим приходима и имовини, односно њиховој заједничкој имовини са запосленим).

Подаци из става 1. овог члана чувају се трајно.

Евиденције у области управљања људским ресурсима

Члан 56.

За обављање послова у области управљања људским ресурсима Министарство води евиденције у којима обрађује:

1) податке о запосленима, лицима с којима је закључен уговор о обављању привремених и повремених послова и лицима која се ангажују за обављање послова у складу с посебним прописом: презиме и име, рођено презиме и претходно лично име ако је лице мењало лично име, фотографија, ЈМБГ, биографија – CV, број службене легитимације, број значке, звање, чин, синдикално чланство, пол, датум и место рођења, држављанство, националност, верска припадност, брачно стање, пребивалиште, адреса становања, подаци за контакт (број телефона или електронска адреса), подаци о возачкој дозволи, подаци о дозволи за управљање пловилима и летелицама, место рада, занимање, врста и степен стручне спреме, безбедносна провера, положен стручни испит, оспособљеност за обављање одређених послова (обуке, посебна знања и вештине, специјалности, познавање страних језика, коњаници, водичи паса, рониоци, падобранци, снајперисти, диверзанти, алпинисти), подаци о провери оспособљености за обављање одређених послова, о оствареним резултатима на провери знања, усвојених вештина и способности, формацијском распореду, криптозаштити и информационој безбедности, покренутим радним споровима, жалбама или приговорима у вези с радним односима, пријавама за мобинг и дискриминацију, назив радног места, трајање запослења и врста послова до ступања на рад у Министарству, датум заснивања радног односа, врста радног односа, датум престанка радног односа, разлог престанка радног односа, број здравствене легитимације, крвна група, број текућег рачуна, учешће у мултинационалним операцијама и подаци о ангажовању полицијских изасланика, подаци о упућивању на рад у иностранство или код другог послодавца, назив послодавца код кога је запослен по уговору о допунском раду, да ли је инвалид рада или уживалац пензије, повреде на раду (последице повреда, умањена радна способност, преостала радна способност, телесна оштећења), подаци о коришћењу годишњег одмора и другог одсуства, подаци о коришћењу права за време привремене неспособности или спречености за рад, подаци о мировању права из радног односа, награде, похвале, признања, одликовања, напредовања, одузимање звања и чина, разрешења, чланство у Фонду солидарности, подаци о примањима, увећањима и умањењима примања, солидарној помоћи, накнадама и оптерећењима зараде запосленог;

2) податке о осигураном случају и осигураним члановима породице: име, презиме, име једног родитеља, датум рођења, ЈМБГ, адреса пребивалишта, број здравствене легитимације;

3) податке о закупу стана у власништву Министарства на одређено или неодређено време, зараде, који се чувају 10 година;

4) податке о годишњим оценама за последњих пет година;

5) податке о дисциплинској одговорности, и то за лаке повреде службене дужности у последњих годину дана, а за теже повреде службене дужности у последње три године;

6) податке о кривичној одговорности, који се чувају у складу с роковима за рехабилитацију утврђеним посебним прописом;

7) податке о прекршајној одговорности, који се чувају четири године;

8) податке о материјалној одговорности, који се чувају три године;

9) податке о рапортима полицијских службеника, који се чувају годину дана;

10) податке о поднетим притужбама на рад запослених, који се чувају три године;

11) податке о учешћу у хуманитарним акцијама, који се чувају годину дана;

12) податке о добровољним даваоцима крви и донорима органа.

Подаци из става 1. тач. 1), 2) и 12) овог члана чувају се трајно.

Министарство обрађује податке о резултатима рада и активностима запослених, и то: дневни распоред рада, налог за извршење службеног задатка, редовна и ванредна ангажовања, дневник роњења, дневник летења, дежурства, приправност, ангажовање полицијских службеника у саставу интервентних јединца полиције (ИЈП-а), ангажовању припадника помоћне полиције и друге реализоване активности запосленог.

Подаци из става 3. овог члана чувају се 10 година.

Члан 57.

За обављање послова у области управљања људским ресурсима Министарство води евиденције у којима обрађује и податке о кандидатима који су у поступку пријема у радни однос, кандидатима који подносе личне молбе за заснивање радног односа, пријављеним кандидатима по јавном конкурсу, кандидатима са завршеним студијама на Криминалистичко-полицијској академији, полазницима Центра за основну полицијску обуку, Националног тренинг-центра за ванредне ситуације и кандидатима за припаднике помоћне полиције, и то: име и презиме, ЈМБГ, рођено презиме и претходно лично име ако је лице мењало лично име, име једног родитеља, податке о сродству с погинулим или рањеним припадницима Министарства (ако постоји), број личне карте, датум и место издавања и рок важења личне карте, пол, датум и место рођења, држављанство, националност, вероисповест, матерњи језик, брачно стање, пребивалиште, боравиште, датум пријављеног пребивалишта на територији Републике Србије, податке за контакт (број телефона и електронска адреса), податке о возачкој дозволи, податке о претходном радном искуству, назив радног места, трајање запослења и врсте послова, стручну спрему, податке о додатном образовању – положен стручни испит, оспособљеност за обављање одређених послова, лиценце, обуке, посебна знања и вештине, податке о војној обавези, фотографију, биографију – CV, оцену о здравственој способности (извештај с лекарског прегледа), податке из евиденција безбедносних провера за кандидате, податке о члановима породице – родитељи, супружник и други чланови заједничког домаћинства (име и презиме, ЈМБГ, претходно лично име ако је лице мењало лично име, име једног родитеља, пол, датум и место рођења, занимање, држављанство, националност, брачно стање, пребивалиште).

