ЗАКОН

о буџету Републике Србије за 2022. годину

"Службени гласник РС", број 110 од 24. новембра 2021.

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Овим законом уређују се општи приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2022. годину, њихово извршавање, обим задуживања за потребе финансирања дефицита и конкретних пројеката и давање гаранција, управљање јавним дугом, коришћење донација, пројектних зајмова, коришћење прихода од продаје добара и услуга буџетских корисника и права и обавезе корисника буџетских средстава.

Буџет Републике Србије за 2022. годину састоји се од:

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА

у динарима

Укупни приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине

1.516.851.466.000

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине

1.688.472.466.000

Буџетски суфицит/дефицит

-171.621.000.000

Издаци за отплату главнице

(у циљу спровођења јавних политика)

15.200.000.000

Издаци за набавку финансијске имовине

(у циљу спровођења јавних политика)

13.379.000.000

Укупан фискални суфицит/дефицит

-200.200.000.000

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

 

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине

547.600.000.000

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине

424.512.517.000

Нето финансирање

200.200.000.000

Промена стања на рачуну
(позитивна – повећање готoвинских средстава
негативна – смањење готовинских средстава)

-77.112.517.000

Приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака:

ОПИС

Eкономскa класификацијa

Износ у динарима

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

1.516.851.466.000

1. Порески приходи

71

1.317.900.000.000

1.1. Порез на доходак грађана

7111

87.700.000.000

1.2. Порез на добит правних лица

7112

132.000.000.000

1.3. Порез на додату вредност

7141

684.100.000.000

– Порез на додату вредност у земљи

72.300.000.000

– Порез на додату вредност из увоза

611.800.000.000

1.4. Акцизе

717

337.600.000.000

– Акцизе на деривате нафте

186.500.000.000

– Акцизе на дуванске прерађевине

114.500.000.000

– Остале акцизе

36.600.000.000

1.5. Царине

715

63.200.000.000

1.6. Остали порески приходи

7145

13.300.000.000

2. Непорески приходи и примања од продаје нефинансијске имовине

175.519.482.000

Редовни непорески приходи

108.900.000.000

– Приходи од имовине

741

17.000.000.000

– Таксе

742

19.500.000.000

– Приходи од продаје добара и услуга

742

28.500.000.000

– Новчане казне

743

10.100.000.000

– Oстали редовни непорески приходи

714,745,73

27.800.000.000

– Примања од продаје нефинансијске имовине

8

6.000.000.000

Ванредни непорески приходи

23.000.000.000

– Добит јавних агенција

741

2.500.000.000

– Део добити јавних предузећа и дивиденде буџета

741, 745

8.000.000.000

– Остали ванредни приходи

745

12.500.000.000

Непорески приходи индиректних корисника

43.619.482.000

– Трансфери између буџетских корисника на различитом нивоу власти

733

21.643.223.000

– Приходи од продаје добара и услуга

742

21.976.259.000

3. Донације

731,732,744

23.431.984.000

Расходи, издаци за набавку нефинансијске имовине, издаци за отплату главнице (у циљу спровођења јавних политика) и издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака:

ОПИС

Eкономскa класификацијa

Износ у динарима

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

1.717.051.466.000

1.Текући расходи

4

1.281.697.815.000

1.1. Расходи за запослене

41

363.641.031.000

– Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

411

284.692.677.000

– Социјални доприноси на терет послодавца

412

53.681.554.000

– Остали расходи за запослене

413 до 417

25.266.800.000

1.2. Коришћење услуга и роба

42

159.972.505.000

1.3. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања

44

116.193.919.000

– Отплата домаћих камата

441

57.698.496.000

– Отплата страних камата

442

44.901.067.000

– Отплата камата по гаранцијама

443

1.650.498.000

– Пратећи трошкови задуживања

444

11.943.858.000

1.4. Субвенције

45

143.629.339.000

– Субвенције у области науке и образовања

 

3.205.000.000

– Субвенције у области енергетике

 

6.466.500.000

– Субвенције у области заштите животне средине

 

3.850.000.000

– Субвенције за ваздушни саобраћај

 

2.130.000.000

– Субвенције у привреди

 

22.747.500.000

– Субвенције у пољопривреди

 

50.628.714.000

– Субвенције за железнички саобраћај

 

17.750.000.000

– Субвенције за друмски саобраћај

 

19.708.000.000

– Субвенције у области туризма

 

1.045.000.000

– Субвенције у области културе

 

1.700.000.000

– Остале субвенције

 

14.398.625.000

1.5. Дотације међународним организацијама

462

7.297.035.000

1.6. Трансфери осталим нивоима власти

463

102.192.143.000

– Ненаменски трансфери општинама и градовима

463

33.327.366.000

– Трансфери за запослене у образовању на територији АПВ

463

40.462.534.000

– Остали трансфери

463

28.402.243.000

1.7. Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање

464

214.091.181.000

– Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање

125.773.600.000

– Национална служба за запошљавање

6.297.300.000

– Републички фонд за здравствено осигурање

73.554.100.000

– Фонд за социјално осигурање војних осигураника

440.000.000

– Остале дотације

8.026.181.000

1.8. Остале дотације и трансфери

465

5.033.897.000

1.9. Социјално осигурање и социјална заштита

47

120.939.955.000

– Дечја заштита

64.818.788.000

– Борачко-инвалидска заштита

17.000.000.000

– Социјална заштита

31.288.664.000

– Транзициони фонд

250.000.000

– Ученички стандард

937.100.000

– Студентски стандард

1.100.560.000

– Стипендије за младе таленте

928.180.000

– Спортске стипендије, награде и признања

1.506.290.000

– Избегла и расељена лица

844.570.000

– Остала социјална заштита из буџета

2.265.803.000

1.10. Остали текући расходи

43, 48 и 49

48.706.810.000

– Средства резерви

499

5.002.000.000

– Остали текући расходи

43 и 48

43.704.810.000

2. Издаци за нефинансијску имовину

5

406.774.651.000

3. Издаци за отплату главнице (у циљу спровођења јавних политика)

61

15.200.000.000

4. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)

62

13.379.000.000

Примања од задуживања и издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима:

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Eкономскa класификацијa

Износ у динарима

Нето финансирање

200.200.000.000

Примања од задуживања и примања од продаје домаће финансијске имовине

9

547.600.000.000

Примања од задуживања

91

541.000.000.000

Примања од емитовања хартија од вредности на домаћем финансијском тржишту (записи и обвезнице емитоване на домаћем финансијском тржишту у домаћој и страној валути – дисконтована продајна вредност)

9111

230.000.000.000

Примања од емитовања хартија од вредности на међународном финансијском тржишту (Еврообвезнице – државне хартије од вредности емитоване на међународном финансијском тржишту у домаћој и страној валути – прилив по продајној цени)

9121

0

Примања од домаћег и иностраног задуживања (примљени кредити од домаћих и иностраних финансијских комерцијалних и мултилатералних институција и иностраних влада)

9112-9119

9122-9129

311.000.000.000

Примања од продаје домаће финансијске имовине

92

6.600.000.000

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине

6

424.512.517.000

Издаци за отплату кредита

61

420.712.517.000

Отплата главнице домаћим кредиторима

611

280.195.626.000

Отплата главнице страним кредиторима

612

136.816.891.000

Отплата главнице по гаранцијама

613

3.700.000.000

Издаци за набавку финансијске имовине

62

3.800.000.000

Промена стања на рачуну
(позитивна – повећање готовинских средстава
негативна – смањење готовинских средстава)

-77.112.517.000

Члан 2.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита, набавку финансијске имовине и отплату главнице по основу дугова домаћим и страним зајмодавцима за директне и индиректне обавезе Републике Србије (укључујући и операције са заменом дуга пре рока доспећа) из члана 1. овог закона износе укупно 624.712.517.000 динара. Наведена средства обезбедиће се из зајмова домаћих и међународних комерцијалних и мултилатералних финансијских институција и иностраних влада, као и из средстава опште алокације специјалних права вучења одобрених Републици Србији одлуком Одбора гувернера Међународног монетарног фонда о општој алокацији специјалних права вучења, у износу од највише 311.000.000.000 динара, кроз емитовање државних хартија од вредности (државних записа и обвезница на домаћем финансијском тржишту у домаћој и страној валути) у износу од највише 230.000.000.000 динара, по потреби у зависности од услова на финансијском тржишту, од примања остварених од емисије еврообвезница (државних хартија од вредности емитованих на међународном финансијском тржишту у домаћој и страној валути), као и из примања од продаје домаће финансијске имовине у износу од највише 6.600.000.000 динара.

Примања наведена у ставу 1. овог члана, представљају максимална средства која се обезбеђују из наведеног извора, стога иста представљају потенцијално максимално задуживање Републике Србије, у складу са услoвима на финансијском тржишту и потребама за финансирање у току године. У случају да није могуће остварити примања по основу задуживања у планираној пропорцији између зајмова и емитованих државних хартија од вредности на домаћем и међународном финансијском тржишту, као и да је могуће обезбедити боље услове финансирања из других извора, могућа је промена структуре у оквиру датих извора финансирања, уз услов да се не пређе укупан износ планираних средстава за дату намену у висини од 547.600.000.000 динара.

У случају остварења максималних планираних примања по основу задуживања из става 1. овог члана, неопходних за финансирање дефицита, отплату дуга и набавку финансијске имовине, износ од 77.112.517.000 динара, представљаће негативну промену стања на рачуну. Средства од планираних примања могу се користити и за отплату обавеза које доспевају у наредној години.

За финансирање буџетског дефицита и отплате доспелих обавеза по основу јавног дуга, могу се током 2022. године користити средства са консолидованог рачуна трезора Републике Србије, до износа који не угрожава ликвидност тог рачуна.

Уколико на крају 2022. године буде постојала позајмица са консолидованог рачуна трезора, у зависности од услова на финансијском тржишту, може се пренети у наредну годину.

Уколико се у току године обезбеде примања од приватизације или повољнијих дугорочних концесионалних зајмова, пропорционално ће се смањивати други кредитни извори и емисије државних хартија од вредности на домаћем и међународном финансијском тржишту из става 1. овог члана.

Члан 3.

А. У 2022. години могу се издати гаранције Републике Србије до износа од 146.615.000.000 динара (EUR 1.242.500.000), и то:

Ред.

број

Износ

у динарима

Оригинална

валута

Износ у оригиналној валути

I.

Eвропској банци за обнову и развој

1.

Акционарско друштво за железнички превоз путника ,,Србија Воз”, Београд – (Реконструкција и модернизација регионалних депоа)

2.950.000.000

EUR

25.000.000

2.

Акционарско друштво за железнички превоз робе ,,Србија Карго”, Београд – (Набавка и реконструкција возних средстава и грађевинских објеката)

5.074.000.000

EUR

43.000.000

3.

„Електродистрибуцијa Србијеˮ д.о.о. Београд – Пројекат за паметна бројила

4.720.000.000

EUR

40.000.000

Укупно:

12.744.000.000

EUR

108.000.000

II.

Немачкој развојној банци (KfW)

1.

АД ,,Електромрежа Србије” – Трансбалкански коридор, секција 4 – 2x400 kV DV Бајина Башта (РС) – Пљевља (МЕ) – Вишеград (БиХ)

3.540.000.000

EUR

30.000.000

Укупно:

3.540.000.000

EUR

30.000.000

III.

Домаћим и страним пословним банкама

1.

ЈП ,,Србијагас” – Jaчање транспортних капацитета гасовода у Републици Србији

21.240.000.000

EUR

180.000.000

2.

ЈП ,,Електропривреда Србије” – Пројекат изградње хидроелектране Бук Бијела у Републици Српској кроз улагање у капитал

29.500.000.000

EUR

250.000.000

3.

„Електродистрибуција Србијеˮ д.о.о. Београд – Пројекат аутоматизације средњенапонске дистрибутивне мреже

11.463.903.904

EUR

97.151.728

4.

Акционарско друштво за железнички превоз робе ,,Србија Карго”, Београд – Набавка дизел локомотива за вучу теретних возова и за потребу маневре теретних кола, набавка резервних делова за Сименс локомотиве и реконструкција теретних кола

1.770.000.000

EUR

15.000.000

5.

ЈП ,,Електропривреда Србије” – Одсумпоравање димних гасова и израда постројења за пречишћавање отпадних вода на ТЕ Костолац А

14.160.000.000

EUR

120.000.000

Укупно:

78.133.903.904

EUR

662.151.728

IV.

Рускoj Федерацији (Државна развојна корпорација „VEB.RF”)

1.

ЈП „Електропривреда Србије” – Ревитализација хидроелектране ,,Ђердап 2”

20.060.000.000

EUR

170.000.000

2.

ЈП „Електропривреда Србије” – Ревитализација блокова ТЕНТ А1 и А2

24.544.000.000

EUR

208.000.000

Укупно:

44.604.000.000

EUR

378.000.000

V.

Републици Француској (Трезор)

1.

„Електродистрибуција Србијеˮ д.о.о. Београд – Пројекат аутоматизације средњенапонске дистрибутивне мреже

2.873.096.096

EUR

24.348.272

Укупно:

2.873.096.096

EUR

24.348.272

VI.

Европској инвестиционој банци

1.

„Електродистрибуција Србијеˮ д.о.о. Београд – Пројекат за паметна бројила

4.720.000.000

EUR

40.000.000

Укупно:

4.720.000.000

EUR

40.000.000

УКУПНО:

146.615.000.000

EUR

1.242.500.000

Б. Република Србија у 2022. години може одобрити пројектне и програмске зајмове до износа од 2.480.349.462.529 динара (USD 1.603.384.610, EUR 19.214.010.000 и RSD 50.000.000.000), и то са:

Ред.

број

Износ

у динарима

Оригинална

валута

Износ у оригиналној валути

I.

Светском банком

1.

Пројекат управљања транзицијом рударског сектора за будући развој

7.120.400.000

USD

70.000.000

2.

Модернизација железничког сектора

у Србији – друга фаза

5.086.000.000

USD

50.000.000

3.

Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане

5.086.000.000

USD

50.000.000

4.

Развој локалних институција и зелена инфраструктура

10.172.000.000

USD

100.000.000

5.

Развој тржишта капитала

5.086.000.000

USD

50.000.000

6.

ДПЛ зајам за развојну политику зеленог раста

12.206.400.000

USD

120.000.000

7.

Трећи зајам за здравство

7.629.000.000

USD

75.000.000

8.

Други зајам за конкурентност и запошљавање

5.086.000.000

USD

50.000.000

Укупно:

57.471.800.000

USD

565.000.000

II.

Еврoпском инвестиционом банком

1.

Рехабилитација регионалних и локалних путева

5.900.000.000

EUR

50.000.000

2.

Реконструкција и изградња четири Клиничка центра у Србији

13.335.180.000

EUR

113.010.000

3.

Додатно финансирање за Програм модернизације школа

4.720.000.000

EUR

40.000.000

4.

Реконструкција деоница пруге на прузи Београд Центар – Распутница „Г” – Раковица – Младеновац – Лапово – Ниш – Прешево – државна граница – (Табановце)

82.600.000.000

EUR

700.000.000

5.

Финансијски уговор о обезбеђивању додатног финансирања за Пројекат развоја речне транспортне инфраструктуре

3.540.000.000

EUR

30.000.000

6.

Развој информационо-комуникационе инфраструктуре у основним и средњим школама у Републици Србији „Повезане школе” – Фаза III

1.250.800.000

EUR

10.600.000

7.

Пројекат изградње Сектора II Аутопута Ниш – Мердаре – деоница Белољин – Мердаре

21.240.000.000

EUR

180.000.000

Укупно:

132.585.980.000

EUR

1.123.610.000

III.

Европском банком за обнову и развој

1.

Рехабилитација регионалних и локалних путева

5.900.000.000

EUR

50.000.000

2.

