Zakon

ЗАКОН

о производњи и промету наоружања и војне опреме

"Службени гласник РС", број 36 од 10. маја 2018.

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет закона

Члан 1.

Овим законом уређује се производња наоружања и војне опреме у миру и условима ратног и ванредног стања као делатност од стратешког интереса, страно улагање у производњу наоружања и војне опреме, издавање дозволе и овлашћења надлежних органа, планирање мера индустријске безбедности, обезбеђења капацитета, мера безбедности и здравља на раду, заштите животне средине и заштите од пожара у производњи наоружања и војне опреме, прописују услови и поступци којима се формира групација Одбрамбена индустрија Србије, поступци приватизације произвођача наоружања и војне опреме, права и обавезе произвођача, оцењивање усаглашености са стандардима и техничким прописима, промет и транспорт наоружања и војне опреме у земљи, као и друга питања од значаја за производњу и промет наоружања и војне опреме.

Одредбе овог закона не примењују се на производњу и промет спортског и ловачког оружја и муниције, привредних експлозива, противградних ракетa и средстава за ватрометe.

Циљ закона

Члан 2.

Циљ овог закона је контрола и унапређење области производње и промета наоружања и војне опреме ради остваривања и заштите одбрамбених, безбедносних, економских и спољнополитичких интереса Републике Србије, њеног међународног кредибилитета и интегритета, као и развој и унапређење одбрамбене технолошке и индустријске базе Републике Србије.

Значење појединих појмова

Члан 3.

Поједини појмови употребљени у овом закону имају следеће значење:

1) наоружање и војна опрема су убојна, борбена и техничка средства утврђена Националном контролном листом наоружања и војне опреме и друге ствари, објекти и опрема посебно израђени или прилагођени за војну намену;

2) производња наоружања и војне опреме је делатност од стратешког интереса за Републику Србију која обухвата: истраживање и развој наоружања и војне опреме; развој и освајање одбрамбених технологија; израду, испитивање, ремонт и усавршавање наоружања и војне опреме; демилитаризацију и утилизацију наоружања и војне опреме, изградњу и опремање капацитета за производњу наоружања и војне опреме и израду техничке документације;

3) произвођач наоружања и војне опреме је правно лице са седиштем у Републици Србији уписано у Регистар правних лица овлашћених за обављање послова производње наоружања и војне опреме;

4) кооперант произвођача наоружања и војне опреме је правно лице са седиштем у Републици Србији које на основу уговора о кооперацији за потребе произвођача наоружања и војне опреме врши делатност производње подсклопова и делова наоружања и војне опреме чији обим и сложеност не захтева поседовање дозволе за производњу наоружања и војне опреме, а у изузетним случајевима, кооперант произвођача наоружања и војне опреме може бити и правно лице са седиштем ван територије Републике Србије;

5) услуге у области производње и промета наоружања и војне опреме су пратеће специфичне активности (интелектуалне, уметничке, стручне, занатске и др.) које за потребе производње и промета наоружања и војне опреме пружају правна или физичка лица са седиштем или пребивалиштем у Републици Србији, а у изузетним случајевима, услуге у области производње и промета наоружања и војне опреме могу пружати правна или физичка лица са седиштем или пребивалиштем ван територије Републике Србије;

6) вршилац услуге је правно или физичко лице које за потребе произвођача наоружања и војне опреме врши услуге у области производње и промета наоружања и војне опреме;

7) страни улагач је физичко лице које није држављанин Републике Србије и страно правно лице (правно лице са седиштем ван територије Републике Србије и правно лице са седиштем у Републици Србији, а у већинском је страном власништву);

8) страно улагање у производњу наоружања и војне опреме је улагање капитала које врши страни улагач оснивањем привредног друштва за производњу наоружања и војне опреме самостално, са другим домаћим или страним правним или физичким лицем или са Републиком Србијом, докапитализацијом произвођача наоружања и војне опреме или куповином капитала произвођача наоружања и војне опреме;

9) капацитети за производњу наоружања и војне опреме су објекти, лабораторије, посебно уређен простор, специјални алати и пробор, производна, мерна и друга опрема намењени за истраживање, развој, испитивање, израду, ремонт, чување и складиштење наоружања и војне опреме на које се примењују посебна правила поступања и располагања у миру, ратном и ванредном стању;

10) ремонт наоружања и војне опреме је делатност која обухвата превентивно и корективно одржавање наоружања и војне опреме различитог нивоа и обима захвата и њихове комбинације;

11) усавршавање наоружања и војне опреме je делатност којом се унапређују карактеристике наоружања и војне опреме, а обухвата модернизацију, модификацију и адаптацију;

12) демилитаризација је делатност којом се наоружање и војна опрема онеспособљава за сврху којој је било изворно намењено, ради даљег коришћења у цивилне сврхе или потпуног уништења, а обухвата декомпоновање наоружања и војне опреме, транспорт, складиштење, пребројавање, поступке трајне деформације и уништавање наоружања и војне опреме и његових компонената;

13) утилизација је делатност којoм се наоружање и војна опрема из примарног облика делаборацијом и специјалним технолошким поступком преводи у други облик наоружања и војне опреме;

14) индустријска безбедност производње наоружања и војне опреме је систем безбедносно-заштитних мера и поступака којима се испуњавају организациони и технички услови за чување техничке документације за производњу наоружања и војне опреме и других тајних података и спречава уништење или оштећење капацитета за производњу наоружања и војне опреме, угрожавање безбедности људских ресурса, уништење, оштећење или отуђење наоружања и војне опреме и техничке документације за производњу наоружања и војне опреме и одавање тајних података о производњи наоружања и војне опреме;

15) безбедност и здравље на раду, заштита животне средине и заштита од пожара у производњи наоружања и војне опреме је систем мера и поступака којима се обезбеђују безбедност и здравље на раду, заштита животне средине, заштита од пожара и експлозија, процена ризика у производњи наоружања и војне опреме и други законом прописани услови;

16) обезбеђење капацитета за производњу наоружања и војне опреме је систем мера и поступака којима се обезбеђују материјални, кадровски и други услови за производњу наоружања и војне опреме;

17) ратне материјалне резерве за производњу наоружања и војне опреме су алати, сировине, репроматеријал, производне машине, делови, склопови и подсклопови потребни за организовање производње наоружања и војне опреме у ратном и ванредном стању;

18) техничка документација за производњу наоружања и војне опреме јесу конструкциона и технолошка документација, документација за софтвер, конструкциона документација за специјалне алате, технолошке процедуре и инструкције, прописи о квалитету производа, документација за испитивање наоружања и војне опреме, документација за употребу и одржавање средстава, технички услови за модификацију, ремонтна документација, таблице гађања, стандарди, документација за кодификацију, метрологију и другa документацијa за производњу наоружања и војне опреме;

19) документација за изградњу и опремање капацитета за производњу наоружања и војне опреме је документација за пројектовање и извођење радова на изградњи и опремању инфраструктурних објеката за производњу наоружања и војне опреме;

20) потврда о контроли усаглашености наоружања и војне опреме је запис о квалитету којим се потврђује да је наоружање и војна опрема израђено у складу са прописаном техничком документацијом за производњу наоружања и војне опреме;

21) доказ о усаглашености са захтевима квалитета наоружања и војне опреме је запис којим се потврђује да наоружање и војна опрема задовољава дефинисане тактичко-техничке захтеве и који се доноси на основу извештаја о испитивању;

22) промет наоружања и војне опреме у земљи је куповина и продаја наоружања и војне опреме у земљи, куповина ради продаје наоружања и војне опреме у земљи и иностранству и послови у вези са том куповином, продајом и куповином ради продаје наоружања и војне опреме;

23) транспорт наоружања и војне опреме је копнени, водни и ваздушни превоз укључујући и комбиновани превоз наоружања и војне опреме на територији Републике Србије.

Врсте наоружања и војне опреме

Члан 4.

