Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

ЗАКОН

о буџету Републике Србије за 2019. годину

"Службени гласник РС", број 95 од 8. децембра 2018, 72 од 7. октобра 2019.

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Овим законом уређују се општи приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2019. годину, њихово извршавање, обим задуживања за потребе финансирања дефицита и конкретних пројеката и давање гаранција, управљање јавним дугом, коришћење донација, пројектних зајмова, коришћење прихода од продаје добара и услуга буџетских корисника и права и обавезе корисника буџетских средстава.

Буџет Републике Србије за 2019. годину састоји се од:

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА

у динарима

Укупни приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине

1.292.640.267.000

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине

1.299.006.884.000

Буџетски суфицит/дефицит

-6.366.617.000

Издаци за отплату главнице

(у циљу спровођења јавних политика)

11.500.000.000

Издаци за набавку финансијске имовине

(у циљу спровођења јавних политика)

5.733.383.000

Укупан фискални суфицит/дефицит

-23.600.000.000

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

 

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине

723.600.000.000

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине

699.655.484.000

Нето финансирање

23.600.000.000

Промена стања на рачуну
(позитивна – повећање готoвинских средстава
негативна – смањење готовинских средстава)

344.516.000

Приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака:

Eкономскa
класификацијa

Износ у динарима

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

1.292.640.267.000

1. Порески приходи

71

1.092.800.000.000

1.1. Порез на доходак грађана

7111

68.100.000.000

1.2. Порез на добит правних лица

7112

117.800.000.000

1.3. Порез на додату вредност

7141

545.200.000.000

– Порез на додату вредност у земљи

67.100.000.000

– Порез на додату вредност из увоза

478.100.000.000

1.4. Акцизе

717

301.200.000.000

– Акцизе на деривате нафте

164.200.000.000

– Акцизе на дуванске прерађевине

102.500.000.000

– Акцизa на електричну енергију

17.500.000.000

– Остале акцизе

17.000.000.000

1.5. Царине

715

47.200.000.000

1.6. Остали порески приходи

7145

13.300.000.000

2. Непорески приходи и примања од продаје нефинансијске имовине

185.033.066.000

Редовни непорески приходи и примања од продаје нефинансијске имовине

96.700.000.000

– Приходи од имовине

741

15.300.000.000

– Таксе

742

15.200.000.000

– Приходи од продаје добара и услуга

742

26.500.000.000

– Новчане казне

743

8.000.000.000

– Oстали редовни непорески приходи

714,745,73

26.200.000.000

– Примања од продаје нефинансијске имовине

8

5.500.000.000

Ванредни непорески приходи

47.900.000.000

– Добит јавних агенција

741

1.600.000.000

– Део добити јавних предузећа и дивиденде буџета

741, 745

17.700.000.000

– Остали ванредни приходи

745

15.200.000.000

– Приход од смањења зарада у јавном сектору

745

13.400.000.000

Непорески приходи индиректних корисника

40.433.066.000

– Трансфери између буџетских корисника на различитом нивоу власти

733

17.828.210.000

– Приходи од продаје добара и услуга

742

22.604.856.000

3. Донације

731,732

14.807.201.000

Расходи, издаци за набавку нефинансијске имовине, издаци за отплату главнице (у циљу спровођења јавних политика) и издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака:

ОПИС

Eкономскa
класификацијa

Износ у динарима

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

1.316.240.267.000

1.Текући расходи

4

1.116.691.392.000

1.1. Расходи за запослене

41

296.259.099.000

– Плате запослених

411

229.408.530.000

– Доприноси на терет послодавца

412

44.715.483.000

– Остали расходи за запослене

413 до 417

22.135.086.000

1.2. Расходи за коришћење услуга и роба

42

131.653.415.000

1.3. Расходи по основу отплате камата

44

110.635.128.000

– Расходи по основу отплате камата на домаће кредите

441

53.741.007.000

– Расходи по основу отплате камата на стране кредите

442

50.353.690.000

– Отплата камата по основу активираних гаранција

443

2.458.800.000

– Пратећи трошкови задуживања

444

4.081.631.000

1.4. Субвенције

45

114.458.246.000

– Субвенције у привреди

15.649.023.000

– Субвенције у пољопривреди

43.711.697.000

– Субвенције за железницу

14.975.949.000

– Субвенције за путеве

13.898.000.000

– Субвенције у области туризма

1.432.500.000

– Субвенције за културу

3.100.000.000

– Остале субвенције

21.691.077.000

1.5. Донације страним владама

461

250.508.000

1.6. Дотације међународним организацијама

462

5.137.019.000

1.7. Трансфери осталим нивоима власти

463

89.696.414.000

– Трансфери општинама и градовима

34.211.959.000

– Трансфери за запослене у образовању на територији АПВ

33.510.255.000

– Остали трансфери

21.974.200.000

1.8. Трансфери организацијама за обавезно социјално осигурање

464

208.884.406.000

– Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање

173.975.962.000

– Национална служба за запошљавање

1.000.000.000

– Републички фонд за здравствено осигурање

29.414.008.000

– Фонд за социјално осигурање војних осигураника

440.000.000

– Остали трансфери

4.054.436.000

1.9. Остале дотације и трансфери

465

5.543.060.000

1.10. Социјална заштита из буџета

47

119.992.174.000

– Дечја заштита

63.020.795.000

– Борачко-инвалидска заштита

13.581.500.000

– Социјална заштита

31.350.779.000

– Транзициони фонд

450.000.000

– Ученички стандард

2.611.403.000

– Студентски стандард

4.160.600.000

– Фонд за младе таленте

847.811.000

– Спортске стипендије, награде и признања

1.263.517.000

– Избегла и расељена лица

845.312.000

– Остала социјална заштита из буџета

1.860.457.000

1.11. Остали текући расходи

43, 48 и 49

34.181.923.000

– Средства резерви

499

2.502.000.000

– Остали текући расходи

43 и 48

31.679.923.000

2.Издаци за нефинансијску имовину

5

182.315.492.000

3. Издаци за отплату главнице (у циљу спровођења јавних политика)

61

11.500.000.000

4. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)

62

5.733.383.000

Примања од задуживања и издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима:

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Eкономскa
класификацијa

Износ у динарима

Нето финансирање

23.600.000.000

Примања од задуживања и примања од продаје домаће финансијске имовине

9

723.600.000.000

Примања од задуживања

91

693.000.000.000

Примања од емитовања хартија од вредности на домаћем финансијском тржишту (записи и обвезнице емитоване на домаћем финансијском тржишту у домаћој и страној валути – дисконтована продајна вредност)

9111

380.000.000.000

Примања од емитовања хартија од вредности на међународном финансијском тржишту (Еврообвезнице – државне хартије од вредности емитоване на међународном финансијском тржишту у домаћој и страној валути – прилив по продајној цени)

9121

203.000.000.000

Примања од домаћег и иностраног задуживања (примљени кредити од домаћих и иностраних финансијских комерцијалних и мултилатералних институција и иностраних влада)

9112-9119

9122-9129

110.000.000.000

Примања од продаје домаће финансијске имовине

92

30.600.000.000

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине

6

699.655.484.000

Издаци за отплату кредита

61

642.500.000.000

Отплата главнице домаћим кредиторима

611

340.000.000.000

Отплата главнице страним кредиторима

612

297.000.000.000

Отплата главнице по гаранцијама

613

5.500.000.000

Издаци за набавку финансијске имовине

62

57.155.484.000

Промена стања на рачуну
(позитивна – повећање готовинских средстава
негативна – смањење готовинских средстава)

344.516.000

*Службени гласник РС, број 72/2019

Члан 2.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита, набавку финансијске имовине и отплату главнице по основу дугова домаћим и страним зајмодавцима за директне и индиректне обавезе Републике Србије (укључујући и операције са заменом дуга пре рока доспећа) из члана 1. овог закона у укупном износу од 723.255.484.000 динара, планирано је да се обезбеде из зајмова домаћих и међународних комерцијалних и мултилатералних финансијских институција и иностраних влада у износу од највише 110.000.000.000 динара, кроз емитовање државних хартија од вредности (државних записа и обвезница на домаћем финансијском тржишту у домаћој и страној валути) у износу од највише 380.000.000.000 динара, из примања остварених од емисије еврообвезница (државних хартија од вредности емитованих на међународном финансијском тржишту у домаћој и страној валути) у износу од највише 203.000.000.000 динара и из примања од продаје домаће финансијске имовине у износу од највише 30.600.000.000 динара.

Планирана примања по основу задуживања већа су од средстава потребних за финансирање дефицита, отплату дуга и набавку финансијске имовине у износу од 344.516.000 динара, што представља позитивну промену стања на рачуну.

У случају да није могуће остварити примања по основу задуживања у планираној пропорцији између зајмова и емитованих државних хартија од вредности на домаћем и међународном финансијском тржишту, могућа је промена структуре у оквиру датих извора финансирања, уз услов да се не пређе укупан износ планираних средстава за дату намену у висини од 693.000.000.000 динара.

За финансирање буџетског дефицита и отплате доспелих обавеза по основу јавног дуга, могу се током 2019. године користити средства са консолидованог рачуна трезора Републике Србије, до износа који не угрожава ликвидност тог рачуна.

Уколико на крају 2019. године буде постојала позајмица са консолидованог рачуна трезора, у зависности од услова на финансијском тржишту, може се пренети у наредну годину.

Уколико се у току године обезбеде примања од приватизације или повољнијих дугорочних концесионалних зајмова, пропорционално ће се смањивати други кредитни извори и емисије државних хартија од вредности на домаћем и међународном финансијском тржишту из става 1. овог члана.

*Службени гласник РС, број 72/2019

Члан 3.1

А. У 2019. години издаће се гаранције Републике Србије до износа од 61.620.022.800 динара (EUR 465.000.000 и KWD 18.000.000), и то:1

Ред. број

Износ у динарима

Оригинална валута

Износ у
оригиналној
валути

I.

Eвропској банци за обнову и развој

1.

Акционарско друштво за железнички превоз путника ,,Србија Воз”, Београд – (Пројекат набавкe електромоторних гарнитура за регионални саобраћај)

11.880.000.000

EUR

100.000.000

Укупно:

11.880.000.000

EUR

100.000.000

II.

Немачкој развојној банци (KfW)

1.

АД ,,Електромрежа Србије”– Трансбалкански коридор Обреновац-Бајина Башта/Бајина Башта-Пљевља (Црна Гора)-Вишеград (Босна и Херцеговина)

4.752.000.000

EUR

40.000.000

Укупно:

4.752.000.000

EUR

40.000.000

III.

Еврoпској инвестиционој банци

1.

Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром ,,Инфраструктура железнице Србије”, Београд– Пројекат реконструкције и изградње другог колосека на прузи Београд – Младеновац – Ниш – Прешево – државна граница, деоница Сталаћ – Ђунис

11.880.000.000

EUR

100.000.000

Укупно:

11.880.000.000

EUR

100.000.000

IV.

Пословним банкама

1.

ЈП ,,Србијагас” – Изградња разводног гасовода Александровац-Брус-Копаоник-Рашка-Нови Пазар-Тутин (III фаза)

2.376.000.000

EUR

20.000.000

2.

ЈП ,,Србијагас” – Изградња гасовода на територији Рeпублике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом кроз улагање у капитал акционарског друштва South Stream Serbia AG, Zug, Швајцарска

8.316.000.000

EUR

70.000.000

3.

ЈП „Електропривреда Србије” –Одсумпоравање ТЕНТ Б

16.038.000.000

EUR

135.000.000

Укупно:

26.730.000.000

EUR

225.000.000

V.

Кувајтски фонд за арапски економски развој

1.

Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром ,,Инфраструктура железнице Србије” – Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар – Фаза II

6.378.022.800

KWD

18.000.000

Укупно:

6.378.022.800

KWD

18.000.000

УКУПНО:

EUR

465.000.000

61.620.022.800

KWD

18.000.000

Б. Република Србија ће у 2019. години одобрити пројектне и програмске зајмове до износа од 952.473.422.914 динара (USD 2.326.388.500 и EUR 5.905.200.000), и то са:1

Ред. број

 

Износ у динарима

Оригинална валута

Износ у
оригиналној
валути

I.

Светском банком

1.

Додатно финансирање за Пројекат за унапређење катастра непокретности

2.696.622.500

USD

25.000.000

2.

Пројекат унапређења трговине и

саобраћаја Западног Балкана уз примену вишефазног програмског приступа

4.158.000.000

EUR

35.000.000

3.

Пројекат унапређења услуга електронске управе

5.203.440.000

EUR

43.800.000

4.

Програм унапређења ефикасности и развоја јавног сектора (ДПЛ)

21.572.980.000

USD

200.000.000

5.

Пројекат модернизације пореске администрације

5.381.640.000

EUR

45.300.000

6.

Пројекат тржишно оријентисане пољопривреде

5.393.245.000

USD

50.000.000

7.

Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији (SAIGE)

5.177.515.200

USD

48.000.000

Укупно:

34.840.362.700

USD

323.000.000

14.743.080.000

EUR

124.100.000

II.

Еврoпском инвестиционом банком

1.

Партнерство за локални развој

2.613.600.000

EUR

22.000.000

2.

Пројекат урбаног развоја са изградњом националног стадиона

29.700.000.000

EUR

250.000.000

3.

Развој речне транспортне инфраструктуре

11.880.000.000

EUR

100.000.000

4.

Оквир за јачање отпорности локалне

инфраструктуре

4.752.000.000

EUR

40.000.000

5.

Пројекат изградње аутопута Ниш-Плочник-Мердаре I фаза (Ниш-Плочник)

11.880.000.000

EUR

100.000.000

6.

Гасна интерконекција Србија-Бугарска

2.970.000.000

EUR

25.000.000

7.

Развој информационо-комуникационе инфраструктуре у основним и средњим школама у Републици Србији „Повезане школе”

5.940.000.000

EUR

50.000.000

Укупно:

69.735.600.000

EUR

587.000.000

III.

Европском банком за обнову и развој

1.

Пројекат изградње аутопута Ниш-Плочник-Мердаре I фаза (Ниш-Плочник)

9.504.000.000

EUR

80.000.000

2.

Пројекат јачања инфраструктуре за наводњавање у Републици Србији

1.782.000.000

EUR

15.000.000

Укупно:

11.286.000.000

EUR

95.000.000

IV.

Банком за развој Савета Европе

1.

Изградња Универзитетске дечје клинике Тиршова

6.415.200.000

EUR

54.000.000

2.

Унапређење инфраструктуре у области здравственe заштите у Србији

23.760.000.000

EUR

200.000.000

3.

Пројекат изградње концертне дворане

14.256.000.000

EUR

120.000.000

4.

Пројекат унапређења енергетске ефикасности у зградама централне власти

4.752.000.000

EUR

40.000.000

5.

Пројекат модернизације инфраструктуре у култури

2.376.000.000

EUR

20.000.000

6.

Пројекат унапређења инфраструктуре за заштиту животне средине

59.400.000.000

EUR

500.000.000

Укупно:

110.959.200.000

EUR

934.000.000

V.

Немачком развојном банком (KfW)

1.

Пројекат рехабилитације система даљинског грејања у Србији-фаза V

3.564.000.000

EUR

30.000.000

2.

Програм управљања чврстим отпадом

2.613.600.000

EUR

22.000.000

3.

Пројекат енергетске ефикасности у јавним објектима фаза II

2.376.000.000

EUR

20.000.000

Укупно:

8.553.600.000

EUR

72.000.000

VI.

Страним владама

1.

Република Турска, посредством турских банака

1.1.

Пројекти у области грађевинарства

31.482.000.000

EUR

265.000.000

2.

Република Азербејџан

2.1.

Пројекат изградње брзе саобраћајнице-државни пут првог реда бр. 21 Нови Сад-Рума-Шабац, државни пут првог реда бр.19 Шабац-Лозница, и то за деоницу Рума-Шабац-Лозница

29.700.000.000

EUR

250.000.000

3.

Руска Федерација

3.1.

Реализација пројеката железничке инфраструктуре

72.468.000.000

EUR

610.000.000

Укупно:

133.650.000.000

EUR

1.125.000.000

VII.

Институционалним инвеститорима

1.

Обвезнице на међународном финансијском тржишту

201.960.000.000

EUR

1.700.000.000

Укупно:

201.960.000.000

EUR

1.700.000.000

VIII.

Страним инвестиционим корпорацијама, фондовима и банкама

1.

Пројекат изградње аутопута Е-761, деоница Појате-Прељина (Моравски коридор)

95.040.000.000

EUR

800.000.000

Укупно:

95.040.000.000

EUR

800.000.000

IX.

Извозно-увозним банкама

1.

Мађарска Export – Import банка

1.1.

Пројекат реконструкције железничке пруге Суботица-Сегедин на територији Републике Србије

5.940.000.000

EUR

50.000.000

2.

Чешка експортна банка

2.1.

Главни рударски пројекат експлоатације лежишта угља источног поља јаме РМУ „Соко“

1.188.000.000

EUR

10.000.000

Укупно:

7.128.000.000

EUR

60.000.000

X.

Кинеским банкама

1.

Пројекат изградње београдске обилазнице (деоница: Бубањ Поток– Панчево) Сектор Ц

55.011.099.000

USD

510.000.000

2.

Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на

територији Републике Србије, за деоницу Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија)

106.612.426.714

USD

988.388.500

3.

Изградња аутопута Е-763, деоница Прељина-Пожега

47.999.880.500

USD

445.000.000

4.

Пројекат изградње постројења за прераду отпадних вода града Београда

28.880.280.000

EUR

243.100.000

5.

Пројекат изградње топлодалековода града Београда

19.602.000.000

EUR

165.000.000

6.

Пројекат изградње аутопута Е-763, деоница Нови Београд – Сурчин

6.471.894.000

USD

60.000.000

Укупно:

216.095.300.214

USD

2.003.388.500

48.482.280.000

EUR

408.100.000

USD

2.326.388.500

УКУПНО:

952.473.422.914

EUR

5.905.200.000

 

В. Стање јавног дуга Републике Србије, на дан 31. јул 2019. године, износило је 2.808.126.898.305 динара (23.848.920.331 EUR). Пројекције рата главнице дате су према стању дуга на дан 31. јул 2019. године и код неких обавеза су индикативног карактера.1

 

I. ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ:1

1. Директне обавезе – унутрашњи дуг1

Ред.
број

Назив дуга

Услови

Стање дуга

у EUR

Стање дуга

у RSD

1.1

Преузета обавеза Републичког фонда за ПИО пољопривредника

22.475.135

2.646.368.527

Први датум отплате главнице

17.11.2006.