Програм за отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији – фаза II

1.770.000.000

EUR

15.000.000

3.

Изградња широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима Републике Србије – Фаза 2

11.800.000.000

EUR

100.000.000

4.

Пројекат за регионалне депоније

8.850.000.000

EUR

75.000.000

5.

Реконструкција деоница пруге на прузи Београд Центар – Распутница „Г” – Раковица – Младеновац – Лапово – Ниш – Прешево – државна граница – (Табановце)

59.000.000.000

EUR

500.000.000

6.

Изградња бране са акумулацијом Памбуковица

4.248.000.000

EUR

36.000.000

7.

Обновљиви извори енергије у системима даљинског грејања у Србији

3.540.000.000

EUR

30.000.000

8.

Енергетска санација стамбених и јавних објеката

2.360.000.000

EUR

20.000.000

9.

Пројекат изградње Сектора II Аутопута Ниш – Мердаре – деоница Белољин – Мердаре

21.240.000.000

EUR

180.000.000

Укупно:

118.708.000.000

EUR

1.006.000.000

IV.

Банком за развој Савета Европе

1.

Пројекат изградње националне концертне дворане

14.160.000.000

EUR

120.000.000

2.

Програмски зајам – водоснабдевање и постројење за пречишћавање отпадних вода

35.400.000.000

EUR

300.000.000

3.

Пројекат унапређења универзитетског образовања

11.210.000.000

EUR

95.000.000

4.

Изградња нове Универзитетске дечје клинике, Тиршова 2 у Београду, фаза 2

3.068.000.000

EUR

26.000.000

5.

Изградња и опремање новог затвора у Крушевцу и новог павиљона у Сремској Митровици

3.540.000.000

EUR

30.000.000

6.

Универзитетски спортски центар

2.360.000.000

EUR

20.000.000

7.

Пројекат дуалног образовања

2.360.000.000

EUR

20.000.000

8.

Стамбена подршка рањивим групама становништва

2.360.000.000

EUR

20.000.000

9.

Зајам за подршку здравству

23.600.000.000

EUR

200.000.000

10.

Пројекат стамбене обнове после земљотреса у Краљеву

601.800.000

EUR

5.100.000

Укупно:

98.659.800.000

EUR

836.100.000

V.

Немачком развојном банком (KfW)

1.

Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији VI

8.260.000.000

EUR

70.000.000

2.

Програм интегрисаног управљања чврстим отпадом

2.596.000.000

EUR

22.000.000

3.

Програм интегрисаног управљања чврстим отпадом, Фазе 2 и 3

7.670.000.000

EUR

65.000.000

4.

Програм Зелени градови

8.260.000.000

EUR

70.000.000

5.

ДПЛ зајам за развојну политику зеленог раста

9.154.800.000

USD

90.000.000

6.

Интервенција на изградњи и рехабилитацији канализационе мреже и главног колектора у јединицама локалне самоуправе

11.800.000.000

EUR

100.000.000

7.

Пројекат унапређења запошљавања „Good Jobs for Serbia”

5.900.000.000

EUR

50.000.000

Укупно:

9.154.800.000

44.486.000.000

USD

EUR

90.000.000

377.000.000

VI.

Француском агенцијом за развој (АФД)

1.

Пројекат за регионалне депоније

8.850.000.000

EUR

75.000.000

2.

ДПЛ Зајам за развојну политику зеленог раста

9.154.800.000

USD

90.000.000

3.

Модернизација железничког сектора у Србији – друга фаза

5.086.000.000

USD

50.000.000

4.

Развој локалних институција и зелена инфраструктура

20.344.000.000

USD

200.000.000

Укупно:

34.584.800.000

8.850.000.000

USD

EUR

340.000.000

75.000.000

VII.

Страним владама

1.

Руска Федерација

1.1.

Реализација пројеката железничке инфраструктуре – друга фаза

88.500.000.000

EUR

750.000.000

1.2.

Развој система градске железнице – Пројекат Београдски дијаметри

153.400.000.000

EUR

1.300.000.000

2.

Република Француска – Трезор

2.1.

Пројекат изградње београдског метроа, фаза I

9.440.000.000

EUR

80.000.000

Укупно:

251.340.000.000

EUR

2.130.000.000

VIII.

Институционалним инвеститорима

1.

Обвезнице на међународном финансијском тржишту

236.000.000.000

EUR

2.000.000.000

Укупно:

236.000.000.000

EUR

2.000.000.000

IX.

Страним инвестиционим корпорацијама, фондовима и банкама

1.

Пројекат изградње аутопута Е-761, деоница Појате–Прељина (Моравски коридор)

70.800.000.000

EUR

600.000.000

2.

Пројекат изградње новог моста преко реке Саве

9.440.000.000

EUR

80.000.000

3.

Пројекат за изградњу урбане инфраструктуре и националног стадиона са приступним саобраћајницама

29.500.000.000

EUR

250.000.000

4.

Пројекат подршке урбаном развоју кроз реконструкцију постојеће и изградњу нове инфраструктуре

29.500.000.000

EUR

250.000.000

5.

Пројекат изградње београдског метроа, фаза I

82.600.000.000

EUR

700.000.000

6.

Пројекат изградње обилазнице око Крагујевца

17.700.000.000

EUR

150.000.000

7.

Пројекат изградње аутопута на деоници Крагујевац–Мрчајевци

35.400.000.000

EUR

300.000.000

8.

Пројекат изградње Шумадијског коридора

17.700.000.000

EUR

150.000.000

9.

Изградња брзе саобраћајнице Бачки Брег – Кикинда

11.800.000.000

EUR

100.000.000

10.

Пројекат изградње обилазнице око Новог Сада са изградњом моста преко Дунава и приступним саобраћајницама

15.340.000.000

EUR

130.000.000

11.

Пројекат изградње комуналне (канализационе) инфраструктуре и инфраструктуре за одлагање комуналног чврстог отпада у Републици Србији са радним називом „Чиста Србија”

76.700.000.000

EUR

650.000.000

12.

Пројекат изградње депонија чврстог отпада

33.040.000.000

EUR

280.000.000

13.

Пројекат изградње аутопута, деоница Београд – Зрењанин – Нови Сад

83.780.000.000

EUR

710.000.000

14.

Пројекат изградње аутопута Београд – Јужни Јадран Е-763, деоница: Пожега–Бољаре

182.900.000.000

EUR

1.550.000.000

15.

Пројекат каналисања и пречишћавања отпадних вода града Београда

25.960.000.000

EUR

220.000.000

16.

Реконструкција деоница пруге на прузи Београд Центар – Распутница „Г” – Раковица – Младеновац – Лапово – Ниш – Прешево – државна граница – (Табановце)

59.000.000.000

EUR

500.000.000

17.

Пројекат изградње аутопута Е-761, деоница Пожега–Котроман

97.940.000.000

EUR

830.000.000

18.

Хибридна реверзибилна хидроелектрана „Ђердап 3”

177.000.000.000

EUR

1.500.000.000

19.

Соларне електране инсталисане снаге 1GW на територији Републике Србије

94.400.000.000

EUR

800.000.000

20.

Ветроелектране 800MW-1GW

59.000.000.000

EUR

500.000.000

21.

Набавка 5 нових брзих возова

6.431.000.000

EUR

54.500.000

Укупно:

1.215.931.000.000

EUR

10.304.500.000

X.

Извозно-увозним банкама

1.

Мађарска Export-Import банка

1.1.

Пројекти у области комунално-еколошког уређења, система пречишћавања отпадних вода и водоснабдевања, путне и речне инфраструктуре

10.030.000.000

EUR

85.000.000

2.

Чешка експортна банка

2.1.

Наставак радова на блоку Б-6 источног поља у РМУ „Соко”

1.003.000.000

EUR

8.500.000

Укупно:

11.033.000.000

EUR

93.500.000

XI.

Кинеским банкама

1.

Пројекат изградње београдске обилазнице (деоница: Бубањ Поток – Панчево) Сектор Ц

80.240.000.000

EUR

680.000.000

2.

Пројекат изградње брзе саобраћајнице Iб реда Нови Сад – Рума (Фрушкогорcки коридор)

61.884.882.529

USD

608.384.610

3.

Пројекат изградње брзе саобраћајнице Iб реда Иверак–Лајковац

15.847.400.000

EUR

134.300.000

Укупно:

61.884.882.529

USD

608.384.610

96.087.400.000

EUR

814.300.000

XII.

Пословним банкама

1.

Изградња саобраћајнице Рума–Шабац–Лозница

15.000.000.000

RSD

15.000.000.000

2.

Изградња саобраћајнице Рума–Шабац–Лозница

29.500.000.000

EUR

250.000.000

3.

Пројекат изградње брзе саобраћајнице Е-75, петља Пожаревац–Голубац (Дунавска магистрала)

35.000.000.000

RSD

35.000.000.000

4.

Пројекат изградње комуналне (канализационе) инфраструктуре и инфраструктуре за одлагање комуналног чврстог отпада у Републици Србији са радним називом „Чиста Србија”

24.072.000.000

EUR

204.000.000

Укупно:

50.000.000.000

RSD

50.000.000.000

53.572.000.000

EUR

454.000.000

USD

1.603.384.610

EUR

19.214.010.000

УКУПНО:

2.480.349.462.529

RSD

50.000.000.000

У циљу рационализације трошкова задуживања на предлог Министарства финансија, уместо пројектних зајмова Република Србија може емитовати државне хартије од вредности на домаћем и међународном финансијском тржишту за финансирање пројеката до износа наведених у овом члану.

У случају да није могуће реализовати зајам са наведеним зајмодавцем и/или је могуће обезбедити боље услове финансирања код других зајмодаваца, могућа је промена зајмодавца за финансирање пројеката до износа планираног задуживања наведеног у овом члану.

В. Стање јавног дуга Републике Србије, на дан 31. август 2021. године, износило је 3.347.901.871.187 динара (28.478.118.684 EUR). Пројекције рата главнице индикативног су карактера и дате су на основу стања дуга на дан 31. август 2021. године и осталих расположивих информација.

I. ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ:

1. Директне обавезе – унутрашњи дуг

Ред. број

Назив дуга

Услови

Стање дуга

у EUR

Стање дуга

у RSD

1.1

Преузета обавеза Републичког фонда за ПИО пољопривредника

22.498.597

2.644.946.357

Први датум отплате главнице

17.11.2006.

Последњи датум отплате главнице

Рата главнице за 2022. год.

5.000.000 RSD

Каматна стопа

8,50%

1.2

Преузета обавеза Републичког фонда за ПИО запослених

6.195.616

728.359.672

Први датум отплате главнице

2005.

Последњи датум отплате главнице

Рата главнице за 2022. год.

1.000.000 RSD

Каматна стопа

8,50%

1.3

Стара девизна штедња – грађани

373.977.091

43.964.933.770

Први датум отплате главнице

31.05.2002.

Последњи датум отплате главнице

Рата главнице за 2022. год.

8.000.000 EUR

Каматна стопа

2,00%

1.4

Неисплаћена девизна штедња грађана положена код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ

48.004.535

5.643.437.102

Први датум отплате главнице

28.02.2020.

Последњи датум отплате главнице

31.08.2023.

Рата главнице за 2022. год.

25.000.000 EUR

Каматна стопа

1.5

Обвезнице зајма за привредни развој

7.600.826

893.556.899

Први датум отплате главнице

31.08.2004.

Последњи датум отплате главнице

Рата главнице за 2022. год.

100.000 EUR

Каматна стопа

2,00%

1.6

Дугорочне штедне обвезнице деноминоване у динарима

1.331.859

156.574.000

Први датум отплате главнице

04.03.2019.

Последњи датум отплате главнице

27.12.2027.

Рата главнице за 2022. год.

80.222.000 RSD

Купонска стопа

5,25%–6,25%

1.7

Дугорочне штедне обвезнице деноминоване у еврима

13.868.100

1.630.340.770

Први датум отплате главнице

31.01.2019.

Последњи датум отплате главнице

27.12.2027.

Рата главнице за 2022. год.

3.214.900 EUR

Купонска стопа

2,50%–4,00%

1.8

Дугорочне хартије од вредности емитоване на домаћем финансијском тржишту у динарима

8.667.722.817

1.018.981.828.250

Први датум отплате главнице

Последњи датум отплате главнице

Рата главнице за 2022. год.

164.676.760.000 RSD

Извршна стопа за записе/Купонска стопа за обвезнице

– педесеттронедељни записи

– двогодишње обвезнице

1,70%–1,75%

– трогодишње обвезнице

2,00%–3,75%

– петогодишње обвезнице

4,00%–4,50%

– петипогодишње обвезнице

3,00%

– седмогодишње обвезнице

4,50%–10,00%

– десетогодишње обвезнице

– дванаестипогодишње обвезнице

5,875%–10,00%

4,50%

1.9

Дугорочне хартије од вредности емитоване на домаћем финансијском тржишту у еврима

2.402.990.000

282.496.705.895

Први датум отплате главнице

Последњи датум отплате главнице

Рата главнице за 2022. год.

623.420.000 EUR

Извршна стопа за записе/Купонска стопа за обвезнице

– двогодишње обвезнице

0,50%

– трогодишње обвезнице

1,25%

– петогодишње обвезнице

1,00%–2,50%

– седмогодишње обвезнице

2,50%

– десетогодишње обвезнице

3,25%–5,00%

– дванаестогодишње обвезнице

1,50%–2,00%

– петнаестогодишње обвезнице

3,50%–5,85%

– двадесетогодишње обвезнице

2,25%–3,50%

1.10

Дуг по основу преноса Републици Србији обавеза Војвођанске банке а.д. Нови Сад према НБС по основу одобреног кредита за ликвидност из примарне емисије

4.820.495

566.699.844

Први датум отплате главнице

Последњи датум отплате главнице

Рата главнице за 2022. год.

Каматна стопа

1.11

Обавезе СРЈ према НБС по основу Уговора Г. Бр. 840 од 26. септембра 1995. године

1.760.564

206.972.770

Први датум отплате главнице

Последњи датум отплате главнице

Рата главнице за 2022. год.

Каматна стопа

1.12

Обавезе СРЈ према НБС по основу Уговора Г. Бр. 132 од 23. фебруара 2000. године

25.583.136

3.007.566.202

Први датум отплате главнице

Последњи датум отплате главнице

Рата главнице за 2022. год.

Каматна стопа

1.13

UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd – РЛ 0620/20 – Финансирање пројекта Рума–Шабац–Лозница

55.494.565

6.523.968.815

Први датум отплате главнице

30.06.2023.

Последњи датум отплате главнице

31.12.2029.

Рата главнице за 2022. год.

0 RSD

Каматна стопа

3M BELIBOR + 2,70%

УКУПНО ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ – УНУТРАШЊИ ДУГ

11.631.848.201

1.367.445.890.346

II. Директне обавезе – спољни дуг

IBRD

1.1

IBRD А

196.844.393

23.141.125.277

Први датум отплате главнице

15.03.2005.

Последњи датум отплате главнице

15.09.2031.

Рата главнице за 2022. год.

18.810.742 EUR

Каматна стопа

Г1, Г2 = 6M LIBOR EUR + 0,55%, Г3=5,81%

1.2

IBRD Б

374.064.960

43.975.263.711

Први датум отплате главнице

15.06.2005.

Последњи датум отплате главнице

15.12.2031.

Рата главнице за 2022. год.

35.746.203 EUR

Каматна стопа

Г1, Г2= 6M LIBOR EUR + 0,55%, Г3=5,79%

1.3

IBRD – Додатно финансирање пројекта енергетске ефикасности за Србију

2.789.892

327.981.080

Први датум отплате главнице

15.08.2012.

Последњи датум отплате главнице

15.02.2024.

Рата главнице за 2022. год.

