Редакцијски пречишћен текст

 

 

ЗАКОН

о буџету Републике Србије за 2022. годину

"Службени гласник РС", бр. 110 од 24. новембра 2021, 125 од 12. новембра 2022.

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Овим законом уређују се општи приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2022. годину, њихово извршавање, обим задуживања за потребе финансирања дефицита и конкретних пројеката и давање гаранција, управљање јавним дугом, коришћење донација, пројектних зајмова, коришћење прихода од продаје добара и услуга буџетских корисника и права и обавезе корисника буџетских средстава.

Буџет Републике Србије за 2022. годину састоји се од:

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА

у динарима

Укупни приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине

1.709.543.207.000

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине

1.817.283.516.000

Буџетски суфицит/дефицит

-107.740.309.000

Издаци за отплату главнице

(у циљу спровођења јавних политика)

18.200.000.000

Издаци за набавку финансијске имовине

(у циљу спровођења јавних политика)

153.159.691.000

Укупан фискални суфицит/дефицит

-279.100.000.000

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине

756.600.000.000

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине

538.784.874.000

Нето финансирање

279.100.000.000

Промена стања на рачуну
(позитивна – повећање готoвинских средстава
негативна – смањење готовинских средстава)

-61.284.874.000

Приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака:

ОПИС

Eкономскa класификацијa

Износ у динарима

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

1.709.543.207.000

1. Порески приходи

71

1.490.600.000.000

1.1. Порез на доходак грађана

7111

98.300.000.000

1.2. Порез на добит правних лица

7112

186.000.000.000

1.3. Порез на додату вредност

7141

777.000.000.000

– Порез на додату вредност у земљи

64.500.000.000

– Порез на додату вредност из увоза

712.500.000.000

1.4. Акцизе

717

336.800.000.000

– Акцизе на деривате нафте

177.300.000.000

– Акцизе на дуванске прерађевине

119.500.000.000

– Остале акцизе

40.000.000.000

1.5. Царине

715

79.500.000.000

1.6. Остали порески приходи

7145

13.000.000.000

2. Непорески приходи и примања од продаје нефинансијске имовине

199.719.482.000

Редовни непорески приходи

126.100.000.000

– Приходи од имовине

741

23.600.000.000

– Таксе

742

20.100.000.000

– Приходи од продаје добара и услуга

742

32.600.000.000

– Новчане казне

743

10.600.000.000

– Oстали редовни непорески приходи

714,745,73

32.200.000.000

– Примања од продаје нефинансијске имовине

8

7.000.000.000

– Ванредни непорески приходи

30.000.000.000

– Добит јавних агенција

741

2.500.000.000

– Део добити јавних предузећа и дивиденде буџета

741, 745

16.000.000.000

– Остали ванредни приходи

74, 77, 78

11.500.000.000

Остали непорески приходи индиректних корисника

43.619.482.000

– Трансфери између буџетских корисника на различитом нивоу власти

733

21.643.223.000

– Приходи од продаје добара и услуга

742

21.976.259.000

3. Донације

731,732,744

19.223.725.000

Расходи, издаци за набавку нефинансијске имовине, издаци за отплату главнице (у циљу спровођења јавних политика) и издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака:

ОПИС

Eкономскa класификацијa

Износ у динарима

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

1.988.643.207.000

1.Текући расходи

4

1.394.282.505.576

1.1. Расходи за запослене

41

369.917.013.455

– Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

411

287.960.897.129

– Социјални доприноси на терет послодавца

412

52.913.218.361

– Остали расходи за запослене

413 до 417

29.042.897.965

1.2. Коришћење услуга и роба

42

174.303.945.595

1.3. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања

44

113.195.049.931

– Отплата домаћих камата

441

58.898.496.000

– Отплата страних камата

442

40.301.067.000

– Отплата камата по гаранцијама

443

2.100.498.000

– Пратећи трошкови задуживања

444

11.894.988.931

1.4. Субвенције

45

174.761.125.476

– Субвенције у области науке и образовања

 

3.017.002.610

– Субвенције у области енергетике

 

16.734.500.000

– Субвенције у области заштите животне средине

 

4.340.361.000

– Субвенције за ваздушни саобраћај

 

0

– Субвенције у привреди

 

19.661.812.000

– Субвенције у пољопривреди

 

65.773.866.000

– Субвенције за железнички саобраћај

 

18.486.060.000

– Субвенције за друмски саобраћај

 

31.884.000.000

– Субвенције у области туризма

 

5.604.001.866

– Субвенције у области културе

 

2.051.862.000

– Остале субвенције

 

7.207.660.000

1.5. Донације страним владама

461

23.300.000

1.6. Дотације међународним организацијама

462

9.914.265.564

1.7. Трансфери осталим нивоима власти

463

104.766.788.707

– Ненаменски трансфери општинама и градовима

463

33.587.790.000

– Трансфери за запослене у образовању на територији АПВ

463

41.580.137.000

– Остали трансфери

463

29.598.861.707

1.8. Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање

464

218.429.364.000

– Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање

114.285.000.000

– Национална служба за запошљавање

5.497.300.000

– Републички фонд за здравствено осигурање

90.554.100.000

– Фонд за социјално осигурање војних осигураника

440.000.000

– Остале дотације

7.652.964.000

1.9. Остале дотације и трансфери

465

7.968.046.000

1.10. Социјално осигурање и социјална заштита

47

136.609.735.797

– Дечја заштита

80.143.788.000

– Борачко-инвалидска заштита

17.313.450.000

– Социјална заштита

31.751.316.000

– Транзициони фонд

115.000.000

– Ученички стандард

810.600.000

– Студентски стандард

1.000.560.000

– Стипендије за младе таленте

825.362.000

– Спортске стипендије, награде и признања

1.597.408.000

– Избегла и расељена лица

876.513.000

– Остала социјална заштита из буџета

2.175.738.797

1.11. Остали текући расходи

43, 48 и 49

84.393.871.051

– Средства резерви

499

3.816.807.000

– Остали текући расходи

43 и 48

80.577.064.051

2. Издаци за нефинансијску имовину

5

423.001.010.424

3. Издаци за отплату главнице (у циљу спровођења јавних политика)

61

18.200.000.000

4. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)

62

153.159.691.000

Примања од задуживања и издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима:

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Eкономскa класификацијa

Износ у динарима

Нето финансирање

279.100.000.000

Примања од задуживања и примања од продаје домаће финансијске имовине

9

756.600.000.000

Примања од задуживања

91

750.000.000.000

Примања од емитовања хартија од вредности на домаћем финансијском тржишту (записи и обвезнице емитоване на домаћем финансијском тржишту у домаћој и страној валути – дисконтована продајна вредност)

9111

300.000.000.000

Примања од емитовања хартија од вредности на међународном финансијском тржишту (Еврообвезнице – државне хартије од вредности емитоване на међународном финансијском тржишту у домаћој и страној валути – прилив по продајној цени)

9121

0

Примања од домаћег и иностраног задуживања (примљени кредити од домаћих и иностраних финансијских комерцијалних и мултилатералних институција и иностраних влада)

9112-9119

9122-9129

450.000.000.000

Примања од продаје домаће финансијске имовине

92

6.600.000.000

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине

6

538.784.874.000

Издаци за отплату кредита

61

406.812.517.000

Отплата главнице домаћим кредиторима

611

279.195.626.000

Отплата главнице страним кредиторима

612

123.916.891.000

Отплата главнице по гаранцијама

613

3.700.000.000

Издаци за набавку финансијске имовине

62

131.972.357.000

Промена стања на рачуну
(позитивна – повећање готовинских средстава
негативна – смањење готовинских средстава)

-61.284.874.000

*Службени гласник РС, број 125/2022

Члан 2.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита, набавку финансијске имовине и отплату главнице по основу дугова домаћим и страним зајмодавцима за директне и индиректне обавезе Републике Србије (укључујући и операције са заменом дуга пре рока доспећа) из члана 1. овог закона износе укупно 817.884.874.000 динара. Наведена средства обезбедиће се из зајмова домаћих и међународних комерцијалних и мултилатералних финансијских институција и иностраних влада, као и из средстава опште алокације специјалних права вучења одобрених Републици Србији одлуком Одбора гувернера Међународног монетарног фонда о општој алокацији специјалних права вучења, у износу од највише 450.000.000.000 динара, кроз емитовање државних хартија од вредности (државних записа и обвезница на домаћем финансијском тржишту у домаћој и страној валути) у износу од највише 300.000.000.000 динара и по потреби, у зависности од услова на финансијском тржишту, од примања остварених од емисије еврообвезница (државних хартија од вредности емитованих на међународном финансијском тржишту у домаћој и страној валути), као и из примања од продаје домаће финансијске имовине у износу од највише 6.600.000.000 динара.

Примања наведена у ставу 1. овог члана, представљају максимална средства која се обезбеђују из наведеног извора, стога иста представљају потенцијално максимално задуживање Републике Србије, у складу са услoвима на финансијском тржишту и потребама за финансирање у току године. У случају да није могуће остварити примања по основу задуживања у планираној пропорцији између зајмова и емитованих државних хартија од вредности на домаћем и међународном финансијском тржишту, као и да је могуће обезбедити боље услове финансирања из других извора, могућа је промена структуре у оквиру датих извора финансирања, уз услов да се не пређе укупан износ планираних средстава за дату намену у висини од 756.600.000.000 динара.

У случају остварења максималних планираних примања по основу задуживања из става 1. овог члана, неопходних за финансирање дефицита, отплату дуга и набавку финансијске имовине, износ од 61.284.874.000 динара, представљаће негативну промену стања на рачуну. Средства од планираних примања се могу користити и за отплату обавеза које доспевају у наредној години.

За финансирање буџетског дефицита и отплате доспелих обавеза по основу јавног дуга, могу се током 2022. године користити средства са консолидованог рачуна трезора Републике Србије, до износа који не угрожава ликвидност тог рачуна.

Уколико на крају 2022. године буде постојала позајмица са консолидованог рачуна трезора, у зависности од услова на финансијском тржишту, може се пренети у наредну годину.

Уколико се у току године обезбеде примања од приватизације или повољнијих дугорочних концесионалних зајмова, пропорционално ће се смањивати други кредитни извори и емисије државних хартија од вредности на домаћем и међународном финансијском тржишту из става 1. овог члана.

*Службени гласник РС, број 125/2022

Члан 3.1

А. У 2022. години могу се издати гаранције Републике Србије до износа од 143.132.828.040 динара (EUR 1.218.151.728), и то:1

Ред. број1

Износ у динарима1

Оригинална валута1

Износ у оригиналној валути1

I.1

Eвропској банци за обнову и развој1

1. 1

Акционарско друштво за железнички превоз путника ,,Србија Воз”, Београд – Реконструкција и модернизација регионалних депоа 1

2.937.500.0001

EUR1

25.000.0001

2. 1

Акционарско друштво за железнички превоз робе ,,Србија Карго”, Београд – Набавка и реконструкција возних средстава 1

5.052.500.0001

EUR1

43.000.0001

3. 1

„Електродистрибуцијa Србијеˮ д.о.о. Београд – Пројекат за паметна бројила1

4.700.000.0001

EUR1

40.000.0001

Укупно:1

12.690.000.0001

EUR1

108.000.0001

II.1

Немачкој развојној банци (KfW)1

1.1

АД ,,Електромрежа Србије” – Трансбалкански коридор, секција 4 – 2x400 kV DV Бајина Башта (РС) – Пљевља (МЕ) – Вишеград (БиХ)1

3.525.000.0001

EUR1

30.000.0001

Укупно:1

3.525.000.0001

EUR1

30.000.0001

III. 1

Домаћим и страним пословним банкама1

1. 1

ЈП ,,Србијагас” – Jaчање транспортних капацитета гасовода у Републици Србији1

21.150.000.0001

EUR1

180.000.0001

2. 1

ЈП ,,Електропривреда Србије” – Пројекат изградње хидроелектране Бук Бијела у Републици Српској кроз улагање у капитал1

29.375.000.0001

EUR1

250.000.0001

3. 1

„Електродистрибуција Србијеˮ д.о.о. Београд – Пројекат аутоматизације средњенапонске дистрибутивне мреже1

11.415.328.0401

EUR1

97.151.7281

4. 1

Акционарско друштво за железнички превоз робе ,,Србија Карго”, Београд – Програм обнове возних средстава1

1.762.500.0001

EUR1

15.000.0001

5. 1

ЈП ,,Електропривреда Србије” – Одсумпоравање димних гасова и израда постројења за пречишћавање отпадних вода на ТЕ Костолац А1

14.100.000.0001

EUR1

120.000.0001

Укупно:1

77.802.828.0401

EUR1

662.151.7281

IV. 1

Рускoj Федерацији (Државна развојна корпорација „VEB.RF”)1

1.1

ЈП „Електропривреда Србије” – Ревитализација хидроелектране ,,Ђердап 2”1

19.975.000.0001

EUR1

170.000.0001

2.1

ЈП „Електропривреда Србије” – Ревитализација блокова ТЕНТ А1 и А21

24.440.000.0001

EUR1

208.000.0001

Укупно:1

44.415.000.0001

EUR1

378.000.0001

V. 1

Европској инвестиционој банци1

1.1

„Електродистрибуција Србијеˮ д.о.о. Београд – Пројекат за паметна бројила1

4.700.000.0001

EUR1

40.000.0001

Укупно:1

4.700.000.0001

EUR1

40.000.0001

УКУПНО:1

143.132.828.0401

EUR1

1.218.151.7281

Б. Република Србија у 2022. години може одобрити пројектне и програмске зајмове до износа од 2.692.257.037.622 динара (USD 2.263.384.610, EUR 20.311.809.200 и RSD 49.900.000.000), и то са:1

Ред.1

број1

 