Наоружање и војна опрема, у смислу овог закона јесу:

1) ватрено оружје за војну намену закључно са калибром 15 mm (пиштољи, револвери, аутомати, пушке, пушкомитраљези и митраљези);

2) ватрено оружје за војну намену калибра изнад 15 mm (бацачи граната, минобацачи, лансери ракета и лансирне цеви, топови, хаубице и друга средства посебно конструисана за војну намену);

3) делови, склопови и опрема за наоружање и војну опрему из тач. 1) и 2) овог става (цеви, затварачи, механизми за окидање, сандуци цеви, механизми за покретање цеви, уређаји за увођење муниције у цев, лафети или платформе за уградњу оружја, осматрачке и нишанске справе, елементи система за управљање ватром и друга средства посебно конструисана за војну намену);

4) муниција, бомбе, мине, торпеда, ракете и пројектили посебно конструисани за војну намену, као и делови и склопови за ова средства;

5) барути, експлозиви, пиротехнички материјал и уређаји, ракетна горива и други иницијални елементи који се уграђују у средства из тачке 4) овог става или се самостално користе за војну намену;

6) борбена возила (тенкови, оклопни транспортери, борбена возила пешадије и друга средства посебно конструисана за војну намену);

7) ваздухоплови за војну намену (авиони, хеликоптери, беспилотне и друге летелице);

8) пловила за војну намену (чамци, бродови, подморнице и друга средства посебно конструисана за војну намену);

9) средства телекомуникације и криптозаштите посебно конструисана за војну намену;

10) електронска опрема и њене компоненте посебно конструисане за војну намену (средства за електронска и противелектронска дејства, радари и друга средства посебно конструисана за војну намену);

11) средства за заштиту од дејства нуклеарних, хемијских и биолошких средстава, средства за детекцију, дозиметрију и идентификацију за војну намену;

12) опрема за балистичку заштиту (оклопне плоче, шлемови, панцирна одећа, балистичке плоче за панцирну одећу и друга средства посебно конструисана за војну намену);

13) хладно оружје за војну намену (сабље, бајонети, самострели, лукови и стреле, борбени ножеви и друга средства посебно конструисана за војну намену);

14) специјализована опрема за војну обуку или симулацију војних сценарија;

15) техничка документација за производњу наоружања и војне опреме;

16) софтвер специјално пројектован за војну намену;

17) погонска и друга средства специјално пројектована за експлоатацију и одржавање наоружања и војне опреме из тач. 1), 2), 4), 6), 7) и 8) овог става;

18) друга средства и њихове компоненте посебно конструисане за војну намену која су обухваћена Националном контролном листом наоружања и војне опреме, a нису наведена у тач. 1)−17) овог става, осим средстава и њихових компонената која су прописана другим законом;

19) капацитети и средства за производњу наоружања и војне опреме из тач. 1)−18) овог става;

20) средства за војну намену која се користе за употребу, руковање, чување, складиштење и одржавање наоружања и војне опреме из тач. 1)−18) овог става.

II. ПРОИЗВОДЊА НАОРУЖАЊА И ВОЈНЕ ОПРЕМЕ У МИРУ

Производња наоружања и војне опреме у миру за потребе органа, организација и правних лица у земљи

Члан 5.

Производња наоружања и војне опреме у миру за потребе органа, организација и правних лица у земљи врши се ради достизања способности Војске Србије и других снага одбране, а на основу опредељења исказаних у Дугорочном плану развоја система одбране Републике Србије и плановима опремања.

Члан 6.

Производња наоружања и војне опреме за потребе Министарства одбране, министарства надлежног за унутрашње послове и служби безбедности врши се на основу уговора које та министарства и службе закључују са произвођачима.

Члан 7.

Производња наоружања и војне опреме за потребе других државних органа и организација, привредних друштава и других правних лица ради обављања послова из њихове надлежности, односно њихове делатности врши се на основу уговора које ти правни субјекти закључе са произвођачима.

Производња наоружања и војне опреме за потребе извоза

Члан 8.

Производња наоружања и војне опреме за потребе извоза врши се на основу планова производње за потребе извоза и/или уговора закљученог између произвођача наоружања и војне опреме и страног купца.

Уговор о производњи наоружања и војне опреме за потребе извоза, осим страног купца из става 1. овог члана, са произвођачем може закључити и правно лице уписано у Регистар лица овлашћених за обављање послова извоза и увоза наоружања и војне опреме, пружање брокерских услуга и техничке помоћи.

Члан 9.

Произвођач наоружања и војне опреме који користи техничку документацију у својини Републике Србије у обавези је да изврши накнаду по основу економског искоришћавања (ројалити) за наоружање и војну опрему произведену за потребе извоза.

Висина накнаде из става 1. овог члана утврђује се уговором између произвођача наоружања и војне опреме и овлашћеног органа носиоца права својине на техничку документацију за производњу наоружања и војне опреме.

Основни критеријуми за утврђивање висине накнаде јесу обим, сложеност и ниво технолошке развијености наоружања и војне опреме.

Приход остварен по основу накнаде из става 1. овог члана има карактер сопственог прихода у складу са одредбама закона којим се уређује буџетски систем.

Страно улагање у производњу наоружања и војне опреме

Члан 10.

Страном улагачу може се одобрити улагање у области производње наоружања и војне опреме под условима утврђеним овим законом.

Страном улагачу може се одобрити улагање у капитал оснивањем привредног друштва за производњу наоружања и војне опреме самостално, са другим домаћим или страним правним или физичким лицем или са Републиком Србијом, докапитализацијом произвођача наоружања и војне опреме и куповином капитала произвођача наоружања и војне опреме.

Страни улагач у области производње наоружања и војне опреме и законски заступник страног улагача не може бити правно или физичко лице које је:

1) под мерама ограничавања које Република Србија уводи или примењује на основу закона којим се уређују међународне мере ограничавања;

2) кажњено пред надлежним органима у Републици Србији због незаконитог поступања у области производње, увоза и извоза наоружања и војне опреме у последњих десет година.

Члан 11.

Правно лице у коме је страни улагач већински власник може да буде уписано у Регистар правних лица овлашћених за обављање послова производње наоружања и војне опреме ако испуњава све услове прописане одредбама овог закона.

Члан 12.

Страни улагач у обавези је да поднесе Министарству одбране захтев за прибављање сагласности за улагање капитала.

Уз захтев из става 1. овог члана, страни улагач доставља елаборат о страном улагању.

Елаборат о страном улагању, нарочито, садржи:

1) податке о страном улагачу (правно или физичко лице, структура капитала, претежна делатност, остварени пословни резултати у претходне три године, искуства и производне могућности у области која је предмет улагања и др.);

2) одлуку скупштине правног лица којом се прихвата страно улагање (уколико се ради о куповини капитала или докапитализацији тог правног лица) или одлуку о заједничком улагању са страним улагачем (уколико се ради о оснивању заједничког правног лица за производњу наоружања и војне опреме);

3) податке о планираном страном улагању у погледу:

(1) избора начина улагања из члана 10. став 2. овог закона,

(2) вредности улагања, начина обезбеђења улагања и гаранција, обима и начина финансирања текућег пословања,

(3) циљних тржишта и планова извоза,

(4) планираног производног програма и обима производње,

(5) примене нових технологија и доградње или изградње капацитета за производњу наоружања и војне опреме,

(6) начина обезбеђења сировина и полупроизвода,

(7) права интелектуалне својине која су предмет улагања,

(8) програма заштите животне средине којим се гарантује да ће примењене технологије у производњи наоружања и војне опреме испуњавати захтеве за заштитом животне средине у складу са законом.

Члан 13.

Страно улагање мора бити усклађено са одбрамбеним, безбедносним и спољнополитичким интересима Републике Србије.

Министарство одбране у поступку одлучивања по захтеву из члана 12. став 1. овог закона прибавља мишљења ресорних министарстава и безбедносних служби, анализира утицај страног улагања на одбрану, развој одбрамбене технолошке и индустријске базе Републике Србије и њен извозни потенцијал, заштиту здравља људи, животну средину, националну и јавну безбедност Републике Србије и у складу с тим припрема предлог одлуке.

