Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

ЗАКОН

о буџету Републике Србије за 2021. годину

"Службени гласник РС", бр. 149 од 11. децембра 2020, 40 од 22. априла 2021, 100 од 26. октобра 2021.

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Овим законом уређују се општи приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2021. годину, њихово извршавање, обим задуживања за потребе финансирања дефицита и конкретних пројеката и давање гаранција, управљање јавним дугом, коришћење донација, пројектних зајмова, коришћење прихода од продаје добара и услуга буџетских корисника и права и обавезе корисника буџетских средстава.

Буџет Републике Србије за 2021. годину састоји се од:

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА

у динарима

Укупни приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине

1.488.452.656.000

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине

1.765.981.887.000

Буџетски суфицит/дефицит

-277.529.231.000

Издаци за отплату главнице

(у циљу спровођења јавних политика)

8.230.000.000

Издаци за набавку финансијске имовине

(у циљу спровођења јавних политика)

18.740.769.000

Укупан фискални суфицит/дефицит

-304.500.000.000

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

 

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине

707.900.000.000

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине

401.000.000.000

Нето финансирање

304.500.000.000

Промена стања на рачуну
(позитивна – повећање готoвинских средстава
негативна – смањење готовинских средстава)

2.400.000.000

Приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака:

ОПИС

Eкономскa класификацијa

Износ у динарима

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

1.488.452.656.000

1. Порески приходи

71

1.279.300.000.000

1.1. Порез на доходак грађана

7111

81.100.000.000

1.2. Порез на добит правних лица

7112

143.000.000.000

1.3. Порез на додату вредност

7141

654.000.000.000

- Порез на додату вредност у земљи

97.000.000.000

- Порез на додату вредност из увоза

557.000.000.000

1.4. Акцизе

717

329.200.000.000

- Акцизе на деривате нафте

182.000.000.000

- Акцизе на дуванске прерађевине

111.000.000.000

- Остале акцизе

36.200.000.000

1.5. Царине

715

59.000.000.000

1.6. Остали порески приходи

7145

13.000.000.000

2. Непорески приходи и примања од продаје нефинансијске имовине

191.468.736.000

Редовни непорески приходи

107.300.000.000

- Приходи од имовине

741

16.200.000.000

- Таксе

742

19.000.000.000

- Приходи од продаје добара и услуга

742

27.800.000.000

- Новчане казне

743

9.800.000.000

- Oстали редовни непорески приходи

745,73

27.500.000.000

- Примања од продаје нефинансијске имовине

8

7.000.000.000

Ванредни непорески приходи

41.300.000.000

- Добит јавних агенција

741

2.500.000.000

- Део добити јавних предузећа и дивиденде буџета

741, 745

14.300.000.000

- Остали ванредни приходи

74, 77, 78

24.500.000.000

Остали непорески приходи индиректних корисника

42.868.736.000

- Трансфери између буџетских корисника на различитом нивоу власти

733

21.762.604.000

- Приходи од продаје добара и услуга

742

21.106.132.000

3. Донације

731,732,744

17.683.920.000

Расходи, издаци за набавку нефинансијске имовине, издаци за отплату главнице (у циљу спровођења јавних политика) и издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака:

ОПИС

Eкономскa класификацијa

Износ у динарима

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

1.792.952.656.000

1.Текући расходи

4

1.377.036.920.000

1.1. Расходи за запослене

41

339.825.733.000

- Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

411

264.909.337.000

- Социјални доприноси на терет послодавца

412

49.924.415.000

- Остали расходи за запослене

413 до 417

24.991.981.000

1.2. Коришћење услуга и роба

42

157.699.085.000

1.3. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања

44

111.345.336.000

- Отплата домаћих камата

441

56.820.955.000

- Отплата страних камата

442

43.724.000.000

- Отплата камата по гаранцијама

443

2.070.000.000

- Пратећи трошкови задуживања

444

8.730.381.000

1.4. Субвенције

45

212.242.075.000

- Субвенције у области науке и образовања

 

2.750.000.000

- Субвенције у области енергетике

 

5.961.363.000

- Субвенције у области заштите животне средине

 

5.742.800.000

- Субвенције за ваздушни саобраћај

 

4.291.800.000

- Субвенције у привреди

 

72.894.334.000

- Субвенције у пољопривреди

 

48.583.845.000

- Субвенције за железнички саобраћај

 

16.912.422.000

- Субвенције за друмски саобраћај

 

41.665.600.000

- Субвенције у области туризма

 

6.747.742.000

- Субвенције у области културе

 

1.168.107.000

- Остале субвенције

 

5.524.062.000

1.5. Донације страним владама

461

100.000

1.6. Дотације међународним организацијама

462

6.500.824.000

1.7. Трансфери осталим нивоима власти

463

109.005.177.000

- Ненаменски трансфери општинама и градовима

463

36.568.478.000

- Трансфери за запослене у образовању на територији АПВ

463

37.887.881.000

- Остали трансфери

463

34.548.818.000

1.8. Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање

464

205.824.505.000

- Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање

108.674.068.000

- Национална служба за запошљавање

11.302.700.000

- Републички фонд за здравствено осигурање

77.421.419.000

- Фонд за социјално осигурање војних осигураника

439.532.000

- Остале дотације

7.986.786.000

1.9. Остале дотације и трансфери

465

12.223.089.000

1.10. Социјално осигурање и социјална заштита

47

121.749.448.000

- Дечја заштита

64.818.788.000

- Борачко - инвалидска заштита

16.986.884.000

- Социјална заштита

31.044.872.000

- Транзициони фонд

401.581.000

- Ученички стандард

686.534.000

- Студентски стандард

1.038.235.000

- Стипендије за младе таленте

873.180.000

- Спортске стипендије, награде и признања

1.843.914.000

- Избегла и расељена лица

1.517.920.000

- Остала социјална заштита из буџета

2.537.540.000

1.11. Остали текући расходи

43, 48 и 49

100.621.548.000

- Средства резерви

499

3.234.341.000

- Остали текући расходи

43 и 48

97.387.207.000

2. Издаци за нефинансијску имовину

5

388.944.967.000

3. Издаци за отплату главнице (у циљу спровођења јавних политика)

61

8.230.000.000

4. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)

62

18.740.769.000

Примања од задуживања и издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима:

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Eкономскa класификацијa

Износ у динарима

Нето финансирање

304.500.000.000

Примања од задуживања и примања од продаје домаће финансијске имовине

9

707.900.000.000

Примања од задуживања

91

700.000.000.000

Примања од емитовања хартија од вредности на домаћем финансијском тржишту (записи и обвезнице емитоване на домаћем финансијском тржишту у домаћој и страној валути - дисконтована продајна вредност)