Износ 1

у динарима1

Оригинална1

валута1

Износ у оригиналној1

валути1

I.1

Светском банком1

1.1

Пројекат управљања транзицијом рударског сектора за будући развој1

7.908.670.0001

USD1

70.000.0001

2.1

Модернизација железничког сектора 1

у Србији – друга фаза1

5.649.050.0001

USD1

50.000.0001

3.1

Пројекат чисте енергије и енергетске ефикасности за грађане1

5.275.750.0001

EUR1

44.900.0001

4.1

Пројекат развоја локалне инфраструктуре и институционалног јачања локалних самоуправа1

10.387.000.0001

EUR1

88.400.0001

5.1

Развој тржишта капитала1

5.649.050.0001

USD1

50.000.0001

6.1

ДПЛ зајам за развојну политику зеленог раста1

18.076.960.0001

USD1

160.000.0001

7.1

Трећи зајам за здравство1

8.473.575.0001

USD1

75.000.0001

8.1

Други зајам за конкурентност и запошљавање1

5.649.050.0001

USD1

50.000.0001

9.1

Унапређење управљања јавним финансијама за пружање услуга и зелени раст1

8.473.575.0001

USD1

75.000.0001

Укупно:1

59.879.930.000 15.662.750.0001

USD 1

EUR1

530.000.0001

133.300.0001

II.1

Еврoпском инвестиционом банком1

1.1

Рехабилитација регионалних и локалних путева1

5.875.000.0001

EUR1

50.000.0001

2.1

Реконструкција и изградња четири Клиничка центра у Србији1

13.278.675.0001

EUR1

113.010.0001

3.1

Додатно финансирање за Програм модернизације школа1

4.700.000.0001

EUR1

40.000.0001

4.1

Реконструкција деоница пруге на прузи Београд Центар – Распутница „Г” – Раковица – Младеновац – Лапово – Ниш 1

129.250.000.0001

EUR1

1.100.000.0001

5.1

Финансијски уговор о обезбеђивању додатног финансирања за Пројекат развоја речне транспортне инфраструктуре1

3.642.500.0001

EUR1

31.000.0001

6.1

Развој информационо-комуникационе инфраструктуре у основним и средњим школама у Републици Србији „Повезане школеˮ – Фаза III1

1.245.500.0001

EUR1

10.600.0001

7.1

Пројекат изградње Сектора II Аутопута Ниш – Мердаре – деоница Белољин – Мердаре1

21.150.000.0001

EUR1

180.000.0001

Укупно:1

179.141.675.0001

EUR1

1.524.610.0001

III.1

Европском банком за обнову и развој1

1.1

Рехабилитација регионалних и локалних путева1

5.875.000.0001

EUR1

50.000.0001

2. 1

Програм за отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији – фаза II1

1.762.500.0001

EUR1

15.000.0001

3. 1

Пројекат изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима 2 1

11.750.000.0001

EUR1

100.000.0001

4. 1

Програм чврстог отпада у Србији1

8.812.500.0001

EUR1

75.000.0001

5. 1

Реконструкција деоница пруге на прузи Београд Центар – Распутница „Г” – Раковица – Младеновац – Лапово – Ниш 1

64.625.000.0001

EUR1

550.000.0001

6. 1

Изградња бране са акумулацијом Памбуковица1

4.230.000.0001

EUR1

36.000.0001

7. 1

Обновљиви извори енергије у системима даљинског грејања у Србији1

3.525.000.0001

EUR1

30.000.0001

8. 1

Енергетска санација стамбених и јавних објеката1

2.350.000.0001

EUR1

20.000.0001

9.1

Пројекат изградње Сектора II Аутопута Ниш -Мердаре – деоница Белољин- Мердаре1

21.150.000.0001

EUR1

180.000.0001

Укупно:1

124.080.000.0001

EUR1

1.056.000.0001

IV.1

Банком за развој Савета Европе1

1.1

Пројекат изградње националне концертне дворане1

14.100.000.0001

EUR1

120.000.0001

2. 1

Програмски зајам – водоснабдевање и постројење за пречишћавање отпадних вода1

35.250.000.0001

EUR1

300.000.0001

3. 1

Универзитетска инфраструктура1

11.162.500.0001

EUR1

95.000.0001

4.1

Изградња нове Универзитетске дечје клинике, Тиршова 2 у Београду, фаза 21

3.055.000.0001

EUR1

26.000.0001

5.1

Изградња и опремање новог затвора у Крушевцу и новог павиљона у Сремској Митровици1

3.525.000.0001

EUR1

30.000.0001

6.1

Универзитетски спортски центар1

2.350.000.0001

EUR1

20.000.0001

7.1

Центар за обуку за дуално образовање1

2.350.000.0001

EUR1

20.000.0001

8.1

Стамбена подршка рањивим групама становништва1

2.350.000.0001

EUR1

20.000.0001

9.1

Зајам за подршку здравству1

23.500.000.0001

EUR1

200.000.0001

10.1

Пројекат стамбене обнове после земљотреса у Краљеву1

599.250.0001

EUR1

5.100.0001

Укупно:1

98.241.750.0001

EUR1

836.100.0001

V.1

Немачком развојном банком (KfW)1

1. 1

Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији VI – фаза II1

8.225.000.0001

EUR1

70.000.0001

2. 1

Програм „Интегрисано управљање чврстим отпадом, фаза Iˮ1

2.585.000.0001

EUR1

22.000.0001

3. 1

Програм интегрисаног управљања чврстим отпадом, Фазе II и III1

7.637.500.0001

EUR1

65.000.0001

4. 1

Програм Зелени градови1

8.225.000.0001

EUR1

70.000.0001

5. 1

ДПЛ зајам за развојну политику зеленог раста1

15.862.500.0001

EUR1

135.000.0001

6. 1

Интервенција на изградњи и рехабилитацији канализационе мреже и главног колектора у јединицама локалне самоуправе1

11.750.000.0001

EUR1

100.000.0001

7. 1

Пројекат унапређења запошљавања „Good Jobs for Serbiaˮ1

5.875.000.0001

EUR1

50.000.0001

Укупно:1

60.160.000.0001

EUR1

512.000.0001

VI.1

Француском агенцијом за развој (АФД)1

1.1

Програм чврстог отпада у Србији1

8.812.500.0001

EUR1

75.000.0001

2.1

ДПЛ Зајам за развојну политику зеленог раста1

15.862.500.0001

EUR1

135.000.0001

3.1

Модернизација железничког сектора у Србији – друга фаза1

5.649.050.0001

USD1

50.000.0001

4.1

Пројекат развоја локалне инфраструктуре и институционалног јачања локалних самоуправа1

20.774.000.0001

EUR1

176.800.0001

5.1

Унапређење управљања јавним финансијама за пружање услуга и зелени раст1

8.473.575.0001

USD1

75.000.0001

Укупно:1

14.122.625.0001 45.449.000.0001

USD 1

EUR1

125.000.0001

386.800.0001

VII.1

Страним владама1

1.1

Руска Федерација1

1.1.1

Реализација пројеката железничке инфраструктуре – друга фаза1

88.125.000.0001

EUR1

750.000.0001

1.2.1

Развој система градске железнице – Пројекат Београдски дијаметри1

152.750.000.0001

EUR1

1.300.000.0001

2.1

Република Француска – Трезор1

2.1.1

Пројекат изградње београдског метроа, фаза I1

9.400.000.0001

EUR1

80.000.0001

2.2.1

Пројекат аутоматизације средњенапонске дистрибутивне мреже1

2.860.921.9601

EUR1

24.348.2721

3.1

Влада Уједињених Арапских Емирата -Фонд за развој Абу Дабија1

3.1.1

Финансирање подршке буџету Републике Србије1

112.981.000.0001

USD1

1.000.000.0001

Укупно:1

112.981.000.0001

253.135.921.9601

USD 1

EUR1

1.000.000.0001

2.154.348.2721

VIII. 1

Институционалним инвеститорима1

1.1

Обвезнице на међународном финансијском тржишту 1

117.500.000.0001

EUR1

1.000.000.0001

Укупно:1

117.500.000.0001

EUR1

1.000.000.0001

IX.1

Страним инвестиционим корпорацијама, фондовима и банкама1

1.1

Пројекат изградње аутопута Е-761, деоница Појате -Прељина (Моравски коридор) 1

94.000.000.0001

EUR1

800.000.0001

2.1

Пројекат изградње новог моста преко реке Саве у Београду1

9.400.000.0001

EUR1

80.000.0001

3.1

Пројекат за изградњу урбане инфраструктуре и националног стадиона са приступним саобраћајницама1

41.125.000.0001

EUR1

350.000.0001

4. 1

Пројекат изградње линијске инфраструктуре за потребе развоја нове области у оквиру изградње Националног фудбалског стадиона са пратећим садржајима на територији градске општине Сурчин у Београду1

22.325.000.0001

EUR1

190.000.0001

5.1

Пројекат изградње београдског метроа, фаза I1

82.250.000.0001

EUR1

700.000.0001

6.1

Пројекат изградње обилазнице око Крагујевца1

17.625.000.0001

EUR1

150.000.0001

7.1

Пројекат изградње аутопута на деоници Крагујевац -Мрчајевци1

35.250.000.0001

EUR1

300.000.0001

8.1

Пројекат изградње Шумадијског коридора1

17.625.000.0001

EUR1

150.000.0001

9.1

Пројекат изградње брзе саобраћајнице Бачки Брег-Кикинда1

11.750.000.0001

EUR1

100.000.0001

10.1

Пројекат изградње комуналне (канализационе) инфраструктуре и инфраструктуре за одлагање комуналног чврстог отпада у Републици Србији са радним називом „Чиста Србија”1

76.375.000.0001

EUR1

650.000.0001

11.1

Пројекат изградње депонија чврстог отпада1

32.900.000.0001

EUR1

280.000.0001

12.1

Пројекат изградње аутопута, деоница Београд – Зрењанин – Нови Сад1

83.425.000.0001

EUR1

710.000.0001

13.1

Пројекат изградње аутопута Београд-Јужни Јадран Е-763, деоница: Пожега – Бољаре1

182.125.000.0001

EUR1

1.550.000.0001

14.1

Пројекат сакупљања и пречишћавања отпадних вода централног канализационог система града Београда1

23.943.562.5001

EUR1

203.775.0001

15.1

Реконструкција деоница пруге на прузи Београд Центар – Распутница „Г”-Раковица -Младеновац -Лапово-Ниш 1

58.750.000.0001

EUR1

500.000.0001

16.1

Пројекат изградње аутопута Е-761, деоница Пожега -Котроман1

97.525.000.0001

EUR1

830.000.0001

17.1

Хибридна реверзибилна хидроелектрана „Ђердап 3”1

176.250.000.0001

EUR1

1.500.000.0001

18.1

Соларне електране инсталисане снаге 1GW на територији Републике Србије1

94.000.000.0001

EUR1

800.000.0001

19.1

Ветроелектране 800MW-1GW1

58.750.000.0001

EUR1

500.000.0001

20.1

Набавка 5 нових брзих возова1

6.403.750.0001

EUR1

54.500.0001

21.1

Финансирање подршке буџету Републике Србије1

94.000.000.0001

EUR1

800.000.0001

Укупно:1

1.315.797.312.5001

EUR1

11.198.275.0001

X.1

Извозно-увозним банкама1

1.1

Мађарска Export – Import банка1

1.1.1

Пројекти у области комунално -еколошког уређења, система пречишћавања отпадних вода и водоснабдевања, путне и речне инфраструктуре 1

9.987.500.0001

EUR1

85.000.0001

2.1

Чешка експортна банка 1

2.1.1

Наставак радова на блоку Б-6 источног поља у РМУ „Соко” 1

998.750.0001

EUR1

8.500.0001

Укупно:1

10.986.250.0001

EUR1

93.500.0001

XI.1

Кинеским банкама1

1.1

Пројекат изградње београдске обилазнице (деоница: Бубањ Поток- Панчево) Сектор Ц1

79.900.000.0001

EUR1

680.000.0001

2.1

Пројекат изградње брзе саобраћајнице Нови Сад-Рума (Фрушкогорcки коридор)1

68.735.901.6221

USD 1

608.384.6101

3.1

Пројекат изградње државног пута 1.Б реда бр. 27 Лозница-Ваљево-Лазаревац, деоница Иверак-Лајковац (веза са аутопутем Е-763 Београд-Пожега)1

15.780.250.0001

EUR1

134.300.0001

4.1

Пројекат изградње обилазнице око Новог Сада са изградњом моста преко Дунава и приступним саобраћајницама1

17.528.062.5001

EUR1

149.175.0001

68.735.901.6221

USD 1

608.384.6101

Укупно:1

113.208.312.5001

EUR1

963.475.0001

XII.1

Пословним банкама1

1.1

Изградња саобраћајнице Рума – Шабац – Лозница 1

14.900.000.0001

RSD1

14.900.000.0001

2.1

Изградња саобраћајнице Рума – Шабац – Лозница 1

29.375.000.0001

EUR1

250.000.0001

3.1

Пројекат изградње брзе саобраћајнице Е-75, петља Пожаревац-Голубац (Дунавска магистрал а) 1

35.000.000.0001

RSD1

35.000.000.000 1

4.1

Пројекат изградње комуналне (канализационе) инфраструктуре и инфраструктуре за одлагање комуналног чврстог отпада у Републици Србији са радним називом „Чиста Србија”1

23.899.609.0401

EUR1

203.400.9281

49.900.000.0001

RSD 1

49.900.000.0001

Укупно:1

53.274.609.0401

EUR1

453.400.9281

USD1

2.263.384.6101

EUR1

20.311.809.2001

УКУПНО:1

2.692.257.037.6221

RSD1

49.900.000.0001

У циљу рационализације трошкова задуживања на предлог Министарства финансија, уместо пројектних зајмова Република Србија може емитовати државне хартије од вредности на домаћем и међународном финансијском тржишту за финансирање пројеката до износа наведених у овом члану.1