1.119.858 EUR

Каматна стопа

6M LIBOR EUR + 0,52%

1.4

IBRD – Пружање унапређених услуга на локалном нивоу

5.082.101

597.454.282

Први датум отплате главнице

15.05.2013.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2022.

Рата главнице за 2022. год.

3.387.082 EUR

Каматна стопа

6M LIBOR EUR + 0,07%

1.5

IBRD – Регионални развој Бора

1.513.463

177.923.435

Први датум отплате главнице

15.08.2012.

Последњи датум отплате главнице

15.02.2024.

Рата главнице за 2022. год.

607.850 EUR

Каматна стопа

6M LIBOR EUR + 0,52%

1.6

IBRD – Пројекат рехабилитације система за наводњавање и одводњавање

7.271.844

854.881.599

Први датум отплате главнице

15.08.2012.

Последњи датум отплате главнице

15.02.2024.

Рата главнице за 2022. год.

2.920.067 EUR

Каматна стопа

6M LIBOR EUR + 0,52%

1.7

IBRD – Пројекат реформе пољопривреде у транзицији

1.666.529

195.917.973

Први датум отплате главнице

15.08.2012.

Последњи датум отплате главнице

15.02.2024.

Рата главнице за 2022. год.

669.152 EUR

Каматна стопа

6M LIBOR EUR + 0,52%

1.8

IBRD – Програмски зајам за развој приватног и финансијског сектора

23.257.360

2.734.146.861

Први датум отплате главнице

01.09.2017.

Последњи датум отплате главнице

01.03.2029.

Рата главнице за 2022. год.

2.910.660 EUR

Каматна стопа

6M LIBOR EUR + променљива маржа

1.9

IBRD – Коридор X

184.410.940

21.679.442.310

Први датум отплате главнице

15.10.2017.

Последњи датум отплате главнице

15.04.2029.

Рата главнице за 2022. год.

23.078.617 EUR

Каматна стопа

6M LIBOR EUR + променљива маржа

1.10

IBRD – Други програмски зајам за развој приватног и финансијског сектора

47.181.120

5.546.636.058

Први датум отплате главнице

01.02.2018.

Последњи датум отплате главнице

01.08.2029.

Рата главнице за 2022. год.

5.904.720 EUR

Каматна стопа

6M LIBOR EUR + променљива маржа

1.11

IBRD – Програмски зајам за развој јавних финансија

49.637.810

5.835.445.754

Први датум отплате главнице

01.03.2018.

Последњи датум отплате главнице

01.09.2029.

Рата главнице за 2022. год.

5.846.340 EUR

Каматна стопа

6M LIBOR EUR + променљива маржа

1.12

IBRD – Пројекат здравства

3.802.890

447.069.683

Први датум отплате главнице

15.08.2014.

Последњи датум отплате главнице

15.02.2026.

Рата главнице за 2022. год.

846.892 EUR

Каматна стопа

6M LIBOR EUR + променљива маржа

1.13

IBRD – Додатно финансирање пројекта реконструкције саобраћаја

7.545.503

887.053.094

Први датум отплате главнице

15.08.2012.

Последњи датум отплате главнице

15.02.2024.

Рата главнице за 2022. год.

3.028.653 EUR

Каматна стопа

6M LIBOR EUR + 0,52%

1.14

IBRD – Други програмски зајам за развој јавних финансија

73.529.412

8.644.154.411

Први датум отплате главнице

15.10.2026.

Последњи датум отплате главнице

15.04.2031.

Рата главнице за 2022. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,01%

1.15

IBRD – Пројекат подршке Aгенцији за осигурање депозита

1.259.070

148.016.865

Први датум отплате главнице

15.04.2019.

Последњи датум отплате главнице

15.10.2031.

Рата главнице за 2022. год.

297.630 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.16

IBRD – Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја

39.430.695

4.635.492.220

Први датум отплате главнице

15.06.2018.

Последњи датум отплате главнице

15.12.2027.

Рата главнице за 2022. год.

6.067.365 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 0,55%

1.17

IBRD – Пројекат хитне санације од поплава

219.524.502

25.807.410.202

Први датум отплате главнице

01.11.2023.

Последњи датум отплате главнице

01.05.2044.

Рата главнице за 2022. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.18

IBRD – Други пројекат здравства у Србији

20.832.752

2.449.108.684

Први датум отплате главнице

01.08.2019.

Последњи датум отплате главнице

01.02.2029.

Рата главнице за 2022. год.

2.832.300 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.19

IBRD – Први програмски зајам за развој и реструктурирање државних предузећа

88.300.000

10.380.592.150

Први датум отплате главнице

15.06.2023.

Последњи датум отплате главнице

15.12.2034.

Рата главнице за 2022. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.20

IBRD – Пројекат унапређења земљишне администрације у Србији

27.436.361

3.225.432.297

Први датум отплате главнице

15.05.2019.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2029.

Рата главнице за 2022. год.

3.276.488 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.21

IBRD – Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавања

84.938.729

9.985.439.395

Први датум отплате главнице

01.03.2026.

Последњи датум отплате главнице

01.09.2040.

Рата главнице за 2022. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.22

IBRD – Програм модернизације и оптимизације јавне управе

55.543.068

6.529.670.846

Први датум отплате главнице

15.04.2021.

Последњи датум отплате главнице

15.10.2032.

Рата главнице за 2022. год.

4.833.864 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.23

IBRD – Други програмски зајам за развој и реструктурирање државних предузећа

89.800.000

10.556.932.900

Први датум отплате главнице

15.10.2031.

Последњи датум отплате главнице

15.10.2031.

Рата главнице за 2022. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.24

IBRD – Додатно финансирање за Пројекат аутопут Коридор 10

35.000.000

4.114.617.500

Први датум отплате главнице

01.12.2021.

Последњи датум отплате главнице

01.06.2031.

Рата главнице за 2022. год.

3.500.000 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 0,85%

1.25

IBRD – Први програмски зајам за развојне политике у области јавних расхода и јавних предузећа

182.600.000

21.466.547.300

Први датум отплате главнице

15.11.2036.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2036.

Рата главнице за 2022. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.26

IBRD – Зајам за развојне политике у области управљања ризицима од елементарних непогода

66.100.000

7.770.749.050

Први датум отплате главнице

01.06.2027.

Последњи датум отплате главнице

01.12.2036.

Рата главнице за 2022. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.27

IBRD – Програм унапређења ефикасности и одрживости инфраструктуре

61.326.923

7.209.623.731

Први датум отплате главнице

01.12.2022.

Последњи датум отплате главнице

01.06.2037.

Рата главнице за 2022. год.

2.042.187 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.28

IBRD – Пројекат инклузивног предшколског образовања и васпитања

13.251.260

1.557.824.787

Први датум отплате главнице

01.06.2022.

Последњи датум отплате главнице

01.12.2037.

Рата главнице за 2022. год.

901.381 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.29

IBRD – Додатно финансирање за други пројекат развоја здравства Србије

9.116.401

1.071.728.648

Први датум отплате главнице

01.08.2023.

Последњи датум отплате главнице

01.08.2032.

Рата главнице за 2022. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.30

IBRD – Пројекат пружања подршке финансијским институцијама у државном власништву

18.739.710

2.203.049.677

Први датум отплате главнице

15.04.2023.

Последњи датум отплате главнице

15.10.2032.

Рата главнице за 2022. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.31

IBRD – Други програмски зајам за развојне политике у области јавних расхода

160.600.000

18.880.216.300

Први датум отплате главнице

15.05.2027.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2037.

Рата главнице за 2022. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + променљива маржа

1.32

IBRD – Пројекат унапређења услуга електронске управе

4.109.500

483.114.875

Први датум отплате главнице

15.05.2027.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2037.

Рата главнице за 2022. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 0,70%

1.33

IBRD – Пројекат модернизације пореске администрације

1.413.250

166.142.377

Први датум отплате главнице

15.05.2024.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2033.

Рата главнице за 2022. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 0,70%

1.34

IBRD – Пројекат унапређења трговине и саобраћаја Западног Балкана уз примену вишефазног програмског приступа

387.500

45.554.694

Први датум отплате главнице

15.05.2022.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2030.

Рата главнице за 2022. год.

43.090 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 0,50%

1.35

IBRD – Пројекат за конкурентну пољопривреду

2.114.500

248.581.677

Први датум отплате главнице

15.05.2023.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2031.

Рата главнице за 2022. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 0,50%

1.36

IBRD – Додатно финансирање за пројекат унапређења земљишне администрације у Србији

4.753.284

558.798.498

Први датум отплате главнице

15.05.2023.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2031.

Рата главнице за 2022. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 0,50%

1.37

IBRD – Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији

3.631.358

426.904.226

Први датум отплате главнице

15.05.2023.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2031.

Рата главнице за 2022. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 0,50%

1.38

IBRD – Хитан одговор Републике Србије на COVID-19

5.919.812

695.936.107

Први датум отплате главнице

15.06.2023.

Последњи датум отплате главнице

15.12.2031.

Рата главнице за 2022. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 0,52%

1.

Укупно

2.174.726.892

255.661.980.534

IDA

2.1

IDA-3599-YF: Кредит за структурно прилагођавање

3.339.579

392.602.560

Први датум отплате главнице

15.05.2012.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2021.

Рата главнице за 2022. год.

0 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови сервисирања

2.2

IDA-4017-YF: Други кредит за структурно прилагођавање

10.867.170

1.277.549.952

Први датум отплате главнице

15.02.2015.

Последњи датум отплате главнице

15.08.2024.

Рата главнице за 2022. год.

3.010.000 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови сервисирања

2.3

IDA-3643-YF: Кредит за развој приватног и банкарског сектора

8.195.507

963.467.904

Први датум отплате главнице

15.10.2012.

Последњи датум отплате главнице

15.04.2022.

Рата главнице за 2022. год.

3.405.000 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови сервисирања

2.4

IDA-3780-YF: Други кредит за прилагођавање приватног и финансијског сектора

10.596.393

1.245.717.312

Први датум отплате главнице

15.08.2013.

Последњи датум отплате главнице

15.02.2023.

Рата главнице за 2022. год.

5.870.000 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови сервисирања

2.5

IDA-3750-YF: Пројекат за финансирање структурног прилагођавања социјалног сектора

10.903.274

1.281.794.304

Први датум отплате главнице

15.08.2013.

Последњи датум отплате главнице

15.02.2023.

Рата главнице за 2022. год.

6.040.000 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови сервисирања

2.6

IDA-3636-YF: Пројекат развоја школства

879.208

103.360.168

Први датум отплате главнице

15.10.2012.

Последњи датум отплате главнице

15.04.2022.

Рата главнице за 2022. год.

365.286 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови сервисирања

2.7

IDA-3651-YF: Пројекат за олакшавање трговине и саобраћаја у Југоисточној Европи

522.955

61.478.806

Први датум отплате главнице

15.10.2012.

Последњи датум отплате главнице

15.04.2022.

Рата главнице за 2022. год.

217.276 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови сервисирања

2.8

IDA-3693-YF: Пројекат омогућавања финансирања извоза

502.155

59.033.539

Први датум отплате главнице

15.08.2012.

Последњи датум отплате главнице

15.02.2022.

Рата главнице за 2022. год.

417.262 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови сервисирања

2.9

IDA-3723-YF: Пројекат техничке помоћи у приватизацији и реструктурирању банака и предузећа

1.391.975

163.641.332

Први датум отплате главнице

01.05.2013.

Последњи датум отплате главнице

01.11.2022.

Рата главнице за 2022. год.

771.104 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови сервисирања

2.10

IDA-3753-YF: Пројекат промоције запошљавања

428.410

50.364.132

Први датум отплате главнице

15.10.2013.

Последњи датум отплате главнице

15.04.2023.

Рата главнице за 2022. год.

177.984 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови сервисирања

2.11

IDA-3768-YF: Пројекат здравства

2.652.302

311.805.935

Први датум отплате главнице

15.08.2013.

Последњи датум отплате главнице

15.02.2023.

Рата главнице за 2022. год.

1.469.275 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови сервисирања

2.12

IDA-3908-YF: Пројекат за катастар непокретности и упис права у Србији

5.798.958

681.728.366

Први датум отплате главнице

15.08.2014.

Последњи датум отплате главнице

15.02.2024.

Рата главнице за 2022. год.

1.927.442 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови сервисирања

2.13

IDA-3870-YF: Пројекат енергетске ефикасности у Србији

4.240.517

498.517.249

Први датум отплате главнице

15.08.2014.

Последњи датум отплате главнице

15.02.2024.

Рата главнице за 2022. год.

1.409.451 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови сервисирања

2.14

IDA-4071-YF: Пројекат консолидације наплате и реформе пензионе администрације у Србији

6.850.759

805.378.669

Први датум отплате главнице

15.08.2015.

Последњи датум отплате главнице

15.02.2025.

Рата главнице за 2022. год.

1.626.455 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови сервисирања

2.15

IDA-4105-YF: Пројекат ревитализације система за наводњавање и одводњавање Србије

7.709.570

906.340.920

Први датум отплате главнице

15.10.2015.

Последњи датум отплате главнице

15.04.2025.

Рата главнице за 2022. год.

1.601.554 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови сервисирања

2.16

IDA-4131-YF: Први кредит за програмски развој политике у приватном и финансијском сектору

18.292.468

2.150.471.680

Први датум отплате главнице

15.02.2016.

Последњи датум отплате главнице

15.08.2025.

Рата главнице за 2022. год.

3.800.000 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови сервисирања

2.17

IDA-3909-YF: Пројекат реконструкције саобраћаја у Србији

11.031.265

1.296.841.036

Први датум отплате главнице

15.08.2014.

Последњи датум отплате главнице

15.02.2024.

Рата главнице за 2022. год.

3.666.541 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови сервисирања

2.18

IDA-38701-YF Додатно финансирање пројекта енергетске ефикасности за Србију

4.154.126

488.361.147

Први датум отплате главнице

15.08.2017.

Последњи датум отплате главнице

15.02.2027.

Рата главнице за 2022. год.

627.608 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови сервисирања

2.

Укупно

108.356.591

12.738.455.011

EIB

3.1

EIB – Обнова регионалних болница

15.873.068

1.866.045.841

Први датум отплате главнице

05.11.2009.

Последњи датум отплате главнице

21.12.2026.

Рата главнице за 2022. год.

3.285.032 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

3.2

EIB – Пројекат обнове школа

11.020.387

1.295.562.180

Први датум отплате главнице

07.02.2012.

Последњи датум отплате главнице

26.03.2029.

Рата главнице за 2022. год.

1.661.012 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

3.3

EIB – Апекс глобални кредит II

83.335

9.796.929

Први датум отплате главнице

22.05.2006.

Последњи датум отплате главнице

15.12.2021.

Рата главнице за 2022. год.

0 EUR

Каматна стопа

фиксна/варијабилна по траншама

3.4

EIB – Апекс зајам за мала и средња предузећа

6.216.615

730.828.421

Први датум отплате главнице

10.11.2010.

Последњи датум отплате главнице

20.09.2022.

Рата главнице за 2022. год.

4.193.260 EUR

Каматна стопа

варијабилна по траншама

3.5

EIB – Општинска и регионална инфраструктура

36.392.145

4.278.278.760

Први датум отплате главнице

25.04.2016.

Последњи датум отплате главнице

27.04.2037.

Рата главнице за 2022. год.

3.318.416 EUR

Каматна стопа

фиксна/варијабилна по траншама

3.6

EIB – Истраживање и развој у јавном сектору

131.485.119

15.457.456.344

Први датум отплате главнице

25.04.2016.

Последњи датум отплате главнице

25.04.2041.

Рата главнице за 2022. год.

6.279.762 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

3.7

EIB – Пројекат модернизације школа

35.406.322

4.162.384.876

Први датум отплате главнице

18.04.2016.