9111

210.000.000.000

Примања од емитовања хартија од вредности на међународном финансијском тржишту (Еврообвезнице - државне хартије од вредности емитоване на међународном финансијском тржишту у домаћој и страној валути - прилив по продајној цени)

9121

325.000.000.000

Примања од домаћег и иностраног задуживања (примљени кредити од домаћих и иностраних финансијских комерцијалних и мултилатералних институција и иностраних влада)

9112-9119

9122-9129

165.000.000.000

Примања од продаје домаће финансијске имовине

92

7.900.000.000

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине

6

401.000.000.000

Издаци за отплату кредита

61

394.000.000.000

Отплата главнице домаћим кредиторима

611

200.000.000.000

Отплата главнице страним кредиторима

612

190.000.000.000

Отплата главнице по гаранцијама

613

4.000.000.000

Издаци за набавку финансијске имовине

62

7.000.000.000

Промена стања на рачуну
(позитивна - повећање готовинских средстава
негативна - смањење готовинских средстава)

2.400.000.000

*Службени гласник РС, број 100/2021

Члан 2.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита, набавку финансијске имовине и отплату главнице по основу дугова домаћим и страним зајмодавцима за директне и индиректне обавезе Републике Србије (укључујући и операције са заменом дуга пре рока доспећа) из члана 1. овог закона износе укупно 705.500.000.000 динара. Наведена средства обезбедиће се из зајмова домаћих и међународних комерцијалних и мултилатералних финансијских институција и иностраних влада у износу од највише 165.000.000.000 динара, кроз емитовање државних хартија од вредности (државних записа и обвезница на домаћем финансијском тржишту у домаћој и страној валути) у износу од највише 210.000.000.000 динара, из примања остварених од емисије еврообвезница (државних хартија од вредности емитованих на међународном финансијском тржишту у домаћој и страној валути) у износу од највише 325.000.000.000 динара и из примања од продаје домаће финансијске имовине у износу од највише 7.900.000.000 динара.

Примања наведена у ставу 1. овог члана, представљају максимална средства која се обезбеђују из наведеног извора, стога иста представљају потенцијално максимално задуживање Републике Србије, у складу са услoвима на финансијском тржишту и потребама за финансирање у току године. У случају да није могуће остварити примања по основу задуживања у планираној пропорцији између зајмова и емитованих државних хартија од вредности на домаћем и међународном финансијском тржишту, као и да је могуће обезбедити боље услове финансирања из других извора, могућа је промена структуре у оквиру датих извора финансирања, уз услов да се не пређе укупан износ планираних средстава за дату намену у висини од 707.900.000.000 динара.

У случају остварења максималних планираних примања по основу задуживања из става 1. овог члана, неопходних за финансирање дефицита, отплату дуга и набавку финансијске имовине, износ од 2.400.000.000 динара, представљаће позитивну промену стања на рачуну а средства се могу користити за отплату обавеза које доспевају у наредној години.

За финансирање буџетског дефицита и отплате доспелих обавеза по основу јавног дуга, могу се током 2021. године користити средства са консолидованог рачуна трезора Републике Србије, до износа који не угрожава ликвидност тог рачуна.

Уколико на крају 2021. године буде постојала позајмица са консолидованог рачуна трезора, у зависности од услова на финансијском тржишту, може се пренети у наредну годину.

Уколико се у току године обезбеде примања од приватизације или повољнијих дугорочних концесионалних зајмова, пропорционално ће се смањивати други кредитни извори и емисије државних хартија од вредности на домаћем и међународном финансијском тржишту из става 1. овог члана.

*Службени гласник РС, број 100/2021

Члан 3.1

А. У 2021. години могу се издати гаранције Републике Србије до износа од 133.584.150.000 динара (EUR 1.123.500.000), и то:1

1Службени гласник РС, број 100/2021

Члан 4.

Средства за суфинансирање и предфинансирање пројеката у оквиру Инструмента за претприступну помоћ Европске уније у 2021. години утврђена су у Посебном делу овог закона и односе се на следеће пројекте:

 

*Службени гласник РС, број 100/2021

Члан 5.

Преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године:

 

*Службени гласник РС, број 100/2021

Члан 6.

У оквиру Раздела 21 – Министарство привреде, Програм 1510 – Привлачење инвестиција, Функција 410 – Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада, Програмска активност/Пројекат 0003 – Улагања од посебног значаја, планирана су средства за измирење обавеза по уговорима ради подстицања инвестиција у привреди, и то:

– у 2021. години у износу до 13.092.073.000 динара;

– у 2022. години у износу до 20.000.000.000 динара;

– у 2023. години у износу до 29.000.000.000 динара.

У оквиру опредељених износа средстава у ставу 1. овог члана извршавају се преузете, а неизмирене обавезе из претходних година, укључујући и обавезе које ће се преузимати у наведеним годинама, у складу са законом који уређује улагања и законом који уређује опште услове и поступак контроле државне помоћи, које доспевају на плаћање у тим годинама.

Уколико се обавезе преузимају и по истеку три фискалне године, укупан износ тих обавеза за сваку годину не може бити већи од износа опредељеног у 2021. години.

У оквиру Раздела 24 – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.6 – Управа за аграрна плаћања, Програм 0103 – Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/Пројекат 4005 – ИПАРД, планирана су средства за измирење обавеза за подстицаје у пољопривреди и руралном развоју из ИПАРД 2 програма, и то:

– у 2021. години у износу до 5.384.831.000 динара;

– у 2022. години у износу до 6.294.000.000 динара;

– у 2023. години у износу до 6.294.000.000 динара.

У оквиру опредељених износа средстава у ставу 4. овог члана извршавају се преузете, а неизмирене обавезе из претходних година, укључујући и обавезе које ће се преузимати у наведеним годинама, у складу са Законом о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 19/14), секторским споразумом између Владе Републике Србије и Европске комисије о механизмима примене финансијске помоћи Уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ у области подршке пољопривреди и руралном развоју (ИПАРД), као и законом који уређује пољопривреду и рурални развој, које доспевају на плаћање у тим годинама.

Уколико се обавезе преузимају и по истеку три фискалне године, укупан износ тих обавеза за сваку годину не може бити већи од износа опредељеног у 2021. години. 

*Службени гласник РС, број 40/2021

Члан 7.

Буџету Аутономне покрајинe Војводине припада:

– део прихода од пореза на доходак грађана – пореза на зараде, у висини од 18,0% од износа оствареног на територији Аутономне покрајине Војводине;

– део прихода од пореза на добит правних лица, у висини од 42,7% од износа оствареног на територији Аутономне покрајине Војводине.

Буџету Аутономне покрајине Војводине обезбеђују се трансфери из буџета Републике Србије, и то:

– трансфери за поверене послове у складу са законом којим се утврђују надлежности Аутономне покрајине Војводине;

– наменски трансфери за финансирање расхода за запослене у образовању на територији Аутономне покрајине Војводине, у износима утврђеним овим законом;

– наменски и ненаменски трансфери јединицама локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине, у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе;

– наменски капитални трансфери за пројекте које утврди Влада.