Последњи датум отплате главнице

-

Рата главнице за 2019. год.

5.000.000 RSD

Каматна стопа

8,50%

1.2

Преузета обавеза Републичког фонда за ПИО запослених

6.185.829

728.359.672

Први датум отплате главнице

2005.

Последњи датум отплате главнице

-

Рата главнице за 2019. год.

1.000.000 RSD

Каматна стопа

8,50%

1.3

Стара девизна штедња – грађани

381.346.845

44.902.256.287

Први датум отплате главнице

31.05.2002.

Последњи датум отплате главнице

-

Рата главнице за 2019. год.

20.000.000 EUR

Каматна стопа

2,00%

1.4

Обвезнице зајма за привредни развој

7.630.934

898.515.713

Први датум отплате главнице

31.08.2004.

Последњи датум отплате главнице

-

Рата главнице за 2019. год.

120.000 EUR

Каматна стопа

2,00%

1.5

Дугорочне штедне обвезнице деноминоване у динарима

1.640.049

193.110.000

Први датум отплате главнице

04.03.2019.

Последњи датум отплате главнице

27.12.2027.

Рата главнице за 2019. год.

20.158.000 RSD

Купонска стопа

4,00% – 6,25%

1.6

Дугорочне штедне обвезнице деноминоване у еврима

17.414.500

2.050.496.424

Први датум отплате главнице

31.01.2019.

Последњи датум отплате главнице

27.12.2027.

Рата главнице за 2019. год.

1.039.000 EUR

Купонска стопа

1,00% – 4,00%

1.7

Дугорочне хартије од вредности емитоване на домаћем финансијском тржишту у динарима

6.496.119.715

764.895.360.000

Први датум отплате главнице

-

Последњи датум отплате главнице

-

Рата главнице за 2019. год.

177.849.845.000 RSD

Извршна стопа за записе/Купонска стопа за обвезнице

– двогодишње обвезнице

3,50%

референтна каматна стопа НБС + фиксна маргина (0,25%)

– трогодишње обвезнице

3,75%-4,50%

– петогодишње обвезнице

4,00%-10,00%

– седмогодишње обвезнице

4,50%-10,00%

– десетогодишње обвезнице

5,875%-10,00%

1.8

Дугорочне хартије од вредности емитоване на домаћем финансијском тржишту у еврима

2.758.994.000

324.861.887.021

Први датум отплате главнице

-

Последњи датум отплате главнице

-

Рата главнице за 2019. год.

816.262.000 EUR

Извршна стопа за записе/Купонска стопа за обвезнице

– двогодишње обвезнице

1,00%

– трогодишње обвезнице

1,25% – 2,00%

– петогодишње обвезнице

1,75% – 4,00%

– седмогодишње обвезнице

2,50%

– десетогодишње обвезнице

3,25% – 5,00%

– петнаестогодишње обвезнице

3,50% – 5,85%

1.9

Дугорочне хартије од вредности емитоване на домаћем финансијском тржишту у доларима

39.620.871

4.665.218.880

Први датум отплате главнице

28.05.2019.

Последњи датум отплате главнице

20.09.2019.

Рата главнице за 2019. год.

61.890.000 USD

Извршна стопа за записе/Купонска стопа за обвезнице

– двогодишња обвезница

2,20%

1.10

Дуг по основу преноса Републици Србији обавеза Војвођанске банке а.д. Нови Сад према НБС по основу одобреног кредита за ликвидност из примарне емисије

4.509.123

530.933.473

Први датум отплате главнице

-

Последњи датум отплате главнице

-

Рата главнице за 2019. год.

-

Каматна стопа

-

1.11

Обавезе СРЈ према НБС по основу Уговора Г. Бр. 840 од 26. септембра 1995. године

1.613.354

189.966.768

Први датум отплате главнице

-

Последњи датум отплате главнице

-

Рата главнице за 2019. год.

-

Каматна стопа

-

1.12

Обавезе СРЈ према НБС по основу Уговора Г. Бр. 132 од 23. фебруара 2000. године

24.480.861

2.882.535.672

Први датум отплате главнице

-

Последњи датум отплате главнице

-

Рата главнице за 2019. год.

-

Каматна стопа

-

1.13

Закон о преузимању обавеза Акционарског друштва за производњу петрохемијских производа, сировина и хемикалија „ХИП – Петрохемија” Панчево према привредном друштву „Нафтна индустрија Србије” а.д. Нови Сад и претварању тих обавеза у јавни дуг Републике Србије (НИС уступио право потраживања Unicredit Bank Srbija AD Beograd)

0

0

Први датум отплате главнице

31.12.2016.

Последњи датум отплате главнице

15.06.2019.

Рата главнице за 2019. год.

16.800.000 EUR

Каматна стопа

-

УКУПНО ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ -УНУТРАШЊИ ДУГ

9.762.031.216

1.149.445.008.437

II. Директне обавезе – спољни дуг

IBRD

1.1

IBRD А

234.465.878

27.607.536.490

Први датум отплате главнице

15.03.2005.

Последњи датум отплате главнице

15.09.2031.

Рата главнице за 2019. год.

18.810.742 EUR

Каматна стопа

Г1, Г2 = 6M LIBOR EUR + 0,55%, Г3=5,81%

1.2

IBRD Б

445.557.365

52.462.820.330

Први датум отплате главнице

15.06.2005.

Последњи датум отплате главнице

15.12.2031.

Рата главнице за 2019. год.

35.746.203 EUR

Каматна стопа

Г1, Г2= 6M LIBOR EUR + 0,55%, Г3=5,79%

1.3

IBRD – Додатно финансирање пројекта енергетске ефикасности за Србију

5.589.537

658.148.464

Први датум отплате главнице

15.08.2012.

Последњи датум отплате главнице

15.02.2024.

Рата главнице за 2019. год.

1.119.858 EUR

Каматна стопа

6M LIBOR EUR + 0,52%

1.4

IBRD – Пружање унапређених услуга на локалном нивоу

11.862.174

1.396.729.460

Први датум отплате главнице

15.05.2013.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2022.

Рата главнице за 2019. год.

3.390.037 EUR

Каматна стопа

6M LIBOR EUR + 0,07%

1.5

IBRD – Регионални развој Бора

3.033.087

357.135.388

Први датум отплате главнице

15.08.2012.

Последњи датум отплате главнице

15.02.2024.

Рата главнице за 2019. год.

607.850 EUR

Каматна стопа

6M LIBOR EUR + 0,52%

1.6

IBRD – Пројекат рехабилитације система за наводњавање и одводњавање

14.572.011

1.715.803.305

Први датум отплате главнице

15.08.2012.

Последњи датум отплате главнице

15.02.2024.

Рата главнице за 2019. год.

2.920.067 EUR

Каматна стопа

6M LIBOR EUR + 0,52%

1.7

IBRD – Пројекат реформе пољопривреде у транзицији

3.339.409

393.203.724

Први датум отплате главнице

15.08.2012.

Последњи датум отплате главнице

15.02.2024.

Рата главнице за 2019. год.

669.152 EUR

Каматна стопа

6M LIBOR EUR + 0,52%

1.8

IBRD – Програмски зајам за развој приватног и финансијског сектора

29.078.680

3.423.912.790

Први датум отплате главнице

01.09.2017.

Последњи датум отплате главнице

01.03.2029.

Рата главнице за 2019. год.

2.910.660 EUR

Каматна стопа

6M LIBOR EUR + променљива маржа

1.9

IBRD – Коридор X

230.568.174

27.148.595.549

Први датум отплате главнице

15.10.2017.

Последњи датум отплате главнице

15.04.2029.

Рата главнице за 2019. год.

23.078.617 EUR

Каматна стопа

6M LIBOR EUR + променљива маржа

1.10

IBRD – Други програмски зајам за развој приватног и финансијског сектора

61.942.920

7.293.562.030

Први датум отплате главнице

01.02.2018.

Последњи датум отплате главнице

01.08.2029.

Рата главнице за 2019. год.

5.904.720 EUR

Каматна стопа

6M LIBOR EUR + променљива маржа

1.11

IBRD – Програмски зајам за развој јавних финансија

61.330.490

7.221.450.537

Први датум отплате главнице

01.03.2018.

Последњи датум отплате главнице

01.09.2029.

Рата главнице за 2019. год.

5.846.340 EUR

Каматна стопа

6M LIBOR EUR + променљива маржа

1.12

IBRD – Пројекат здравства

5.920.120

697.073.419

Први датум отплате главнице

15.08.2014.

Последњи датум отплате главнице

15.02.2026.

Рата главнице за 2019. год.

846.892 EUR

Каматна стопа

6M LIBOR EUR + променљива маржа

1.13

IBRD – Додатно финансирање пројекта реконструкције саобраћаја

15.117.135

1.779.989.736

Први датум отплате главнице

15.08.2012.

Последњи датум отплате главнице

15.02.2024.

Рата главнице за 2019. год.

3.028.653 EUR

Каматна стопа

6M LIBOR EUR + 0,52%

1.14

IBRD – Други програмски зајам за развој јавних финансија

73.529.412

8.657.830.882

Први датум отплате главнице

15.10.2026.

Последњи датум отплате главнице

15.04.2031.

Рата главнице за 2019. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,01%

1.15

IBRD – Пројекат подршке Aгенцији за осигурање депозита

69.704.763

8.207.491.867

Први датум отплате главнице

15.04.2019.

Последњи датум отплате главнице

15.10.2031.

Рата главнице за 2019. год.

78.383.631 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.16

IBRD – Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја

47.456.307

5.587.814.099

Први датум отплате главнице

15.06.2018.

Последњи датум отплате главнице

15.12.2027.

Рата главнице за 2019. год.

5.585.685 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 0,55%

1.17

IBRD – Пројекат хитне санације од поплава

216.681.183

25.513.450.955

Први датум отплате главнице

01.11.2023.

Последњи датум отплате главнице

01.05.2044.

Рата главнице за 2019. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.18

IBRD – Други пројекат здравства у Србији

23.473.987

2.763.979.816

Први датум отплате главнице

01.08.2019.

Последњи датум отплате главнице

01.02.2029.

Рата главнице за 2019. год.

1.160.436 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.19

IBRD – Први програмски зајам за развој и реструктурирање државних предузећа

88.300.000

10.397.015.950

Први датум отплате главнице

15.06.2023.

Последњи датум отплате главнице

15.12.2034.

Рата главнице за 2019. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.20

IBRD – Пројекат унапређења земљишне администрације у Србији

23.937.920

2.818.606.355

Први датум отплате главнице

15.05.2019.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2029.

Рата главнице за 2019. год.

2.034.161 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.21

IBRD – Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавања

42.212.032

4.970.319.031

Први датум отплате главнице

01.03.2026.

Последњи датум отплате главнице

01.09.2040.

Рата главнице за 2019. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.22

IBRD – Програм модернизације и оптимизације јавне управе

34.454.198

4.056.861.225

Први датум отплате главнице

15.04.2021.

Последњи датум отплате главнице

15.10.2032.

Рата главнице за 2019. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.23

IBRD – Други програмски зајам за развој и реструктурирање државних предузећа

89.800.000

10.573.635.700

Први датум отплате главнице

15.10.2031.

Последњи датум отплате главнице

15.10.2031.

Рата главнице за 2019. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.24

IBRD – Додатно финансирање за Пројекат аутопут Коридор 10

30.332.176

3.571.507.514

Први датум отплате главнице

01.12.2021.

Последњи датум отплате главнице

01.06.2031.

Рата главнице за 2019. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 0,85%

1.25

IBRD – Први програмски зајам за развојне политике у области јавних расхода и јавних предузећа

182.600.000

21.500.510.900

Први датум отплате главнице

15.11.2036.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2036.

Рата главнице за 2019. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.26

IBRD – Зајам за развојне политике у области управљања ризицима од елементарних непогода са опцијом одложеног повлачења средстава

45.330.500

5.337.507.718

Први датум отплате главнице

01.06.2027.

Последњи датум отплате главнице

01.12.2036.

Рата главнице за 2019. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.27

IBRD – Програм унапређења ефикасности и одрживости инфраструктуре

28.250.000

3.326.338.625

Први датум отплате главнице

01.12.2022.

Последњи датум отплате главнице

01.06.2037.

Рата главнице за 2019. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.28

IBRD – Пројекат инклузивног предшколског образовања и васпитања

5.467.500

643.778.989

Први датум отплате главнице

01.06.2022.

Последњи датум отплате главнице

01.12.2037.

Рата главнице за 2019. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.29

IBRD – Додатно финансирање за други пројекат развоја здравства Србије

2.062.500

242.852.156

Први датум отплате главнице

01.08.2023.

Последњи датум отплате главнице

01.08.2032.

Рата главнице за 2019. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.30

IBRD – Пројекат пружања подршке финансијским институцијама у државном власништву

4.615.250

543.429.534

Први датум отплате главнице

15.04.2023.

Последњи датум отплате главнице

15.10.2032.

Рата главнице за 2019. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.31

IBRD – Други програмски зајам за развојне политике у области јавних расхода

160.600.000

18.910.087.900

Први датум отплате главнице

15.05.2027.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2037.

Рата главнице за 2019. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.32

IBRD – Пројекат унапређења услуга електронске управе

109.500

12.893.242

Први датум отплате главнице

15.05.2027.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2037.

Рата главнице за 2019. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 0,70%

1.33

IBRD – Пројекат модернизације пореске администрације

113.250

13.334.791

Први датум отплате главнице

15.05.2024.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2033.

Рата главнице за 2019. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 0,70%

1

Укупно:

2.291.407.458

269.805.208.471

IDA

2.1

IDA–3599–YF: Кредит за структурно прилагођавање

17.106.033

2.014.175.475

Први датум отплате главнице

15.05.2012.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2021.

Рата главнице за 2019. год.

5.550.000 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови сервисирања

2.2

IDA–4017–YF: Други кредит за структурно прилагођавање

20.410.117

2.403.219.819

Први датум отплате главнице

15.02.2015.

Последњи датум отплате главнице

15.08.2024.

Рата главнице за 2019. год.

3.010.000 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови сервисирања

2.3

IDA–3643–YF: Кредит за развој приватног и банкарског сектора

25.187.477

2.965.737.294

Први датум отплате главнице

15.10.2012.

Последњи датум отплате главнице

15.04.2022.

Рата главнице за 2019. год.

6.810.000 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови сервисирања

2.4

IDA–3780–YF: Други кредит за прилагођавање приватног и финансијског сектора

28.947.722

3.408.492.984

Први датум отплате главнице

15.08.2013.

Последњи датум отплате главнице

15.02.2023.

Рата главнице за 2019. год.

5.870.000 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови сервисирања

2.5

IDA–3750–YF: Пројекат за финансирање структурног прилагођавања социјалног сектора

29.786.072

3.507.205.728

Први датум отплате главнице

15.08.2013.

Последњи датум отплате главнице

15.02.2023.

Рата главнице за 2019. год.

6.040.000 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови сервисирања

2.6

IDA–3636–YF: Пројекат развоја школства

2.702.095

318.162.222

Први датум отплате главнице

15.10.2012.

Последњи датум отплате главнице

15.04.2022.

Рата главнице за 2019. год.

730.572 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови сервисирања

2.7

IDA–3651–YF: Пројекат за олакшавање трговине и саобраћаја у Југоисточној Европи

1.607.195

189.241.593

Први датум отплате главнице

15.10.2012.

Последњи датум отплате главнице

15.04.2022.

Рата главнице за 2019. год.

434.539 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови сервисирања

2.8

IDA–3693–YF: Пројекат омогућавања финансирања извоза

3.086.571

363.432.902

Први датум отплате главнице

15.08.2012.

Последњи датум отплате главнице

15.02.2022.

Рата главнице за 2019. год.

834.524 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови сервисирања

2.9

IDA–3723–YF: Пројекат техничке помоћи у приватизацији и реструктурирању банака и предузећа

3.327.317

391.779.908

Први датум отплате главнице

01.05.2013.

Последњи датум отплате главнице

01.11.2022.

Рата главнице за 2019. год.

771.096 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови сервисирања

2.10

IDA–3753–YF: Пројекат промоције запошљавања

877.743

103.351.169

Први датум отплате главнице

15.10.2013.

Последњи датум отплате главнице

15.04.2023.

Рата главнице за 2019. год.

177.984 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови сервисирања

2.11

IDA–3768–YF: Пројекат здравства

7.245.682

853.153.726

Први датум отплате главнице

15.08.2013.

Последњи датум отплате главнице

15.02.2023.

Рата главнице за 2019. год.

1.469.275 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови сервисирања

2.12

IDA–3908–YF: Пројекат за катастар непокретности и упис права у Србији

11.881.397

1.398.992.961

Први датум отплате главнице

15.08.2014.

Последњи датум отплате главнице

15.02.2024.

Рата главнице за 2019. год.

1.927.442 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови сервисирања

2.13

IDA–3870–YF: Пројекат енергетске ефикасности у Србији

8.688.331

1.023.020.559

Први датум отплате главнице

15.08.2014.

Последњи датум отплате главнице

15.02.2024.

Рата главнице за 2019. год.

1.409.451 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови сервисирања

2.14

IDA–4071–YF: Пројекат консолидације наплате и реформе пензионе администрације у Србији

12.031.215

1.416.633.487

Први датум отплате главнице

15.08.2015.

Последњи датум отплате главнице

15.02.2025.

Рата главнице за 2019. год.

1.626.455 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови сервисирања

2.15

IDA–4105–YF: Пројекат ревитализације система за наводњавање и одводњавање Србије

11.847.017

1.394.944.783

Први датум отплате главнице

15.10.2015.

Последњи датум отплате главнице

15.04.2025.

Рата главнице за 2019. год.

1.601.554 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови сервисирања

2.16

IDA–4131–YF: Први кредит за програмски развој политике у приватном и финансијском сектору

30.451.820

3.585.595.260

Први датум отплате главнице

15.02.2016.

Последњи датум отплате главнице

15.08.2025.

Рата главнице за 2019. год.