Последњи датум отплате главнице

17.04.2045.

Рата главнице за 2022. год.

1.391.450 EUR

Каматна стопа

фиксна/варијабилна по траншама

3.8

EIB – Kлинички центри/А

75.547.866

8.881.444.882

Први датум отплате главнице

06.02.2014.

Последњи датум отплате главнице

30.03.2044.

Рата главнице за 2022. год.

2.804.326 EUR

Каматна стопа

фиксна/варијабилна по траншама

3.9

EIB – Kлинички центри/Б

27.000.000

3.174.133.500

Први датум отплате главнице

22.03.2027.

Последњи датум отплате главнице

20.09.2045.

Рата главнице за 2022. год.

0 EUR

Каматна стопа

1,165%

3.10

EIB – Kлинички центри/Ц

0

0

Први датум отплате главнице

Последњи датум отплате главнице

Рата главнице за 2022. год.

Каматна стопа

3.11

EIB – Апекс зајам за мала и средња предузећа II/А, II/Б и II/Ц

7.097.807

834.421.705

Први датум отплате главнице

13.09.2013.

Последњи датум отплате главнице

25.06.2024.

Рата главнице за 2022. год.

3.365.580 EUR

Каматна стопа

фиксна/варијабилна по траншама

3.12

EIB – Коридор 10-Аутопут (Е80)-фаза 1

257.944.197

30.324.048.748

Први датум отплате главнице

22.10.2018.

Последњи датум отплате главнице

24.08.2048.

Рата главнице за 2022. год.

6.466.225 EUR

Каматна стопа

фиксна/варијабилна по траншама

3.13

EIB – Коридор 10-Аутопут (E75)

311.300.448

36.596.636.262

Први датум отплате главнице

02.03.2020.

Последњи датум отплате главнице

03.08.2048.

Рата главнице за 2022. год.

4.317.932 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

3.14

EIB – Унапређење објеката правосудних органа

14.471.073

1.701.226.580

Први датум отплате главнице

15.06.2020.

Последњи датум отплате главнице

03.02.2042.

Рата главнице за 2022. год.

628.927 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

3.15

EIB – Апекс зајам за мала и средња предузећа и друге приоритете III/А

57.343.409

6.741.319.844

Први датум отплате главнице

21.11.2016.

Последњи датум отплате главнице

26.04.2028.

Рата главнице за 2022. год.

10.536.827 EUR

Каматна стопа

фиксна/варијабилна по траншама

3.16

EIB – Рехабилитација и безбедност путева

65.134.199

7.657.209.020

Први датум отплате главнице

27.01.2020.

Последњи датум отплате главнице

25.01.2036.

Рата главнице за 2022. год.

2.411.255 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

3.17

EIB – Општинска и регионална инфраструктура Б

23.746.018

2.791.593.807

Први датум отплате главнице

25.10.2022.

Последњи датум отплате главнице

25.04.2039.

Рата главнице за 2022. год.

97.732 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

3.18

EIB – Унапређење објеката правосудних органа Б

14.270.967

1.677.701.971

Први датум отплате главнице

17.10.2022.

Последњи датум отплате главнице

15.04.2044.

Рата главнице за 2022. год.

100.000 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

3.19

EIB – Апекс зајам за мала и средња предузећа и друге приоритете III/Б

112.017.891

13.168.879.323

Први датум отплате главнице

28.02.2018.

Последњи датум отплате главнице

02.12.2032.

Рата главнице за 2022. год.

15.186.087 EUR

Каматна стопа

фиксна/варијабилна по траншама

3.20

EIB – Развој речне транспортне инфраструктуре у Србији

25.735.000

3.025.419.468

Први датум отплате главнице

15.10.2024.

Последњи датум отплате главнице

17.10.2050.

Рата главнице за 2022. год.

0 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

3.21

EIB – Железничка пруга Ниш – Димитровград

0

0

Први датум отплате главнице

Последњи датум отплате главнице

Рата главнице за 2022. год.

Каматна стопа

3.22

EIB – Ревитализације јавне инфраструктуре у најугроженијим и најсиромашнијим општинама у земљи – Партнерство за локални развој

2.200.000

258.633.100

Први датум отплате главнице

20.05.2025.

Последњи датум отплате главнице

21.05.2046.

Рата главнице за 2022. год.

0 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

3.23

EIB – Оквир за јачање отпорности локалне инфраструктуре

12.000.000

1.410.726.000

Први датум отплате главнице

15.10.2024.

Последњи датум отплате главнице

17.10.2039.

Рата главнице за 2022. год.

0 EUR

Каматна стопа

0,328%

3.24

EIB – Аутопут Е-80 деоница Ниш-Мердаре фаза I

0

0

Први датум отплате главнице

Последњи датум отплате главнице

Рата главнице за 2022. год.

Каматна стопа

3.25

EIB – Гасни интерконектор Ниш – Димитровград – Бугарска (граница)

0

0

Први датум отплате главнице

Последњи датум отплате главнице

Рата главнице за 2022. год.

Каматна стопа

3.26

EIB – COVID-19 Подршка Влади Србије за мала и средња предузећа и предузећа средње тржишне капитализације

0

0

Први датум отплате главнице

Последњи датум отплате главнице

Рата главнице за 2022. год.

Каматна стопа

3.27

EIB – Повезане школе у Србији

0

0

Први датум отплате главнице

Последњи датум отплате главнице

Рата главнице за 2022. год.

Каматна стопа

3.

Укупно

1.242.285.866

146.043.747.561

EBRD

4.1

EBRD – Коридор X

55.239.571

6.493.991.618

Први датум отплате главнице

09.09.2013.

Последњи датум отплате главнице

08.03.2024.

Рата главнице за 2022. год.

18.975.366 EUR

Каматна стопа

6М EURIBOR + 1,00%

4.2

EBRD – Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја

42.013.967

4.939.182.912

Први датум отплате главнице

15.12.2016.

Последњи датум отплате главнице

15.06.2028.

Рата главнице за 2022. год.

6.381.284 EUR

Каматна стопа

6М EURIBOR + 1,00%

4.3

EBRD – Програм за отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији – фаза 1

150.000

17.634.075

Први датум отплате главнице

25.04.2023.

Последњи датум отплате главнице

25.10.2034.

Рата главнице за 2022. год.

0 EUR

Каматна стопа

6М EURIBOR + 1,00%

4.4

EBRD – Изградња аутопута Е-80 Ниш–Мердаре, деоница Ниш–Плочник, фаза 1

850.000

99.926.425

Први датум отплате главнице

25.10.2024.

Последњи датум отплате главнице

25.04.2035.

Рата главнице за 2022. год.

0 EUR

Каматна стопа

6М EURIBOR + 1,00%

4.5

EBRD – Пројекат изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима

180.000

21.160.890

Први датум отплате главнице

22.12.2023.

Последњи датум отплате главнице

22.06.2035.

Рата главнице за 2022. год.

0 EUR

Каматна стопа

6М EURIBOR + 1,00%

4.

Укупно

98.433.538

11.571.895.920

CEB

5.1

CEB – Клизишта II (реконструкција и обнова стамбене инфраструктуре) – 1593 /2007

3.160.000

371.491.180

Први датум отплате главнице

20.11.2015.

Последњи датум отплате главнице

20.11.2024.

Рата главнице за 2022. год.

790.000 EUR

Каматна стопа

3,62%

5.2

CEB – Избеглице (обезбеђење трајних стамбених јединица)

595.177

69.969.356

Први датум отплате главнице

30.09.2015.

Последњи датум отплате главнице

30.09.2024.

Рата главнице за 2022. год.

148.794 EUR

Каматна стопа

2,50%

5.3

CEB – Клизишта I: Реконструкција и обнова стамбене инфраструктуре

2.571.200

302.271.558

Први датум отплате главнице

09.05.2014.

Последњи датум отплате главнице

27.01.2027.

Рата главнице за 2022. год.

945.200 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

5.4

CEB – Рехабилитација и превенција након поплава у Војводини

0

0

Први датум отплате главнице

10.02.2012.

Последњи датум отплате главнице

06.07.2021.

Рата главнице за 2022. год.

0 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

5.5

CEB – Обезбеђење смештаја за младе истраживаче у Србији 1

13.687.117

1.609.064.349

Први датум отплате главнице

26.08.2014.

Последњи датум отплате главнице

26.08.2026.

Рата главнице за 2022. год.

3.237.789 EUR

Каматна стопа

фиксна/варијабилна по траншама

5.6

CEB – Образовање за социјалну инклузију

9.716.654

1.142.294.746

Први датум отплате главнице

05.04.2014.

Последњи датум отплате главнице

12.04.2028.

Рата главнице за 2022. год.

2.619.973 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

5.7

CEB – Обезбеђење смештаја за младе истраживаче у Србији 2

53.755.556

6.319.529.992

Први датум отплате главнице

26.08.2014.

Последњи датум отплате главнице

28.12.2034.

Рата главнице за 2022. год.

6.170.940 EUR

Каматна стопа

фиксна/варијабилна по траншама

5.8

CEB – Зајам за делимично финансирање изградње и опремања нове затворске установе у Панчеву

16.449.795

1.933.846.130

Први датум отплате главнице

10.12.2016.

Последњи датум отплате главнице

11.12.2032.

Рата главнице за 2022. год.

1.462.483 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

5.9

CEB – Санирање последица земљотреса у Краљеву

2.833.333

333.088.083

Први датум отплате главнице

02.04.2019.

Последњи датум отплате главнице

29.07.2030.

Рата главнице за 2022. год.

388.889 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

5.10

CEB – Изградња затвора у Крагујевцу

11.266.667

1.324.514.967

Први датум отплате главнице

08.02.2020.

Последњи датум отплате главнице

08.02.2034.

Рата главнице за 2022. год.

1.755.556 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

5.11

CEB – Пројекат рехабилитације јавних болница

113.636.364

13.359.147.728

Први датум отплате главнице

12.09.2020.

Последњи датум отплате главнице

05.03.2036.

Рата главнице за 2022. год.

9.696.970 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

5.12

CEB – Пројекат изградње нове Универзитетске дечје клинике, Тиршова 2 у Београду

5.000.000

587.802.500

Први датум отплате главнице

06.11.2021.

Последњи датум отплате главнице

06.11.2030.

Рата главнице за 2022. год.

500.000 EUR

Каматна стопа

0,04%

5.13

CEB – Енергетска ефикасност у зградама централне власти

0

0

Први датум отплате главнице

Последњи датум отплате главнице

Рата главнице за 2022. год.

Каматна стопа

5.14

CEB – Водоснабдевање и постројења за пречишћавање отпадних вода

0

0

Први датум отплате главнице

Последњи датум отплате главнице

Рата главнице за 2022. год.

Каматна стопа

5.15

CEB – Подршка напорима Републике Србије на ублажавању пандемије COVID-19

120.000.000

14.107.260.000

Први датум отплате главнице

28.05.2022.

Последњи датум отплате главнице

28.05.2031.

Рата главнице за 2022. год.

5.000.000 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

5.16

CEB – Инфраструктура у култури

0

0

Први датум отплате главнице

Последњи датум отплате главнице

Рата главнице за 2022. год.

Каматна стопа

5.

Укупно

352.671.863

41.460.280.589

Кредити Export-Import Bank of China

6.1

Export-Import Bank of China – Репрограмирани зајам

0

0

Први датум отплате главнице

21.07.2010.

Последњи датум отплате главнице

21.01.2021.

Рата главнице за 2022. год.

0 USD

Каматна стопа

6M LIBOR USD +1,30%

6.2

Export-Import Bank of China – X RAY

10.049.617

1.181.438.033

Први датум отплате главнице

21.03.2014.

Последњи датум отплате главнице

21.09.2025.

Рата главнице за 2022. год.

17.075.000 CNY

Каматна стопа

3,00%

6.3

Export-Import Bank of China – Мост Земун–Борча

101.866.781

11.975.509.747

Први датум отплате главнице

21.01.2016.

Последњи датум отплате главнице

21.01.2029.

Рата главнице за 2022. год.

16.055.556 USD

Каматна стопа

3,00%

6.4

Export-Import Bank of China -Пројекат изградње аутопута Е763
(Обреновац–Љиг)

212.193.088

24.945.525.502

Први датум отплате главнице

21.07.2019.

Последњи датум отплате главнице

21.01.2034.

Рата главнице за 2022. год.

20.066.667 USD

Каматна стопа

2,50%

6.5

Export-Import Bank of China – Пакет пројекат Костолац Б / I фаза

136.101.931

16.000.211.087

Први датум отплате главнице

21.07.2017.

Последњи датум отплате главнице

21.01.2027.

Рата главнице за 2022. год.

29.252.003 USD

Каматна стопа

3,00%

6.6

Export-Import Bank of China – Пакет пројекат Костолац Б / II фаза

180.027.047

21.164.069.626

Први датум отплате главнице

21.07.2022.

Последњи датум отплате главнице

21.01.2035.

Рата главнице за 2022. год.

8.184.995 USD

Каматна стопа

2,50%

6.7

Export-Import Bank of China – Пројекат изградње аутопута Е-763
(Сурчин–Обреновац)

168.022.147

19.752.767.580

Први датум отплате главнице

15.05.2022.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2036.

Рата главнице за 2022. год.

13.241.259 USD

Каматна стопа

2,50%

6.8

Export-Import Bank of China – Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, за деоницу Београд Центар – Стара Пазова

177.143.752

20.825.108.050

Први датум отплате главнице

15.11.2022.

Последњи датум отплате главнице

15.05.2037.

Рата главнице за 2022. год.

7.183.726 USD

Каматна стопа

2,00%

6.9

Export-Import Bank of China – Пројекат изградње обилазнице око Београда на аутопуту Е70/Е75, деоница: мост преко реке Саве код Остружнице – Бубањ Поток (Сектори 4, 5 и 6)**

127.893.620

15.035.237.899

Први датум отплате главнице

15.05.2024.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2038.

Рата главнице за 2022. год.

0 EUR

Каматна стопа

– 0,07%

6.10

Export-Import Bank of China – Пројекат изградње аутопута Е-763, деоница Прељина–Пожега

112.617.177

13.239.331.688

Први датум отплате главнице

15.11.2024.

Последњи датум отплате главнице

15.05.2039.

Рата главнице за 2022. год.

0 USD

Каматна стопа

3,00%

6.11

Export-Import Bank of China – Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, за деоницу Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија)

0

0

Први датум отплате главнице

15.11.2024.

Последњи датум отплате главнице

15.05.2039.

Рата главнице за 2022. год.

0 USD

Каматна стопа

2,00%

6.12

Export-Import Bank of China – Пројекат изградње топловода Обреновац – Нови Београд

0

0

Први датум отплате главнице

Последњи датум отплате главнице

Рата главнице за 2022. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 2,70%

6.

Укупно

1.225.915.160

144.119.199.212

Кредити страних влада

7.1

Oстале стране владе – Репрограмиране обавезе – Кувајт**

201.513.965

23.690.082.487

Први датум отплате главнице

21.01.2015.

Последњи датум отплате главнице

21.07.2034.

Рата главнице за 2022. год.

15.501.074 EUR

Каматна стопа

0,393%

7.2

Влада Републике Француске – NATIXIS

10.975.000

1.290.226.488

Први датум отплате главнице

30.06.2031.

Последњи датум отплате главнице

30.12.2054.

Рата главнице за 2022. год.

0 EUR

Каматна стопа

0,20%

7.3

Либија – нерегулисани дуг СФРЈ

37.782.517

4.441.731.539

Први датум отплате главнице

Последњи датум отплате главнице

Рата главнице за 2022. год.

Каматна стопа

7.4

Влада Рускe Федерације – Финансирање буџетског дефицита 2

47.584.829

5.594.096.250

Први датум отплате главнице

15.03.2015.