Захтев из члана 12. став 1. овог закона одбија се ако страно улагање може имати штетне последице по одбрану, националну и јавну безбедност, заштиту здравља људи и животну средину.

Влада на предлог Министарства одбране доноси одлуку о прихватању или одбијању захтева страног улагача из члана 12. став 1. овог закона у року од 120 дана од дана пријема захтева.

Регистар произвођача

Члан 14.

Производњом наоружања и војне опреме у миру може се бавити правно лице коме је издата дозвола за производњу наоружања и војне опреме.

Правно лице из става 1. овог члана може бити:

1) привредно друштво основано у складу са законом којим се уређују привредна друштва;

2) јавно предузеће и друштво капитала основано у складу са законом којим се уређују јавна предузећа;

3) високошколска установа основана у складу са законом којим се уређује високо образовање;

4) институт основан у складу са законом којим се уређује научноистраживачка делатност.

Правно лице из става 1. овог члана уписује се у Регистар правних лица овлашћених за обављање послова производње наоружања и војне опреме (у даљем тексту: Регистар произвођача).

Регистар произвођача води се у електронском облику и јавно је доступан преко интернет странице Министарства одбране.

У Регистар произвођача уносе се следећи подаци: назив, седиште, порески идентификациони број и матични број правног лица, класификација делатности, број и датум решења о издавању дозволе за производњу наоружања и војне опреме, период на који је дозвола издата и рок важења дозволе.

Начин уписа и вођења Регистра произвођача прописује министар одбране.

Изузетно од става 1. овог члана, производњом наоружања и војне опреме могу се бавити и установе Министарства одбране и министарства надлежног за унутрашње послове и организационе целине безбедносних служби у складу са одлуком тих органа и безбедносних служби.

Законски заступник произвођача наоружања и војне опреме

Члан 15.

Законски заступник произвођача наоружања и војне опреме мора бити држављанин Републике Србије са пребивалиштем на територији Републике Србије.

III. ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ НАОРУЖАЊА И ВОЈНЕ ОПРЕМЕ

Дозвола за производњу наоружања и војне опреме

Члан 16.

Дозволу за производњу наоружања и војне опреме издаје Министарство одбране са роком важења до пет година.

Дозвола за производњу наоружања и војне опреме може се продужити након истека рока из става 1. овог члана.

Услови за издавање дозволе

Члан 17.

Дозволу за производњу наоружања и војне опреме може добити правно лице које је поднело захтев за издавање дозволе за производњу наоружања и војне опреме и испуњава услове у погледу капацитета за производњу наоружања и војне опреме, техничке, технолошке и кадровске оспособљености, способности за обезбеђење квалитета наоружања и војне опреме, индустријске безбедности, безбедности и здравља на раду, заштите животне средине и заштите од пожара у производњи наоружања и војне опреме.

Критеријуми за оцену испуњености условa за производњу наоружања и војне опреме

Члан 18.

Критеријумима за оцену испуњености услова за издавање дозволе за производњу наоружања и војне опреме, нарочито, се вреднује:

1) значај производње наоружања и војне опреме са аспекта потреба одбране (значај производа и капацитета за производњу наоружања и војне опреме);

2) заступљеност производње наоружања и војне опреме у укупној производњи правног лица;

3) стање резултата пословања правног лица;

4) стање и планови развоја, раста или изградње:

(1) капитал (висина, структура и др.),

(2) капацитети за производњу наоружања и војне опреме (капацитет објеката и производне опреме, њихова старост, својина, постојање заложног права и др.),

(3) кадровска структура (просечна старост, заступљеност производног и инжењерског кадра, заступљеност стално запослених у односу на укупан број запослених лица и компетентност, сертификат за приступ тајним подацима),

(4) индустријска безбедност производње наоружања и војне опреме,

(5) способност за обезбеђење безбедности и здравља на раду, заштите животне средине и заштите од пожара у производњи наоружања и војне опреме,

(6) способност за обезбеђење квалитета наоружања и војне опреме,

(7) способност за истраживање и развој (улагање у истраживање и развој, заступљеност производа из сопственог, заједничког или туђег развоја, заступљеност кадра који се бави развојем у структури кадра),

(8) способност за обезбеђење сировина и полупроизвода (аутономност ланаца снабдевања, зависност од увоза и значај са аспекта производње стратешких сировина),

(9) технологије и техничка документација за производњу наоружања и војне опреме (сопствена, лиценцна и др.).

Oценa степена испуњености услова за производњу наоружања и војне опреме у складу са Критеријумима из става 1. овог члана основ je за одређивање рока важења дозволе из члана 16. овог закона.

Критеријуме за оцену испуњености услова за производњу наоружања и војне опреме прописује министар одбране.

Захтев за издавање дозволе

Члан 19.

Уз захтев за издавање дозволе за производњу наоружања и војне опреме правно лице прилаже:

1) оснивачки акт;

2) статут (уколико постоји обавеза по закону);

3) изјаву о прихватању надзора над производњом наоружања и војне опреме;

4) преглед наоружања и војне опреме произведене по претходно издатим дозволама за производњу, ако их је било, и изјава о својини над техничком документацијом за производњу наоружања и војне опреме;

5) предлог производног програма за период од пет година;

6) финансијске показатеље о пословању правног лица у претходне три године;

7) елаборат о унутрашњој организацији, броју и структури запослених и пројекцији запошљавања;

8) елаборат о постојећим и планираним капацитетима, техничкој и технолошкој оспособљености за производњу наоружања и војне опреме;

9) документ о способности за обезбеђење квалитета наоружања и војне опреме;

10) план индустријске безбедности производње наоружања и војне опреме;

11) сертификат за приступ тајним подацима;

12) доказ о извршеној уплати републичке административне таксе.

Законски заступник правног лица потписује и оверава печатом правног лица изјаве из става 1. тач. 3) и 4) овог члана.

Правно лице које је основано у периоду краћем од три године прилаже финансијске показатеље о пословању из става 1. тачка 6) овог члана за период у којем је било у обавези да их израђује по закону.

Ако правно лице које поднесе захтев за издавање дозволе за производњу наоружања и војне опреме из члана 19. став 1. овог закона не изјави да ће само прибавити доказе, Министарство одбране је у обавези да прибави:

1) доказ о држављанству и месту пребивалишта законског заступника;

2) доказ да законски заступник није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци, односно да му није изречена мера безбедности или заштитна мера забране вршења делатности, као и да се против њега не води кривични поступак за кривична дела против живота и тела, слобода и права човека и грађанина, јавног реда и мира, полне слободе, имовине, привреде, опште сигурности људи и имовине, безбедности рачунарских података, уставног уређења и безбедности Републике Србије, државних органа, правосуђа, правног саобраћаја, службене дужности, човечности и других добара заштићених међународним правом, Војске Србије, права по основу рада, права интелектуалне својине и животне средине;

3) друге податке о свим оним чињеницама о којима службену евиденцију води други државни орган, а које су од значаја за издавање дозволе за производњу наоружања и војне опреме.

Члан 20.

Правно лице које је поднело захтев за издавање дозволе за производњу наоружања и војне опреме у области демилитаризације и утилизације наоружања и војне опреме дужно је да приложи и елаборат о испуњености услова за демилитаризацију и утилизацију наоружања и војне опреме.

Елаборат о испуњености услова из става 1. овог члана, нарочито, садржи процедуре за спровођење демилитаризације и утилизације наоружања и војне опреме на безбедан и еколошки прихватљив начин.

Одлучивање по захтеву за издавање дозволе

Члан 21.

Министарство одбране у обавези је да у року од 60 дана од дана подношења захтева за издавање дозволе за производњу наоружања и војне опреме донесе решење којим одлучује о поднетом захтеву.

Подносиоцу захтева који је уз захтев приложио потребне доказе из чл. 19. и 20. овог закона и код кога је утврђено да су испуњени сви услови из члана 17. овог закона Министарство одбране доноси решење о издавању дозволе за производњу наоружања и војне опреме.