3.800.000 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови сервисирања

2.17

IDA–3909–YF: Пројекат реконструкције саобраћаја у Србији

22.601.794

2.661.282.094

Први датум отплате главнице

15.08.2014.

Последњи датум отплате главнице

15.02.2024.

Рата главнице за 2019. год.

3.666.541 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови сервисирања

2.18

IDA–38701–YF Додатно финансирање пројекта енергетске ефикасности за Србију

6.190.056

728.857.405

Први датум отплате главнице

15.08.2017.

Последњи датум отплате главнице

15.02.2027.

Рата главнице за 2019. год.

627.608 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови сервисирања

2

Укупно:

243.975.654

28.727.279.369

EIB

3.1

EIB–Обнова регионалних болница

22.443.133

2.642.600.386

Први датум отплате главнице

05.11.2009.

Последњи датум отплате главнице

21.12.2026.

Рата главнице за 2019. год.

3.285.032 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

3.2

EIB–Пројекат обнове школа

14.409.077

1.696.618.419

Први датум отплате главнице

07.02.2012.

Последњи датум отплате главнице

26.03.2029.

Рата главнице за 2019. год.

1.661.012 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

3.3

EIB – Apex Global 2

4.802.597

565.488.954

Први датум отплате главнице

15.06.2007.

Последњи датум отплате главнице

15.12.2021.

Рата главнице за 2019. год.

2.993.520 EUR

Каматна стопа

фиксна/варијабилна по траншама

3.4

EIB – Apex зајам за МСП 3

25.987.151

3.059.896.116

Први датум отплате главнице

10.11.2010.

Последњи датум отплате главнице

20.09.2022.

Рата главнице за 2019. год.

12.321.771 EUR

Каматна стопа

варијабилна по траншама

3.5

EIB – Општинска и регионална инфраструктура

42.755.785

5.034.344.093

Први датум отплате главнице

25.04.2016.

Последњи датум отплате главнице

27.04.2037.

Рата главнице за 2019. год.

2.816.788 EUR

Каматна стопа

фиксна/варијабилна по траншама

3.6

EIB – Истраживање и развој у јавном сектору

100.964.286

11.888.191.272

Први датум отплате главнице

25.04.2016.

Последњи датум отплате главнице

25.04.2037.

Рата главнице за 2019. год.

4.190.476 EUR

Каматна стопа

фиксна/варијабилна по траншама

3.7

EIB – Пројекат модернизације школа

32.503.221

3.827.140.494

Први датум отплате главнице

18.04.2016.

Последњи датум отплате главнице

16.10.2042.

Рата главнице за 2019. год.

846.428 EUR

Каматна стопа

фиксна/варијабилна по траншама

3.8

EIB – Kлинички центри/А

55.408.232

6.524.125.354

Први датум отплате главнице

06.02.2014.

Последњи датум отплате главнице

30.03.2042.

Рата главнице за 2019. год.

906.707 EUR

Каматна стопа

фиксна/варијабилна по траншама

3.9

EIB – Apex зајам за МСП 4

29.303.498

3.450.384.374

Први датум отплате главнице

21.04.2014.

Последњи датум отплате главнице

25.06.2024.

Рата главнице за 2019. год.

24.051.958 EUR

Каматна стопа

фиксна/варијабилна по траншама

3.10

EIB – Kоридор X (Е80)

264.438.871

31.136.751.558

Први датум отплате главнице

20.10.2018.

Последњи датум отплате главнице

24.08.2048.

Рата главнице за 2019. год.

1.034.707 EUR

Каматна стопа

фиксна/варијабилна по траншама

3.11

EIB – Kоридор X (Е75)

314.000.000

36.972.401.000

Први датум отплате главнице

02.03.2020.

Последњи датум отплате главнице

03.08.2048.

Рата главнице за 2019. год.

0 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

3.12

EIB – Унапређење објеката правосудних органа

15.000.000

1.766.197.500

Први датум отплате главнице

15.06.2020.

Последњи датум отплате главнице

03.02.2042.

Рата главнице за 2019. год.

0 EUR

Каматна стопа

фиксна/варијабилна по траншама

3.13

EIB – Apex зајам за МСП и друге приоритете III/А

88.762.718

10.451.499.384

Први датум отплате главнице

21.11.2016.

Последњи датум отплате главнице

26.04.2028.

Рата главнице за 2019. год.

12.927.492 EUR

Каматна стопа

фиксна/варијабилна по траншама

3.14

EIB – Рехабилитација и безбедност путева

26.000.000

3.061.409.000

Први датум отплате главнице

25.01.2020.

Последњи датум отплате главнице

25.07.2032.

Рата главнице за 2019. год.

0 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

3.15

EIB – Општинска и регионална инфраструктура Б

23.746.018

2.796.010.566

Први датум отплате главнице

25.10.2022.

Последњи датум отплате главнице

25.04.2039.

Рата главнице за 2019. год.

0 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

3.16

EIB – Унапређење објеката правосудних органа Б

11.770.967

1.385.990.121

Први датум отплате главнице

17.10.2022.

Последњи датум отплате главнице

15.04.2044.

Рата главнице за 2019. год.

0 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

3.17

EIB – Апекс зајам за мала и средња предузећа и друге приоритете

112.585.138

13.256.505.982

Први датум отплате главнице

28.02.2018.

Последњи датум отплате главнице

12.05.2031.

Рата главнице за 2019. год.

2.306.250 EUR

Каматна стопа

фиксна/варијабилна по траншама

3.18

EIB – Развој речне и транспортне инфраструктуре

10.000.000

1.177.465.000

Први датум отплате главнице

15.10.2024.

Последњи датум отплате главнице

15.04.2039.

Рата главнице за 2019. год.

0 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

3

Укупно:

1.194.880.692

140.693.019.573

CEB

4.1

CEB– Клизишта II (реконструкција и обнова стамбене инфраструктуре) – 1593 /2007

4.740.000

558.118.410

Први датум отплате главнице

20.11.2015.

Последњи датум отплате главнице

20.11.2024.

Рата главнице за 2019. год.

790.000 EUR

Каматна стопа

3,62%

4.2

CEB – Избеглице (обезбеђење трајних стамбених јединица)

892.766

105.120.089

Први датум отплате главнице

30.09.2015.

Последњи датум отплате главнице

30.09.2024.

Рата главнице за 2019. год.

148.794 EUR

Каматна стопа

2,50%

4.3

CEB–Клизишта I: Реконструкција и обнова стамбене инфраструктуре

4.461.600

525.337.784

Први датум отплате главнице

09.05.2014.

Последњи датум отплате главнице

27.01.2027.

Рата главнице за 2019. год.

945.200 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

4.4

CEB – Рехабилитација и превенција након поплава у Војводини

1.920.000

226.073.280

Први датум отплате главнице

10.02.2012.

Последњи датум отплате главнице

06.07.2021.

Рата главнице за 2019. год.

960.000 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

4.5

CEB – Обезбеђење смештаја за младе истраживаче у Србији 1

20.816.542

2.451.074.979

Први датум отплате главнице

26.08.2014.

Последњи датум отплате главнице

26.08.2026.

Рата главнице за 2019. год.

3.237.789 EUR

Каматна стопа

фиксна/варијабилна по траншама

4.6

CEB – Образовање за социјалну инклузију

14.956.601

1.761.087.421

Први датум отплате главнице

05.04.2014.

Последњи датум отплате главнице

12.04.2028.

Рата главнице за 2019. год.

1.477.116 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

4.7

CEB – Обезбеђење смештаја за младе истраживаче у Србији 2

57.717.094

6.795.985.811

Први датум отплате главнице

26.08.2014.

Последњи датум отплате главнице

28.12.2034.

Рата главнице за 2019. год.

2.254.274 EUR

Каматна стопа

фиксна/варијабилна по траншама

4.8

CEB – Зајам за делимично финансирање изградње и опремања нове затворске установе у Панчеву

17.549.795

2.066.426.943

Први датум отплате главнице

10.12.2016.

Последњи датум отплате главнице

11.12.2032.

Рата главнице за 2019. год.

183.538 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

4.9

CEB – Санирање последица земљотреса у Краљеву

888.889

104.663.556

Први датум отплате главнице

02.04.2019.

Последњи датум отплате главнице

02.04.2027.

Рата главнице за 2019. год.

111.111 EUR

Каматна стопа

0,73%

4.10

CEB – Изградња затвора у Крагујевцу

3.000.000

353.239.500

Први датум отплате главнице

08.02.2020.

Последњи датум отплате главнице

08.02.2034.

Рата главнице за 2019. год.

0 EUR

Каматна стопа

1,11%

Укупно:

126.943.287

14.947.127.773

EBRD

5.1

EBRD – Коридор X

50.607.131

5.958.812.500

Први датум отплате главнице

09.09.2013.

Последњи датум отплате главнице

08.03.2024.

Рата главнице за 2019. год.

9.861.717 EUR

Каматна стопа

6М EURIBOR + 1,00%

5.2

EBRD – Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја

24.195.404

2.848.924.122

Први датум отплате главнице

15.12.2016.

Последњи датум отплате главнице

15.06.2028.

Рата главнице за 2019. год.

2.774.881 EUR

Каматна стопа

6М EURIBOR + 1,00%

5

Укупно:

74.802.535

8.807.736.622

Кредити Export – Import Bank of China

6.1

Export – Import Bank of China – Репрограмирани зајам

12.370.370

1.456.567.717

Први датум отплате главнице

21.07.2010.

Последњи датум отплате главнице

21.01.2021.

Рата главнице за 2019. год.

9.201.080 USD

Каматна стопа

6M LIBOR USD +1,30%

6.2

Export – Import Bank of China – X RAY

14.452.840

1.701.771.338

Први датум отплате главнице

21.03.2014.

Последњи датум отплате главнице

21.09.2025.

Рата главнице за 2019. год.

17.075.000 CNY

Каматна стопа

3,00%

6.3

Export – Import Bank of China – Мост Земун–Борча

136.710.404

16.097.171.554

Први датум отплате главнице

21.01.2016.

Последњи датум отплате главнице

21.01.2029.

Рата главнице за 2019. год.

16.055.556 USD

Каматна стопа

3,00%

6.4

Export – Import Bank of China-Пројекат изградње аутопута Е763 (Обреновац-Љиг)

260.792.959

30.707.458.134

Први датум отплате главнице

21.07.2019.

Последњи датум отплате главнице

21.01.2034.

Рата главнице за 2019. год.

10.033.333 USD

Каматна стопа

2,50%

6.5

Export – Import Bank of China – Пакет пројекат Костолац Б / I фаза

196.638.930

23.153.545.723

Први датум отплате главнице

21.07.2017.

Последњи датум отплате главнице

21.01.2027.

Рата главнице за 2019. год.

29.252.003 USD

Каматна стопа

3,00%

6.6

Export – Import Bank of China – Пакет пројекат Костолац Б / II фаза

115.813.541

13.636.639.085

Први датум отплате главнице

21.07.2022.

Последњи датум отплате главнице

21.01.2035.

Рата главнице за 2019. год.

0 USD

Каматна стопа

2,50%

6.7

Export – Import Bank of China – Пројекат изградње аутопута Е-763 (Сурчин – Обреновац)

128.843.729

15.170.898.165

Први датум отплате главнице

15.05.2022.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2036.

Рата главнице за 2019. год.

0 USD

Каматна стопа

2,50%

6.8

Export – Import Bank of China – Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, за деоницу Београд Центар– Стара Пазова

69.294.185

8.159.147.703

Први датум отплате главнице

15.11.2022.

Последњи датум отплате главнице

15.05.2037.

Рата главнице за 2019. год.

0 USD

Каматна стопа

2,00%

6.9

Export – Import Bank of China – Пројекат изградње обилазнице око Београда на аутопуту Е70/Е75, деоница: мост преко реке Саве код Остружнице – Бубањ Поток (Сектори 4, 5 и 6)

29.168.412

3.434.478.472

Први датум отплате главнице

15.05.2024.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2038.

Рата главнице за 2019. год.

0 CNY

Каматна стопа

2,50%

6.10

Export – Import Bank of China – Пројекат изградње аутопута Е-763, деоница Прељина−Пожега

0

0

Први датум отплате главнице

15.11.2024.

Последњи датум отплате главнице

15.05.2039.

Рата главнице за 2019. год.

0 USD

Каматна стопа

3,00%

6

Укупно:

964.085.370

113.517.677.891

Кредити страних влада

7.1

Oстале стране владе – Репрограмиране обавезе – Кувајт

252.564.591

29.738.596.630

Први датум отплате главнице

21.01.2015.

Последњи датум отплате главнице

21.07.2034.

Рата главнице за 2019. год.

18.785.752 USD

Каматна стопа

1,50%

7.2

Влада Републике Француске – NATIXIS

10.975.000

1.292.267.838

Први датум отплате главнице

30.06.2031.

Последњи датум отплате главнице

31.12.2054.

Рата главнице за 2019. год.

0 EUR

Каматна стопа

0,20%

7.3

Либија – нерегулисани дуг СФРЈ

40.031.100

4.713.521.886

Први датум отплате главнице

-

Последњи датум отплате главнице

-

Рата главнице за 2019. год.

-

Каматна стопа

-

7.4

Влада Републике Азербејџан – изградња деоница Љиг–Бољковци, Бољковци–Таково и Таково–Прељина аутопута Е–763 у Републици Србији

209.742.613

24.696.458.524

Први датум отплате главнице

23.11.2015.

Последњи датум отплате главнице

23.11.2027.

Рата главнице за 2019. год.

24.675.601 EUR

Каматна стопа

4,00%

7.5

Влада Рускe Федерације – Финансирање буџетског дефицита 2

117.639.165

13.851.600.000

Први датум отплате главнице

15.03.2015.

Последњи датум отплате главнице

15.12.2022.

Рата главнице за 2019. год.

37.500.000 USD

Каматна стопа

3,50%

7.6

Влада Руске Федерације – Државни извозни кредит Влади Републике Србије

487.117.866

57.356.423.758

Први датум отплате главнице

30.03.2019.

Последњи датум отплате главнице

30.12.2031.

Рата главнице за 2019. год.

2.296.826 USD

Каматна стопа

4,10%

7.7

Влада Емирата Aбу Даби (Уједињени Арапски Емирати)

896.298.404

105.536.000.000

Први датум отплате главнице

14.02.2024.

Последњи датум отплате главнице

14.02.2024.

Рата главнице за 2019. год.

0 USD

Каматна стопа

2,00%

7.8

Фонд за развој Абу Дабија за буџетску подршку

896.420.432

105.550.368.414

Први датум отплате главнице

05.10.2021.

Последњи датум отплате главнице

05.04.2026.

Рата главнице за 2019. год.

0 AED

Каматна стопа

2,25%

7.9

Фонд за развој Абу Дабија – Развој система за наводњавање I фаза

11.843.962

1.394.585.015

Први датум отплате главнице

01.03.2019.

Последњи датум отплате главнице

01.09.2033.

Рата главнице за 2019. год.

23.752.000 AED

Каматна стопа

2,50% +0,50% административни трошкови

7.10

Влада Чешке Републике регулисање дуга Републике Србије према Чешкој Републици

0

0

Први датум отплате главнице

10.06.2019.

Последњи датум отплате главнице

10.06.2019.

Рата главнице за 2019. год.

9.800.450 USD

Каматна стопа

-

7.11

Rondex Finance, Inc регулисање неизмиреног дуга Републике Србије према Rondex Finance, Inc. из периода клириншког начина плаћања

0

0

Први датум отплате главнице

10.06.2019.

Последњи датум отплате главнице

10.06.2019.

Рата главнице за 2019. год.

3.266.817 USD

Каматна стопа

-

7

Укупно:

2.922.633.133

344.129.822.065

Остали страни кредитори

8.1

EU 55 – Макроекономска помоћ

2.700.000

317.915.550

Први датум отплате главнице

27.02.2014.

Последњи датум отплате главнице

04.05.2020.

Рата главнице за 2019. год.

2.700.000 EUR

Каматна стопа

фиксна/варијабилна по траншама

8.2

EU 200 – Макроекономска помоћ

0

0

Први датум отплате главнице

12.07.2017.

Последњи датум отплате главнице

12.07.2019.

Рата главнице за 2019. год.

33.334.000 EUR

Каматна стопа

3,382%

8.3

Париски клуб

1.055.163.833

124.241.848.206

Први датум отплате главнице

22.09.2005.

Последњи датум отплате главнице

22.03.2041.

Рата главнице за 2019. год.

49.058.326 EUR

42.631.812 USD

480.601 GBP

10.197.169 CHF

651.545.877 JPY

5.302.060 DKK

3.346.142 SEK

5.360.717 NOK

Каматна стопа

различита за сваку

земљу чланицу

Париског клуба

8.4

KfW–Рехабилитација локалног система грејања у Србији–фаза III

175.702

20.688.331

Први датум отплате главнице

24.03.2009.

Последњи датум отплате главнице

09.12.2019.

Рата главнице за 2019. год.

511.156 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

8.5

KfW–Рехабилитација локалног система грејања у Србији–фаза IV

23.726.314

2.793.690.489

Први датум отплате главнице

30.12.2015.

Последњи датум отплате главнице

30.12.2023.

Рата главнице за 2019. год.

5.294.000 EUR

Каматна стопа

2,50%

8.6

KfW – Водовод и рехабилитација у општинама средње величине у Србији 1– фаза II

11.640.950

1.370.681.116

Први датум отплате главнице

30.06.2013.

Последњи датум отплате главнице

30.12.2024.

Рата главнице за 2019. год.

2.117.613 EUR

Каматна стопа

6,17%

8.7

KfW – Водовод и рехабилитација у општинама средње величине у Србији 2 – фаза II

10.498.870

1.236.205.234

Први датум отплате главнице

30.12.2014.

Последњи датум отплате главнице

30.12.2026.

Рата главнице за 2019. год.

1.400.000 EUR

Каматна стопа

3,49%

8.8

KfW – Финансирање мера енергетске ефикасности, пољопривреде и прехрамбене индустрије преко малих и средњих предузећа и физичких лица и општинске инфраструктуре преко општина и јавно-комуналних предузећа

4.091.546

481.765.162

Први датум отплате главнице

30.12.2014.

Последњи датум отплате главнице

30.12.2019.

Рата главнице за 2019. год.