Последњи датум отплате главнице

15.12.2022.

Рата главнице за 2022. год.

37.500.000 USD

Каматна стопа

3,50%

7.5

Влада Руске Федерације – Државни извозни кредит Влади Републике Србије

634.746.385

74.621.102.403

Први датум отплате главнице

30.03.2019.

Последњи датум отплате главнице

30.12.2035.

Рата главнице за 2022. год.

32.708.007 USD

Каматна стопа

4,10%

7.6

Влада Руске Федерације – Државни извозни кредит Влади Републике Србије

15.640.947

1.838.757.597

Први датум отплате главнице

30.03.2026.

Последњи датум отплате главнице

30.12.2030.

Рата главнице за 2022. год.

0 EUR

Каматна стопа

2,00%

7.7

Влада Емирата Aбу Даби (Уједињени Арапски Емирати)

845.952.510

99.450.600.000

Први датум отплате главнице

14.08.2024.

Последњи датум отплате главнице

14.08.2024.

Рата главнице за 2022. год.

0 USD

Каматна стопа

2,00%

7.8

Фонд за развој Абу Дабија за буџетску подршку

846.067.683

99.464.139.889

Први датум отплате главнице

05.10.2021.

Последњи датум отплате главнице

05.04.2026.

Рата главнице за 2022. год.

734.600.000 AED

Каматна стопа

2,25%

7.9

Фонд за развој Абу Дабија – Развој система за наводњавање I фаза

20.435.861

2.402.450.010

Први датум отплате главнице

01.03.2019.

Последњи датум отплате главнице

01.09.2033.

Рата главнице за 2022. год.

23.752.000 AED

Каматна стопа

2,50% + 0,50% административни трошкови

7.10

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. и DENİZBANK A. Ş. – Нови Пазар – Тутин; Сремска Рача – Кузмин, и мост преко реке Саве

93.607.808

11.004.580.742

Први датум отплате главнице

31.10.2022.

Последњи датум отплате главнице

30.10.2032.

Рата главнице за 2022. год.

914.286 EUR

Каматна стопа

2,50%

7.

Укупно

2.754.307.505

323.797.767.405

Остали страни кредитори

8.1

Париски клуб

801.315.333

94.203.031.218

Први датум отплате главнице

22.09.2005.

Последњи датум отплате главнице

22.03.2041.

Рата главнице за 2022. год.

73.081.082 EUR

63.636.674 USD

720.901 GBP

15.295.753 CHF

974.954.241 JPY

7.953.090 DKK

5.019.213 SEK

8.041.076 NOK

Каматна стопа

различита за сваку земљу чланицу

Париског клуба

8.2

KfW – Рехабилитација локалног система грејања у Србији – фаза IV

13.181.730

1.549.650.827

Први датум отплате главнице

30.12.2015.

Последњи датум отплате главнице

30.12.2023.

Рата главнице за 2022. год.

5.272.292 EUR

Каматна стопа

2,50%

8.3

KfW – Водовод и рехабилитација у општинама средње величине у Србији 1 – фаза II

7.405.724

870.620.627

Први датум отплате главнице

30.06.2013.

Последњи датум отплате главнице

30.12.2024.

Рата главнице за 2022. год.

2.117.613 EUR

Каматна стопа

6,17%

8.4

KfW – Водовод и рехабилитација у општинама средње величине у Србији 2 – фаза II

7.698.870

905.083.044

Први датум отплате главнице

30.12.2014.

Последњи датум отплате главнице

30.12.2026.

Рата главнице за 2022. год.

1.400.000 EUR

Каматна стопа

3,49%

8.5

KfW – Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III

26.419.137

3.105.846.951

Први датум отплате главнице

30.06.2016.

Последњи датум отплате главнице

30.12.2027.

Рата главнице за 2022. год.

4.667.333 EUR

Каматна стопа

2,00%

8.6

KfW – Пројекат енергетске ефикасности у јавним објектима

0

0

Први датум отплате главнице

30.12.2017.

Последњи датум отплате главнице

30.12.2026.

Рата главнице за 2022. год.

Каматна стопа

2,10%

8.7

KfW – Програм подстицања обновљиве енергије – Развој тржишта биомасе у Републици Србији (прва компонента)

3.831.792

450.467.430

Први датум отплате главнице

15.05.2022.

Последњи датум отплате главнице

15.05.2032.

Рата главнице за 2022. год.

1.904.000 EUR

Каматна стопа

1,10%

8.8

KfW – Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији V

5.482.745

644.554.269

Први датум отплате главнице

30.05.2022.

Последњи датум отплате главнице

30.05.2032.

Рата главнице за 2022. год.

1.618.000 EUR

Каматна стопа

1,10%

8.9

KfW – Пројекат енергетске ефикасности у објектима јавне намене – фаза II

4.000.000

470.242.000

Први датум отплате главнице

15.05.2024.

Последњи датум отплате главнице

15.05.2034.

Рата главнице за 2022. год.

0 EUR

Каматна стопа

0,90%

8.10

KfW – Пројекат Енергетска ефикасност у зградама јавне намене и обновљиви извори енергије у сектору даљинског грејања – Озелењавање јавног сектора

0

0

Први датум отплате главнице

15.11.2025.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2035.

Рата главнице за 2022. год.

0 EUR

Каматна стопа

KfW стопа + 0,40%

8.11

KfW – Програм „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији – Фаза V”

0

0

Први датум отплате главнице

15.11.2024.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2034.

Рата главнице за 2022. год.

0 EUR

Каматна стопа

0,90%

8.12

MMФ – алокација средстава из специјалних права вучења

467.385.737

54.946.100.895

Први датум отплате главнице

Последњи датум отплате главнице

Рата главнице за 2022. год.

Каматна стопа

Каматна стопа за алокације ММФ-а

мења се недељно

8.13

Еуробонд 2021

592.166.757

69.615.420.000

Први датум отплате главнице

27.06.2019.

Последњи датум отплате главнице

28.09.2021.

Рата главнице за 2022. год.

0 USD

Каматна стопа

7,25%

8.14

Еуробонд 2029

1.550.000.000

182.218.775.000

Први датум отплате главнице

26.06.2029.

Последњи датум отплате главнице

26.06.2029.

Рата главнице за 2022. год.

0 EUR

Каматна стопа

1,50%

8.15

Еуробонд 2027

2.000.000.000

235.121.000.000

Први датум отплате главнице

15.05.2027.

Последњи датум отплате главнице

15.05.2027.

Рата главнице за 2022. год.

0 EUR

Каматна стопа

3,125%

8.16

Еуробонд 2030**

1.016.432.323

119.492.292.056

Први датум отплате главнице

1.12.2030.

Последњи датум отплате главнице

1.12.2030.

Рата главнице за 2022. год.

0 EUR

Каматна стопа

1,066%

8.17

Еуробонд 2033

1.000.000.000

117.560.500.000

Први датум отплате главнице

03.03.2033.

Последњи датум отплате главнице

03.03.2033.

Рата главнице за 2022. год.

0 EUR

Каматна стопа

1,65%

8.

Укупно

7.495.320.148

881.153.584.317

УКУПНО ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ – СПОЉНИ ДУГ

15.452.017.563

1.816.546.910.549

УКУПНО ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ (спољни + унутрашњи дуг)

27.083.865.764

3.183.992.800.895

II. ИНДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ:

1. Индиректне обавезе – унутрашњи дуг

Ред. број

Назив дуга

Услови

Стање дуга

у EUR

Стање дуга

у RSD

1.1

Обавезе према OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – ЈП „Србијагас”

Дугорочни кредит за изградњу разводног гасовода Александровац – Брус – Копаоник – Рашка – Нови Пазар – Тутин

3.333.333

391.868.332

Први датум отплате главнице

24.05.2019.

Последњи датум отплате главнице

24.02.2022.

Рата главнице за 2022. год.

1.666.667 EUR

Каматна стопа

3М EURIBOR + 2,09%

1.2

Обавезе према OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – ЈП „Србијагас”

Дугорочни кредит за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом

3.750.250

440.881.265

Први датум отплате главнице

17.03.2021.

Последњи датум отплате главнице

17.12.2024.

Рата главнице за 2022. год.

1.071.500 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,44%

1.3

Обавезе према Комерцијалној банци а.д. Београд – ЈП „Србијагас”

Дугорочни кредит за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом

4.999.750

587.773.110

Први датум отплате главнице

17.03.2021.

Последњи датум отплате главнице

17.12.2024.

Рата главнице за 2022. год.

1.428.500 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,44%

1.4

Обавезе према Банци Поштанској Штедионици а.д. Београд – ЈП „Србијагас”

Дугорочни кредит за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом

8.750.000

1.028.654.375

Први датум отплате главнице

14.03.2021.

Последњи датум отплате главнице

14.12.2024.

Рата главнице за 2022. год.

2.500.000 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,48%

1.5

Обавезе према OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – ЈП „Србијагас”

Дугорочни кредит за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом

8.750.000

1.028.654.375

Први датум отплате главнице

14.03.2021.

Последњи датум отплате главнице

14.12.2024.

Рата главнице за 2022. год.

2.500.000 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,50%

1.6

Обавезе према OTP banka Srbija a.d Novi Sad – ЈП „Србијагас”

Дугорочни кредит за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом

3.750.250

440.881.265

Први датум отплате главнице

14.03.2021.

Последњи датум отплате главнице

14.12.2024.

Рата главнице за 2022. год.

1.071.500 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,37%

1.7

Обавезе према Комерцијалној банци а.д. Београд – ЈП „Србијагас”

Дугорочни кредит за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом

4.999.750

587.773.110

Први датум отплате главнице

14.03.2021.

Последњи датум отплате главнице

14.12.2024.

Рата главнице за 2022. год.

1.428.500 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,37%

1.8

Обавезе према OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – ЈП „Србијагас”

Дугорочни кредит за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом

26.250.000

3.085.963.125

Први датум отплате главнице

17.03.2021.

Последњи датум отплате главнице

17.12.2024.

Рата главнице за 2022. год.

7.500.000 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,50%

1.9

Обавезе према Banca Intesa AD Beograd – ЈП „Србијагас”

Кредит за изградњу разводног

гасовода Александровац – Брус – Копаоник – Рашка – Нови Пазар – Тутин (II фаза)

16.666.667

1.959.341.666

Први датум отплате главнице

17.03.2021.

Последњи датум отплате главнице

17.12.2023.

Рата главнице за 2022. год.

6.666.667 EUR

Каматна стопа

1,45%

1.10

Обавезе према Комерцијалној банци а.д. Београд – ЈП „Србијагас”

Дугорочни кредит за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом кроз улагање у капитал акционарског друштва South Stream Serbia AG, Zug, Швајцарска

28.125.000

3.306.389.063

Први датум отплате главнице

10.08.2021.

Последњи датум отплате главнице

10.05.2025.

Рата главнице за 2022. год.

7.500.000 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,38%

1.11

Обавезе према OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – ЈП „Србијагас”

Дугорочни кредит за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом кроз улагање у капитал акционарског друштва South Stream Serbia AG, Zug, Швајцарска

28.125.000

3.306.389.063

Први датум отплате главнице

13.08.2021.

Последњи датум отплате главнице

13.05.2025.

Рата главнице за 2022. год.

7.500.000 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,42%

1.12

Обавезе према OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – ЈП „Србијагас”

Дугорочни кредит за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом кроз улагање у капитал акционарског друштва South Stream Serbia AG, Zug, Швајцарска

9.374.980

1.102.127.373

Први датум отплате главнице

13.08.2021.

Последњи датум отплате главнице

13.05.2025.

Рата главнице за 2022. год.

2.499.995 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,75%

1.13

Обавезе према Banca Intesa AD Beograd – ЈП „Србијагас” – Инвестициона изградња разводног гасовода Александровац – Брус – Копаоник – Рашка – Нови Пазар – Тутин III фаза

16.000.000

1.880.968.000

Први датум отплате главнице

09.01.2023.

Последњи датум отплате главнице

09.10.2025.

Рата главнице за 2022. год.

0 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,39%

1.14

Обавезе према Raiffeisen AD Beograd – ЈП „Србијагас” – Инвестициона изградња разводног гасовода Александровац – Брус – Копаоник – Рашка – Нови Пазар – Тутин III фаза

4.000.000

470.242.000

Први датум отплате главнице

31.05.2022.

Последњи датум отплате главнице

28.05.2025.

Рата главнице за 2022. год.

923.077 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,45%

1.15

Обавезе према Unicredit Bank Srbija AD Beograd – „ЈАТ Техника” д.о.о. – Финансирање реализације пројекта изградње Хангара 2

2.200.000

258.633.100

Први датум отплате главнице

20.01.2017.

Последњи датум отплате главнице

20.07.2023.

Рата главнице за 2022. год.

600.000 EUR

Каматна стопа

1М EURIBOR + 3,35%

1.16

Обавезе према UniCredit Bank Srbija AD Beograd – ЈП „Скијалишта Србије” – Изградња жичаре-гондоле Брзеће (Бела река) – Мали Караман на Копаонику, са пратећим садржајима

26.597.175

3.126.777.216

Први датум отплате главнице

10.09.2022.

Последњи датум отплате главнице

10.03.2027.

Рата главнице за 2022. год.

312.677.722 RSD

Каматна стопа

1M BELIBOR + 1,8%

1.17

Обавезе према Banca Intesa AD Beograd – ЈП „Србијагас” – Гасификација Колубарског округа и изградњу разводног гасовода Београд–Ваљево–Лозница

37.473.223

4.405.370.805

Први датум отплате главнице

21.06.2023.

Последњи датум отплате главнице

21.06.2029.

Рата главнице за 2022. год.

0 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,85%

1.18

Обавезе према OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – ЈП „Србијагас” Финансирање разводног гасовода Лозница–Врање

13.953.241

1.640.349.946

Први датум отплате главнице

19.07.2023.

Последњи датум отплате главнице

19.07.2029.

Рата главнице за 2022. год.

0 EUR

Каматна стопа

3M EURIBOR + 1,78%

1.19

Обавезе према OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – ЈП „Србијагас” – Гасификација Борског и Зајечарског округа и изградњу разводног гасовода Параћин–Бољевац–Рготина–Неготин–Прахово

0

0

Први датум отплате главнице

Последњи датум отплате главнице

Рата главнице за 2022. год.

Каматна стопа

УКУПНО ИНДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ–УНУТРАШЊИ ДУГ

247.098.619

29.049.037.189

II Индиректне обавезе – спољни дуг

Ред. број

Назив дуга

Услови

Стање дуга у EUR

Стање дуга у RSD

1.1

EBRD – ЈП „Путеви Србије” – Обилазница око Београда

14.915.826

1.753.511.920

Први датум отплате главнице

17.01.2012.

Последњи датум отплате главнице

17.07.2023.

Рата главнице за 2022. год.

7.457.913 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1.2

EBRD – АД „Железнице Србије” – Возна средства

0

0

Први датум отплате главнице

24.08.2010.

Последњи датум отплате главнице

24.02.2021.

Рата главнице за 2022. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1.3

EBRD – АД „Железнице Србије” – Возна средства – вишеделне електромоторне гарнитуре

32.174.009

3.782.392.572

Први датум отплате главнице

09.09.2013.

Последњи датум отплате главнице

08.03.2024.

Рата главнице за 2022. год.

10.724.670 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1.4

EBRD – ЈП „Електропривреда Србије” – Набавка и уградња електронских паметних бројила

697.968

82.053.519

Први датум отплате главнице

02.09.2013.

Последњи датум отплате главнице

02.03.2022.

Рата главнице за 2022. год.

348.984 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1.5

EBRD – ЈП „Србијагас” – Рефинансирање краткорочних зајмова, одржавање и побољшање мреже и изградња подземног складишта гаса

5.263.158

618.739.457

Први датум отплате главнице

30.04.2013.