У случају да није могуће реализовати зајам са наведеним зајмодавцем и/или је могуће обезбедити боље услове финансирања код других зајмодаваца, могућа је промена зајмодавца за финансирање пројеката до износа планираног задуживања наведеног у овом члану.1

В. Стање јавног дуга Републике Србије, на дан 31. август 2022. године, износило је 3.784.526.272.615 динара (32.244.793.522 EUR). Пројекције рата главнице индикативног су карактера и дате су на основу стања дуга на дан 31. август 2022. године и осталих расположивих информација.1

I. ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ:1

1. Директне обавезе – унутрашњи дуг1

Ред. број1

Назив дуга1

Услови1

Стање дуга 1

у EUR 1

Стање дуга 1

у RSD 1

1.11

Преузета обавеза Републичког фонда за ПИО пољопривредника1

22.525.0861

2.643.737.8551

Први датум отплате главнице1

17.11.2006.1

Последњи датум отплате главнице1

-1

Рата главнице за 2022. год.1

2.000.000 RSD1

Каматна стопа1

8,50%1

1.21

Преузета обавеза Републичког фонда за ПИО запослених1

6.205.7461

728.359.6721

Први датум отплате главнице1

2005.1

Последњи датум отплате главнице1

-1

Рата главнице за 2022. год.1

1.000.000 RSD1

Каматна стопа1

8,50%1

1.31

Стара девизна штедња – грађани1

371.092.8521

43.554.648.5391

Први датум отплате главнице1

31.05.2002.1

Последњи датум отплате главнице1

-1

Рата главнице за 2022. год.1

4.000.000 EUR1

Каматна стопа1

2,00%1

1.41

Неисплаћена девизна штедња грађана положена код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ1

25.200.9791

2.957.803.6121

Први датум отплате главнице1

28.02.2020.1

Последњи датум отплате главнице1

31.08.2023.1

Рата главнице за 2022. год.1

24.000.000 EUR1

Каматна стопа1

-1

1.51

Обвезнице зајма за привредни развој1

7.600.8261

892.098.3011

Први датум отплате главнице1

31.08.2004.1

Последњи датум отплате главнице1

-1

Рата главнице за 2022. год.1

100.000 EUR1

Каматна стопа1

2,00%1

1.61

Дугорочне штедне обвезнице деноминоване у динарима1

1.334.0371

156.574.0001

Први датум отплате главнице1

04.03.2019.1

Последњи датум отплате главнице1

27.12.2027.1

Рата главнице за 2022. год.1

80.222.000 RSD1

Купонска стопа1

5,25% – 6,25%1

1.71

Дугорочне штедне обвезнице деноминоване у еврима1

13.845.6001

1.625.038.6881

Први датум отплате главнице1

31.01.2019.1

Последњи датум отплате главнице1

27.12.2027.1

Рата главнице за 2022. год.1

3.217.400 EUR1

Купонска стопа1

2,50% – 4,00%1

1.81

Дугорочне хартије од вредности емитоване на домаћем финансијском тржишту у динарима1

7.914.889.8281

928.959.538.2501

Први датум отплате главнице1

-1

Последњи датум отплате главнице1

-1

Рата главнице за 2022. год.1

158.477.370.000 RSD1

Извршна стопа за записе/Купонска стопа за обвезнице1

–дванаестомесечни записи1

3,90%1

–двогодишње обвезнице 1

1,75%-2,75%1

–трогодишње обвезнице1

2,00%1

–петогодишње обвезнице1

4,00%-4,50%1

–петипогодишње обвезнице1

3,00%1

–седмогодишње обвезнице1

4,50%-5,75%1

–десетогодишње обвезнице1

–дванаестипогодишње обвезнице1

5,875%-10,00%1

4,50%1

1.91

Дугорочне хартије од вредности емитоване на домаћем финансијском тржишту у еврима1

2.417.370.0001

283.723.332.5821

Први датум отплате главнице1

-1

Последњи датум отплате главнице1

-1

Рата главнице за 2022. год.1

973.420.000 EUR1

Извршна стопа за записе/Купонска стопа за обвезнице1

–педесеттронедељна обвезница1

2,40%1

–двогодишње обвезнице1

0,75% 1

–двоипогодишње обвезнице1

0,85%1

–петогодишње обвезнице1

1,00%-2,25%1

–седмогодишње обвезнице1

2,50%1

–десетогодишње обвезнице1

3,25%-5,00%1

–дванаестогодишње обвезнице1

1,50%-2,00%1

–петнаестогодишње обвезнице1

3,50%-5,85%1

–двадесетогодишње обвезнице1

2,25%-3,50%1

–двадесетпетогодишње обвезнице1

2,30%1

1.101

Државне обвезнице емитоване ради регулисања обавеза по основу обештећења за одузету имовину1

69.445.3301

8.150.701.1351

Први датум отплате главнице1

14.01.2023.1

Последњи датум отплате главнице1

Рата главнице за 2022. год.1

Каматна стопа1

2,00%1

1.111

Дуг по основу преноса Републици Србији обавеза Војвођанске банке а.д. Нови Сад према НБС по основу одобреног кредита за ликвидност из примарне емисије1

4.974.3461

583.832.0291

Први датум отплате главнице1

-1

Последњи датум отплате главнице1

-1

Рата главнице за 2022. год.1

-1

Каматна стопа1

-1

1.121

Обавезе СРЈ према НБС по основу Уговора Г. Бр. 840 од 26. септембра 1995. године1

1.832.7381

215.105.8471

Први датум отплате главнице1

-1

Последњи датум отплате главнице1

-1

Рата главнице за 2022. год.1

-1

Каматна стопа1

-1

1.131

Обавезе СРЈ према НБС по основу Уговора Г. Бр. 132 од 23. фебруара 2000. године1

26.134.7301

3.067.396.6231

Први датум отплате главнице1

-1

Последњи датум отплате главнице1

-1

Рата главнице за 2022. год.1

-1

Каматна стопа1

-1

1.141

UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd – Финансирање пројекта Рума – Шабац – Лозница1

96.180.7461

11.288.599.5471

Први датум отплате главнице1

30.06.2023.1

Последњи датум отплате главнице1

31.12.2029.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 RSD1

Каматна стопа1

3M BELIBOR + 2,70%1

1.151

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – Пројекат реконструкције и модернизације железничке пруге Суботица – Хоргош граница са Мађaрском (Сегедин)1

65.924.6561

7.737.484.5221

Први датум отплате главнице1

15.04.2024.1

Последњи датум отплате главнице1

15.10.2028.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа1

6M EURIBOR + 1,85%1

1.161

Banca Intesa a.d. Beograd – Финансирање пројекта Рума – Шабац – Лозница1

21.717.3461

2.548.934.5431

Први датум отплате главнице1

01.02.2024.1

Последњи датум отплате главнице1

01.08.2031.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 RSD1

Каматна стопа1

6M BELIBOR + 2,00%1

УКУПНО ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ -УНУТРАШЊИ ДУГ1

11.066.274.8461

1.298.833.185.7451

II. Директне обавезе – спољни дуг1

IBRD1

1.11

IBRD – Консолидациони зајам А1

178.033.6511

20.895.560.3401

Први датум отплате главнице1

15.03.2005.1

Последњи датум отплате главнице1

15.09.2031.1

Рата главнице за 2022. год.1

18.810.742 EUR1

Каматна стопа1

Г1, Г2 = 6M EURIBOR + 0,55%, Г3=5,81%1

1.21

IBRD – Консолидациони зајам Б1

338.318.7571

39.707.998.8681

Први датум отплате главнице1

15.06.2005.1

Последњи датум отплате главнице1

15.12.2031.1

Рата главнице за 2022. год.1

35.746.203 EUR1

Каматна стопа1

Г1, Г2= 6M EURIBOR + 0,55%, Г3=5,79%1

1.31

IBRD – Додатно финансирање Пројекта енергетске ефикасности за Србију1

1.670.0341

196.009.5081

Први датум отплате главнице1

15.08.2012.1

Последњи датум отплате главнице1

15.02.2024.1

Рата главнице за 2022. год.1

1.119.858 EUR1

Каматна стопа1

6M EURIBOR + 0,52%1

1.41

IBRD – Пројекат „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу”1

1.692.0641

198.595.1681

Први датум отплате главнице1

15.05.2013.1

Последњи датум отплате главнице1

15.11.2022.1

Рата главнице за 2022. год.1

3.387.082 EUR1

Каматна стопа1

6M EURIBOR + 0,07%1

1.51

IBRD – Пројекат „Регионални развој Бора”1

905.6131

106.290.5291

Први датум отплате главнице1

15.08.2012.1

Последњи датум отплате главнице1

15.02.2024.1

Рата главнице за 2022. год.1

607.850 EUR1

Каматна стопа1

6M EURIBOR + 0,52%1

1.61

IBRD – Додатно финансирање Пројекта рехабилитације система за наводњавање и одводњавање1

4.351.7771

510.761.9681

Први датум отплате главнице1

15.08.2012.1

Последњи датум отплате главнице1

15.02.2024.1

Рата главнице за 2022. год.1

2.920.067 EUR1

Каматна стопа1

6M EURIBOR + 0,52%1

1.71

IBRD – Пројекат реформе пољопривреде у транзицији1

997.3771

117.060.7281

Први датум отплате главнице1

15.08.2012.1

Последњи датум отплате главнице1

15.02.2024.1

Рата главнице за 2022. год.1

669.152 EUR1

Каматна стопа1

6M EURIBOR + 0,52%1

1.81

IBRD – Програмски зајам за развој приватног и финансијског сектора1

20.346.7001

2.388.063.6821

Први датум отплате главнице1

01.09.2017.1

Последњи датум отплате главнице1

01.03.2029.1

Рата главнице за 2022. год.1

2.910.660 EUR1

Каматна стопа1

6M EURIBOR + променљива маржа1

1.91

IBRD – Пројекат аутопут Коридор 101

161.332.3231

18.935.348.8571

Први датум отплате главнице1

15.10.2017.1

Последњи датум отплате главнице1

15.04.2029.1

Рата главнице за 2022. год.1

23.078.617 EUR1

Каматна стопа1

6M EURIBOR + променљива маржа1

1.101

IBRD – Други програмски зајам за развој приватног и финансијског сектора1

41.276.4001

4.844.553.2811

Први датум отплате главнице1

01.02.2018.1

Последњи датум отплате главнице1

01.08.2029.1

Рата главнице за 2022. год.1

5.904.720 EUR1

Каматна стопа1

6M EURIBOR + променљива маржа1

1.111

IBRD – Програмски зајам за развој јавних финансија1

43.791.4701

5.139.743.5151

Први датум отплате главнице1

01.03.2018.1

Последњи датум отплате главнице1

01.09.2029.1

Рата главнице за 2022. год.1

5.846.340 EUR1

Каматна стопа1

6M EURIBOR + променљива маржа1

1.121

IBRD – Додатно финансирање пројекат здравства1

2.955.9981

346.941.3891

Први датум отплате главнице1

15.08.2014.1

Последњи датум отплате главнице1

15.02.2026.1

Рата главнице за 2022. год.1

846.892 EUR1

Каматна стопа1

6M EURIBOR + променљива маржа1

1.131

IBRD – Додатно финансирање пројекта реконструкције саобраћаја1

4.516.8501

530.136.3681

Први датум отплате главнице1

15.08.2012.1

Последњи датум отплате главнице1

15.02.2024.1

Рата главнице за 2022. год.1

3.028.653 EUR1

Каматна стопа1

6M EURIBOR + 0,52%1

1.141

IBRD – Други програмски зајам за развој јавних финансија1

73.529.4121

8.630.044.1171

Први датум отплате главнице1

15.10.2026.1

Последњи датум отплате главнице1

15.04.2031.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа1

6M EURIBOR + 1,01%1

1.151

IBRD – Пројекат подршке Aгенцији за осигурање депозита1

961.4391

112.842.7791

Први датум отплате главнице1

15.04.2019.1

Последњи датум отплате главнице1

15.10.2031.1

Рата главнице за 2022. год.1

297.630 EUR1

Каматна стопа1

6M EURIBOR + променљива маржа1

1.161

IBRD – Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја1

33.346.6831

3.913.853.5421

Први датум отплате главнице1

15.06.2018.1

Последњи датум отплате главнице1

15.12.2027.1

Рата главнице за 2022. год.1

6.067.365 EUR1

Каматна стопа1

6M EURIBOR + 0,55%1

1.171

IBRD – Пројекат хитне санације од поплава1

219.524.5021

25.765.283.4501

Први датум отплате главнице1

01.11.2023.1

Последњи датум отплате главнице1

01.05.2044.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа1

6M EURIBOR + променљива маржа1

1.181

IBRD – Други Пројекат развоја здравства Србије1

19.532.7551

2.292.532.1141

Први датум отплате главнице1

01.08.2019.1

Последњи датум отплате главнице1

01.02.2029.1

Рата главнице за 2022. год.1

2.956.277 EUR1

Каматна стопа1

6M EURIBOR + променљива маржа1

1.191

IBRD – Први програмски зајам за развој и реструктурирање државних предузећа1

88.300.0001

10.363.647.3801

Први датум отплате главнице1

15.06.2023.1

Последњи датум отплате главнице1

15.12.2034.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа1

6M EURIBOR + променљива маржа1

1.201

IBRD – Пројекат унапређења земљишне администрације у Србији1

26.665.8461

3.129.733.0401

Први датум отплате главнице1

15.05.2019.1

Последњи датум отплате главнице1

15.11.2029.1

Рата главнице за 2022. год.1

3.508.823 EUR1

Каматна стопа1

6M EURIBOR + променљива маржа1

1.211

IBRD – Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавања1

84.927.2361

9.967.790.7521

Први датум отплате главнице1

01.03.2026.1

Последњи датум отплате главнице1

01.09.2040.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа1

6M EURIBOR + променљива маржа1

1.221

IBRD – Програм модернизације и оптимизације јавне управе1

50.709.2041

5.951.668.2811

Први датум отплате главнице1

15.04.2021.1

Последњи датум отплате главнице1

15.10.2032.1

Рата главнице за 2022. год.1

4.833.864 EUR1

Каматна стопа1

6M EURIBOR + променљива маржа1

1.231

IBRD – Други програмски зајам за развој и реструктурирање државних предузећа1

89.800.0001

10.539.700.2801

Први датум отплате главнице1

15.10.2031.1

Последњи датум отплате главнице1

15.10.2031.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа1

6M EURIBOR + променљива маржа1

1.241

IBRD – Додатно финансирање за Пројекат аутопут Коридор 101

31.500.0001

3.697.110.9021

Први датум отплате главнице1

01.12.2021.1

Последњи датум отплате главнице1

01.06.2031.1

Рата главнице за 2022. год.1

3.500.000 EUR1

Каматна стопа1

6M EURIBOR + 0,85%1

1.251

IBRD – Први програмски зајам за развојне политике у области јавних расхода и јавних предузећа1