Средства за плате за запослене у образовању на територији Аутономне покрајине Војводине из става 2. алинеја 2. овог члана исплаћују се у висини и по динамици коју утврђује Влада.

Буџет Аутономне покрајине Војводине исплаћује плате из става 2. алинеја 2. овог члана наредног дана од дана пријема средстава за ове намене на рачун.

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 8.

Укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга, у износу од 2.193.952.656.000 динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и програмима и исказују у колони 8.

 

 

*Службени гласник РС, број 100/2021

III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 9.

На основу чл. 8. и 41. Закона о платама државних службеника и намештеника (,,Службени гласник РС”, бр. 62/06, 63/06 – исправка, 115/06 – исправка, 101/07, 99/10, 108/13, 99/14 и 95/18) и посебних фискалних правила утврђених законом којим се уређује буџетски систем, овим законом утврђује се основица за обрачун и исплату плата:

– за запослене у Пореској управи и Управи царина утврђује се, почев од плате за децембар 2020. године, основица за обрачун и исплату плата у нето износу од 22.814,73 динара са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање, а од плате за март 2021. године утврђује се основица за обрачун и исплату плата у нето износу од 23.145,38 динара са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање;

– за државне службенике и намештенике у Министарству унутрашњих послова и Министарству одбране утврђује се, почев од плате за децембар 2020. године, основица за обрачун и исплату плата у нето износу од 24.288,70 динара са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање, а од плате за март 2021. године утврђује се основица за обрачун и исплату плата у нето износу од 24.640,71 динарa са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање;

– за лекаре у заводима за извршење кривичних санкција утврђује се основица за обрачун и исплату плата у нето износу од 26.607,45 динара са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање;

– за државне службенике и намештенике у заводима за извршење кривичних санкција, осим запослених из алинеје треће овог става, и у судовима и тужилаштвима који су основани у складу са Законом о уређењу судова („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11 – др. закон, 78/11 – др. закон, 101/11, 101/13, 40/15 – др. закон, 106/15, 13/16, 108/16, 113/17, 65/18 – УС, 87/18 и 88/18 – УС) и Законом о јавном тужилаштву („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 – др. закон, 101/11, 38/12 – УС, 121/12, 101/13, 111/14 – УС, 117/14, 106/15 и 63/16 – УС) утврђује се, почев од плате за децембар 2020. године, основица за обрачун и исплату плата у нето износу од 23.843,04 динара са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање, а од плате за март 2021. године утврђује се основица за обрачун и исплату плата у нето износу од 24.188,59 динара са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање;

– за државне службенике и намештенике у судовима и тужилаштвима који у складу са посебним законом остварују право на плату у дуплом износу утврђује се, почев од плате за децембар 2020. године, основица за обрачун и исплату плата у нето износу од 21.675,48 динара са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање, а од плате за март 2021. године утврђује се основица за обрачун и исплату плата у нето износу од 21.989,61 динарa са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање;

– за државне службенике и намештенике у Високом савету судства, Државном већу тужилаца и Државном правобранилаштву утврђује се, почев од плате за децембар 2020. године, основица за обрачун и исплату плата у нето износу од 22.550,46 динара са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање, а од плате за март 2021. године утврђује се основица за обрачун и исплату плата у нето износу од 22.877,27 динара са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање;

– за државне службенике и намештенике у Уставном суду утврђује се, почев од плате за децембар 2020. године, основица за обрачун и исплату плата у нето износу од 22.759,26 динара са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање, а од плате за март 2021. године утврђује се основица за обрачун и исплату плата у нето износу од 23.089,10 динара са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање;

– за функционере чија се плата према посебном закону директно или индиректно одређује према плати државних службеника на положају утврђује се, почев од плате за децембар 2020. године, основица за обрачун и исплату плата у нето износу од 20.453,93 динара са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање, а од плате за март 2021. године утврђује се основица за обрачун и исплату плата у нето износу од 20.750,36 динара са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање;

– за функционере чија се плата према посебном закону директно или индиректно одређује према плати судија утврђује се, почев од плате за децембар 2020. године, основица за обрачун и исплату плата у нето износу од 35.685,07 динара са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање, а од плате за март 2021. године утврђује се основица за обрачун и исплату плата у нето износу од 36.202,25 динара са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање;

– за државне службенике и намештенике, којима основица није утврђена у алинејама 1–7. овог става утврђује се, почев од плате за децембар 2020. године, основица за обрачун и исплату плата у нето износу од 21.476,61 динарa са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање, а од плате за март 2021. године утврђује се основица за обрачун и исплату плата у нето износу од 21.787,87 динара са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање.

На основу члана 37. став 4. Закона о судијама (,,Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09 – УС, 104/09, 101/10, 8/12 – УС, 121/12, 124/12 – УС, 101/13, 108/13 – др. закон, 111/14 – УС, 117/14, 40/15, 63/15 – УС, 106/15, 63/16 – УС и 47/17) и члана 69. став 3. Закона о јавном тужилаштву (,,Службени гласник РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 – др. закон, 101/11, 38/12 – УС, 121/12, 101/13, 111/14 – УС, 117/14, 106/15 и 63/16 – УС) утврђује се, почев од плате за децембар 2020. године, основица за обрачун и исплату плата у нето износу од 37.816,26 динара са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање, а од плате за март 2021. године утврђује се основица за обрачун и исплату плата у нето износу од 38.364,32 динара са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање.

У 2021. години основица из става 2. овог члана у делу који се односи на судије исплаћиваће се: 70% из извора 01 – Општи приходи и примања буџета, а 30% из прихода остварених по основу наплате судских такси које припадају правосудним органима.

На основу члана 20а став 4. Закона о Уставном суду (,,Службени гласник РС”, бр. 109/07, 99/11, 18/13 – УС, 40/15 – др. закон и 103/15) утврђује се, почев од плате за децембар 2020. године, основица за обрачун и исплату плата председника и судија Уставног суда у нето износу од 36.015,48 динара са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање, а од плате за март 2021. године утврђује се основица за обрачун и исплату плата у нето износу од 36.537,45 динара са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање.

Члан 10.

Директни корисници средстава буџета Републике Србије дужни су да министарству надлежном за послове финансија достављају извештаје о расходима за запослене у 2021. години, као и појединачно за индиректне кориснике из њихове надлежности, обједињено на нивоу главе.

Министар надлежан за послове финансија ближе ће уредити начин и садржај извештавања из става 1. овог члана.

Члан 11.