Рок важења дозволе за производњу наоружања и војне опреме утврђује се на основу оцене испуњености услова за производњу наоружања и војне опреме из члана 18. овог закона.

Члан 22.

Ако подносилац захтева не достави уредан захтев, а у остављеном року од 30 дана не отклони утврђене недостатке, Министарство одбране доноси решење о одбацивању захтева за издавање дозволе за производњу наоружања и војне опреме.

Ако подносилац захтева не испуни неки од услова из члана 17. овог закона, а у остављеном року од 90 дана не отклони утврђене недостатке, Министарство одбране доноси решење о одбијању захтева за издавање дозволе за производњу наоружања и војне опреме.

Поновни захтев за издавање дозволе за производњу наоружања и војне опреме правно лице може поднети најраније шест месеци од дана доношења решења о одбацивању или одбијању захтева.

Члан 23.

Министарство одбране у поступку одлучивања по захтеву за издавање дозволе за производњу наоружања и војне опреме може затражити мишљење других државних органа.

Ако се на инсталираним капацитетима за производњу наоружања и војне опреме производи спортско и ловачко оружје и муниција, привредни експлозиви, противградне ракете и средства за ватромете, Министарство одбране у поступку одлучивања по захтеву за издавање дозволе за производњу наоружања и војне опреме ангажује одговорно лице из министарства надлежног за унутрашње послове.

Члан 24.

Министарство одбране доноси решење о одузимању дозволе за производњу наоружања и војне опреме ако се утврди:

1) да је издата на основу неистинитих података;

2) да је дошло до промена код произвођача наоружања и војне опреме којима се крше одредбе овог закона, других закона и прописа које могу негативно да утичу на безбедносне и одбрамбене интересе Републике Србије;

3) да произвођач наоружања и војне опреме спречава вршење надзора;

4) да произвођач наоружања и војне опреме није, у за то утврђеном року, отклонио неправилности или незаконитости утврђене приликом вршења надзора;

5) да је над произвођачем наоружања и војне опреме покренут стечајни поступак;

6) да је произвођач наоружања и војне опреме изгубио производну способност.

Члан 25.

Произвођач наоружања и војне опреме којем је на основу члана 24. овог закона одузета дозвола за производњу наоружања и војне опреме може поднети захтев за поновно издавање дозволе по истеку рока од једне године од дана доношења решења о одузимању дозволе.

Коначност решења

Члан 26.

Решење из чл. 21, 22. и 24. овог закона коначно је.

Евиденција о издатим и одузетим дозволама за производњу наоружања и војне опреме, одбаченим и одбијеним захтевима за издавање дозволе и извршеном надзору

Члан 27.

Евиденција о издатим и одузетим дозволама за производњу наоружања и војне опреме, одбаченим и одбијеним захтевима за издавање дозволе и извршеном надзору води се у Министарству одбране.

Евиденција из става 1. овог члана, нарочито, садржи:

1) редни број уписа;

2) број и датум уписа;

3) врсту уписа (захтев или допуна захтева за издавање дозволе за производњу наоружања и војне опреме, захтев за проширење дозволе за производњу наоружања и војне опреме, налог овлашћеног лица за вршење надзора и др.);

4) податке о правном или физичком лицу (произвођач наоружања и војне опреме, кооперант, вршилац услуге назив, седиште или пребивалиште, порески идентификациони број и матични број);

5) врсту решења (решење о издавању дозволе за производњу наоружања и војне опреме, решење о издавању дозволе за проширење производње наоружања и војне опреме, решење о одузимању дозволе за производњу наоружања и војне опреме, решење о одбацивању захтева за издавање дозволе за производњу наоружања и војне опреме, решење о одбијању захтева за издавање дозволе за производњу наоружања и војне опреме, решење о забрани закључења уговора са кооперантом произвођача наоружања и војне опреме и вршиоцем услуга за потребе произвођача наоружања и војне опреме и др.;

6) број и датум решења;

7) период издавања дозволе, одузимања дозволе и забране вршења услуга;

8) кључне разлоге за издавање дозволе, одузимање дозволе, одбацивање захтева, одбијање захтева, за забрану закључења уговора и др.;

9) област производње наоружања и војне опреме из члана 3. став 1. тачка 2) овог закона;

10) класификацију економских активности правног лица;

11) врсте наоружања и војне опреме из члана 4. овог закона.

Образац дозволе и начин вођења eвиденција

Члан 28.

Министар одбране прописује начин издавања и изглед обрасца дозволе за производњу наоружања и војне опреме и начин вођења Евиденцијe о издатим и одузетим дозволама за производњу наоружања и војне опреме, одбаченим и одбијеним захтевима за издавање дозволе и извршеном надзору.

Годишњи извештај

Члан 29.

Министарство одбране доставља Одбору за одбрану и унутрашње послове Народне скупштине Републике Србије Годишњи извештај са прегледом решења о издатим и одузетим дозволама за производњу наоружања и војне опреме, о забрани закључења уговора са кооперантом произвођача наоружања и војне опреме и вршиоцем услуга за потребе произвођача наоружања и војне опреме и о одбаченим и одбијеним захтевима за издавање дозволе.

Годишњи извештај из става 1. овог члана доставља се до 31. јануара текуће године за претходну годину.

IV. ИНДУСТРИЈСКА БЕЗБЕДНОСТ, ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА, БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ, ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА У ПРОИЗВОДЊИ НАОРУЖАЊА И ВОЈНЕ ОПРЕМЕ

План индустријске безбедности производње наоружања и војне опреме

Члан 30.

Произвођач наоружања и војне опреме у обавези је да има и спроводи План индустријске безбедности производње наоружања и војне опреме.

План индустријске безбедности производње наоружања и војне опреме садржи:

1) процену угрожености капацитета за производњу наоружања и војне опреме од различитих облика спољних утицаја;

2) мере безбедности и заштите наоружања и војне опреме, капацитета за производњу наоружања и војне опреме и техничке документације за производњу наоружања и војне опреме и начин њиховог спровођења;

3) мере и поступке који се предузимају у случају нарушавања индустријске безбедности.

Произвођач наоружања и војне опреме прибавља сагласност Министарства одбране на План безбедности производње наоружања и војне опреме.

Безбедносна провера лица која се примају у радни однос или су у радном односу

Члан 31.

Произвођач наоружања и војне опреме врши пријем лица у радни однос на основу општих услова о заснивању радног односа и посебних услова у погледу безбедности људи и имовине.

Радна места на којима се обављају послови и задаци са посебним условима из става 1. овог члана утврђују се општим актом произвођача наоружања и војне опреме.

Члан 32.

Лице које се прима у радни однос или је у радном односу код произвођача наоружања и војне опреме на радном месту на којем се обављају послови и задаци из члана 31. став 2. овог закона подлеже:

1) одговарајућој безбедносној провери ако има могућност приступа тајним подацима;

2) основној безбедносној провери у складу са законом који уређује тајност података, ако обавља послове и задатке који подразумевају рад са убојним средствима и опасним материјама.

Евиденција о капацитетима за производњу наоружања и војне опреме

Члан 33.

Министарство одбране води Евиденцију о капацитетима за производњу наоружања и војне опреме на основу података из члана 19. став 1. тачка 8) овог закона.

Евиденција из става 1. овог члана садржи податке о:

1) објектима, лабораторијама и посебно уређеном простору намењеним за истраживање, развој, испитивање, израду и ремонт наоружања и војне опреме;

2) објектима и посебно уређеном простору намењеним за чување и складиштење наоружања и војне опреме;

3) специјалном алату и прибору, производној, мерној и другој опреми намењеним за истраживање, развој, испитивање, израду, ремонт, чување и складиштење наоружања и војне опреме.

Тајни подаци у вези са производњом наоружања и војне опреме

Члан 34.