182.600.0001

21.431.506.3601

Први датум отплате главнице1

15.11.2036.1

Последњи датум отплате главнице1

15.11.2036.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа1

6M EURIBOR + променљива маржа1

1.261

IBRD – Зајам за развојне политике у области управљања ризицима од елементарних непогода са опцијом одложеног повлачења средстава1

66.100.0001

7.758.064.4601

Први датум отплате главнице1

01.06.2027.1

Последњи датум отплате главнице1

01.12.2036.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа1

6M EURIBOR + променљива маржа1

1.271

IBRD – Програм унапређења ефикасности и одрживости инфраструктуре1

61.326.9231

7.197.855.0951

Први датум отплате главнице1

01.12.2022.1

Последњи датум отплате главнице1

01.06.2037.1

Рата главнице за 2022. год.1

2.042.187 EUR1

Каматна стопа1

6M EURIBOR + променљива маржа1

1.281

IBRD – Пројекат инклузивног предшколског образовања и васпитања1

21.697.9721

2.546.660.5721

Први датум отплате главнице1

01.06.2022.1

Последњи датум отплате главнице1

01.12.2037.1

Рата главнице за 2022. год.1

1.402.181 EUR1

Каматна стопа1

6M EURIBOR + променљива маржа1

1.291

IBRD – Додатно финансирање за Други Пројекат развоја здравства Србије1

13.913.7721

1.633.039.9241

Први датум отплате главнице1

01.08.2023.1

Последњи датум отплате главнице1

01.08.2032.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа1

6M EURIBOR + променљива маржа1

1.301

IBRD – Пројекат пружања подршке финансијским институцијама у државном власништву1

31.416.2411

3.687.280.2541

Први датум отплате главнице1

15.04.2023.1

Последњи датум отплате главнице1

15.10.2032.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа1

6M EURIBOR + променљива маржа1

1.311

IBRD – Други програмски зајам за развојне политике у области јавних расхода и јавних предузећа1

160.600.0001

18.849.397.1601

Први датум отплате главнице1

15.05.2027.1

Последњи датум отплате главнице1

15.11.2037.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа1

6M EURIBOR + променљива маржа1

1.321

IBRD – Пројекат унапређења услуга електронске управе1

5.842.6051

685.738.3881

Први датум отплате главнице1

15.05.2024.1

Последњи датум отплате главнице1

15.11.2033.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа1

6M EURIBOR + 0,70%1

1.331

IBRD – Пројекат модернизације пореске администрације1

4.713.2501

553.187.5541

Први датум отплате главнице1

15.05.2024.1

Последњи датум отплате главнице1

15.11.2033.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа1

6M EURIBOR + 0,70%1

1.341

IBRD – Пројекат унапређења трговине и саобраћаја Западног Балкана уз примену вишефазног програмског приступа1

1.027.0351

120.541.6601

Први датум отплате главнице1

15.05.2022.1

Последњи датум отплате главнице1

15.11.2030.1

Рата главнице за 2022. год.1

120.930 EUR1

Каматна стопа1

6M EURIBOR + 0,50%1

1.351

IBRD – Пројекат за конкурентну пољопривреду1

14.114.5001

1.656.599.1051

Први датум отплате главнице1

15.05.2023.1

Последњи датум отплате главнице1

15.11.2031.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа1

6M EURIBOR + 0,50%1

1.361

IBRD – Додатно финансирање за Пројекат унапређења земљишне администрације у Србији1

8.477.8371

995.031.9151

Први датум отплате главнице1

15.05.2023.1

Последњи датум отплате главнице1

15.11.2031.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа1

6M EURIBOR + 0,50%1

1.371

IBRD – Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији1

9.226.3241

1.082.880.7631

Први датум отплате главнице1

15.05.2023.1

Последњи датум отплате главнице1

15.11.2031.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа1

6M EURIBOR + 0,50%1

1.381

IBRD – Пројекат „Хитан одговор Републике Србије на COVID-19”1

40.367.2671

4.737.849.5851

Први датум отплате главнице1

15.06.2023.1

Последњи датум отплате главнице1

15.12.2031.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа1

6M EURIBOR + 0,52%1

1.391

IBRD – Пројекат интегрисаног развоја коридора реке Саве и Дрине применом вишефазног програмског приступа1

10.195.5001

1.196.631.5611

Први датум отплате главнице1

15.12.2023.1

Последњи датум отплате главнице1

15.06.2032.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа1

6M EURIBOR + 0,65%1

1.401

IBRD – Програмски зајам за развојне политике за ефикасност јавног сектора и зелени опоравак1

82.600.0001

9.694.646.3601

Први датум отплате главнице1

15.06.2026.1

Последњи датум отплате главнице1

15.12.2035.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа1

6M EURIBOR + 0,63%1

1.411

IBRD – Пројекат модернизације железничког сектора у Србији применом вишефазног програмског приступа1

1.127.5001

132.333.0971

Први датум отплате главнице1

15.06.2024.1

Последњи датум отплате главнице1

15.12.2032.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа1

6M EURIBOR + 0,65%1

11

Укупно1

2.234.332.8171

262.240.514.6511

IDA1

2.11

IDA – Други кредит за структурно прилагођавање1

7.817.7281

917.555.7581

Први датум отплате главнице1

15.02.2015.1

Последњи датум отплате главнице1

15.08.2024.1

Рата главнице за 2022. год.1

3.010.000 SDR1

Каматна стопа1

0,75% трошкови сервисирања1

2.21

IDA – Кредит за развој приватног и банкарског сектора1

01

01

Први датум отплате главнице1

15.10.2012.1

Последњи датум отплате главнице1

15.04.2022.1

Рата главнице за 2022. год.1

3.405.000 SDR1

Каматна стопа1

0,75% трошкови сервисирања1

2.31

IDA – Други кредит за прилагођавање приватног и финансијског сектора1

3.811.4671

447.346.5371

Први датум отплате главнице1

15.08.2013.1

Последњи датум отплате главнице1

15.02.2023.1

Рата главнице за 2022. год.1

5.870.000 SDR1

Каматна стопа1

0,75% трошкови сервисирања1

2.41

IDA – Пројекат за финансирање структурног прилагођавања социјалног сектора1

3.921.8501

460.302.0581

Први датум отплате главнице1

15.08.2013.1

Последњи датум отплате главнице1

15.02.2023.1

Рата главнице за 2022. год.1

6.040.000 SDR1

Каматна стопа1

0,75% трошкови сервисирања1

2.51

IDA – Пројекат развоја школства1

01

01

Први датум отплате главнице1

15.10.2012.1

Последњи датум отплате главнице1

15.04.2022.1

Рата главнице за 2022. год.1

365.286 SDR1

Каматна стопа1

0,75% трошкови сервисирања1

2.61

IDA – Пројекат за олакшавање трговине и саобраћаја у Југоисточној Европи1

01

01

Први датум отплате главнице1

15.10.2012.1

Последњи датум отплате главнице1

15.04.2022.1

Рата главнице за 2022. год.1

217.276 SDR1

Каматна стопа1

0,75% трошкови сервисирања1

2.71

IDA – Пројекат омогућавања финансирања извоза1

01

01

Први датум отплате главнице1

15.08.2012.1

Последњи датум отплате главнице1

15.02.2022.1

Рата главнице за 2022. год.1

417.262 SDR1

Каматна стопа1

0,75% трошкови сервисирања1

2.81

IDA – Пројекат техничке помоћи у приватизацији и реструктурирању банака и предузећа1

500.6941

58.765.6981

Први датум отплате главнице1

01.05.2013.1

Последњи датум отплате главнице1

01.11.2022.1

Рата главнице за 2022. год.1

771.104 SDR1

Каматна стопа1

0,75% трошкови сервисирања1

2.91

IDA – Пројекат промоције запошљавања1

231.1561

27.130.4781

Први датум отплате главнице1

15.10.2013.1

Последњи датум отплате главнице1

15.04.2023.1

Рата главнице за 2022. год.1

177.984 SDR1

Каматна стопа1

0,75% трошкови сервисирања1

2.101

IDA – Пројекат здравства1

954.0191

111.971.8681

Први датум отплате главнице1

15.08.2013.1

Последњи датум отплате главнице1

15.02.2023.1

Рата главнице за 2022. год.1

1.469.275 SDR1

Каматна стопа1

0,75% трошкови сервисирања1

2.111

IDA – Пројекат за катастар непокретности и упис права у Србији1

3.754.5381

440.664.8941

Први датум отплате главнице1

15.08.2014.1

Последњи датум отплате главнице1

15.02.2024.1

Рата главнице за 2022. год.1

1.927.442 SDR1

Каматна стопа1

0,75% трошкови сервисирања1

2.121

IDA – Пројекат енергетске ефикасности у Србији1

2.745.5251

322.238.3821

Први датум отплате главнице1

15.08.2014.1

Последњи датум отплате главнице1

15.02.2024.1

Рата главнице за 2022. год.1

1.409.451 SDR1

Каматна стопа1

0,75% трошкови сервисирања1

2.131

IDA – Пројекат консолидације наплате и реформе пензионе администрације у Србији1

5.280.3901

619.751.9741

Први датум отплате главнице1

15.08.2015.1

Последњи датум отплате главнице1

15.02.2025.1

Рата главнице за 2022. год.1

1.626.455 SDR1

Каматна стопа1

0,75% трошкови сервисирања1

2.141

IDA – Пројекат ревитализације система за наводњавање и одводњавање Србије1

6.239.4571

732.316.2771

Први датум отплате главнице1

15.10.2015.1

Последњи датум отплате главнице1

15.04.2025.1

Рата главнице за 2022. год.1

1.601.554 SDR1

Каматна стопа1

0,75% трошкови сервисирања1

2.151

IDA – Први кредит за програмски развој политике у приватном и финансијском сектору1