Подаци из овог члана чувају се пет година.

Члан 58.

Министарство води евиденцију припадника помоћне полиције, која садржи фотографију, презиме, име, име једног родитеља, ЈМБГ, пол, податке о рођењу, пребивалишту и адреси, стручну спрему, безбедносну проверу, девојачко презиме, брачно стање, број деце, држављанство, податке о војном року, положен возачки испит са категоријама, познавање страног језика, познавање посебних знања и вештина, евиденцију ангажовања и евиденцију уговора о служби у помоћној полицији.

Подаци из става 1. овог члана чувају се 10 година.

Члан 59.

Министарство обрађује податке у области здравствене и психолошке превенције запослених, и то: податке о дијагнози и препоруке за додатне елементе прегледа, податке из извештаја о извршеним периодичним лекарским прегледима, податке о дужим боловањима и тежим болестима, податке о ангажовању психолога, податке из налога за вештачење радне способности од изабраног лекара, податке из упута за периодични и ванредни лекарски преглед, датум упута, датум прегледа, број амбулантног протокола, број здравственог протокола, податке за Досије психолошке селекције – попуњавање тестова, резултати на тестовима и налаз и мишљење психолога, психолошки досије, упитник о суициду, анамнезу, налаз и мишљење психолога.

Подаци из става 1. овог члана чувају се 10 година.

Приступ подацима из Евиденције у области здравствене и психолошке превенције је рестриктиван и дозвољен искључиво запосленима који раде у области здравствене и психолошке превенције.

Члан 60.

Министарство води евиденције о погинулим и рањеним припадницима Министарства, који су погинули или рањени приликом вршења службене дужности, у којима обрађује следеће податке:

1) име и презиме, ЈМБГ, датум, годину и место рођења, адресу последњег пребивалишта;

2) датум, место и околности рањавања/погибије;

3) податке о члановима породице погинулог или рањеног припадника Министарства који остварују право из Фонда за помоћ погинулим и рањеним припадницима Министарства и права из радног односа погинулог или рањеног припадника Министарства: име, презиме, датум и година рођења, место пребивалишта и адреса, стручна спрема, подаци о запослењу, здравствено стање, подаци о школовању, подаци о стамбеном статусу, жиро или текући рачун корисника помоћи.

Подаци из става 1. тач. 1) и 2) овог члана чувају се трајно, а подаци из става 1. тачка 3) чувају се док лица испуњавају предвиђене услове за остваривање права, односно док та права остварују.

Члан 61.

Министарство, у складу с посебним законом, води евиденцију издатих решења којима се запосленима у Министарству утврђује право приступа подацима означеним степеном тајности „ПОВЕРЉИВО”, „СТРОГО ПОВЕРЉИВО” и „ДРЖАВНА ТАЈНА”, у којој се обрађују следећи подаци: име, презиме, име једног родитеља, ЈМБГ, редни број, степен тајности података, број и датум захтева који је поднео надлежни орган, број и датум решења надлежног органа о издавању, одбијању издавања, продужењу важења, ограничењу или престанку важења, број и датум издавања сертификата, подаци из евиденција безбедносних провера извршених у складу с посебним законом.

Министарство води и евиденцију изјава запослених за приступ подацима означеним степеном тајности „ИНТЕРНО”, у којој се обрађују следећи подаци: име, презиме, име једног родитеља, ЈМБГ, број личне карте, редни број изјаве, број предмета, датум потписане изјаве, напомене.

Подаци из ст. 1. и 2. овог члана чувају се трајно.

Евиденције у области стручног образовања, оспособљавања и усавршавања

Члан 62.

Министарство, у циљу стицања, повећања и унапређења знања, вештина, ставова и понашања организује и спроводи стручно образовање, оспособљавање и усавршавање запослених и полазника Центра за основну полицијску обуку и Националног тренинг-центра за ванредне ситуације, комуналних полицајаца, припадника цивилне заштите, службеника приватног обезбеђења, детектива и других полазника курсева, семинара и обука, о чему води посебне евиденције, у којима се обрађују следећи подаци: име и презиме и ЈМБГ, електронска адреса и назив курса, семинара или обуке.

