Zakon

ЗАКОН

о потврђивању уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања

"Службени гласник РС", број 62 од 29. априла 2020.

Члан 1.

Потврђују се следеће уредбе које је Влада, уз супотпис председника Републике, донела за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године:

1) Уредба о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС”, број 31/20);

2) Уредба о допуни Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС”, број 36/20);

3) Уредба о допуни Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС”, број 38/20);

4) Уредба о измени и допуни Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС”, број 39/20);

5) Уредба о измени и допуни Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС”, број 43/20);

6) Уредба о измени и допунама Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС”, број 47/20);

7) Уредба о допуни Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС”, број 49/20);

8) Уредба о допунама Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС”, број 53/20);

9) Уредба о допуни Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС”, број 56/20);

10) Уредба о изменама и допуни Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС”, број 57/20);

11) Уредба о изменама и допунама Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС”, број 58/20);

12) Уредба о изменама и допунама Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС”, број 60/20);

13) Уредба о организовању рада послодаваца за време ванредног стања („Службени гласник РС”, број 31/20);

14) Уредба о роковима у судским поступцима за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године („Службени гласник РС”, број 38/20);

15) Уредба о коришћењу финансијских средстава буџета Републике Србије за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 („Службени гласник РС”, број 38/20);

16) Уредба о пореским мерама за време ванредног стања ради ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 („Службени гласник РС”, број 38/20);

17) Уредба о прекршају за кршење наредбе министра унутрашњих послова о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије („Службени гласник РС”, број 39/20);

18) Уредба о ограничавању малопродајне цене заштитних средстава за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 („Службени гласник РС”, број 40/20);

19) Уредба о допуни Уредбе о ограничавању малопродајне цене заштитних средстава за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 („Службени гласник РС”, број 43/20);

20) Уредба о изменама Уредбе о ограничавању малопродајне цене заштитних средстава за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 („Службени гласник РС”, број 48/20);

21) Уредба о измени и допуни Уредбе о ограничавању малопродајне цене заштитних средстава за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 („Службени гласник РС”, број 59/20);

22) Уредба о посебним техничким захтевима, стандардима и примени медицинских средстава за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 („Службени гласник РС”, број 41/20);

23) Уредба о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања („Службени гласник РС”, број 41/20);

24) Уредба о допуни Уредбе о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања („Службени гласник РС”, број 43/20);

25) Уредба о улагању за време ванредног стања девизних средстава којима управља Агенција за осигурање депозита („Службени гласник РС”, број 42/20);

26) Уредба о померању рокова за подношење годишњих финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 („Службени гласник РС”, број 47/20);

27) Уредба о начину учешћа оптуженог на главном претресу у кривичном поступку који се одржава за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године („Службени гласник РС”, број 49/20);

28) Уредба о додатном задуживању за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 узимањем кредита, емитовањем државних хартија од вредности на домаћем и међународном финансијском тржишту и давањем гаранција Републике Србије („Службени гласник РС”, број 52/20);

29) Уредба о утврђивању програма финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 („Службени гласник РС”, број 54/20);

30) Уредба о измени и допуни Уредбе о утврђивању програма финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 („Службени гласник РС”, број 57/20);

31) Уредба о померању рока за подношење тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 („Службени гласник РС”, број 54/20);

32) Уредба о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 („Службени гласник РС”, број 54/20);

33) Уредба о допунама Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 („Службени гласник РС”, број 60/20);

34) Уредба о поступку за издавање дужничких хартија од вредности („Службени гласник РС”, број 54/20);

35) Уредба о организовању рада установа социјалне заштите за смештај корисника и организација социјалне заштите за пружање услуге домског смештаја за време ванредног стања („Службени гласник РС”, број 54/20);

36) Уредба о мерама у друмском саобраћају за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 („Службени гласник РС”, број 55/20);

37) Уредба о исправама које морају да прате робу у превозу за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 („Службени гласник РС”, број 55/20);

38) Уредба о финансијској подршци пољопривредним газдинствима кроз олакшан приступ коришћењу кредита у отежаним економским условима услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 („Службени гласник РС”, број 57/20);

39) Уредба о новчаној помоћи пољопривредним газдинствима у циљу ублажавања последица насталих услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 („Службени гласник РС”, број 57/20);

40) Уредба о утврђивању гарантне шеме као мера подршке привреди за ублажавање последица пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 („Службени гласник РС”, број 57/20);

41) Уредба о померању рокова за одржавање редовне седнице скупштине привредног друштва и достављање годишњих и консолидованих финансијских извештаја привредних друштава, задруга, других правних лица и предузетника, као и рокова за подношење пријава за порез на добит и пореза на приход од самосталне делатности, важења лиценци овлашћених ревизора и лиценци за вршење процене вредности непокретности које истичу за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 („Службени гласник РС”, број 57/20);

42) Уредба о измени општих прихода и примања, расхода и издатака буџета Републике Србије за 2020. годину ради отклањања штетних последица услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник РС”, број 60/20);

43) Уредба о померању рока за стицање статуса квалификованог новозапосленог лица („Службени гласник РС”, број 60/20);

44) Уредба о формирању привременог регистра и начину уплате једнократне новчане помоћи свим пунолетним држављанима Републике Србије у циљу смањивања негативних ефеката проузрокованих пандемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник РС”, број 60/20).

Члан 2.

Овај закон ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.