14.804.3351

1.737.564.0601

Први датум отплате главнице1

15.02.2016.1

Последњи датум отплате главнице1

15.08.2025.1

Рата главнице за 2022. год.1

3.800.000 SDR1

Каматна стопа1

0,75% трошкови сервисирања1

2.161

IDA – Пројекат реконструкције саобраћаја у Србији1

7.142.1981

838.269.8171

Први датум отплате главнице1

15.08.2014.1

Последњи датум отплате главнице1

15.02.2024.1

Рата главнице за 2022. год.1

3.666.541 SDR1

Каматна стопа1

0,75% трошкови сервисирања1

2.171

IDA – Додатно финансирање пројекта енергетске ефикасности за Србију1

3.667.6241

430.463.9301

Први датум отплате главнице1

15.08.2017.1

Последњи датум отплате главнице1

15.02.2027.1

Рата главнице за 2022. год.1

627.608 SDR1

Каматна стопа1

0,75% трошкови сервисирања1

21

Укупно1

60.870.9811

7.144.341.7311

EIB1

3.11

EIB – Обнова регионалних болница1

12.588.0361

1.477.440.1361

Први датум отплате главнице1

05.11.2009.1

Последњи датум отплате главнице1

21.12.2026.1

Рата главнице за 2022. год.1

3.285.032 EUR1

Каматна стопа1

фиксна по траншама1

3.21

EIB – Пројекат обнове школа1

9.359.3751

1.098.496.7241

Први датум отплате главнице1

07.02.2012.1

Последњи датум отплате главнице1

26.03.2029.1

Рата главнице за 2022. год.1

1.661.012 EUR1

Каматна стопа1

фиксна по траншама1

3.31

EIB – Апекс зајам за мала и средња предузећа1

802.1311

94.144.9971

Први датум отплате главнице1

10.11.2010.1

Последњи датум отплате главнице1

20.09.2022.1

Рата главнице за 2022. год.1

4.193.260 EUR1

Каматна стопа1

варијабилна по траншама1

3.41

EIB – Општинска и регионална инфраструктура1

33.088.6471

3.883.568.2021

Први датум отплате главнице1

25.04.2016.1

Последњи датум отплате главнице1

27.04.2037.1

Рата главнице за 2022. год.1

3.318.416 EUR1

Каматна стопа1

фиксна/варијабилна по траншама1

3.51

EIB – Истраживање и развој у јавном сектору1

143.205.3571

16.807.812.2871

Први датум отплате главнице1

25.04.2016.1

Последњи датум отплате главнице1

25.04.2042.1

Рата главнице за 2022. год.1

6.279.762 EUR1

Каматна стопа1

фиксна по траншама1

3.61

EIB – Пројекат модернизације школа1

44.585.8801

5.232.982.3151

Први датум отплате главнице1

18.04.2016.1

Последњи датум отплате главнице1

16.04.2046.1

Рата главнице за 2022. год.1

1.391.450 EUR1

Каматна стопа1

фиксна/варијабилна по траншама1

3.71

EIB – Kлинички центри/А1

72.743.5391

8.537.807.3881

Први датум отплате главнице1

06.02.2014.1

Последњи датум отплате главнице1

30.03.2044.1

Рата главнице за 2022. год.1

2.804.326 EUR1

Каматна стопа1

фиксна/варијабилна по траншама1

3.81

EIB – Kлинички центри/Б1

63.000.0001

7.394.221.8001

Први датум отплате главнице1

22.03.2027.1

Последњи датум отплате главнице1

20.09.2046.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа1

фиксна по траншама1

3.91

EIB – Kлинички центри/Ц1

01

01

Први датум отплате главнице1

-1

Последњи датум отплате главнице1

-1

Рата главнице за 2022. год.1

-1

Каматна стопа1

-1

3.101

EIB – Апекс зајам за мала и средња предузећа II/А, II/Б и II/Ц1

2.955.7771

346.915.3541

Први датум отплате главнице1

13.09.2013.1

Последњи датум отплате главнице1

25.06.2024.1

Рата главнице за 2022. год.1

3.365.580 EUR1

Каматна стопа1

фиксна/варијабилна по траншама1

3.111

EIB – Коридор 10-Аутопут (Е80)-фаза I1

252.405.3291

29.624.460.0821

Први датум отплате главнице1

22.10.2018.1

Последњи датум отплате главнице1

24.08.2048.1

Рата главнице за 2022. год.1

6.466.225 EUR1

Каматна стопа1

фиксна/варијабилна по траншама1

3.121

EIB – Коридор 10-Аутопут (E75)1

306.982.5161

36.030.108.1171

Први датум отплате главнице1

02.03.2020.1

Последњи датум отплате главнице1

03.08.2048.1

Рата главнице за 2022. год.1

4.317.932 EUR1

Каматна стопа1

фиксна по траншама1

3.131

EIB – Унапређење објеката правосудних органа1

13.842.1461

1.624.633.3021

Први датум отплате главнице1

15.06.2020.1

Последњи датум отплате главнице1

03.02.2042.1

Рата главнице за 2022. год.1

628.927 EUR1

Каматна стопа1

фиксна по траншама1

3.141

EIB – Апекс зајам за мала и средња предузећа и друге приоритете III/А1

46.477.0561

5.454.946.9461

Први датум отплате главнице1

21.11.2016.1

Последњи датум отплате главнице1

26.04.2028.1

Рата главнице за 2022. год.1

10.566.354 EUR1

Каматна стопа1

фиксна/варијабилна по траншама1

3.151

EIB – Рехабилитација и безбедност путева1

62.722.9441

7.361.704.0971

Први датум отплате главнице1

27.01.2020.1

Последњи датум отплате главнице1

25.01.2036.1

Рата главнице за 2022. год.1

2.411.255 EUR1

Каматна стопа1

фиксна по траншама1

3.161

EIB – Општинска и регионална инфраструктура Б1

23.746.0181

2.787.036.9461

Први датум отплате главнице1

25.10.2022.1

Последњи датум отплате главнице1

25.04.2039.1

Рата главнице за 2022. год.1

97.732 EUR1

Каматна стопа1

фиксна по траншама1

3.171

EIB – Унапређење објеката правосудних органа Б1

14.270.9671

1.674.963.3731

Први датум отплате главнице1

17.10.2022.1

Последњи датум отплате главнице1

15.04.2044.1

Рата главнице за 2022. год.1

100.000 EUR1

Каматна стопа1

фиксна по траншама1

3.181

EIB – Апекс зајам за мала и средња предузећа и друге приоритете III/Б1

95.194.7921

11.172.879.4471

Први датум отплате главнице1

28.02.2018.1

Последњи датум отплате главнице1

02.12.2032.1

Рата главнице за 2022. год.1

16.686.087 EUR1

Каматна стопа1

фиксна/варијабилна по траншама1

3.191

EIB – Развој речне транспортне инфраструктуре у Србији1

25.735.0001

3.020.480.9211

Први датум отплате главнице1

15.10.2024.1

Последњи датум отплате главнице1

15.04.2052.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа1

фиксна по траншама1

3.201

EIB – Железничка пруга Ниш – Димитровград1

01

01

Први датум отплате главнице1

-1

Последњи датум отплате главнице1

-1

Рата главнице за 2022. год.1

-1

Каматна стопа1

-1

3.211

EIB – Ревитализације јавне инфраструктуре у најугроженијим и најсиромашнијим општинама у земљи Партнерство за локални развој1

14.286.7861

1.676.820.0711

Први датум отплате главнице1

20.05.2025.1

Последњи датум отплате главнице1

21.05.2047.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа1

фиксна по траншама1

3.221

EIB – Оквир за јачање отпорности локалне инфраструктуре1

12.000.0001

1.408.423.2001

Први датум отплате главнице1

15.10.2024.1

Последњи датум отплате главнице1

17.10.2039.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа 1

0,328%1

3.231

EIB – Аутопут Е-80 деоница Ниш-Мердаре фаза I1

4.742.6401

556.636.9581

Први датум отплате главнице1

15.05.2027.1

Последњи датум отплате главнице1

15.11.2051.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа 1

1,861%1

3.241

EIB – Гасни интерконектор Ниш -Димитровград – Бугарска (граница)1

01

01

Први датум отплате главнице1

Последњи датум отплате главнице1

-1

Рата главнице за 2022. год.1

-1

Каматна стопа1

-1

3.25 1

EIB – COVID-19 Подршка Влади Србије за мала и средња предузећа и предузећа средње тржишне капитализације1

86.084.9771

10.103.673.2611

Први датум отплате главнице1

25.07.2023.1

Последњи датум отплате главнице1

25.01.2027.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа1

фиксна по траншама1

3.261

EIB – Повезане школе у Србији1

33.085.5021

3.883.199.0151

Први датум отплате главнице1

15.05.2025.1

Последњи датум отплате главнице1

15.05.2032.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа1

фиксна по траншама1

31

Укупно1

1.373.905.4151

161.253.354.9391

EBRD1

4.11

EBRD – Коридор X1

54.029.3041

6.341.343.7251

Први датум отплате главнице1

09.09.2013.1

Последњи датум отплате главнице1

08.03.2024.1

Рата главнице за 2022. год.1

24.776.244 EUR1

Каматна стопа1

6М EURIBOR + 1,00%1

4.21

EBRD – Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја1

55.830.0481

6.552.694.5201

Први датум отплате главнице1

15.12.2016.1

Последњи датум отплате главнице1

15.06.2028.1

Рата главнице за 2022. год.1

8.919.512 EUR1

Каматна стопа1

6М EURIBOR + 1,00%1

4.31

EBRD – Програм за отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији – фаза I1

184.9901

21.712.0171

Први датум отплате главнице1

25.04.2023.1

Последњи датум отплате главнице1

25.10.2034.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа1

6М EURIBOR + 1,00%1

4.41

EBRD – Изградња аутопута Е-80 Ниш-Мердаре, деоница Ниш-Плочник, фаза I1

3.323.1451

390.032.9271

Први датум отплате главнице1

25.10.2024.1

Последњи датум отплате главнице1

25.04.2035.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа1

6М EURIBOR + 1,00%1

4.51

EBRD – Пројекат изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима1

740.0001

86.852.7641

Први датум отплате главнице1

22.12.2023.1

Последњи датум отплате главнице1

22.06.2035.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа1

6М EURIBOR + 1,00%1

4.61

EBRD – Пројекат даљинског грејања у Крагујевцу1

Први датум отплате главнице1

25.10.2024.1

9.403.6461

1.103.692.7661

Последњи датум отплате главнице1

25.10.2036.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа1

6М EURIBOR + 1,00%1

4.71

EBRD – Програм за отпoрност на климатске промене и наводњавање у Србији – фаза II1

Први датум отплате главнице1

25.10.2025.1

150.0001

17.605.2901

Последњи датум отплате главнице1

25.04.2037.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа1

6М EURIBOR + 1,00%1

4.81

EBRD – Програм чврстог отпада у Србији1

01

01

Први датум отплате главнице1

25.04.2027.1

Последњи датум отплате главнице1

25.04.2036.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа1

6М EURIBOR + 1,00%1

4.91

EBRD – Пројекат изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима II1

01

01

Први датум отплате главнице1

22.12.2024.1

Последњи датум отплате главнице1

22.06.2036.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа1

6М EURIBOR + 1,00%1

41

Укупно1

123.661.1331

14.513.934.0091

CEB1

5.11

CEB – Клизишта 1: Реконструкција и обнова стамбене и пратеће инфраструктуре погођене низом клизишта на територији једног броја општина централне Србије1

1.626.0001

190.841.3441

Први датум отплате главнице1

09.05.2014.1

Последњи датум отплате главнице1

27.01.2027.1

Рата главнице за 2022. год.1

945.200 EUR1

Каматна стопа1

фиксна по траншама 1

5.21

CEB – Избеглице: Обезбеђење трајних стамбених јединица1

446.3831

52.391.3561

Први датум отплате главнице1

30.09.2015.1

Последњи датум отплате главнице1

30.09.2024.1

Рата главнице за 2022. год.1

148.794 EUR1

Каматна стопа1

2,50%1

5.31

CEB – Клизишта 2: Радови на рехабилитацији последица клизишта насталих у пролеће 2006. године на територији Србије1

2.370.0001

278.163.5821

Први датум отплате главнице1

20.11.2015.1

Последњи датум отплате главнице1

20.11.2024.1

Рата главнице за 2022. год.1

790.000 EUR1

Каматна стопа1

3,62%1

5.41

CEB – Обезбеђење смештаја за младе истраживаче у Србији 11

10.449.3281

1.226.422.9851

Први датум отплате главнице1

26.08.2014.1

Последњи датум отплате главнице1

26.08.2026.1

Рата главнице за 2022. год.1

3.237.789 EUR1

Каматна стопа1

фиксна/варијабилна по траншама 1

5.51

CEB – Образовање за социјалну инклузију1

13.757.1811

1.614.661.0811

Први датум отплате главнице1

05.04.2014.1

Последњи датум отплате главнице1

12.07.2033.1

Рата главнице за 2022. год.1

3.262.830 EUR1

Каматна стопа1

фиксна по траншама1

5.61

CEB – Обезбеђење смештаја за младе истраживаче у Србији 21

47.584.6151

5.584.939.6931

Први датум отплате главнице1

26.08.2014.1

Последњи датум отплате главнице1

28.12.2034.1

Рата главнице за 2022. год.1

6.170.940 EUR1

Каматна стопа1

фиксна/варијабилна по траншама1

5.71

CEB – Зајам за делимично финансирање изградње и опремања нове затворске установе у Панчеву1

14.987.3121

1.759.039.8401

Први датум отплате главнице1

10.12.2016.1

Последњи датум отплате главнице1

11.12.2032.1

Рата главнице за 2022. год.1

1.462.483 EUR1

Каматна стопа1

фиксна по траншама1

5.81

CEB – Санирање последица земљотреса у Краљеву1

2.444.4441

286.901.0221

Први датум отплате главнице1

02.04.2019.1

Последњи датум отплате главнице1

29.07.2030.1

Рата главнице за 2022. год.1

388.889 EUR1

Каматна стопа1

фиксна по траншама1

5.91

CEB – Зајам за Пројекат изградње затвора у Крагујевцу1

15.066.6671

1.768.353.5751

Први датум отплате главнице1

08.02.2020.1

Последњи датум отплате главнице1

08.02.2034.1

Рата главнице за 2022. год.1

1.755.556 EUR1

Каматна стопа1

фиксна по траншама1

5.101

CEB – Пројекат рехабилитације јавних болница1

153.939.3941

18.067.651.1521

Први датум отплате главнице1

12.09.2020.1

Последњи датум отплате главнице1

14.10.2042.1

Рата главнице за 2022. год.1

13.030.303 EUR1

Каматна стопа1

фиксна по траншама1

5.111

CEB – Пројекат изградње нове Универзитетске дечје клинике, Тиршова 2 у Београду1

19.500.0001

2.288.687.7001

Први датум отплате главнице 1

06.11.2021.1

Последњи датум отплате главнице 1

28.06.2032.1

Рата главнице за 2022. год. 1

500.000 EUR1

Каматна стопа1

фиксна по траншама1

5.121

CEB – Енергетска ефикасност у зградама централне власти1

01

01

Први датум отплате главнице 1

-1

Последњи датум отплате главнице 1

-1

Рата главнице за 2022. год. 1

-1

Каматна стопа1

-1

5.131

CEB – Водоснабдевање и постројења за пречишћавање отпадних вода1

11.228.7101

1.317.898.0141

Први датум отплате главнице 1

01.12.2022.1

Последњи датум отплате главнице 1

05.10.2032.1

Рата главнице за 2022. год. 1

50.000 EUR1

Каматна стопа1

фиксна по траншама1

5.14 1

CEB – Подршка напорима Републике Србије на ублажавању пандемије COVID-191

195.000.0001

22.886.877.0001

Први датум отплате главнице 1

28.05.2022.1

Последњи датум отплате главнице 1

12.08.2037.1

Рата главнице за 2022. год. 1

5.000.000 EUR1

Каматна стопа1

фиксна по траншама1

5.151

CEB – Инфраструктура у култури1

5.000.0001

586.843.0001

Први датум отплате главнице 1

10.12.2022.1

Последњи датум отплате главнице 1

10.12.2031.1

Рата главнице за 2022. год. 1

500.000 EUR1

Каматна стопа1

0,27%1

5.161

CEB – Студентско становање1

1.000.0001

117.368.6001

Први датум отплате главнице 1

11.03.2023.1

Последњи датум отплате главнице 1

11.03.2032.1

Рата главнице за 2022. год. 1

0 EUR1

Каматна стопа1

0,91%1

5.171

CEB – Универзитетска инфраструктура1

01

01

Први датум отплате главнице 1

-1

Последњи датум отплате главнице 1

-1

Рата главнице за 2022. год. 1

-1

Каматна стопа1

-1

5.181

CEB – Центар за обуку за дуално образовање1

01

01

Први датум отплате главнице 1

-1

Последњи датум отплате главнице 1

-1

Рата главнице за 2022. год. 1

-1

Каматна стопа1

-1

51

Укупно1

494.400.0341

58.027.039.9441

Кредити Export – Import Bank of China1

6.11

Export – Import Bank of China – Пројекат систем NUCTECH за инспекцију контејнера/возила1