Министарство издаје: лиценце, сертификате, дипломе и овлашћења за обављање одређених послова, у складу с посебним прописом, о чему се води посебна евиденција, у којој се обрађују следећи подаци: име и презиме, име једног родитеља, ЈМБГ, школска спрема, датум и место рођења, пребивалиште, подаци за контакт (број телефона и електронска адреса), датум полагања испита и број.

Подаци из ст. 1. и 2. овог члана чувају се трајно.

Евиденције у области смањења ризика и управљања ванредним ситуацијама

Члан 63.

Министарство у области заштите и спасавања и управљања ванредним ситуацијама води евиденције о: субјектима од посебног значаја за заштиту и спасавање и субјектима за које је израђена оперативна карта гашења пожара, о јединицама и припадницима цивилне заштите, штабовима и члановима штабова за ванредне ситуације, одговорним лицима у државним органима, посебним организацијама, јавним предузећима, јединицама локалне самоуправе и другим службама од значаја за заштиту и спасавање, привредним друштвима и другим правним лицима која рукују опасним материјама.

У евиденцијама из става 1. овог члана обрађују се следећи подаци: назив, адреса седишта, подаци за контакт (број телефона, факс, електронска адреса), матични број, ПИБ, шифра и назив делатности, облик организовања, подаци о директору, одговорном лицу, руководиоцу и лицу за контакт (име и презиме и подаци за контакт).

У евиденцијама о припадницима цивилне заштите обрађују се следећи подаци: име и презиме, име једног родитеља, ЈМБГ, пол, место и држава рођења, пребивалиште/боравиште, адреса становања, подаци за контакт (број телефона и електронска адреса), подаци о војној обавези, стручна спрема и занимање, подаци о запослењу, крвна група и Rh-фактор, подаци о распореду у јединици цивилне заштите, стручно оспособљавање, учешће у акцијама заштите и спасавања, подаци о статусу (активни или резервни састав).

У евиденцијама о члановима штабова обрађују се следећи подаци: име и презиме, функција у штабу за ванредне ситуације и подаци за контакт (број телефона и електронска адреса).

Подаци из овог члана чувају се до престанка могућности ангажовања у области заштите и спaсавања, односно до престанка функције коју обавља.

Евиденције о издатим лиценцама, овлашћењима и одобрењима

Члан 64.

Министарство води евиденције о издатим лиценцама за израду главног пројекта заштите од пожара и лиценцама за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара.

Министарство води евиденцију о издатим овлашћењима:

1) за израду главног пројекта заштите од пожара;

2) за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара;

3) за бављење пословима контролисања: инсталација хидрантске мреже за гашење пожара, мобилних уређаја за гашење пожара, инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара, инсталација и уређаја за гашење пожара, инсталација и уређаја за детекцију запаљивих гасова, инсталација за одвођење дима и топлоте и инсталација и уређаја у зонама опасности од експлозије.

Министарство води евиденцију о издатим одобрењима: за обављање посебне обуке из области заштите од пожара, за бављење пословима промета експлозивних материја, за производњу експлозивних материја и за стављање у промет експлозивних материја.

У евиденцијама из става 1. овог члана обрађују се следећи подаци: име и презиме, ЈМБГ, датум полагања испита, број уверења, број и датум издавања лиценце и напомене о евентуалном одузимању лиценце.

У евиденцијама из става 2. овог члана обрађују се следећи подаци: назив правног лица, матични број, адреса седишта, број и датум издавања решења, послови/делатности за које је решење издато и напомена о евентуалном одузимању овлашћења.

У евиденцијама из става 3. овог члана обрађују се следећи подаци: назив и адреса седишта правног лица, матични број правног лица, име и презиме одговорног лица, ЈМБГ, датум и место рођења, адреса пребивалишта, стручна спрема, радноправни статус, податак из казнене евиденције.

Подаци из овог члана чувају се трајно.

Члан 65.

Министарство води евиденције коришћења материјално-техничких средстава, уређаја и опреме, у којима обрађује податке о запосленима и припадницима цивилне заштите, и то: име и презиме, ЈМБГ, име једног родитеља, број службене легитимације, број личне карте, чин, звање, радно место, назив јединице цивилне заштите, податке о оружју, опреми, средствима и уређајима на задужењу.

Подаци из става 1. овог члана чувају се 10 година.

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Подзаконски акти

Члан 66.

Подзаконски акти предвиђени овим законом доносе се у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.

Престанак важења ранијих прописа

Члан 67.

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе одредбе прописа из делокруга Министарства у делу који се односи на садржину евиденција у којима се обрађују подаци о личности.

Подаци који су до ступања на снагу овог закона прикупљени и обрађивани на основу ранијих прописа настављају да се обрађују у складу са овим законом.

Ступање закона на снагу

Члан 68.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.