Тајним подацима у вези са производњом наоружања и војне опреме сматрају се:

1) техничка документација за производњу наоружања и војне опреме за потребе Војске Србије и других снага одбране;

2) подаци из Евиденције о капацитетима за производњу наоружања и војне опреме из члана 33. овог закона;

3) подаци о плановима производње наоружања и војне опреме за потребе Војске Србије и других снага одбране и подаци о њиховој реализацији;

4) подаци о формирању, просторном размештају, коришћењу и обнављању ратних материјалних резерви за производњу наоружања и војне опреме;

5) подаци о војно-економској, научно-техничкој и другој сарадњи Војске Србије и других снага одбране са страним партнерима.

Тајни подаци из става 1. овог члана не могу се учинити доступним неовлашћеним лицима или продати трећим лицима без претходне сагласности Министарства одбране.

Безбедност и здравље на раду, заштита животне средине и заштита од пожара у производњи наоружања и војне опреме

Члан 35.

Произвођач наоружања и војне опреме у обавези је да има Елаборат о безбедности и здрављу на раду, заштити животне средине и заштити од пожара у производњи наоружања и војне опреме и да спроводи мере и поступке безбедности и здравља на раду, заштите животне средине и заштите од пожара у производњи наоружања и војне опреме.

Елаборат из става 1. овог члана садржи:

1) правилник о безбедности и здрављу на раду или колективни уговор;

2) акт о процени ризика на радном месту и у радној околини;

3) програм заштите животне средине;

4) план заштите од пожара и сагласност министарства надлежног за унутрашње послове у складу са законом;

5) план заштите и спасавања у случају ванредне ситуације.

Обезбеђење капацитета за производњу наоружања и војне опреме

Члан 36.

Произвођач наоружања и војне опреме у обавези је да има Елаборат о постојећим и планираним капацитетима, техничкој и технолошкој оспособљености за производњу наоружања и војне опреме, да га на годишњем нивоу ажурира и доставља надлежној организационој јединици Министарства одбране.

Елаборат о постојећим и планираним капацитетима, техничкој и технолошкој оспособљености за производњу наоружања и војне опреме, нарочито, садржи податке о:

1) стању и плану изградње објеката, лабораторија и посебно уређених простора намењених за истраживање, развој, испитивање, израду и ремонт наоружања и војне опреме;

2) стању и плану прибављања специјалних алата и прибора, производне, мерне и друге опреме и техничке документације за производњу наоружања и војне опреме у миру, ратном и ванредном стању;

3) стању и плану изградње магацина за чување и складиштење произведеног наоружања и војне опреме, репроматеријала, сировина и експлозивних и запаљивих материја;

4) стању и плану обезбеђења сировина и репроматеријала за потребе производње наоружања и војне опреме у миру, ратном и ванредном стању.

Члан 37.

За потребе производње наоружања и војне опреме ради опремања Војске Србије, Министарство одбране може прибављати:

1) специјалне алате и приборе, производну, мерну и другу опрему намењену за истраживање, развој, испитивање, израду и ремонт наоружања и војне опреме;

2) техничку документацију за производњу наоружања и војне опреме;

3) услуге обуке и трансфера технологије.

Средства, техничка документација и услуге из става 1. овог члана могу се дати на коришћење или уступити произвођачу наоружања и војне опреме уз накнаду или без накнаде у складу са уговором.

Члан 38.

Средства и техничка документација из члана 37. став 1. тач. 1) и 2) овог закона у својини су Републике Србије и сматрају се средствима за производњу наоружања и војне опреме.

Начин евидентирања и располагања средствима за производњу наоружања и војне опреме из става 1. овог члана прописује министар одбране.

V. ГРУПАЦИЈА ОДБРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ

Формирање, припадност, начин управљања и друга питања од значаја за рад и функционисање групације Одбрамбена индустрија Србије

Члан 39.

Произвођач наоружања и војне опреме чији је већински основни капитал државни или друштвени припада групацији Одбрамбена индустрија Србије (у даљем тексту: Групација) под условима прописаним овим законом.

Укупан удео државног и друштвеног капитала код произвођача наоружања и војне опреме који припада Групацији не може бити мањи од 51%.

Под државним капиталом, у смислу овог закона, подразумева се капитал Републике Србије, органа и организација и јавних предузећа које је основала Република Србија.

Министарство одбране остварује управљачка права над државним капиталом код произвођача наоружања и војне опреме који припада Групацији.

Услове и начин формирања, припадност, начин управљања и друга питања од значаја за рад и функционисање Групације на предлог Министарства одбране прописује Влада.

Страно улагање у произвођача наоружања и војне опреме који припада Групацији

Члан 40.

Страно улагање у произвођача наоружања и војне опреме који припада Групацији може бити до 49% вредности капитала, при чему један страни улагач не може имати више од 15% учешћа у капиталу.

Страно улагање у производњу наоружања и војне опреме које се реализује оснивањем новог правног лица у заједничком власништву страног улагача и Републике Србије или произвођача који припада Групацији може бити до 49% вредности капитала.

За страно улагање из ст. 1. и 2. овог члана, Влада, на предлог Министарства одбране, доноси одлуку о начину избора и условима које мора да испуни страни улагач.

Развој капацитета за производњу наоружања и војне опреме Републике Србије

Члан 41.

Влада, на предлог Министарства одбране, у року од девет месеци од дана ступања на снагу овог закона, доноси:

1) Програм развоја капацитета за производњу наоружања и војне опреме који припадају произвођачима наоружања и војне опреме из члана 39. овог закона;

2) Програм развоја одбрамбене технолошке и индустријске базе Републике Србије.

Програми из става 1. овог члана доносе се на период од пет година, а ревидирају сваке друге године. У припреми предлога програма, Министарство одбране прибавља сагласност министарства надлежног за послове привреде и министарства надлежног за послове науке и технолошког развоја.

Безбедносна и контраобавештајна заштита

Члан 42.

У безбедносној и контраобавештајној заштити производње наоружања и војне опреме коју произвођачи из Групације реализују за потребе Министарства одбране учествује и Војнобезбедносна агенција у складу са законима који уређују положај Војнобезбедносне агенције у систему безбедности Републике Србије.

VI. ПРИВАТИЗАЦИЈА ПРОИЗВОЂАЧА НАОРУЖАЊА И ВОЈНЕ ОПРЕМЕ

Поступак приватизације произвођача наоружања и војне опреме

Члан 43.

Поступак приватизације државног капитала код произвођача наоружања и војне опреме покреће се иницијативом Владе, на предлог Министарства одбране.

Иницијативу за покретање поступка приватизације Влада доставља министарству надлежном за послове привреде у року од пет дана од дана доношења иницијативе.

На основу иницијативе из става 1. овог члана, поступак приватизације спроводи се у складу са одредбама закона којим се уређује приватизација, уз ограничење у погледу стицања капитала од стране страног улагача превиђено чланом 40. овог закона.

Прeузимање власничких права на друштвеном капиталу и приватизација код произвођача наоружања и војне опреме који припада Групацији

Члан 44.

Произвођачу наоружања и војне опреме који припада Групацији и послује друштвеним капиталом, Република Србија у складу са актом Владе преузима власничка права на друштвеном капиталу у року од 120 дана од дана доношења акта Владе из члана 39. став 5. овог закона.

Република Србија у обавези је да обезбеди средства произвођачу наоружања и војне опреме из става 1. овог члана за унапређење капацитета за производњу наоружања и војне опреме у складу са Програмом из члана 41. став 1. тачка 1) овог закона, без накнаде и минимално у висини процењене вредности друштвеног капитала у складу са билансним могућностима буџета Републике Србије.

Произвођач наоружања и војне опреме из става 1. овог члана у обавези је да изврши попис и процену фер тржишне вредности целокупне имовине и обавеза и капитала са стањем на дан 31. децембра последње пословне године, у складу са законом којим се уређује рачуноводство и међународним рачуноводственим стандардима у року од 45 дана од дана доношења акта Владе из члана 39. став 5. овог закона.