8.183.091 EUR

Каматна стопа

3,20%

8.9

KfW – Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III

16.306.630

1.920.048.593

Први датум отплате главнице

30.06.2016.

Последњи датум отплате главнице

30.12.2027.

Рата главнице за 2019. год.

4.665.333 EUR

Каматна стопа

2,00%

8.10

KfW – Пројекат енергетске ефикасности у јавним објектима

0

0

Први датум отплате главнице

30.12.2017.

Последњи датум отплате главнице

30.12.2026.

Рата главнице за 2019. год.

0 EUR

Каматна стопа

2,10%

8.11

KfW – Програм подстицања обновљиве енергије – Развој тржишта биомасе у Републици Србији (прва компонента)

0

0

Први датум отплате главнице

15.05.2022.

Последњи датум отплате главнице

15.05.2032.

Рата главнице за 2019. год.

0 EUR

Каматна стопа

1,10%

8.12

KfW – Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији V

1.400.913

164.952.651

Први датум отплате главнице

30.05.2022.

Последњи датум отплате главнице

30.05.2032.

Рата главнице за 2019. год.

0 EUR

Каматна стопа

1,10%

8.13

MMФ – алокација средстава из специјалних права вучења

478.809.816

56.378.179.944

Први датум отплате главнице

-

Последњи датум отплате главнице

-

Рата главнице за 2019. год.

-

Каматна стопа

Каматна стопа за алокације ММФ-а

мења се недељно

8.14

Еуробонд 2021

1.434.077.446

168.857.600.000

Први датум отплате главнице

27.06.2019.

Последњи датум отплате главнице

28.09.2021.

Рата главнице за 2019. год.

400.000.000 USD

Каматна стопа

7,25%

8.15

Еуробонд 2020

717.038.723

84.428.800.000

Први датум отплате главнице

27.06.2019.

Последњи датум отплате главнице

25.02.2020.

Рата главнице за 2019. год.

700.000.000 USD

Каматна стопа

4,875%

8.16

Еуробонд 2029

1.000.000.000

117.746.500.000

Први датум отплате главнице

26.06.2029.

Последњи датум отплате главнице

26.06.2029.

Рата главнице за 2019. год.

0 EUR

Каматна стопа

1,50%

8

Укупно

4.755.630.743

559.958.875.276

УКУПНО ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ – СПОЉНИ ДУГ

12.574.358.872

1.480.586.747.040

УКУПНО ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ (спољни + унутрашњи дуг)

22.336.390.088

2.630.031.755.477

II. ИНДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ:

1. Индиректне обавезе – унутрашњи дуг

Ред. број

Назив дуга

Услови

Стање дуга у EUR

Стање дуга у RSD

1.1

Обавезе према Banca Intesa AD Beograd – ЈП „Србијагас”

0

0

Први датум отплате главнице

08.09.2014.

Последњи датум отплате главнице

06.06.2019.

Рата главнице за 2019. год.

4.500.000 EUR

Каматна стопа

3М EURIBOR + 2,25%

1.2

Обавезе према Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – ЈП „Србијагас”

0

0

Први датум отплате главнице

08.09.2014.

Последњи датум отплате главнице

06.06.2019.

Рата главнице за 2019. год.

4.000.000 EUR

Каматна стопа

3М EURIBOR + 2,25%

1.3

Обавезе према Erste Bank а.д. Нови Сад – ЈП „Србијагас”

0

0

Први датум отплате главнице

06.09.2014.

Последњи датум отплате главнице

06.06.2019.

Рата главнице за 2019. год.

4.000.000 EUR

Каматна стопа

3М EURIBOR + 2,25%

1.4

Обавезе према Комерцијалној банци а.д. Београд – ЈП „Србијагас”

0

0

Први датум отплате главнице

08.09.2014.

Последњи датум отплате главнице

06.06.2019.

Рата главнице за 2019. год.

2.000.000 EUR

Каматна стопа

3М EURIBOR + 2,25%

1.5

Обавезе према Addiko bank а.d. Beograd – ЈП „Србијагас”

0

0

Први датум отплате главнице

06.09.2014.

Последњи датум отплате главнице

06.06.2019.

Рата главнице за 2019. год.

3.500.000 EUR

Каматна стопа

3М EURIBOR + 2,25%

1.6

Обавезе према Unicredit Bank Srbija AD Beograd – ЈП „Србијагас”

0

0

Први датум отплате главнице

06.06.2014.

Последњи датум отплате главнице

06.06.2019.

Рата главнице за 2019. год.

2.857.143 EUR

Каматна стопа

3М EURIBOR + 2,25%

1.7

Обавезе према Banca Intesa AD Beograd – ЈП „Србијагас”

2.108.937

248.319.997

Први датум отплате главнице

29.12.2015.

Последњи датум отплате главнице

27.12.2019.

Рата главнице за 2019. год.

4.705.882 USD

Каматна стопа

3М LIBOR USD + 1,09%

1.8

Обавезе према Banca Intesa AD Beograd – ЈП „Србијагас”

3.163.406

372.480.004

Први датум отплате главнице

29.12.2015.

Последњи датум отплате главнице

27.12.2019.

Рата главнице за 2019. год.

7.058.824 USD

Каматна стопа

3М LIBOR USD + 1,09%

1.9

Обавезе према Banca Intesa AD Beograd – ЈП „Србијагас”

2.108.937

248.319.997

Први датум отплате главнице

29.12.2015.

Последњи датум отплате главнице

27.12.2019.

Рата главнице за 2019. год.

4.705.882 USD

Каматна стопа

3М LIBOR USD + 1,09%

1.10

Обавезе према Војвођанскoj банци а.д. Нови Сад (OTP banka Srbija a.d. Novi Sad)– ЈП „Србијагас”

2.108.937

248.319.998

Први датум отплате главнице

29.12.2015.

Последњи датум отплате главнице

29.12.2019.

Рата главнице за 2019. год.

4.705.882 USD

Каматна стопа

3М LIBOR USD + 1,09%

1.11

Обавезе према Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – ЈП „Србијагас” Дугорочни кредит за изградњу разводног гасовода Александровац – Брус – Копаоник – Рашка – Нови Пазар – Тутин

18.333.333

2.158.685.794

Први датум отплате главнице

24.05.2019.

Последњи датум отплате главнице

24.02.2022.

Рата главнице за 2019. год.

5.000.000 EUR

Каматна стопа

3М EURIBOR + 2,09%

1.12

Обавезе према Војвођанскoj банци а.д. Нови Сад (OTP banka Srbija a.d. Novi Sad)– ЈП „Србијагас”

2.108.937

248.319.998

Први датум отплате главнице

29.12.2015.

Последњи датум отплате главнице

29.12.2019.

Рата главнице за 2019. год.

4.705.882 USD

Каматна стопа

3М LIBOR USD + 1,09%

1.13

Обавезе према Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – ЈП „Србијагас”

Дугорочни кредит за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом

4.286.000

504.661.499

Први датум отплате главнице

17.03.2021.

Последњи датум отплате главнице

17.12.2024.

Рата главнице за 2019. год.

0 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,44%

1.14

Обавезе према Комерцијалној банци а.д. Београд – ЈП „Србијагас”

Дугорочни кредит за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом

5.714.000

672.803.501

Први датум отплате главнице

17.03.2021.

Последњи датум отплате главнице

17.12.2024.

Рата главнице за 2019. год.

0 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,44%

1.15

Обавезе према Банци Поштанска штедионица а.д. Београд – ЈП „Србијагас”

Дугорочни кредит за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом

10.000.000

1.177.465.000

Први датум отплате главнице

14.03.2021.

Последњи датум отплате главнице

14.12.2024.

Рата главнице за 2019. год.

0 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,48%

1.16

Обавезе према Војвођанскoj банци а.д. Нови Сад (OTP banka Srbija a.d. Novi Sad)– ЈП „Србијагас”

Дугорочни кредит за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом

10.000.000

1.177.465.000

Први датум отплате главнице

14.03.2021.

Последњи датум отплате главнице

14.12.2024.

Рата главнице за 2019. год.

0 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,50%

1.17

Обавезе према Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – ЈП „Србијагас”

Дугорочни кредит за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом

4.286.000

504.661.499

Први датум отплате главнице

14.03.2021.

Последњи датум отплате главнице

14.12.2024.

Рата главнице за 2019. год.

0 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,37%

1.18

Обавезе према Комерцијалној банци а.д. Београд – ЈП „Србијагас”

Дугорочни кредит за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом

5.714.000

672.803.501

Први датум отплате главнице

14.03.2021

Последњи датум отплате главнице

14.12.2024

Рата главнице за 2019. год.

0 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,37%

1.19

Обавезе према Војвођанскoj банци а.д. Нови Сад – ЈП „Србијагас”

Дугорочни кредит за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом

30.000.000

3.532.395.000

Први датум отплате главнице

17.03.2021.

Последњи датум отплате главнице

17.12.2024.

Рата главнице за 2019. год.

0 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,50%

1.20

Обавезе према Banca Intesa AD Beograd – ЈП „Србијагас”

Кредит за изградњу разводног

гасовода Александровац – Брус – Копаоник – Рашка – Нови Пазар – Тутин (II фаза)

11.551.401

1.360.137.076

Први датум отплате главнице

17.03.2021.

Последњи датум отплате главнице

17.12.2023.

Рата главнице за 2019. год.

0 EUR

Каматна стопа

1,45%

1.21

Обавезе према Комерцијалној банци а.д. Београд – ЈП „Србијагас”

Дугорочни кредит за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом кроз улагање у капитал акционарског друштва South Stream Serbia AG, Zug, Швајцарска

30.000.000

3.532.395.000

Први датум отплате главнице

10.08.2021.

Последњи датум отплате главнице

10.05.2025.

Рата главнице за 2019. год.

0 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,38%

1.22

Обавезе према Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – ЈП „Србијагас”

Дугорочни кредит за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом кроз улагање у капитал акционарског друштва South Stream Serbia AG, Zug, Швајцарска

30.000.000

3.532.395.000

Први датум отплате главнице

13.08.2021.

Последњи датум отплате главнице

13.05.2025.

Рата главнице за 2019. год.

0 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,42%

1.23

Обавезе према Војвођанскoj банци а.д. Нови Сад – ЈП „Србијагас”

Дугорочни кредит за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом кроз улагање у капитал акционарског друштва South Stream Serbia AG, Zug, Швајцарска

9.999.979

1.177.462.527

Први датум отплате главнице

13.08.2021.

Последњи датум отплате главнице

13.05.2025.

Рата главнице за 2019. год.

0 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,75%

1. 24

Обавезе према Unicredit Bank Srbija AD Beograd – „Галеника” а.д. –Рефинансирање постојећег дуга према банкама

0

0

Први датум отплате главнице

20.04.2014.

Последњи датум отплате главнице

20.03.2019.

Рата главнице за 2019. год.

1.500.000 EUR

Каматна стопа

3М EURIBOR + 2,25%

1.25

Обавезе према Комерцијалној банци а.д. Београд – „Галеника” а.д. –Рефинансирање постојећег дуга према банкама и измирења дуга према добављачима

1.000.000

117.746.500

Први датум отплате главнице

01.04.2015.

Последњи датум отплате главнице

01.01.2020.

Рата главнице за 2019. год.

2.000.000 EUR

Каматна стопа

3М EURIBOR + 2,25%

1.26

Обавезе према Комерцијалној банци а.д. Београд – „Галеника” а.д. –Рефинансирање постојећег дуга према банкама и измирења дуга према добављачима

250.000

29.436.625

Први датум отплате главнице

01.04.2015.

Последњи датум отплате главнице

01.01.2020.

Рата главнице за 2019. год.

500.000 EUR

Каматна стопа

3М EURIBOR + 2,25%

1.27

Обавезе према Banca Intesa AD Beograd–Air SERBIA a.d. Beograd – Одржавање текуће ликвидности

925.926

109.024.542

Први датум отплате главнице

20.07.2015.

Последњи датум отплате главнице

20.12.2019.

Рата главнице за 2019. год.

2.222.222 EUR

Каматна стопа

3М EURIBOR + 2,25%

1.28

Обавезе према Unicredit Bank Srbija AD Beograd – „ЈАТ Техника” д.о.о. – Финансирање реализације пројекта изградње Хангара 2

3.200.000

376.788.800

Први датум отплате главнице

20.05.2015.

Последњи датум отплате главнице

20.02.2023.

Рата главнице за 2019. год.

600.000 EUR

Каматна стопа

1М EURIBOR + 3,35%

УКУПНО ИНДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ–УНУТРАШЊИ ДУГ

186.859.793

22.002.086.858

II Индиректне обавезе – спољни дуг

Ред. број

Назив дуга

Услови

Стање дуга у EUR

Стање дуга у RSD

1.1

EBRD – Град Суботица Реконструкција и модернизација градске мреже за отпадне воде

407.112

47.936.055

Први датум отплате главнице

17.06.2008.

Последњи датум отплате главнице

17.12.2019.

Рата главнице за 2019. год.

814.225 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1.2

EBRD – ЈП „Путеви Србије” – Аутопут Београд – Нови Сад и мост код Бешке

3.626.105

426.961.171

Први датум отплате главнице

17.07.2009.

Последњи датум отплате главнице

17.01.2020.

Рата главнице за 2019. год.

7.252.210 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1.3

EBRD – ЈП „Путеви Србије” – Обилазница око Београда

29.831.651

3.512.572.509

Први датум отплате главнице

17.01.2012.

Последњи датум отплате главнице

17.07.2023.

Рата главнице за 2019. год.

7.449.972 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1.4

EBRD – АД „Железнице Србије”– Возна средства

11.125.110

1.309.942.816

Први датум отплате главнице

24.08.2010.

Последњи датум отплате главнице

24.02.2021.

Рата главнице за 2019. год.

5.562.555 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1.5

EBRD – АД „Железнице Србије” – Возна средства–вишеделне електромоторне гарнитуре

53.623.348

6.313.961.561

Први датум отплате главнице

09.09.2013.

Последњи датум отплате главнице

08.03.2024.

Рата главнице за 2019. год.

10.724.670 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1.6

EBRD – ЈП „Електропривреда Србије” – Набавка и уградња електронских паметних бројила

2.093.905

246.550.027

Први датум отплате главнице

02.09.2013.

Последњи датум отплате главнице

02.03.2022.

Рата главнице за 2019. год.

697.968 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1.7

EBRD – ЈП „Србијагас” – Рефинансирање краткорочних зајмова, одржавање и побољшање мреже и изградња подземног складишта гаса

15.789.474

1.859.155.252

Први датум отплате главнице

30.04.2013.

Последњи датум отплате главнице

30.04.2022.

Рата главнице за 2019. год.

5.263.158 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1.8

EBRD – ЈП „Електропривреда Србије”– Пројекат за мале хидроелектране

8.003.788

942.417.974

Први датум отплате главнице

30.04.2015.

Последњи датум отплате главнице

31.10.2023.

Рата главнице за 2019. год.

1.716.649 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1.9

EBRD – АД „Инфраструктура железнице Србије” – Рехабилитација пруга дуж Коридора X, укључујући набавку механизације

20.576.769

2.422.842.579

Први датум отплате главнице*

10.11.2017.

Последњи датум отплате главнице

12.05.2025.

Рата главнице за 2019. год.

3.447.269 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1.10

EBRD – АД „Србија Карго” – Набавка нових и модернизација постојећих електролокомотива

34.839.445

4.102.222.681

Први датум отплате главнице*

12.11.2018.

Последњи датум отплате главнице

12.05.2025.

Рата главнице за 2019. год.

5.766.331 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1.11

EBRD – ЈП „Електропривреда Србије”– Пројекат за Колубару

36.256.259

4.269.047.593

Први датум отплате главнице

02.02.2015.

Последњи датум отплате главнице

31.01.2023.

Рата главнице за 2019. год.

10.358.931 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1.12

EBRD – АД „Инфраструктура железнице Србије” – Пројекат рехабилитације и модернизација мреже пруга на Коридору X

30.763.618

3.622.308.385

Први датум отплате главнице*

10.08.2017.

Последњи датум отплате главнице

10.08.2026.

Рата главнице за 2019. год.

3.455.117 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1.13

EBRD – АД „Србија Воз” – Ремонт и модернизација пет електромоторних гарнитура

3.303.168

388.936.489

Први датум отплате главнице*

10.08.2018.

Последњи датум отплате главнице

10.08.2026.

Рата главнице за 2019. год.

365.969 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1.14

EBRD – Град Суботица – Пројекат унапређења водних система у Суботици

5.268.288

620.322.479

Први датум отплате главнице

27.01.2016.

Последњи датум отплате главнице

27.07.2024.

Рата главнице за 2019. год.

973.495 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1.15

EBRD – ЈП „Емисиона техника и везе” – Прелазак са аналогног на дигитални сигнал

11.151.910

1.313.098.423

Први датум отплате главнице

05.12.2016.

Последњи датум отплате главнице

05.06.2024.

Рата главнице за 2019. год.

2.230.382 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1.16

EBRD – ЈП „Електропривреда Србије” – Пројекат реструктурирања ЕПС-а

162.962.963

19.188.318.517

Први датум отплате главнице

15.06.2017.

Последњи датум отплате главнице

15.06.2030.

Рата главнице за 2019. год.

14.814.815 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1.17

EBRD – АД „Србија Воз” – Пројекат техничко – путничке станице Земун – фаза 1

300.000

35.323.950

Први датум отплате главнице

15.05.2021.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2032.

Рата главнице за 2019. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1.18

EBRD – АД „Србија Воз” – Пројекат техничко – путничке станице Земун – фаза 2

0

0

Први датум отплате главнице

15.05.2022.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2033.

Рата главнице за 2019. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1

Укупно

429.922.913

50.621.918.461

EIB

2.1

EIB – АД „Железнице Србије”– Обнова железничке инфраструктуре

18.497.849

2.178.057.031

Први датум отплате главнице

13.12.2007.

Последњи датум отплате главнице

15.07.2025.

Рата главнице за 2019. год.

4.627.957 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2.2

EIB – ЈП „Путеви Србије” – Рехабилитација постојећих путева

39.413.333

4.640.782.045

Први датум отплате главнице

15.02.2009.

Последњи датум отплате главнице

17.08.2026.

Рата главнице за 2019. год.