На основу члана 48. став 4. Закона о платама државних службеника и намештеника („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 63/06 – исправка, 115/06 – исправка, 101/07, 99/10, 108/13, 99/14 и 95/18) утврђује се проценат од укупног износа средстава за плате намењен за остварене резултате рада намештеника, и то 1% месечног платног фонда намештеника за месец који претходи месецу за који се исплаћује плата у коју се укључује додатак за остварене резултате рада намештеника, у складу са обезбеђеним средствима.

У 2021. години планирана су средства за напредовање државних службеника.

Члан 12.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним приходима и примањима буџета.

Ако се у току године приходи и примања буџета смање, расходи и издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Ако у току године дође до ванредних околности које могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера, Влада може oдлучити о привременој обустави извршења појединих расхода и издатака, као и преузимања обавеза корисника средстава буџета Републике Србије у циљу ублажавања негативних економских и финансијских последица ванредних догађаја.

Актом Владе из става 3. овог члана ближе ће се уредити начин извршења појединих расхода и издатака, као и преузимања обавеза корисника средстава буџета Републике Србије.

Ако корисници буџетских средстава не остваре приходе и примања из других извора финансирања, расходи и издаци планирани по том основу неће се извршавати на терет општих прихода буџета.

Члан 13.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других извора прихода и примања, (који нису извор 01 – Општи приходи и примања буџета), обавезе може преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација.

Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених апропријација због извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе, односно продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор, односно предложити измену прописа који је основ за настанак и плаћање обавеза.

Члан 14.

Директни корисници буџетских средстава Републике Србије пре најављивања нових обавеза на начин прописан чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) у систему извршења буџета морају да пријаве преузете, а неизвршене обавезе из претходне буџетске године.

Члан 15.

У извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање приоритет имају расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал.

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу комерцијалних трансакција измире у року утврђеном законом којим се уређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Уколико корисници средстава буџета Републике Србије у извршавању расхода и издатака поступе супротно ставу 2. овог члана, Влада, на предлог министарства надлежног за послове финансија – Одељења за буџетску инспекцију, може донети одлуку о обустави извршавања осталих апропријација утврђених овим законом за тог корисника.

Изузетно од става 3. овог члана, уколико јединица локалне самоуправе не обезбеди у буџету и не преноси средства основним и средњим школама за финансирање расхода у складу са законом којим се уређују основе система образовања и васпитања, због чега основна, односно средња школа не може да измири обавезе у року утврђеном законом којим се уређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, министар надлежан за послове финансија може привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде тој јединици локалне самоуправе.

Уколико корисници средстава буџета локалне власти у извршавању расхода и издатака поступе супротно ставу 2. овог члана, министар надлежан за послове финансија може привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица.

Члан 16.

Јавна предузећа и други облици организовања чији је оснивач Република Србија, дужни су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године део од најмање 50% добити, односно вишка прихода над расходима, а јавне агенције 100% добити, односно вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 2020. годину уплате у буџет Републике Србије, према динамици коју одреди министарство надлежно за послове финансија.

Привредна друштва чији је оснивач Република Србија или у којима Република Србија има учешће у власништву дужна су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године у буџет Републике Србије уплате најмање 50% сразмерног дела добити по завршном рачуну за 2020. годину, који у складу са законом који уређује привредна друштва припада Републици Србији као члану друштва.

Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, уз сагласност Владе, обавезу по основу уплате добити нема субјекат из ст. 1. и 2. овог члана који донесе одлуку да из добити покрије губитак или повећа капитал или средства употреби за финансирање инвестиција.

Влада може одлучити да организација за обавезно социјално осигурање има обавезу да до одређеног рока одређени проценат нераспоређеног вишка прихода и примања, утврђеног у завршним рачунима из претходних година, уплати у буџет Републике Србије.

Уколико субјекти наведени у овом члану не поступе у складу са одредбама из ст. 1–4. овог члана, министарство надлежно за послове финансија – Одељење за буџетску инспекцију, може након спроведене инспекцијске контроле донети одлуку о уплати сразмерног дела добити, односно вишка прихода над расходима по завршном рачуну, у буџет Републике Србије за те субјекте.

Члан 17.

У складу са чланом 2. тачка 31), чланом 54. и чланом 56. став 4. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) у буџетској 2021. години, неће се вршити обрачун и исплата поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда и бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и услова рада, као и других примања из члана 120. став 1. тачка 4) Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, и другим актима за директне и индиректне кориснике буџетских средстава Републике Србије и кориснике средстава организација за обавезно социјално осигурање, осим јубиларних награда за запослене и новчаних честитки за децу запослених.

У 2021. години не могу се исплаћивати запосленима код корисника буџетских средстава Републике Србије награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, исплата награда и бонуса запосленима код корисника средстава буџета Републике Србије и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање у 2021. години може се вршити на основу одлуке Владе.

Члан 18.

Накнаде за рад председника и чланова комисија и других сталних и привремених радних тела у јавном сектору не могу се повећавати у 2021. години.

Задужују се надлежни органи и корисници јавних средстава да преиспитају потребу постојања и висину накнада из става 1. овог члана, ради смањења издатака по овом основу и у том циљу иницирају измене закона, других прописа, општих и других аката којима је уређено плаћање ових накнада.

Директни и индиректни корисници средстава буџета Републике Србије могу формирати комисије и друга стална и привремена радна тела искључиво у складу са посебним законом.

Члан 19.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава Републике Србије, буџета локалне власти, осим организација за обавезно социјално осигурање, који користе пословни простор и покретне ствари којима управљају други корисници јавних средстава, намирују само трошкове по том основу.

Уколико у случајевима из става 1. овог члана плаћање трошкова није могуће извршити на основу раздвојених рачуна, корисник који управља јавним средствима врши плаћање, а затим директни, односно индиректни корисник из става 1. овог члана врши одговарајућу рефундацију насталих расхода.

Рефундација из става 2. овог члана сматра се начином извршавања расхода у складу са Законом о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19).

Други корисници јавних средстава који користе пословни простор и покретне ствари којима управљају директни или индиректни корисници буџетских средстава Републике Србије, односно буџета локалне власти, плаћају настале трошкове, трошкове текућег и инвестиционог одржавања, односно закупа.

Члан 20.

Влада може да одлучи о отпису и/или претварању у капитал потраживања Републике Србије насталих по основу датих позајмица и плаћених обавеза по основу издатих гаранција привредним субјектима, а на основу предлога министарства надлежног за послове привреде, водећи рачуна о фискалној стабилности буџета Републике Србије.

Члан 21.

У 2021. години могу се закључити послови у вези са финансијским дериватима у складу са стандардизованим оквирним уговором о финансијским дериватима који је уобичајен у пословној пракси, односно на начин уобичајен у пословној пракси, ради заштите од промене девизног курса и/или ризика промене каматне стопе у вези са зајмовима и државним хартијама од вредности закљученим, односно емитованим у складу са овим законом и/или раније важећим законима о буџету Републике Србије.