8.631.4741

1.013.064.0191

Први датум отплате главнице1

21.03.2014.1

Последњи датум отплате главнице1

21.09.2025.1

Рата главнице за 2022. год.1

17.075.000 CNY1

Каматна стопа1

3,00%1

6.21

Export – Import Bank of China – Пројекат мост Земун – Борча са припадајућим саобраћајницама1

103.914.3011

12.196.276.0441

Први датум отплате главнице1

21.01.2016.1

Последњи датум отплате главнице1

21.01.2029.1

Рата главнице за 2022. год.1

16.055.556 USD1

Каматна стопа1

3,00%1

6.31

Export – Import Bank of China -Пројекат изградње аутопута Е763 (Обреновац – Љиг)1

229.778.6661

26.968.800.3461

Први датум отплате главнице1

21.07.2019.1

Последњи датум отплате главнице1

21.01.2034.1

Рата главнице за 2022. год.1

20.066.667 USD1

Каматна стопа1

2,50%1

6.41

Export – Import Bank of China – Пакет пројекат Костолац Б / I фаза1

131.070.4401

15.383.553.9931

Први датум отплате главнице1

21.07.2017.1

Последњи датум отплате главнице1

21.01.2027.1

Рата главнице за 2022. год.1

29.252.003 USD1

Каматна стопа1

3,00%1

6.51

Export – Import Bank of China – Пакет пројекат Костолац Б / II фаза1

318.780.4791

37.414.818.4961

Први датум отплате главнице1

21.07.2022.1

Последњи датум отплате главнице1

21.01.2035.1

Рата главнице за 2022. год.1

11.114.638 USD1

Каматна стопа1

2,50%1

6.61

Export – Import Bank of China – Пројекат изградње аутопута Е-763 (Сурчин-Обреновац)1

191.176.2401

22.438.087.6621

Први датум отплате главнице1

15.05.2022.1

Последњи датум отплате главнице1

15.11.2036.1

Рата главнице за 2022. год.1

13.241.259 USD1

Каматна стопа1

2,50%1

6.71

Export – Import Bank of China – Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, за деоницу Београд Центар – Стара Пазова1

265.715.6191

31.186.670.1911

Први датум отплате главнице1

15.05.2023.1

Последњи датум отплате главнице1

15.11.2037.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 USD1

Каматна стопа1

2,00%1

6.81

Export – Import Bank of China – Пројекат изградње обилазнице око Београда на аутопуту Е70/Е75, деоница: мост преко реке Саве код Остружнице – Бубањ Поток (Сектори 4, 5 и 6)**1

186.052.9861

21.836.778.4881

Први датум отплате главнице1

15.05.2024.1

Последњи датум отплате главнице1

15.11.2038.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа1

- 0,07%1

6.91

Export – Import Bank of China – Пројекат изградње аутопута Е-763, деоница Прељина – Пожега1

240.911.0101

28.275.387.9781

Први датум отплате главнице1

15.11.2024.1

Последњи датум отплате главнице1

15.05.2039.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 USD1

Каматна стопа1

3,00%1

6.101

Export – Import Bank of China – Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, за деоницу Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија)1

246.039.2071

28.877.277.3201

Први датум отплате главнице1

15.11.2024.1

Последњи датум отплате главнице1

15.05.2039.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 USD1

Каматна стопа1

2,00%1

6.111

Export – Import Bank of China – Пројекат изградње топловода Обреновац – Нови Београд1

32.937.1601

3.865.788.3571

Први датум отплате главнице1

15.11.2024.1

Последњи датум отплате главнице1

15.05.2026.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа1

6M EURIBOR + 2,70%1

6.121

Export – Import Bank of China – Пројекат изградње државног пута 1б реда бр. 27 Лозница-Ваљево -Лазаревац, деоница Иверак -Лајковац (веза са аутопутем Е-763 Београд – Пожега)1

65.201.1541

7.652.568.1871

Први датум отплате главнице1

15.05.2026.1

Последњи датум отплате главнице1

15.11.2036.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа1

6M EURIBOR + 2,35%1

6.131

Export – Import Bank of China – Пројекат изградње брзе саобраћајнице Нови Сад – Рума (,,Фрушкогорски коридор”)1

121.155.9761

14.219.907.3341

Први датум отплате главнице1

15.11.2027.1

Последњи датум отплате главнице1

15.05.2030.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа1

3,00%1

61

Укупно1

2.141.364.7121

251.328.978.4151

Кредити страних влада1

7.11

Oстале стране владе – Репрограмиране обавезе – Кувајт**1

186.012.8911

21.832.072.5751

Први датум отплате главнице1

21.01.2015.1

Последњи датум отплате главнице1

21.07.2034.1

Рата главнице за 2022. год.1

15.501.074 EUR1

Каматна стопа1

0,393%1

7.21

Влада Републике Француске – NATIXIS1

10.975.0001

1.288.120.3851

Први датум отплате главнице1

30.06.2031.1

Последњи датум отплате главнице1

30.12.2054.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа1

0,20%1

7.31

Либија – нерегулисани дуг СФРЈ1

44.471.4741

5.219.554.6551

Први датум отплате главнице1

-1

Последњи датум отплате главнице1

-1

Рата главнице за 2022. год.1

-1

Каматна стопа1

-1

7.41

Влада Рускe Федерације – Финансирање буџетског дефицита 21

37.339.4481

4.382.478.7501

Први датум отплате главнице1

15.03.2015.1

Последњи датум отплате главнице1

15.12.2022.1

Рата главнице за 2022. год.1

37.500.000 USD1

Каматна стопа1

3,50%1

7.51

Влада Руске Федерације – Државни извозни кредит Влади Републике Србије1

759.705.9131

89.165.619.3991

Први датум отплате главнице1

30.03.2019.1

Последњи датум отплате главнице1

30.12.2035.1

Рата главнице за 2022. год.1

32.708.007 USD1

Каматна стопа1

4,10%1

7.61

Влада Руске Федерације – Државни извозни кредит Влади Републике Србије1

67.418.7201

7.912.840.7541

Први датум отплате главнице1

30.03.2026.1

Последњи датум отплате главнице1

30.12.2030.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа1

2,00%1

7.71

Влада Емирата Aбу Даби (Уједињени Арапски Емирати)1

995.718.6161

116.866.100.0001

Први датум отплате главнице1

14.08.2024.1

Последњи датум отплате главнице1

14.08.2024.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 USD1

Каматна стопа1

2,00%1

7.81

Фонд за развој Абу Дабија за буџетску подршку**1

713.159.0131

83.702.474.9731

Први датум отплате главнице1

05.10.2021.1

Последњи датум отплате главнице1

05.04.2026.1

Рата главнице за 2022. год.1

178.289.753 EUR1

Каматна стопа1

0,96%1

7.91

Фонд за развој Абу Дабија – Развој система за наводњавање I фаза1

29.982.8901

3.519.049.8121

Први датум отплате главнице1

01.03.2019.1

Последњи датум отплате главнице1

01.09.2033.1

Рата главнице за 2022. год.1

23.752.000 AED1

Каматна стопа1

2,50% + 0,50% административни трошкови1

71

Укупно1

2.844.783.9651

333.888.311.3031

Остали страни кредитори1

8.11

Париски клуб1

695.089.8141

81.581.718.2991

Први датум отплате главнице1

22.09.2005.1

Последњи датум отплате главнице1

22.03.2041.1

Рата главнице за 2022. год.1

73.081.082 EUR1

63.636.672 USD 1

720.901 GBP1

15.295.753 CHF1

974.954.240 JPY 1

7.953.090 DKK1

5.019.213 SEK1

8.041.076 NOK1

Каматна стопа1

различита за сваку 1

земљу чланицу 1

Париског клуба1

8.21

KfW – Рехабилитација локалног система грејања у Србији – фаза IV1

7.909.4381

928.319.7221

Први датум отплате главнице1

30.12.2015.1

Последњи датум отплате главнице1

30.12.2023.1

Рата главнице за 2022. год.1

5.272.292 EUR1

Каматна стопа1

2,50%1

8.31

KfW – Водовод и рехабилитација у општинама средње величине у Србији I – фаза 21

5.288.1111

620.658.2021

Први датум отплате главнице1

30.06.2013.1

Последњи датум отплате главнице1

30.12.2024.1

Рата главнице за 2022. год.1

2.117.613 EUR1

Каматна стопа1

6,17%1

8.41

KfW – Водовод и рехабилитација у општинама средње величине у Србији II – фаза 21

6.298.8701

739.289.5911

Први датум отплате главнице1

30.12.2014.1

Последњи датум отплате главнице1

30.12.2026.1

Рата главнице за 2022. год.1

1.400.000 EUR1

Каматна стопа1

3,49%1

8.51

KfW – Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III1

25.635.4281

3.008.794.2421

Први датум отплате главнице1

30.06.2016.1

Последњи датум отплате главнице1

30.12.2027.1

Рата главнице за 2022. год.1

4.667.333 EUR1

Каматна стопа1

2,00%1

8.61

KfW – Пројекат енергетске ефикасности у јавним објектима1

01

01

Први датум отплате главнице1

30.12.2017.1

Последњи датум отплате главнице1

30.12.2026.1

Рата главнице за 2022. год.1

-1

Каматна стопа1

2,10%1

8.71

KfW – Програм подстицања обновљиве енергије – Развој тржишта биомасе у Републици Србији (прва компонента)1

7.880.2261

924.891.1141

Први датум отплате главнице1

15.05.2022.1

Последњи датум отплате главнице1

15.05.2032.1

Рата главнице за 2022. год.1

1.904.000 EUR1

Каматна стопа1

1,10%1

8.81

KfW – Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији V1

9.489.2401

1.113.738.7651

Први датум отплате главнице1

30.05.2022.1

Последњи датум отплате главнице1

30.05.2032.1

Рата главнице за 2022. год.1

1.618.000 EUR1

Каматна стопа1

1,10%1

8.9 1

KfW – Пројекат енергетске ефикасности у објектима јавне намене – фаза II1

4.000.0001

469.474.4001

Први датум отплате главнице1

15.05.2024.1

Последњи датум отплате главнице1

15.05.2034.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа1

0,90%1

8.10 1

KfW – Пројекат Енергетска ефикасност у зградама јавне намене и обновљиви извори енергије у сектору даљинског грејања – Озелењавање јавног сектора1

01

01

Први датум отплате главнице1

15.11.2025.1

Последњи датум отплате главнице1

15.11.2035.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа1

KfW стопа + 0,40%1

8.11 1

KfW – Програм „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији – Фаза V”1

52.5001

6.161.8521

Први датум отплате главнице1

15.11.2024.1

Последњи датум отплате главнице1

15.11.2034.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа1

0,90%1

8.121

КfW – Програм „Интегрисано управљање чврстим отпадом – Фаза Iˮ1

01

01

Први датум отплате главнице1

15.11.2024.1

Последњи датум отплате главнице1

15.11.2034.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа1

0,90%1

8.131

MMФ – алокација средстава из специјалних права вучења1

504.348.5641

59.194.684.9251

Први датум отплате главнице1

-1

Последњи датум отплате главнице1

-1

Рата главнице за 2022. год.1

-1

Каматна стопа1

Каматна стопа за алокације ММФ-а 1

8.141

MMФ – алокација средстава из специјалних права вучења1

733.463.8901

86.085.629.9201

Први датум отплате главнице1

-1

Последњи датум отплате главнице1

-1

Рата главнице за 2022. год.1

-1

Каматна стопа1

Каматна стопа за алокације ММФ-а 1

8.151

T.C. ZİRAAT BANKASI A.S. и DENİZBANK A. S. – Нови Пазар – Тутин; Сремска Рача – Кузмин, и мост преко реке Саве1

136.295.1281

15.996.768.3211

Први датум отплате главнице1

31.10.2022.1

Последњи датум отплате главнице1

17.08.2032.1

Рата главнице за 2022. год.1

894.468 EUR1

Каматна стопа1

2,50%1

8.161

JP MORGAN CHASE BANK – Пројекат изградње инфраструктурног коридора аутопута Е-761 деонице Појате -Прељина (Моравски коридор)UKEF гаранција1

300.079.9011

35.219.957.8491

Први датум отплате главнице1

16.12.2024.1

Последњи датум отплате главнице1

16.06.2034.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа1

6M EURIBOR + 0,50%1

8.171

Француска агенција за развој – Пројекат модернизације железничког сектора, фаза 11

1.000.0001

117.368.6001

Први датум отплате главнице1

15.12.2027.1

Последњи датум отплате главнице1

15.06.2031.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа1

0,25%1

8.181

Француска агенција за развој – Реализација програма урбане средине отпорне на климатске промене1

50.000.0001

5.868.430.0001

Први датум отплате главнице1

15.12.2024.1

Последњи датум отплате главнице1

15.06.2033.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа1

1,13%1

8.191

Француска агенција за развој – Програм чврстог отпада у Србији1

01

01

Први датум отплате главнице1

25.04.2028.1

Последњи датум отплате главнице1

25.10.2036.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа1

6M EURIBOR + 1,00% 1

8.201

JP MORGAN CHASE BANK – Пројекат изградње инфраструктурног коридора аутопута Е-761 деонице Појате -Прељина (Моравски коридор) -MIGA гаранција1

107.272.3141

12.590.401.3181

Први датум отплате главнице1

10.05.2025.1

Последњи датум отплате главнице1

10.11.2034.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа1

6M EURIBOR + 0,55%1

8.211

UNICREDIT BANK AG/ BNP PARIBAS FORTIS SA NV/ BNP PARIBAS SA – Прва фаза Пројекта сакупљања и пречишћавања отпадних вода централног канализационог система града Београда1