6.333.333 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2.3

EIB – АД „Електромрежа Србије” –Реконструкција енергетског система

13.355.665

1.572.582.758

Први датум отплате главнице

10.11.2011.

Последњи датум отплате главнице

10.11.2028.

Рата главнице за 2019. год.

1.684.807 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2.4

EIB – Град Београд – Обнова београдског језгра

54.280.735

6.391.366.582

Први датум отплате главнице

10.08.2010.

Последњи датум отплате главнице

10.09.2032.

Рата главнице за 2019. год.

5.767.587 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2.5

EIB – ЈП „Путеви Србије” – Хитна санација саобраћаја

7.691.398

905.635.176

Први датум отплате главнице

05.07.2007.

Последњи датум отплате главнице

15.08.2023.

Рата главнице за 2019. год.

2.445.161 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2.6

EIB – Аеродром „Никола Тесла” – Хитна санација саобраћаја

4.421.169

520.577.223

Први датум отплате главнице

05.12.2007.

Последњи датум отплате главнице

20.08.2019.

Рата главнице за 2019. год.

4.836.694 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2.7

EIB – ЈП „Електропривреда Србије” –Уређаји за енергетски систем

10.293.333

1.212.003.929

Први датум отплате главнице

25.11.2010.

Последњи датум отплате главнице

09.12.2027.

Рата главнице за 2019. год.

1.466.667 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2.8

EIB – ЈП „Путеви Србије” – Пројекат европских путева Б

98.891.111

11.644.082.211

Први датум отплате главнице

15.08.2011.

Последњи датум отплате главнице

15.02.2038.

Рата главнице за 2019. год.

5.875.556 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2.9

EIB – Град Нови Сад – Хитна обнова система водоснабдевања

13.621.201

1.603.848.715

Први датум отплате главнице

21.08.2017.

Последњи датум отплате главнице

22.08.2033.

Рата главнице за 2019. год.

944.400 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2.10

EIB – Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о.

4.427.458

521.317.667

Први датум отплате главнице

21.12.2010.

Последњи датум отплате главнице

04.07.2022.

Рата главнице за 2019. год.

3.651.481 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2.11

EIB – АД „Железнице Србије” – Пројекат обнове железницa II

62.163.589

7.319.545.022

Први датум отплате главнице

18.06.2014.

Последњи датум отплате главнице

06.07.2037.

Рата главнице за 2019. год.

3.400.000 EUR

Каматна стопа

фиксна/варијабилна

по траншама

2.12

EIB – ЈП „Путеви Србије” – Рехабилитација моста Газела

25.466.667

2.998.610.867

Први датум отплате главнице

17.08.2015.

Последњи датум отплате главнице

17.02.2031.

Рата главнице за 2019. год.

2.200.000 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2.13

EIB – ЈП „Путеви Србије” – Рехабилитација путева и мостова Б2

26.500.000

3.120.282.250

Први датум отплате главнице

16.02.2015.

Последњи датум отплате главнице

16.02.2033.

Рата главнице за 2019. год.

2.200.000 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2.14

EIB – ЈП „Путеви Србије” – Обилазница око Београда

52.250.000

6.152.254.625

Први датум отплате главнице

16.08.2017.

Последњи датум отплате главнице

16.02.2043.

Рата главнице за 2019. год.

1.050.000 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2.15

EIB – „FIAT аутомобили Србија” д.о.о. – Компакт аутомобили 1

5.416.667

637.793.543

Први датум отплате главнице

31.12.2013.

Последњи датум отплате главнице

31.12.2019.

Рата главнице за 2019. год.

17.916.667 EUR

Каматна стопа

6М EURIBOR + маржа

2.16

EIB – „FIAT аутомобили Србија” д.о.о. – Компакт аутомобили 2

12.500.000

1.471.831.250

Први датум отплате главнице

31.12.2013.

Последњи датум отплате главнице

30.06.2021.

Рата главнице за 2019. год.

6.250.000 EUR

Каматна стопа

6М EURIBOR + 0,50%

2.17

EIB – АД „Електромрежа Србије”: Пројекат унапређења електромреже

20.197.614

2.378.198.370

Први датум отплате главнице

15.04.2016.

Последњи датум отплате главнице

17.04.2034.

Рата главнице за 2019. год.

1.211.131 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2.18

EIB – ЈП „Путеви Србије” – Обилазница око Београда Б

39.888.889

4.696.777.056

Први датум отплате главнице

16.02.2019.

Последњи датум отплате главнице

16.02.2043.

Рата главнице за 2019. год.

555.556 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2.19

EIB – Град Београд – Мост на Сави А

59.265.093

6.978.257.275

Први датум отплате главнице

15.10.2015.

Последњи датум отплате главнице

15.04.2037.

Рата главнице за 2019. год.

3.414.634 EUR

Каматна стопа

фиксна/варијабилна

по траншама

2.20

EIB – Град Београд – Мост на Сави Б

81.812.718

9.633.161.168

Први датум отплате главнице

18.04.2017.

Последњи датум отплате главнице

15.04.2042.

Рата главнице за 2019. год.

3.564.613 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2

Укупно

650.354.489

76.576.964.763

KfW

3.1

KfW 3 – ЈП „Електропривреда Србије” – Рехабилитација ХЕ Бајина Башта

3.000.000

353.239.500

Први датум отплате главнице

30.12.2010.

Последњи датум отплате главнице

30.06.2020.

Рата главнице за 2019. год.

3.000.000 EUR

Каматна стопа

0,75%

3.2

KfW 4 – ЈП „Електропривреда Србије” – Мере заштите животне средине у термоелектранама на лигнит

2.327.363

274.038.847

Први датум отплате главнице

30.06.2013.

Последњи датум отплате главнице

30.12.2019.

Рата главнице за 2019. год.

4.428.379 EUR

Каматна стопа

KfW стопа + 1,75%

3.3

KfW 5 – ЈП „Електропривреда Србије” – Ревитализација ХЕ Зворник

49.634.092

5.844.240.637

Први датум отплате главнице

30.12.2018.

Последњи датум отплате главнице

30.06.2025.

Рата главнице за 2019. год.

10.000.000 EUR

Каматна стопа

KfW стопа – 0,50%

3.4

KfW 6 – ЈП „Електропривреда Србије” – Пројекат енергетске ефикасности путем еколошког управљања квалитетом угља у РБ Колубара

49.615.069

5.842.000.751

Први датум отплате главнице

30.12.2018.

Последњи датум отплате главнице

30.12.2024.

Рата главнице за 2019. год.

10.000.004 EUR

Каматна стопа

KfW стопа + 1,15%

3.5

KfW 7 – ЈП „Електропривреда Србије” – Модернизација система за отпепељивање ТЕ Никола Тесла A

146.748

17.279.082

Први датум отплате главнице

30.06.2022.

Последњи датум отплате главнице

30.12.2028.

Рата главнице за 2019. год.

0 EUR

Каматна стопа

0,80%

3.6

KfW – АД „Електромрежа Србије” – Регионални програм за енергетску ефикасност у преносном систему

0

0

Први датум отплате главнице

30.06.2020.

Последњи датум отплате главнице

30.06.2029.

Рата главнице за 2019. год.

0 EUR

Каматна стопа

0,80%

3.7.

KfW – ЈП „Електропривреда Србије” – Пројекат обновљиви извори енергије – Ветропарк Костолац

0

0

Први датум отплате главнице

30.12.2021.

Последњи датум отплате главнице

30.12.2032.

Рата главнице за 2019. год.

0 EUR

Каматна стопа

0,85%

3

Укупно

104.723.272

12.330.798.817

ЕУРОФИМА

4.1

Еурофима 2771 – AД „Железнице Србије”

38.878.852

4.577.848.800

Први датум отплате главнице

11.08.2020.

Последњи датум отплате главнице

07.10.2022.

Рата главнице за 2019. год.

0 CHF

Каматна стопа

фиксна по траншама

4

Укупно

38.878.852

4.577.848.800

Остали кредитори

5.1

Влада Пољске – ЈП „Електропривреда Србије” – Обнова електропривреде Србије

5.443.599

640.964.786

Први датум отплате главнице

15.12.2005.

Последњи датум отплате главнице

15.06.2024.

Рата главнице за 2019. год.

3.135.195 USD

Каматна стопа

0,75%

5.2

IDA–4090–YF– JП „Електропривреда Србије” – Програм енергетске заједнице Југоисточне Европе – Пројекат за Србију

8.727.848

1.027.673.595

Први датум отплате главнице

15.09.2015.

Последњи датум отплате главнице

15.03.2025.

Рата главнице за 2019. год.

1.179.885 SDR

Каматна стопа

0,75 % трошкови сервисирања

5.3

IDA–4090–YF – АД „Електромрежа Србије” – Програм енергетске заједнице Југоисточне Европе – Пројекат за Србију

1.092.172

128.599.393

Први датум отплате главнице

15.09.2015.

Последњи датум отплате главнице

15.03.2025.

Рата главнице за 2019. год.

147.647 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови сервисирања

5.4

Давање гаранције Републике Србије за обавезе ЈП „Југоимпорт” – СДПР по основу извозног посла са Министарством одбране НДР Алжир

13.152.300

1.548.637.345

Први датум отплате главнице

-

Последњи датум отплате главнице

-

Рата главнице за 2019. год.

-

Каматна стопа

-

5.5

JICA – ЈП „Електропривреда Србије” – Пројекат за изградњу постројења за одсумпоравање за ТЕ „Никола Тесла”

47.502.542

5.593.258.045

Први датум отплате главнице

20.11.2016.

Последњи датум отплате главнице

20.11.2026.

Рата главнице за 2019. год.

111.790.000 JPY

Каматна стопа

0,60% и 0,01%

5.6

Кувајтски фонд за арапски економски развој – AД „Железнице Србије”– Пројекат железничка станица Београд центар

25.872.463

3.046.391.965

Први датум отплате главнице

01.02.2018.

Последњи датум отплате главнице

01.08.2031.

Рата главнице за 2019. год.

714.000 KWD

Каматна стопа

3,00 % + 0,50% административни трошкови

5

Укупно остали кредитори

101.790.924

11.985.525.129

УКУПНО ИНДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ – СПОЉНИ ДУГ

1.325.670.450

156.093.055.970

УКУПНО ИНДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ (спољни + унутрашњи)

1.512.530.243

178.095.142.828

УКУПНО УНУТРАШЊИ ДУГ (директне + индиректне обавезе) 

9.948.891.009

1.171.447.095.295

УКУПНО СПОЉНИ ДУГ (директне + индиректне обавезе) 

13.900.029.322

1.636.679.803.010

УКУПНО СТАЊЕ ДУГА

23.848.920.331

2.808.126.898.305

 

* Према Уговору о новацији

1Службени гласник РС, број 72/2019

 

Члан 4.

Средства за суфинансирање и предфинансирање пројеката у оквиру Инструмента за претприступну помоћ Европске уније у 2019. години утврђена су у Посебном делу овог закона и односе се на следеће пројекте:

ИПА година

Назив пројекта

Назив корисника

суфинансирање/ предфинансирање

Средства Европске уније

ИПА 2008 прва компонента

ИПА 2008 – Подршка увођењу децентрализованог система управљања фондовима ЕУ

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

30.828.000

 

ИПА 2008 прва компонента укупно

30.828.000

 

ИПА 2010 прва компонента

ИПА 2010 – Подршка општинама у Републици Србији у припреми и спровођењу инфраструктурних пројеката (МИСП 2010)

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

199.954.000

 

ИПА 2010 прва компонента укупно

199.954.000

 

ИПА 2013

ИПА 2013 – Пољопривреда и рурални развој

УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ

3.644.000

4.552.000

ИПА 2013 – Енергетски сектор

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

19.002.000

49.372.000

ИПА 2013 – Подршка за модернизацију управе царина и унапређење управљања границом

УПРАВА ЦАРИНА

49.362.000

73.575.000

ИПА 2013 – Сектор правосуђа

ПРАВОСУДНА АКАДЕМИЈА

2.827.000

9.180.000

УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

19.418.000

91.885.000

ИПА 2013 – Реформа јавне управе

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

8.355.000

46.317.000

УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

20.576.000

67.339.000

ИПА 2013 – Превенција и борба против корупције

АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

2.069.000

13.097.000

ИПА 2013 – Животна средина и климатске промене

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

83.465.000

227.423.000

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

2.773.000

9.074.000

ИПА 2013 – Сектор саобраћаја

ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ

279.816.000

307.051.000

ИПА 2013 – Сектор унутрашњих послова

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ

15.506.000

50.743.000

КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

720.000

4.560.000

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

3.818.000

24.477.000

ИПА 2013 – Развој приватног сектора

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

7.483.000

14.336.000

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

15.498.000

35.970.000

ИПА 2013 – Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 – 2020

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

1.391.000

4.554.000

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

66.942.000

241.231.000

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

688.000

2.250.000

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

1.353.000

4.427.000

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

559.000

4.565.000

УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА

15.825.000

51.791.000

УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА

2.477.000

14.236.000

УПРАВА ЦАРИНА

844.000

2.758.000

ИПА 2013 – ПРОГРЕС

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

18.776.000

95.296.000

ИПА 2013 – Друштвени развој

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

64.381.000

146.216.000

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

38.750.000

126.814.000

ИПА 2013 – Друштвени развој 2

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

29.665.000

97.083.000

ИПА 2013 – Развој приватног сектора 2

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

18.224.000

65.498.000

ИПА 2013 – Даљи развој заштите потрошача у Србији

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

5.860.000

25.479.000

ИПА 2013 – Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 – 2020 – неалоцирана средства

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

5.893.000

68.587.000

ИПА 2013 укупно

805.960.000

1.979.736.000

ИПА 2014

ИПА 2014 – Сектор унутрашњих послова

КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

35.879.000

43.982.000

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

1.881.000

75.228.000

УПРАВА ЦАРИНА

38.587.000

34.947.000

ИПА 2014 – Реформа јавне управе

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

678.000

20.900.000

ИПА 2014 – Сектор конкурентности

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

8.580.000

28.080.000

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

595.000

59.125.000

ИПА 2014 – Сектор подршке запошљавању младих и активној инклузији

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

8.184.000

26.784.000

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

21.007.000

222.659.000

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

15.220.000

 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

573.000

 

ИПА 2014 – Сектор целоживотног учења

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

1.429.000

57.137.000

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

2.260.000

90.400.000

ИПА 2014 – Енергетски сектор

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

7.920.000

25.920.000

ИПА 2014 – Унутрашњи послови

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ

13.293.000

 

КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

26.705.000

 

ИПА 2014 – Подршка за учешће у програмима ЕУ – COSME

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

103.000.000

 

ИПА 2014 – Помоћ европским интеграцијама – неалоцирана средства

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

781.000

31.386.000

УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА

95.000

3.840.000

ИПА 2014 – Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 – 2020 неалоцирана средства

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1.104.000

94.512.000

ИПА 2014 – Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 – 2020

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

180.000

18.000.000

Неалоцирана средства ИПА 2014 – Пољопривреда и рурални развој

УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ

1.661.000

166.031.000

ИПА 2014 – Помоћ приступању ЕУ

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

216.000

8.640.000

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

960.000

38.400.000

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

993.000

39.712.000

ИПА 2014 укупно

291.781.000

1.085.683.000

ИПА прекогранична сарадња

ИПА програм прекограничне сарадње Бугарска – Србија – техничка помоћ

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

21.000.000

22.780.000

ИПА програм прекограничне сарадње Румунија – Србија – техничка помоћ

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

30.590.000

29.862.000

ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска– Србија – техничка помоћ

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

15.320.000

13.120.000

ИПА програм прекограничне сарадње Хрватска– Србија – техничка помоћ

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

16.780.000

13.220.000

ИПА програм прекограничне сарадње Србија – Црна Гора – техничка помоћ 2007-2013

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

 

205.000

Транснационални програм Дунав – техничка помоћ

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

15.640.000

9.170.000

Јадранско Јонски транснационални програм – техничка помоћ

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

3.720.000

4.265.000

ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска– Србија

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

5.759.000

 

Транснационални програм Дунав 2014-2020

ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ

5.210.000

4.200.000

ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

1.000.000

 

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

5.790.000

 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

6.400.000

 

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ

 

813.000

РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

 

2.096.000

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

968.000

 

ИПА програм прекограничне сарадње Србија – Црна Гора и Србија – Босна и Херцеговина – техничка помоћ 2014-2020

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

1.210.000

35.026.000

ИПА програм прекограничне сарадње Србија – Македонија – техничка помоћ 2016-2020

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

830.000

8.670.000

ИПА прекогранична сарадња – Фокална тачка – подршка управљању макрорегионалне стратегије за Јадранско-јонски регион

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

12.561.000

8.550.000

ИПА прекогранична сарадња – Јачање капацитета румунских и српских власти за реаговање у случајевима поплава и земљотреса

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

57.647.000

135.063.000

Програм „Intereg” IPA – CBC Румунија – Србија

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

62.903.000

18.480.000

ИПА 2011 – Програм прекограничне сарадње Србија – Хрватска, Прекогранична XBIT – ИТ мрежа за конкурентност, иновативност и предузетништво

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

1.545.000

314.000

ИПА прекогранична сарадња укупно

264.873.000

305.834.000

ИПА чланарине

ИПА Подршка за учешће у програмима ЕУ

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ СА ЦИВИЛНИМ ДРУШТВОМ

7.001.000

 

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

780.000

31.200.000

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

26.000.000

 

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

58.682.000

4.255.000

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

1.766.686.000

 

ПОРЕСКА УПРАВА

12.000.000

11.000.000

УПРАВА ЦАРИНА

15.750.000

15.000.000

ИПА чланарине укупно

1.886.899.000

61.455.000

ИПА 2015

ИПА 2015 Саобраћај

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

33.380.000

393.279.000

ИПА 2015 укупно

33.380.000

393.279.000

ИПА 2016

ИПА 2016 – Подршка европским интеграцијама

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ

21.000.000

105.691.000

ИПА 2016 – Подршка у форми твининг пројекта

КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

946.000

37.824.000

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

1.487.000

35.460.000

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

 

115.881.000

ИПА 2016 укупно

23.433.000

294.856.000

ИПА 2018

ИПА 2018 – Национални програм

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ

20.700.000

52.169.000

ИПА 2018 укупно

20.700.000

52.169.000

укупно

3.557.808.000

4.173.012.000

*Службени гласник РС, број 72/2019

Члан 5.

Преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године:

Раздео

Глава

Назив организације

Програм

Пројекат

Назив пројекта

2019

2020

2021

3

3.24

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ

0614

5001

Одржавање софтверских лиценци

1.397.800.000

1.400.000.000

1.400.000.000

5002

Успостављање ЦЕРТ-а

25.001.000

80.000.000

0

5003

Имплементација електронских регистара органа и организација јавне управе и људских ресурса у систему јавне управе

255.800.000

300.990.000

79.000.000

5004

Успостављање Дата центра за регистре, „Backup” центар и „Disaster Recovery”

194.600.000

197.171.000

269.341.000

5005

Имплементација „Oracle” технологије

718.343.000

720.100.000

0

5006

Изградња Дата центра у Крагујевцу

1.200.000.000

2.400.000.000

0

5008

Специјализована платформа за сигурну размену званичних електронских докумената између органа државне управе

1.000

720.000.000

0

5009

Интегрални „CRM”, „TICKETING” и мултиканални комуникациони систем

1.000

420.000.000

0

5010

Софтверско решење за обраду и чување електронских фактура

1.000

420.000.000

0

УКУПНО ВЛАДА

3.791.547.000

6.658.261.000

1.748.341.000

15

 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

1407

5002

Подизање капацитета Сектора за ванредне ситуације у циљу адекватног реаговања у ванредним ситуацијама

200.000.000

500.000.000

0

5003

Изградња и адаптација објеката Сектора за ванредне ситуације

450.000.000

400.000.000

0

5004

Подизање капацитета Сектора за ванредне ситуације у циљу адекватног реаговања у ванредним ситуацијама у периоду 2019-2021

201.763.000

852.000.000

818.000.000

1408

5002

Подизање логистичког специјално – техничког капацитета организационих јединица Министарства унутрашњих послова

375.000.000

350.000.000

0

5003

Подизање телекомуникационих капацитета Министарства унутрашњих послова

275.000.000

200.000.000

0

5004

Надоградња информатичког система Министарства унутрашњих послова

150.000.000

150.000.000

0

5005

Изградња полицијских станица и комплекса централног депоа за потребе Министарства унутрашњих послова

60.000.000

70.000.000

0

5006

Обнављање опреме-машина за персонализацију и паковање ИД докумената

50.000.000

110.000.000

45.000.000

5007

Успостављање система обједињених комуникација

1.000

50.000.000

100.000.000

5008

Повећање информатичких капацитета за обављање пословних процеса у Министарству унутрашњих послова

80.000.000

100.000.000

120.000.000

5009

Унапређење ИКТ капацитета за потребе оперативног рада Дирекције полиције

50.000.000

320.000.000

350.000.000

1409

5001

Видео надзор у саобраћају – Фаза II

2.488.000.000

1.617.200.000

0

5004

Јачање материјално техничких капацитета неопходних за рад саобраћајне полиције

175.000.000

0

0

5005

Осавремењивање возног парка МУП-а

850.000.000

0

0

5007

Јачање оперативно – техничких капацитета криминалистичке полиције

250.000.000

200.000.000

0

5008

Реконструкција базе специјалне и посебних јединица Министарства унутрашњих послова, наставних центара и објеката подручних полицијских управа

350.000.000

300.000.000

0

5009

Занављање и модернизација флоте Хеликоптерске јединице

2.650.000.000

4.000.000.000

3.400.000.000

5010

Изградња и реконструкција објеката Дирекције полиције и наставних центара

300.000.000

450.000.000

750.000.000

5011

Обезбеђивање техничке и оперативне инфраструктуре у циљу проширења капацитета неопходних за рад организационих јединица Дирекције полиције

1.000

50.000.000

100.000.000

5012

Ремонт и модернизација возила за посебне намене

50.000.000

50.000.000

50.000.000

5013

Јачање оперативних капацитета Министарства унутрашњих послова

50.000.000

150.000.000

200.000.000

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

9.054.765.000

9.919.200.000

5.933.000.000

15.1

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

1407

5001

Заштита и спасавање грађана, добара, имовине и животне средине Републике Србије од последица ванредних ситуација

500.000.000

0

0

УКУПНО МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

9.554.765.000

9.919.200.000

5.933.000.000

16

 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

0702

5001

Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних пројеката

6.769.403.000

11.661.731.000

12.910.000.000

2301

5014

Регистар запослених

390.000.000

496.000.000

0

5015

Интегрисани комуникациони систем

230.000.000

100.000.000

0

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

7.389.403.000

12.257.731.000

12.910.000.000

16.1

УПРАВА ЦАРИНА

2303

5001

Изградња граничног прелаза Гостун

541.437.000

226.404.000

0

5006

Изградња граничног прелаза Сот

75.900.000

0

0

5008

Изградња комплекса царинске испоставе при ГП Градина

130.500.000

268.000.000

0

УПРАВА ЦАРИНА

747.837.000

494.404.000

0

16.2

ПОРЕСКА УПРАВА

2302

5001

Модернизација информационог система Пореске управe

241.208.000

467.208.000

467.208.000

5002

Куповина пословног простора за потребе филијале Ниш

226.000.000

0

0

ПОРЕСКА УПРАВА

467.208.000

467.208.000

467.208.000

16.3

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

2301

5002

Проширење и технолошко унапређење капацитета у циљу ефикаснијег пословања

60.000.000

260.000.000

260.000.000

5005

Унапређење аутоматизације пословних процеса

175.000.000

150.000.000

150.000.000

5006

Централни регистар фактура

80.000.000

0

0

5008

Резервна и „бекап” локација

10.000.000

147.461.000

174.588.000

5009

Централизовани обрачун зарада

42.000.000

90.000.000

90.000.000

5012

Е – фактуре

430.000.000

0

0

5013

Праћење извршења Јединица локалне самоуправе – ЈЛС

245.000.000

0

0

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

1.042.000.000

647.461.000

674.588.000

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

9.646.448.000

13.866.804.000

14.051.796.000

17

17.1

ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНА ПРЕДСТАВНИШТВА

0302

5001

Изградња ДКП-a у Канбери (Аустралија)

80.000.000

32.000.000

0

5002

Прибављање непокретности за потребе ДКП-а РС у Скопљу (Северна Македонија)

48.000.000

0

0

УКУПНО МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА

128.000.000

32.000.000

0

22

 

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

0702

5002

М 1.11 Крагујевац-Баточина

446.000.000

400.000.000

0

5003

Изградња аутопута Е-763 Обреновац-Љиг

12.440.897.000

360.000.000

0

5008

Брза саобраћајница Iб реда Нови Сад-Рума

22.000.000

0

0

5010

Израда Идејног решења иновације комплекса ТПС Земун, Идејног пројекта, Студије оправданости, Студије о процени утицаја на животну средину и Главног пројекта I фазе наставка изградње ТПС Земун

19.440.000

0

0

5011

Израда Генералног пројекта робно-транспортног центра и Студије оправданости, Идејног и Главног пројекта контејнерског терминала у Макишу

0

25.000.000

0

5012

Израда Студије оправданости са Идејним пројектом и Главног пројекта за денивелацију укрштаја железничке пруге бр.5 Београд-Шид-државна граница и државног пута IIb реда број 319 на км 20+993, у Батајници

0

6.202.000

0

5013

Израда Идејног решења и Главног пројекта измештања пута Београд-Сремчица у Железнику

0

5.113.000

0

5015

Пројекат мађарско – српске железнице

3.470.000.000

9.675.000.000

11.706.000.000

5017

Извођење дела радова на изградњи аутопута Е-75, деоница: ГП Келебија-петља Суботица Југ

1.730.000.000

0

0

5018

Изградња аутопута Е-763, деоница Сурчин-Обреновац

5.500.000.000

1.013.714.000

0

5019

Изградња београдске обилазнице на аутопуту E-70/E-75, деоница: Мост преко реке Саве код Остружнице-Бубањ Поток (сектори 4, 5 и 6)

6.170.000.000

6.757.365.000

7.175.772.000

5020

Изградња аутопута Е-80, деонице: Просек-Црвена Река и Чифлик-Пирот и аутопута Е-75, деонице Грделица-Царичина Долина и Царичина Долина– Владичин Хан

1.468.687.000

0

0

5021

Изградња аутопута Е-75, деонице: Грабовница-Грделица и Владичин Хан-Доњи Нерадовац и изградња аутопута Е-80 деонице: Ниш-Димитровград и обилазница око Димитровграда

1.420.781.000

0

0

5022

Изградња аутопута Е-80, деонице: Црвена Река-Чифлик и Пирот (исток)-Димитровград и Паралелни некомерцијални пут Бела Паланка – Пирот (Запад)

1.000.000.000

2.000.000.000

1.000.000.000

5023

Рехабилитација путева и унапређење безбедности саобраћаја

2.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

5025

Изградња железничке инфраструктуре и набавка дизел моторних возова

7.809.402.000

1.000.000.000

3.000.000.000

5027

Реконструкција железничке пруге Ниш – Димитровград, деоница: Сићево – Станичење – Димитровград

150.000.000

2.400.000.000

1.400.000.000

5028

Изградња пруге Радинац – Смедерево – до нове Луке Смедерево

627.000.000

0

0

5029

Реконструкција старог моста на граничном прелазу Љубовија – Братунац

0

59.000.000

48.000.000

5030

Реконструкција моста на граничном прелазу – Каракај (Зворник)

0

250.000.000

100.000.000

5031

Реконструкција моста краља Александра на реци Дрини

0

100.000.000

56.000.000

5032

Реконструкција моста на граничном прелазу – Шепак

0

250.000.000

100.000.000

5033

Реконструкција моста на граничном прелазу – Скелани (Бајина Башта)

0

213.000.000

300.000.000

5034

Изградња аутопута Е-763, деоница: Прељина – Пожега

3.300.000.000

3.800.000.000

6.360.000.000

5035

Изградња аутопута Е-761, деоница: Појате – Прељина

15.000.000.000

9.396.044.000

9.369.044.000

5036

Изградња станова за припаднике снага безбедности

23.501.000

0

0

5038

Адаптација бродске преводнице у саставу ХЕПС „Ђердап 1”

1.043.450.000

1.695.750.000

0

5039

Имплементација система хидро-метео станица и система надзора клиренса мостова

29.750.000

297.500.000

297.500.000

5040

Успостављање VTS и VHF радио-телефонског система на унутрашњим водним путевима Републике Србије

169.243.000

244.000.000

304.000.000

5041

Проширење капацитета терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево

75.000.000

1.604.503.000

1.069.669.000

5042

Вађење потонуле немачке флоте из Другог светског рата

0

180.000.000

0

5043

Изградња аутопута Е-761 Београд-Сарајево

1.950.000.000

6.908.000.000

4.500.000.000

5044

Реконструкција државног пута IIа реда, број 203, Нови Пазар – Тутин

1.350.000.000

3.000.000.000

500.000.000

5045

Изградња саобраћајнице Рума – Шабац – Лозница

600.000.000

1.300.000.000

4.000.000.000

5046

Реализација пројеката железничке инфраструктуре

100.000.000

5.450.000.000

5.450.000.000

5048

Изградња аутопута Е-763, деоница: Нови Београд-Сурчин

100.000.000

3.221.515.000

3.221.515.000

5050

Изградња аутопута Ниш-Мердаре, деоница: Ниш-Плочник

0

4.000.000.000

4.000.000.000

5051

Хидротехнички и багерски радови на критичним секторима за пловидбу на реци Сави

61.000.000

225.700.000

518.500.000

5052

Изградња постројења за пречишћавање воде за пиће у Кикинди – Фаза II

0

144.000.000

288.000.000

5053

Изградња станичне зграде железничке станице Београд Центар

1.000

1.300.000.000

0

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

68.076.152.000

70.281.406.000

67.764.000.000

23

 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

1602

5006

Набавка неопходне опреме за функционисање правосудних органа

203.001.000

250.001.000

290.301.000

5007

Реконструкција и адаптација објекта „ПАЛАТА ПРАВДЕ” у Београду

1.190.648.000

100.000.000

100.000.000

5009

Решавање смештајно-техничких услова правосудних органа у Нишу

50.000.000

400.000.000

250.000.000

5010

Унапређење смештајно-техничких услова рада правосудних органа

100.001.000

195.067.000

237.597.000

5011

Решавање смештајно-техничких услова правосудних органа у Крагујевцу

950.000.000

845.000.000

639.700.000

5027

Зграда правосудних органа у улици Устаничка Београд

15.000.000

30.001.000

30.000.000

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

2.508.650.000

1.820.069.000

1.547.598.000

23.1

УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

1607

5001

Израда пројектно-техничких документација за нове објекте и објекте које треба реконструисати

24.940.000

30.800.000

50.000.000

5003

Адаптација притвореничких блокова у Окружном затвору Београд

52.100.000

42.000.000

86.000.000

5006

Изградња новог затвора у Крагујевцу

20.491.000

152.000.000

212.680.000

5007

Казнено-поправни завод Падинска скела

1.000.000

28.000.000

0

5008

Реконструкција смештајних капацитета по заводима у оквиру Управе за извршење кривичних санкција

70.200.000

102.000.000

153.000.000

5009

КПЗ зa жeнe у Пoжaрeвцу, изгрaдњa и рeкoнструкциja oбjeкaтa

49.000.000

0

0

5010

Изградња и реконструкција смештајних капацитета у КПЗ Пожаревац-Забела

346.083.000

386.000.000

205.000.000

5011

Радови на изградњи новог павиљона у КПЗ Сремска Митровица

91.000.000

102.000.000

205.000.000

5012

Изградња комплекса затвореног типа у ОЗ Лесковац

518.310.000

51.000.000

0

5014

Изградња смештајних капацитета затвореног типа

0

10.000.000

250.000.000

УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

1.173.124.000

903.800.000

1.161.680.000

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

3.681.774.000

2.723.869.000

2.709.278.000

24

24.4

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

0401

5001

Изградња система за наводњавање – прва фаза

467.562.000

1.178.479.000

1.178.654.000

24.5

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

0401

5002

Брана са акумулацијом „СТУБО-РОВНИ” Ваљево

51.409.000

0

0

5003

Брана са акумулацијом „АРИЉЕ” профил „СВРАЧКОВО” Ариље

400.000.000

501.409.000

701.409.000

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

451.409.000

501.409.000

701.409.000

24.9

ДИРЕКЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНЕ РЕФЕРЕНТНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ

0109

5001

Успостављање лабораторије за утврђивање квалитета сировог млека и безбедности хране

35.000.000

0

0

5002

Изградња карантинског стакленика за потребе фитосанитарне лабораторије

14.848.000

0

0

5003

Унапређење енергетске ефикасности лабораторије

3.000.000

7.000.000

0

ДИРЕКЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНЕ РЕФЕРЕНТНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ

52.848.000

7.000.000

0

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

971.819.000

1.686.888.000

1.880.063.000

25

 

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0406

5002

Изградња главног колектора за ППОВ Лесковац

189.657.000

274.000.000

0

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

189.657.000

274.000.000

0

26

 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

0201

5002

Научно технолошки парк у Новом Саду

1.000.000

440.000.000

240.000.000

2001

5001

Изградња Образовно-истраживачког центра у Белој Цркви

4.500.000

143.400.000

86.569.000

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

5.500.000

583.400.000

326.569.000

28

28.2

УПРАВА ЗА РЕЗЕРВЕ ЕНЕРГЕНАТА

2403

5001

Изградња резервоара у складишту деривата нафте у Смедереву

1.000

100.000.000

625.000.000

УКУПНО МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

1.000

100.000.000

625.000.000

29

29.1

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

1202

5003

Реконструкција и доградња Музеја наивне и маргиналне уметности у Јагодини

88.500.000

250.903.000

0

УКУПНО МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

88.500.000

250.903.000

0

31

31.1

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТА

1303

5003

Национални тренинг центар за шест спортова – Мултифункционална дворана у Кошутњаку

432.000.000

648.000.000

648.000.000

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

432.000.000

648.000.000

648.000.000

32

 

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

1507

5001

Изградња гондоле у Београду

24.000.000

838.000.000

0

32.1

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА

0703

5001

Развој информационо-комуникационе инфраструктуре у основним и средњим школама у РС – „Повезане школе”

361.716.000

0

0

5003

Развој информационо – комуникационе инфраструктуре у основним и средњим школама у РС – „Повезане школе” – Фаза II

20.000.000

2.090.000.000

2.090.000.000

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА

381.716.000

2.090.000.000

2.090.000.000

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

405.716.000

2.928.000.000

2.090.000.000

33

 

БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА

1405

5001

Капитални пројекти Безбедносно-информативне агенције

389.000.000

290.000.000

100.000.000

УКУПНО БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА

389.000.000

290.000.000

100.000.000

40

 

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

0605

5001

Изградња граничног прелаза Ватин

0

147.589.000

0

5002

Изградња граничног прелаза Бајина Башта

127.600.000

140.200.000

0

УКУПНО РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

127.600.000

287.789.000

0

44

 

СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ

0201

5001

Дигитализација културне, уметничке, историјске и научне баштине Републике Србије

61.500.000

61.500.000

0

УКУПНО СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ

61.500.000

61.500.000

0

52

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

0606

5007

Реконструкција виле у Улици кнеза Александра Карађорђевића 75

15.000.000

0

0

5008

Реконструкција комплекса виле „МИР”

38.000.000

0

0

УКУПНО УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

53.000.000

0

0

54

 

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ

2401

5001

Складиште нафтних деривата „Пожега” у Пожеги

150.000.000

150.000.000

0

УКУПНО РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ

150.000.000

150.000.000

0

УКУПНО

97.752.979.000

110.742.020.000

97.876.047.000

*Службени гласник РС, број 72/2019

Члан 6.

У оквиру Раздела 21 – Министарство привреде, Програм 1510 – Привлачење инвестиција, Функција 410 – Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада, Програмска активност/Пројекат 0003 – Улагања од посебног значаја, планирана су средства за измирење обавеза по уговорима ради подстицања инвестиција у привреди, и то:

– у 2019. години у износу до 11.799.023.000 динара;

– у 2020. години у износу до 15.317.462.000 динара;

– у 2021. години у износу до 15.400.000.000 динара.