Члан 22.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2021. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 23.

Расходи и издаци органа и организација Републике Србије извршаваће се преко консолидованог рачуна трезора Републике Србије, који ће обављати контролу тих расхода и издатака, у односу на утврђене апропријације и одобравати плаћања на терет буџетских средстава.

Члан 24.

За послове који се у складу са Законом о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС”, бр. 99/09 и 67/12 – УС), врше као поверени, средства се усмеравају са апропријације економске класификације 463 – Трансфери осталим нивоима власти.

Члан 25.

Посебан акт којим се уређује распоред и коришћење средстава за реализацију пројеката Националног инвестиционог плана, Влада доноси на предлог министарства које обавља послове државне управе који се односе на Национални инвестициони план и реализацију започетих пројеката Националног инвестиционог плана до њиховог окончања.

Актом Владе из става 1. овог члана, део средстава распоређен у оквиру Раздела 21 – Министарство привреде може се распоредити, односно пренети другом директном кориснику буџетских средстава за реализацију започетих пројеката Националног инвестиционог плана из надлежности тог буџетског корисника.

У случају из става 2. овог члана, за износ пренетих средстава умањује се износ апропријације економске класификације 551 – Нефинансијска имовина која се финансира из средстава Националног инвестиционог плана у оквиру Раздела 21 – Министарство привреде, а пренета средства исказују се на апропријацији економској класификацији 551 – Нефинансијска имовина која се финансира из средстава Националног инвестиционог плана у оквиру раздела директног корисника буџетских средстава коме је тај део средстава пренет.

Члан 26.

Налог за извршење укупних издатака за реализацију Националног инвестиционог плана заједнички издају функционер у чијем је разделу, према акту Владе из члана 25. став 1. овог закона, пројекат који се реализује и министар задужен за послове државне управе који се односе на Национални инвестициони план и реализацију започетих пројеката Националног инвестиционог плана до њиховог окончања.

Функционер у чијем је разделу, према акту Владе из члана 25.
став 1. овог закона, пројекат који се реализује и министар задужен за послове државне управе који се односе на Национални инвестициони план и реализацију започетих пројеката Националног инвестиционог плана до њиховог окончања, заједнички су одговорни за издавање налога за плаћање и за извршавање издатака намењених за реализацију Националног инвестиционог плана.

Члан 27.

Посебан акт којим се уређује распоред и коришћење средстава за реализацију пројеката инвестиционог одржавања и управљања непокретностима, Влада доноси на предлог Републичке дирекције за имовину Републике Србије, а на основу иницијативе осталих директних корисника буџетских средстава према утврђеним приоритетима.

Актом Владе из става 1. овог члана, део средстава распоређен у оквиру Раздела 43 – Републичка дирекција за имовину Републике Србије може се распоредити, односно пренети другом директном кориснику буџетских средстава за реализацију пројеката инвестиционог одржавања одређених пословних и стамбених објеката и других непокретности, према утврђеним приоритетима из надлежности тог корисника буџетских средстава.

У случају из става 2. овог члана, за износ пренетих средстава умањује се износ апропријације економске класификације 511 – Зграде и грађевински објекти у оквиру Раздела 43 – Републичка дирекција за имовину Републике Србије, а пренета средства исказују се на апропријацији економској класификацији 511 – Зграде и грађевински објекти у оквиру раздела директног корисника буџетских средстава коме је тај део средстава пренет.

Члан 28.

Налог за извршење укупних издатака за реализацију пројеката инвестиционог одржавања и управљања непокретностима заједнички издају функционер у чијем је разделу, према акту Владе из члана 27. став 1. овог закона, пројекат који се реализује и директор Републичке дирекције за имовину Републике Србије.

Функционер у чијем је разделу, према акту Владе из члана 27.
став 1. овог закона, пројекат који се реализује и директор Републичке дирекције за имовину Републике Србије, заједнички су одговорни за издавање налога за плаћање и за извршавање издатака намењених за реализацију пројеката инвестиционог одржавања и управљања непокретностима.

Члан 29.

Посебан акт којим се уређује распоред и коришћење средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења, Влада доноси на предлог министарства надлежног за послове правосуђа.

Актом Владе из става 1. овог члана, део средстава распоређен у оквиру Раздела 23 – Министарство правде може се распоредити, односно пренети другом кориснику буџетских средстава за реализацију пројеката из надлежности тог буџетског корисника.

У случају из става 2. овог члана, за износ пренетих средстава умањује се износ апропријације економске класификације 481 – Дотације невладиним организацијама у оквиру Раздела 23 – Министарство правде, а пренета средства исказују се на одговарајућој апропријацији економској класификацији у оквиру раздела корисника буџетских средстава коме је тај део средстава пренет.

Члан 30.

Посебан акт којим се уређује распоред и коришћење примљених средстава Секторске буџетске подршке у оквиру Програма ИПА, Влада доноси на предлог Министарства финансија.

Актом Владе из става 1. овог члана, део ових средстава распоређен у оквиру Раздела 16 – Министарство финансија може се распоредити, односно пренети другом директном кориснику буџетских средстава за реализацију обавеза према утврђеним приоритетима.

У случају из става 2. овог члана, за износ пренетих средстава умањује се износ Секторске буџетске подршке у оквиру Раздела 16 – Министарство финансија, а пренета средства исказују се на одговарајућој апропријацији у оквиру раздела директног корисника буџетских средстава коме је тај део средстава пренет.

Члан 31.

Посебан акт којим се уређује распоред и коришћење средстава за потребе спровођења ИПА I и ИПА II акционих програма у случају надокнаде нерегуларно утрошених средстава (као последица неправилности или превара), у случају када није могуће наплатити настале дугове, додатних и непредвиђених трошкова у оквиру појединачних пројеката/програма, трошкова неопходних за завршетак појединачних пројеката/програма до испитивања и прихватања коначног извештаја од стране Европске комисије о спровођењу програма, изравнања коначног салда, као и коначних уплата/исплата средстава по програму и камата због кашњења у плаћању и пенала/казни које настају током спровођења пројеката/програма, Влада доноси на предлог Министарства финансија.

Актом Владе из става 1. овог члана, део средстава распоређен у оквиру Раздела 16 – Министарство финансија може се распоредити, односно пренети другом директном кориснику буџетских средстава у случају да потребна средства није могуће обезбедити прерасподелом средстава у оквиру раздела директног корисника буџетских средстава.

У случају из става 2. овог члана, за износ пренетих средстава умањује се износ средстава распоређених у оквиру Раздела 16 – Министарство финансија, Програм 2402 – Интервенцијска средства, Пројекат 4002 – Интервенцијска средства за потребе спровођења ИПА програма, а пренета средства исказују се на одговарајућој апропријацији економској класификацији у оквиру раздела директног корисника буџетских средстава коме је тај део средстава пренет.