01

01

Први датум отплате главнице1

-1

Последњи датум отплате главнице1

-1

Рата главнице за 2022. год.1

-1

Каматна стопа1

6M EURIBOR + 1,75%1

8.221

BANK OF CHINA LIMITED HUNGARIAN BRANCH – Пројекат изградње канализационе инфраструктуре у Варварину, Мионици, Крупњу, Лајковцу, Бањи Врујци, Сврљигу, Кладову, Лазаревцу, Великим Црљенима, Обреновцу и Врању у Републици Србији1

01

01

Први датум отплате главнице1

-1

Последњи датум отплате главнице1

-1

Рата главнице за 2022. год.1

-1

Каматна стопа1

6M EURIBOR + 1,00%1

8.231

Еуробонд 20291

1.550.000.0001

181.921.330.0001

Први датум отплате главнице1

26.06.2029.1

Последњи датум отплате главнице1

26.06.2029.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа 1

1,50%1

8.241

Еуробонд 20271

2.000.000.0001

234.737.200.0001

Први датум отплате главнице1

15.05.2027.1

Последњи датум отплате главнице1

15.05.2027.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа 1

3,125%1

8.251

Еуробонд 2030**1

1.016.432.3231

119.297.238.6941

Први датум отплате главнице1

1.12.2030.1

Последњи датум отплате главнице1

1.12.2030.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа 1

1,066%1

8.26 1

Еуробонд 20331

1.000.000.0001

117.368.600.0001

Први датум отплате главнице1

03.03.2033.1

Последњи датум отплате главнице1

03.03.2033.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа 1

1,65%1

8.271

Еуробонд 20361

750.000.0001

88.026.450.0001

Први датум отплате главнице1

23.09.2036.1

Последњи датум отплате главнице1

23.09.2036.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа 1

2,05%1

8.281

Еуробонд 20281

1.000.000.0001

117.368.600.0001

Први датум отплате главнице1

23.09.2028.1

Последњи датум отплате главнице1

23.09.2028.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа 1

1,00%1

8.291

Дугорочне државне хартије од вредности (NSV Notes) 1

340.000.0001

39.905.324.0001

Први датум отплате главнице1

23.02.2024.1

Последњи датум отплате главнице1

24.08.2026.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа 1

–трогодишње NSV Notes1

6M EURIBOR + 3,75%1

–четворогодишње NSV Notes1

6M EURIBOR + 3,95%1

81

Укупно1

10.250.535.7471

1.203.091.029.8141

УКУПНО ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ – СПОЉНИ ДУГ1

19.523.854.8041

2.291.487.504.8061

УКУПНО ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ (спољни + унутрашњи дуг)1

30.590.129.6501

3.590.320.690.5511

II. ИНДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ:1

1. Индиректне обавезе – унутрашњи дуг1

Ред. број1

Назив дуга1

Услови1

Стање дуга 1

у EUR1

Стање дуга 1

у RSD1

1.11

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – ЈП „Србијагас” 1

Дугорочни кредит за изградњу разводног гасовода Александровац – Брус – Копаоник – Рашка – Нови Пазар – Тутин1

01

01

Први датум отплате главнице1

24.05.2019.1

Последњи датум отплате главнице1

24.02.2022.1

Рата главнице за 2022. год.1

1.666.667 EUR1

Каматна стопа1

3М EURIBOR + 2,09%1

1.21

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – ЈП „Србијагас”1

Дугорочни кредит за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом1

2.678.7501

314.401.1371

Први датум отплате главнице1

17.03.2021.1

Последњи датум отплате главнице1

17.12.2024.1

Рата главнице за 2022. год.1

1.071.500 EUR1

Каматна стопа1

3M EURIBOR + 1,44%1

1.31

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd – ЈП „Србијагас”1

Дугорочни кредит за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом1

3.571.2501

419.152.6131

Први датум отплате главнице1

17.03.2021.1

Последњи датум отплате главнице1

17.12.2024.1

Рата главнице за 2022. год.1

1.428.500 EUR1

Каматна стопа1

3M EURIBOR + 1,44%1

1.41

Банка Поштанска штедионица а.д. Београд – ЈП „Србијагас”1

Дугорочни кредит за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом1

6.250.0001

733.553.7501

Први датум отплате главнице1

14.03.2021.1

Последњи датум отплате главнице1

14.12.2024.1

Рата главнице за 2022. год.1

2.500.000 EUR1

Каматна стопа1

3M EURIBOR + 1,48%1

1.51

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – ЈП „Србијагас”1

Дугорочни кредит за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом1

6.250.0001

733.553.7501

Први датум отплате главнице1

14.03.2021.1

Последњи датум отплате главнице1

14.12.2024.1

Рата главнице за 2022. год.1

2.500.000 EUR1

Каматна стопа1

3M EURIBOR + 1,50%1

1.61

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – ЈП „Србијагас”1

Дугорочни кредит за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом1

2.678.7501

314.401.1371

Први датум отплате главнице1

14.03.2021.1

Последњи датум отплате главнице1

14.12.2024.1

Рата главнице за 2022. год.1

1.071.500 EUR1

Каматна стопа1

3M EURIBOR + 1,37%1

1.71

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd – ЈП „Србијагас”1

Дугорочни кредит за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом1

3.571.2501

419.152.6131

Први датум отплате главнице1

14.03.2021.1

Последњи датум отплате главнице1

14.12.2024.1

Рата главнице за 2022. год.1

1.428.500 EUR1

Каматна стопа1

3M EURIBOR + 1,37%1

1.81

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – ЈП „Србијагас”1

Дугорочни кредит за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом1

18.750.0001

2.200.661.2501

Први датум отплате главнице1

17.03.2021.1

Последњи датум отплате главнице1

17.12.2024.1

Рата главнице за 2022. год.1

7.500.000 EUR1

Каматна стопа1

3M EURIBOR + 1,50%1

1.91

Banca Intesa a.d. Beograd – ЈП „Србијагас”1

Кредит за изградњу разводног1

гасовода Александровац – Брус – Копаоник – Рашка – Нови Пазар – Тутин (II фаза)1

10.000.0001

1.173.685.9981

Први датум отплате главнице1

17.03.2021.1

Последњи датум отплате главнице1

17.12.2023.1

Рата главнице за 2022. год.1

6.666.667 EUR1

Каматна стопа1

1,45% 1

1.101

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd – ЈП „Србијагас”1

Дугорочни кредит за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом кроз улагање у капитал акционарског друштва South Stream Serbia AG, Zug, Швајцарска1

20.625.0001

2.420.727.3751

Први датум отплате главнице1

10.08.2021.1

Последњи датум отплате главнице1

10.05.2025.1

Рата главнице за 2022. год.1

7.500.000 EUR1

Каматна стопа1

3M EURIBOR + 1,38%1

1.111

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – ЈП „Србијагас”1

Дугорочни кредит за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом кроз улагање у капитал акционарског друштва South Stream Serbia AG, Zug, Швајцарска1

20.625.0001

2.420.727.3751

Први датум отплате главнице1

13.08.2021.1

Последњи датум отплате главнице1

13.05.2025.1

Рата главнице за 2022. год.1

7.500.000 EUR1

Каматна стопа1

3M EURIBOR + 1,42%1

1.121

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – ЈП „Србијагас”1

Дугорочни кредит за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом кроз улагање у капитал акционарског друштва South Stream Serbia AG, Zug, Швајцарска1

6.874.9861

806.907.4291

Први датум отплате главнице1

13.08.2021.1

Последњи датум отплате главнице1

13.05.2025.1

Рата главнице за 2022. год.1

2.499.995 EUR1

Каматна стопа1

3M EURIBOR + 1,75%1

1.131

Banca Intesa a.d. Beograd – ЈП „Србијагас” – Инвестициона изградња разводног гасовода Александровац – Брус – Копаоник-Рашка – Нови Пазар – Тутин III фаза1

16.000.0001

1.877.897.6001

Први датум отплате главнице1

09.01.2023.1

Последњи датум отплате главнице1

09.10.2025.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа1

3M EURIBOR + 1,39%1

1.141

Raiffeisen banka a.d. Beograd – ЈП „Србијагас” – Инвестициона изградња разводног гасовода Александровац – Брус – Копаоник – Рашка – Нови Пазар – Тутин III фаза1

4.000.0001

469.474.4001

Први датум отплате главнице1

30.03.2023.1

Последњи датум отплате главнице1

30.12.2025.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа1

3M EURIBOR + 1,45%1

1.151

UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd – „ЈАТ Техника” д.о.о. – Финансирање реализације пројекта изградње Хангара 21

1.600.0001

187.789.7601

Први датум отплате главнице1

20.01.2017.1

Последњи датум отплате главнице1

20.07.2023.1

Рата главнице за 2022. год.1

600.000 EUR1

Каматна стопа1

1М EURIBOR + 3,35%1

1.161

UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd -ЈП „Скијалишта Србије” – Изградња жичаре-гондоле Брзеће (Бела река) -Мали Караман на Копаонику, са пратећим садржајима1

27.214.2631

3.194.100.0001

Први датум отплате главнице1

10.09.2022.1

Последњи датум отплате главнице1

10.03.2027.1

Рата главнице за 2022. год.1

319.410.000 RSD1

Каматна стопа1

1M BELIBOR + 1,80%1

1.171

Banca Intesa a.d. Beograd – ЈП „Србијагас” – Гасификација Колубарског округа и изградњу разводног гасовода Београд – Ваљево – Лозница1

75.000.0001

8.802.645.0001

Први датум отплате главнице1

21.09.2023.1

Последњи датум отплате главнице1

21.06.2029.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа1

3M EURIBOR + 1,85%1

1.18 1

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – ЈП „Србијагас” – Финансирање разводног гасовода Лесковац – Врање1

28.000.0001

3.286.320.8001

Први датум отплате главнице1

19.10.2023.1

Последњи датум отплате главнице1

19.07.2029.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа1

3M EURIBOR + 1,78%1

1.19 1

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – ЈП „Србијагас” – Гасификација Борског и Зајечарског округа и изградњу разводног гасовода Параћин – Бољевац – Рготина – Неготин – Прахово1

66.000.0001

7.746.327.6001

Први датум отплате главнице1

20.01.2024.1

Последњи датум отплате главнице1

20.10.2029.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа1

3M EURIBOR + 1,78%1

1.201

Raiffeisen banka a.d. Beograd – ЈП „Србијагас” – Јачање транспортних капацитета гасовода у Републици Србији1

10.000.0001

1.173.686.0001

Први датум отплате главнице1

14.04.2024.1

Последњи датум отплате главнице1

14.01.2030.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа1

3M EURIBOR + 1,48%1

1.211

Banca Intesa a.d. Beograd – ЈП „Србијагас” – Јачање транспортних капацитета гасовода у Републици Србији1

01

01

Први датум отплате главнице1

-1

Последњи датум отплате главнице1

-1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа1

3M EURIBOR + 1,57%1

1.221

Raiffeisen banka a.d. Beograd – ЈП „Србијагас” – Јачање транспортних капацитета гасовода у Републици Србији1

Први датум отплате главнице1

14.04.2024.1

10.000.0001

1.173.686.0001

Последњи датум отплате главнице1

14.01.2030.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа1

3M EURIBOR + 1,53%1

1.231

Banca Intesa a.d. Beograd – ЈП „Србијагас”1

30.000.0001

3.521.058.0001

Први датум отплате главнице1

01.09.2022.1

Последњи датум отплате главнице1

01.03.2024.1

Рата главнице за 2022. год.1

8.571.429 EUR1

Каматна стопа1

3M EURIBOR + 1,77%1

1.241

Banca Intesa a.d. Beograd – ЈП „Србијагас”1

30.000.0001

3.521.058.0001

Први датум отплате главнице1

01.09.2022.1

Последњи датум отплате главнице1

01.03.2025.1

Рата главнице за 2022. год.1

5.454.545 EUR1

Каматна стопа1

3M EURIBOR + 1,80%1

1.251

Naša AIK Banka a.d. Beograd – ЈП „Србијагас”1

10.000.0001

1.173.686.0001

Први датум отплате главнице1

07.09.2022.1

Последњи датум отплате главнице1

07.03.2024.1

Рата главнице за 2022. год.1

2.857.143 EUR1

Каматна стопа1

3M EURIBOR + 1,80%1

1.261

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd – ЈП „Србијагас”1

20.000.0001

2.347.372.0001

Први датум отплате главнице1

01.09.2022.1

Последњи датум отплате главнице1

01.03.2024.1

Рата главнице за 2022. год.1

5.714.286 EUR1

Каматна стопа1

3M EURIBOR + 1,71%1

1.271

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – ЈП „Србијагас”1

10.000.0001

1.173.686.0001

Први датум отплате главнице1

01.09.2022.1

Последњи датум отплате главнице1

01.03.2025.1

Рата главнице за 2022. год.1

1.818.182 EUR1

Каматна стопа1

3M EURIBOR + 1,69%1

1.281

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – ЈП „Србијагас”1

40.000.0001

4.694.744.0001

Први датум отплате главнице1

01.09.2022.1

Последњи датум отплате главнице1

01.03.2025.1

Рата главнице за 2022. год.1

7.272.727 EUR1

Каматна стопа1

3M EURIBOR + 1,82%1

1.291

Raiffeisen banka a.d. Beograd – ЈП „Србијагас”1

Први датум отплате главнице1

01.09.2022.1

10.000.0001

1.173.686.0001

Последњи датум отплате главнице1

01.03.2025.1

Рата главнице за 2022. год.1

1.818.182 EUR1

Каматна стопа1

3M EURIBOR + 1,37% 1

1.301

Raiffeisen banka a.d. Beograd – ЈП „Србијагас”1

Први датум отплате главнице1

01.09.2022.1

10.000.0001

1.173.686.0001

Последњи датум отплате главнице1

01.03.2025.1

Рата главнице за 2022. год.1

1.818.182 EUR1

Каматна стопа1

3M EURIBOR + 1,35% 1

1.311

Raiffeisen banka a.d. Beograd – ЈП „Србијагас”1

Први датум отплате главнице1

01.09.2022.1

10.000.0001

1.173.686.0001

Последњи датум отплате главнице1

01.03.2025.1

Рата главнице за 2022. год.1

1.818.182 EUR1

Каматна стопа1

3M EURIBOR + 1,42% 1

1.321

Raiffeisen banka a.d. Beograd – ЈП „Србијагас”1

Први датум отплате главнице1

01.09.2022.1

10.000.0001

1.173.686.0001

Последњи датум отплате главнице1

01.03.2025.1

Рата главнице за 2022. год.1

1.818.182 EUR1

Каматна стопа1

3M EURIBOR + 1,45% 1

УКУПНО ИНДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ–УНУТРАШЊИ ДУГ1

519.689.2491

60.995.199.5871

II Индиректне обавезе – спољни дуг1

Ред. број1

Назив дуга1

Услови1

Стање дуга 1

у EUR1

Стање дуга 1

у RSD1

1.11

EBRD – ЈП „Путеви Србије” -Обилазница око Београда1

7.457.9131

875.324.7961

Први датум отплате главнице1

17.01.2012.1

Последњи датум отплате главнице1

17.07.2023.1

Рата главнице за 2022. год.1

7.457.913 EUR1

Каматна стопа1

6M EURIBOR + 1,00%1

1.21

EBRD – АД „Железнице Србије” -Возна средства – вишеделне електромоторне гарнитуре1