На основу података о процењеној вредности друштвеног капитала Влада, на предлог Министарства одбране, доноси акт из става 1. овог члана којим се утврђује висина средстава које Република Србија обезбеђује за унапређење капацитета за производњу наоружања и војне опреме у складу са билансним могућностима буџета Републике Србије.

Поступак приватизација државног капитала прибављеног у складу са ставом 1. овог члана покреће се иницијативом Владе, на предлог Министарства одбране, у року од 10 година од дана преузимања власничких права на друштвеном капиталу.

Влада, у року од 90 дана од дана доношења акта из члана 39. став 5. овог закона, доноси одлуку на основу које ће државни повериоци, у смислу закона којим се уређује приватизација, конвертовати потраживања по основу главнице са стањем на дан 31. децембра 2016. године и отписати дуг по основу камата произвођачу наоружања и војне опреме који припада Групацији.

Приватизације друштвеног капитала код произвођача наоружања и војне опреме који не припада Групацији

Члан 45.

Министарство одбране је у обавези да, најкасније у року од 18 месеци од дана доношења акта Владе из члана 39. став 5. овог закона, покрене иницијативу према министарству надлежном за послове привреде за приватизацију друштвеног капитала код произвођача наоружања и војне опреме који не припада Групацији.

На основу иницијативе из става 1. овог члана, поступак приватизације спроводи се у складу са одредбама закона којим се уређује приватизација.

Ако се иницијатива за приватизацију друштвеног капитала код произвођача наоружања и војне опреме који не припада Групацији не покрене у року од 18 месеци друштвени капитал се преноси на Акционарски фонд.

VII. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРОИЗВОЂАЧА НАОРУЖАЊА И ВОЈНЕ ОПРЕМЕ

Уговор о кооперацији

Члан 46.

Произвођач наоружања и војне опреме може на основу закљученог уговора о кооперацији пренети део својих права и обавеза за производњу наоружања и војне опреме на кооперанте и вршиоце услуга у земљи и иностранству.

Уговор о кооперацији из става 1. овог члана садржи одредбе о заштити тајности података ако се производња наоружања и војне опреме врши за потребе Војске Србије и других снага одбране и заштити интелектуалне својине у власништву Републике Србије, ако се интелектуална својина у власништву Републике Србије користи у реализацији уговора.

За време трајања уговора о кооперацији, произвођач наоружања и војне опреме из става 1. овог члана има право и обавезу да контролише извршење пренетих обавеза за производњу наоружања и војне опреме код кооперанта и вршиоца услуга.

Министарство одбране има право и обавезу да контролише кооперанта и вршиоца услуга у земљи у делу пренетих права и обавеза за производњу наоружања и војне опреме из става 1. овог члана.

Чување наоружања и војне опреме и техничке документације

Члан 47.

Произвођач наоружања и војне опреме у обавези је да чува наоружање и војну опрему и техничку документацију за производњу наоружања и војне опреме и да предузме мере на спречавању њиховог нестанка, оштећења или неовлашћеног коришћења.

Обавезе из става 1. овог члана односе се и на кооперанта и вршиоца услуга.

У случају нестанка, оштећења или неовлашћеног коришћења наоружања и војне опреме и техничке документације за производњу наоружања и војне опреме, произвођач наоружања и војне опреме, кооперант и вршилац услуга у обавези је да одмах о томе обавести Министарство одбране и друге надлежне државне органе.

Одржавање капацитета за производњу наоружања и војне опреме

Члан 48.

Произвођач наоружања и војне опреме који припада Групацији у обавези је да одржава производну способност за производњу наоружања и војне опреме у обиму и на начин утврђен програмима из члана 41. став 1. овог закона.

Министарство одбране може, на основу Програма из члана 41. став 1. тачка 2) овог закона, потписати уговор којим се утврђују обим и услови за одржавање производне способности произвођача наоружања и војне опреме који не припада Групацији.

Произвођач наоружања и војне опреме који изгуби производну способност из разлога који се нису могли предвидети у обавези је да о томе без одлагања обавести Министарство одбране.

У случају из става 3. овог члана, Министарство одбране произвођачу наоружања и војне опреме који припада Групацији може да одобри преоријентацију производње на друге програме или, изузетно, ако је то у одбрамбеном интересу Републике Србије, може да уговори финансирање трошкова одржавања капацитета за производњу наоружања и војне опреме у складу са билансним могућностима буџета Републике Србије.

Промена намене капацитета код произвођача наоружања и војне опреме

Члан 49.

Произвођач наоружања и војне опреме може извршити промену намене производних и технолошких целина у капацитетима за производњу наоружања и војне опреме, статусне промене и промене правне форме, по претходно добијеном одобрењу Министарства одбране.

Произвођач наоружања и војне опреме у обавези је да након извршене промене из става 1. овог члана обавести Министарство одбране у року од 15 дана од дана настанка промене.

Промена власничке структуре

Члан 50.

Произвођач наоружања и војне опреме који припада Групацији не може да покрене поступак промене власничке структуре без претходне сагласности Министарства одбране.

Произвођач наоружања и војне опреме који не припада Групацији не може да покрене поступак промене власничке структуре по основу страног улагања без претходно прибављене одлуке Владе из члана 13. став 4. овог закона.

Принудно извршење, отуђење и уништење

Члан 51.

Предмет принудног извршења код произвођача наоружања и војне опреме не могу бити: наоружање и војна опрема; капацитети за производњу наоружања и војне опреме; техничка документација за производњу наоружања и војне опреме; документација за изградњу и опремање капацитета за производњу наоружања и војне опреме; новчана средства, полупроизводи, репродукциони материјал и сировине обезбеђене за производњу наоружања и војне опреме за потребе Војске Србије и других снага одбране, као и други капацитети произвођача наоружања и војне опреме предвиђени програмима из члана 41. овог закона.

Члан 52.

Средства и техничка документација из члана 37. став 1. тач. 1) и 2) овог закона не могу се отуђити или уништити без сагласности Министарства одбране, не може се над њима стећи право својине одржајем, нити се може засновати друго средство стварног обезбеђења.

Чување конструкционе и ремонтне документације

Члан 53.

Конструкциону и ремонтну документацију која је у својини Републике Србије, односно која је настала у Министарству одбране чува Министарство одбране.

Произвођач наоружања и војне опреме у обавези је да чува конструкциону и ремонтну документацију за производњу наоружања и војне опреме према којој се израђује или ремонтује наоружање и војна опрема за потребе Војске Србије и других снага одбране.

Начин чувања и овере конструкционе и ремонтне документације из ст. 1. и 2. овог члана прописује министар одбране.

Произвођач наоружања и војне опреме не може вршити измену и допуну конструкционе и ремонтне документације у својини Републике Србије, њено уступање трећим лицима и коришћење за даљи развој наоружања и војне опреме без претходне сагласности Министарства одбране.

Битне промене података

Члан 54.

Произвођач наоружања и војне опреме у обавези је да писаним путем обавести Министарство одбране о свим битним променама података који су достављени приликом подношења захтева за издавање дозволе за производњу наоружања и војне опреме из чл. 19. и 20. овог закона, без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана настанка промене.

Документација и стандарди за обављање производње наоружања и војне опреме

Члан 55.

Произвођач наоружања и војне опреме обавља производњу наоружања и војне опреме према техничкој документацији за производњу конкретног наоружања и војне опреме, стандардима одбране и другим важећим стандардима који се примењују у производњи наоружања и војне опреме, а нису обухваћени стандардима одбране.

Изузетно од става 1. овог члана, наоружање и војна опрема за потребе извоза може се производити према техничкој документацији страног купца, као и техничкој документацији и стандардима усаглашеним са страним купцем.

Производња наоружања и војне опреме за потребе извоза из става 2. овог члана мора задовољити захтеве безбедности за производњу и руковање наоружањем и војном опремом.

Наношење ознаке на наоружање и војну опрему

Члан 56.

Произвођач наоружања и војне опреме у обавези је да изврши наношење ознаке на наоружање и војну опрему према техничкој документацији и стандардима из члана 55. овог закона.