Последњи датум отплате главнице

02.05.2022.

Рата главнице за 2022. год.

2.631.579 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1.6

EBRD – ЈП „Електропривреда Србије” – Пројекат за мале хидроелектране

10.742.300

1.262.870.157

Први датум отплате главнице

30.04.2015.

Последњи датум отплате главнице

31.10.2023.

Рата главнице за 2022. год.

4.382.982 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1.7

EBRD – АД „Инфраструктура железнице Србије” – Рехабилитација пруга дуж Коридора X, укључујући набавку механизације

14.320.313

1.683.503.108

Први датум отплате главнице*

10.11.2017.

Последњи датум отплате главнице

12.05.2025.

Рата главнице за 2022. год.

3.580.078 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1.8

EBRD – АД „Србија Карго” – Набавка нових и модернизација постојећих електролокомотива

41.910.467

4.927.015.490

Први датум отплате главнице*

12.11.2018.

Последњи датум отплате главнице

12.05.2025.

Рата главнице за 2022. год.

10.477.617 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1.9

EBRD – ЈП „Електропривреда Србије” – Пројекат за Колубару

15.538.397

1.826.701.681

Први датум отплате главнице

02.02.2015.

Последњи датум отплате главнице

31.01.2023.

Рата главнице за 2022. год.

10.358.931 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1.10

EBRD – АД „Инфраструктура железнице Србије” – Пројекат рехабилитације и модернизација мреже пруга на Коридору X

45.670.740

5.369.075.009

Први датум отплате главнице*

10.08.2017.

Последњи датум отплате главнице

10.08.2026.

Рата главнице за 2022. год.

9.543.851 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1.11

EBRD – АД „Србија Воз” – Ремонт и модернизација пет електромоторних гарнитура

2.202.112

258.881.400

Први датум отплате главнице*

10.08.2018.

Последњи датум отплате главнице

10.08.2026.

Рата главнице за 2022. год.

440.422 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1.12

EBRD – Град Суботица – Пројекат унапређења водних система у Суботици

5.056.155

594.404.130

Први датум отплате главнице

27.01.2016.

Последњи датум отплате главнице

29.07.2024.

Рата главнице за 2022. год.

1.685.385 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1.13

EBRD – ЈП „Емисиона техника и везе” – Прелазак са аналогног на дигитални сигнал

6.691.146

786.614.498

Први датум отплате главнице

05.12.2016.

Последњи датум отплате главнице

05.06.2024.

Рата главнице за 2022. год.

2.230.382 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1.14

EBRD – ЈП „Електропривреда Србије” – Пројекат реструктурирања ЕПС-а

133.333.333

15.674.733.331

Први датум отплате главнице

15.06.2017.

Последњи датум отплате главнице

17.06.2030.

Рата главнице за 2022. год.

14.814.815 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1.15

EBRD – АД „Србија Воз” – Пројекат техничко – путничке станице Земун – фаза 1

27.432.627

3.224.993.310

Први датум отплате главнице

17.05.2021.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2032.

Рата главнице за 2022. год.

2.445.386 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1.16

EBRD – АД „Србија Воз” – Пројекат техничко – путничке станице Земун – фаза 2

2.378.228

279.585.720

Први датум отплате главнице

16.05.2022.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2033.

Рата главнице за 2022. год.

216.535 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1.17

EBRD – АД „Србија Воз” – Набавка возних средстава

1.000.000

117.560.500

Први датум отплате главнице

15.11.2023.

Последњи датум отплате главнице

15.05.2034.

Рата главнице за 2022. год.

0 EUR

Каматна стопа

6M EURIBOR + 1,00%

1.

Укупно

359.326.779

42.242.635.802

EIB

2.1

EIB – АД „Железнице Србије” – Обнова железничке инфраструктуре

9.241.935

1.086.486.542

Први датум отплате главнице

13.12.2007.

Последњи датум отплате главнице

15.07.2025.

Рата главнице за 2022. год.

4.627.957 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2.2

EIB – ЈП „Путеви Србије” – Рехабилитација постојећих путева

23.580.000

2.772.076.579

Први датум отплате главнице

15.02.2009.

Последњи датум отплате главнице

17.08.2026.

Рата главнице за 2022. год.

6.333.333 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2.3

EIB – АД „Електромрежа Србије” -Реконструкција енергетског система

9.986.051

1.173.965.146

Први датум отплате главнице

10.11.2011.

Последњи датум отплате главнице

10.11.2028.

Рата главнице за 2022. год.

1.684.807 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2.4

EIB – Град Београд – Обнова београдског језгра

42.568.554

5.004.380.469

Први датум отплате главнице

10.08.2010.

Последњи датум отплате главнице

10.09.2032.

Рата главнице за 2022. год.

5.767.587 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2.5

EIB – ЈП „Путеви Србије” – Хитна санација саобраћаја

2.567.742

301.865.049

Први датум отплате главнице

05.07.2007.

Последњи датум отплате главнице

15.08.2023.

Рата главнице за 2022. год.

1.778.495 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2.6

EIB – ЈП „Електропривреда Србије” – Уређаји за енергетски систем

7.359.999

865.245.217

Први датум отплате главнице

25.11.2010.

Последњи датум отплате главнице

09.12.2027.

Рата главнице за 2022. год.

1.466.667 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2.7

EIB – ЈП „Путеви Србије” – Пројекат европских путева Б

82.491.111

9.697.696.264

Први датум отплате главнице

15.02.2011.

Последњи датум отплате главнице

15.02.2038.

Рата главнице за 2022. год.

6.720.000 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2.8

EIB – Град Нови Сад – Хитна обнова система водоснабдевања

11.260.202

1.323.754.943

Први датум отплате главнице

21.08.2017.

Последњи датум отплате главнице

22.08.2033.

Рата главнице за 2022. год.

944.400 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2.9

EIB – Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о.

635.190

74.673.310

Први датум отплате главнице

21.12.2010.

Последњи датум отплате главнице

01.07.2022.

Рата главнице за 2022. год.

319.982 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2.10

EIB – АД „Железнице Србије” – Пројекат обнове железницa II

53.483.589

6.287.557.443

Први датум отплате главнице

18.06.2014.

Последњи датум отплате главнице

06.07.2037.

Рата главнице за 2022. год.

4.915.861 EUR

Каматна стопа

фиксна/варијабилна

по траншама

2.11

EIB – ЈП „Путеви Србије” – Рехабилитација моста Газела

19.966.667

2.347.291.317

Први датум отплате главнице

17.08.2015.

Последњи датум отплате главнице

17.02.2031.

Рата главнице за 2022. год.

2.200.000 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2.12

EIB – ЈП „Путеви Србије” – Рехабилитација путева и мостова Б2

21.000.000

2.468.770.500

Први датум отплате главнице

16.02.2015.

Последњи датум отплате главнице

16.02.2033.

Рата главнице за 2022. год.

2.200.000 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2.13

EIB – ЈП „Путеви Србије” – Обилазница око Београда

53.975.000

6.345.327.988

Први датум отплате главнице

16.08.2017.

Последњи датум отплате главнице

16.08.2044.

Рата главнице за 2022. год.

2.200.000 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2.14

EIB – „FIAT аутомобили Србија” д.о.о. – Компакт аутомобили 2

0

0

Први датум отплате главнице

31.12.2013.

Последњи датум отплате главнице

30.06.2021.

Рата главнице за 2022. год.

0 EUR

Каматна стопа

6М EURIBOR + 0,50%

2.15

EIB – АД „Електромрежа Србије”: Пројекат унапређења електромреже

17.271.465

2.030.442.061

Први датум отплате главнице

15.04.2016.

Последњи датум отплате главнице

17.04.2034.

Рата главнице за 2022. год.

1.463.075 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2.16

EIB – ЈП „Путеви Србије” – Обилазница око Београда Б

37.388.889

4.395.456.475

Први датум отплате главнице

16.02.2019.

Последњи датум отплате главнице

16.02.2043.

Рата главнице за 2022. год.

1.166.667 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2.17

EIB – Град Београд – Мост на Сави А

52.435.825

6.164.381.770

Први датум отплате главнице

15.10.2015.

Последњи датум отплате главнице

15.04.2037.

Рата главнице за 2022. год.

3.414.634 EUR

Каматна стопа

фиксна/варијабилна по траншама

2.18

EIB – Град Београд – Мост на Сави Б

74.256.663

8.729.650.397

Први датум отплате главнице

17.04.2017.

Последњи датум отплате главнице

15.04.2042.

Рата главнице за 2022. год.

4.278.522 EUR

Каматна стопа

фиксна по траншама

2.

Укупно

519.468.882

61.069.021.470

KfW

3.1

KfW – ЈП „Електропривреда Србије” – Мере еколошке заштите у термоелектранама на лигнит

64.633

7.598.288

Први датум отплате главнице

30.06.2013.

Последњи датум отплате главнице

30.12.2021.

Рата главнице за 2022. год.

0 EUR

Каматна стопа

1,00%

3.2

KfW – ЈП „Електропривреда Србије” – Ревитализација ХЕ Зворник

35.261.419

4.145.350.050

Први датум отплате главнице

30.12.2018.

Последњи датум отплате главнице

30.06.2025.

Рата главнице за 2022. год.

10.000.000 EUR

Каматна стопа

KfW стопа – 0,50%

3.3

KfW – ЈП „Електропривреда Србије” – Пројекат енергетске ефикасности путем еколошког управљања квалитетом угља у РБ Колубара

34.999.937

4.114.610.080

Први датум отплате главнице

30.12.2018.

Последњи датум отплате главнице

30.12.2024.

Рата главнице за 2022. год.

10.000.004 EUR

Каматна стопа

KfW стопа + 1,15%

3.4

KfW – ЈП „Електропривреда Србије” – Модернизација система за отпепељивање ТЕ Никола Тесла A

146.748

17.251.787

Први датум отплате главнице

30.06.2022.

Последњи датум отплате главнице

30.12.2028.

Рата главнице за 2022. год.

146.748 EUR

Каматна стопа

0,80%

3.5

KfW – АД „Електромрежа Србије” – Регионални програм за енергетску ефикасност у преносном систему

3.297.540

387.660.412

Први датум отплате главнице

30.06.2020.

Последњи датум отплате главнице

30.06.2029.

Рата главнице за 2022. год.

1.477.025 EUR

Каматна стопа

0,80%

3.6

KfW – ЈП „Електропривреда Србије” – Пројекат обновљиви извори енергије – Ветропарк Костолац

849.569

99.875.728

Први датум отплате главнице

30.12.2021.

Последњи датум отплате главнице

30.12.2032.

Рата главнице за 2022. год.

Каматна стопа

0,85%

3.7

KfW – АД „Електромрежа Србије” – Регионални програм за енергетску ефикасност у преносном систему II

0

0

Први датум отплате главнице

15.11.2025.

Последњи датум отплате главнице

15.11.2035.

Рата главнице за 2022. год.

0 EUR

Каматна стопа

KfW стопа + 0,45%

3.

Укупно

74.619.846

8.772.346.345

ЕУРОФИМА

4.1

Еурофима 2771 – AД „Железнице Србије”

28.800.456

3.385.796.063

Први датум отплате главнице

11.08.2020.

Последњи датум отплате главнице

07.10.2022.

Рата главнице за 2022. год.

31.159.200 CHF

Каматна стопа

фиксна по траншама

4.

Укупно

28.800.456

3.385.796.063

Остали кредитори

5.1

Влада Пољске – ЈП „Електропривреда Србије” – Обнова електропривреде Србије

2.098.162

246.660.997

Први датум отплате главнице

15.12.2005.

Последњи датум отплате главнице

15.06.2024.

Рата главнице за 2022. год.

1.126.713 USD

Каматна стопа

0,75%

5.2

IDA-4090-YF – JП „Електропривреда Србије” – Програм енергетске заједнице Југоисточне Европе – Пројекат за Србију

5.679.739

667.712.900

Први датум отплате главнице

15.09.2015.

Последњи датум отплате главнице

15.03.2025.

Рата главнице за 2022. год.

1.179.885 SDR

Каматна стопа

0,75 % трошкови сервисирања

5.3

IDA-4090-YF – АД „Електромрежа Србије” – Програм енергетске заједнице Југоисточне Европе – Пројекат за Србију

710.742

83.555.195

Први датум отплате главнице

15.09.2015.

Последњи датум отплате главнице

15.03.2025.

Рата главнице за 2022. год.

147.647 SDR

Каматна стопа

0,75% трошкови сервисирања

5.4

Давање гаранције Републике Србије за обавезе ЈП „Југоимпорт” – СДПР по основу извозног посла са Министарством одбране НДР Алжир

10.359.754

1.217.897.841

Први датум отплате главнице

Последњи датум отплате главнице

Рата главнице за 2022. год.

Каматна стопа

5.5

JICA – ЈП „Електропривреда Србије” – Пројекат за изградњу постројења за одсумпоравање за ТЕ „Никола Тесла”

126.226.743

14.839.279.050

Први датум отплате главнице

20.11.2016.

Последњи датум отплате главнице

20.11.2026.

Рата главнице за 2022. год.

3.120.481.144 JPY

Каматна стопа

0,60% и 0,01%

5.6

Кувајтски фонд за арапски економски развој – AД „Железнице Србије” – Пројекат железничка станица Београд центар

19.863.198

2.335.127.440

Први датум отплате главнице

01.02.2018.

Последњи датум отплате главнице

01.08.2031.

Рата главнице за 2022. год.

714.000 KWD

Каматна стопа

3,00 % + 0,50% административни трошкови

5.

Укупно

164.938.338

19.390.233.423

УКУПНО ИНДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ – СПОЉНИ ДУГ

1.147.154.301

134.860.033.103

УКУПНО ИНДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ (спољни + унутрашњи)

1.394.252.920

163.909.070.292

УКУПНО УНУТРАШЊИ ДУГ (директне + индиректне обавезе) 

11.878.946.820

1.396.494.927.535

УКУПНО СПОЉНИ ДУГ (директне + индиректне обавезе) 

16.599.171.864

1.951.406.943.652

УКУПНО СТАЊЕ ДУГА

28.478.118.684

3.347.901.871.187

* Према Уговору о новацији

** После реализоване swap трансакције приказано у EUR”.

Члан 4.