Члан 32.

Председник Високог савета судства надлежан је за давање налога за пренос средстава која се остваре по основу наплате судских такси на евиденционе рачуне судова отворене у Систему извршења буџета.

Председник Високог савета судства надлежан је и за давање налога за пренос судовима и осталих средстава, осим средстава за расходе за запослене у судовима који су судско особље из Раздела 6 – Судови са рачуна буџета на евиденционе рачуне судова отворене у Систему извршења буџета, изузев Врховном касационом суду, Управном суду, Привредном апелационом суду и Прекршајном апелационом суду.

Наредбодавци за издавање налога за плаћање су функционери који руководе радом судова из Раздела 6 – Судови.

Изузетно од става 3. овог члана, за издавање налога за плаћање јавних набавки, које се врше јединствено за судове, као и за исплате обавеза по основу потписаних споразума о вансудским поравнањима у поступцима за заштиту права на суђење у разумном року, надлежан је председник Високог савета судства.

Члан 33.

Председник Државног већа тужилаца надлежан је за давање налога за пренос јавним тужилаштвима средстава, осим средстава за расходе за запослене у јавним тужилаштвима, из Раздела 8 – Јавна тужилаштва са рачуна буџета на евиденционе рачуне јавних тужилаштава отворене у Систему извршења буџета, изузев Републичком јавном тужилаштву, Тужилаштву за ратне злочине и Тужилаштву за организовани криминал.

Изузетно, председник Државног већа тужилаца надлежан је и за пренос средстава из сопствених прихода на евиденционе рачуне јавних тужилаштава отворене у Систему извршења буџета.

Наредбодавци за издавање налога за плаћања јесу функционери који руководе јавним тужилаштвима из Раздела 8 – Јавна тужилаштва, осим за издавање налога за плаћања код јавних набавки које се врше јединствено за тужилаштва, у ком случају је надлежан председник Државног већа тужилаца.

Члан 34.

Министар надлежан за послове правосуђа надлежан је за давање налога за пренос средстава која се остваре по основу наплате судских такси на евиденционе рачуне правосудних органа отворене у Систему извршења буџета.

Министар надлежан за послове правосуђа надлежан је и за давање налога за пренос судовима и јавним тужилаштвима средстава из Раздела 6 – Судови и Раздела 8 – Јавна тужилаштва, за извршавање расхода за запослене у судовима и јавним тужилаштвима – судско особље и особље у јавном тужилаштву, расхода за текуће одржавање опреме и објеката судова, као и расхода за инвестициона и капитална улагања судовима и јавним тужилаштвима и уређење и развој правосудног информационог система, са рачуна буџета на евиденционе рачуне судова и јавних тужилаштава отворене у Систему извршења буџета, осим Врховном касационом суду, Управном суду, Привредном апелационом суду, Републичком јавном тужилаштву, Тужилаштву за ратне злочине, Тужилаштву за организовани криминал и Прекршајном апелационом суду.

Наредбодавци за издавање налога за плаћање јесу функционери који руководе радом судова из Раздела 6 – Судови и функционери који руководе радом тужилаштава из Раздела 8 – Јавна тужилаштва, осим за издавање налога за плаћање за јавне набавке за пројекте које за судове и јавна тужилаштва спроводи министарство надлежно за послове правосуђа.

Члан 35.

Министар надлежан за послове културе надлежан је за давање налога за пренос средстава из буџета на евиденционе рачуне установа културе отворене у Систему извршења буџета.

Наредбодавци за издање налога за плаћање су руководиоци установа културе из става 1. овог члана.

Члан 36.

Руководилац Управе за извршење кривичних санкција надлежан је за давање налога за пренос средстава из буџета на евиденционе рачуне установа за извршење кривичних санкција отворене у Систему извршења буџета.

Наредбодавци за издавање налога за плаћање су руководиоци установа за извршење кривичних санкција из става 1. овог члана.

Члан 37.

Министар надлежан за послове рада, запошљавања, борачка и социјална питања надлежан је за давање налога за пренос средстава из буџета на евиденционе рачуне установа социјалне заштите отворене у Систему извршења буџета.

Наредбодавци за издавање налога за плаћање су руководиоци установа социјалне заштите из става 1. овог члана.

Члан 38.

Министар надлежан за послове просвете, науке и технолошког развоја надлежан је за давање налога за пренос средстава из буџета на евиденционе рачуне средњих школа отворене у Систему извршења буџета.

Наредбодавци за издавање налога за плаћање су руководиоци средњих школа из става 1. овог члана.

Члан 39.

Руководиоци установе у области физичке културе, установе у области антидопинга, установе у области стандардизације, установе у области акредитације, завода за унапређење образовања и васпитања и завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, као и Криминалистичко полицијског универзитета, одговорни су за издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава органа којима руководе.

Члан 40.

Изузетно од одредбе члана 37. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – др. пропис, 125/14 – др. пропис, 95/15 – др. пропис, 83/16, 91/16 – др. пропис, 104/16 – др. закон, 96/17 – др. пропис, 89/18 – др. пропис и 95/18 – др. закон), годишњи износ укупног ненаменског трансфера који се распоређује јединицама локалне самоуправе, у 2021. години утврђује се у укупном износу од 33.307.366.000 динара.

Расподела трансфера из става 1. овог члана вршиће се у износима исказаним у следећој табели:

Р. бр.

Јединица локалне самоуправе

Ненаменски трансфер по јединицама локалне самоуправе (у динарима)