У оквиру опредељених износа средстава у ставу 1. овог члана извршавају се преузете, а неизмирене обавезе из претходних година, укључујући и обавезе које ће се преузимати у наведеним годинама, у складу са законом који уређује улагања и законом који уређује опште услове и поступак контроле државне помоћи, које доспевају на плаћање у тим годинама.

Уколико се обавезе преузимају и по истеку три фискалне године, укупан износ тих обавеза за сваку годину не може бити већи од износа опредељеног за 2019. годину.

*Службени гласник РС, број 72/2019

Члан 7.

Буџету Аутономне покрајинe Војводине припада:

– део прихода од пореза на доходак грађана – пореза на зараде, у висини од 18,0% од износа оствареног на територији Аутономне покрајине Војводине;

– део прихода од пореза на добит правних лица, у висини од 42,7% од износа оствареног на територији Аутономне покрајине Војводине.

Буџету Аутономне покрајине Војводине обезбеђују се трансфери из буџета Републике Србије, и то:

– трансфери за поверене послове у складу са законом којим се утврђују надлежности Аутономне покрајине Војводине;

– наменски трансфери за финансирање расхода за запослене у образовању на територији Аутономне покрајине Војводине, у износима утврђеним овим законом;

– наменски и ненаменски трансфери јединицама локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине, у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе;

– наменски капитални трансфери за пројекте које утврди Влада.

Средства за плате за запослене у образовању на територији Аутономне покрајине Војводине из става 2. алинеја 2. овог члана исплаћују се у висини и по динамици коју утврђује Влада.

Буџет Аутономне покрајине Војводине исплаћује плате из става 2. алинеја 2. овог члана наредног дана од дана пријема средстава за ове намене на рачун.

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 8.

Укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга, у износу од 2.015.895.751.000 динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и програмима и исказују у колони 8.

*Службени гласник РС, број 72/2019

III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 9.

На основу чл. 8. и 41. Закона о платама државних службеника и намештеника (,,Службени гласник РС”, бр. 62/06, 63/06 – исправка, 115/06 – исправка, 101/07, 99/10, 108/13, 99/14 и 95/18) и посебних фискалних правила утврђених законом којим се уређује буџетски систем, овим законом утврђује се основица за обрачун и исплату плата:

– за запослене у Пореској управи и Управи царина утврђује се, почев од плате за јануар 2019. године, основица за обрачун и исплату плата у нето износу од 20.410,39 динара са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање, а од плате за новембар 2019. године утврђује се основица за обрачун и исплату плата у нето износу од 22.043,22 динара са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање;

– за државне службенике и намештенике у Министарству унутрашњих послова и Министарству одбране утврђује се, почев од плате за јануар 2019. године, основица за обрачун и исплату плата у нето износу од 21.529,67 динара са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање, а од плате за новембар 2019. године утврђује се основица за обрачун и исплату плата у нето износу од 23.467,34 динара са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање;

– за државне службенике и намештенике у заводима за извршење кривичних санкција и у судовима и тужилаштвима који су основани у складу са Законом о уређењу судова („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11 – др. закон, 78/11 – др. закон, 101/11, 101/13, 40/15 – др. закон, 106/15, 13/16, 108/16, 113/17, 65/18 – УС, 87/18 и 88/18 – УС) и Законом о јавном тужилаштву („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 – др. закон, 101/11, 38/12 – УС, 121/12, 101/13, 111/14 – УС, 117/14, 106/15 и 63/16 – УС) утврђује се, почев од плате за јануар 2019. године, основица за обрачун и исплату плата у нето износу од 21.134,63 динара са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање, а од плате за новембар 2019. године утврђује се основица за обрачун и исплату плата у нето износу од 23.036,75 динара са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање;

– за државне службенике и намештенике у судовима и тужилаштвима који у складу са посебним законом остварују право на плату у дуплом износу утврђује се, почев од плате за јануар 2019. године, основица за обрачун и исплату плата у нето износу од 19.213,29 динара са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање, а од плате за новембар 2019. године утврђује се основица за обрачун и исплату плата у нето износу од 20.942,49 динара са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање;

– за државне службенике и намештенике у Високом савету судства, Државном већу тужилаца и Државном правобранилаштву утврђује се, почев од плате за јануар 2019. године, основица за обрачун и исплату плата у нето износу од 20.173,96 динара са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање, а од плате за новембар 2019. године утврђује се основица за обрачун и исплату плата у нето износу од 21.787,88 динара са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање;

– за државне службенике и намештенике у Уставном суду утврђује се, почев од плате за јануар 2019. године, основица за обрачун и исплату плата у нето износу од 20.173,96 динара са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање, а од плате за новембар 2019. године утврђује се основица за обрачун и исплату плата у нето износу од 21.989,62 динара са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање;

– за функционере чија се плата према посебном закону директно или индиректно одређује према плати државних службеника на положају утврђује се, почев од плате за јануар 2019. године, основица за обрачун и исплату плата у нето износу од 18.298,38 динара са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање, а од плате за новембар 2019. године утврђује се основица за обрачун и исплату плата у нето износу од 19.762,25 динара са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање;

– за функционере чија се плата према посебном закону директно или индиректно одређује према плати судија утврђује се, почев од плате за јануар 2019. године, основица за обрачун и исплату плата у нето износу од 31.924,38 динара са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање, а од плате за новембар 2019. године утврђује се основица за обрачун и исплату плата у нето износу од 34.478,33 динара са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање;

– за државне службенике и намештенике, којима основица није утврђена у алинејама 1–6. овог става утврђује се, почев од плате за јануар 2019. године, основица за обрачун и исплату плата у нето износу од 19.213,29 динара са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање, а од плате за новембар 2019. године утврђује се основица за обрачун и исплату плата у нето износу од 20.750,35 динара са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање.

На основу члана 37. став 4. Закона о судијама (,,Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09 – УС, 104/09, 101/10, 8/12 – УС, 121/12, 124/12 – УС, 101/13, 108/13 – др. закон, 111/14 – УС, 117/14, 40/15, 63/15 – УС, 106/15, 63/16 – УС и 47/17) и члана 69. став 3. Закона о јавном тужилаштву (,,Службени гласник РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 – др. закон, 101/11, 38/12 – УС, 121/12, 101/13, 111/14 – УС, 117/14, 106/15 и 63/16 – УС), утврђује се, почев од плате за јануар 2019. године, основица за обрачун и исплату плата судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца у нето износу од 33.520,60 динара са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање, а од плате за новембар 2019. године утврђује се основица за обрачун и исплату плата у нето износу од 36.537,45 динара са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање.

У 2019. години основица из става 2. овог члана у делу који се односи на судије исплаћиваће се: 70% из извора 01 – Општи приходи и примања буџета, а 30% из прихода остварених по основу наплате судских такси које припадају правосудним органима.

На основу члана 20а став 4. Закона о Уставном суду (,,Службени гласник РС”, бр. 109/07, 99/11, 18/13 – УС, 40/15 – др. закон и 103/15), утврђује се, почев од плате за јануар 2019. године, основица за обрачун и исплату плата председника и судија Уставног суда у нето износу од 31.924,38 динара са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање, а од плате за новембар 2019. године утврђује се основица за обрачун и исплату плата у нето износу од 34.797,57 динара са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање.

*Службени гласник РС, број 72/2019

Члан 10.

Директни корисници средстава буџета Републике Србије дужни су да министарству надлежном за послове финансија достављају извештаје о расходима за запослене у 2019. години, као и појединачно за индиректне кориснике из њихове надлежности, обједињено на нивоу главе.

Министар надлежан за послове финансија ближе ће уредити начин и садржај извештавања из става 1. овог члана.

Члан 11.

На основу члана 48. став 4. Закона о платама државних службеника и намештеника („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 63/06 – исправка, 115/06 – исправка, 101/07, 99/10, 108/13 и 99/14) утврђује се проценат од укупног износа средстава за плате намењен за остварене резултате рада намештеника, и то 1% месечног платног фонда намештеника за месец који претходи месецу за који се исплаћује плата у коју се укључује додатак за остварене резултате рада намештеника, у складу са обезбеђеним средствима.

У 2019. години планирана су средства за напредовање државних службеника.

Члан 12.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним приходима и примањима буџета.

Ако се у току године приходи и примања буџета смање, расходи и издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Ако корисници буџетских средстава не остваре приходе и примања из других извора финансирања, расходи и издаци планирани по том основу неће се извршавати на терет општих прихода буџета.

Члан 13.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других извора прихода и примања, (који нису извор 01 – Општи приходи и примања буџета), обавезе може преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација.

Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених апропријација због извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе, односно продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор, односно предложити измену прописа који је основ за настанак и плаћање обавеза.

Члан 14.

Директни корисници буџетских средстава Републике Србије пре најављивања нових обавеза на начин прописан чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17) у систему извршења буџета морају да пријаве преузете, а неизвршене обавезе из претходне буџетске године.

Члан 15.

У извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање приоритет имају расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал.

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу комерцијалних трансакција измире у року утврђеном законом којим се уређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Уколико корисници средстава буџета Републике Србије у извршавању расхода и издатака поступе супротно ставу 2. овог члана, Влада, на предлог министарства надлежног за послове финансија – Одељења за буџетску инспекцију, може донети одлуку о обустави извршавања осталих апропријација утврђених овим законом за тог корисника.

Изузетно од става 3. овог члана, уколико јединица локалне самоуправе не обезбеди у буџету и не преноси средства основним и средњим школама за финансирање расхода у складу са законом којим се уређују основе система образовања и васпитања, због чега основна, односно средња школа не може да измири обавезе у року утврђеном законом којим се уређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, министар надлежан за послове финансија може привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде тој јединици локалне самоуправе.

Уколико корисници средстава буџета локалне власти у извршавању расхода и издатака поступе супротно ставу 2. овог члана, министар надлежан за послове финансија може привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица.

Члан 16.

Јавна предузећа и други облици организовања чији је оснивач Република Србија, дужни су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године део од најмање 50% добити, односно вишка прихода над расходима, а јавне агенције 100% добити, односно вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 2018. годину уплате у буџет Републике Србије, према динамици коју одреди министарство надлежно за послове финансија.

Привредна друштва чији је оснивач Република Србија или у којима Република Србија има учешће у власништву дужна су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године у буџет Републике Србије уплате најмање 50% сразмерног дела добити по завршном рачуну за 2018. годину, који у складу са законом који уређује привредна друштва припада Републици Србији као члану друштва.

Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, уз сагласност Владе, обавезу по основу уплате добити нема субјекат из ст. 1. и 2. овог члана који донесе одлуку да из добити покрије губитак, односно повећа капитал, а расположива ликвидна средства употреби за финансирање инвестиција.

Влада може одлучити да организација за обавезно социјално осигурање има обавезу да до одређеног рока одређени проценат нераспоређеног вишка прихода и примања, утврђеног у завршним рачунима из претходних година, уплати у буџет Републике Србије.

Члан 17.

У складу са чланом 2. тачка 31), чланом 54. и чланом 56. став 4. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17) у буџетској 2019. години, неће се вршити обрачун и исплата поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда и бонуса, као и других примања из члана 120. став 1. тачка 4) Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – УС и 113/17), предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, и другим актима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава буџета Републике Србије, локалне власти и кориснике средстава организација за обавезно социјално осигурање, осим јубиларних награда за запослене и новчаних честитки за децу запослених.

У 2019. години не могу се исплаћивати запосленима код корисника буџетских средстава награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

Уколико јединице локалне самоуправе не обезбеде у буџету и не исплате јубиларне награде запосленима у основним и средњим школама који то право стичу у 2019. години, министар надлежан за послове финансија може, на предлог министарства надлежног за послове образовања, привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде, у износу неисплаћених јубиларних награда запосленима у основним и средњим школама из буџета јединице локалне самоуправе.

*Службени гласник РС, број 72/2019

Члан 18.

Накнаде за рад председника и чланова комисија и других сталних и привремених радних тела у јавном сектору не могу се повећавати у 2019. години.

Задужују се надлежни органи и корисници јавних средстава да преиспитају потребу постојања и висину накнада из става 1. овог члана, ради смањења издатака по овом основу и у том циљу иницирају измене закона, других прописа, општих и других аката којима је уређено плаћање ових накнада.

Директни и индиректни корисници средстава буџета Републике Србије могу формирати комисије и друга стална и привремена радна тела искључиво у складу са посебним законом, односно другим прописом, а чији задатак не може бити обављање текућих и послова из делокруга рада корисника буџетских средстава.

Члан 19.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава Републике Србије, буџета локалне власти, осим организација за обавезно социјално осигурање, који користе пословни простор и покретне ствари којима управљају други корисници јавних средстава, намирују само трошкове по том основу.

Уколико у случајевима из става 1. овог члана плаћање трошкова није могуће извршити на основу раздвојених рачуна, корисник који управља јавним средствима врши плаћање, а затим директни, односно индиректни корисник из става 1. овог члана врши одговарајућу рефундацију насталих расхода.

Рефундација из става 2. овог члана сматра се начином извршавања расхода у складу са Законом о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17).

Директни и индиректни корисници буџетских средстава Републике Србије користе пословни простор из става 1. овог члана, према плану коришћења који доноси Влада.

Члан 20.

Други корисници јавних средстава који користе пословни простор и покретне ствари којима управљају директни или индиректни корисници буџетских средстава Републике Србије, односно буџета локалне власти, плаћају настале трошкове, трошкове текућег и инвестиционог одржавања, односно закупа, у складу са критеријумима које прописује Влада, односно извршни орган локалне власти.

Члан 21.

Влада може да одлучи о отпису и/или претварању у капитал потраживања Републике Србије насталих по основу датих позајмица и плаћених обавеза по основу издатих гаранција привредним субјектима, а на основу предлога министарства надлежног за послове привреде.

Члан 22.

У 2019. години могу се закључити послови са финансијским дериватима у складу са стандардизованим оквирним уговором о финансијским дериватима који је уобичајен у пословној пракси, односно на начин уобичајен у пословној пракси, ради заштите од промене девизног курса и/или ризика промене каматне стопе у вези са зајмовима и државним хартијама од вредности закљученим, односно емитованим у складу са овим законом и/или раније важећим законима о буџету Републике Србије.

Члан 23.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2019. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 24.

Расходи и издаци органа и организација Републике Србије извршаваће се преко консолидованог рачуна трезора Републике Србије, који ће обављати контролу тих расхода и издатака, у односу на утврђене апропријације и одобравати плаћања на терет буџетских средстава.

Члан 25.

За послове који се у складу са Законом о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС”, бр. 99/09 и 67/12 – УС), врше као поверени, средства се усмеравају са апропријације економске класификације 463 – Трансфери осталим нивоима власти.

Члан 26.

Посебан акт којим се уређује распоред и коришћење средстава за реализацију пројеката Националног инвестиционог плана, Влада доноси на предлог министарства које обавља послове државне управе који се односе на Национални инвестициони план и реализацију започетих пројеката Националног инвестиционог плана до њиховог окончања.

Актом Владе из става 1. овог члана, део средстава распоређен у оквиру Раздела 21 – Министарство привреде може се распоредити, односно пренети другом директном кориснику буџетских средстава за реализацију започетих пројеката Националног инвестиционог плана из надлежности тог буџетског корисника.

У случају из става 2. овог члана, за износ пренетих средстава умањује се износ апропријације економске класификације 551 – Нефинансијска имовина која се финансира из средстава Националног инвестиционог плана у оквиру Раздела 21 – Министарство привреде, а пренета средства исказују се на апропријацији економској класификацији 551 – Нефинансијска имовина која се финансира из средстава Националног инвестиционог плана у оквиру раздела директног корисника буџетских средстава коме је тај део средстава пренет.

Члан 27.

Налог за извршење укупних издатака за реализацију Националног инвестиционог плана заједнички издају функционер у чијем је разделу, према акту Владе из члана 26. став 1. овог закона, пројекат који се реализује и министар задужен за послове државне управе који се односе на Национални инвестициони план и реализацију започетих пројеката Националног инвестиционог плана до њиховог окончања.

Функционер у чијем је разделу, према акту Владе из члана 26.
став 1. овог закона, пројекат који се реализује и министар задужен за послове државне управе који се односе на Национални инвестициони план и реализацију започетих пројеката Националног инвестиционог плана до њиховог окончања, заједнички су одговорни за издавање налога за плаћање и за извршавање издатака намењених за реализацију Националног инвестиционог плана.

Члан 28.

Посебан акт којим се уређује распоред и коришћење средстава за реализацију пројеката инвестиционог одржавања и управљања непокретностима, Влада доноси на предлог Републичке дирекције за имовину Републике Србије, а на основу иницијативе осталих директних корисника буџетских средстава према утврђеним приоритетима.

Актом Владе из става 1. овог члана, део средстава распоређен у оквиру Раздела 40 – Републичка дирекција за имовину Републике Србије може се распоредити, односно пренети другом директном кориснику буџетских средстава за реализацију пројеката инвестиционог одржавања одређених пословних и стамбених објеката и других непокретности, према утврђеним приоритетима из надлежности тог корисника буџетских средстава.

У случају из става 2. овог члана, за износ пренетих средстава умањује се износ апропријације економске класификације 511 – Зграде и грађевински објекти у оквиру Раздела 40 – Републичка дирекција за имовину Републике Србије, а пренета средства исказују се на апропријацији економској класификацији 511 – Зграде и грађевински објекти у оквиру раздела директног корисника буџетских средстава коме је тај део средстава пренет.

Члан 29.

Налог за извршење укупних издатака за реализацију пројеката инвестиционог одржавања и управљања непокретностима заједнички издају функционер у чијем је разделу, према акту Владе из члана 28. став 1. овог закона, пројекат који се реализује и директор Републичке дирекције за имовину Републике Србије.

Функционер у чијем је разделу, према акту Владе из члана 28.
став 1. овог закона, пројекат који се реализује и директор Републичке дирекције за имовину Републике Србије, заједнички су одговорни за издавање налога за плаћање и за извршавање издатака намењених за реализацију пројеката инвестиционог одржавања и управљања непокретностима.

Члан 30.

Посебан акт којим се уређује распоред и коришћење примљених средстава Секторске буџетске подршке у оквиру Програма ИПА, Влада доноси на предлог Министарства финансија.