Средства за суфинансирање и предфинансирање пројеката у оквиру Инструмента за претприступну помоћ Европске уније у 2022. години утврђена су у Посебном делу овог закона и односе се на следеће пројекте:

ИПА година

Назив пројекта

Назив корисника

суфинансирање/ предфинансирање

Средства Европске уније

ИПА 2008 прва компонента

ИПА 2008 – Подршка увођењу децентрализованог система управљања фондовима ЕУ

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

41.000.000

 

ИПА 2008 прва компонента укупно

41.000.000

 

ИПА 2010 прва компонента

ИПА 2010 – Подршка општинама у Републици Србији у припреми и спровођењу инфраструктурних пројеката (МИСП 2010)

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

56.670.000

 

ИПА 2010 прва компонента укупно

56.670.000

 

ИПА 2013

ИПА 2013 – Енергетски сектор

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

10.080.000

90.720.000

ИПА 2013 – Реформа јавне управе

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

8.679.000

78.105.000

ИПА 2013 – Животна средина и климатске промене

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

4.839.000

4.567.000

ИПА 2013 – Сектор саобраћаја

ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ

179.147.000

86.283.000

ИПА 2013 – Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014–2020

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

20.778.000

207.795.000

ИПА 2013 – Друштвени развој

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

1.656.000

9.380.000

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

7.350.000

66.137.000

УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

568.000

5.111.000

ИПА 2013 – Друштвени развој 2

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

5.129.000

15.543.000

ИПА 2013 укупно

238.226.000

563.641.000

ИПА 2014

ИПА 2014 – Сектор унутрашњих послова

КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

1.439.000

13.878.000

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

 

18.000.000

УПРАВА ЦАРИНА

861.000

3.657.000

ИПА 2014 – Реформа јавне управе

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 

37.119.000

ИПА 2014 – Сектор конкурентности

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

4.422.000

39.801.000

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

24.000.000

30.000.000

ИПА 2014 – Сектор подршке запошљавању младих и активној инклузији

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

14.916.000

134.240.000

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

4.626.000

59.620.000

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

3.193.000

28.729.000

ИПА 2014 – Сектор целоживотног учења

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

1.080.000

3.112.000

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

 

74.185.000

ИПА 2014 – Енергетски сектор

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

9.853.000

88.671.000

ИПА 2014 – Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014–2020 неалоцирана средства

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

144.000.000

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

 

13.680.000

ИПА 2014 – Помоћ приступању ЕУ

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

123.785.000

157.853.000

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

 

23.976.000

ИПА 2014 укупно

188.175.000

870.521.000

ИПА прекогранична сарадња

ИПА програм прекограничне сарадње Бугарска–Србија – техничка помоћ

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

21.120.000

10.622.000

ИПА програм прекограничне сарадње Румунија–Србија – техничка помоћ

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

28.950.000

10.830.000

ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска–Србија – техничка помоћ

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

10.240.000

2.095.000

ИПА програм прекограничне сарадње Хрватска–Србија – техничка помоћ

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

14.060.000

5.400.000

Транснационални програм Дунав – техничка помоћ

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

9.080.000

740.000

Јадранско Јонски транснационални програм – техничка помоћ

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

7.040.000

1.240.000

ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска–Србија

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

4.165.000

2.914.000

Транснационални програм Дунав 2014–2020

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

5.790.000

 

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

5.931.000

 

ИПА програм прекограничне сарадње Србија – Црна Гора и Србија – Босна и Херцеговина – техничка помоћ 2014–2020

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

2.007.000

31.150.000

ИПА програм прекограничне сарадње Србија–Македонија – техничка помоћ 2016–2020

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

900.000

10.352.000

ИПА прекогранична сарадња – Фокална тачка – подршка управљању макрорегионалне стратегије за Јадранско-јонски регион

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

10.110.000

10.560.000

ИПА прекогранична сарадња – Јачање капацитета румунских и српских власти за реаговање у случајевима поплава и земљотреса

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

 

2.400.000

ИПА програм прекограничне сарадње Србија – Црна Гора – Да будемо спремни

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

175.000

3.027.000

ИПА – Сигурније прекогранично подручје кроз унапређено реаговање у ванредним ситуацијама и заједничке обуке

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

9.914.000

58.575.000

ИПА Сигурнија клима у румунско – српском прекограничном подручју

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

72.000

45.900.000

ИПА прекогранична сарадња – Припрема становништва за акције у случају катастрофе и побољшање капацитета стручних тимова за реаговање у ванредним ситуацијама у прекограничном бугарско-српском региону

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

987.000

41.760.000

ИПА 2017 – Изградња гасног интерконектора
Србија–Бугарска

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

540.780.000

2.877.692.000

ИПА прекогранична сарадња укупно

671.321.000

3.115.257.000

ИПА чланарине

ИПА Подршка за учешће у програмима ЕУ

МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА И ДРУШТВЕНИ ДИЈАЛОГ

1.000

 

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

94.000.000

 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

2.652.000.000

 

ПОРЕСКА УПРАВА

12.500.000

11.250.000

УПРАВА ЦАРИНА

15.990.000

15.000.000

ИПА чланарине укупно

2.774.491.000

26.250.000

ИПА 2015

ИПА 2015 Саобраћај

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

569.212.000

1.967.692.000

ИПА 2015 укупно

569.212.000

1.967.692.000

ИПА 2016

ИПА 2016 – Подршка у форми твининг пројекта

КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

 

26.212.000

ИПА 2016 Подршка видљивости ЕУ помоћи

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

27.750.000

 

ИПА 2016 – неалоцирана средства

УПРАВА ЗА ШУМЕ

 

49.299.000

ИПА 2016 укупно

27.750.000

75.511.000

ИПА 2017

ИПА 2017 – Сектор заштите животне средине

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

231.156.000

728.024.000

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

 

25.137.000

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

117.053.000

292.745.000

ИПА 2017 – Подршка европским интеграцијама

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

 

108.000.000

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

 

318.000.000

ИПА 2017 – Евалуација ИПА II помоћи и Националног програма ИПА ТАИБ 2013 (неалоцирана средства)

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

 

5.760.000

УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА

 

19.040.000

УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА

 

60.240.000

ИПА 2017 укупно

348.209.000

1.556.946.000

ИПА 2018

ИПА 2018 – Национални програм

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ

715.000.000

1.497.609.000

ИПА 2018 – Конкурентност

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

154.966.000

464.897.000

ИПА 2018 – Сектор заштите животне средине

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

453.162.000

1.175.814.000

ИПА 2018 – Подршка унапређењу капацитета релевантних институција у „SoHo” систему

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

48.485.000

145.350.000

ИПА 2018 – Демократија и управљање

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

9.600.000

88.061.000

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 

24.000.000

ИПА 2018 – Јачање заштите потрошача у Републици Србији као одговор на нове изазове на тржишту

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

8.100.000

36.675.000

ИПА 2018 укупно

1.389.313.000

3.432.406.000

ИПА 2019

Јачање професионалних капацитета државних службеника на положају

НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЈА ЗА ЈАВНУ УПРАВУ

0

59.992.000

ИПА 2019 – Конкурентност и иновације

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

262.500.000

420.000.000

ИПА 2019 укупно

262.500.000

479.992.000

ИПА 2020

ИПА 2020 – Подршка спровођењу мера активне политике запошљавања

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

87.750.000

293.930.000

ИПА 2020 – Модернизација система социјалне заштите

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

 

289.500.000

ИПА 2020 – Демократија и управљање

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

79.000.000

134.514.000

УПРАВА ЦАРИНА

14.400.000

249.600.000

ИПА 2020 – Образовање, запошљавање и социјалне политике

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

 

72.000.000

ИПА 2020 – Животна средина и клима

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

642.960.000

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

101.580.000

101.220.000

ИПА 2020 укупно

282.730.000

1.783.724.000

ИПА 2021

ИПА 2021 – Подржавање интеграције Србије у јединствено тржиште

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

0

320.000.000

ИПА 2021 укупно

0

320.000.000

ИПА 2022

ИПА 2022 – Неалоцирана средства

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

0

8.050.000

ИПА 2022 укупно

0

8.050.000

укупно

6.849.597.000

14.199.990.000

Члан 5.

Преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године:

Раздео

Глава

Назив организације

Програм

Пројекат

Назив пројекта

2022

2023

2024

3

3.22

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ

0614

5001

Одржавање софтверских лиценци

1.340.000.000

1.340.000.000

1.340.000.000

5002

Успостављање ЦЕРТ-а

170.000.000

170.000.000

170.000.000

5003

Имплементација електронских регистара органа и организација јавне управе и људских ресурса у систему јавне управе

1.200.000.000

1.100.000.000

1.358.000.000

5004

Успостављање Дата центра за регистре, „Backup” центар и „Disaster Recovery”

194.000.000

410.000.000

1.008.319.000

5005

Имплементација „Oracle” технологије

720.000.000

720.000.000

720.000.000

5006

Изградња Дата центра у Крагујевцу

1.641.174.000

1.500.000.000

 

5007

Унапређење услуга електронске управе

38.500.000

 

 

5008

Специјализована платформа за сигурну размену званичних електронских докумената између органа државне управе

72.000.000

 

 

5009

Интегрални „CRM”, „TICKETING” и мултиканални комуникациони систем

534.000.000

 

 

5010

Софтверско решење за обраду и чување електронских фактура

180.000.000

96.000.000

96.000.000

5013

VM WARE лиценце

648.000.000

432.000.000

432.000.000

5014

Јединствена информациона комуникациона мрежа е Управе

970.000.000

1.000.000.000

576.000.000

5015

SMART CITY

750.000.000

750.000.000

750.000.000

5016

ИБМ лиценце

290.000.000

290.000.000

290.000.000

5018

Креативно иновативни/мултифункционални центар „Ложионица”

250.000.000

1.700.000.000

2.800.000.000

УКУПНО ВЛАДА

8.997.674.000

9.508.000.000

9.540.319.000

15

 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

1407

5005

Заштита и спасавање грађана, добара, имовине и животне средине РС од последица ванредних догађаја

244.000.000

444.000.000

 

5006

Изградња и адаптација објекта Сектора за ванредне ситуације

343.000.000

 

 

5007

Подизање капацитета Сектора за ванредне ситуације набавком возила различите намене у периоду од 2022. до 2024. године

50.000.000

125.000.000

175.000.000

5008

Подизање капацитета СВС-а кроз стварање услова за адекватан смештај, изградњом нових објеката као и реконструкцијом, санацијом и адаптацијом постојећих у периоду од 2022. до 2024. године

150.000.000

125.000.000

275.000.000

1408

5008

Повећање информатичких капацитета за обављање пословних процеса у Министарству унутрашњих послова – фаза II

60.000.000

50.000.000

50.000.000

5010

Изградња центра за информациону безбедност

300.000.000

320.000.000

 

5011

Набавка наоружања, оружне опреме, техничке, комуникационе и заштитне опреме за потребе организационих јединица Министарства унутрашњих послова

180.000.000

200.000.000

500.000.000

5012

Изградња, реконструкција и санација објеката ради унапређења капацитета за реализацију обука у наставном центру „Макиш"

1.200.000.000

800.000.000

640.000.000

5013

Надоградња и проширење система IP телефоније у Министарству унутрашњих послова

100.000.000

100.000.000

232.000.000

5014

Проширење система еЛТЕ у Републици Србији

250.000.000

505.000.000

795.000.000

5015

Јачање информатичко-комуникационих и аналитичких капацитета Управе криминалистичке полиције

150.000.000

425.000.000

425.070.000

5016

Подизање оперативних капацитета посебних и специјалне јединице Министарства унутрашњих послова – фаза II

200.000.000

300.000.000

1.200.000.000

5017

Унапређење информационе безбедности и Дата центра МУП

250.000.000

145.000.000

145.000.000

5019

Унапређење капацитета за реализацију обука у Центру за полицијску обуку

150.000.000

150.000.000

377.011.000

1409

5014

Набавка опреме за потребе организационих јединица Дирекције полиције

474.250.000

534.230.000

 

5015

Подизање оперативних капацитета посебних и специјалне јединице Министарства унутрашњих послова – фаза I

340.000.000

 

 

5016

Изградња, реконструкција и адаптација објеката организационих јединица Дирекције полиције

377.000.000

467.080.000

 

5017

Осавремењавање возног парка и ремонт возила организационих јединица Дирекције полиције

505.620.000

 

 

5018

Изградња, реконструкција и проширење комплекса Хеликоптерске јединице

286.500.000

211.500.000

 

5019

Набавка, ремонт и модернизација возила за потребе организационих јединица Министарства унутрашњих послова

100.000.000

200.000.000

250.000.000

5020

Опремање и реконструкција објеката Сектора унутрашње контроле у циљу подизања капацитета за превенцију и сузбијање корупције у Министарству унутрашњих послова

60.000.000

30.000.000

30.000.000

5021

Изградња, реконструкција и адаптација објеката за потребе организационих јединица Министарства унутрашњих послова

250.000.000

150.000.000

200.000.000

УКУПНО МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

6.020.370.000

5.281.810.000

5.294.081.000

16

 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

2301

5014

Регистар запослених

2.220.000.000

2.040.000.000

 

5015

Интегрисани комуникациони систем

98.001.000

69.000.000

 

5016

Информациони систем – ПИМИС

123.000.000

45.000.000

 

5017

Централизована платформа за електронске фактуре правних лица и предузетника

1.086.000.000

381.000.000

 

5018

Документ менаџмент систем

18.001.000

 

 

5020

Надоградња система за консолидацију података и пословно извештавање

448.001.000

192.000.000

 

5021

Реконструкција и адаптација непокретности Министарства финансија

1.405.000.000

 

 

5022

Надоградња система за управљање средствима претприступне помоћи ЕУ

123.100.000

28.000.000

 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

5.521.103.000

2.755.000.000

16.1

УПРАВА ЦАРИНА

2303

5001

Изградња граничног прелаза Гостун

238.600.000

 

 

5008

Изградња комплекса царинске испоставе при ГП Градина

218.000.000

 

 

5012

Имплементација нове верзијe НЦТС-а (фаза 5)

180.000.000

 

 

5013

Обезбеђење развоја јединственог информационог система царинске службе

50.400.000

120.000.000

69.600.000

УПРАВА ЦАРИНА 

687.000.000

120.000.000

69.600.000

16.3

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

2301

5002

Проширење и технолошко унапређење капацитета у циљу ефикаснијег пословања

132.000.000

 

 

5005

Унапређење аутоматизације пословних процеса

185.000.000

 

 

5008

Резервна и „бекап” локација

71.800.000

 

 

5013

Праћење извршења Јединица локалне самоуправе – ЈЛС

288.000.000

 

 

5019

Јединствени информациони систем за буџетско рачуноводство

200.000.000

 

 

5023

Систем јавних финансија – ЈАФИН

496.800.000

496.800.000

 

5025

Платформа за сервисно оријентисану архитектуру – СОА

36.000.000

14.000.000

 

5026

Обједињени рачуноводствени информациони систем корисника буџетских средстава – ОРИС

72.000.000

72.000.000

 

5027

Портал за администрацију корисничких налога (IAM&SSO)

24.000.000

24.000.000

24.000.000

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 

1.505.600.000

606.800.000

24.000.000

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

7.713.703.000

3.481.800.000

93.600.000

17

 

МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА

0301

5001

Реконструкција фасаде објекта МСП

73.575.000

 

 

17.1

ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНА ПРЕДСТАВНИШТВА

0302

5004

Прибављање објеката у својину Републике Србије за потребе ДКП-а

2.000.975.000

 

 

УКУПНО МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА

2.074.550.000 

19

 

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

1703

5007

Возила и опрема

1.700.000.000

1.800.000.000

 

5008

Опремање НВО по трипартитном споразуму

5.488.929.000

5.488.929.000

3.122.144.000

5009

Транспортна и војнополицијска средства Војске Србије

160.000.000

390.000.000

490.000.000

5010

Опремање ВМА медицинском опремом

200.000.000

690.000.000

700.000.000

5011

Изградња, реконструкција и капитално одржавање објеката за смештај НВО и особља МО и ВС

407.000.000

700.000.000

800.000.000

5012

Информатичка и телекомуникациона опрема МО и ВС

170.000.000

500.000.000

500.000.000

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

8.125.929.000

9.568.929.000

5.612.144.000

20

 

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0608

5001

Партнерство за локални развој

748.195.000

139.845.000

98.482.000

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

748.195.000

139.845.000

98.482.000

22

 

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

0702

5008

Брза саобраћајница Iб реда Нови Сад – Рума

17.500.000.000

20.600.000.000

20.600.000.000

5011

Израда Генералног пројекта робно-транспортног центра и Студије оправданости, Идејног и Главног пројекта контејнерског терминала у Макишу

25.000.000

 

 

5012

Израда Студије оправданости са Идејним пројектом и Главног пројекта за денивелацију укрштаја железничке пруге бр.5 Београд–Шид – државна граница и државног пута IIb реда број 319 на km 20+993, у Батајници

4.000.000

 

 

5013

Израда Идејног решења и Главног пројекта измештања пута Београд–Сремчица у Железнику

3.000.000

 

 

5015

Пројекат мађарско-српске железнице

20.000.000.000

45.950.000.000

13.689.476.000

5017

Извођење дела радова на изградњи аутопута Е-75, деоница: ГП Келебија – петља Суботица Југ