1

Ада

90.676.873

2

Александровац

229.611.327

3

Алексинац

498.167.212

4

Алибунар

175.413.738

5

Апатин

162.829.785

6

Аранђеловац

202.936.559

7

Ариље

91.032.672

8

Бабушница

240.618.064

9

Бајина Башта

136.973.066

10

Баточина

112.099.073

11

Бач

117.262.304

12

Бачка Паланка

204.094.102

13

Бачка Топола

158.418.215

14

Бачки Петровац

116.766.422

15

Бела Паланка

227.942.308

16

Бела Црква

200.444.588

17

Београд

0

18

Беочин

48.627.273

19

Бечеј

154.626.570

20

Блаце

162.765.657

21

Богатић

339.075.746

22

Бојник

217.399.828

23

Бољевац

205.774.958

24

Бор

226.956.863

25

Босилеград

255.927.649

26

Брус

184.482.099

27

Бујановац

391.927.698

28

Ваљево

388.041.467

29

Варварин

247.601.878

30

Велика Плана

307.501.600

31

Велико Градиште

192.545.052

32

Владимирци

198.117.049

33

Владичин Хан

267.153.627

34

Власотинце

346.808.718

35

Врање

397.630.668

36

Врбас

166.026.404

37

Врњачка Бања

88.815.082

38

Вршац

155.853.801

39

Гаџин Хан

162.442.778

40

Голубац

176.621.798

41

Горњи Милановац

224.150.456

42

Деспотовац

254.570.880

43

Димитровград

105.353.366

44

Дољевац

194.260.170

45

Жабаљ

180.688.749

46

Жабари

181.542.087

47

Жагубица

266.182.407

48

Житиште

198.882.224

49

Житорађа

218.131.394

50

Зајечар

288.354.282

51

Зрењанин

202.787.952

52

Ивањица

322.897.726

53

Инђија

142.402.405

54

Ириг

86.050.730

55

Јагодина

321.660.436

56

Кањижа

70.777.340

57

Кикинда

181.468.001

58

Кладово

159.156.644

59

Кнић

192.622.590

60

Књажевац

409.681.070

61

Ковачица

225.436.322

62

Ковин

223.438.083

63

Косјерић

43.072.619

64

Коцељева

158.449.034

65

Крагујевац

426.319.343

66

Краљево

746.288.490

67

Крупањ

258.610.783

68

Крушевац

466.901.040

69

Кула

194.909.532

70

Куршумлија

273.765.140

71

Кучево

271.355.853

72

Лајковац

23.463.193

73

Лапово

39.445.348

74

Лебане

315.430.112

75

Лесковац

896.973.298

76

Лозница

516.503.831

77

Лучани

165.996.102

78

Љиг

124.435.131

79

Љубовија

194.959.798

80

Мајданпек

219.188.277

81

Мали Зворник

134.654.953

82

Мали Иђош

96.630.970

83

Мало Црниће

208.437.171

84

Медвеђа

206.871.246

85

Мерошина

192.299.179

86

Мионица

158.429.600

87

Неготин

250.069.595

88

Ниш

633.997.549

89

Нова Варош

188.253.034

90

Нова Црња

115.794.170

91

Нови Бечеј

150.062.806

92

Нови Кнежевац

102.015.724

93

Нови Пазар

559.030.639

94

Нови Сад

918.682.241

95

Опово

83.677.569

96

Осечина

175.006.161

97

Оџаци

226.136.696

98

Панчево

84.544.580

99

Параћин

282.823.609

100

Петровац

414.398.661

101

Пећинци

66.755.678

102

Пирот

300.550.163

103

Пландиште

178.921.542

104

Пожаревац

111.620.139

105

Пожега

203.414.788

106

Прешево

388.610.506

107

Прибој

294.491.228

108

Пријепоље

443.912.201

109

Прокупље

338.543.436

110

Ражањ

184.009.348

111

Рача

182.714.590

112

Рашка

196.337.900

113

Рековац

183.485.656

114

Рума

231.215.517

115

Свилајнац

212.912.271

116

Сврљиг

257.113.059

117

Сента

91.930.727

118

Сечањ

128.010.682

119

Сјеница

415.226.768

120

Смедерево

371.947.865

121

Смедеревска Паланка

292.954.759

122

Сокобања

157.643.188

123

Сомбор

381.737.563

124

Србобран

77.756.702

125

Сремска Митровица

254.994.496

126

Сремски Карловци

36.768.320

127

Стара Пазова

175.065.415

128

Суботица

240.430.956

129

Сурдулица

238.054.481

130

Темерин

104.794.238

131

Тител

134.820.696

132

Топола

154.656.775

133

Трговиште

205.644.981

134

Трстеник

465.658.366

135

Тутин

446.950.837

136

Ћићевац

107.699.556

137

Ћуприја

194.203.986

138

Уб

92.687.064

139

Ужице

228.113.946

140

Црна Трава

89.166.683

141

Чајетина

75.432.191

142

Чачак

287.670.506

143

Чока

160.771.502

144

Шабац

299.422.232

145

Шид

206.153.535

УКУПНО:

33.307.366.000

Члан 41.

Налоге за извршавање издатака на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија, који се финансирају из буџета Републике Србије заједнички издају министар у чијем су разделу обезбеђена средства за те издатке и директор Канцеларије за Косово и Метохију.

Канцеларија за Косово и Метохију дужна је дa министaрству нaдлeжнoм зa пoслoвe финaнсиja дoстaвљa кварталне извeштajе о средствима која се у току године са њеног раздела преносе јединицама локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија.

Извештаји из става 2. овог члана садрже податке о средствима исказаним по наменама и по јединицама локалне самоуправе, а достављају се у року од 15 дана од дана истека квартала.

Члан 42.

Директни корисници буџетских средстава дужни су дa министaрству нaдлeжнoм зa пoслoвe финaнсиja дoстaвљajу кварталне извeштaje o средствима која се у току године са њиховог раздела преносе јединицама локалне самоуправе са апропријације економске класификације 463 – Трансфери осталим нивоима власти.

Извештаји из става 1. овог члана садрже податке о средствима исказаним по наменама и по јединицама локалне самоуправе, а достављају се у року од 15 дана од дана истека квартала.

Директни корисници буџетских средстава дужни су дa министaрству нaдлeжнoм зa пoслoвe финaнсиja дoстaвљajу кварталне извeштaje o средствима која се у току године са њиховог раздела преносе са групе конта 45 – Субвенције.

Извештаји из става 3. овог члана садрже податке о крајњем кориснику, укупном износу, као и намени пренетих средстава, а достављају се у року од 15 дана од дана истека квартала.

Члан 43.

Изузетно од одредаба члана 3. овог закона, Влада може да одлучи о покретању поступка за задуживање и давање гаранција Републике Србије ради очувања и јачања финансијске стабилности, спречавања наступања или отклањања последица ванредних околности које могу да угрозе живот и здравље људи или да проузрокују штету већих размера, у износу до 24.000.000.000 динара, а на предлог министарства надлежног за послове финансија.

Задуживање и давање гаранција из става 1. овог члана врши се у складу са поступком који је уређен Законом о јавном дугу („Службени гласник РС”, бр. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18 и 91/19).

Члан 44.

Уколико се у 2021. години приходи организација за обавезно социјално осигурање, по основу доприноса за обавезно социјално осигурање, остварују у мањим износима од износа утврђених њиховим финансијским плановима за 2021. годину, управни одбори ће својим одлукама, на које сагласност даје Влада, прилагодити расходе и издатке смањеним приходима, осим за расходе за социјално осигурање.

Члан 45.

Локална власт у 2021. години може планирати укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату дванаест месечних плата планирају полазећи од нивоа плата исплаћених за септембар 2020. године, као и увећања плата прописаних законом којим се уређује буџетски систем.