Ознака из става 1. овог члана мора да буде видљива, лако препознатљива, читљива и отпорна током животног века произведеног наоружања и војне опреме.

Евиденција наоружања и војне опреме

Члан 57.

Произвођач наоружања и војне опреме у обавези је да води и трајно чува евиденцију произведеног наоружања и војне опреме која садржи податке о: врсти, количини, серијским бројевима, ознакама серија, купцима и датумима испорука, као и другим подацима неопходним за једнозначну идентификацију.

Произвођач наоружања и војне опреме над којим је спроведен поступак стечаја или ликвидације у обавези је да евиденцију из става 1. овог члана преда Министарству одбране.

На захтев надлежног државног органа, произвођач наоружања и војне опреме у обавези је да омогући приступ подацима из става 1. овог члана уз претходно прибављено одобрење Министарства одбране.

VIII. УТВРЂИВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ У ПРОИЗВОДЊИ НАОРУЖАЊА И ВОЈНЕ ОПРЕМЕ

Усаглашеност наоружања и војне опреме са стандардима и техничким прописима

Члан 58.

Утврђивање и оцењивање усаглашености наоружања и војне опреме са стандардима и техничким прописима и захтевима дефинисаним уговором за потребе опремања Војске Србије и других снага одбране спроводи Министарство одбране преко организационе јединице надлежне за обезбеђење квалитета.

Усаглашеност система менаџмента и процеса

Члан 59.

Утврђивање и оцењивање усаглашености система менаџмента и процеса производње наоружања и војне опреме спроводи Министарство одбране преко организационе јединице за обезбеђење квалитета или тело за оцењивање усаглашености акредитовано од стране Акредитационoг тела Србије.

Потврда о контроли усаглашености израђеног наоружања и војне опреме

Члан 60.

Произвођач наоружања и војне опреме у обавези је да прибави Потврду о контроли усаглашености наоружања и војне опреме која се израђује за потребе Министарства одбране.

Потврда из става 1. овог члана прибавља се од Министарства одбране преко организационе јединице надлежне за обезбеђење квалитета.

Произвођач наоружања и војне опреме у обавези је да прибави Потврду о контроли усаглашености наоружања и војне опреме која се израђује за потребе министарства надлежног за унутрашње послове, служби безбедности, другог државног органа и организације од Министарства одбране или другог органа надлежног за обезбеђење квалитета.

Доказ о усаглашености са захтевима квалитета израђеног наоружања и војне опреме

Члан 61.

Произвођач наоружања и војне опреме у обавези је да поред потврде из члана 60. овог закона прибави и доказ о усаглашености са захтевима квалитета наоружања и војне опреме која се израђује за потребе Министарства одбране, министарства надлежног за унутрашње послове, служби безбедности и другог државног органа и организације.

Доказ о усаглашености са захтевима квалитета наоружања и војне опреме издаје надлежни орган Министарства одбране или надлежни орган другог државног органа и организације у поступку првог опремања овим наоружањем и војном опремом, на основу извештаја организационе јединице Министарства одбране или организационе јединице другог државног органа и организације у чијој надлежности је испитивање наоружања и војне опреме.

Акт о утврђивању и оцењивању усаглашености

Члан 62.

Начин утврђивања и оцењивања усаглашености система менаџмента, процеса производње наоружања и војне опреме и израђеног наоружања и војне опреме на предлог Министарства одбране прописује Влада.

IX. ПРОИЗВОДЊА НАОРУЖАЊА И ВОЈНЕ ОПРЕМЕ У РАТНОМ И ВАНРЕДНОМ СТАЊУ

Правна лица која се баве производњом у ратном и ванредном стању

Члан 63.

Поред правних лица која се баве производњом наоружања и војне опреме у миру, у случају ратног и ванредног стања, производњом наоружања и војне опреме дужна су да се баве и друга правна лица од значаја за одбрану која на предлог Министарства одбране одреди Влада у складу са законом којим се уређује одбрана.

Уступање капацитета за производњу наоружања и војне опреме

Члан 64.

За време трајања ратног и ванредног стања, Влада на предлог Министарства одбране може донети одлуку:

1) да се део капацитета другог правног лица од значаја за одбрану уступи произвођачу наоружања и војне опреме ради организовања производње наоружања и војне опреме у ратном и ванредном стању;

2) да се део капацитета за производњу наоружања и војне опреме, сировине, репродукциони материјал и друга средства за рад произвођача наоружања и војне опреме дају другом правном лицу од значаја за одбрану ради организовања производње наоружања и војне опреме у ратном и ванредном стању.

Ратне материјалне резерве за производњу наоружања и војне опреме

Члан 65.

За производњу наоружања и војне опреме у ратном и ванредном стању обезбеђују се потребне ратне материјалне резерве.

Влада на предлог Министарства одбране прописује услове за формирање, просторни размештај, коришћење и обнављање ратних материјалних резерви за производњу наоружања и војне опреме.

Члан 66.

Средства за финансирање ратних материјалних резерви обезбеђују се из буџета Републике Србије.

X. ПРОМЕТ НАОРУЖАЊА И ВОЈНЕ ОПРЕМЕ У ЗЕМЉИ

Члан 67.

Промет наоружања и војне опреме у земљи врше органи и организације Републике Србије, произвођачи наоружања и војне опреме, кооперанти и вршиоци услуга, правна лица регистрована за обављање послова увоза и извоза наоружања и војне опреме, као и прaвна и физичка лица која се баве прометом оружја и муниције у складу са законом којим се уређује оружје и муниција на основу одобрења издатог од министарства надлежног за унутрашње послове.

Члан 68.

Промет наоружања и војне опреме у земљи врши се:

1) за потребе одбране и безбедности;

2) за потребе производње наоружања и војне опреме;

3) куповином наоружања и војне опреме ради продаје у иностранству;

4) куповином наоружања и војне опреме ради продаје у земљи;

5) за потребе пружања услуга приватног и физичко-техничког обезбеђења.

Члан 69.

Промет наоружања и војне опреме у земљи обухвата:

1) промет наоружања и војне опреме произведеног у складу са одредбама чл. 6−8. овог закона;

2) промет наоружања и војне опреме на коришћењу код органa и организацијa Републике Србије;

3) промет наоружања и војне опреме у складу са законом којим се уређује оружје и муниција.

Члан 70.

Министарство одбране може куповати и продавати наоружање и војну опрему у земљи и иностранству.

Члан 71.

Наоружање и војна опрема из члана 70. овог закона може се продати у земљи произвођачу тог наоружања и војне опреме и правним лицима овлашћеним за држање и коришћење оружја за службене потребе и вршење своје делатности.

Изузетно од става 1. овог члана, произвођачу наоружања и војне опреме може се продати наоружање и војна опрема на коришћењу које не припада производном програму произвођача уколико је намењено развоју или испитивању других средстава из производног програма.

Члан 72.

Правно лице уписано у Регистар лица овлашћених за обављање послова извоза и увоза наоружања и војне опреме, пружање брокерских услуга и техничке помоћи може куповати наоружање и војну опрему из члана 70. овог закона ради продаје у иностранству.

Купљено наоружање и војна опрема из става 1. овог члана може бити предмет ремонта, усавршавања, демилитаризације, утилизације и других делатности којима се мењају карактеристике наоружања и војне опреме што се дефинише уговором.

Делатности из става 2. овог члана могу да врше произвођачи наоружања и војне опреме и установе Министарства одбране, министарства надлежног за унутрашње послове и организационе целине безбедносних служби из члана 14. став 7. овог закона.

Правно лице из става 1. овог члана може преузети купљено наоружање и војну опрему ради продаје у иностранству под условом да је претходно прибавило дозволу за извоз и одобрење за транспорт наоружања и војне опреме у складу са законом.

Члан 73.

Произвођач наоружања и војне опреме у обавези је да води евиденцију о оствареном промету наоружања и војне опреме.