Актом Владе из става 1. овог члана, део ових средстава распоређен у оквиру Раздела 16 – Министарство финансија може се распоредити, односно пренети другом директном кориснику буџетских средстава за реализацију обавеза према утврђеним приоритетима.

У случају из става 2. овог члана, за износ пренетих средстава умањује се износ Секторске буџетске подршке у оквиру Раздела 16 – Министарство финансија, а пренета средства исказују се на одговарајућој апропријацији у оквиру раздела директног корисника буџетских средстава коме је тај део средстава пренет.

Члан 31.

Председник Високог савета судства надлежан је за давање налога за пренос средстава која се остваре по основу наплате судских такси на евиденционе рачуне судова отворене у Систему извршења буџета.

Председник Високог савета судства надлежан је и за давање налога за пренос судовима и осталих средстава, осим средстава за плате запослених у судовима који су судско особље из Раздела 6 – Судови са рачуна буџета на евиденционе рачуне судова отворене у Систему извршења буџета, изузев Врховном касационом суду, Управном суду, Привредном апелационом суду и Прекршајном апелационом суду.

Наредбодавци за издавање налога за плаћање су функционери који руководе радом судова из Раздела 6 – Судови.

Изузетно од става 3. овог члана, за издавање налога за плаћање јавних набавки, које се врше јединствено за судове, као и за исплате обавеза по основу потписаних споразума о вансудским поравнањима у поступцима за заштиту права на суђење у разумном року, надлежан је председник Високог савета судства.

Члан 32.

Председник Државног већа тужилаца надлежан је за давање налога за пренос јавним тужилаштвима средстава, осим средстава за плате запослених у јавним тужилаштвима који су особље у јавном тужилаштву, из Раздела 8 – Јавна тужилаштва са рачуна буџета на евиденционе рачуне јавних тужилаштава отворене у Систему извршења буџета, изузев Републичком јавном тужилаштву, Тужилаштву за ратне злочине и Тужилаштву за организовани криминал.

Изузетно, председник Државног већа тужилаца надлежан је и за пренос средстава из сопствених прихода на евиденционе рачуне јавних тужилаштава отворене у Систему извршења буџета.

Наредбодавци за издавање налога за плаћања јесу функционери који руководе јавним тужилаштвима из Раздела 8 – Јавна тужилаштва, осим за издавање налога за плаћања код јавних набавки које се врше јединствено за тужилаштва, у ком случају је надлежан председник Државног већа тужилаца.

Члан 33.

Министар надлежан за послове правосуђа надлежан је за давање налога за пренос средстава која се остваре по основу наплате судских такси на евиденционе рачуне правосудних органа отворене у Систему извршења буџета.

Министар надлежан за послове правосуђа надлежан је и за давање налога за пренос судовима и јавним тужилаштвима средстава из Раздела 6 – Судови и Раздела 8 – Јавна тужилаштва, за извршавање расхода за плате запослених у судовима и јавним тужилаштвима – судско особље и особље у јавном тужилаштву, расхода за текуће одржавање опреме и објеката судова, као и расхода за инвестициона и капитална улагања судовима и јавним тужилаштвима и уређење и развој правосудног информационог система, са рачуна буџета на евиденционе рачуне судова и јавних тужилаштава отворене у Систему извршења буџета, осим Врховном касационом суду, Управном суду, Привредном апелационом суду, Републичком јавном тужилаштву, Тужилаштву за ратне злочине, Тужилаштву за организовани криминал и Прекршајном апелационом суду.

Наредбодавци за издавање налога за плаћање јесу функционери који руководе радом судова из Раздела 6 – Судови и функционери који руководе радом тужилаштава из Раздела 8 – Јавна тужилаштва, осим за издавање налога за плаћање за јавне набавке за пројекте које за судове и јавна тужилаштва спроводи министарство надлежно за послове правосуђа.

Члан 34.

Министар надлежан за послове културе надлежан је за давање налога за пренос средстава из буџета на евиденционе рачуне установа културе отворене у Систему извршења буџета.

Наредбодавци за издање налога за плаћање су руководиоци установа културе из става 1. овог члана.

Члан 35.

Руководилац Управе за извршење кривичних санкција надлежан је за давање налога за пренос средстава из буџета на евиденционе рачуне установа за извршење кривичних санкција отворене у Систему извршења буџета.

Наредбодавци за издавање налога за плаћање су руководиоци установа за извршење кривичних санкција из става 1. овог члана.

Члан 36.

Министар надлежан за послове рада, запошљавања, борачка и социјална питања надлежан је за давање налога за пренос средстава из буџета на евиденционе рачуне установа социјалне заштите отворене у Систему извршења буџета.

Наредбодавци за издавање налога за плаћање су руководиоци установа социјалне заштите из става 1. овог члана.

Члан 37.

Изузетно од одредбе члана 37. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – др. пропис, 125/14 – др. пропис, 95/15 – др. пропис, 83/16, 91/16 – др. пропис, 104/16 – др. закон и 96/17 – др. пропис), годишњи износ укупног ненаменског трансфера који се распоређује јединицама локалне самоуправе, у 2019. години утврђује се у укупном износу од 33.307.366.000 динара.

Расподела трансфера из става 1. овог члана вршиће се у износима исказаним у следећој табели:

Р. бр.

Јединица локалне
самоуправе

Ненаменски трансфер по јединицама локалне самоуправе (у динарима)

1.

Ада

90.676.873

2.

Александровац

229.611.327

3.

Алексинац

498.167.212

4.

Алибунар

175.413.738

5.

Апатин

162.829.785

6.

Аранђеловац

202.936.559

7.

Ариље

91.032.672

8.

Бабушница

240.618.064

9.

Бајина Башта

136.973.066

10.

Баточина

112.099.073

11.

Бач

117.262.304

12.

Бачка Паланка

204.094.102

13.

Бачка Топола

158.418.215

14.

Бачки Петровац

116.766.422

15.

Бела Паланка

227.942.308

16.

Бела Црква

200.444.588

17.

Београд

0

18.

Беочин

48.627.273

19.

Бечеј

154.626.570

20.

Блаце

162.765.657

21.

Богатић

339.075.746

22.

Бојник

217.399.828

23.

Бољевац

205.774.958

24.

Бор

226.956.863

25.

Босилеград

255.927.649

26.

Брус

184.482.099

27.

Бујановац

391.927.698

28.

Ваљево

388.041.467

29.

Варварин

247.601.878

30.

Велика Плана

307.501.600

31.

Велико Градиште

192.545.052

32.

Владимирци

198.117.049

33.

Владичин Хан

267.153.627

34.

Власотинце

346.808.718

35.

Врање

397.630.668

36.

Врбас

166.026.404

37.

Врњачка Бања

88.815.082

38.

Вршац

155.853.801

39.

Гаџин Хан

162.442.778

40.

Голубац

176.621.798

41.

Горњи Милановац

224.150.456

42.

Деспотовац

254.570.880

43.

Димитровград

105.353.366

44.

Дољевац

194.260.170

45.

Жабаљ

180.688.749

46.

Жабари

181.542.087

47.

Жагубица

266.182.407

48.

Житиште

198.882.224

49.

Житорађа

218.131.394

50.

Зајечар

288.354.282

51.

Зрењанин

202.787.952

52.

Ивањица

322.897.726

53.

Инђија

142.402.405

54.

Ириг

86.050.730

55.

Јагодина

321.660.436

56.

Кањижа

70.777.340

57.

Кикинда

181.468.001

58.

Кладово

159.156.644

59.

Кнић

192.622.590

60.

Књажевац

409.681.070

61.

Ковачица

225.436.322

62.

Ковин

223.438.083

63.

Косјерић

43.072.619

64.

Коцељева

158.449.034

65.

Крагујевац

426.319.343

66.

Краљево

746.288.490

67.

Крупањ

258.610.783

68.

Крушевац

466.901.040

69.

Кула

194.909.532

70.

Куршумлија

273.765.140

71.

Кучево

271.355.853

72.

Лајковац

23.463.193

73.

Лапово

39.445.348

74.

Лебане

315.430.112

75.

Лесковац

896.973.298

76.

Лозница

516.503.831

77.

Лучани

165.996.102

78.

Љиг

124.435.131

79.

Љубовија

194.959.798

80.

Мајданпек

219.188.277

81.

Мали Зворник

134.654.953

82.

Мали Иђош

96.630.970

83.

Мало Црниће

208.437.171

84.

Медвеђа

206.871.246

85.

Мерошина

192.299.179

86.

Мионица

158.429.600

87.

Неготин

250.069.595

88.

Ниш

633.997.549

89.

Нова Варош

188.253.034

90.

Нова Црња

115.794.170

91.

Нови Бечеј

150.062.806

92.

Нови Кнежевац

102.015.724

93.

Нови Пазар

559.030.639

94.

Нови Сад

918.682.241

95.

Опово

83.677.569

96.

Осечина

175.006.161

97.

Оџаци

226.136.696

98.

Панчево

84.544.580

99.

Параћин

282.823.609

100.

Петровац

414.398.661

101.

Пећинци

66.755.678

102.

Пирот

300.550.163

103.

Пландиште

178.921.542

104.

Пожаревац

111.620.139

105.

Пожега

203.414.788

106.

Прешево

388.610.506

107.

Прибој

294.491.228

108.

Пријепоље

443.912.201

109.

Прокупље

338.543.436

110.

Ражањ

184.009.348

111.

Рача

182.714.590

112.

Рашка

196.337.900

113.

Рековац

183.485.656

114.

Рума

231.215.517

115.

Свилајнац

212.912.271

116.

Сврљиг

257.113.059

117.

Сента

91.930.727

118.

Сечањ

128.010.682

119.

Сјеница

415.226.768

120.

Смедерево

371.947.865

121.

Смедеревска Паланка

292.954.759

122.

Сокобања

157.643.188

123.

Сомбор

381.737.563

124.

Србобран

77.756.702

125.

Сремска Митровица

254.994.496

126.

Сремски Карловци

36.768.320

127.

Стара Пазова

175.065.415

128.

Суботица

240.430.956

129.

Сурдулица

238.054.481

130.

Темерин

104.794.238

131.

Тител

134.820.696

132.

Топола

154.656.775

133.

Трговиште

205.644.981

134.

Трстеник

465.658.366

135.

Тутин

446.950.837

136.

Ћићевац

107.699.556

137.

Ћуприја

194.203.986

138.

Уб

92.687.064

139.

Ужице

228.113.946

140.

Црна Трава

89.166.683

141.

Чајетина

75.432.191

142.

Чачак

287.670.506

143.

Чока

160.771.502

144.

Шабац

299.422.232

145.

Шид

206.153.535

УКУПНО:

33.307.366.000

Члан 38.

Налоге за извршавање издатака на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија, који се финансирају из буџета Републике Србије заједнички издају министар у чијем су разделу обезбеђена средства за те издатке и директор Канцеларије за Косово и Метохију.

Канцеларија за Косово и Метохију дужна је дa министaрству нaдлeжнoм зa пoслoвe финaнсиja дoстaвљa кварталне извeштajе о средствима која се у току године са њеног раздела преносе јединицама локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија.

Извештаји из става 2. овог члана садрже податке о средствима исказаним по наменама и по јединицама локалне самоуправе, а достављају се у року од 15 дана од дана истека квартала.

Члан 39.

Директни корисници буџетских средстава дужни су дa министaрству нaдлeжнoм зa пoслoвe финaнсиja дoстaвљajу кварталне извeштaje o средствима која се у току године са њиховог раздела преносе јединицама локалне самоуправе са апропријације економске класификације 463 – Трансфери осталим нивоима власти.

Извештаји из става 1. овог члана садрже податке о средствима исказаним по наменама и по јединицама локалне самоуправе, а достављају се у року од 15 дана од дана истека квартала.

Директни корисници буџетских средстава дужни су дa министaрству нaдлeжнoм зa пoслoвe финaнсиja дoстaвљajу кварталне извeштaje o средствима која се у току године са њиховог раздела преносе са групе конта 45 – Субвенције.

Извештаји из става 3. овог члана садрже податке о крајњем кориснику, укупном износу, као и намени пренетих средстава, а достављају се у року од 15 дана од дана истека квартала.

Члан 40.

Изузетно од одредаба члана 3. овог закона, Влада може да одлучи о покретању поступка за задуживање и давање гаранција Републике Србије ради очувања и јачања финансијске стабилности, спречавања наступања или отклањања последица ванредних околности које могу да угрозе живот и здравље људи или да проузрокују штету већих размера, у износу до 12.000.000.000 динара, а на предлог министарства надлежног за послове финансија.

Задуживање и давање гаранција из става 1. овог члана врши се у складу са поступком који је уређен Законом о јавном дугу („Службени гласник РС”, бр. 61/05, 107/09, 78/11 и 68/15).

Члан 41.

Уколико се у 2019. години приходи организација за обавезно социјално осигурање, по основу доприноса за обавезно социјално осигурање, остварују у мањим износима од износа утврђених њиховим финансијским плановима за 2019. годину, управни одбори ће својим одлукама, на које сагласност даје Влада, прилагодити расходе и издатке смањеним приходима, осим за расходе за социјално осигурање.

Члан 42.

Локална власт у 2019. години може планирати укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату плата планирају на нивоу исплаћених плата у 2018. години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату плата у складу са чланом 40. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС”, број 113/17).

Укупну масу средстава за плате треба умањити за плате запослених код корисника буџетских средстава које су се финансирале из буџета локалне власти са економских класификација 411 и 412, а више се не финансирају, односно за масу средстава за плате запослених који су радили код тих корисника, а нису преузети у органе и службе управе или јавне службе јединице локалне власти, код којих се плате запослених финансирају из буџета локалне власти на економским класификацијама 411 и 412.

Тако планирана укупна маса средстава за плате ће се увећати:

– почев од плате за јануар 2019. године код корисника средстава буџета локалне власти за 7%, осим код установа социјалне заштите код којих повећање износи 9%;

– почев од плате за мај 2019. године за запослене у предшколским установама за 9% у односу на основицу која је утврђена за плату за децембар 2018. године;

– почев од плате за новембар 2019. године код корисника средстава буџета локалне власти за 8%, осим код установа културе код којих повећање износи 10% и предшколских установа и установа социјалне заштите код којих повећање износи 9%.

Средства добијена по основу умањења у складу са одредбама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 116/14), треба планирати на апропријацији економској класификацији 465 – Остале дотације и трансфери.

Уколико локална власт не планира у својим одлукама o буџету за 2019. годину и не извршава укупна средства за обрачун и исплату плата на начин утврђен у ст. 1. до 4 . овог члана, министар надлежан за послове финансија може привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица, док се висина средстава за плате не усклади са ограничењем из ст. 1. до 4. овог члана.

Министар надлежан за послове финансија ближе ће уредити начин и садржај извештавања о планираним и извршеним средствима за исплату плата из ст. 1. до 4. овог члана и о структури расхода за запослене на апропријацијама економским класификацијама 413–416 у 2019. години.

*Службени гласник РС, број 72/2019

Члан 43.

Директни корисници буџетских средстава су дужни дa министaрству нaдлeжнoм зa пoслoвe финaнсиja, дoстaвљajу мeсeчнe извeштaje o рeaлизaциjи пројеката и прoгрaмa који се финансирају из извора финансирања 11 – Примања од иностраних задуживања.

Када су крајњи корисници пројеката и програма, који се финансирају из пројектних и програмских зајмова, индиректни корисници буџетских средстава и остали корисници јавних средстава, директни корисници буџетских средстава задужени за њихово праћење дужни су да достављају извештаје из става 1. овог члана.

Извештаји из става 1. овог члана достављају се у складу са Правилником о извештавању о реализацији пројеката и програма који се финансирају из извора финансирања 11 – Примања од иностраних задуживања („Службени гласник РС”, број 25/15).

Члан 44.

Директни корисници буџетских средстава који учествују у реализацији пројектних и програмских зајмова, који се према споразумима о зајмовима закљученим између Републике Србије и зајмодаваца, не извршавају преко подрачуна за Извршење буџета Републике Србије, дужни су на основу Извештаја у складу са Правилником о извештавању о реализацији пројеката и програма који се финансирају из извора финансирања 11 – Примања од иностраних задуживања („Службени гласник РС”, број 25/15), да спроведу обрачунске налоге преко подрачуна извршења буџета Републике Србије на терет апропријација економских класификација планираних за наведене намене, ради евидентирања динарске противвредности плаћања извршених у страној валути, а у корист примања од иностраних задуживања, најкасније последњег дана у месецу за текући месец, односно најкасније до 15. децембра за децембар.

Ради евидентирања остварених примања по основу зајмова из става 1. овог члана Управа за трезор ће испостављати и извршавати обрачунске налоге преко рачуна за уплату јавних прихода и примања.

Сви споразуми о зајмовима који се закључују у 2019. години и који представљају директну обавезу Републике Србије, морају бити исказани у финансијским плановима корисника буџетских средстава Републике Србије.

*Службени гласник РС, број 72/2019

Члан 45.

Директни корисници буџетских средстава који учествују у реализацији пројеката предвиђених релевантним финансијским споразумима, а у складу са Оквирним споразумом између Владе Републике Србије и Комисије европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима Инструмента претприступне помоћи (ИПА) и Оквирног споразума између Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмената за претприступну помоћ (ИПА II) дужни су да спроведу обрачунске налоге преко рачуна извршења буџета Републике Србије на терет апропријација економских класификација планираних за наведене намене ради евидентирања динарске противвредности плаћања извршених у страној валути.

Ради евидентирања остварених прихода из става 1. овог члана Управа за трезор ће испостављати и извршавати обрачунске налоге преко рачуна за уплату јавних прихода и примања.

Обрачунски налози користе се за евидентирање прихода, расхода и/или издатака у оквиру опредељених апропријација на извору 56 – Финансијска помоћ ЕУ и спроводе по добијању обавештења о извршеном плаћању од стране Министарства финансија – Сектора за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ.

Члан 46.

Укупни ниво расхода и издатака буџета Републике Србије за 2020. годину ограничен је у износу од 1.265.169.101.000 динара, односно за 2021. годину у износу од 1.328.100.168.000 динара.

Ограничење из става 1. овог члана не укључује расходе и издатке индиректних корисника буџетских средстава Републике Србије, који се финансирају из извора 04 – Сопствени приходи буџетских корисника, извора 07 – Трансфери од других нивоа власти и извора 13 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година.

Члан 47.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2019. године.