Укупну масу средстава за плате треба умањити за плате запослених код корисника буџетских средстава које су се финансирале из буџета локалне власти са апропријација економских класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и 412 – Социјални доприноси на терет послодавца, а више се не финансирају, односно за масу средстава за плате запослених који су радили код тих корисника, а нису преузети у органе и службе управе или јавне службе јединице локалне власти, код којих се плате запослених финансирају из буџета локалне власти са апропријација економских класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и 412 – Социјални доприноси на терет послодавца.

Уколико локална власт не планира у својим одлукама o буџету за 2021. годину и не извршава укупна средства за обрачун и исплату плата на начин утврђен у ст. 1. и 2. овог члана, министар надлежан за послове финансија може привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица, док се висина средстава за плате не усклади са ограничењем из ст. 1. и 2. овог члана.

Министар надлежан за послове финансија ближе ће уредити начин и садржај извештавања о планираним и извршеним средствима за исплату плата из ст. 1. и 2. овог члана и о структури расхода за запослене на апропријацијама економским класификацијама 413–416 у 2021. години.

У складу са чланом 2. тачка 31), чланом 54. и чланом 56. став 4. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) у буџетској 2021. години, неће се вршити обрачун и исплата поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда и бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и услова рада, као и других примања из члана 120. став 1. тачка 4) Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима и другим актима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, осим јубиларних награда за запослене и новчаних честитки за децу запослених.

У 2021. години не могу се исплаћивати запосленима код корисника буџетских средстава локалне власти награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

Уколико јединице локалне самоуправе не обезбеде у буџету и не исплате јубиларне награде запосленима у основним и средњим школама који то право стичу у 2021. години, министар надлежан за послове финансија може, на предлог министарства надлежног за послове образовања, привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде, у износу неисплаћених јубиларних награда запосленима у основним и средњим школама из буџета јединице локалне самоуправе.

Члан 46.

Директни корисници буџетских средстава су дужни дa министaрству нaдлeжнoм зa пoслoвe финaнсиja, дoстaвљajу мeсeчнe извeштaje o рeaлизaциjи пројеката и прoгрaмa који се финансирају из извора финансирања 11 – Примања од иностраних задуживања.

Када су крајњи корисници пројеката и програма, који се финансирају из пројектних и програмских зајмова, индиректни корисници буџетских средстава и остали корисници јавних средстава, директни корисници буџетских средстава задужени за њихово праћење дужни су да достављају извештаје из става 1. овог члана.

Извештаји из става 1. овог члана достављају се у складу са Правилником о извештавању о реализацији пројеката и програма који се финансирају из извора финансирања 11 – Примања од иностраних задуживања („Службени гласник РС”, број 25/15).

Члан 47.

Директни корисници буџетских средстава који учествују у реализацији пројектних и програмских зајмова, који се према споразумима о зајмовима закљученим између Републике Србије и зајмодаваца, не извршавају преко подрачуна за Извршење буџета Републике Србије, дужни су на основу Извештаја у складу са Правилником о извештавању о реализацији пројеката и програма који се финансирају из извора финансирања 11 – Примања од иностраних задуживања („Службени гласник РС”, број 25/15), да спроведу обрачунске налоге преко подрачуна извршења буџета Републике Србије на терет апропријација економских класификација планираних за наведене намене, ради евидентирања динарске противвредности плаћања извршених у страној валути, а у корист примања од иностраних задуживања, најкасније последњег дана у месецу за текући месец.

Ради евидентирања остварених примања по основу зајмова из става 1. овог члана Управа за трезор ће испостављати и извршавати обрачунске налоге преко рачуна за уплату јавних прихода и примања.

Сви споразуми о зајмовима који се закључују у 2021. години и који представљају директну обавезу Републике Србије, морају бити исказани у финансијским плановима корисника буџетских средстава Републике Србије.

Члан 48.

Директни корисници буџетских средстава који учествују у реализацији пројеката предвиђених релевантним финансијским споразумима, а у складу са Оквирним споразумом између Владе Републике Србије и Комисије европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима Инструмента претприступне помоћи (ИПА) и Оквирног споразума између Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмената за претприступну помоћ (ИПА II), дужни су да спроведу обрачунске налоге преко рачуна извршења буџета Републике Србије на терет апропријација економских класификација планираних за наведене намене, ради евидентирања динарске противвредности плаћања извршених у страној валути, најкасније последњег дана у месецу за текући месец.

Ради евидентирања остварених прихода из става 1. овог члана Управа за трезор ће испостављати и извршавати обрачунске налоге преко рачуна за уплату јавних прихода и примања.

Обрачунски налози користе се за евидентирање прихода, расхода и/или издатака у оквиру опредељених апропријација на извору 56 – Финансијска помоћ ЕУ и спроводе по добијању обавештења о извршеном плаћању од стране Министарства финансија – Сектора за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ.

Члан 49.

Директни корисници буџетских средстава који из средстава донација остварених у девизама извршавају плаћања са девизних рачуна, дужни су да спроведу обрачунске налоге преко подрачуна извршења буџета Републике Србије на терет апропријација економских класификација планираних за те намене најкасније последњег дана у месецу за текући месец, ради евидентирања динарске противвредности плаћања извршених у страној валути.

Ради евидентирања остварених прихода из става 1. овог члана Управа за трезор ће испостављати и извршавати обрачунске налоге преко рачуна за уплату јавних прихода и примања.

Обрачунски налози из ст. 1. и 2. овог члана користе се за евидентирање прихода, расхода и/или издатака у оквиру опредељених апропријација на изворима финансирања 05 – Донације од иностраних земаља, 06 – Донације од међународних организација и 08 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица.

Члан 50.

Директни корисници буџетских средстава дужни су да након 31. децембра по добијању информација о оствареним приходима/примањима и извршеним расходима/издацима из чл. 47–49. овог закона, а која су се десила до 31. децембра, исте евидентирају у својим помоћним књигама под датумом до 31. децембра.

Директни корисници буџетских средстава подносе Управи за трезоp доказ о евидентирању у помоћној књизи, уз захтев о евидентирању у Главној књизи трезора, на основу чега ће Управа за трезор извршити евидентирање у Главној књизи трезора са датумом књижења до 31. децембра, у оквиру одговарајућих расположивих апропријација.

Директни корисници буџетских средстава дужни су да обезбеде расположиву апропријацију за наведена евидентирања из овог члана до 31. децембра.

Члан 51.

Укупни ниво расхода и издатака буџета Републике Србије за 2022. годину ограничен је у износу од 1.481.400.000.000 динара, односно за 2023. годину у износу од 1.532.900.000.000 динара.

Ограничење из става 1. овог члана не укључује расходе и издатке индиректних корисника буџетских средстава Републике Србије, који се финансирају из извора финансирања 04 – Сопствени приходи буџетских корисника, 07 – Трансфери од других нивоа власти и 13 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година.

Члан 52.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2021. године.