Евиденција из става 1. овог члана, нарочито, садржи податке о:

1) редном броју уписа;

2) броју и датуму уговора;

3) врсти, типу и серијском броју наоружања и војне опреме која је предмет промета;

4) датуму производње наоружања и војне опреме која је предмет промета;

5) материјалном документу о примопредаји наоружања и војне опреме која је предмет промета.

XI. ТРАНСПОРТ НАОРУЖАЊА И ВОЈНЕ ОПРЕМЕ

Члан 74.

Транспорт наоружања и војне опреме која је истовремено и опасан терет, у смислу закона којим се уређује транспорт опасног терета, врши се у складу са одредбама тог закона.

Транспорт наоружања и војне опреме из члана 4. став 1. тач. 1)−11) овог закона која није опасан терет, осим транспорта наоружања и војне опреме за потребе Министарства одбране и Војске Србије, врши се на основу одобрења министарства надлежног за унутрашње послове.

Министар надлежан за унутрашње послове прописује начин издавања одобрења за транспорт наоружања и војне опреме из става 2. овог члана.

Транспорт наоружања и војне опреме из члана 4. став 1. тач. 1)−11) овог закона копненим и водним путем врши се уз наоружану пратњу.

XII. ДОКУМЕНТА КОЈА НЕ САДРЖЕ ПОДАТКЕ О ЛИЧНОСТИ

Члан 75.

Захтев за прибављање сагласности за улагање капитала из члана 12. став 1, Регистар произвођача из члана 14. став 4, Критеријуми за оцену испуњености услова за производњу наоружања и војне опреме из члана 18. став 2, Евиденција о издатим и одузетим дозволама за производњу наоружања и војне опреме, одбаченим и одбијеним захтевима за издавање дозволе и извршеном надзору из члана 27. став 1. и Потврда о контроли усаглашености наоружања и војне опреме из члана 60. став 1. овог закона не садрже податке о личности у смислу закона којим се уређује заштита података о личности.

XIII. НАДЗОР

Члан 76.

Надзор над спровођењем овог закона и прописа о производњи и промету наоружања и војне опреме донетих за извршење овог закона, код произвођача наоружања и војне опреме, кооперанта произвођача наоружања и војне опреме и вршиоца услуга врши Министарство одбране.

XIV. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Привредни преступи

Члан 77.

Произвођач наоружања и војне опреме казниће се новчаном казном у висини од 250.000 до 500.000 динара за привредни преступ, ако не обавести Министарство одбране најкасније у року од 15 дана, писаним путем, о свим битним променама података који су достављени приликом подношења захтева за издавање дозволе за производњу наоружања и војне опреме у складу са одредбама члана 49. став 2. и члана 54. овог закона.

За радње из става 1. овог члана казниће се за привредни преступ и одговорно лице произвођача наоружања и војне опреме новчаном казном у износу од 25.000 до 50.000 динара.

Члан 78.

Произвођач наоружања и војне опреме казниће се новчаном казном у висини од 500.000 до 750.000 динара за привредни преступ, ако:

1) даје неистините изјаве у поступку издавања дозволе за производњу наоружања и војне опреме (члан 19);

2) изврши промену намене производних и технолошких целина у капацитетима за производњу наоружања и војне опреме, статусне промене и промене правне форме без претходног одобрења Министарства одбране (члан 49);

3) покрене поступак промене власничке структуре без претходне сагласности Министарства одбране (члан 50);

4) не изврши наношење ознаке на наоружање и војну опрему на прописан начин (члан 56);

5) не води евиденцију произведеног наоружања и војне опреме која садржи податке о врсти, количини, серијским бројевима, ознакама серија, купцима и датумима испорука и другим подацима неопходним за једнозначну идентификацију и не чува је у року прописаном у складу са чланом 57. став 1. овог закона.

За радње из става 1. овог члана казниће се за привредни преступ и одговорно лице произвођача наоружања и војне опреме новчаном казном у износу од 50.000 до 75.000 динара.

Члан 79.

Произвођач наоружања и војне опреме казниће се новчаном казном у висини од 250.000 до 1.000.000 динара за привредни преступ, ако не спроводи мере индустријске безбедности, безбедности и здравља на раду, заштите животне средине и заштите од пожара у производњи наоружања и војне опреме у складу са чл. 30. и 35. овог закона.

За радње из става 1. овог члана казниће се за привредни преступ и одговорно лице произвођача наоружања и војне опреме новчаном казном у износу од 50.000 до 100.000 динара.

Члан 80.

Произвођач наоружања и војне опреме казниће се новчаном казном у висини од 750.000 до 2.500.000 динара за привредни преступ, ако:

1) уступа или продаје податке у вези са производњом наоружања и војне опреме који се сматрају тајним подацима без сагласности Министарства одбране (члан 34);

2) не предузме мере на спречавању нестанка, оштећења или неовлашћеног коришћења наоружања и војне опреме и техничке документације за производњу наоружања и војне опреме (члан 47);

3) изгуби производну способност због намерног чињења или не испуни обавезе утврђене програмима из члана 41. став 1. овог закона (члан 48);

4) отуђи или уништи специјалне алате и проборе, производну, мерну и другу опрему намењену за истраживање, развој, испитивање, израду и ремонт наоружања и војне опреме и техничку документацију за производњу наоружања и војне опреме које је прибавило Министарство одбране или над њима заснује средство стварног обезбеђења без сагласности Министарства одбране (члан 52);

5) не чува конструкциону и ремонтну документацију за производњу наоружања и војне опреме према којој се израђује или ремонтује наоружање и војна опрема за потребе Војске Србије и других снага одбране (члан 53. став 2);

6) врши измену и допуну конструкционе и ремонтне документације за производњу наоружања и војне опреме у својини Републике Србије, уступа је трећим лицима која нису кооперанти и користи је за даљи развој наоружања и војне опреме без претходне сагласности Министарства одбране (члан 53. став 4).

За радње из става 1. овог члана казниће се за привредни преступ и одговорно лице произвођача наоружања и војне опреме новчаном казном у износу од 100.000 до 200.000 динара.

Члан 81.

У случају поновљеног привредног преступа из чл. 77−80. овог закона произвођачу наоружања и војне опреме може се уз новчану казну изрећи и заштитна мера забране обављања делатности производње наоружања и војне опреме у трајању од једне до десет година, рачунајући од дана правноснажности одлуке надлежног органа.

Одговорном лицу произвођача наоружања и војне опреме из става 1. овог члана може се уз новчану казну изрећи и заштитна мера забране обављања свих послова у вези са производњом наоружања и војне опреме у трајању од једне до десет година, рачунајући од дана правноснажности одлуке надлежног органа.

XV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 82.

Правно лице које се бави производњом наоружања и војне опреме у обавези је да усклади своја општа акта и да поднесе захтев за издавање дозволе за производњу наоружања и војне опреме у складу са чланом 19. овог закона у року од девет месеци од дана ступања на снагу овог закона.

Правном лицу из става 1. овог члана, које у року од 12 месеци од дана ступања на снагу овог закона не усклади своја општа акта и не прибави дозволу за производњу наоружања и војне опреме у складу са одредбама овог закона, престају да важе права из појединачних аката којим је одобрено обављање делатности производње наоружања и војне опреме.

Члан 83.

Подзаконска акта за извршење овог закона донеће се у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 84.

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о производњи и промету наоружања и војне опреме („Службени лист СРЈ”, број 41/96, „Службени лист СЦГ”, број 7/05 – др. закон и „Службени гласник РС”, број 85/05 – др. закон), осим одредаба чл. 8–10. које остају на снази до доношења подзаконских аката за извршење овог закона.

Члан 85.

Прописи донети за извршење Закона о производњи и промету наоружања и војне опреме („Службени лист СРЈ”, број 41/96, „Службени лист СЦГ”, број 7/05 – др. закон и „Службени гласник РС”, број 85/05 – др. закон) настављају да се примењују ако нису у супротности са одредбама овог закона до доношења прописа за извршење овог закона.

Члан 86.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.