21.449.3391

2.517.478.9211

1

Први датум отплате главнице1

09.09.2013.1

Последњи датум отплате главнице1

08.03.2024.1

Рата главнице за 2022. год.1

10.724.670 EUR1

Каматна стопа1

6M EURIBOR + 1,00%1

1.31

EBRD – ЈП „Електропривреда Србије” – Набавка и уградња електронских паметних бројила1

01

01

Први датум отплате главнице1

02.09.2013.1

Последњи датум отплате главнице1

02.03.2022.1

Рата главнице за 2022. год.1

348.984 EUR1

Каматна стопа1

6M EURIBOR + 1,00%1

1.41

EBRD – ЈП „Србијагас” – Рефинансирање краткорочних зајмова, одржавање и побољшање мреже и изградња подземног складишта гаса1

01

01

Први датум отплате главнице1

30.04.2013.1

Последњи датум отплате главнице1

02.05.2022.1

Рата главнице за 2022. год.1

2.631.579 EUR1

Каматна стопа1

6M EURIBOR + 1,00%1

1.51

EBRD – ЈП „Електропривреда Србије” – Пројекат за мале хидроелектране1

9.418.7751

1.105.468.4851

Први датум отплате главнице1

30.04.2015.1

Последњи датум отплате главнице1

31.10.2023.1

Рата главнице за 2022. год.1

6.282.602 EUR1

Каматна стопа1

6M EURIBOR + 1,00%1

1.61

EBRD – АД „Инфраструктура железнице Србије” – Рехабилитација пруга дуж Коридора X, укључујући набавку механизације1

10.740.2341

1.260.566.2811

Први датум отплате главнице*1

10.11.2017.1

Последњи датум отплате главнице1

12.05.2025.1

Рата главнице за 2022. год.1

3.580.078 EUR1

Каматна стопа1

6M EURIBOR + 1,00%1

1.71

EBRD – АД „Србија Карго” – Набавка нових и модернизација постојећих електролокомотива1

31.432.8501

3.689.229.6541

Први датум отплате главнице*1

12.11.2018.1

Последњи датум отплате главнице1

12.05.2025.1

Рата главнице за 2022. год.1

10.477.617 EUR1

Каматна стопа1

6M EURIBOR + 1,00%1

1.81

EBRD – ЈП „Електропривреда Србије” – Пројекат за Колубару1

5.179.4661

607.906.6171

Први датум отплате главнице1

02.02.2015.1

Последњи датум отплате главнице1

31.01.2023.1

Рата главнице за 2022. год.1

10.358.931 EUR1

Каматна стопа1

6M EURIBOR + 1,00%1

1.91

EBRD – АД „Инфраструктура железнице Србије” – Пројекат рехабилитације и модернизација мреже пруга на Коридору X1

45.044.5281

5.286.813.1501

Први датум отплате главнице*1

10.08.2017.1

Последњи датум отплате главнице1

10.08.2026.1

Рата главнице за 2022. год.1

10.708.673 EUR1

Каматна стопа 1

6M EURIBOR + 1,00%1

1.101

EBRD – АД „Србија Воз” – Ремонт и модернизација пет електромоторних гарнитура1

1.761.6901

206.767.0511

Први датум отплате главнице*1

10.08.2018.1

Последњи датум отплате главнице1

10.08.2026.1

Рата главнице за 2022. год.1

440.422 EUR1

Каматна стопа1

6M EURIBOR + 1,00%1

1.111

EBRD – Град Суботица – Пројекат унапређења водних система у Суботици1

3.370.7701

395.622.5291

Први датум отплате главнице1

27.01.2016.1

Последњи датум отплате главнице1

29.07.2024.1

Рата главнице за 2022. год.1

1.685.385 EUR1

Каматна стопа1

6M EURIBOR + 1,00%1

1.121

EBRD – ЈП „Емисиона техника и везе” – Прелазак са аналогног на дигитални сигнал1

4.460.7641

523.553.6421

Први датум отплате главнице1

05.12.2016.1

Последњи датум отплате главнице1

05.06.2024.1

Рата главнице за 2022. год.1

2.230.382 EUR1

Каматна стопа1

6M EURIBOR + 1,00%1

1.131

EBRD – ЈП „Електропривреда Србије” – Пројекат реструктурирања ЕПС-а 1

118.518.5181

13.910.352.5891

Први датум отплате главнице1

15.06.2017.1

Последњи датум отплате главнице1

17.06.2030.1

Рата главнице за 2022. год.1

14.814.815 EUR1

Каматна стопа1

6M EURIBOR + 1,00%1

1.141

EBRD – АД „Србија Воз” – Пројекат техничко – путничке станице Земун – фаза I1

26.478.5291

3.107.747.8941

Први датум отплате главнице1

17.05.2021.1

Последњи датум отплате главнице1

15.11.2032.1

Рата главнице за 2022. год.1

2.521.765 EUR1

Каматна стопа1

6M EURIBOR + 1,00%1

1.151

EBRD – АД „Србија Воз” – Пројекат техничко – путничке станице Земун – фаза II1

9.398.6181

1.103.102.5971

Први датум отплате главнице1

16.05.2022.1

Последњи датум отплате главнице1

15.11.2033.1

Рата главнице за 2022. год.1

653.477 EUR1

Каматна стопа1

6M EURIBOR + 1,00%1

1.161

EBRD – АД „Србија Воз” – Набавка возних средстава1

57.160.0001

6.708.789.1721

Први датум отплате главнице1

15.11.2023.1

Последњи датум отплате главнице1

15.05.2034.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа1

6M EURIBOR + 1,00%1

1.171

EBRD – Електродистрибуција Србије д.о.о – Паметна бројила1

400.0001

46.947.4401

Први датум отплате главнице1

10.11.2025.1

Последњи датум отплате главнице1

10.05.2034.1

Рата главнице за 2022. год.1

0 EUR1

Каматна стопа1

6M EURIBOR + 1,00%1

11

Укупно1

352.271.9941

41.345.670.8181

EIB1

2.11

EIB – АД „Железнице Србије” – Обнова железничке инфраструктуре1

4.613.9781

541.536.1811

Први датум отплате главнице1

13.12.2007.1

1

Последњи датум отплате главнице1

15.07.2025.1

Рата главнице за 2022. год.1

4.627.957 EUR1

Каматна стопа1

фиксна по траншама1

2.21

EIB – ЈП „Путеви Србије” – Рехабилитација постојећих путева1

17.246.6671

2.024.217.1101

Први датум отплате главнице1

15.02.2009.1

Последњи датум отплате главнице1

17.08.2026.1

Рата главнице за 2022. год.1

6.333.333 EUR1

Каматна стопа1

фиксна по траншама1

2.31

EIB – АД „Електромрежа Србије” -Реконструкција енергетског система1

8.301.2441

974.305.4081

Први датум отплате главнице1

10.11.2011.1

Последњи датум отплате главнице1

10.11.2028.1

Рата главнице за 2022. год.1

1.684.807 EUR1

Каматна стопа1

фиксна по траншама1

2.41

EIB – Град Београд – Пројекат обнове Града Београда1

36.563.0761

4.291.357.0271

Први датум отплате главнице1

10.08.2010.1

Последњи датум отплате главнице1

10.09.2032.1

Рата главнице за 2022. год.1

5.767.587 EUR1

Каматна стопа1

фиксна по траншама1

2.51

EIB – ЈП „Путеви Србије” – Хитна санација саобраћаја1

789.2471

92.632.8681

Први датум отплате главнице1

05.07.2007.1

Последњи датум отплате главнице1

15.08.2023.1

Рата главнице за 2022. год.1

1.778.495 EUR1

Каматна стопа1

фиксна по траншама1

2.61

EIB – ЈП „Електропривреда Србије” – Уређаји за енергетски систем1

5.893.3331

691.692.2131

Први датум отплате главнице1

25.11.2010.1

Последњи датум отплате главнице1

09.12.2027.1

Рата главнице за 2022. год.1

1.466.667 EUR1

Каматна стопа1

фиксна по траншама1

2.71

EIB – ЈП „Путеви Србије” – Пројекат европских путева Б1

75.771.1111

8.893.149.2281

Први датум отплате главнице1

15.02.2011.1

Последњи датум отплате главнице1

15.02.2038.1

Рата главнице за 2022. год.1

6.720.000 EUR1

Каматна стопа1

фиксна по траншама1

2.81

EIB – Град Нови Сад – Хитна обнова система водоснабдевања1

10.315.8021

1.210.751.2491

Први датум отплате главнице1

21.08.2017.1

Последњи датум отплате главнице1

22.08.2033.1

Рата главнице за 2022. год.1

944.400 EUR1

Каматна стопа1

фиксна по траншама1

2.91

EIB – Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о.1

01

01

Први датум отплате главнице1

21.12.2010.1

Последњи датум отплате главнице1

01.07.2022.1

Рата главнице за 2022. год.1

319.982 EUR1

Каматна стопа1

фиксна по траншама1

2.101

EIB – АД „Железнице Србије” – Пројекат обнове железницa II1

48.785.6581

5.725.904.4151

Први датум отплате главнице1

18.06.2014.1

Последњи датум отплате главнице1

06.07.2037.1

Рата главнице за 2022. год.1

4.915.861 EUR1

Каматна стопа1

фиксна/варијабилна1

по траншама1

2.111

EIB – ЈП „Путеви Србије” – Рехабилитација моста Газела1

17.766.6671

2.085.248.7941

Први датум отплате главнице1

17.08.2015.1

Последњи датум отплате главнице1

17.02.2031.1

Рата главнице за 2022. год.1

2.200.000 EUR1

Каматна стопа1

фиксна по траншама1

2.121

EIB – ЈП „Путеви Србије” – Рехабилитација путева и мостова Б21

18.800.0001

2.206.529.6801

Први датум отплате главнице1

16.02.2015.1

Последњи датум отплате главнице1

16.02.2033.1

Рата главнице за 2022. год.1

2.200.000 EUR1

Каматна стопа1

фиксна по траншама1

2.131

EIB – ЈП „Путеви Србије” – Обилазница око Београда1

51.775.0001

6.076.759.2651

Први датум отплате главнице1

16.08.2017.1

Последњи датум отплате главнице1

16.08.2044.1

Рата главнице за 2022. год.1

2.200.000 EUR1

Каматна стопа1

фиксна по траншама 1

2.141

EIB – АД „Електромрежа Србије” – Пројекат унапређења електромреже 1

15.808.3901

1.855.408.6571

Први датум отплате главнице1

15.04.2016.1

Последњи датум отплате главнице1

17.04.2034.1

Рата главнице за 2022. год.1

1.463.075 EUR1

Каматна стопа1

фиксна по траншама1

2.151

EIB – ЈП „Путеви Србије” – Обилазница око Београда Б1

36.222.2221

4.251.351.5141

Први датум отплате главнице1

16.02.2019.1

Последњи датум отплате главнице1

16.02.2043.1

Рата главнице за 2022. год.1

1.166.667 EUR1

Каматна стопа1

фиксна по траншама1

2.161

EIB – Град Београд – Мост на Сави А1

49.021.1911

5.753.548.5041

Први датум отплате главнице1

15.10.2015.1

Последњи датум отплате главнице1

15.04.2037.1

Рата главнице за 2022. год.1

3.414.634 EUR1

Каматна стопа1

фиксна/варијабилна1

по траншама1

2.171

EIB – Град Београд – Мост на Сави Б1

70.054.6081

8.222.211.2121

Први датум отплате главнице1

17.04.2017.1

Последњи датум отплате главнице1

15.04.2042.1

Рата главнице за 2022. год.1

4.278.522 EUR1

Каматна стопа1

фиксна по траншама1

21

Укупно1

467.728.1941

54.896.603.3251

KfW1

3.11

KfW – ЈП „Електропривреда Србије” – Мере еколошке заштите у термоелектранама на лигнит1

322.7341

37.878.8581

Први датум отплате главнице1

30.06.2013.1

Последњи датум отплате главнице1

30.12.2022.1

Рата главнице за 2022. год.1

710.101 EUR1

Каматна стопа1

1,00%1

3.21

KfW – ЈП „Електропривреда Србије” – Ревитализација ХЕ Зворник1

25.468.1701

2.989.163.4121

Први датум отплате главнице1

30.12.2018.1

Последњи датум отплате главнице1

30.06.2025.1

Рата главнице за 2022. год.1

10.000.000 EUR1

Каматна стопа1