57.000.000

 

 

5019

Изградња београдске обилазнице на аутопуту E-70/E-75, деоница: Мост преко реке Саве код Остружнице – Бубањ Поток (сектори 4, 5 и 6)

3.800.000.000

 

 

5022

Изградња аутопута Е-80, деонице: Црвена Река – Чифлик и Пирот (исток) – Димитровград и Паралелни некомерцијални пут Бела Паланка – Пирот (Запад)

1.900.000.000

 

 

5023

Рехабилитација путева и унапређење безбедности саобраћаја

3.000.000.000

8.400.000.000

 

5027

Реконструкција железничке пруге Ниш–Димитровград

1.502.250.000

16.581.580.000

15.575.624.000

5029

Реконструкција старог моста на граничном прелазу Љубовија–Братунац

350.000.000

20.000.000

 

5030

Реконструкција моста на граничном прелазу – Каракај (Зворник)

300.000.000

50.000.000

 

5032

Реконструкција моста на граничном прелазу – Шепак

300.000.000

50.000.000

 

5033

Реконструкција моста на граничном прелазу – Скелани (Бајина Башта)

15.000.000

213.000.000

 

5034

Изградња аутопута Е-763, деоница: Прељина–Пожега

12.400.000.000

20.700.000.000

 

5035

Изградња аутопута Е-761, деоница: Појате–Прељина

40.000.000.000

45.600.000.000

5.790.000.000

5038

Адаптација бродске преводнице у саставу ХЕПС „Ђердап 1”

2.000.000

2.800.000

 

5039

Имплементација система хидро-метео станица и система надзора клиренса мостова

600.000.000

165.320.000

660.000.000

5040

Успостављање VTS и VHF радио-телефонског система на унутрашњим водним путевима Републике Србије

450.000.000

235.000.000

715.000.000

5042

Вађење потонуле немачке флоте из Другог светског рата

888.500.000

640.000.000

1.100.000.000

5043

Изградња аутопута Е-761 Београд-Сарајево

6.900.000.000

7.521.600.000

2.495.200.000

5044

Реконструкција државног пута IIа реда, број 203, Нови Пазар – Тутин

900.000.000

 

 

5045

Изградња саобраћајнице Рума–Шабац–Лозница

11.500.000.000

12.920.000.000

14.310.000.000

5046

Реализација пројеката железничке инфраструктуре

7.000.000.000

6.152.826.000

2.801.531.000

5048

Изградња аутопута Е-763, деоница: Нови Београд – Сурчин

2.400.000.000

 

 

5050

Изградња аутопута Ниш–Мердаре, деоница: Ниш–Плочник

4.100.000.000

5.433.658.000

1.517.801.000

5051

Хидротехнички и багерски радови на критичним секторима за пловидбу на реци Сави

294.994.000

434.830.000

216.149.000

5052

Изградња постројења за пречишћавање воде за пиће у Кикинди

200.000.000

280.000.000

 

5054

Унапређење услова за превођење бродова у оквиру бране на Тиси код Новог Бечеја

100.000.000

1.010.000.000

900.000.000

5055

Изградња нове Луке у Београду

200.000.000

1.200.000.000

5.600.000.000

5056

Проширење капацитета Луке Сремска Митровица

1.100.000.000

2.185.000.000

1.685.000.000

5057

Проширење капацитета Луке Богојево

1.500.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

5058

Проширење капацитета Луке Прахово

1.300.000.000

1.900.000.000

 

5059

Адаптација бродске преводнице у саставу ХЕПС „Ђердап 2”

1.340.000.000

2.377.000.000

 

5061

Реконструкција и доградња граничног прелаза Хоргош

1.000.000.000

900.000.000

 

5062

Изградња аутопута, деоница: Београд–Зрењанин

2.360.000.000

4.200.000.000

4.200.000.000

5063

Реконструкција и модернизација железничке пруге Суботица–Сегедин

10.200.000.000

700.000.000

 

5064

Изградња новог моста преко реке Саве у Београду

3.600.000.000

4.475.000.000

3.111.000.000

5066

Изградња брзе саобраћајнице, деоница: Иверак–Лајковац

8.500.000.000

 

 

5067

Изградња моста – обилазнице око Новог Сада са приступним саобраћајницама

100.000.000

500.000.000

500.000.000

5068

Набавка возних средстава за „Србија Воз” а.д.

4.200.000.000

 

 

5069

Пројекат изградње обилазница и тунела

4.000.000.000

5.800.000.000

4.168.400.000

5070

Пројекат изградње комуналне (канализационе) инфраструктуре и инфраструктуре за одлагање комуналног чврстог отпада у Републици Србији

12.500.000.000

25.000.000.000

103.583.624.000

5071

Пројекат сакупљања и пречишћавања отпадних вода Централног канализационог система града Београда

50.000.000

7.236.000.000

 

5073

Изградња Националног фудбалског стадиона са пратећим садржајима

7.000.000.000

22.940.000.000

19.435.000.000

5074

Изградња северне обилазнице око Крагујевца

3.500.000.000

5.500.000.000

 

5075

Изградња брзе саобраћајнице Бачки Брег – Кикинда

2.360.000.000

 

 

5076

Брза саобраћајница Е-75, петља Пожаревац–Голубац

1.000.000

1.700.000.000

2.800.000.000

5077

Изградња центра за обуку чланова посаде бродова

636.020.000

530.740.000

530.740.000

5078

Модернизација железничког сектора у Србији

240.000.000

3.354.000.000

2.399.000.000

5079

Реализација пројекта обилазница око Београда, сектор Ц

1.000.000

3.200.000.000

14.200.000.000

5080

Реконструкција путних мостова – на граници са Републиком Хрватском

257.000.000

193.000.000

193.000.000

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

202.436.764.000

288.851.354.000

244.776.545.000

23

 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

1602

5006

Набавка неопходне опреме за функционисање правосудних органа

400.001.000

70.000.000

200.000.000

5009

Решавање смештајно-техничких услова правосудних органа у Нишу

350.000.000

380.000.000

100.000.000

5010

Унапређење смештајно-техничких услова рада правосудних органа

255.853.000

50.000.000

100.000.000

5027

Зграда правосудних органа у улици Устаничка Београд

250.000.000

150.000.000

150.000.000

5028

Изградња зграде правосудних органа у Крушевцу

350.000.000

100.000.000

200.000.000

5030

Реконструкција зграде трећег основног суда у Београду

80.000.000

100.000.000

 

5031

Изградња зграде Управног суда у Београду

118.200.000

354.580.000

118.200.000

5032

Реконструкција и адаптација објекта Привредног суда у Сомбору

34.560.000

69.120.000

69.120.000

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

1.838.614.000

1.273.700.000

937.320.000

23.1

УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

1607

5001

Израда пројектно-техничких документација за нове објекте и објекте које треба реконструисати

47.000.000

56.000.000

55.000.000

5003

Адаптација притвореничких блокова у Окружном затвору Београд

125.000.000

88.000.000

6.000.000

5006

Изградња новог затвора у Крагујевцу

1.589.900.000

 

 

5008

Реконструкција смештајних капацитета по заводима у оквиру Управе за извршење кривичних санкција

44.700.000

52.000.000

52.000.000

5009

КПЗ зa жeнe у Пoжaрeвцу, изгрaдњa и рeкoнструкциja oбjeкaтa

160.000.000

210.000.000

160.000.000

5010

Изградња и реконструкција смештајних капацитета у КПЗ Пожаревац – Забела

143.500.000

262.000.000

382.000.000

5011

Радови на реконструкцији и изградњи објеката у оквиру КПЗ у Сремској Митровици

133.000.000

164.000.000

92.000.000

5014

Изградња смештајних капацитета затвореног типа

68.000.000

57.000.000

43.000.000

5015

Изградња и опремање новог затвора у Крушевцу

1.500.000

10.000.000

12.000.000

5017

Изградња и опремање новог затвора у Суботици

10.000.000

61.000.000

30.000.000

УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА 

2.322.600.000

960.000.000

832.000.000

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

4.161.214.000

2.233.700.000

1.769.320.000

24

24.3

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

0401

5001

Изградња система за наводњавање – прва фаза

429.883.000

157.225.000

 

5003

Брана са акумулацијом „АРИЉЕ” профил „СВРАЧКОВО” Ариље

1.347.689.000

700.409.000

700.409.000

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

1.777.572.000

857.634.000

700.409.000

24.5

ДИРЕКЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНЕ РЕФЕРЕНТНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ

0109

5003

Унапређење енергетске ефикасности лабораторије

1.987.000

538.000

538.000

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

1.779.559.000

858.172.000

700.947.000

25

 

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0406

5003

Набавка опреме за сакупљање и рециклажу

360.000.000

300.000.000

300.000.000

5004

Изградња система за постројење за пречишћавање отпадних вода у Зубином Потоку

200.000.000

250.000.000

 

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

560.000.000

550.000.000

300.000.000

26

 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

0201

5002

Научно технолошки парк у Новом Саду

230.000.000

 

 

5003

Изградња Образовно-истраживачког центра у Белој Цркви

66.229.000

149.971.000

45.600.000

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

296.229.000

149.971.000

45.600.000

27

 

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

1807

5001

Реконструкција Универзитетског клиничког центра Србије, Београд

1.176.000.000

 

 

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

1.176.000.000 

28

28.1

УПРАВА ЗА РЕЗЕРВЕ ЕНЕРГЕНАТА

2403

5001

Изградња резервоара у складишту деривата нафте у Смедереву

1.225.000.000

600.000.000

 

УКУПНО МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

1.225.000.000

600.000.000

29

29.1

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

1202

5004

Истраживање, заштита и презентација археолошког налазишта Бело брдо у Винчи

81.700.000

262.000.000

 

5005

Адаптација, санација и реконструкција објекта и конструктивна санација објекта и крова Архива Југославије

200.000.000

644.976.000

176.424.000

5006

Конзервација, рестаурација и презентација археолошког налазишта „Царичин град” у општини Лебане

56.436.000

143.220.000

167.830.000

УКУПНО МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

338.136.000

1.050.196.000

344.254.000

30

 

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

0802

5001

Доградња ЕДМС система са интеграцијом са другим системима

70.000.000

 

 

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

70.000.000 

32

 

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

0703

5004

Дигитализација туристичке понуде Србије

14.000.000

254.000.000

 

1507

5002

Унапређење инфраструктуре у области наутичког туризма

60.000.000

235.740.000

 

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

74.000.000

489.740.000

36

 

БЕЗБЕДНОСНО – ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА

1405

5001

Капитални пројекти Безбедносно-информативне агенције

416.000.000

416.000.000

416.000.000

УКУПНО БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА 

416.000.000

416.000.000

416.000.000

40

 

РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

0108

5001

Модернизација мреже метеоролошких радара Републике Србије

270.000.000

105.000.000

 

5002

Изградња, опремање објеката радарских центара Ваљево, Ужице, Петровац, Бешњаја, Крушевац

74.000.000

 

 

5003

Осавремењавање аутоматског система спровођења методологије одбране од града

12.000.000

 

 

УКУПНО РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

356.000.000

105.000.000

43

 

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

0605

5003

Изградња ГП Котроман – друга фаза

150.000.000

 

 

5004

Изградња ГП Кусјак

54.000.000

107.000.000

112.000.000

5005

Изградња ГП Нештин

54.000.000

107.000.000

112.000.000

УКУПНО РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

258.000.000

214.000.000

224.000.000

55

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

0606

5010

Реконструкција и адаптација „Клуба посланика”

468.623.000

 

 

УКУПНО УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

468.623.000 

57

 

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ

2401

5002

Складиште нафтних деривата „Смедерево” у Смедереву

450.000.000

450.000.000

 

УКУПНО РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ

450.000.000

450.000.000

УКУПНО

247.745.946.000

323.948.517.000

269.215.292.000

Члан 6.

У оквиру Раздела 21 – Министарство привреде, Програм 1510 – Привлачење инвестиција, Функција 410 – Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада, Програмска активност/Пројекат 0003 – Улагања од посебног значаја, планирана су средства за измирење обавеза по уговорима ради подстицања инвестиција у привреди, и то:

– у 2022. години у износу до 20.000.000.000 динара;

– у 2023. години у износу до 23.000.000.000 динара;

– у 2024. години у износу до 23.000.000.000 динара.

У оквиру опредељених износа средстaва у ставу 1. овог члана извршавају се преузете, а неизмирене обавезе из претходних година, укључујући и обавезе које ће се преузимати у наведеним годинама, у складу са законом који уређује улагања и законом који уређује опште услове и поступак контроле државне помоћи, које доспевају на плаћање у тим годинама.

Уколико се обавезе преузимају и по истеку три фискалне године, укупан износ тих обавеза за сваку годину не може бити већи од износа опредељеног у 2022. години.

У оквиру Раздела 24 – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.6 – Управа за аграрна плаћања, Програм 0103 – Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/Пројекат 4005 – ИПАРД, планирана су средства за измирење обавеза за подстицаје у пољопривреди и руралном развоју из ИПАРД 2 програма, и то:

– у 2022. години у износу до 6.294.000.000 динара;

– у 2023. години у износу до 6.294.000.000 динара;

– у 2024. години у износу до 6.294.000.000 динара.

У оквиру опредељених износа средстaва у ставу 4. овог члана извршавају се преузете, а неизмирене обавезе из претходних година, укључујући и обавезе које ће се преузимати у наведеним годинама, у складу са Законом о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 19/14), секторским споразумом између Владе Републике Србије и Европске комисије о механизмима примене финансијске помоћи Уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ у области подршке пољопривреди и руралном развоју (ИПАРД), као и законом који уређује пољопривреду и рурални развој, које доспевају на плаћање у тим годинама.

Уколико се обавезе преузимају и по истеку три фискалне године, укупан износ тих обавеза за сваку годину не може бити већи од износа опредељеног у 2022. години.

Члан 7.

Буџету Аутономне покрајинe Војводине припада:

– део прихода од пореза на доходак грађана – пореза на зараде, у висини од 18,0% од износа оствареног на територији Аутономне покрајине Војводине;

– део прихода од пореза на добит правних лица, у висини од 42,7% од износа оствареног на територији Аутономне покрајине Војводине.

Буџету Аутономне покрајине Војводине обезбеђују се трансфери из буџета Републике Србије, и то:

– трансфери за поверене послове у складу са законом којим се утврђују надлежности Аутономне покрајине Војводине;

– наменски трансфери за финансирање расхода за запослене у образовању на територији Аутономне покрајине Војводине, у износима утврђеним овим законом;

– наменски и ненаменски трансфери јединицама локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине, у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе;

– наменски капитални трансфери за пројекте које утврди Влада.

Средства за плате за запослене у образовању на територији Аутономне покрајине Војводине из става 2. алинеја 2. овог члана исплаћују се у висини и по динамици коју утврђује Влада.

Буџет Аутономне покрајине Војводине исплаћује плате из става 2. алинеја 2. овог члана наредног дана од дана пријема средстава за ове намене на рачун.

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 8.

Укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга, у износу од 2.141.563.983.000 динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и програмима и исказују у колони 8.

III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 9.

На основу чл. 8. и 41. Закона о платама државних службеника и намештеника (,,Службени гласник РС”, бр. 62/06, 63/06 – исправка, 115/06 – исправка, 101/07, 99/10, 108/13, 99/14 и 95/18) и посебних фискалних правила утврђених законом којим се уређује буџетски систем, овим законом утврђује се основица за обрачун и исплату плата:

– за запослене у Пореској управи и Управи царина утврђује се основица за обрачун и исплату плата у нето износу од 24.765,56 динара са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање;

– за државне службенике и намештенике у Министарству унутрашњих послова утврђује се основица за обрачун и исплату плата у